เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภาคที่ตั้งสถานศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,90665.5851311.581072.41871.962345.281974.453848.6730.07
ภาคปกติ4,3612,85065.3550711.631072.45871.992335.341964.493818.7400.00
ภาคสมทบ705680.0068.5700.0000.0011.4311.4334.2934.29
ผลิตกรรมการเกษตร74142056.6816522.27192.56233.10304.05344.59476.3430.40
ภาคปกติ67136454.2515923.70192.83233.43294.32334.92446.5600.00
หลักสูตร 2 ปี1043836.543634.6276.7365.7700.001110.5865.7700.00
1. สาขาวิชาพืชไร่522344.232140.3800.0023.8500.0059.6211.9200.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร521528.851528.85713.4647.6900.00611.5459.6200.00
หลักสูตร 4 ปี56732657.5012321.69122.12173.00295.11223.88386.7000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่845059.522023.8111.1922.3844.7644.7633.5700.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22212656.764721.1731.3573.15135.8673.15198.5600.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1216553.723730.5854.1321.6554.1364.9610.8300.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292172.41517.2400.0013.4500.0013.4513.4500.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432046.511227.9124.6512.3336.9812.3349.3000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร433376.7424.6500.0024.6524.6512.3336.9800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251144.0000.0014.0028.0028.0028.00728.0000.00
ภาคสมทบ705680.0068.5700.0000.0011.4311.4334.2934.29
หลักสูตร 2 ปี705680.0068.5700.0000.0011.4311.4334.2934.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)705680.0068.5700.0000.0011.4311.4334.2934.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1016968.321817.8210.9921.9854.9521.9843.9600.00
ภาคปกติ1016968.321817.8210.9921.9854.9521.9843.9600.00
หลักสูตร 4 ปี1016968.321817.8210.9921.9854.9521.9843.9600.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1016968.321817.8210.9921.9854.9521.9843.9600.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20811756.254019.2341.9262.8852.40125.772411.5400.00
ภาคปกติ20811756.254019.2341.9262.8852.40125.772411.5400.00
หลักสูตร 2 ปี582746.551932.7623.4523.4500.00712.0711.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12758.3318.3318.3300.0000.00325.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311754.841135.4813.2313.2300.0013.2300.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15320.00746.6700.0016.6700.00320.0016.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1509060.002114.0021.3342.6753.3353.332315.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1509060.002114.0021.3342.6753.3353.332315.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1066561.321413.2143.7710.9476.6065.6698.4900.00
ภาคปกติ1066561.321413.2143.7710.9476.6065.6698.4900.00
หลักสูตร 2 ปี311651.61722.5800.0000.0000.0026.45619.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311651.61722.5800.0000.0000.0026.45619.3500.00
หลักสูตร 4 ปี14964.29428.5700.0000.0000.0000.0017.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14964.29428.5700.0000.0000.0000.0017.1400.00
หลักสูตร 5 ปี614065.5734.9246.5611.64711.4846.5623.2800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม312477.4213.2326.4500.0039.6800.0013.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301653.3326.6726.6713.33413.33413.3313.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20910952.153818.1883.8383.83209.57178.1394.3100.00
ภาคปกติ20910952.153818.1883.8383.83209.57178.1394.3100.00
หลักสูตร 2 ปี33927.27927.2726.0639.0939.09412.1239.0900.00
1. สาขาวิชาการประมง33927.27927.2726.0639.0939.09412.1239.0900.00
หลักสูตร 4 ปี17610056.822916.4863.4152.84179.66137.3963.4100.00
1. สาขาวิชาการประมง1236754.472419.5132.4443.25108.13108.1354.0700.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง533362.2659.4335.6611.89713.2135.6611.8900.00
บริหารธุรกิจ92870876.29535.71212.26141.51464.96283.02586.2500.00
ภาคปกติ92870876.29535.71212.26141.51464.96283.02586.2500.00
หลักสูตร 2 ปี1019291.0921.9800.0000.0010.9921.9843.9600.00
1. สาขาวิชาการบัญชี595389.8323.3900.0000.0011.6911.6923.3900.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ423992.8600.0000.0000.0000.0012.3824.7600.00
หลักสูตร 4 ปี82761674.49516.17212.54141.69455.44263.14546.5300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20115778.1194.4883.9831.4973.4873.48104.9800.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18713974.33115.8884.2821.07115.8821.07147.4900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20113969.15199.4510.5052.49146.9773.48167.9600.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14711578.2396.1232.0410.6874.7653.4074.7600.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ916672.5333.3011.1033.3066.5955.4977.6900.00
เศรษฐศาสตร์33023571.213310.0041.21103.03175.1582.42236.9700.00
ภาคปกติ33023571.213310.0041.21103.03175.1582.42236.9700.00
หลักสูตร 4 ปี27721376.90207.2241.4482.89145.0551.81134.6900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์956871.5888.4200.0033.1688.4233.1655.2600.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม866575.5878.1422.3333.4944.6500.0055.8100.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์968083.3355.2122.0822.0822.0822.0833.1300.00
หลักสูตร 5 ปี532241.511324.5300.0023.7735.6635.661018.8700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532241.511324.5300.0023.7735.6635.661018.8700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21315070.42115.1641.8841.88188.45115.16157.0400.00
ภาคปกติ21315070.42115.1641.8841.88188.45115.16157.0400.00
หลักสูตร 2 ปี565089.2923.5700.0011.7911.7923.5700.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว565089.2923.5700.0011.7911.7923.5700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15710063.6995.7342.5531.911710.8395.73159.5500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1116659.4687.2132.7032.70119.9187.211210.8100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว463473.9112.1712.1700.00613.0412.1736.5200.00
ศิลปศาสตร์13010076.9275.3810.7710.77107.6921.5496.9200.00
ภาคปกติ13010076.9275.3810.7710.77107.6921.5496.9200.00
หลักสูตร 4 ปี13010076.9275.3810.7710.77107.6921.5496.9200.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ826882.9356.1000.0011.2256.1011.2222.4400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ483266.6724.1712.0800.00510.4212.08714.5800.00
สารสนเทศและการสื่อสาร786178.2133.8522.5600.0045.1333.8556.4100.00
ภาคปกติ786178.2133.8522.5600.0045.1333.8556.4100.00
หลักสูตร 4 ปี786178.2133.8522.5600.0045.1333.8556.4100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล786178.2133.8522.5600.0045.1333.8556.4100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28417963.034114.4472.4651.76186.34227.75124.2300.00
ภาคปกติ28417963.034114.4472.4651.76186.34227.75124.2300.00
หลักสูตร 4 ปี28417963.034114.4472.4651.76186.34227.75124.2300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร684464.711420.5911.4700.0057.3534.4111.4700.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583356.90610.3411.7223.4558.62712.0746.9000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714563.381014.0800.0000.0034.23811.2757.0400.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442965.91613.6436.8200.0024.5524.5524.5500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432865.12511.6324.6536.9836.9824.6500.0000.00
วิทยาศาสตร์39729173.30348.5682.0261.51225.54174.28194.7900.00
ภาคปกติ39729173.30348.5682.0261.51225.54174.28194.7900.00
หลักสูตร 4 ปี39729173.30348.5682.0261.51225.54174.28194.7900.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1007979.0033.0011.0022.0088.0033.0044.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ463371.74613.0424.3512.1712.1724.3512.1700.00
3. สาขาวิชาเคมี573459.65712.2823.5100.0035.26712.2847.0200.00
4. สาขาวิชาสถิติ191684.21210.5300.0000.0015.2600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412970.7337.3224.8800.0012.4412.44512.2000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ544888.8923.7000.0000.0023.7011.8511.8500.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422661.90716.6700.0012.38511.9024.7612.3800.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201365.0015.0015.00210.0000.0015.00210.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181372.22316.6700.0000.0015.5600.0015.5600.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22719385.0273.0841.7620.8820.8883.52114.8500.00
ภาคปกติ22719385.0273.0841.7620.8820.8883.52114.8500.00
หลักสูตร 4 ปี22719385.0273.0841.7620.8820.8883.52114.8500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1109081.8232.7332.7321.8200.0043.6487.2700.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11710388.0343.4210.8500.0021.7143.4232.5600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34620860.124813.8792.6041.16257.23246.94288.0900.00
ภาคปกติ34620860.124813.8792.6041.16257.23246.94288.0900.00
หลักสูตร 2 ปี443886.3612.2712.2700.0000.0012.2736.8200.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191368.4215.2615.2600.0000.0015.26315.7900.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2525100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30217056.294715.5682.6541.32258.28237.62258.2800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291034.481137.9313.4526.9013.4526.9026.9000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94317.65211.7600.0015.8800.00211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8450.0000.00112.5000.00112.50225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341647.0638.8212.9400.001029.4138.8212.9400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์594576.2723.3900.0000.0023.39813.5623.3900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์432762.79818.6000.0012.3312.3349.3024.6500.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261557.69519.2300.0000.0027.6927.6927.6900.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13861.5417.6917.6900.00215.3817.6900.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้733649.321419.1822.7411.3756.8511.371419.1800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13310.7510.75118.2710.7553.7632.2611183.4600.00
ภาคปกติ13310.7510.75118.2710.7553.7632.2611183.4600.00
หลักสูตร 2 ปี2600.0000.00415.3800.0000.00311.541973.0800.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.00425.0000.0000.00318.75956.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.0000.0000.0000.004100.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.0000.0000.0000.006100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10710.9310.9376.5410.9354.6700.009285.9800.00
1. สาขาวิชาการประมง2414.1714.1728.3314.17312.5000.001666.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0000.00212.5000.0000.0000.001487.5000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.0000.0019.0900.0000.0000.001090.9100.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.0000.0016.2500.001593.7500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4000.0000.0025.0000.0012.5000.003792.5000.00