เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2973,28999.7650.1500.0030.09
ภาคปกติ3,2423,23999.9120.0600.0010.03
ภาคสมทบ555090.9135.4500.0023.64
ผลิตกรรมการเกษตร59859299.0040.6700.0020.33
ภาคปกติ54354299.8210.1800.0000.00
หลักสูตร 2 ปี127127100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5959100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี41641599.7610.2400.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน189189100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4545100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1313100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2121100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร656498.4611.5400.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ555090.9135.4500.0023.64
หลักสูตร 2 ปี555090.9135.4500.0023.64
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)555090.9135.4500.0023.64
วิทยาลัยพลังงานทดแทน171171100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ171171100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี107107100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน107107100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6464100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6464100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240240100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ240240100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี9393100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4545100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี147147100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147147100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม110110100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ110110100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2020100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2323100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2323100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6767100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3232100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3535100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ111111100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ111111100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3131100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3131100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี8080100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง5151100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2929100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ61361299.8400.0000.0010.16
ภาคปกติ61361299.8400.0000.0010.16
หลักสูตร 2 ปี8989100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5050100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3939100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52452399.8100.0000.0010.19
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)143143100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163163100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี139139100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5555100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242395.8300.0000.0014.17
เศรษฐศาสตร์129129100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ129129100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี119119100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3333100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3636100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5050100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197197100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ197197100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5959100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5959100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี138138100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว107107100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3131100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์200200100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ200200100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี200200100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ112112100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร100100100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ100100100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี100100100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล100100100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร165165100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ165165100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี165165100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5656100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2323100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5454100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2121100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1111100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์183183100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ183183100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี183183100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7070100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1717100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี2121100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ66100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2020100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1010100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22222199.5510.4500.0000.00
ภาคปกติ22222199.5510.4500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22222199.5510.4500.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010999.0910.9100.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์112112100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173173100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ173173100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี173173100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7171100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8585100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ8585100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6161100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.0000.0000.0000.00