เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43167615.262,35653.171,20027.081984.4710.02
ภาคปกติ4,36166515.252,32853.381,17326.901944.4510.02
ภาคสมทบ701115.712840.002738.5745.7100.00
ผลิตกรรมการเกษตร74110113.6341055.3320627.80243.2400.00
ภาคปกติ6719013.4138256.9317926.68202.9800.00
หลักสูตร 2 ปี1041211.545552.883432.6932.8800.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5247.693159.621426.9235.7700.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร52815.382446.152038.4600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5677813.7632757.6714525.57173.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่841113.105565.481619.0522.3800.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2223013.5113962.614821.6252.2500.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1211814.885747.113831.4086.6100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29517.241551.72827.5913.4500.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์43511.632967.44818.6012.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43613.951944.191841.8600.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25312.001352.00936.0000.0000.00
ภาคสมทบ701115.712840.002738.5745.7100.00
หลักสูตร 2 ปี701115.712840.002738.5745.7100.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701115.712840.002738.5745.7100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1011312.876059.412322.7754.9500.00
ภาคปกติ1011312.876059.412322.7754.9500.00
หลักสูตร 4 ปี1011312.876059.412322.7754.9500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1011312.876059.412322.7754.9500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2083315.8711454.815827.8831.4400.00
ภาคปกติ2083315.8711454.815827.8831.4400.00
หลักสูตร 2 ปี58915.522746.552237.9300.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12325.00650.00325.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3126.451445.161548.3900.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15426.67746.67426.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1502416.008758.003624.0032.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1502416.008758.003624.0032.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1061615.095148.113230.1976.6000.00
ภาคปกติ1061615.095148.113230.1976.6000.00
หลักสูตร 2 ปี3139.681445.161341.9413.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3139.681445.161341.9413.2300.00
หลักสูตร 4 ปี14214.29964.29214.2917.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14214.29964.29214.2917.1400.00
หลักสูตร 5 ปี611118.032845.901727.8758.2000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31619.351341.941032.2626.4500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30516.671550.00723.33310.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2092511.9612660.294923.4494.3100.00
ภาคปกติ2092511.9612660.294923.4494.3100.00
หลักสูตร 2 ปี3339.091751.521030.3039.0900.00
1. สาขาวิชาการประมง3339.091751.521030.3039.0900.00
หลักสูตร 4 ปี1762212.5010961.933922.1663.4100.00
1. สาขาวิชาการประมง1231814.637863.412217.8954.0700.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5347.553158.491732.0811.8900.00
บริหารธุรกิจ92814615.7350153.9923325.11485.1700.00
ภาคปกติ92814615.7350153.9923325.11485.1700.00
หลักสูตร 2 ปี1011413.864746.532726.731312.8700.00
1. สาขาวิชาการบัญชี591322.032440.681525.42711.8600.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4212.382354.761228.57614.2900.00
หลักสูตร 4 ปี82713215.9645454.9020624.91354.2300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2013517.4111054.734522.39115.4700.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1873217.119952.945127.2752.6700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี2012914.4311155.225326.3783.9800.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1472617.698155.103423.1364.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911010.995358.242325.2755.4900.00
เศรษฐศาสตร์3304914.8517352.429629.09123.6400.00
ภาคปกติ3304914.8517352.429629.09123.6400.00
หลักสูตร 4 ปี2774114.8014251.268329.96113.9700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์951414.745153.682829.4722.1100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม861922.093439.532832.5655.8100.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9688.335759.382728.1344.1700.00
หลักสูตร 5 ปี53815.093158.491324.5311.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ53815.093158.491324.5311.8900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2133817.8410649.775726.76125.6300.00
ภาคปกติ2133817.8410649.775726.76125.6300.00
หลักสูตร 2 ปี561526.791730.362341.0711.7900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว561526.791730.362341.0711.7900.00
หลักสูตร 4 ปี1572314.658956.693421.66117.0100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1111513.516760.362421.6254.5000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46817.392247.831021.74613.0400.00
ศิลปศาสตร์1302015.386550.004131.5443.0800.00
ภาคปกติ1302015.386550.004131.5443.0800.00
หลักสูตร 4 ปี1302015.386550.004131.5443.0800.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ821417.073846.342732.9333.6600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ48612.502756.251429.1712.0800.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7867.693747.443443.5911.2800.00
ภาคปกติ7867.693747.443443.5911.2800.00
หลักสูตร 4 ปี7867.693747.443443.5911.2800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7867.693747.443443.5911.2800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2844816.9014751.767827.46113.8700.00
ภาคปกติ2844816.9014751.767827.46113.8700.00
หลักสูตร 4 ปี2844816.9014751.767827.46113.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร681522.063348.531927.9411.4700.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร581017.242848.281627.5946.9000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร711216.904056.341622.5434.2300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว44613.642352.271431.8212.2700.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43511.632353.491330.2324.6500.00
วิทยาศาสตร์3977218.1420250.8810225.69215.2900.00
ภาคปกติ3977218.1420250.8810225.69215.2900.00
หลักสูตร 4 ปี3977218.1420250.8810225.69215.2900.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001717.004949.002828.0066.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ461021.742043.481226.0948.7000.00
3. สาขาวิชาเคมี571017.543256.141424.5611.7500.00
4. สาขาวิชาสถิติ19526.32842.11421.05210.5300.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์41614.631434.151741.4649.7600.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ541018.522953.701324.0723.7000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์42614.292866.67716.6712.3800.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20420.001050.00525.0015.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18422.221266.67211.1100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2274218.5010244.937030.84135.7300.00
ภาคปกติ2274218.5010244.937030.84135.7300.00
หลักสูตร 4 ปี2274218.5010244.937030.84135.7300.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1102119.095045.453330.0065.4500.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1172117.955244.443731.6275.9800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3465114.7419756.947621.97216.0710.29
ภาคปกติ3465114.7419756.947621.97216.0710.29
หลักสูตร 2 ปี44613.641943.1849.091431.8212.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19210.531368.42210.53210.5300.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25416.00624.0028.001248.0014.00
หลักสูตร 4 ปี3024514.9017858.947223.8472.3200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช29413.792275.86310.3400.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17317.651164.71211.7615.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8112.50787.5000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341029.411235.291132.3512.9400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59915.253050.851728.8135.0800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4336.982865.121227.9100.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี26519.231765.38415.3800.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1317.69646.15538.4617.6900.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้73912.334561.641824.6611.3700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1331612.036548.874533.8375.2600.00
ภาคปกติ1331612.036548.874533.8375.2600.00
หลักสูตร 2 ปี2613.851350.001038.4627.6900.00
1. สาขาวิชาการประมง1616.251062.50318.75212.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00233.33466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1071514.025248.603532.7154.6700.00
1. สาขาวิชาการประมง2428.331250.00937.5014.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616.251168.75425.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11327.27436.36436.3600.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.00850.00425.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40512.501742.501435.00410.0000.00