เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 29 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972838.58401.211063.2286426.211,17035.492447.4059017.90
ภาคปกติ3,2422798.61401.231023.1584626.101,15835.722417.4357617.77
ภาคสมทบ5547.2700.0047.271832.731221.8235.451425.45
ผลิตกรรมการเกษตร598528.7030.50305.0224941.6415425.75315.187913.21
ภาคปกติ543488.8430.55264.7923142.5414226.15285.166511.97
หลักสูตร 2 ปี12786.3010.7953.946752.762721.2664.721310.24
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.0011.693661.021322.0346.7835.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868.8211.4745.883145.591420.5922.941014.71
หลักสูตร 4 ปี416409.6220.48215.0516439.4211527.64225.295212.50
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5900.0011.594063.491523.8111.5957.94
2. สาขาวิชาพืชสวน1891910.0510.5363.177740.744624.34126.352814.81
3. สาขาวิชาอารักขาพืช45511.1100.00511.111328.891431.1100.00817.78
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.0000.0000.00538.46538.4617.69215.38
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2114.7600.0014.761047.62628.5714.7629.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651218.4600.00812.311116.922436.9246.1569.23
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0015.0000.00840.00525.00315.0015.00
ภาคสมทบ5547.2700.0047.271832.731221.8235.451425.45
หลักสูตร 2 ปี5547.2700.0047.271832.731221.8235.451425.45
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5547.2700.0047.271832.731221.8235.451425.45
วิทยาลัยพลังงานทดแทน171169.3621.1774.093621.056538.0195.263621.05
ภาคปกติ171169.3621.1774.093621.056538.0195.263621.05
หลักสูตร 2 ปี10765.6121.8776.541413.084441.1287.482624.30
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10765.6121.8776.541413.084441.1287.482624.30
หลักสูตร 4 ปี641015.6300.0000.002234.382132.8111.561015.63
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน641015.6300.0000.002234.382132.8111.561015.63
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240239.5831.2572.928435.008334.5872.923313.75
ภาคปกติ240239.5831.2572.928435.008334.5872.923313.75
หลักสูตร 2 ปี9399.6822.1533.233335.482627.9633.231718.28
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.7113.5727.14932.14828.5713.57414.29
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.3312.2212.221328.891328.8924.44920.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.001155.00525.0000.00420.00
หลักสูตร 4 ปี147149.5210.6842.725134.695738.7842.721610.88
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147149.5210.6842.725134.695738.7842.721610.88
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101311.8254.5521.822018.184339.091210.911513.64
ภาคปกติ1101311.8254.5521.822018.184339.091210.911513.64
หลักสูตร 2 ปี20210.0000.0000.00840.00420.0015.00525.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0000.0000.00840.00420.0015.00525.00
หลักสูตร 4 ปี2314.35417.3914.35417.391147.8314.3514.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.35417.3914.35417.391147.8314.3514.35
หลักสูตร 5 ปี671014.9311.4911.49811.942841.791014.93913.43
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0013.13412.501237.50515.63412.50
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4312.8600.00411.431645.71514.29514.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ111109.0121.8032.702926.133228.83119.912421.62
ภาคปกติ111109.0121.8032.702926.133228.83119.912421.62
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0026.45619.35619.35722.58825.81
1. สาขาวิชาการประมง3126.4500.0026.45619.35619.35722.58825.81
หลักสูตร 4 ปี80810.0022.5011.252328.752632.5045.001620.00
1. สาขาวิชาการประมง5159.8000.0000.001937.251427.4523.921121.57
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.3426.9013.45413.791241.3826.90517.24
บริหารธุรกิจ613345.55132.12203.2612520.3924640.13518.3212420.23
ภาคปกติ613345.55132.12203.2612520.3924640.13518.3212420.23
หลักสูตร 2 ปี8955.6211.1233.371921.353539.331112.361516.85
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.0012.0024.001530.001632.00612.00816.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3937.6900.0012.56410.261948.72512.82717.95
หลักสูตร 4 ปี524295.53122.29173.2410620.2321140.27407.6310920.80
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14374.9042.8032.102920.285840.56149.792819.58
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16395.5221.2374.292515.346942.33127.363923.93
3. สาขาวิชาการบัญชี13975.0453.6042.884230.225035.9785.762316.55
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5523.6411.8235.45610.912240.00610.911527.27
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24416.6700.0000.00416.671250.0000.00416.67
เศรษฐศาสตร์1291713.1800.0021.553426.363325.5896.983426.36
ภาคปกติ1291713.1800.0021.553426.363325.5896.983426.36
หลักสูตร 4 ปี1191613.4500.0021.683126.052924.3786.723327.73
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3313.0300.0000.00927.27721.21412.121236.36
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36616.6700.0025.56925.00822.2225.56925.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50918.0000.0000.001326.001428.0024.001224.00
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00330.00440.00110.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00330.00440.00110.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197147.1100.0073.552412.188141.12157.615628.43
ภาคปกติ197147.1100.0073.552412.188141.12157.615628.43
หลักสูตร 2 ปี5935.0800.0023.3923.392847.4646.782033.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5935.0800.0023.3923.392847.4646.782033.90
หลักสูตร 4 ปี138117.9700.0053.622215.945338.41117.973626.09
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10776.5400.0043.741514.024340.1998.412927.10
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31412.9000.0013.23722.581032.2626.45722.58
ศิลปศาสตร์2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
ภาคปกติ2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
หลักสูตร 4 ปี2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8678.1411.1622.33910.474855.811112.7989.30
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1121210.7143.5721.792118.753733.041816.071816.07
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10088.0033.0011.001313.004949.001313.001313.00
ภาคปกติ10088.0033.0011.001313.004949.001313.001313.00
หลักสูตร 4 ปี10088.0033.0011.001313.004949.001313.001313.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10088.0033.0011.001313.004949.001313.001313.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร165127.2700.0053.034326.066338.18127.273018.18
ภาคปกติ165127.2700.0053.034326.066338.18127.273018.18
หลักสูตร 4 ปี165127.2700.0053.034326.066338.18127.273018.18
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5635.3600.0000.001933.932544.6423.57712.50
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2314.3500.0014.35521.741043.48313.04313.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5459.2600.0023.70814.812037.04712.961222.22
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5200.0029.52838.10419.0500.00523.81
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1119.0900.0000.00327.27436.3600.00327.27
วิทยาศาสตร์183126.5621.0952.733820.776736.611910.384021.86
ภาคปกติ183126.5621.0952.733820.776736.611910.384021.86
หลักสูตร 4 ปี183126.5621.0952.733820.776736.611910.384021.86
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7068.5711.4311.431217.142637.14811.431622.86
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.8800.0000.00529.41952.9400.00211.76
3. สาขาวิชาเคมี2129.5200.0000.00419.05628.5729.52733.33
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.0000.00116.67233.33116.67233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.0015.00630.00525.0015.00735.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9412.9438.82823.531544.12411.7625.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10110.0000.0000.00110.00330.00220.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2222410.8100.0094.055022.528337.39146.314218.92
ภาคปกติ2222410.8100.0094.055022.528337.39146.314218.92
หลักสูตร 4 ปี2222410.8100.0094.055022.528337.39146.314218.92
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11098.1800.0065.453128.183733.6465.452119.09
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1121513.3900.0032.681916.964641.0787.142118.75
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
ภาคปกติ1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
หลักสูตร 4 ปี1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.3300.00133.33133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.3300.0000.00555.5600.0000.00111.11
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.0000.0000.00440.00220.0000.00330.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.00114.29457.14114.29114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16318.7500.0000.00212.50637.5016.25425.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.6414.5500.00313.64627.27313.64627.27
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.3817.6917.69323.08430.7700.00215.38
8. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.0000.00342.86457.1400.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.0000.0000.00110.00550.00110.00220.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00360.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71811.2700.0011.413549.301622.5434.23811.27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8567.0600.0011.183035.293642.3522.351011.76
ภาคปกติ8567.0600.0011.183035.293642.3522.351011.76
หลักสูตร 2 ปี24312.5000.0000.00312.501458.3314.17312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.0000.00350.00116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00330.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.5000.0000.0000.00787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.9200.0011.642744.262236.0711.64711.48
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.0000.00758.33325.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00360.00120.0000.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0000.00635.29741.1800.00423.53
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.001047.62838.1000.0014.76