เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4314,40299.35280.6300.0010.02
ภาคปกติ4,3614,33599.40260.6000.0000.00
ภาคสมทบ706795.7122.8600.0011.43
ผลิตกรรมการเกษตร74173699.3340.5400.0010.13
ภาคปกติ67166999.7020.3000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี10410298.0821.9200.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่525096.1523.8500.0000.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5252100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี567567100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8484100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน222222100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121121100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2929100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4343100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4343100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2525100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ706795.7122.8600.0011.43
หลักสูตร 2 ปี706795.7122.8600.0011.43
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)706795.7122.8600.0011.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน101101100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ101101100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี101101100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน101101100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี208208100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ208208100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5858100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1212100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3131100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1515100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี150150100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์150150100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม106106100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ106106100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3131100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3131100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1414100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1414100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6161100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3131100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3030100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209209100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ209209100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3333100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3333100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี176176100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง123123100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5353100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ928928100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ928928100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี101101100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5959100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4242100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี827827100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201201100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)187187100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี201201100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147147100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9191100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์330330100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ330330100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี277277100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9595100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8686100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9696100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี5353100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5353100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว213213100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ213213100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5656100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5656100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี157157100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว111111100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4646100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์130130100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ130130100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี130130100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8282100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7878100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ7878100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7878100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7878100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284284100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ284284100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี284284100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6868100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5858100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7171100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4444100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4343100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์397397100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ397397100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี397397100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์100100100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4646100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี5757100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1919100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4141100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5454100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4242100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2020100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1818100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227227100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ227227100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี227227100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์110110100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117117100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34632293.06246.9400.0000.00
ภาคปกติ34632293.06246.9400.0000.00
หลักสูตร 2 ปี442045.452454.5500.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191894.7415.2600.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.002392.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302302100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2929100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร88100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3434100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5959100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4343100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2626100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7373100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร133133100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ133133100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2626100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1616100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี107107100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2424100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1111100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4040100.0000.0000.0000.00