เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 19 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุมารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มารดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,173742.3350215.821,75455.2874523.48431.36551.73
ภาคปกติ3,122692.2149815.951,73355.5172923.35381.22551.76
ภาคสมทบ5159.8047.842141.181631.3759.8000.00
ผลิตกรรมการเกษตร584203.427613.0133958.0513022.26122.0571.20
ภาคปกติ533152.817213.5131859.6611421.3971.3171.31
หลักสูตร 2 ปี12732.361411.027055.123426.7753.9410.79
1. สาขาวิชาพืชไร่5911.6946.783762.711627.1211.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.941014.713348.531826.4745.8811.47
หลักสูตร 4 ปี406122.965814.2924861.088019.7020.4961.48
1. สาขาวิชาพืชไร่6334.76812.704673.0269.5200.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18452.722815.2210959.243921.2010.5421.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4400.00715.912659.09818.1812.2724.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1218.33433.33325.00433.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2000.00315.001365.00420.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6323.17812.703758.731523.8100.0011.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.0000.001470.00420.0000.0015.00
ภาคสมทบ5159.8047.842141.181631.3759.8000.00
หลักสูตร 2 ปี5159.8047.842141.181631.3759.8000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5159.8047.842141.181631.3759.8000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16410.61148.549658.544527.4431.8353.05
ภาคปกติ16410.61148.549658.544527.4431.8353.05
หลักสูตร 2 ปี10210.9865.885553.923433.3332.9432.94
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10210.9865.885553.923433.3332.9432.94
หลักสูตร 4 ปี6200.00812.904166.131117.7400.0023.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6200.00812.904166.131117.7400.0023.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23962.513715.4813857.745020.9252.0931.26
ภาคปกติ23962.513715.4813857.745020.9252.0931.26
หลักสูตร 2 ปี9355.3888.605053.762425.8144.3022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0027.141553.571035.7113.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4524.44613.332044.441226.6736.6724.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.0000.001575.00210.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14610.682919.868860.272617.8110.6810.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14610.682919.868860.272617.8110.6810.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10943.671614.686458.722321.1010.9210.92
ภาคปกติ10943.671614.686458.722321.1010.9210.92
หลักสูตร 2 ปี2000.00420.001155.00525.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00420.001155.00525.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2214.55627.27940.91627.2700.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.55627.27940.91627.2700.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.4868.964465.671217.9111.4911.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3226.2539.381753.13928.1313.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8638.572777.1438.5700.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10700.001211.215753.273431.7832.8010.93
ภาคปกติ10700.001211.215753.273431.7832.8010.93
หลักสูตร 2 ปี3100.0026.451961.29929.0313.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.0026.451961.29929.0313.2300.00
หลักสูตร 4 ปี7600.001013.163850.002532.8922.6311.32
1. สาขาวิชาการประมง4900.00714.292653.061428.5724.0800.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00311.111244.441140.7400.0013.70
บริหารธุรกิจ567111.9410217.9930353.4413623.9950.88101.76
ภาคปกติ567111.9410217.9930353.4413623.9950.88101.76
หลักสูตร 2 ปี8622.3378.145058.142529.0711.1611.16
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.00612.002652.001530.0000.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.0012.782466.671027.7812.7800.00
หลักสูตร 4 ปี48191.879519.7525352.6011123.0840.8391.87
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13942.882920.867553.962618.7121.4432.16
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14432.082718.757552.083524.3100.0042.78
3. สาขาวิชาการบัญชี12810.782721.097155.472620.3121.5610.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4812.08918.752347.921429.1700.0012.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2200.00313.64940.911045.4500.0000.00
เศรษฐศาสตร์11610.862622.415648.283025.8610.8621.72
ภาคปกติ11610.862622.415648.283025.8610.8621.72
หลักสูตร 4 ปี10610.942523.584946.232826.4210.9421.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2600.00415.381557.69623.0800.0013.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3300.00927.271545.45721.2113.0313.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4712.131225.531940.431531.9100.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00770.00220.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00770.00220.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19463.093216.4910654.644121.1342.0652.58
ภาคปกติ19463.093216.4910654.644121.1342.0652.58
หลักสูตร 2 ปี5835.17915.523153.451220.6935.1700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5835.17915.523153.451220.6935.1700.00
หลักสูตร 4 ปี13632.212316.917555.152921.3210.7453.68
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10632.831615.095955.662422.6400.0043.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3000.00723.331653.33516.6713.3313.33
ศิลปศาสตร์20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
ภาคปกติ20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
หลักสูตร 4 ปี20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8611.161112.794855.812529.0711.1600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210.892421.436356.252017.8600.0043.57
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9711.031717.535859.791919.5900.0022.06
ภาคปกติ9711.031717.535859.791919.5900.0022.06
หลักสูตร 4 ปี9711.031717.535859.791919.5900.0022.06
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9711.031717.535859.791919.5900.0022.06
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15831.902817.728553.803622.7810.6353.16
ภาคปกติ15831.902817.728553.803622.7810.6353.16
หลักสูตร 4 ปี15831.902817.728553.803622.7810.6353.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5511.821323.642952.731120.0000.0011.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2214.5500.001463.64731.8200.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5200.001121.152751.921121.1500.0035.77
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2114.7629.521257.14419.0514.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.00225.00337.50337.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16253.093018.529055.563420.9910.6221.23
ภาคปกติ16253.093018.529055.563420.9910.6221.23
หลักสูตร 4 ปี16253.093018.529055.563420.9910.6221.23
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6734.481420.903755.221116.4211.4911.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.67213.33960.00320.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี1516.67213.33853.33426.6700.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.00120.00240.00120.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.00320.00960.00320.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.00514.711955.881029.4100.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00228.57342.86228.5700.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218104.594118.8112255.964118.8110.4631.38
ภาคปกติ218104.594118.8112255.964118.8110.4631.38
หลักสูตร 4 ปี218104.594118.8112255.964118.8110.4631.38
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10932.751715.606761.471816.5110.9232.75
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10976.422422.025550.462321.1000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
ภาคปกติ17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
หลักสูตร 4 ปี17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00111.11444.44444.4400.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.00110.00550.00440.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00342.86342.8600.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.2516.25743.75637.5000.0016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55731.821045.45313.6400.0014.55
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.69969.23323.0800.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00228.57342.86228.5700.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00110.00330.00660.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00240.00240.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7111.411014.083954.931825.3522.8211.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.00266.67133.3300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.001112.944350.592731.7622.3522.35
ภาคปกติ8500.001112.944350.592731.7622.3522.35
หลักสูตร 2 ปี2400.0014.171041.671145.8314.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00350.00116.67116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00110.00440.00550.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.00337.50562.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.001016.393354.101626.2311.6411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67466.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.00866.67433.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00120.00240.00240.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00211.76847.06529.4115.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00628.571152.38419.0500.0000.00