เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,3383,32699.6490.2710.0320.06
ภาคปกติ3,2883,27999.7370.2110.0310.03
ภาคสมทบ504794.0024.0000.0012.00
ผลิตกรรมการเกษตร49348999.1930.6100.0010.20
ภาคปกติ45545499.7810.2200.0000.00
หลักสูตร 2 ปี12912899.2210.7800.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5252100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร777698.7011.3000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี326326100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5151100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน146146100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช3737100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1212100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์77100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6262100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1111100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ383592.1125.2600.0012.63
หลักสูตร 2 ปี383592.1125.2600.0012.63
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)383592.1125.2600.0012.63
วิทยาลัยพลังงานทดแทน133133100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ133133100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี8686100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน8686100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4747100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน4747100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212212100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ212212100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี7373100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2525100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3232100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1616100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี139139100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์139139100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13613599.2600.0010.7400.00
ภาคปกติ13613599.2600.0010.7400.00
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191894.7400.0015.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191894.7400.0015.2600.00
หลักสูตร 5 ปี9696100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม5353100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4343100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ939298.9211.0800.0000.00
ภาคปกติ939298.9211.0800.0000.00
หลักสูตร 2 ปี232295.6514.3500.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง232295.6514.3500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7070100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง4141100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2929100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56456399.8210.1800.0000.00
ภาคปกติ56456399.8210.1800.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1009999.0011.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี959498.9511.0500.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ55100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี464464100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)150150100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)125125100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี125125100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)2727100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1111100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่2626100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์139139100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ139139100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี114114100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์4949100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3838100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์2727100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี2525100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2525100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21020999.5200.0000.0010.48
ภาคปกติ21020999.5200.0000.0010.48
หลักสูตร 2 ปี6565100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6565100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14514499.3100.0000.0010.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10710699.0700.0000.0010.93
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3838100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์31931899.6910.3100.0000.00
ภาคปกติ31931899.6910.3100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี31931899.6910.3100.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14214199.3010.7000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172172100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ55100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร168168100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ168168100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี147147100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล147147100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร155155100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ155155100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี155155100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร4646100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร3030100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6363100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1111100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์55100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์20220199.5010.5000.0000.00
ภาคปกติ20220199.5010.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20220199.5010.5000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์8888100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ2323100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี2626100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ22100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1212100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ434297.6712.3300.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์33100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ22100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22922899.5610.4400.0000.00
ภาคปกติ22922899.5610.4400.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22922899.5610.4400.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์133133100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์969598.9611.0400.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ1313100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ1313100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1313100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program1313100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ216216100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ204204100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี203203100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2222100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร2020100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว99100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2020100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์2424100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี1212100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1919100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้6868100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้77100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ1212100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1212100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช88100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์44100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร565598.2111.7900.0000.00
ภาคปกติ565598.2111.7900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง22100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ44100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี464597.8312.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1616100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ22100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4375.00125.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น88100.0000.0000.0000.00