เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 19 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุมารดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มารดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4311192.6978917.812,51056.6593521.10541.22240.54
ภาคปกติ4,3611172.6877517.772,48256.9191520.98491.12230.53
ภาคสมทบ7022.861420.002840.002028.5757.1411.43
ผลิตกรรมการเกษตร741141.8913317.9541455.8716121.73141.8950.67
ภาคปกติ671121.7911917.7338657.5314121.0191.3440.60
หลักสูตร 2 ปี10432.881413.465552.882725.9643.8510.96
1. สาขาวิชาพืชไร่5223.85713.463159.62917.3135.7700.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5211.92713.462446.151834.6211.9211.92
หลักสูตร 4 ปี56791.5910518.5233158.3811420.1150.8830.53
1. สาขาวิชาพืชไร่8400.001821.435160.711214.2911.1922.38
2. สาขาวิชาพืชสวน22231.353616.2214565.323616.2220.9000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12143.312520.666251.242823.1410.8310.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2913.45413.791862.07620.6900.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4300.00818.602762.79716.2812.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.00920.931841.861637.2100.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2514.00520.001040.00936.0000.0000.00
ภาคสมทบ7022.861420.002840.002028.5757.1411.43
หลักสูตร 2 ปี7022.861420.002840.002028.5757.1411.43
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7022.861420.002840.002028.5757.1411.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10165.941514.856665.351312.8710.9900.00
ภาคปกติ10165.941514.856665.351312.8710.9900.00
หลักสูตร 4 ปี10165.941514.856665.351312.8710.9900.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10165.941514.856665.351312.8710.9900.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20841.924019.2312359.134019.2300.0010.48
ภาคปกติ20841.924019.2312359.134019.2300.0010.48
หลักสูตร 2 ปี5823.451118.973153.451424.1400.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1218.33216.67758.33216.6700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3113.23412.901858.06825.8100.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.00533.33640.00426.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15021.332919.339261.332617.3300.0010.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15021.332919.339261.332617.3300.0010.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10632.831816.985450.943129.2500.0000.00
ภาคปกติ10632.831816.985450.943129.2500.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3100.0013.232064.521032.2600.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3100.0013.232064.521032.2600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1417.14321.43857.14214.2900.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1417.14321.43857.14214.2900.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6123.281422.952642.621931.1500.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3126.45619.351445.16929.0300.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3000.00826.671240.001033.3300.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209104.782411.4812660.294521.5320.9620.96
ภาคปกติ209104.782411.4812660.294521.5320.9620.96
หลักสูตร 2 ปี3339.0926.061648.481133.3313.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง3339.0926.061648.481133.3313.0300.00
หลักสูตร 4 ปี17673.982212.5011062.503419.3210.5721.14
1. สาขาวิชาการประมง12354.071512.208165.852016.2610.8110.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5323.77713.212954.721426.4200.0011.89
บริหารธุรกิจ928141.5117919.2953857.9718219.61121.2930.32
ภาคปกติ928141.5117919.2953857.9718219.61121.2930.32
หลักสูตร 2 ปี10110.991211.885655.452625.7465.9400.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5911.691016.952847.461728.8135.0800.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0024.762866.67921.4337.1400.00
หลักสูตร 4 ปี827131.5716720.1948258.2815618.8660.7330.36
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20131.494220.9011959.203517.4110.5010.50
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18742.144121.9310455.613820.3200.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20141.993718.4111356.224522.3921.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14710.683624.498457.142416.3310.6810.68
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9111.101112.096268.131415.3822.2011.10
เศรษฐศาสตร์33061.825416.3619258.187322.1230.9120.61
ภาคปกติ33061.825416.3619258.187322.1230.9120.61
หลักสูตร 4 ปี27751.814415.8815857.046623.8320.7220.72
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9511.051414.745658.952324.2100.0011.05
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8611.161922.094147.672225.5822.3311.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9633.131111.466163.542121.8800.0000.00
หลักสูตร 5 ปี5311.891018.873464.15713.2111.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5311.891018.873464.15713.2111.8900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21383.764219.7211353.054822.5400.0020.94
ภาคปกติ21383.764219.7211353.054822.5400.0020.94
หลักสูตร 2 ปี5635.361017.862137.502239.2900.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5635.361017.862137.502239.2900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15753.183220.389258.602616.5600.0021.27
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11132.702623.426861.261311.7100.0010.90
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4624.35613.042452.171328.2600.0012.17
ศิลปศาสตร์13064.621914.627053.853426.1510.7700.00
ภาคปกติ13064.621914.627053.853426.1510.7700.00
หลักสูตร 4 ปี13064.621914.627053.853426.1510.7700.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8267.321113.414453.662125.6100.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4800.00816.672654.171327.0812.0800.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7811.28810.264355.132633.3300.0000.00
ภาคปกติ7811.28810.264355.132633.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7811.28810.264355.132633.3300.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7811.28810.264355.132633.3300.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28462.115720.0716056.345820.4210.3520.70
ภาคปกติ28462.115720.0716056.345820.4210.3520.70
หลักสูตร 4 ปี28462.115720.0716056.345820.4210.3520.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6822.941623.533652.941217.6500.0022.94
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5811.721220.693255.171220.6911.7200.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7111.411622.544259.151216.9000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4424.55511.362659.091125.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.00818.602455.811125.5800.0000.00
วิทยาศาสตร์397102.528922.4221153.158020.1541.0130.76
ภาคปกติ397102.528922.4221153.158020.1541.0130.76
หลักสูตร 4 ปี397102.528922.4221153.158020.1541.0130.76
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10022.002727.004848.002121.0011.0011.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4624.35715.222350.001226.0912.1712.17
3. สาขาวิชาเคมี5711.751017.543154.391526.3200.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1900.00947.37736.84315.7900.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.00819.512048.781331.7100.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5400.001324.073157.41814.8111.8511.85
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4224.76921.432764.2949.5200.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20210.00315.001155.00315.0015.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.56316.671372.2215.5600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227104.414419.3812253.744921.5910.4410.44
ภาคปกติ227104.414419.3812253.744921.5910.4410.44
หลักสูตร 4 ปี227104.414419.3812253.744921.5910.4410.44
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11054.552018.186155.452320.9100.0010.91
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11754.272420.516152.142622.2210.8500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346195.495315.3220158.095716.47133.7630.87
ภาคปกติ346195.495315.3220158.095716.47133.7630.87
หลักสูตร 2 ปี44920.4549.091329.5549.091329.5512.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.00210.531368.42315.7915.2600.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25936.0028.0000.0014.001248.0014.00
หลักสูตร 4 ปี302103.314916.2318862.255317.5500.0020.66
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2926.90413.791965.52413.7900.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00317.651376.4715.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8112.5000.00787.5000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3412.94823.531647.06823.5300.0012.94
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5935.081322.033254.241118.6400.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4312.33511.633274.42511.6300.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2613.85415.381765.38415.3800.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.00215.38538.46646.1500.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7311.371013.704764.381419.1800.0011.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13321.501410.537757.893828.5721.5000.00
ภาคปกติ13321.501410.537757.893828.5721.5000.00
หลักสูตร 2 ปี2600.0013.851661.54934.6200.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.001381.25318.7500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.00125.00250.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.00233.33466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10721.871312.156157.012927.1021.8700.00
1. สาขาวิชาการประมง2400.0028.331562.50729.1700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0016.251381.25212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.00218.18545.45436.3600.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25318.751062.5016.2516.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4012.50512.501845.001537.5012.5000.00