เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17347915.101,62551.2190328.461665.2300.00
ภาคปกติ3,12247415.181,60551.4188428.321595.0900.00
ภาคสมทบ5159.802039.221937.25713.7300.00
ผลิตกรรมการเกษตร5847312.5031153.2516928.94315.3100.00
ภาคปกติ5336812.7629154.6015028.14244.5000.00
หลักสูตร 2 ปี1271310.246450.394132.2897.0900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.393355.932033.9046.7800.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681116.183145.592130.8857.3500.00
หลักสูตร 4 ปี4065513.5522755.9110926.85153.6900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.524063.491422.2234.7600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1842614.1310355.984926.6363.2600.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44613.642250.001329.5536.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12433.33433.33433.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20315.001260.00525.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร63914.293352.381930.1623.1700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.001365.00525.0015.0000.00
ภาคสมทบ5159.802039.221937.25713.7300.00
หลักสูตร 2 ปี5159.802039.221937.25713.7300.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5159.802039.221937.25713.7300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1642414.638753.054326.22106.1000.00
ภาคปกติ1642414.638753.054326.22106.1000.00
หลักสูตร 2 ปี1021413.735452.942827.4565.8800.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1021413.735452.942827.4565.8800.00
หลักสูตร 4 ปี621016.133353.231524.1946.4500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621016.133353.231524.1946.4500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2392711.3012953.976928.87145.8600.00
ภาคปกติ2392711.3012953.976928.87145.8600.00
หลักสูตร 2 ปี931111.834447.313133.3377.5300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711242.861139.2927.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.562146.671328.8948.8900.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.001155.00735.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1461610.968558.223826.0374.7900.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1461610.968558.223826.0374.7900.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091816.516357.802623.8521.8300.00
ภาคปกติ1091816.516357.802623.8521.8300.00
หลักสูตร 2 ปี20210.001260.00630.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.001260.00630.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22418.181150.00627.2714.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22418.181150.00627.2714.5500.00
หลักสูตร 5 ปี671217.914059.701420.9011.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32412.501650.001134.3813.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35822.862468.5738.5700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ107109.355248.603734.5887.4800.00
ภาคปกติ107109.355248.603734.5887.4800.00
หลักสูตร 2 ปี3126.451651.611032.2639.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง3126.451651.611032.2639.6800.00
หลักสูตร 4 ปี76810.533647.372735.5356.5800.00
1. สาขาวิชาการประมง49714.292346.941632.6536.1200.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2713.701348.151140.7427.4100.00
บริหารธุรกิจ5679817.2826546.7417530.86295.1100.00
ภาคปกติ5679817.2826546.7417530.86295.1100.00
หลักสูตร 2 ปี8678.144653.492832.5655.8100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50510.002346.001734.00510.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3625.562363.891130.5600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4819118.9221945.5314730.56244.9900.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1393223.026748.203424.4664.3200.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1442618.066746.534531.2564.1700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1282317.975744.534132.0375.4700.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)48714.581939.581837.5048.3300.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22313.64940.91940.9114.5500.00
เศรษฐศาสตร์1161916.385648.283631.0354.3100.00
ภาคปกติ1161916.385648.283631.0354.3100.00
หลักสูตร 4 ปี1061716.044845.283633.9654.7200.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691453.85934.6213.8500.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33618.181751.52721.2139.0900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์47919.151736.172042.5512.1300.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00880.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00880.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1944020.6210353.094422.6873.6100.00
ภาคปกติ1944020.6210353.094422.6873.6100.00
หลักสูตร 2 ปี581525.862848.281424.1411.7200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว581525.862848.281424.1411.7200.00
หลักสูตร 4 ปี1362518.387555.153022.0664.4100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061917.925955.662422.6443.7700.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30620.001653.33620.0026.6700.00
ศิลปศาสตร์2003618.009547.505929.50105.0000.00
ภาคปกติ2003618.009547.505929.50105.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2003618.009547.505929.50105.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.284046.512832.5644.6500.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122219.645549.112925.8965.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร971313.405657.732222.6866.1900.00
ภาคปกติ971313.405657.732222.6866.1900.00
หลักสูตร 4 ปี971313.405657.732222.6866.1900.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล971313.405657.732222.6866.1900.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1582515.828956.333824.0563.8000.00
ภาคปกติ1582515.828956.333824.0563.8000.00
หลักสูตร 4 ปี1582515.828956.333824.0563.8000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร55916.363156.361221.8235.4500.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.091463.64627.2700.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร521121.152853.851121.1523.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.521257.14628.5714.7600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.50450.00337.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์1622112.968250.624326.54169.8800.00
ภาคปกติ1622112.968250.624326.54169.8800.00
หลักสูตร 4 ปี1622112.968250.624326.54169.8800.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์67811.943755.221319.40913.4300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.67960.00426.6716.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี15320.00533.33640.0016.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.00120.00120.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1516.67853.33533.3316.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ34411.761750.001029.4138.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29228.57457.1400.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2183817.4311753.675525.2383.6700.00
ภาคปกติ2183817.4311753.675525.2383.6700.00
หลักสูตร 4 ปี2183817.4311753.675525.2383.6700.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1091513.766761.472321.1043.6700.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1092321.105045.873229.3643.6700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732212.728448.555934.1084.6200.00
ภาคปกติ1732212.728448.555934.1084.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1732212.728448.555934.1084.6200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11333.33555.5600.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00550.00330.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00342.86342.86114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.75637.50212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271045.45522.7314.5500.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69861.54323.0817.6900.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7114.29457.14228.5700.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.00220.00770.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00360.00120.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71811.273853.522230.9934.2300.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.33266.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851517.653642.352832.9467.0600.00
ภาคปกติ851517.653642.352832.9467.0600.00
หลักสูตร 2 ปี2428.331041.67937.50312.5000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67350.00116.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00440.00440.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00337.50450.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611321.312642.621931.1534.9200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67233.33350.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00650.00650.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53847.06423.5315.8800.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.57838.10628.5714.7600.00