เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรส ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
โสดสมรสหม้ายหย่าร้าง
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20719795.1773.3810.4820.97
ภาคปกติ20119195.0273.4810.5021.00
ภาคสมทบ66100.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร444193.1836.8200.0000.00
ภาคปกติ413892.6837.3200.0000.00
หลักสูตร 2 ปี413892.6837.3200.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่343191.1838.8200.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร77100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน33100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน33100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี403997.5012.5000.0000.00
ภาคปกติ403997.5012.5000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี403997.5012.5000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)88100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2020100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)77100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์5480.00120.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม22100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ22100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี22100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ211571.43314.2914.7629.52
ภาคปกติ211571.43314.2914.7629.52
หลักสูตร 2 ปี211571.43314.2914.7629.52
1. สาขาวิชาการประมง211571.43314.2914.7629.52
บริหารธุรกิจ5656100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ5656100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5656100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการ44100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการตลาด11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3737100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1414100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ2727100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2727100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1010100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ1010100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1010100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ11100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้11100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร33100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น33100.0000.0000.0000.00