เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29757917.5661518.65722.181,07832.701394.2246614.1334810.56
ภาคปกติ3,24257017.5860518.66722.221,07133.041394.2945013.8833510.33
ภาคสมทบ55916.361018.1800.00712.7300.001629.091323.64
ผลิตกรรมการเกษตร5988614.3816327.2671.1717629.43244.018313.88599.87
ภาคปกติ5437714.1815328.1871.2916931.12244.426712.34468.47
หลักสูตร 2 ปี1272620.473225.2010.794031.5097.091411.0253.94
1. สาขาวิชาพืชไร่591016.951627.1211.691728.8146.781118.6400.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681623.531623.5300.002333.8257.3534.4157.35
หลักสูตร 4 ปี4165112.2612129.0961.4412931.01153.615312.74419.86
1. สาขาวิชาพืชไร่63711.112234.9200.001828.5734.76711.1169.52
2. สาขาวิชาพืชสวน189168.476132.2831.596132.2894.762412.70157.94
3. สาขาวิชาอารักขาพืช45817.78817.7812.221533.3300.00715.56613.33
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69430.7700.00430.7700.00323.0817.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21419.0529.5200.001152.3800.0029.5229.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651218.461523.0811.541624.6234.62913.85913.85
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20315.00945.0015.00420.0000.0015.00210.00
ภาคสมทบ55916.361018.1800.00712.7300.001629.091323.64
หลักสูตร 2 ปี55916.361018.1800.00712.7300.001629.091323.64
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)55916.361018.1800.00712.7300.001629.091323.64
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1715431.582011.7074.092313.4542.343319.303017.54
ภาคปกติ1715431.582011.7074.092313.4542.343319.303017.54
หลักสูตร 2 ปี1073431.781514.0232.801211.2143.741715.892220.56
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1073431.781514.0232.801211.2143.741715.892220.56
หลักสูตร 4 ปี642031.2557.8146.251117.1900.001625.00812.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน642031.2557.8146.251117.1900.001625.00812.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2404719.585221.6731.257430.832410.002912.08114.58
ภาคปกติ2404719.585221.6731.257430.832410.002912.08114.58
หลักสูตร 2 ปี931415.052425.8100.002526.881819.3599.6833.23
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.291035.7100.00828.57621.4300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.33817.7800.001328.891022.22613.3324.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20420.00630.0000.00420.00210.00315.0015.00
หลักสูตร 4 ปี1473322.452819.0532.044933.3364.082013.6185.44
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1473322.452819.0532.044933.3364.082013.6185.44
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม110109.091412.7332.736760.9165.4554.5554.55
ภาคปกติ110109.091412.7332.736760.9165.4554.5554.55
หลักสูตร 2 ปี20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี2328.70313.0428.701147.8314.3528.7028.70
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2328.70313.0428.701147.8314.3528.7028.70
หลักสูตร 5 ปี6757.4668.9600.004770.1545.9734.4822.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13412.5000.002268.7539.3813.1313.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4325.7100.002571.4312.8625.7112.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111917.122724.3200.003632.4365.411311.71109.01
ภาคปกติ1111917.122724.3200.003632.4365.411311.71109.01
หลักสูตร 2 ปี31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
1. สาขาวิชาการประมง31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
หลักสูตร 4 ปี801113.751721.2500.002936.2522.501113.751012.50
1. สาขาวิชาการประมง5159.80815.6900.002345.1023.92713.73611.76
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29620.69931.0300.00620.6900.00413.79413.79
บริหารธุรกิจ61316126.2611518.76121.9612820.88254.089014.688213.38
ภาคปกติ61316126.2611518.76121.9612820.88254.089014.688213.38
หลักสูตร 2 ปี893539.3377.8733.3766.742022.471011.2488.99
1. สาขาวิชาการบัญชี502244.0036.0024.0048.00918.00612.0048.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391333.33410.2612.5625.131128.21410.26410.26
หลักสูตร 4 ปี52412624.0510820.6191.7212223.2850.958015.277414.12
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1432114.694632.1742.803725.8700.002013.991510.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1632716.564225.7721.232917.7931.843119.022917.79
3. สาขาวิชาการบัญชี1396345.3285.7610.723122.3010.721611.511913.67
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)551120.00814.5523.641730.9100.00814.55916.36
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24416.67416.6700.00833.3314.17520.8328.33
เศรษฐศาสตร์1292317.832116.2864.653527.1300.001612.402821.71
ภาคปกติ1292317.832116.2864.653527.1300.001612.402821.71
หลักสูตร 4 ปี1192319.332117.6532.523126.0500.001512.612621.85
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33412.1239.0913.031030.3000.00515.151030.30
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36616.67925.0012.78822.2200.00513.89719.44
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501326.00918.0012.001326.0000.00510.00918.00
หลักสูตร 5 ปี1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1972613.204321.8321.026532.99189.142512.69189.14
ภาคปกติ1972613.204321.8321.026532.99189.142512.69189.14
หลักสูตร 2 ปี59711.861525.4211.69813.561728.81711.8646.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว59711.861525.4211.69813.561728.81711.8646.78
หลักสูตร 4 ปี1381913.772820.2910.725741.3010.721813.041410.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071413.082220.5610.934642.9910.931211.211110.28
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31516.13619.3500.001135.4800.00619.3539.68
ศิลปศาสตร์200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
ภาคปกติ200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
หลักสูตร 4 ปี200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8611.162023.2622.334653.4933.4989.3066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ112108.931311.6132.685952.6810.892320.5432.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
ภาคปกติ10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
หลักสูตร 4 ปี10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
ภาคปกติ1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
หลักสูตร 4 ปี1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร561730.361017.8611.791628.5700.00814.2947.14
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23834.7828.7000.00521.7400.00626.0928.70
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541120.3747.4111.851731.4800.00916.671222.22
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21628.57314.2914.76419.0500.00523.8129.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.3600.0019.09218.1800.0019.09327.27
วิทยาศาสตร์1832111.48189.8442.198043.7284.372111.483116.94
ภาคปกติ1832111.48189.8442.198043.7284.372111.483116.94
หลักสูตร 4 ปี1832111.48189.8442.198043.7284.372111.483116.94
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์701115.7168.5722.863042.8668.57811.43710.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.88211.7600.00847.0600.00211.76423.53
3. สาขาวิชาเคมี2114.7614.7600.001257.1400.0014.76628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6116.67116.6700.00233.3300.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20210.0015.0000.00945.0015.0015.00630.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3438.82720.5912.941338.2400.00823.5325.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10110.0000.00110.00440.0000.00110.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222229.91209.0194.059643.2431.355424.32188.11
ภาคปกติ222229.91209.0194.059643.2431.355424.32188.11
หลักสูตร 4 ปี222229.91209.0194.059643.2431.355424.32188.11
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101210.9187.2732.735449.0921.822119.09109.09
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์112108.931210.7165.364237.5010.893329.4687.14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
ภาคปกติ1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
หลักสูตร 4 ปี1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33111.1100.00222.22111.11222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00330.00110.0000.0000.00110.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.29228.5700.00228.5700.0000.00228.57
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.2516.25743.7516.2516.25318.75
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2200.00313.6414.551463.6400.00418.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13323.08215.3800.00430.7717.69323.0800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29114.29114.29114.29228.57114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00110.00110.00110.00110.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00120.00120.00240.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711216.9045.6311.414157.7511.41912.6834.23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851416.472225.8822.352630.5955.881011.7667.06
ภาคปกติ851416.472225.8822.352630.5955.881011.7667.06
หลักสูตร 2 ปี24625.00520.8300.00520.83416.6728.3328.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.6700.00116.67233.3300.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00330.0000.00330.0000.00220.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00112.5000.00112.50225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี61813.111727.8723.282134.4311.64813.1146.56
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00116.6700.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00758.33216.67216.6700.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.76529.4100.00741.1815.8815.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5214.7600.001047.6200.00628.5729.52