เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 19 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุมารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มารดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,297742.2450215.231,75453.2074422.57431.301805.46
ภาคปกติ3,242692.1349815.361,73353.4572822.46381.171765.43
ภาคสมทบ5559.0947.272138.181629.0959.0947.27
ผลิตกรรมการเกษตร598203.347612.7133956.6912921.57122.01223.68
ภาคปกติ543152.767213.2631858.5611320.8171.29183.31
หลักสูตร 2 ปี12732.361411.027055.123426.7753.9410.79
1. สาขาวิชาพืชไร่5911.6946.783762.711627.1211.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.941014.713348.531826.4745.8811.47
หลักสูตร 4 ปี416122.885813.9424859.627918.9920.48174.09
1. สาขาวิชาพืชไร่6334.76812.704673.0269.5200.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18952.652814.8110957.673820.1110.5384.23
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4500.00715.562657.78817.7812.2236.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69430.77323.08430.7700.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2100.00314.291361.90419.0500.0014.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6523.08812.313756.921523.0800.0034.62
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.0000.001470.00420.0000.0015.00
ภาคสมทบ5559.0947.272138.181629.0959.0947.27
หลักสูตร 2 ปี5559.0947.272138.181629.0959.0947.27
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5559.0947.272138.181629.0959.0947.27
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17110.58148.199656.144526.3231.75127.02
ภาคปกติ17110.58148.199656.144526.3231.75127.02
หลักสูตร 2 ปี10710.9365.615551.403431.7832.8087.48
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710.9365.615551.403431.7832.8087.48
หลักสูตร 4 ปี6400.00812.504164.061117.1900.0046.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6400.00812.504164.061117.1900.0046.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24062.503715.4213857.505020.8352.0841.67
ภาคปกติ24062.503715.4213857.505020.8352.0841.67
หลักสูตร 2 ปี9355.3888.605053.762425.8144.3022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0027.141553.571035.7113.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4524.44613.332044.441226.6736.6724.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.0000.001575.00210.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14710.682919.738859.862617.6910.6821.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14710.682919.738859.862617.6910.6821.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11043.641614.556458.182320.9110.9121.82
ภาคปกติ11043.641614.556458.182320.9110.9121.82
หลักสูตร 2 ปี2000.00420.001155.00525.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00420.001155.00525.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2314.35626.09939.13626.0900.0014.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.35626.09939.13626.0900.0014.35
หลักสูตร 5 ปี6734.4868.964465.671217.9111.4911.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3226.2539.381753.13928.1313.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8638.572777.1438.5700.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11100.001210.815751.353430.6332.7054.50
ภาคปกติ11100.001210.815751.353430.6332.7054.50
หลักสูตร 2 ปี3100.0026.451961.29929.0313.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.0026.451961.29929.0313.2300.00
หลักสูตร 4 ปี8000.001012.503847.502531.2522.5056.25
1. สาขาวิชาการประมง5100.00713.732650.981427.4523.9223.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2900.00310.341241.381137.9300.00310.34
บริหารธุรกิจ613111.7910216.6430349.4313622.1950.82569.14
ภาคปกติ613111.7910216.6430349.4313622.1950.82569.14
หลักสูตร 2 ปี8922.2577.875056.182528.0911.1244.49
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.00612.002652.001530.0000.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.0012.562461.541025.6412.5637.69
หลักสูตร 4 ปี52491.729518.1325348.2811121.1840.76529.92
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14342.802920.287552.452618.1821.4074.90
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16331.842716.567546.013521.4700.002314.11
3. สาขาวิชาการบัญชี13910.722719.427151.082618.7121.44128.63
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5511.82916.362341.821425.4500.00814.55
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2400.00312.50937.501041.6700.0028.33
เศรษฐศาสตร์12910.782620.165643.413023.2610.781511.63
ภาคปกติ12910.782620.165643.413023.2610.781511.63
หลักสูตร 4 ปี11910.842521.014941.182823.5310.841512.61
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3300.00412.121545.45618.1800.00824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3600.00925.001541.67719.4412.78411.11
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5012.001224.001938.001530.0000.0036.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00770.00220.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00770.00220.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19763.053216.2410653.814120.8142.0384.06
ภาคปกติ19763.053216.2410653.814120.8142.0384.06
หลักสูตร 2 ปี5935.08915.253152.541220.3435.0811.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5935.08915.253152.541220.3435.0811.69
หลักสูตร 4 ปี13832.172316.677554.352921.0110.7275.07
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10732.801614.955955.142422.4300.0054.67
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3100.00722.581651.61516.1313.2326.45
ศิลปศาสตร์20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
ภาคปกติ20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
หลักสูตร 4 ปี20021.003517.5011256.004623.0010.5042.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8611.161112.794855.812529.0711.1600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210.892421.436356.252017.8600.0043.57
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10011.001717.005858.001919.0000.0055.00
ภาคปกติ10011.001717.005858.001919.0000.0055.00
หลักสูตร 4 ปี10011.001717.005858.001919.0000.0055.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10011.001717.005858.001919.0000.0055.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16531.822816.978551.523621.8210.61127.27
ภาคปกติ16531.822816.978551.523621.8210.61127.27
หลักสูตร 4 ปี16531.822816.978551.523621.8210.61127.27
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5611.791323.212951.791119.6400.0023.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2314.3500.001460.87730.4300.0014.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5400.001120.372750.001120.3700.0059.26
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2114.7629.521257.14419.0514.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1100.00218.18327.27327.2700.00327.27
วิทยาศาสตร์18352.733016.399049.183418.5810.552312.57
ภาคปกติ18352.733016.399049.183418.5810.552312.57
หลักสูตร 4 ปี18352.733016.399049.183418.5810.552312.57
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7034.291420.003752.861115.7111.4345.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.88211.76952.94317.6500.00211.76
3. สาขาวิชาเคมี2114.7629.52838.10419.0500.00628.57
4. สาขาวิชาสถิติ600.00116.67233.33116.6700.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.00315.00945.00315.0000.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.00514.711955.881029.4100.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.00220.00330.00220.0000.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222104.504118.4712254.954118.4710.4573.15
ภาคปกติ222104.504118.4712254.954118.4710.4573.15
หลักสูตร 4 ปี222104.504118.4712254.954118.4710.4573.15
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11032.731715.456760.911816.3610.9143.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11276.252421.435549.112320.5400.0032.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
ภาคปกติ17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
หลักสูตร 4 ปี17342.312514.458549.135330.6431.7331.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.00266.67133.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00111.11444.44444.4400.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.00110.00550.00440.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00342.86342.8600.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.2516.25743.75637.5000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55731.821045.45313.6400.0014.55
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.69969.23323.0800.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00228.57342.86228.5700.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00110.00330.00660.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00240.00240.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7111.411014.083954.931825.3522.8211.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.001112.944350.592731.7622.3522.35
ภาคปกติ8500.001112.944350.592731.7622.3522.35
หลักสูตร 2 ปี2400.0014.171041.671145.8314.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00350.00116.67116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00110.00440.00550.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.00337.50562.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.001016.393354.101626.2311.6411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67466.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.00866.67433.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00120.00240.00240.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00211.76847.06529.4115.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00628.571152.38419.0500.0000.00