เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43195221.4877817.561182.661,44732.661393.1471416.112836.39
ภาคปกติ4,36194121.5876517.541152.641,43933.001353.1069315.892736.26
ภาคสมทบ701115.711318.5734.29811.4345.712130.001014.29
ผลิตกรรมการเกษตร74112316.6020227.26121.6220227.26364.8612516.87415.53
ภาคปกติ67111216.6918928.1791.3419428.91324.7710415.50314.62
หลักสูตร 2 ปี1041615.382927.8832.882423.0887.691918.2754.81
1. สาขาวิชาพืชไร่521019.231834.6200.00713.4647.691019.2335.77
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร52611.541121.1535.771732.6947.69917.3123.85
หลักสูตร 4 ปี5679616.9316028.2261.0617029.98244.238514.99264.59
1. สาขาวิชาพืชไร่841416.672833.3311.192630.9544.76910.7122.38
2. สาขาวิชาพืชสวน2223616.226830.6300.007634.23177.66209.0152.25
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1211814.883327.2721.653428.1021.652722.3154.13
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29620.69931.0300.00724.1413.4513.45517.24
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์431227.91613.9500.001227.9100.001023.2636.98
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43818.601023.2624.65920.9300.001125.5836.98
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2528.00624.0014.00624.0000.00728.00312.00
ภาคสมทบ701115.711318.5734.29811.4345.712130.001014.29
หลักสูตร 2 ปี701115.711318.5734.29811.4345.712130.001014.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701115.711318.5734.29811.4345.712130.001014.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1012322.7787.9254.953433.6610.991918.811110.89
ภาคปกติ1012322.7787.9254.953433.6610.991918.811110.89
หลักสูตร 4 ปี1012322.7787.9254.953433.6610.991918.811110.89
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1012322.7787.9254.953433.6610.991918.811110.89
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2084119.714722.6041.927435.58115.292712.9841.92
ภาคปกติ2084119.714722.6041.927435.58115.292712.9841.92
หลักสูตร 2 ปี581118.971322.4111.721627.59712.07712.0735.17
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12216.67433.3300.00216.67216.67216.6700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3139.68825.8113.231032.2639.68412.9026.45
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15640.0016.6700.00426.67213.3316.6716.67
หลักสูตร 4 ปี1503020.003422.6732.005838.6742.672013.3310.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1503020.003422.6732.005838.6742.672013.3310.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม106109.433129.2500.004845.2876.6087.5521.89
ภาคปกติ106109.433129.2500.004845.2876.6087.5521.89
หลักสูตร 2 ปี31412.901341.9400.00722.5839.68412.9000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์31412.901341.9400.00722.5839.68412.9000.00
หลักสูตร 4 ปี1400.00428.5700.00857.1417.1417.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1400.00428.5700.00857.1417.1417.1400.00
หลักสูตร 5 ปี6169.841422.9500.003354.1034.9234.9223.28
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3139.68619.3500.001858.0639.6813.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30310.00826.6700.001550.0000.0026.6726.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2093617.225827.7520.967837.3241.912210.5394.31
ภาคปกติ2093617.225827.7520.967837.3241.912210.5394.31
หลักสูตร 2 ปี33515.15927.2700.001442.4226.0639.0900.00
1. สาขาวิชาการประมง33515.15927.2700.001442.4226.0639.0900.00
หลักสูตร 4 ปี1763117.614927.8421.146436.3621.141910.8095.11
1. สาขาวิชาการประมง1231915.453226.0221.634939.8421.631613.0132.44
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง531222.641732.0800.001528.3000.0035.66611.32
บริหารธุรกิจ92829031.2517418.75212.2620021.55242.5914315.41768.19
ภาคปกติ92829031.2517418.75212.2620021.55242.5914315.41768.19
หลักสูตร 2 ปี1013332.671413.8632.971413.861312.871514.8598.91
1. สาขาวิชาการบัญชี593050.85610.1723.39915.2558.47610.1711.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4237.14819.0512.38511.90819.05921.43819.05
หลักสูตร 4 ปี82725731.0816019.35182.1818622.49111.3312815.48678.10
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2013718.417034.8352.494522.3910.502210.952110.45
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1873719.795026.7421.074624.6042.143217.11168.56
3. สาขาวิชาการบัญชี20111657.7162.9941.993617.9141.992813.9373.48
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1475134.691812.2410.684228.5721.362617.6974.76
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911617.581617.5866.591718.6800.002021.981617.58
เศรษฐศาสตร์3307923.943310.00133.949227.8841.218024.24298.79
ภาคปกติ3307923.943310.00133.949227.8841.218024.24298.79
หลักสูตร 4 ปี2776122.023111.19113.977828.1641.446623.83269.39
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์952021.0566.3288.423132.6322.112021.0588.42
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม861922.091618.6011.162427.9100.001922.0978.14
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์962222.9299.3822.082323.9622.082728.131111.46
หลักสูตร 5 ปี531833.9623.7723.771426.4200.001426.4235.66
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531833.9623.7723.771426.4200.001426.4235.66
พัฒนาการท่องเที่ยว2133616.904420.6641.887032.86136.103616.90104.69
ภาคปกติ2133616.904420.6641.887032.86136.103616.90104.69
หลักสูตร 2 ปี561323.21916.0700.001017.861119.641017.8635.36
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว561323.21916.0700.001017.861119.641017.8635.36
หลักสูตร 4 ปี1572314.653522.2942.556038.2221.272616.5674.46
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1111715.322320.7232.704641.4421.801614.4143.60
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46613.041226.0912.171430.4300.001021.7436.52
ศิลปศาสตร์13086.152418.4675.386348.4621.541914.6275.38
ภาคปกติ13086.152418.4675.386348.4621.541914.6275.38
หลักสูตร 4 ปี13086.152418.4675.386348.4621.541914.6275.38
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8244.882024.3933.664251.2222.4456.1067.32
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848.3348.3348.332143.7500.001429.1712.08
สารสนเทศและการสื่อสาร78810.261620.5111.284355.1300.0078.9733.85
ภาคปกติ78810.261620.5111.284355.1300.0078.9733.85
หลักสูตร 4 ปี78810.261620.5111.284355.1300.0078.9733.85
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล78810.261620.5111.284355.1300.0078.9733.85
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2848730.633612.6882.828730.6331.064014.08238.10
ภาคปกติ2848730.633612.6882.828730.6331.064014.08238.10
หลักสูตร 4 ปี2848730.633612.6882.828730.6331.064014.08238.10
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร681014.71811.7622.943145.5911.47913.24710.29
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร582644.8346.9011.721322.4100.00915.5258.62
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร712028.17811.2711.412940.8500.00912.6845.63
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว441125.001125.0012.27511.3612.271022.73511.36
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432046.51511.6336.98920.9312.3336.9824.65
วิทยาศาสตร์3977819.65358.82215.2917644.33143.534912.34246.05
ภาคปกติ3977819.65358.82215.2917644.33143.534912.34246.05
หลักสูตร 4 ปี3977819.65358.82215.2917644.33143.534912.34246.05
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001313.001717.0022.004444.0099.001010.0055.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ461123.91613.0436.521532.6112.17817.3924.35
3. สาขาวิชาเคมี571017.5411.7547.022950.8811.75915.7935.26
4. สาขาวิชาสถิติ19526.3200.0015.26947.3700.00210.53210.53
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4137.3224.88512.202868.2912.4424.8800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ541527.7847.4100.002240.7423.70814.8135.56
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์421638.1049.5237.141023.8100.00511.9049.52
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20420.0000.00210.00840.0000.00315.00315.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.5615.5615.561161.1100.00211.11211.11
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2272511.0141.7693.9610747.1420.886026.43208.81
ภาคปกติ2272511.0141.7693.9610747.1420.886026.43208.81
หลักสูตร 4 ปี2272511.0141.7693.9610747.1420.886026.43208.81
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11054.5532.7354.556054.5510.912623.64109.09
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1172017.0910.8543.424740.1710.853429.06108.55
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3467521.68329.2592.6014040.46133.766217.92154.34
ภาคปกติ3467521.68329.2592.6014040.46133.766217.92154.34
หลักสูตร 2 ปี44818.1824.5512.271125.0049.091636.3624.55
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19315.7915.2600.00947.3700.00526.3215.26
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25520.0014.0014.0028.00416.001144.0014.00
หลักสูตร 4 ปี3026722.19309.9382.6512942.7292.984615.23134.30
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2926.901137.9300.00931.0300.00724.1400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17529.41211.7600.00847.0600.00211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8337.5000.0000.00337.5000.00225.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3438.82720.5912.941029.4138.82720.5938.82
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์591220.3400.0023.392644.0711.691118.64711.86
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์431023.26613.9512.332046.5112.33511.6300.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261350.0013.8500.00726.9200.00415.3813.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13323.0800.0017.69538.46215.38215.3800.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731621.9234.1134.114156.1622.7468.2222.74
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1333324.813425.5621.503324.8153.761712.7896.77
ภาคปกติ1333324.813425.5621.503324.8153.761712.7896.77
หลักสูตร 2 ปี26830.771142.3100.0027.69311.5413.8513.85
1. สาขาวิชาการประมง16531.25637.5000.00212.50212.5000.0016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6350.00233.3300.0000.0000.00116.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1072523.362321.5021.873128.9721.871614.9587.48
1. สาขาวิชาการประมง24416.67833.3314.17729.1714.1728.3314.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16318.75637.5000.00531.2500.00212.5000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11654.55327.2700.0019.0900.0019.0900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.00318.7500.00637.5000.00212.5016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40820.0037.5012.501230.0012.50922.50615.00