เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20731.4552.4200.0041.9341.9383.8618388.41
ภาคปกติ20131.4952.4900.0041.9941.9983.9817788.06
ภาคสมทบ600.0000.0000.0000.0000.0000.006100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4400.0000.0000.0024.5500.00511.363784.09
ภาคปกติ4100.0000.0000.0024.8800.00512.203482.93
หลักสูตร 2 ปี4100.0000.0000.0024.8800.00512.203482.93
1. สาขาวิชาพืชไร่3400.0000.0000.0025.8800.00514.712779.41
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร700.0000.0000.0000.0000.0000.007100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ภาคปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4000.0000.0000.0025.0012.5025.003587.50
ภาคปกติ4000.0000.0000.0025.0012.5025.003587.50
หลักสูตร 2 ปี4000.0000.0000.0025.0012.5025.003587.50
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)700.0000.0000.0000.0000.0000.007100.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์500.0000.0000.00240.00120.00240.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ภาคปกติ200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
หลักสูตร 2 ปี200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ21314.29523.8100.0000.00314.2914.76942.86
ภาคปกติ21314.29523.8100.0000.00314.2914.76942.86
หลักสูตร 2 ปี21314.29523.8100.0000.00314.2914.76942.86
1. สาขาวิชาการประมง21314.29523.8100.0000.00314.2914.76942.86
บริหารธุรกิจ5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
ภาคปกติ5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 2 ปี5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
1. สาขาวิชาการจัดการ400.0000.0000.0000.0000.0000.004100.00
2. สาขาวิชาการตลาด100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3700.0000.0000.0000.0000.0000.0037100.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1400.0000.0000.0000.0000.0000.0014100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
ภาคปกติ2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
หลักสูตร 2 ปี2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
ภาคปกติ1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
หลักสูตร 2 ปี1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ภาคปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00