เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
หางานทำได้ง่ายประกอบอาชีพอิสระได้สามารถศึกษาต่อได้เป็นสาขาวิชาที่ชอบเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาขานี้มาก่อน
มีความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,28257617.5560918.56722.191,07432.721394.2446514.1734710.57
ภาคปกติ3,22756717.5759918.56722.231,06733.061394.3145013.9433310.32
ภาคสมทบ55916.361018.1800.00712.7300.001527.271425.45
ผลิตกรรมการเกษตร5968614.4316127.0171.1717529.36244.038213.766110.23
ภาคปกติ5417714.2315127.9171.2916831.05244.446712.38478.69
หลักสูตร 2 ปี1272620.473124.4110.794031.5097.091411.0264.72
1. สาขาวิชาพืชไร่591016.951627.1211.691728.8146.781118.6400.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681623.531522.0600.002333.8257.3534.4168.82
หลักสูตร 4 ปี4145112.3212028.9961.4512830.92153.625312.80419.90
1. สาขาวิชาพืชไร่63711.112234.9200.001828.5734.76711.1169.52
2. สาขาวิชาพืชสวน189168.476132.2831.596132.2894.762412.70157.94
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44818.18818.1812.271431.8200.00715.91613.64
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1218.33325.0000.00433.3300.00325.0018.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21419.0529.5200.001152.3800.0029.5229.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651218.461523.0811.541624.6234.62913.85913.85
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20315.00945.0015.00420.0000.0015.00210.00
ภาคสมทบ55916.361018.1800.00712.7300.001527.271425.45
หลักสูตร 2 ปี55916.361018.1800.00712.7300.001527.271425.45
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)55916.361018.1800.00712.7300.001527.271425.45
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1695331.361911.2474.142313.6142.373319.533017.75
ภาคปกติ1695331.361911.2474.142313.6142.373319.533017.75
หลักสูตร 2 ปี1073431.781514.0232.801211.2143.741715.892220.56
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1073431.781514.0232.801211.2143.741715.892220.56
หลักสูตร 4 ปี621930.6546.4546.451117.7400.001625.81812.90
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621930.6546.4546.451117.7400.001625.81812.90
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2394719.675221.7631.267330.542410.042912.13114.60
ภาคปกติ2394719.675221.7631.267330.542410.042912.13114.60
หลักสูตร 2 ปี921415.222426.0900.002426.091819.5799.7833.26
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.291035.7100.00828.57621.4300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.33817.7800.001328.891022.22613.3324.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)19421.05631.5800.00315.79210.53315.7915.26
หลักสูตร 4 ปี1473322.452819.0532.044933.3364.082013.6185.44
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1473322.452819.0532.044933.3364.082013.6185.44
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม109109.171412.8432.756761.4765.5054.5943.67
ภาคปกติ109109.171412.8432.756761.4765.5054.5943.67
หลักสูตร 2 ปี20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.00525.0015.00945.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี2229.09313.6429.091150.0014.5529.0914.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2229.09313.6429.091150.0014.5529.0914.55
หลักสูตร 5 ปี6757.4668.9600.004770.1545.9734.4822.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13412.5000.002268.7539.3813.1313.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4325.7100.002571.4312.8625.7112.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1091917.432724.7700.003532.1165.501311.9398.26
ภาคปกติ1091917.432724.7700.003532.1165.501311.9398.26
หลักสูตร 2 ปี31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
1. สาขาวิชาการประมง31825.811032.2600.00722.58412.9026.4500.00
หลักสูตร 4 ปี781114.101721.7900.002835.9022.561114.10911.54
1. สาขาวิชาการประมง49510.20816.3300.002244.9024.08714.29510.20
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29620.69931.0300.00620.6900.00413.79413.79
บริหารธุรกิจ61116026.1911418.66121.9612820.95254.099014.738213.42
ภาคปกติ61116026.1911418.66121.9612820.95254.099014.738213.42
หลักสูตร 2 ปี893539.3377.8733.3766.742022.471011.2488.99
1. สาขาวิชาการบัญชี502244.0036.0024.0048.00918.00612.0048.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391333.33410.2612.5625.131128.21410.26410.26
หลักสูตร 4 ปี52212523.9510720.5091.7212223.3750.968015.337414.18
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1422114.794531.6942.823726.0600.002014.081510.56
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1622616.054225.9321.232917.9031.853119.142917.90
3. สาขาวิชาการบัญชี1396345.3285.7610.723122.3010.721611.511913.67
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)551120.00814.5523.641730.9100.00814.55916.36
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24416.67416.6700.00833.3314.17520.8328.33
เศรษฐศาสตร์1282317.972116.4164.693527.3400.001612.502721.09
ภาคปกติ1282317.972116.4164.693527.3400.001612.502721.09
หลักสูตร 4 ปี1182319.492117.8032.543126.2700.001512.712521.19
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33412.1239.0913.031030.3000.00515.151030.30
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36616.67925.0012.78822.2200.00513.89719.44
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์491326.53918.3712.041326.5300.00510.20816.33
หลักสูตร 5 ปี1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.0000.00330.00440.0000.00110.00220.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1972613.204321.8321.026532.99189.142512.69189.14
ภาคปกติ1972613.204321.8321.026532.99189.142512.69189.14
หลักสูตร 2 ปี59711.861525.4211.69813.561728.81711.8646.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว59711.861525.4211.69813.561728.81711.8646.78
หลักสูตร 4 ปี1381913.772820.2910.725741.3010.721813.041410.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071413.082220.5610.934642.9910.931211.211110.28
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31516.13619.3500.001135.4800.00619.3539.68
ศิลปศาสตร์199126.033216.0852.5110653.2742.013115.5894.52
ภาคปกติ199126.033216.0852.5110653.2742.013115.5894.52
หลักสูตร 4 ปี199126.033216.0852.5110653.2742.013115.5894.52
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8511.181922.3522.354654.1233.5389.4167.06
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ112108.931311.6132.685952.6810.892320.5432.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
ภาคปกติ10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
หลักสูตร 4 ปี10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10066.002929.0011.004646.0055.0044.0099.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
ภาคปกติ1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
หลักสูตร 4 ปี1654627.881911.5242.424426.6700.002917.582313.94
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร561730.361017.8611.791628.5700.00814.2947.14
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23834.7828.7000.00521.7400.00626.0928.70
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541120.3747.4111.851731.4800.00916.671222.22
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21628.57314.2914.76419.0500.00523.8129.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.3600.0019.09218.1800.0019.09327.27
วิทยาศาสตร์1822111.54189.8942.207943.4184.402111.543117.03
ภาคปกติ1822111.54189.8942.207943.4184.402111.543117.03
หลักสูตร 4 ปี1822111.54189.8942.207943.4184.402111.543117.03
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์701115.7168.5722.863042.8668.57811.43710.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.88211.7600.00847.0600.00211.76423.53
3. สาขาวิชาเคมี2114.7614.7600.001257.1400.0014.76628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6116.67116.6700.00233.3300.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20210.0015.0000.00945.0015.0015.00630.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3438.82720.5912.941338.2400.00823.5325.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9111.1100.00111.11333.3300.00111.11333.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์221229.95209.0594.079643.4431.365424.43177.69
ภาคปกติ221229.95209.0594.079643.4431.365424.43177.69
หลักสูตร 4 ปี221229.95209.0594.079643.4431.365424.43177.69
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101210.9187.2732.735449.0921.822119.09109.09
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์111109.011210.8165.414237.8410.903329.7376.31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1733117.921910.9874.057643.9374.052313.29105.78
ภาคปกติ1733117.921910.9874.057643.9374.052313.29105.78
หลักสูตร 4 ปี1733117.921910.9874.057643.9374.052313.29105.78
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33111.1100.00222.22111.11222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00330.00110.0000.0000.00110.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.29228.5700.00228.5700.0000.00228.57
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.2516.25743.7516.2516.25318.75
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2200.00313.6414.551463.6400.00418.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13323.08215.3800.00430.7717.69323.0800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29114.29114.29114.29228.57114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00110.00110.00110.00110.00110.00110.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00120.00120.00240.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711216.9045.6311.414157.7511.41912.6834.23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร841416.672125.0022.382630.9555.951011.9067.14
ภาคปกติ841416.672125.0022.382630.9555.951011.9067.14
หลักสูตร 2 ปี24625.00520.8300.00520.83416.6728.3328.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.6700.00116.67233.3300.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00330.0000.00330.0000.00220.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00112.5000.00112.50225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี60813.331626.6723.332135.0011.67813.3346.67
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5240.00120.0000.00120.0000.00120.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00758.33216.67216.6700.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.76529.4100.00741.1815.8815.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5214.7600.001047.6200.00628.5729.52