เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,4183,39199.21210.6120.0640.12
ภาคปกติ3,3393,33099.7370.2110.0310.03
ภาคสมทบ796177.221417.7211.2733.80
ผลิตกรรมการเกษตร50450099.2130.6000.0010.20
ภาคปกติ46246199.7810.2200.0000.00
หลักสูตร 2 ปี13213199.2410.7600.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5353100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร797898.7311.2700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี330330100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5151100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน146146100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช3838100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1212100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์77100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6262100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1414100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ423992.8624.7600.0012.38
หลักสูตร 2 ปี423992.8624.7600.0012.38
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)423992.8624.7600.0012.38
วิทยาลัยพลังงานทดแทน138138100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ138138100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี9090100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน9090100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4848100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน4848100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212212100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ212212100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี7373100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2626100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3131100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1616100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี139139100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์139139100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13613599.2600.0010.7400.00
ภาคปกติ13613599.2600.0010.7400.00
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191894.7400.0015.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191894.7400.0015.2600.00
หลักสูตร 5 ปี9696100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม5353100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4343100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ939298.9211.0800.0000.00
ภาคปกติ939298.9211.0800.0000.00
หลักสูตร 2 ปี222195.4514.5500.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง222195.4514.5500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7171100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง4242100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2929100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ57357299.8310.1700.0000.00
ภาคปกติ57357299.8310.1700.0000.00
หลักสูตร 2 ปี10310299.0310.9700.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี979698.9711.0300.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ66100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี470470100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)151151100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)127127100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี125125100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)2828100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1212100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่2727100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์143143100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ143143100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี117117100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์5151100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3838100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์2828100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี2626100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2626100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21421399.5300.0000.0010.47
ภาคปกติ21421399.5300.0000.0010.47
หลักสูตร 2 ปี6666100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6666100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14814799.3200.0000.0010.68
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10910899.0800.0000.0010.92
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3939100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์32432399.6910.3100.0000.00
ภาคปกติ32432399.6910.3100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี32432399.6910.3100.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14314299.3010.7000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172172100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ99100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร172172100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ172172100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี151151100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล151151100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร155155100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ155155100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี155155100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร4646100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร3030100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6363100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1111100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์55100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์20220199.5010.5000.0000.00
ภาคปกติ20220199.5010.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20220199.5010.5000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์8888100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ2323100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี2626100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ22100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1212100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ434297.6712.3300.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์33100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ22100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์23123099.5710.4300.0000.00
ภาคปกติ23123099.5710.4300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี23123099.5710.4300.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์133133100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์989798.9811.0200.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ1313100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ1313100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1313100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program1313100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ220220100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ208208100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี207207100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2222100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร2020100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1010100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2020100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์2424100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี1313100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน2121100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้6868100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้77100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ1212100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1212100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช88100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์44100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร887281.821314.7711.1422.27
ภาคปกติ636298.4111.5900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1212100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง22100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ66100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี515098.0411.9600.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2020100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1717100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ11100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4375.00125.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น99100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ251040.001248.0014.0028.00
หลักสูตร 2 ปี251040.001248.0014.0028.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น251040.001248.0014.0028.00