เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภาคที่ตั้งสถานศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972,12664.4836511.071003.03682.061945.881785.402547.70120.36
ภาคปกติ3,2422,08564.3136311.20993.05672.071925.921775.462527.7770.22
ภาคสมทบ554174.5523.6411.8211.8223.6411.8223.6459.09
ผลิตกรรมการเกษตร59834557.6912621.07101.67172.84172.84305.02467.6971.17
ภาคปกติ54330455.9912422.8491.66162.95152.76295.34448.1020.37
หลักสูตร 2 ปี1274938.583527.5643.1586.3000.0086.302318.1100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่592644.071830.5111.6900.0000.00711.86711.8600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682333.821725.0034.41811.7600.0011.471623.5300.00
หลักสูตร 4 ปี41625561.308921.3951.2081.92153.61215.05215.0520.48
1. สาขาวิชาพืชไร่633860.322234.9200.0000.0000.0034.7600.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18911560.854121.6921.0652.6594.7673.70105.2900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช452657.78817.7812.2212.2200.00613.3336.6700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.23323.0800.0000.0000.0017.6900.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211466.67628.5714.7600.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร654264.62710.7711.5423.0857.6923.0846.1523.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201155.00210.0000.0000.0015.00210.00420.0000.00
ภาคสมทบ554174.5523.6411.8211.8223.6411.8223.6459.09
หลักสูตร 2 ปี554174.5523.6411.8211.8223.6411.8223.6459.09
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)554174.5523.6411.8211.8223.6411.8223.6459.09
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17115087.7284.6810.5810.5810.5842.3463.5100.00
ภาคปกติ17115087.7284.6810.5810.5810.5842.3463.5100.00
หลักสูตร 2 ปี10710295.3310.9300.0010.9300.0021.8710.9300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710295.3310.9300.0010.9300.0021.8710.9300.00
หลักสูตร 4 ปี644875.00710.9411.5600.0011.5623.1357.8100.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน644875.00710.9411.5600.0011.5623.1357.8100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24014861.674317.92135.4241.6741.67197.9283.3310.42
ภาคปกติ24014861.674317.92135.4241.6741.67197.9283.3310.42
หลักสูตร 2 ปี935559.141617.2077.5300.0000.001111.8344.3000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281760.71621.4300.0000.0000.00414.2913.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.11715.56715.5600.0000.00613.3324.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.00315.0000.0000.0000.0015.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1479363.272718.3764.0842.7242.7285.4442.7210.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1479363.272718.3764.0842.7242.7285.4442.7210.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1105449.091311.8243.6410.911412.731311.821110.0000.00
ภาคปกติ1105449.091311.8243.6410.911412.731311.821110.0000.00
หลักสูตร 2 ปี201050.00420.0015.0000.0000.0015.00420.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00420.0015.0000.0000.0015.00420.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231460.8700.0014.3500.00417.39313.0414.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231460.8700.0014.3500.00417.39313.0414.3500.00
หลักสูตร 5 ปี673044.78913.4322.9911.491014.93913.4368.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.63618.7513.1313.13515.6339.3839.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.5738.5712.8600.00514.29617.1438.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115549.551513.5121.8032.7098.1143.602320.7200.00
ภาคปกติ1115549.551513.5121.8032.7098.1143.602320.7200.00
หลักสูตร 2 ปี31929.03619.3513.2313.23412.9013.23929.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง31929.03619.3513.2313.23412.9013.23929.0300.00
หลักสูตร 4 ปี804657.50911.2511.2522.5056.2533.751417.5000.00
1. สาขาวิชาการประมง513058.8259.8011.9611.9635.8835.88815.6900.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291655.17413.7900.0013.4526.9000.00620.6900.00
บริหารธุรกิจ61347877.98406.53111.7960.98304.89274.40213.4300.00
ภาคปกติ61347877.98406.53111.7960.98304.89274.40213.4300.00
หลักสูตร 2 ปี898595.5100.0000.0011.1200.0011.1222.2500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504794.0000.0000.0000.0000.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393897.4400.0000.0012.5600.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52439375.00407.63112.1050.95305.73264.96193.6300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14311278.32106.9910.7032.1064.2064.2053.5000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16312375.46169.8210.6110.6195.52106.1331.8400.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1399971.2285.7653.6010.72117.9164.3296.4700.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)554683.6423.6435.4500.0011.8223.6411.8200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241354.17416.6714.1700.00312.5028.3314.1700.00
เศรษฐศาสตร์1299271.321612.4010.7832.3386.2043.1053.8800.00
ภาคปกติ1299271.321612.4010.7832.3386.2043.1053.8800.00
หลักสูตร 4 ปี1199075.63119.2410.8432.5265.0443.3643.3600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332266.67412.1200.0000.0039.0926.0626.0600.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362775.0038.3312.7825.5612.7812.7812.7800.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์504182.0048.0000.0012.0024.0012.0012.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00550.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00550.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19714674.11126.0942.0352.54168.1273.5563.0510.51
ภาคปกติ19714674.11126.0942.0352.54168.1273.5563.0510.51
หลักสูตร 2 ปี595389.8323.3900.0011.6900.0011.6923.3900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595389.8323.3900.0011.6900.0011.6923.3900.00
หลักสูตร 4 ปี1389367.39107.2542.9042.901611.5964.3542.9010.72
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1077267.2987.4832.8043.741413.0832.8032.8000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว312167.7426.4513.2300.0026.4539.6813.2313.23
ศิลปศาสตร์2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
ภาคปกติ2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
หลักสูตร 4 ปี2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ865361.6344.6533.4955.811618.6055.8100.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124540.182017.8676.2576.251614.29119.8265.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1007171.0033.0044.0022.001010.0055.0055.0000.00
ภาคปกติ1007171.0033.0044.0022.001010.0055.0055.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1007171.0033.0044.0022.001010.0055.0055.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1007171.0033.0044.0022.001010.0055.0055.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16510060.612313.9495.4542.42106.06127.2763.6410.61
ภาคปกติ16510060.612313.9495.4542.42106.06127.2763.6410.61
หลักสูตร 4 ปี16510060.612313.9495.4542.42106.06127.2763.6410.61
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563053.571323.2123.5723.5711.79814.2900.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231565.2228.7028.7014.3514.3514.3514.3500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543564.8159.2647.4100.0059.2623.7023.7011.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211361.9029.5214.7614.7614.7600.00314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11763.6419.0900.0000.00218.1819.0900.0000.00
วิทยาศาสตร์18311763.932010.9342.1921.09147.65179.2994.9200.00
ภาคปกติ18311763.932010.9342.1921.09147.65179.2994.9200.00
หลักสูตร 4 ปี18311763.932010.9342.1921.09147.65179.2994.9200.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์704767.1468.5734.2911.4368.5757.1422.8600.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171058.82529.4100.0000.0000.00211.7600.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี21838.10628.5700.0000.00314.29314.2914.7600.00
4. สาขาวิชาสถิติ6466.67116.6700.0000.00116.6700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201470.0015.0015.0000.0015.0000.00315.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342676.4700.0000.0000.0025.8838.8238.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10550.00110.0000.0000.0000.00440.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22218683.7862.70114.9520.9052.2552.2573.1500.00
ภาคปกติ22218683.7862.70114.9520.9052.2552.2573.1500.00
หลักสูตร 4 ปี22218683.7862.70114.9520.9052.2552.2573.1500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1109182.7343.6432.7310.9110.9132.7376.3600.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1129584.8221.7987.1410.8943.5721.7900.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
ภาคปกติ1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.3300.0000.00133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11111.1100.0000.00222.2200.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.0000.00110.0000.00220.00220.00220.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29114.2900.00228.5700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.0000.0016.2516.25318.7516.25212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.2700.0014.5514.55731.82313.64418.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23215.3800.0017.6917.6900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7457.14114.29114.2900.0000.0000.00114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.0000.0000.00110.00330.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111014.0811.4122.8234.2345.631419.7200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
ภาคปกติ8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.00520.8300.0014.1700.001875.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00116.6700.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00550.0000.0000.0000.00550.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.0000.0046.5611.6423.2800.005488.5200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.6700.00116.6700.00466.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0018.3300.0000.0000.001191.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.0000.0000.005100.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0015.8815.8815.8800.001482.3500.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0000.0014.7600.0000.0000.002095.2400.00