เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17357918.2561519.38722.271,07833.971394.3846614.692247.06
ภาคปกติ3,12257018.2660519.38722.311,07134.301394.4545014.412156.89
ภาคสมทบ51917.651019.6100.00713.7300.001631.37917.65
ผลิตกรรมการเกษตร5848614.7316327.9171.2017630.14244.118314.21457.71
ภาคปกติ5337714.4515328.7171.3116931.71244.506712.57366.75
หลักสูตร 2 ปี1272620.473225.2010.794031.5097.091411.0253.94
1. สาขาวิชาพืชไร่591016.951627.1211.691728.8146.781118.6400.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681623.531623.5300.002333.8257.3534.4157.35
หลักสูตร 4 ปี4065112.5612129.8061.4812931.77153.695313.05317.64
1. สาขาวิชาพืชไร่63711.112234.9200.001828.5734.76711.1169.52
2. สาขาวิชาพืชสวน184168.706133.1531.636133.1594.892413.04105.43
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44818.18818.1812.271534.0900.00715.91511.36
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1218.33433.3300.00433.3300.00325.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20420.00210.0000.001155.0000.00210.0015.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631219.051523.8111.591625.4034.76914.29711.11
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20315.00945.0015.00420.0000.0015.00210.00
ภาคสมทบ51917.651019.6100.00713.7300.001631.37917.65
หลักสูตร 2 ปี51917.651019.6100.00713.7300.001631.37917.65
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)51917.651019.6100.00713.7300.001631.37917.65
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1645432.932012.2074.272314.0242.443320.122314.02
ภาคปกติ1645432.932012.2074.272314.0242.443320.122314.02
หลักสูตร 2 ปี1023433.331514.7132.941211.7643.921716.671716.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1023433.331514.7132.941211.7643.921716.671716.67
หลักสูตร 4 ปี622032.2658.0646.451117.7400.001625.8169.68
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน622032.2658.0646.451117.7400.001625.8169.68
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2394719.675221.7631.267430.962410.042912.13104.18
ภาคปกติ2394719.675221.7631.267430.962410.042912.13104.18
หลักสูตร 2 ปี931415.052425.8100.002526.881819.3599.6833.23
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.291035.7100.00828.57621.4300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.33817.7800.001328.891022.22613.3324.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20420.00630.0000.00420.00210.00315.0015.00
หลักสูตร 4 ปี1463322.602819.1832.054933.5664.112013.7074.79
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1463322.602819.1832.054933.5664.112013.7074.79
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม109109.171412.8432.756761.4765.5054.5943.67
ภาคปกติ109109.171412.8432.756761.4765.5054.5943.67
หลักสูตร 2 ปี20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี2229.09313.6429.091150.0014.5529.0914.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2229.09313.6429.091150.0014.5529.0914.55
หลักสูตร 5 ปี6757.4668.9600.004770.1545.9734.4822.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13412.5000.002268.7539.3813.1313.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4325.7100.002571.4312.8625.7112.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1071917.762725.2300.003633.6465.611312.1565.61
ภาคปกติ1071917.762725.2300.003633.6465.611312.1565.61
หลักสูตร 2 ปี31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
1. สาขาวิชาการประมง31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
หลักสูตร 4 ปี761114.471722.3700.002938.1622.631114.4767.89
1. สาขาวิชาการประมง49510.20816.3300.002346.9424.08714.2948.16
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27622.22933.3300.00622.2200.00414.8127.41
บริหารธุรกิจ56716128.4011520.28122.1212822.57254.419015.87366.35
ภาคปกติ56716128.4011520.28122.1212822.57254.419015.87366.35
หลักสูตร 2 ปี863540.7078.1433.4966.982023.261011.6355.81
1. สาขาวิชาการบัญชี502244.0036.0024.0048.00918.00612.0048.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361336.11411.1112.7825.561130.56411.1112.78
หลักสูตร 4 ปี48112626.2010822.4591.8712225.3651.048016.63316.44
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1392115.114633.0942.883726.6200.002014.39117.91
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1442718.754229.1721.392920.1432.083121.53106.94
3. สาขาวิชาการบัญชี1286349.2286.2510.783124.2210.781612.5086.25
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)481122.92816.6724.171735.4200.00816.6724.17
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22418.18418.1800.00836.3614.55522.7300.00
เศรษฐศาสตร์1162319.832118.1065.173530.1700.001613.791512.93
ภาคปกติ1162319.832118.1065.173530.1700.001613.791512.93
หลักสูตร 4 ปี1062321.702119.8132.833129.2500.001514.151312.26
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์26415.38311.5413.851038.4600.00519.23311.54
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33618.18927.2713.03824.2400.00515.15412.12
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์471327.66919.1512.131327.6600.00510.64612.77
หลักสูตร 5 ปี1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1942613.404322.1621.036533.51189.282512.89157.73
ภาคปกติ1942613.404322.1621.036533.51189.282512.89157.73
หลักสูตร 2 ปี58712.071525.8611.72813.791729.31712.0735.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว58712.071525.8611.72813.791729.31712.0735.17
หลักสูตร 4 ปี1361913.972820.5910.745741.9110.741813.24128.82
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061413.212220.7510.944643.4010.941211.32109.43
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30516.67620.0000.001136.6700.00620.0026.67
ศิลปศาสตร์200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
ภาคปกติ200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
หลักสูตร 4 ปี200126.003316.5052.5010653.0042.003115.5094.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8611.162023.2622.334653.4933.4989.3066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ112108.931311.6132.685952.6810.892320.5432.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9766.192929.9011.034647.4255.1544.1266.19
ภาคปกติ9766.192929.9011.034647.4255.1544.1266.19
หลักสูตร 4 ปี9766.192929.9011.034647.4255.1544.1266.19
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9766.192929.9011.034647.4255.1544.1266.19
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1584629.111912.0342.534427.8500.002918.351610.13
ภาคปกติ1584629.111912.0342.534427.8500.002918.351610.13
หลักสูตร 4 ปี1584629.111912.0342.534427.8500.002918.351610.13
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร551730.911018.1811.821629.0900.00814.5535.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร22836.3629.0900.00522.7300.00627.2714.55
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร521121.1547.6911.921732.6900.00917.311019.23
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21628.57314.2914.76419.0500.00523.8129.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8450.0000.00112.50225.0000.00112.5000.00
วิทยาศาสตร์1622112.961811.1142.478049.3884.942112.96106.17
ภาคปกติ1622112.961811.1142.478049.3884.942112.96106.17
หลักสูตร 4 ปี1622112.961811.1142.478049.3884.942112.96106.17
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์671116.4268.9622.993044.7868.96811.9445.97
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.67213.3300.00853.3300.00213.33213.33
3. สาขาวิชาเคมี1516.6716.6700.001280.0000.0016.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5120.00120.0000.00240.0000.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15213.3316.6700.00960.0016.6716.6716.67
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3438.82720.5912.941338.2400.00823.5325.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.2900.00114.29457.1400.00114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2182210.09209.1794.139644.0431.385424.77146.42
ภาคปกติ2182210.09209.1794.139644.0431.385424.77146.42
หลักสูตร 4 ปี2182210.09209.1794.139644.0431.385424.77146.42
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1091211.0187.3432.755449.5421.832119.2798.26
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์109109.171211.0165.504238.5310.923330.2854.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
ภาคปกติ1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
หลักสูตร 4 ปี1733218.501910.9874.057643.9374.052313.2995.20
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33111.1100.00222.22111.11222.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00330.00110.0000.0000.00110.00110.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.29228.5700.00228.5700.0000.00228.57
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.2516.25743.7516.2516.25318.75
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2200.00313.6414.551463.6400.00418.1800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13323.08215.3800.00430.7717.69323.0800.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7114.29114.29114.29114.29228.57114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00110.00110.00110.00110.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00120.00120.00240.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711216.9045.6311.414157.7511.41912.6834.23
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851416.472225.8822.352630.5955.881011.7667.06
ภาคปกติ851416.472225.8822.352630.5955.881011.7667.06
หลักสูตร 2 ปี24625.00520.8300.00520.83416.6728.3328.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.6700.00116.67233.3300.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00330.0000.00330.0000.00220.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00112.5000.00112.50225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี61813.111727.8723.282134.4311.64813.1146.56
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00116.6700.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00758.33216.67216.6700.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.76529.4100.00741.1815.8815.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5214.7600.001047.6200.00628.5729.52