เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29760418.321,62549.2990227.361665.0300.00
ภาคปกติ3,24259518.351,60549.5188327.241594.9000.00
ภาคสมทบ55916.362036.361934.55712.7300.00
ผลิตกรรมการเกษตร5988814.7231152.0116828.09315.1800.00
ภาคปกติ5437914.5529153.5914927.44244.4200.00
หลักสูตร 2 ปี1271310.246450.394132.2897.0900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.393355.932033.9046.7800.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681116.183145.592130.8857.3500.00
หลักสูตร 4 ปี4166615.8722754.5710825.96153.6100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.524063.491422.2234.7600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1893216.9310354.504825.4063.1700.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช45715.562248.891328.8936.6700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13538.46430.77430.7700.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21419.051257.14523.8100.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651116.923350.771929.2323.0800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.001365.00525.0015.0000.00
ภาคสมทบ55916.362036.361934.55712.7300.00
หลักสูตร 2 ปี55916.362036.361934.55712.7300.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)55916.362036.361934.55712.7300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1713118.138750.884325.15105.8500.00
ภาคปกติ1713118.138750.884325.15105.8500.00
หลักสูตร 2 ปี1071917.765450.472826.1765.6100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071917.765450.472826.1765.6100.00
หลักสูตร 4 ปี641218.753351.561523.4446.2500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน641218.753351.561523.4446.2500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2402811.6712953.756928.75145.8300.00
ภาคปกติ2402811.6712953.756928.75145.8300.00
หลักสูตร 2 ปี931111.834447.313133.3377.5300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711242.861139.2927.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.562146.671328.8948.8900.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.001155.00735.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1471711.568557.823825.8574.7600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1471711.568557.823825.8574.7600.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101917.276357.272623.6421.8200.00
ภาคปกติ1101917.276357.272623.6421.8200.00
หลักสูตร 2 ปี20210.001260.00630.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.001260.00630.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี23521.741147.83626.0914.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23521.741147.83626.0914.3500.00
หลักสูตร 5 ปี671217.914059.701420.9011.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32412.501650.001134.3813.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35822.862468.5738.5700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111412.615246.853733.3387.2100.00
ภาคปกติ1111412.615246.853733.3387.2100.00
หลักสูตร 2 ปี3126.451651.611032.2639.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง3126.451651.611032.2639.6800.00
หลักสูตร 4 ปี801215.003645.002733.7556.2500.00
1. สาขาวิชาการประมง51917.652345.101631.3735.8800.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.341344.831137.9326.9000.00
บริหารธุรกิจ61314423.4926543.2317528.55294.7300.00
ภาคปกติ61314423.4926543.2317528.55294.7300.00
หลักสูตร 2 ปี891011.244651.692831.4655.6200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50510.002346.001734.00510.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39512.822358.971128.2100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52413425.5721941.7914728.05244.5800.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1433625.176746.853423.7864.2000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1634527.616741.104527.6163.6800.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1393424.465741.014129.5075.0400.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)551425.451934.551832.7347.2700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24520.83937.50937.5014.1700.00
เศรษฐศาสตร์1293224.815643.413627.9153.8800.00
ภาคปกติ1293224.815643.413627.9153.8800.00
หลักสูตร 4 ปี1193025.214840.343630.2554.2000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33927.271442.42927.2713.0300.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36925.001747.22719.4438.3300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501224.001734.002040.0012.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00880.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00880.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1974321.8310352.284422.3473.5500.00
ภาคปกติ1974321.8310352.284422.3473.5500.00
หลักสูตร 2 ปี591627.122847.461423.7311.6900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว591627.122847.461423.7311.6900.00
หลักสูตร 4 ปี1382719.577554.353021.7464.3500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1072018.695955.142422.4343.7400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31722.581651.61619.3526.4500.00
ศิลปศาสตร์2003618.009547.505929.50105.0000.00
ภาคปกติ2003618.009547.505929.50105.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2003618.009547.505929.50105.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.284046.512832.5644.6500.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122219.645549.112925.8965.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1001616.005656.002222.0066.0000.00
ภาคปกติ1001616.005656.002222.0066.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1001616.005656.002222.0066.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1001616.005656.002222.0066.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1653219.398953.943823.0363.6400.00
ภาคปกติ1653219.398953.943823.0363.6400.00
หลักสูตร 4 ปี1653219.398953.943823.0363.6400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร561017.863155.361221.4335.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23313.041460.87626.0900.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541324.072851.851120.3723.7000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.521257.14628.5714.7600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36436.36327.2700.0000.00
วิทยาศาสตร์1834222.958244.814323.50168.7400.00
ภาคปกติ1834222.958244.814323.50168.7400.00
หลักสูตร 4 ปี1834222.958244.814323.50168.7400.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์701115.713752.861318.57912.8600.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17317.65952.94423.5315.8800.00
3. สาขาวิชาเคมี21942.86523.81628.5714.7600.00
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.67116.67116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20630.00840.00525.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ34411.761750.001029.4138.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.00150.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10440.00220.00440.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2224218.9211752.705524.7783.6000.00
ภาคปกติ2224218.9211752.705524.7783.6000.00
หลักสูตร 4 ปี2224218.9211752.705524.7783.6000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101614.556760.912320.9143.6400.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1122623.215044.643228.5743.5700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732212.728448.555934.1084.6200.00
ภาคปกติ1732212.728448.555934.1084.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1732212.728448.555934.1084.6200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11333.33555.5600.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00550.00330.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00342.86342.86114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.75637.50212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271045.45522.7314.5500.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69861.54323.0817.6900.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29457.14228.5700.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.00220.00770.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00360.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71811.273853.522230.9934.2300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851517.653642.352832.9467.0600.00
ภาคปกติ851517.653642.352832.9467.0600.00
หลักสูตร 2 ปี2428.331041.67937.50312.5000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67350.00116.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00440.00440.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00337.50450.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611321.312642.621931.1534.9200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67233.33350.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00650.00650.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53847.06423.5315.8800.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.57838.10628.5714.7600.00