เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24983819.722,13050.131,06825.142124.9910.02
ภาคปกติ4,20183219.802,11450.321,04624.902084.9510.02
ภาคสมทบ48612.501633.332245.8348.3300.00
ผลิตกรรมการเกษตร72913218.1137951.9918625.51324.3900.00
ภาคปกติ68112618.5036353.3016424.08284.1100.00
หลักสูตร 2 ปี1352216.306951.113928.8953.7000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่651218.463553.851523.0834.6200.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701014.293448.572434.2922.8600.00
หลักสูตร 4 ปี54610419.0529453.8512522.89234.2100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่861416.285058.142023.2622.3300.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2234419.7312254.714921.9783.5900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช841517.864857.141922.6222.3800.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34720.591647.06926.4725.8800.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42921.432047.62819.05511.9000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร531018.872445.281630.1935.6600.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24520.831458.33416.6714.1700.00
ภาคสมทบ48612.501633.332245.8348.3300.00
หลักสูตร 2 ปี48612.501633.332245.8348.3300.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48612.501633.332245.8348.3300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1414028.375740.434129.0832.1300.00
ภาคปกติ1414028.375740.434129.0832.1300.00
หลักสูตร 2 ปี211466.67314.29419.0500.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211466.67314.29419.0500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1202621.675445.003730.8332.5000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1202621.675445.003730.8332.5000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2534417.3913452.965521.74207.9100.00
ภาคปกติ2534417.3913452.965521.74207.9100.00
หลักสูตร 2 ปี8589.414755.292124.71910.5900.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2827.141450.00932.14310.7100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)36513.892158.33719.4438.3300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2114.761257.14523.81314.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1683621.438751.793420.24116.5500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1683621.438751.793420.24116.5500.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8378.434857.831922.89910.8400.00
ภาคปกติ8378.434857.831922.89910.8400.00
หลักสูตร 2 ปี17211.76635.29635.29317.6500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17211.76635.29635.29317.6500.00
หลักสูตร 4 ปี1900.001263.16526.32210.5300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.001263.16526.32210.5300.00
หลักสูตร 5 ปี47510.643063.83817.0248.5100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26311.541661.54519.2327.6900.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2129.521466.67314.2929.5200.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1893317.469248.685126.98136.8800.00
ภาคปกติ1893317.469248.685126.98136.8800.00
หลักสูตร 2 ปี23313.041147.83939.1300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง23313.041147.83939.1300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1663018.078148.804225.30137.8300.00
1. สาขาวิชาการประมง1002222.004747.002323.0088.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง66812.123451.521928.7957.5800.00
บริหารธุรกิจ83718722.3438946.4822026.28414.9000.00
ภาคปกติ83718722.3438946.4822026.28414.9000.00
หลักสูตร 2 ปี931415.054144.093537.6333.2300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี641117.193046.882132.8123.1300.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29310.341137.931448.2813.4500.00
หลักสูตร 4 ปี74417323.2534846.7718524.87385.1100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1783921.918950.004123.0395.0600.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1845027.177641.304826.09105.4300.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1622414.819156.174024.6974.3200.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1704526.477342.944325.2995.2900.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501530.001938.001326.0036.0000.00
เศรษฐศาสตร์2495722.8912148.595923.69124.8200.00
ภาคปกติ2495722.8912148.595923.69124.8200.00
หลักสูตร 4 ปี2225022.5210949.105223.42114.9500.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์822328.053441.462429.2711.2200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841619.054755.951619.0555.9500.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์561119.642850.001221.4358.9300.00
หลักสูตร 5 ปี27725.931244.44725.9313.7000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27725.931244.44725.9313.7000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2596926.6411745.176223.94114.2500.00
ภาคปกติ2596926.6411745.176223.94114.2500.00
หลักสูตร 2 ปี821315.853542.682834.1567.3200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว821315.853542.682834.1567.3200.00
หลักสูตร 4 ปี1775631.648246.333419.2152.8200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1042423.085350.962423.0832.8800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531222.642954.721018.8723.7700.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1912010.4710152.886534.0352.6200.00
ภาคปกติ1912010.4710152.886534.0352.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1912010.4710152.886534.0352.6200.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1101110.005852.734036.3610.9100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ81911.114353.092530.8644.9400.00
สารสนเทศและการสื่อสาร861618.604451.161820.9389.3000.00
ภาคปกติ861618.604451.161820.9389.3000.00
หลักสูตร 4 ปี861618.604451.161820.9389.3000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861618.604451.161820.9389.3000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2454920.0011848.166727.35114.4900.00
ภาคปกติ2454920.0011848.166727.35114.4900.00
หลักสูตร 4 ปี2454920.0011848.166727.35114.4900.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร691420.293753.621623.1922.9000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร49816.332755.101326.5312.0400.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร741621.622837.842432.4368.1100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20525.001050.00420.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์33618.181648.481030.3013.0300.00
วิทยาศาสตร์3026019.8715350.667123.51175.6310.33
ภาคปกติ3026019.8715350.667123.51175.6310.33
หลักสูตร 4 ปี3026019.8715350.667123.51175.6310.33
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1102119.095953.642623.6443.6400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40717.502562.50615.0025.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี461123.912247.83919.5748.7000.00
4. สาขาวิชาสถิติ12325.00650.0018.3318.3318.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25416.001248.00728.0028.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46715.222043.481634.7836.5200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9333.33333.33333.3300.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7342.86228.57228.5700.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29457.14114.29114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2485120.5612249.196124.60145.6500.00
ภาคปกติ2485120.5612249.196124.60145.6500.00
หลักสูตร 4 ปี2485120.5612249.196124.60145.6500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1262419.056047.623124.60118.7300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1222722.136250.823024.5932.4600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3166119.3017655.706821.52113.4800.00
ภาคปกติ3166119.3017655.706821.52113.4800.00
หลักสูตร 2 ปี1300.00969.23430.7700.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.00969.23430.7700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3036120.1316755.126421.12113.6300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24625.001145.83416.67312.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17317.65847.06529.4115.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00888.89111.1100.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3133.33266.6700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19421.051052.63421.0515.2600.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17635.29952.94211.7600.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551221.823054.551120.0023.6400.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30723.331653.33516.6726.6700.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7114.29457.14228.5700.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี23521.741460.87313.0414.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.00450.00450.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911617.585156.042325.2711.1000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร121129.927965.292520.6654.1300.00
ภาคปกติ121129.927965.292520.6654.1300.00
หลักสูตร 2 ปี2214.551359.09627.2729.0900.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.00853.33640.0016.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7114.29571.4300.00114.2900.00
หลักสูตร 4 ปี991111.116666.671919.1933.0300.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2314.351773.91521.7400.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2129.521571.43314.2914.7600.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9111.11888.8900.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14214.29964.29321.4300.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32515.631753.13825.0026.2500.00