เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,41860617.7362318.23872.551,10732.391514.4259717.472477.23
ภาคปกติ3,33959617.8560618.15852.551,09032.641504.4957217.132407.19
ภาคสมทบ791012.661721.5222.531721.5211.272531.6578.86
ผลิตกรรมการเกษตร5047615.0814027.7881.5913927.58203.978316.47387.54
ภาคปกติ4627115.3712927.9271.5212627.27204.337416.02357.58
หลักสูตร 2 ปี1322821.213929.5521.523123.4875.301511.36107.58
1. สาขาวิชาพืชไร่53916.981732.0811.891222.6459.4359.4347.55
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร791924.052227.8511.271924.0522.531012.6667.59
หลักสูตร 4 ปี3304313.039027.2751.529528.79133.945917.88257.58
1. สาขาวิชาพืชไร่51815.691223.5300.001427.4523.921325.4923.92
2. สาขาวิชาพืชสวน1461711.644732.1900.004329.45117.532215.0764.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช38513.16923.6837.891539.4700.0012.63513.16
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67325.0018.33325.0000.0000.00325.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7228.57342.8600.00114.2900.00114.2900.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร62812.901219.3511.611625.8100.002032.2658.06
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1417.14428.5700.00321.4300.00214.29428.57
ภาคสมทบ42511.901126.1912.381330.9500.00921.4337.14
หลักสูตร 2 ปี42511.901126.1912.381330.9500.00921.4337.14
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)42511.901126.1912.381330.9500.00921.4337.14
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1384129.7196.5253.622618.8464.353424.641712.32
ภาคปกติ1384129.7196.5253.622618.8464.353424.641712.32
หลักสูตร 2 ปี902730.0077.7833.331314.4444.442325.561314.44
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน902730.0077.7833.331314.4444.442325.561314.44
หลักสูตร 4 ปี481429.1724.1724.171327.0824.171122.9248.33
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน481429.1724.1724.171327.0824.171122.9248.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2124521.235124.0662.834923.11219.912712.74136.13
ภาคปกติ2124521.235124.0662.834923.11219.912712.74136.13
หลักสูตร 2 ปี731824.661419.1800.001013.701723.291115.0734.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)26623.0827.6900.00519.23830.77415.3813.85
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31516.13825.8100.00412.90619.35619.3526.45
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16743.75425.0000.0016.25318.7516.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1392719.423726.6264.323928.0642.881611.51107.19
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1392719.423726.6264.323928.0642.881611.51107.19
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม136139.562619.1242.947051.4785.88128.8232.21
ภาคปกติ136139.562619.1242.947051.4785.88128.8232.21
หลักสูตร 2 ปี2129.52628.5714.76628.57314.29314.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2129.52628.5714.76628.57314.29314.2900.00
หลักสูตร 4 ปี19210.53421.0500.001052.63315.7900.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.53421.0500.001052.63315.7900.0000.00
หลักสูตร 5 ปี9699.381616.6733.135456.2522.0899.3833.13
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม53611.32916.9800.002750.9423.77815.0911.89
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4336.98716.2836.982762.7900.0012.3324.65
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ931617.201920.4311.082830.1144.301313.981212.90
ภาคปกติ931617.201920.4311.082830.1144.301313.981212.90
หลักสูตร 2 ปี22418.18313.6400.001045.4529.0929.0914.55
1. สาขาวิชาการประมง22418.18313.6400.001045.4529.0929.0914.55
หลักสูตร 4 ปี711216.901622.5411.411825.3522.821115.491115.49
1. สาขาวิชาการประมง42511.90716.6712.381330.9524.76614.29819.05
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29724.14931.0300.00517.2400.00517.24310.34
บริหารธุรกิจ57317530.5412621.99132.2710017.45223.849917.28386.63
ภาคปกติ57317530.5412621.99132.2710017.45223.849917.28386.63
หลักสูตร 2 ปี1035654.3787.7710.9765.831211.651514.5654.85
1. สาขาวิชาการบัญชี975556.7077.2211.0344.121010.311515.4655.15
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6116.67116.6700.00233.33233.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี47011925.3211825.11122.559420.00102.138417.87337.02
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1512013.255335.1042.653523.1831.992315.23138.61
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1272318.113729.1321.572217.3243.153325.9864.72
3. สาขาวิชาการบัญชี1255241.601612.8054.002419.2000.002016.0086.40
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)28517.86621.4313.57621.4327.14725.0013.57
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ12433.33216.6700.00325.0018.3318.3318.33
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่271555.56414.8100.00414.8100.0000.00414.81
เศรษฐศาสตร์1432416.782416.7885.593625.1742.803725.87106.99
ภาคปกติ1432416.782416.7885.593625.1742.803725.87106.99
หลักสูตร 4 ปี1171815.382218.8054.272924.7943.423025.6497.69
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์51713.73713.7335.881427.4500.001427.45611.76
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม38410.531128.9512.631231.5825.26718.4212.63
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์28725.00414.2913.57310.7127.14932.1427.14
หลักสูตร 5 ปี26623.0827.69311.54726.9200.00726.9213.85
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ26623.0827.69311.54726.9200.00726.9213.85
พัฒนาการท่องเที่ยว2142712.623717.2941.877434.58209.354621.5062.80
ภาคปกติ2142712.623717.2941.877434.58209.354621.5062.80
หลักสูตร 2 ปี6669.091319.7000.002131.821522.731015.1511.52
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6669.091319.7000.002131.821522.731015.1511.52
หลักสูตร 4 ปี1482114.192416.2242.705335.8153.383624.3253.38
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1091513.761614.6821.834339.4543.672422.0254.59
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว39615.38820.5125.131025.6412.561230.7700.00
ศิลปศาสตร์324154.636018.5272.1615748.46103.094313.27329.88
ภาคปกติ324154.636018.5272.1615748.46103.094313.27329.88
หลักสูตร 4 ปี324154.636018.5272.1615748.46103.094313.27329.88
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14332.103121.6800.007552.4585.59139.09139.09
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172126.982916.8674.078247.6721.163017.44105.81
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ900.0000.0000.0000.0000.0000.009100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร172137.563118.0242.338247.671810.47148.14105.81
ภาคปกติ172137.563118.0242.338247.671810.47148.14105.81
หลักสูตร 2 ปี2114.76628.5700.00942.86419.0500.0014.76
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2114.76628.5700.00942.86419.0500.0014.76
หลักสูตร 4 ปี151127.952516.5642.657348.34149.27149.2795.96
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล151127.952516.5642.657348.34149.27149.2795.96
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
ภาคปกติ1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
หลักสูตร 4 ปี1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร46613.04715.2200.001430.4312.171328.26510.87
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301033.33620.0000.00723.3300.00620.0013.33
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร631828.5757.9400.002031.7511.591523.8146.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11436.36218.1800.0019.0900.00218.18218.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5360.0000.0000.00240.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2024522.28199.41115.458441.5862.972311.39146.93
ภาคปกติ2024522.28199.41115.458441.5862.972311.39146.93
หลักสูตร 4 ปี2024522.28199.41115.458441.5862.972311.39146.93
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์881719.321112.5022.274146.5922.271011.3655.68
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ23417.39313.0428.70834.7814.3514.35417.39
3. สาขาวิชาเคมี26519.2300.0013.851350.0000.00623.0813.85
4. สาขาวิชาสถิติ200.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1200.0000.0018.33975.0000.0018.3318.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ431841.86511.6349.30920.9324.6549.3012.33
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3133.3300.0000.00133.3300.00133.3300.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.0000.0000.00133.33133.3300.00133.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์231146.06114.7693.9011449.3510.436729.00156.49
ภาคปกติ231146.06114.7693.9011449.3510.436729.00156.49
หลักสูตร 4 ปี231146.06114.7693.9011449.3510.436729.00156.49
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์13364.5132.2643.017254.1410.753929.3286.02
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์9888.1688.1655.104242.8600.002828.5777.14
วิทยาลัยนานาชาติ13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
ภาคปกติ13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
หลักสูตร 4 ปี13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2205123.183214.5541.828237.2773.182812.73167.27
ภาคปกติ2084622.122712.9841.928138.9462.882813.46167.69
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2074521.742713.0441.938139.1362.902813.53167.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2229.09731.8200.00522.7300.0029.09627.27
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20945.00420.0015.00210.0000.00315.0015.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1000.00220.00110.00330.00110.00220.00110.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20210.0015.0000.001155.0015.00525.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24625.00625.0000.00729.1714.1728.3328.33
7. สาขาวิชาการบัญชี13538.46215.3800.00215.3817.69323.0800.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน21419.0529.5214.76838.1029.52314.2914.76
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้681725.0034.4111.473855.8800.0068.8234.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้700.0000.0000.00571.4300.00228.5700.00
ภาคสมทบ12541.67541.6700.0018.3318.3300.0000.00
หลักสูตร 2 ปี12541.67541.6700.0018.3318.3300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8562.50225.0000.00112.5000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8889.091517.0533.412022.7322.273034.091011.36
ภาคปกติ63812.701422.2223.171726.9823.171422.2269.52
หลักสูตร 2 ปี12325.00325.0000.0018.3318.33325.0018.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00125.0000.0000.0000.00125.00125.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6233.33116.6700.00116.67116.67116.6700.00
หลักสูตร 4 ปี5159.801121.5723.921631.3711.961121.5759.80
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง20210.00630.00210.00315.0000.00525.00210.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช17317.65529.4100.00423.5315.88423.5300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.0000.0000.004100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น900.0000.0000.00555.5600.00222.22222.22
ภาคสมทบ2500.0014.0014.00312.0000.001664.00416.00
หลักสูตร 2 ปี2500.0014.0014.00312.0000.001664.00416.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2500.0014.0014.00312.0000.001664.00416.00