เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 19 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุมารดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มารดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,249811.9165715.462,27953.6486820.43451.063197.51
ภาคปกติ4,201791.8865315.542,25853.7585220.28400.953197.59
ภาคสมทบ4824.1748.332143.751633.33510.4200.00
ผลิตกรรมการเกษตร729172.3310514.4038452.6716222.22121.65496.72
ภาคปกติ681152.2010114.8336353.3014621.4471.03497.20
หลักสูตร 2 ปี13542.961611.856749.633928.8942.9653.70
1. สาขาวิชาพืชไร่6523.0869.233452.311624.6246.1534.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7022.861014.293347.142332.8600.0022.86
หลักสูตร 4 ปี546112.018515.5729654.2110719.6030.55448.06
1. สาขาวิชาพืชไร่8644.651011.635462.791416.2800.0044.65
2. สาขาวิชาพืชสวน22320.903616.1412656.504118.3910.45177.62
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8422.381214.294553.571619.0500.00910.71
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3400.00617.651647.06720.5900.00514.71
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4200.00819.052150.00819.0512.3849.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5311.891222.642037.741630.1911.8935.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2428.3314.171458.33520.8300.0028.33
ภาคสมทบ4824.1748.332143.751633.33510.4200.00
หลักสูตร 2 ปี4824.1748.332143.751633.33510.4200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4824.1748.332143.751633.33510.4200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14132.131611.356546.103121.9900.002618.44
ภาคปกติ14132.131611.356546.103121.9900.002618.44
หลักสูตร 2 ปี2100.0014.76314.29523.8100.001257.14
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0014.76314.29523.8100.001257.14
หลักสูตร 4 ปี12032.501512.506251.672621.6700.001411.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12032.501512.506251.672621.6700.001411.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25320.794618.1815059.294618.1810.4083.16
ภาคปกติ25320.794618.1815059.294618.1810.4083.16
หลักสูตร 2 ปี8511.1889.415463.532023.5300.0022.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0013.571760.71828.5700.0027.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3600.00616.672363.89719.4400.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2114.7614.761466.67523.8100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16810.603822.629657.142615.4810.6063.57
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16810.603822.629657.142615.4810.6063.57
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8300.001012.055363.861821.6911.2011.20
ภาคปกติ8300.001012.055363.861821.6911.2011.20
หลักสูตร 2 ปี1700.00317.65847.06529.4100.0015.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.00317.65847.06529.4100.0015.88
หลักสูตร 4 ปี1900.00315.791052.63526.3215.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.00315.791052.63526.3215.2600.00
หลักสูตร 5 ปี4700.0048.513574.47817.0200.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2600.0027.691869.23623.0800.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.0029.521780.9529.5200.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18931.592814.8110656.083920.6331.59105.29
ภาคปกติ18931.592814.8110656.083920.6331.59105.29
หลักสูตร 2 ปี2300.0028.701565.22626.0900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.0028.701565.22626.0900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16631.812615.669154.823319.8831.81106.02
1. สาขาวิชาการประมง10022.002020.004949.001919.0033.0077.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6611.5269.094263.641421.2100.0034.55
บริหารธุรกิจ837131.5514116.8542250.4218021.5170.84748.84
ภาคปกติ837131.5514116.8542250.4218021.5170.84748.84
หลักสูตร 2 ปี9311.081212.904043.013133.3322.1577.53
1. สาขาวิชาการบัญชี6411.56812.502945.311929.6911.5669.38
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2900.00413.791137.931241.3813.4513.45
หลักสูตร 4 ปี744121.6112917.3438251.3414920.0350.67679.01
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17831.693519.669754.493419.1000.0095.06
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18421.093317.938345.114222.8300.002413.04
3. สาขาวิชาการบัญชี16263.702515.439156.173320.3731.8542.47
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17010.592816.478751.182917.0621.182313.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5000.00816.002448.001122.0000.00714.00
เศรษฐศาสตร์24931.204116.4712550.204417.6741.613212.85
ภาคปกติ24931.204116.4712550.204417.6741.613212.85
หลักสูตร 4 ปี22231.353817.1211049.553917.5741.802812.61
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8211.221315.853542.681821.9500.001518.29
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8411.191517.864755.951011.9022.38910.71
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5611.791017.862850.001119.6423.5747.14
หลักสูตร 5 ปี2700.00311.111555.56518.5200.00414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2700.00311.111555.56518.5200.00414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว25941.543212.3613752.904918.9220.773513.51
ภาคปกติ25941.543212.3613752.904918.9220.773513.51
หลักสูตร 2 ปี8222.4478.544453.662631.7111.2222.44
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8222.4478.544453.662631.7111.2222.44
หลักสูตร 4 ปี17721.132514.129352.542312.9910.563318.64
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10421.921716.356158.651514.4210.9687.69
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5300.00815.093260.38815.0900.0059.43
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์19142.092814.6610554.974724.6121.0552.62
ภาคปกติ19142.092814.6610554.974724.6121.0552.62
หลักสูตร 4 ปี19142.092814.6610554.974724.6121.0552.62
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11032.731816.365852.732724.5510.9132.73
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8111.231012.354758.022024.6911.2322.47
สารสนเทศและการสื่อสาร8633.4989.305159.301719.7733.4944.65
ภาคปกติ8633.4989.305159.301719.7733.4944.65
หลักสูตร 4 ปี8633.4989.305159.301719.7733.4944.65
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8633.4989.305159.301719.7733.4944.65
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24572.864016.3313053.065321.6331.22124.90
ภาคปกติ24572.864016.3313053.065321.6331.22124.90
หลักสูตร 4 ปี24572.864016.3313053.065321.6331.22124.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6911.451217.393550.721623.1922.9034.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4924.08816.332857.141020.4100.0012.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7422.701216.224256.761520.2700.0034.05
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2000.00210.001155.00420.0000.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3326.06618.181442.42824.2413.0326.06
วิทยาศาสตร์30261.995718.8716253.645417.8810.33227.28
ภาคปกติ30261.995718.8716253.645417.8810.33227.28
หลักสูตร 4 ปี30261.995718.8716253.645417.8810.33227.28
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11021.822119.095751.822018.1810.9198.18
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4012.501025.002460.0025.0000.0037.50
3. สาขาวิชาเคมี4612.171021.742350.00919.5700.0036.52
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0018.33541.67325.0000.00325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2500.00416.001664.00416.0000.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4612.1748.702860.871226.0900.0012.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00333.33444.44222.2200.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.29114.29228.57114.2900.00228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00342.86342.86114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24841.615120.5612550.404919.7652.02145.65
ภาคปกติ24841.615120.5612550.404919.7652.02145.65
หลักสูตร 4 ปี24841.615120.5612550.404919.7652.02145.65
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12632.382923.026249.212519.8421.5953.97
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12210.822218.036351.642419.6732.4697.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31672.224614.5618558.545517.4100.00237.28
ภาคปกติ31672.224614.5618558.545517.4100.00237.28
หลักสูตร 2 ปี1317.6900.00861.54430.7700.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1317.6900.00861.54430.7700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30361.984615.1817758.425116.8300.00237.59
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2400.00416.671666.6728.3300.0028.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.88423.53741.18529.4100.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.0000.00777.78222.2200.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.33266.6700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด1915.26210.53947.37421.0500.00315.79
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1700.0015.881058.82211.7600.00423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5500.00610.913563.64814.5500.00610.91
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.33723.332066.6726.6700.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00114.29457.14228.5700.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2300.00626.091147.83417.3900.0028.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.5000.00337.50337.5000.00112.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9122.201415.385358.241718.6800.0055.49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12154.1386.617965.292419.8310.8343.31
ภาคปกติ12154.1386.617965.292419.8310.8343.31
หลักสูตร 2 ปี2200.0014.551254.55940.9100.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0000.00746.67853.3300.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00114.29571.43114.2900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9955.0577.076767.681515.1511.0144.04
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2328.7028.701669.57313.0400.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2114.7614.761676.1929.5200.0014.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.00888.8900.0000.00111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14214.29214.29857.14214.2900.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3200.0026.251959.38825.0013.1326.25