เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,33857917.351,63949.1093127.891895.6600.00
ภาคปกติ3,28857217.401,62249.3391327.771815.5000.00
ภาคสมทบ50714.001734.001836.00816.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4936513.1825351.3214529.41306.0900.00
ภาคปกติ4555912.9724353.4113028.57235.0500.00
หลักสูตร 2 ปี129107.757255.814333.3343.1000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5259.622751.921732.6935.7700.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7756.494558.442633.7711.3000.00
หลักสูตร 4 ปี3264915.0317152.458726.69195.8300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่51713.733568.63815.6911.9600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1461913.017551.374329.4596.1600.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช37718.922054.05821.6225.4100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67866.67216.6700.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์700.00571.43228.5700.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร621219.352540.322133.8746.4500.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร11218.18327.27327.27327.2700.00
ภาคสมทบ38615.791026.321539.47718.4200.00
หลักสูตร 2 ปี38615.791026.321539.47718.4200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)38615.791026.321539.47718.4200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1331914.296649.624231.5864.5100.00
ภาคปกติ1331914.296649.624231.5864.5100.00
หลักสูตร 2 ปี861315.123540.703338.3755.8100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน861315.123540.703338.3755.8100.00
หลักสูตร 4 ปี47612.773165.96919.1512.1300.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน47612.773165.96919.1512.1300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2124420.7510248.115425.47125.6600.00
ภาคปกติ2124420.7510248.115425.47125.6600.00
หลักสูตร 2 ปี731419.183345.212331.5134.1100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)25728.001248.00624.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)32618.751546.881031.2513.1300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1616.25637.50743.75212.5000.00
หลักสูตร 4 ปี1393021.586949.643122.3096.4700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1393021.586949.643122.3096.4700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1362216.186950.743827.9475.1500.00
ภาคปกติ1362216.186950.743827.9475.1500.00
หลักสูตร 2 ปี21314.29838.10838.1029.5200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21314.29838.10838.1029.5200.00
หลักสูตร 4 ปี1915.261368.42421.0515.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.261368.42421.0515.2600.00
หลักสูตร 5 ปี961818.754850.002627.0844.1700.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม531120.752445.281528.3035.6600.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม43716.282455.811125.5812.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ931010.755356.992324.7377.5300.00
ภาคปกติ931010.755356.992324.7377.5300.00
หลักสูตร 2 ปี2328.701252.17834.7814.3500.00
1. สาขาวิชาการประมง2328.701252.17834.7814.3500.00
หลักสูตร 4 ปี70811.434158.571521.4368.5700.00
1. สาขาวิชาการประมง41614.632048.781024.39512.2000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2926.902172.41517.2413.4500.00
บริหารธุรกิจ5649817.3828250.0015928.19254.4300.00
ภาคปกติ5649817.3828250.0015928.19254.4300.00
หลักสูตร 2 ปี1001414.004545.003838.0033.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี951313.684446.323536.8433.1600.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5120.00120.00360.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4648418.1023751.0812126.08224.7400.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1503422.677550.003523.3364.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1252217.607056.002620.8075.6000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1251713.606753.603729.6043.2000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)27829.631037.04933.3300.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1100.00545.45436.36218.1800.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่26311.541038.461038.46311.5400.00
เศรษฐศาสตร์1392316.556244.604330.94117.9100.00
ภาคปกติ1392316.556244.604330.94117.9100.00
หลักสูตร 4 ปี1142219.304741.233631.5897.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์491326.531734.691734.6924.0800.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม38513.161847.37923.68615.7900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์27414.811244.441037.0413.7000.00
หลักสูตร 5 ปี2514.001560.00728.0028.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2514.001560.00728.0028.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2103717.6210951.905224.76125.7100.00
ภาคปกติ2103717.6210951.905224.76125.7100.00
หลักสูตร 2 ปี651320.003553.851523.0823.0800.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว651320.003553.851523.0823.0800.00
หลักสูตร 4 ปี1452416.557451.033725.52106.9000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071312.155854.212826.1787.4800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว381128.951642.11923.6825.2600.00
ศิลปศาสตร์3196018.8114144.209228.84268.1500.00
ภาคปกติ3196018.8114144.209228.84268.1500.00
หลักสูตร 4 ปี3196018.8114144.209228.84268.1500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1423323.246243.663726.06107.0400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1722715.707644.195330.81169.3000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ500.00360.00240.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1683118.457947.024727.98116.5500.00
ภาคปกติ1683118.457947.024727.98116.5500.00
หลักสูตร 2 ปี21628.57942.86628.5700.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล21628.57942.86628.5700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1472517.017047.624127.89117.4800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1472517.017047.624127.89117.4800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1553019.357246.454126.45127.7400.00
ภาคปกติ1553019.357246.454126.45127.7400.00
หลักสูตร 4 ปี1553019.357246.454126.45127.7400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร46715.221941.301532.61510.8700.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร30723.331756.6726.67413.3300.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร631422.222844.441828.5734.7600.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1119.09654.55436.3600.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5120.00240.00240.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2024321.2910551.984421.78104.9500.00
ภาคปกติ2024321.2910551.984421.78104.9500.00
หลักสูตร 4 ปี2024321.2910551.984421.78104.9500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์881618.184652.272225.0044.5500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ23626.091043.48626.0914.3500.00
3. สาขาวิชาเคมี26311.541765.38623.0800.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ2150.0000.00150.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12216.67975.0018.3300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ431330.231944.19716.2849.3000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์300.00266.6700.00133.3300.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.002100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์3266.6700.00133.3300.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2293414.8510646.297934.50104.3700.00
ภาคปกติ2293414.8510646.297934.50104.3700.00
หลักสูตร 4 ปี2293414.8510646.297934.50104.3700.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1331813.536448.124533.8364.5100.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์961616.674243.753435.4244.1700.00
วิทยาลัยนานาชาติ13323.08861.54215.3800.0000.00
ภาคปกติ13323.08861.54215.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี13323.08861.54215.3800.0000.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13323.08861.54215.3800.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2164319.9110850.005625.9394.1700.00
ภาคปกติ2044220.5910149.515325.9883.9200.00
หลักสูตร 2 ปี100.0000.001100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.001100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2034220.6910149.755225.6283.9400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช22313.641254.55627.2714.5500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20315.001470.00210.0015.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว9111.11555.56333.3300.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20630.00630.00735.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24416.671250.00833.3300.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี12433.33433.33216.67216.6700.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน19210.531052.63526.32210.5300.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้681623.533754.411420.5911.4700.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7114.29114.29571.4300.0000.00
ภาคสมทบ1218.33758.33325.0018.3300.00
หลักสูตร 2 ปี1218.33758.33325.0018.3300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8112.50450.00225.00112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.00375.00125.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร561730.362442.861425.0011.7900.00
ภาคปกติ561730.362442.861425.0011.7900.00
หลักสูตร 2 ปี10330.00330.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.00150.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.0000.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4125.00375.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี461430.432145.651021.7412.1700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16743.75850.0016.2500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16212.50743.75637.5016.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ22100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4125.00375.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น8225.00337.50337.5000.0000.00