เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,41856216.441,67649.0397528.532056.0000.00
ภาคปกติ3,33955116.501,65549.5794728.361865.5700.00
ภาคสมทบ791113.922126.582835.441924.0500.00
ผลิตกรรมการเกษตร5046011.9026352.1814929.56326.3500.00
ภาคปกติ4625311.4725254.5513328.79245.1900.00
หลักสูตร 2 ปี13296.827556.824433.3343.0300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5347.552852.831833.9635.6600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7956.334759.492632.9111.2700.00
หลักสูตร 4 ปี3304413.3317753.648926.97206.0600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่51611.763568.63917.6511.9600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1461913.017551.374329.4596.1600.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช38513.162257.89821.0537.8900.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67866.67216.6700.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์700.00571.43228.5700.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร621117.742743.552133.8734.8400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1417.14535.71428.57428.5700.00
ภาคสมทบ42716.671126.191638.10819.0500.00
หลักสูตร 2 ปี42716.671126.191638.10819.0500.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)42716.671126.191638.10819.0500.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1381913.776849.284532.6164.3500.00
ภาคปกติ1381913.776849.284532.6164.3500.00
หลักสูตร 2 ปี901314.443640.003640.0055.5600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน901314.443640.003640.0055.5600.00
หลักสูตร 4 ปี48612.503266.67918.7512.0800.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน48612.503266.67918.7512.0800.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2124320.2810147.645626.42125.6600.00
ภาคปกติ2124320.2810147.645626.42125.6600.00
หลักสูตร 2 ปี731419.183345.212331.5134.1100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)26726.921246.15726.9200.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31619.351548.39929.0313.2300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1616.25637.50743.75212.5000.00
หลักสูตร 4 ปี1392920.866848.923323.7496.4700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1392920.866848.923323.7496.4700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1362115.447051.473928.6864.4100.00
ภาคปกติ1362115.447051.473928.6864.4100.00
หลักสูตร 2 ปี2129.52838.10942.8629.5200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2129.52838.10942.8629.5200.00
หลักสูตร 4 ปี1915.261368.42421.0515.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.261368.42421.0515.2600.00
หลักสูตร 5 ปี961818.754951.042627.0833.1300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม531120.752547.171528.3023.7700.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม43716.282455.811125.5812.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ9399.685458.062425.8166.4500.00
ภาคปกติ9399.685458.062425.8166.4500.00
หลักสูตร 2 ปี2214.551150.00940.9114.5500.00
1. สาขาวิชาการประมง2214.551150.00940.9114.5500.00
หลักสูตร 4 ปี71811.274360.561521.1357.0400.00
1. สาขาวิชาการประมง42614.292252.381023.8149.5200.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2926.902172.41517.2413.4500.00
บริหารธุรกิจ5739316.2328649.9116729.14274.7100.00
ภาคปกติ5739316.2328649.9116729.14274.7100.00
หลักสูตร 2 ปี1031211.654745.633937.8654.8500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี971111.344647.423536.0855.1500.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6116.67116.67466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4708117.2323950.8512827.23224.6800.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1513221.197750.993623.8463.9700.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1272015.757055.123023.6275.5100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1251713.606652.803830.4043.2000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)28932.141035.71932.1400.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1200.00541.67541.67216.6700.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่27311.111140.741037.04311.1100.00
เศรษฐศาสตร์1432215.386646.154430.77117.6900.00
ภาคปกติ1432215.386646.154430.77117.6900.00
หลักสูตร 4 ปี1172117.955042.743731.6297.6900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์511223.531937.251835.2923.9200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม38513.161847.37923.68615.7900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์28414.291346.431035.7113.5700.00
หลักสูตร 5 ปี2613.851661.54726.9227.6900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2613.851661.54726.9227.6900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2143817.7611051.405425.23125.6100.00
ภาคปกติ2143817.7611051.405425.23125.6100.00
หลักสูตร 2 ปี661319.703553.031624.2423.0300.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว661319.703553.031624.2423.0300.00
หลักสูตร 4 ปี1482516.897550.683825.68106.7600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1091412.845954.132825.6987.3400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว391128.211641.031025.6425.1300.00
ศิลปศาสตร์3246118.8314243.839429.01278.3300.00
ภาคปกติ3246118.8314243.839429.01278.3300.00
หลักสูตร 4 ปี3246118.8314243.839429.01278.3300.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1433020.986444.763826.57117.6900.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1722715.707543.605431.40169.3000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ9444.44333.33222.2200.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1723017.447945.935029.07137.5600.00
ภาคปกติ1723017.447945.935029.07137.5600.00
หลักสูตร 2 ปี21523.811047.62628.5700.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล21523.811047.62628.5700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1512516.566945.704429.14138.6100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1512516.566945.704429.14138.6100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1552918.717347.104126.45127.7400.00
ภาคปกติ1552918.717347.104126.45127.7400.00
หลักสูตร 4 ปี1552918.717347.104126.45127.7400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร46715.221941.301532.61510.8700.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร30620.001860.0026.67413.3300.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร631422.222844.441828.5734.7600.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1119.09654.55436.3600.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5120.00240.00240.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2023919.3110652.484622.77115.4500.00
ภาคปกติ2023919.3110652.484622.77115.4500.00
หลักสูตร 4 ปี2023919.3110652.484622.77115.4500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์881517.054551.142326.1455.6800.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ23626.091043.48626.0914.3500.00
3. สาขาวิชาเคมี26311.541765.38623.0800.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ2150.0000.00150.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12216.67975.0018.3300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ431023.262148.84818.6049.3000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์300.00266.6700.00133.3300.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.002100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์3266.6700.00133.3300.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2313414.7210947.197833.77104.3300.00
ภาคปกติ2313414.7210947.197833.77104.3300.00
หลักสูตร 4 ปี2313414.7210947.197833.77104.3300.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1331813.536448.124533.8364.5100.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์981616.334545.923333.6744.0800.00
วิทยาลัยนานาชาติ13323.08861.54215.3800.0000.00
ภาคปกติ13323.08861.54215.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี13323.08861.54215.3800.0000.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13323.08861.54215.3800.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2203917.7311150.456228.1883.6400.00
ภาคปกติ2083818.2710450.005928.3773.3700.00
หลักสูตร 2 ปี100.0000.001100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.001100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2073818.3610450.245828.0273.3800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช22313.641254.55731.8200.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20315.001470.00210.0015.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10110.00660.00330.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20420.00735.00840.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24312.501354.17833.3300.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี13323.08430.77430.77215.3800.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน2129.521047.62733.3329.5200.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้681623.533754.411420.5911.4700.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7114.29114.29571.4300.0000.00
ภาคสมทบ1218.33758.33325.0018.3300.00
หลักสูตร 2 ปี1218.33758.33325.0018.3300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8112.50450.00225.00112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.00375.00125.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร882225.003034.092427.271213.6400.00
ภาคปกติ631930.162742.861523.8123.1700.00
หลักสูตร 2 ปี12433.33325.00541.6700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.00150.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.0000.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6233.33350.00116.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี511529.412447.061019.6123.9200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง20840.001050.0015.0015.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช17211.76847.06635.2915.8800.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ11100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4125.00375.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น9333.33333.33333.3300.0000.00
ภาคสมทบ25312.00312.00936.001040.0000.00
หลักสูตร 2 ปี25312.00312.00936.001040.0000.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น25312.00312.00936.001040.0000.00