เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2494,24499.8840.0900.0010.02
ภาคปกติ4,2014,19999.9510.0200.0010.02
ภาคสมทบ484593.7536.2500.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร72972599.4540.5500.0000.00
ภาคปกติ68168099.8510.1500.0000.00
หลักสูตร 2 ปี13513499.2610.7400.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่656498.4611.5400.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7070100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี546546100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8686100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน223223100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8484100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3434100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4242100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5353100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2424100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ484593.7536.2500.0000.00
หลักสูตร 2 ปี484593.7536.2500.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)484593.7536.2500.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน141141100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ141141100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี120120100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน120120100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253253100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ253253100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี8585100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3636100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2121100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี168168100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168168100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8383100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ8383100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1717100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1717100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1919100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1919100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี4747100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2626100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2121100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ189189100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ189189100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2323100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2323100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี166166100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง100100100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6666100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ837837100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ837837100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี9393100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี6464100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2929100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี744744100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178178100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184184100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี162162100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)170170100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5050100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์249249100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ249249100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี222222100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8282100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8484100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5656100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี2727100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2727100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว259259100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ259259100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี8282100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8282100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี177177100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว104104100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5353100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์191191100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ191191100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191191100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ110110100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8181100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร8686100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ8686100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี8686100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8686100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245245100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ245245100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี245245100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6969100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4949100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7474100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2020100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3333100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์302302100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ302302100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302302100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์110110100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4040100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี4646100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1212100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2525100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4646100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์99100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ77100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248248100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ248248100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี248248100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126126100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122122100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316316100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ316316100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1313100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1313100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี303303100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2424100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร99100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด1919100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1717100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5555100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3030100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน77100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2323100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน88100.0000.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9191100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12112099.1700.0000.0010.83
ภาคปกติ12112099.1700.0000.0010.83
หลักสูตร 2 ปี2222100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1515100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี999898.9900.0000.0011.01
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง232295.6500.0000.0014.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2121100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ99100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1414100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3232100.0000.0000.0000.00