เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,33858717.5960718.18812.431,09332.741464.3757017.082547.61
ภาคปกติ3,28857917.6159218.00802.431,07932.821454.4156217.092517.63
ภาคสมทบ50816.001530.0012.001428.0012.00816.0036.00
ผลิตกรรมการเกษตร4937214.6013727.7981.6213827.99193.858016.23397.91
ภาคปกติ4556915.1612727.9171.5412527.47194.187215.82367.91
หลักสูตร 2 ปี1292620.163930.2321.553124.0375.431410.85107.75
1. สาขาวิชาพืชไร่52815.381732.6911.921223.0859.6259.6247.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร771823.382228.5711.301924.6822.60911.6967.79
หลักสูตร 4 ปี3264313.198826.9951.539428.83123.685817.79267.98
1. สาขาวิชาพืชไร่51815.691223.5300.001427.4511.961325.4935.88
2. สาขาวิชาพืชสวน1461711.644732.1900.004329.45117.532215.0764.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช37513.51821.6238.111437.8400.0012.70616.22
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67325.0018.33325.0000.0000.00325.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7228.57342.8600.00114.2900.00114.2900.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร62812.901219.3511.611625.8100.002032.2658.06
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1119.09327.2700.00327.2700.0019.09327.27
ภาคสมทบ3837.891026.3212.631334.2100.00821.0537.89
หลักสูตร 2 ปี3837.891026.3212.631334.2100.00821.0537.89
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)3837.891026.3212.631334.2100.00821.0537.89
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1333828.5796.7743.012619.5564.513324.811712.78
ภาคปกติ1333828.5796.7743.012619.5564.513324.811712.78
หลักสูตร 2 ปี862529.0778.1422.331315.1244.652225.581315.12
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน862529.0778.1422.331315.1244.652225.581315.12
หลักสูตร 4 ปี471327.6624.2624.261327.6624.261123.4048.51
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน471327.6624.2624.261327.6624.261123.4048.51
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2124420.755124.0662.834923.11219.912712.74146.60
ภาคปกติ2124420.755124.0662.834923.11219.912712.74146.60
หลักสูตร 2 ปี731824.661419.1800.001013.701723.291115.0734.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)25624.0028.0000.00416.00832.00416.0014.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)32515.63825.0000.00515.63618.75618.7526.25
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16743.75425.0000.0016.25318.7516.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1392618.713726.6264.323928.0642.881611.51117.91
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1392618.713726.6264.323928.0642.881611.51117.91
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม136139.562518.3842.947051.4785.88128.8242.94
ภาคปกติ136139.562518.3842.947051.4785.88128.8242.94
หลักสูตร 2 ปี2129.52523.8114.76628.57314.29314.2914.76
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2129.52523.8114.76628.57314.29314.2914.76
หลักสูตร 4 ปี19210.53421.0500.001052.63315.7900.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.53421.0500.001052.63315.7900.0000.00
หลักสูตร 5 ปี9699.381616.6733.135456.2522.0899.3833.13
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม53611.32916.9800.002750.9423.77815.0911.89
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4336.98716.2836.982762.7900.0012.3324.65
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ931516.131920.4311.082830.1144.301415.051212.90
ภาคปกติ931516.131920.4311.082830.1144.301415.051212.90
หลักสูตร 2 ปี23417.39313.0400.001043.4828.70313.0414.35
1. สาขาวิชาการประมง23417.39313.0400.001043.4828.70313.0414.35
หลักสูตร 4 ปี701115.711622.8611.431825.7122.861115.711115.71
1. สาขาวิชาการประมง4149.76717.0712.441331.7124.88614.63819.51
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29724.14931.0300.00517.2400.00517.24310.34
บริหารธุรกิจ56417130.3212221.63122.139917.55213.729717.20427.45
ภาคปกติ56417130.3212221.63122.139917.55213.729717.20427.45
หลักสูตร 2 ปี1005454.0077.0011.0066.001212.001414.0066.00
1. สาขาวิชาการบัญชี955355.7977.3711.0544.211010.531414.7466.32
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5120.0000.0000.00240.00240.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี46411725.2211524.78112.379320.0491.948317.89367.76
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1502013.335335.3332.003523.3321.332315.33149.33
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1252217.603528.0021.602116.8043.203326.4086.40
3. สาขาวิชาการบัญชี1255241.601612.8054.002419.2000.002016.0086.40
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)27518.52622.2213.70622.2227.41622.2213.70
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ11327.27218.1800.00327.2719.0919.0919.09
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่261557.69311.5400.00415.3800.0000.00415.38
เศรษฐศาสตร์1392316.552316.5585.763525.1842.883625.90107.19
ภาคปกติ1392316.552316.5585.763525.1842.883625.90107.19
หลักสูตร 4 ปี1141714.912118.4254.392824.5643.513026.3297.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์49714.29612.2436.121326.5300.001428.57612.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม38410.531128.9512.631231.5825.26718.4212.63
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์27622.22414.8113.70311.1127.41933.3327.41
หลักสูตร 5 ปี25624.0028.00312.00728.0000.00624.0014.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ25624.0028.00312.00728.0000.00624.0014.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2102712.863416.1941.907334.76199.054521.4383.81
ภาคปกติ2102712.863416.1941.907334.76199.054521.4383.81
หลักสูตร 2 ปี6569.231320.0000.002132.311421.541015.3811.54
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6569.231320.0000.002132.311421.541015.3811.54
หลักสูตร 4 ปี1452114.482114.4842.765235.8653.453524.1474.83
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071514.021413.0821.874239.2543.742422.4365.61
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว38615.79718.4225.261026.3212.631128.9512.63
ศิลปศาสตร์319154.705918.5072.1915648.90103.134213.17309.40
ภาคปกติ319154.705918.5072.1915648.90103.134213.17309.40
หลักสูตร 4 ปี319154.705918.5072.1915648.90103.134213.17309.40
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14232.113021.1300.007452.1185.63128.451510.56
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172126.982916.8674.078247.6721.163017.44105.81
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ500.0000.0000.0000.0000.0000.005100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร168127.143017.8631.798047.621810.71148.33116.55
ภาคปกติ168127.143017.8631.798047.621810.71148.33116.55
หลักสูตร 2 ปี2114.76628.5700.00942.86419.0500.0014.76
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2114.76628.5700.00942.86419.0500.0014.76
หลักสูตร 4 ปี147117.482416.3332.047148.30149.52149.52106.80
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล147117.482416.3332.047148.30149.52149.52106.80
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
ภาคปกติ1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
หลักสูตร 4 ปี1554126.452012.9000.004428.3921.293623.23127.74
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร46613.04715.2200.001430.4312.171328.26510.87
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301033.33620.0000.00723.3300.00620.0013.33
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร631828.5757.9400.002031.7511.591523.8146.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11436.36218.1800.0019.0900.00218.18218.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5360.0000.0000.00240.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2024522.28199.41115.458341.0962.972311.39157.43
ภาคปกติ2024522.28199.41115.458341.0962.972311.39157.43
หลักสูตร 4 ปี2024522.28199.41115.458341.0962.972311.39157.43
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์881719.321112.5022.274146.5922.271011.3655.68
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ23417.39313.0428.70834.7814.3514.35417.39
3. สาขาวิชาเคมี26519.2300.0013.851350.0000.00623.0813.85
4. สาขาวิชาสถิติ200.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1200.0000.0018.33975.0000.0018.3318.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ431841.86511.6349.30818.6024.6549.3024.65
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3133.3300.0000.00133.3300.00133.3300.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.0000.0000.00133.33133.3300.00133.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์229146.11114.8083.4911349.3410.446729.26156.55
ภาคปกติ229146.11114.8083.4911349.3410.446729.26156.55
หลักสูตร 4 ปี229146.11114.8083.4911349.3410.446729.26156.55
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์13364.5132.2643.017254.1410.753929.3286.02
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์9688.3388.3344.174142.7100.002829.1777.29
วิทยาลัยนานาชาติ13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
ภาคปกติ13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
หลักสูตร 4 ปี13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13215.38323.0800.00215.3800.00538.4617.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2164822.223114.3541.858137.5062.782712.50198.80
ภาคปกติ2044321.082612.7541.968039.2252.452713.24199.31
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2034220.692612.8141.978039.4152.462713.30199.36
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2229.09731.8200.00522.7300.0029.09627.27
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20945.00420.0015.00210.0000.00315.0015.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว900.00222.22111.11333.3300.00222.22111.11
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2015.0015.0000.001050.0015.00525.00210.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24520.83625.0000.00729.1714.1728.33312.50
7. สาขาวิชาการบัญชี12433.33216.6700.00216.6718.33325.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน19421.0515.2615.26842.11210.53210.5315.26
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้681725.0034.4111.473855.8800.0068.8234.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้700.0000.0000.00571.4300.00228.5700.00
ภาคสมทบ12541.67541.6700.0018.3318.3300.0000.00
หลักสูตร 2 ปี12541.67541.6700.0018.3318.3300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8562.50225.0000.00112.5000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร56712.501425.0011.791628.5711.791221.4358.93
ภาคปกติ56712.501425.0011.791628.5711.791221.4358.93
หลักสูตร 2 ปี10330.00330.0000.00110.0000.00220.00110.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00125.0000.0000.0000.00125.00125.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4250.00125.0000.00125.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4648.701123.9112.171532.6112.171021.7448.70
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16212.50637.5016.25212.5000.00425.0016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16212.50531.2500.00425.0016.25425.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.0000.0000.004100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น800.0000.0000.00562.5000.00225.00112.50