เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24988420.8067015.771313.081,29630.501393.2762314.6650611.91
ภาคปกติ4,20187520.8366115.731303.091,28830.661373.2661014.5250011.90
ภาคสมทบ48918.75918.7512.08816.6724.171327.08612.50
ผลิตกรรมการเกษตร72912717.4220427.98202.7418625.51192.619613.177710.56
ภาคปกติ68111817.3319528.63192.7917826.14172.508312.197110.43
หลักสูตร 2 ปี1353324.443324.4432.222518.5275.192014.811410.37
1. สาขาวิชาพืชไร่651523.081624.6211.541015.3857.691015.38812.31
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701825.711724.2922.861521.4322.861014.2968.57
หลักสูตร 4 ปี5468515.5716229.67162.9315328.02101.836311.545710.44
1. สาขาวิชาพืชไร่861719.772933.7222.332225.5800.001112.7955.81
2. สาขาวิชาพืชสวน2232310.317834.9820.906629.6083.592511.21219.42
3. สาขาวิชาอารักขาพืช841720.242023.8155.952327.3800.00910.711011.90
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34617.65720.5912.94926.4700.00617.65514.71
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์421228.571126.1900.001228.5712.3812.38511.90
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร53611.321222.6447.551528.3011.89713.21815.09
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24416.67520.8328.33625.0000.00416.67312.50
ภาคสมทบ48918.75918.7512.08816.6724.171327.08612.50
หลักสูตร 2 ปี48918.75918.7512.08816.6724.171327.08612.50
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48918.75918.7512.08816.6724.171327.08612.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1413524.8264.2632.133524.8221.422215.603826.95
ภาคปกติ1413524.8264.2632.133524.8221.422215.603826.95
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.0000.0000.0014.7629.521780.95
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2114.7600.0000.0000.0014.7629.521780.95
หลักสูตร 4 ปี1203428.3365.0032.503529.1710.832016.672117.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1203428.3365.0032.503529.1710.832016.672117.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2535923.324618.1831.198633.99176.722610.28166.32
ภาคปกติ2535923.324618.1831.198633.99176.722610.28166.32
หลักสูตร 2 ปี852124.712124.7111.182124.711011.7689.4133.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281035.71621.4300.00414.29310.71310.7127.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)36513.891233.3300.001438.8925.5638.3300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)21628.57314.2914.76314.29523.8129.5214.76
หลักสูตร 4 ปี1683822.622514.8821.196538.6974.171810.71137.74
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1683822.622514.8821.196538.6974.171810.71137.74
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม831518.071416.8733.613946.9956.0267.2311.20
ภาคปกติ831518.071416.8733.613946.9956.0267.2311.20
หลักสูตร 2 ปี17529.41423.5300.00317.6515.88317.6515.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17529.41423.5300.00317.6515.88317.6515.88
หลักสูตร 4 ปี1915.2615.2600.001578.95210.5300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.2615.2600.001578.95210.5300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี47919.15919.1536.382144.6824.2636.3800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26415.38311.5427.691350.0013.85311.5400.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21523.81628.5714.76838.1014.7600.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1893417.995227.5152.655730.1642.12189.521910.05
ภาคปกติ1893417.995227.5152.655730.1642.12189.521910.05
หลักสูตร 2 ปี23521.74834.7800.00730.4314.3514.3514.35
1. สาขาวิชาการประมง23521.74834.7800.00730.4314.3514.3514.35
หลักสูตร 4 ปี1662917.474426.5153.015030.1231.811710.241810.84
1. สาขาวิชาการประมง1002020.002727.0044.002929.0022.0088.001010.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง66913.641725.7611.522131.8211.52913.64812.12
บริหารธุรกิจ83724529.2713416.01172.0316820.07263.1113516.1311213.38
ภาคปกติ83724529.2713416.01172.0316820.07263.1113516.1311213.38
หลักสูตร 2 ปี933739.781010.7511.0866.451516.131516.1399.68
1. สาขาวิชาการบัญชี643046.8869.3800.0000.00914.061218.75710.94
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29724.14413.7913.45620.69620.69310.3426.90
หลักสูตร 4 ปี74420827.9612416.67162.1516221.77111.4812016.1310313.84
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1783318.544424.7273.934223.6010.563318.541810.11
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1843921.204826.0921.093820.6531.63179.243720.11
3. สาขาวิชาการบัญชี1628653.0974.3231.852817.2853.092917.9042.47
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1704124.121810.5921.184124.1210.593420.003319.41
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50918.00714.0024.001326.0012.00714.001122.00
เศรษฐศาสตร์2496024.10228.84124.825722.8920.805120.484518.07
ภาคปกติ2496024.10228.84124.825722.8920.805120.484518.07
หลักสูตร 4 ปี2225926.58188.11114.955323.8720.903817.124118.47
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์822328.0544.8856.101720.7311.221619.511619.51
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม842125.0055.9567.142226.1911.191315.481619.05
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์561526.79916.0700.001425.0000.00916.07916.07
หลักสูตร 5 ปี2713.70414.8113.70414.8100.001348.15414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2713.70414.8113.70414.8100.001348.15414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว2594416.993613.9051.936826.25218.113915.064617.76
ภาคปกติ2594416.993613.9051.936826.25218.113915.064617.76
หลักสูตร 2 ปี821417.071417.0711.2289.762125.611518.29910.98
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว821417.071417.0711.2289.762125.611518.29910.98
หลักสูตร 4 ปี1773016.952212.4342.266033.9000.002413.563720.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1042221.151413.4621.923836.5400.001817.31109.62
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53815.09815.0923.772241.5100.00611.32713.21
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์191157.853116.2394.719248.1794.712312.04126.28
ภาคปกติ191157.853116.2394.719248.1794.712312.04126.28
หลักสูตร 4 ปี191157.853116.2394.719248.1794.712312.04126.28
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11065.452119.0954.555650.9165.4565.45109.09
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ81911.111012.3544.943644.4433.701720.9922.47
สารสนเทศและการสื่อสาร86910.471618.6011.164248.8478.1489.3033.49
ภาคปกติ86910.471618.6011.164248.8478.1489.3033.49
หลักสูตร 4 ปี86910.471618.6011.164248.8478.1489.3033.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล86910.471618.6011.164248.8478.1489.3033.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2456626.942811.4383.277530.6172.864116.73208.16
ภาคปกติ2456626.942811.4383.277530.6172.864116.73208.16
หลักสูตร 4 ปี2456626.942811.4383.277530.6172.864116.73208.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร691217.39710.1400.002739.1322.901318.84811.59
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร491530.6136.1224.081428.5712.041224.4924.08
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร742432.431418.9234.052128.3811.3579.4645.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20420.0015.0015.00420.00210.00420.00420.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์331133.3339.0926.06927.2713.03515.1526.06
วิทยาศาสตร์3026019.87196.29185.9612641.7282.653210.603912.91
ภาคปกติ3026019.87196.29185.9612641.7282.653210.603912.91
หลักสูตร 4 ปี3026019.87196.29185.9612641.7282.653210.603912.91
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1102522.73109.0932.734843.6432.7387.271311.82
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40512.5000.00512.501845.0000.00615.00615.00
3. สาขาวิชาเคมี46510.8712.1736.522350.0000.00919.57510.87
4. สาขาวิชาสถิติ1218.3318.3318.33541.6700.0000.00433.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2528.0000.0028.001352.0000.00416.00416.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ461532.61613.0412.171532.6148.7024.3536.52
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9444.44111.11222.2200.0000.0000.00222.22
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7228.5700.0000.0000.00114.29228.57228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.2900.00114.29457.1400.00114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2482610.48156.05145.6510843.5531.215622.582610.48
ภาคปกติ2482610.48156.05145.6510843.5531.215622.582610.48
หลักสูตร 4 ปี2482610.48156.05145.6510843.5531.215622.582610.48
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126118.7364.7697.146148.4100.003023.8197.14
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1221512.3097.3854.104738.5232.462621.311713.93
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3165417.09288.8682.5312238.6151.585316.774614.56
ภาคปกติ3165417.09288.8682.5312238.6151.585316.774614.56
หลักสูตร 2 ปี1300.0017.6900.00753.8500.00538.4600.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0017.6900.00753.8500.00538.4600.00
หลักสูตร 4 ปี3035417.82278.9182.6411537.9551.654815.844615.18
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.33833.3300.0028.3328.33625.00416.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17423.5315.8815.88635.2900.00317.65211.76
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9222.2200.00111.11333.3300.00333.3300.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.003100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19526.3215.2600.00315.7900.00315.79736.84
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.8815.8815.88529.4100.00211.76741.18
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์55712.7300.0047.272036.3600.001120.001323.64
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30413.33723.3300.001446.6726.6713.3326.67
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7228.57228.5700.00114.2900.00114.29114.29
10. สาขาวิชาการบัญชี231356.5214.3500.00521.7414.3514.3528.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.50112.5000.00225.0000.00112.50337.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911314.2955.4911.105156.0400.001617.5855.49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1213528.931915.7054.133528.9343.311714.0564.96
ภาคปกติ1213528.931915.7054.133528.9343.311714.0564.96
หลักสูตร 2 ปี221359.0914.5500.00522.7314.5529.0900.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15746.6716.6700.00426.6716.67213.3300.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี992222.221818.1855.053030.3033.031515.1566.06
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง23417.39521.7400.001147.8300.00313.0400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21628.57733.3300.00314.2929.5229.5214.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9222.22333.3300.00111.1100.00111.11222.22
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14214.29321.4317.14535.7100.00321.4300.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32825.0000.00412.501031.2513.13618.7539.38