เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 29 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732838.92401.261063.3486427.231,17136.912447.6946514.65
ภาคปกติ3,1222798.94401.281023.2784627.101,15937.122417.7245514.57
ภาคสมทบ5147.8400.0047.841835.291223.5335.881019.61
ผลิตกรรมการเกษตร584528.9030.51305.1424942.6415526.54315.316410.96
ภาคปกติ533489.0130.56264.8823143.3414326.83285.255410.13
หลักสูตร 2 ปี12786.3010.7953.946752.762721.2664.721310.24
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.0011.693661.021322.0346.7835.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868.8211.4745.883145.591420.5922.941014.71
หลักสูตร 4 ปี406409.8520.49215.1716440.3911628.57225.424110.10
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5900.0011.594063.491523.8111.5957.94
2. สาขาวิชาพืชสวน1841910.3310.5463.267741.854725.54126.522211.96
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44511.3600.00511.361329.551431.8200.00715.91
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0000.0000.00541.67541.6718.3318.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2015.0000.0015.001050.00630.0015.0015.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631219.0500.00812.701117.462438.1046.3546.35
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0015.0000.00840.00525.00315.0015.00
ภาคสมทบ5147.8400.0047.841835.291223.5335.881019.61
หลักสูตร 2 ปี5147.8400.0047.841835.291223.5335.881019.61
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5147.8400.0047.841835.291223.5335.881019.61
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164169.7621.2274.273621.956539.6395.492917.68
ภาคปกติ164169.7621.2274.273621.956539.6395.492917.68
หลักสูตร 2 ปี10265.8821.9676.861413.734443.1487.842120.59
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10265.8821.9676.861413.734443.1487.842120.59
หลักสูตร 4 ปี621016.1300.0000.002235.482133.8711.61812.90
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621016.1300.0000.002235.482133.8711.61812.90
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239239.6231.2672.938435.158334.7372.933213.39
ภาคปกติ239239.6231.2672.938435.158334.7372.933213.39
หลักสูตร 2 ปี9399.6822.1533.233335.482627.9633.231718.28
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.7113.5727.14932.14828.5713.57414.29
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.3312.2212.221328.891328.8924.44920.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.001155.00525.0000.00420.00
หลักสูตร 4 ปี146149.5910.6842.745134.935739.0442.741510.27
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146149.5910.6842.745134.935739.0442.741510.27
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091311.9354.5921.832018.354339.451211.011412.84
ภาคปกติ1091311.9354.5921.832018.354339.451211.011412.84
หลักสูตร 2 ปี20210.0000.0000.00840.00420.0015.00525.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0000.0000.00840.00420.0015.00525.00
หลักสูตร 4 ปี2214.55418.1814.55418.181150.0014.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.55418.1814.55418.181150.0014.5500.00
หลักสูตร 5 ปี671014.9311.4911.49811.942841.791014.93913.43
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0013.13412.501237.50515.63412.50
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4312.8600.00411.431645.71514.29514.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ107109.3521.8732.802927.103229.911110.282018.69
ภาคปกติ107109.3521.8732.802927.103229.911110.282018.69
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0026.45619.35619.35722.58825.81
1. สาขาวิชาการประมง3126.4500.0026.45619.35619.35722.58825.81
หลักสูตร 4 ปี76810.5322.6311.322330.262634.2145.261215.79
1. สาขาวิชาการประมง49510.2000.0000.001938.781428.5724.08918.37
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27311.1127.4113.70414.811244.4427.41311.11
บริหารธุรกิจ567346.00132.29203.5312522.0524643.39518.997813.76
ภาคปกติ567346.00132.29203.5312522.0524643.39518.997813.76
หลักสูตร 2 ปี8655.8111.1633.491922.093540.701112.791213.95
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.0012.0024.001530.001632.00612.00816.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3638.3300.0012.78411.111952.78513.89411.11
หลักสูตร 4 ปี481296.03122.49173.5310622.0421143.87408.326613.72
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13975.0442.8832.162920.865841.731410.072417.27
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14496.2521.3974.862517.366947.92128.332013.89
3. สาขาวิชาการบัญชี12875.4753.9143.134232.815039.0686.25129.38
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4824.1712.0836.25612.502245.83612.50816.67
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22418.1800.0000.00418.181254.5500.0029.09
เศรษฐศาสตร์1161714.6600.0021.723429.313328.4597.762118.10
ภาคปกติ1161714.6600.0021.723429.313328.4597.762118.10
หลักสูตร 4 ปี1061615.0900.0021.893129.252927.3687.552018.87
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2613.8500.0000.00934.62726.92415.38519.23
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33618.1800.0026.06927.27824.2426.06618.18
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์47919.1500.0000.001327.661429.7924.26919.15
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00330.00440.00110.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00330.00440.00110.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194147.2200.0073.612412.378141.75157.735327.32
ภาคปกติ194147.2200.0073.612412.378141.75157.735327.32
หลักสูตร 2 ปี5835.1700.0023.4523.452848.2846.901932.76
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5835.1700.0023.4523.452848.2846.901932.76
หลักสูตร 4 ปี136118.0900.0053.682216.185338.97118.093425.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10676.6000.0043.771514.154340.5798.492826.42
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30413.3300.0013.33723.331033.3326.67620.00
ศิลปศาสตร์2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
ภาคปกติ2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
หลักสูตร 4 ปี2002010.0052.5042.003015.008542.503015.002613.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8678.1411.1622.33910.474855.811112.7989.30
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1121210.7143.5721.792118.753733.041816.071816.07
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9788.2533.0911.031313.404950.521313.401010.31
ภาคปกติ9788.2533.0911.031313.404950.521313.401010.31
หลักสูตร 4 ปี9788.2533.0911.031313.404950.521313.401010.31
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9788.2533.0911.031313.404950.521313.401010.31
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158127.5900.0053.164327.226339.87127.592314.56
ภาคปกติ158127.5900.0053.164327.226339.87127.592314.56
หลักสูตร 4 ปี158127.5900.0053.164327.226339.87127.592314.56
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5535.4500.0000.001934.552545.4523.64610.91
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2214.5500.0014.55522.731045.45313.6429.09
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5259.6200.0023.85815.382038.46713.461019.23
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5200.0029.52838.10419.0500.00523.81
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.5000.0000.00337.50450.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์162127.4121.2353.093823.466741.361911.731911.73
ภาคปกติ162127.4121.2353.093823.466741.361911.731911.73
หลักสูตร 4 ปี162127.4121.2353.093823.466741.361911.731911.73
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6768.9611.4911.491217.912638.81811.941319.40
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.6700.0000.00533.33960.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15213.3300.0000.00426.67640.00213.3316.67
4. สาขาวิชาสถิติ500.0000.0000.00120.00240.00120.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.0000.0016.67640.00533.3316.67213.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9412.9438.82823.531544.12411.7625.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.2900.0000.00114.29342.86228.5700.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2182411.0100.0094.135022.948338.07146.423817.43
ภาคปกติ2182411.0100.0094.135022.948338.07146.423817.43
หลักสูตร 4 ปี2182411.0100.0094.135022.948338.07146.423817.43
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10998.2600.0065.503128.443733.9465.502018.35
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1091513.7600.0032.751917.434642.2087.341816.51
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
ภาคปกติ1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
หลักสูตร 4 ปี1732212.7221.1631.735934.105028.9095.202816.18
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.3300.0000.00555.5600.0000.00111.11
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.0000.0000.00440.00220.0000.00330.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.00114.29457.14114.29114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16318.7500.0000.00212.50637.5016.25425.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.6414.5500.00313.64627.27313.64627.27
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.3817.6917.69323.08430.7700.00215.38
7. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.0000.00342.86457.1400.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.0000.0000.00110.00550.00110.00220.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00360.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71811.2700.0011.413549.301622.5434.23811.27
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.3300.00133.33133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8567.0600.0011.183035.293642.3522.351011.76
ภาคปกติ8567.0600.0011.183035.293642.3522.351011.76
หลักสูตร 2 ปี24312.5000.0000.00312.501458.3314.17312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.0000.00350.00116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00330.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.5000.0000.0000.00787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.9200.0011.642744.262236.0711.64711.48
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.0000.00758.33325.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00360.00120.0000.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0000.00635.29741.1800.00423.53
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.001047.62838.1000.0014.76