เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20718790.3420.9741.93146.7600.00
ภาคปกติ20118190.0521.0041.99146.9700.00
ภาคสมทบ66100.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร443988.6400.0012.2749.0900.00
ภาคปกติ413687.8000.0012.4449.7600.00
หลักสูตร 2 ปี413687.8000.0012.4449.7600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่342985.2900.0012.94411.7600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร77100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)33100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน33100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ33100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน33100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี403690.0000.0000.00410.0000.00
ภาคปกติ403690.0000.0000.00410.0000.00
หลักสูตร 2 ปี403690.0000.0000.00410.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)88100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2020100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)77100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์5120.0000.0000.00480.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม22100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ22100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี22100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ211047.6229.52314.29628.5700.00
ภาคปกติ211047.6229.52314.29628.5700.00
หลักสูตร 2 ปี211047.6229.52314.29628.5700.00
1. สาขาวิชาการประมง211047.6229.52314.29628.5700.00
บริหารธุรกิจ5656100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ5656100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5656100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการ44100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการตลาด11100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3737100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1414100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ2727100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2727100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1010100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ1010100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1010100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1010100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ11100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ11100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี11100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้11100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร33100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น33100.0000.0000.0000.0000.00