เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 26 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,28260718.491,61649.2489327.211665.0600.00
ภาคปกติ3,22759718.501,59749.4987427.081594.9300.00
ภาคสมทบ551018.181934.551934.55712.7300.00
ผลิตกรรมการเกษตร5969015.1030951.8516627.85315.2000.00
ภาคปกติ5418014.7929053.6014727.17244.4400.00
หลักสูตร 2 ปี1271411.026349.614132.2897.0900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.393355.932033.9046.7800.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681217.653044.122130.8857.3500.00
หลักสูตร 4 ปี4146615.9422754.8310625.60153.6200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.524063.491422.2234.7600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1893216.9310354.504825.4063.1700.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44715.912250.001227.2736.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12541.67433.33325.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21419.051257.14523.8100.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651116.923350.771929.2323.0800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.001365.00525.0015.0000.00
ภาคสมทบ551018.181934.551934.55712.7300.00
หลักสูตร 2 ปี551018.181934.551934.55712.7300.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)551018.181934.551934.55712.7300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1693118.348550.304325.44105.9200.00
ภาคปกติ1693118.348550.304325.44105.9200.00
หลักสูตร 2 ปี1071917.765450.472826.1765.6100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071917.765450.472826.1765.6100.00
หลักสูตร 4 ปี621219.353150.001524.1946.4500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621219.353150.001524.1946.4500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2392811.7212853.566928.87145.8600.00
ภาคปกติ2392811.7212853.566928.87145.8600.00
หลักสูตร 2 ปี921111.964346.743133.7077.6100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711242.861139.2927.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.562146.671328.8948.8900.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1915.261052.63736.8415.2600.00
หลักสูตร 4 ปี1471711.568557.823825.8574.7600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1471711.568557.823825.8574.7600.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091917.436357.802522.9421.8300.00
ภาคปกติ1091917.436357.802522.9421.8300.00
หลักสูตร 2 ปี20210.001260.00630.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.001260.00630.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22522.731150.00522.7314.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22522.731150.00522.7314.5500.00
หลักสูตร 5 ปี671217.914059.701420.9011.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32412.501650.001134.3813.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35822.862468.5738.5700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1091412.845146.793633.0387.3400.00
ภาคปกติ1091412.845146.793633.0387.3400.00
หลักสูตร 2 ปี3126.451651.611032.2639.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง3126.451651.611032.2639.6800.00
หลักสูตร 4 ปี781215.383544.872633.3356.4100.00
1. สาขาวิชาการประมง49918.372244.901530.6136.1200.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.341344.831137.9326.9000.00
บริหารธุรกิจ61114423.5726543.3717328.31294.7500.00
ภาคปกติ61114423.5726543.3717328.31294.7500.00
หลักสูตร 2 ปี891011.244651.692831.4655.6200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50510.002346.001734.00510.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39512.822358.971128.2100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52213425.6721941.9514527.78244.6000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1423625.356747.183323.2464.2300.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1624527.786741.364427.1663.7000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1393424.465741.014129.5075.0400.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)551425.451934.551832.7347.2700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24520.83937.50937.5014.1700.00
เศรษฐศาสตร์1283225.005542.973628.1353.9100.00
ภาคปกติ1283225.005542.973628.1353.9100.00
หลักสูตร 4 ปี1183025.424739.833630.5154.2400.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33927.271442.42927.2713.0300.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36925.001747.22719.4438.3300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์491224.491632.652040.8212.0400.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00880.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00880.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1974321.8310352.284422.3473.5500.00
ภาคปกติ1974321.8310352.284422.3473.5500.00
หลักสูตร 2 ปี591627.122847.461423.7311.6900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว591627.122847.461423.7311.6900.00
หลักสูตร 4 ปี1382719.577554.353021.7464.3500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1072018.695955.142422.4343.7400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31722.581651.61619.3526.4500.00
ศิลปศาสตร์1993618.099447.245929.65105.0300.00
ภาคปกติ1993618.099447.245929.65105.0300.00
หลักสูตร 4 ปี1993618.099447.245929.65105.0300.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ851416.473945.882832.9444.7100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122219.645549.112925.8965.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1001616.005656.002222.0066.0000.00
ภาคปกติ1001616.005656.002222.0066.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1001616.005656.002222.0066.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1001616.005656.002222.0066.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1653219.398953.943823.0363.6400.00
ภาคปกติ1653219.398953.943823.0363.6400.00
หลักสูตร 4 ปี1653219.398953.943823.0363.6400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร561017.863155.361221.4335.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23313.041460.87626.0900.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541324.072851.851120.3723.7000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.521257.14628.5714.7600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36436.36327.2700.0000.00
วิทยาศาสตร์1824223.088144.514323.63168.7900.00
ภาคปกติ1824223.088144.514323.63168.7900.00
หลักสูตร 4 ปี1824223.088144.514323.63168.7900.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์701115.713752.861318.57912.8600.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17317.65952.94423.5315.8800.00
3. สาขาวิชาเคมี21942.86523.81628.5714.7600.00
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.67116.67116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20630.00840.00525.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ34411.761750.001029.4138.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.00150.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9444.44111.11444.4400.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2214219.0011752.945424.4383.6200.00
ภาคปกติ2214219.0011752.945424.4383.6200.00
หลักสูตร 4 ปี2214219.0011752.945424.4383.6200.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101614.556760.912320.9143.6400.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1112623.425045.053127.9343.6000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732313.298448.555833.5384.6200.00
ภาคปกติ1732313.298448.555833.5384.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1732313.298448.555833.5384.6200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11333.33555.5600.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00550.00330.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00342.86342.86114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.75637.50212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271045.45522.7314.5500.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69861.54323.0817.6900.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29457.14228.5700.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.00220.00660.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00360.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71811.273853.522230.9934.2300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร841517.863642.862732.1467.1400.00
ภาคปกติ841517.863642.862732.1467.1400.00
หลักสูตร 2 ปี2428.331041.67937.50312.5000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67350.00116.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00440.00440.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00337.50450.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี601321.672643.331830.0035.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5120.00240.00240.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00650.00650.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00240.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53847.06423.5315.8800.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.57838.10628.5714.7600.00