เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภาคที่ตั้งสถานศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732,05064.6135011.03993.12672.111815.701705.362447.69120.38
ภาคปกติ3,1222,01264.4534811.15983.14662.111805.771695.412427.7570.22
ภาคสมทบ513874.5123.9211.9611.9611.9611.9623.9259.80
ผลิตกรรมการเกษตร58433958.0512220.89101.71172.91152.57305.14447.5371.20
ภาคปกติ53330156.4712022.5191.69163.00142.63295.44427.8820.38
หลักสูตร 2 ปี1274938.583527.5643.1586.3000.0086.302318.1100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่592644.071830.5111.6900.0000.00711.86711.8600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682333.821725.0034.41811.7600.0011.471623.5300.00
หลักสูตร 4 ปี40625262.078520.9451.2381.97143.45215.17194.6820.49
1. สาขาวิชาพืชไร่633860.322234.9200.0000.0000.0034.7600.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18411461.963921.2021.0952.7294.8973.8084.3500.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442659.09715.9112.2712.2700.00613.6436.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12975.00216.6700.0000.0000.0018.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201365.00630.0015.0000.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร634165.08711.1111.5923.1746.3523.1746.3523.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201155.00210.0000.0000.0015.00210.00420.0000.00
ภาคสมทบ513874.5123.9211.9611.9611.9611.9623.9259.80
หลักสูตร 2 ปี513874.5123.9211.9611.9611.9611.9623.9259.80
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)513874.5123.9211.9611.9611.9611.9623.9259.80
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16414387.2084.8810.6110.6110.6142.4463.6600.00
ภาคปกติ16414387.2084.8810.6110.6110.6142.4463.6600.00
หลักสูตร 2 ปี1029795.1010.9800.0010.9800.0021.9610.9800.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1029795.1010.9800.0010.9800.0021.9610.9800.00
หลักสูตร 4 ปี624674.19711.2911.6100.0011.6123.2358.0600.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624674.19711.2911.6100.0011.6123.2358.0600.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23914861.924317.99135.4441.6731.26197.9583.3510.42
ภาคปกติ23914861.924317.99135.4441.6731.26197.9583.3510.42
หลักสูตร 2 ปี935559.141617.2077.5300.0000.001111.8344.3000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281760.71621.4300.0000.0000.00414.2913.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.11715.56715.5600.0000.00613.3324.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.00315.0000.0000.0000.0015.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1469363.702718.4964.1142.7432.0585.4842.7410.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1469363.702718.4964.1142.7432.0585.4842.7410.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1095449.541311.9343.6710.921412.841211.011110.0900.00
ภาคปกติ1095449.541311.9343.6710.921412.841211.011110.0900.00
หลักสูตร 2 ปี201050.00420.0015.0000.0000.0015.00420.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00420.0015.0000.0000.0015.00420.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221463.6400.0014.5500.00418.1829.0914.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221463.6400.0014.5500.00418.1829.0914.5500.00
หลักสูตร 5 ปี673044.78913.4322.9911.491014.93913.4368.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.63618.7513.1313.13515.6339.3839.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.5738.5712.8600.00514.29617.1438.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075349.531514.0221.8732.8076.5443.742321.5000.00
ภาคปกติ1075349.531514.0221.8732.8076.5443.742321.5000.00
หลักสูตร 2 ปี31929.03619.3513.2313.23412.9013.23929.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง31929.03619.3513.2313.23412.9013.23929.0300.00
หลักสูตร 4 ปี764457.89911.8411.3222.6333.9533.951418.4200.00
1. สาขาวิชาการประมง493061.22510.2012.0412.0412.0436.12816.3300.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271451.85414.8100.0013.7027.4100.00622.2200.00
บริหารธุรกิจ56744578.48376.53111.9461.06254.41264.59173.0000.00
ภาคปกติ56744578.48376.53111.9461.06254.41264.59173.0000.00
หลักสูตร 2 ปี868295.3500.0000.0011.1600.0011.1622.3300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504794.0000.0000.0000.0000.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ363597.2200.0000.0012.7800.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48136375.47377.69112.2951.04255.20255.20153.1200.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13910877.70107.1910.7232.1664.3264.3253.6000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14411277.78139.0310.6910.6953.4796.2532.0800.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1289271.8886.2553.9110.78118.5964.6953.9100.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)483981.2524.1736.2500.0012.0824.1712.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221254.55418.1814.5500.0029.0929.0914.5500.00
เศรษฐศาสตร์1168573.281311.2110.8632.5976.0332.5943.4500.00
ภาคปกติ1168573.281311.2110.8632.5976.0332.5943.4500.00
หลักสูตร 4 ปี1068378.3087.5510.9432.8354.7232.8332.8300.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262076.9213.8500.0000.0027.6913.8527.6900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332472.7339.0913.0326.0613.0313.0313.0300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473982.9848.5100.0012.1324.2612.1300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00550.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00550.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19414474.23126.1942.0652.58168.2563.0963.0910.52
ภาคปกติ19414474.23126.1942.0652.58168.2563.0963.0910.52
หลักสูตร 2 ปี585289.6623.4500.0011.7200.0011.7223.4500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว585289.6623.4500.0011.7200.0011.7223.4500.00
หลักสูตร 4 ปี1369267.65107.3542.9442.941611.7653.6842.9410.74
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1067267.9287.5532.8343.771413.2121.8932.8300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว302066.6726.6713.3300.0026.67310.0013.3313.33
ศิลปศาสตร์2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
ภาคปกติ2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
หลักสูตร 4 ปี2009849.002412.00105.00126.003216.00168.0063.0021.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ865361.6344.6533.4955.811618.6055.8100.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124540.182017.8676.2576.251614.29119.8265.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร977072.1622.0633.0922.061010.3155.1555.1500.00
ภาคปกติ977072.1622.0633.0922.061010.3155.1555.1500.00
หลักสูตร 4 ปี977072.1622.0633.0922.061010.3155.1555.1500.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล977072.1622.0633.0922.061010.3155.1555.1500.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1589761.392213.9295.7042.5395.70116.9653.1610.63
ภาคปกติ1589761.392213.9295.7042.5395.70116.9653.1610.63
หลักสูตร 4 ปี1589761.392213.9295.7042.5395.70116.9653.1610.63
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553054.551323.6423.6423.6411.82712.7300.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221568.1814.5529.0914.5514.5514.5514.5500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523465.3859.6247.6900.0059.6223.8511.9211.92
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211361.9029.5214.7614.7614.7600.00314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8562.50112.5000.0000.00112.50112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16210665.431710.4942.4710.62138.02148.6474.3200.00
ภาคปกติ16210665.431710.4942.4710.62138.02148.6474.3200.00
หลักสูตร 4 ปี16210665.431710.4942.4710.62138.02148.6474.3200.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์674567.1668.9634.4811.4968.9645.9722.9900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15853.33533.3300.0000.0000.00213.3300.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15640.00426.6700.0000.00213.33213.3316.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5360.00120.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151280.0000.0016.6700.0016.6700.0016.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342676.4700.0000.0000.0025.8838.8238.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7342.86114.2900.0000.0000.00342.8600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21818283.4962.75115.0520.9252.2952.2973.2100.00
ภาคปกติ21818283.4962.75115.0520.9252.2952.2973.2100.00
หลักสูตร 4 ปี21818283.4962.75115.0520.9252.2952.2973.2100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1099082.5743.6732.7510.9210.9232.7576.4200.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1099284.4021.8387.3410.9243.6721.8300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
ภาคปกติ1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1738649.71169.2574.0552.892112.14158.672313.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11111.1100.0000.00222.2200.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.0000.00110.0000.00220.00220.00220.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29114.2900.00228.5700.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.0000.0016.2516.25318.7516.25212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.2700.0014.5514.55731.82313.64418.1800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23215.3800.0017.6917.6900.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7457.14114.29114.2900.0000.0000.00114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.0000.0000.00110.00330.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111014.0811.4122.8234.2345.631419.7200.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.3300.0000.00133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
ภาคปกติ8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.00520.8300.0014.1700.001875.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00116.6700.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00550.0000.0000.0000.00550.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.0000.0046.5611.6423.2800.005488.5200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.6700.00116.6700.00466.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0018.3300.0000.0000.001191.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.0000.0000.005100.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0015.8815.8815.8800.001482.3500.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0000.0014.7600.0000.0000.002095.2400.00