เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1733,16599.7550.1600.0030.09
ภาคปกติ3,1223,11999.9020.0600.0010.03
ภาคสมทบ514690.2035.8800.0023.92
ผลิตกรรมการเกษตร58457898.9740.6800.0020.34
ภาคปกติ53353299.8110.1900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี127127100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5959100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี40640599.7510.2500.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน184184100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4444100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1212100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2020100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร636298.4111.5900.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ514690.2035.8800.0023.92
หลักสูตร 2 ปี514690.2035.8800.0023.92
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)514690.2035.8800.0023.92
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164164100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ164164100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี102102100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน102102100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6262100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6262100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239239100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ239239100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี9393100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4545100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี146146100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146146100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม109109100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ109109100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2020100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2222100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2222100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6767100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3232100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3535100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ107107100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ107107100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3131100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3131100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7676100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง4949100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56756699.8200.0000.0010.18
ภาคปกติ56756699.8200.0000.0010.18
หลักสูตร 2 ปี8686100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5050100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3636100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48148099.7900.0000.0010.21
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)139139100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144144100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี128128100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4848100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ222195.4500.0000.0014.55
เศรษฐศาสตร์116116100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ116116100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี106106100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2626100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3333100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4747100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194194100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ194194100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5858100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5858100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี136136100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว106106100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3030100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์200200100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ200200100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี200200100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ112112100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9797100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ9797100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9797100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9797100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158158100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ158158100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี158158100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5555100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2222100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5252100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2121100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์88100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์162162100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ162162100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี162162100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6767100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1515100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี1515100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ55100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1515100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21821799.5410.4600.0000.00
ภาคปกติ21821799.5410.4600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี21821799.5410.4600.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10910899.0810.9200.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์109109100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173173100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ173173100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี173173100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7171100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8585100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ8585100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6161100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.0000.0000.0000.00