เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 29 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43147010.61761.721403.161,13525.611,77139.972846.4155512.53
ภาคปกติ4,36145710.48751.721353.101,11825.641,74840.082826.4754612.52
ภาคสมทบ701318.5711.4357.141724.292332.8622.86912.86
ผลิตกรรมการเกษตร741739.8581.08354.7230441.0321228.61334.457610.26
ภาคปกติ671608.9471.04304.4728742.7718928.17314.62679.99
หลักสูตร 2 ปี10432.8810.9643.854644.233129.8154.811413.46
1. สาขาวิชาพืชไร่5211.9200.0011.922446.151732.6923.85713.46
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5223.8511.9235.772242.311426.9235.77713.46
หลักสูตร 4 ปี5675710.0561.06264.5924142.5015827.87264.59539.35
1. สาขาวิชาพืชไร่8467.1411.1978.333541.672226.1922.381113.10
2. สาขาวิชาพืชสวน2222310.3620.9094.0510045.055524.77135.86209.01
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121108.2621.6554.135343.803528.9354.13119.09
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29310.3400.0000.001137.931137.9313.45310.34
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์43511.6300.0036.981944.191227.9112.3336.98
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43511.6300.0024.651637.211534.8812.3349.30
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25520.0014.0000.00728.00832.00312.0014.00
ภาคสมทบ701318.5711.4357.141724.292332.8622.86912.86
หลักสูตร 2 ปี701318.5711.4357.141724.292332.8622.86912.86
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701318.5711.4357.141724.292332.8622.86912.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10198.9110.9965.942928.714241.5865.9487.92
ภาคปกติ10198.9110.9965.942928.714241.5865.9487.92
หลักสูตร 4 ปี10198.9110.9965.942928.714241.5865.9487.92
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10198.9110.9965.942928.714241.5865.9487.92
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2082411.5431.4452.407837.506832.69125.77188.65
ภาคปกติ2082411.5431.4452.407837.506832.69125.77188.65
หลักสูตร 2 ปี5846.9023.4546.902339.661525.8623.45813.79
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.0000.0000.00541.67433.3318.33216.67
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3139.6826.4539.681135.48619.3513.23516.13
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.6700.0016.67746.67533.3300.0016.67
หลักสูตร 4 ปี1502013.3310.6710.675536.675335.33106.67106.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1502013.3310.6710.675536.675335.33106.67106.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1061110.3800.0021.892725.474340.57109.431312.26
ภาคปกติ1061110.3800.0021.892725.474340.57109.431312.26
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0000.001548.391032.2613.2339.68
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3126.4500.0000.001548.391032.2613.2339.68
หลักสูตร 4 ปี14428.5700.0000.0017.14642.8617.14214.29
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14428.5700.0000.0017.14642.8617.14214.29
หลักสูตร 5 ปี6158.2000.0023.281118.032744.26813.11813.11
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3139.6800.0013.23516.131548.39412.9039.68
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3026.6700.0013.33620.001240.00413.33516.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2093717.7020.9662.874019.147937.80136.223215.31
ภาคปกติ2093717.7020.9662.874019.147937.80136.223215.31
หลักสูตร 2 ปี33515.1500.0013.03824.241133.3300.00824.24
1. สาขาวิชาการประมง33515.1500.0013.03824.241133.3300.00824.24
หลักสูตร 4 ปี1763218.1821.1452.843218.186838.64137.392413.64
1. สาขาวิชาการประมง1232318.7021.6343.252419.514435.7786.501814.63
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง53916.9800.0011.89815.092445.2859.43611.32
บริหารธุรกิจ928667.11192.05171.8317018.3246550.11646.9012713.69
ภาคปกติ928667.11192.05171.8317018.3246550.11646.9012713.69
หลักสูตร 2 ปี10143.9600.0000.001918.815150.5054.952221.78
1. สาขาวิชาการบัญชี5946.7800.0000.001322.032644.0746.781220.34
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0000.0000.00614.292559.5212.381023.81
หลักสูตร 4 ปี827627.50192.30172.0615118.2641450.06597.1310512.70
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2012110.4562.9962.992512.449848.76136.473215.92
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)187126.4242.1431.602814.9710556.15168.561910.16
3. สาขาวิชาการบัญชี201125.9731.4941.995728.368542.29136.472713.43
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147117.4832.0432.043020.416946.94138.841812.24
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9166.5933.3011.101112.095762.6444.4099.89
เศรษฐศาสตร์3303811.5292.73103.036620.0013841.82247.274513.64
ภาคปกติ3303811.5292.73103.036620.0013841.82247.274513.64
หลักสูตร 4 ปี277269.3982.8982.895820.9411742.24196.864114.80
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9566.3211.0522.111616.844749.4755.261818.95
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม86910.4744.6533.492427.912933.7255.811213.95
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961111.4633.1333.131818.754142.7199.381111.46
หลักสูตร 5 ปี531222.6411.8923.77815.092139.6259.4347.55
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531222.6411.8923.77815.092139.6259.4347.55
พัฒนาการท่องเที่ยว213177.9831.4152.353014.0810951.17167.513315.49
ภาคปกติ213177.9831.4152.353014.0810951.17167.513315.49
หลักสูตร 2 ปี5658.9300.0035.36814.292544.6458.931017.86
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5658.9300.0035.36814.292544.6458.931017.86
หลักสูตร 4 ปี157127.6431.9121.272214.018453.50117.012314.65
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11176.3121.8010.901614.416054.0565.411917.12
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46510.8712.1712.17613.042452.17510.8748.70
ศิลปศาสตร์1301813.8532.3121.5496.926348.461310.002216.92
ภาคปกติ1301813.8532.3121.5496.926348.461310.002216.92
หลักสูตร 4 ปี1301813.8532.3121.5496.926348.461310.002216.92
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ821012.2022.4411.2278.544453.6656.101315.85
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ48816.6712.0812.0824.171939.58816.67918.75
สารสนเทศและการสื่อสาร781215.3845.1311.28810.264355.1356.4156.41
ภาคปกติ781215.3845.1311.28810.264355.1356.4156.41
หลักสูตร 4 ปี781215.3845.1311.28810.264355.1356.4156.41
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล781215.3845.1311.28810.264355.1356.4156.41
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2843512.3241.4193.177225.3511139.08196.693411.97
ภาคปกติ2843512.3241.4193.177225.3511139.08196.693411.97
หลักสูตร 4 ปี2843512.3241.4193.177225.3511139.08196.693411.97
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร681014.7122.9445.881522.062130.88710.29913.24
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร58712.0700.0023.451932.762339.6635.1746.90
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7157.0411.4111.411926.763143.6645.631014.08
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว44818.1812.2712.271227.271534.0912.27613.64
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43511.6300.0012.33716.282148.8449.30511.63
วิทยาศาสตร์3974210.5861.51153.789022.6715940.05287.055714.36
ภาคปกติ3974210.5861.51153.789022.6715940.05287.055714.36
หลักสูตร 4 ปี3974210.5861.51153.789022.6715940.05287.055714.36
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001010.0033.0099.001313.003838.0077.002020.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ46510.8700.0000.001123.912043.4836.52715.22
3. สาขาวิชาเคมี57814.0423.5111.751933.332035.0935.2647.02
4. สาขาวิชาสถิติ1915.2600.0000.00631.58842.1115.26315.79
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4149.7612.4400.001126.831946.3412.44512.20
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ54712.9600.0000.001324.072240.7447.41814.81
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4237.1400.0024.761330.951433.33511.90511.90
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20315.0000.0015.00210.00840.00315.00315.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.5600.00211.11211.111055.5615.56211.11
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2272711.8962.64146.174821.158637.89156.613113.66
ภาคปกติ2272711.8962.64146.174821.158637.89156.613113.66
หลักสูตร 4 ปี2272711.8962.64146.174821.158637.89156.613113.66
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101210.9132.7387.272724.553935.4543.641715.45
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1171512.8232.5665.132117.954740.17119.401411.97
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3464713.5861.73102.8910831.2111432.95246.943710.69
ภาคปกติ3464713.5861.73102.8910831.2111432.95246.943710.69
หลักสูตร 2 ปี441227.2712.2736.821125.00818.1800.00920.45
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19315.7915.2615.26526.32842.1100.0015.26
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25936.0000.0028.00624.0000.0000.00832.00
หลักสูตร 4 ปี3023511.5951.6672.329732.1210635.10247.95289.27
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.4500.0026.901551.72724.1413.45310.34
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.8800.0000.00635.29952.9415.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.0000.0000.00112.50562.50112.50112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว34411.7600.0012.94411.761750.00617.6525.88
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59610.1711.6911.691220.342644.0735.081016.95
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43511.6312.3312.331534.881534.8824.6549.30
7. สาขาวิชาการบัญชี26311.5413.8500.001038.46311.54519.23415.38
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1317.6917.6917.69215.38538.4617.69215.38
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731419.1811.3711.373243.841926.0345.4822.74
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1331410.5321.5032.265642.113929.3221.501712.78
ภาคปกติ1331410.5321.5032.265642.113929.3221.501712.78
หลักสูตร 2 ปี26311.5413.8527.691038.46830.7700.0027.69
1. สาขาวิชาการประมง16212.5000.00212.50637.50531.2500.0016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00125.0000.00125.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.00350.00350.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1071110.2810.9310.934642.993128.9721.871514.02
1. สาขาวิชาการประมง24312.5000.0000.00833.33833.3300.00520.83
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16318.7500.0016.25956.25318.7500.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1119.0900.0000.00218.18654.5519.0919.09
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00425.00850.0016.25318.75
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40410.0012.5000.002357.50615.0000.00615.00