เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสัญชาติและเชื้อชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
สัญชาติรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เชื้อชาติ
ไทยจีนอื่นๆไทยจีนอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,2494,19898.8070.16441.044,2494,21199.1110.02370.87
ภาคปกติ4,2014,15198.8170.17431.024,2014,16499.1210.02360.86
ภาคสมทบ484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
ผลิตกรรมการเกษตร72971698.2200.00131.7872971898.4900.00111.51
ภาคปกติ68166998.2400.00121.7668167198.5300.00101.47
หลักสูตร 2 ปี13513096.3000.0053.7013513096.3000.0053.70
1. สาขาวิชาพืชไร่656193.8500.0046.15656193.8500.0046.15
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร706998.5700.0011.43706998.5700.0011.43
หลักสูตร 4 ปี54653998.7200.0071.2854654199.0800.0050.92
1. สาขาวิชาพืชไร่868598.8400.0011.168686100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22321998.2100.0041.7922321998.2100.0041.79
3. สาขาวิชาอารักขาพืช848398.8100.0011.198484100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี343397.0600.0012.94343397.0600.0012.94
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4242100.0000.0000.004242100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5353100.0000.0000.005353100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2424100.0000.0000.002424100.0000.0000.00
ภาคสมทบ484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
หลักสูตร 2 ปี484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
วิทยาลัยพลังงานทดแทน141141100.0000.0000.0014114099.2900.0010.71
ภาคปกติ141141100.0000.0000.0014114099.2900.0010.71
หลักสูตร 2 ปี2121100.0000.0000.00212095.2400.0014.76
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2121100.0000.0000.00212095.2400.0014.76
หลักสูตร 4 ปี120120100.0000.0000.00120120100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน120120100.0000.0000.00120120100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25325199.2100.0020.7925325199.2100.0020.79
ภาคปกติ25325199.2100.0020.7925325199.2100.0020.79
หลักสูตร 2 ปี858498.8200.0011.18858498.8200.0011.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282796.4300.0013.57282796.4300.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3636100.0000.0000.003636100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16816799.4000.0010.6016816799.4000.0010.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16816799.4000.0010.6016816799.4000.0010.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม838298.8000.0011.20838298.8000.0011.20
ภาคปกติ838298.8000.0011.20838298.8000.0011.20
หลักสูตร 2 ปี171694.1200.0015.88171694.1200.0015.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171694.1200.0015.88171694.1200.0015.88
หลักสูตร 4 ปี1919100.0000.0000.001919100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1919100.0000.0000.001919100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี4747100.0000.0000.004747100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2626100.0000.0000.002626100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18918597.8810.5331.5918918698.4100.0031.59
ภาคปกติ18918597.8810.5331.5918918698.4100.0031.59
หลักสูตร 2 ปี232191.3000.0028.70232191.3000.0028.70
1. สาขาวิชาการประมง232191.3000.0028.70232191.3000.0028.70
หลักสูตร 4 ปี16616498.8010.6010.6016616599.4000.0010.60
1. สาขาวิชาการประมง1009999.0011.0000.00100100100.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง666598.4800.0011.52666598.4800.0011.52
บริหารธุรกิจ83782798.8120.2480.9683783099.1600.0070.84
ภาคปกติ83782798.8120.2480.9683783099.1600.0070.84
หลักสูตร 2 ปี939298.9200.0011.08939298.9200.0011.08
1. สาขาวิชาการบัญชี646398.4400.0011.56646398.4400.0011.56
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2929100.0000.0000.002929100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี74473598.7920.2770.9474473899.1900.0060.81
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17817698.8800.0021.1217817698.8800.0021.12
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18418399.4600.0010.54184184100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี16215897.5321.2321.2316216098.7700.0021.23
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17016898.8200.0021.1817016898.8200.0021.18
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5050100.0000.0000.005050100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์24924799.2000.0020.8024924799.2000.0020.80
ภาคปกติ24924799.2000.0020.8024924799.2000.0020.80
หลักสูตร 4 ปี22222199.5500.0010.4522222199.5500.0010.45
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8282100.0000.0000.008282100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม848398.8100.0011.19848398.8100.0011.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5656100.0000.0000.005656100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี272696.3000.0013.70272696.3000.0013.70
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ272696.3000.0013.70272696.3000.0013.70
พัฒนาการท่องเที่ยว25925397.6831.1631.1625925799.2310.3910.39
ภาคปกติ25925397.6831.1631.1625925799.2310.3910.39
หลักสูตร 2 ปี828198.7800.0011.22828198.7800.0011.22
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว828198.7800.0011.22828198.7800.0011.22
หลักสูตร 4 ปี17717297.1831.6921.1317717699.4410.5600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10410096.1532.8810.9610410399.0410.9600.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว535298.1100.0011.895353100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19118797.9100.0042.0919118898.4300.0031.57
ภาคปกติ19118797.9100.0042.0919118898.4300.0031.57
หลักสูตร 4 ปี19118797.9100.0042.0919118898.4300.0031.57
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11010898.1800.0021.8211010898.1800.0021.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ817997.5300.0022.47818098.7700.0011.23
สารสนเทศและการสื่อสาร868598.8411.1600.008686100.0000.0000.00
ภาคปกติ868598.8411.1600.008686100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี868598.8411.1600.008686100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล868598.8411.1600.008686100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24524298.7800.0031.2224524399.1800.0020.82
ภาคปกติ24524298.7800.0031.2224524399.1800.0020.82
หลักสูตร 4 ปี24524298.7800.0031.2224524399.1800.0020.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร696797.1000.0022.90696797.1000.0022.90
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4949100.0000.0000.004949100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร747398.6500.0011.357474100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3333100.0000.0000.003333100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์30229798.3400.0051.6630229898.6800.0041.32
ภาคปกติ30229798.3400.0051.6630229898.6800.0041.32
หลักสูตร 4 ปี30229798.3400.0051.6630229898.6800.0041.32
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11010898.1800.0021.8211010898.1800.0021.82
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ403997.5000.0012.50403997.5000.0012.50
3. สาขาวิชาเคมี4646100.0000.0000.004646100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1212100.0000.0000.001212100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์252496.0000.0014.002525100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ464597.8300.0012.17464597.8300.0012.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์99100.0000.0000.0099100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248248100.0000.0000.00248248100.0000.0000.00
ภาคปกติ248248100.0000.0000.00248248100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี248248100.0000.0000.00248248100.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126126100.0000.0000.00126126100.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122122100.0000.0000.00122122100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316316100.0000.0000.00316316100.0000.0000.00
ภาคปกติ316316100.0000.0000.00316316100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี303303100.0000.0000.00303303100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2424100.0000.0000.002424100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร99100.0000.0000.0099100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์33100.0000.0000.0033100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด1919100.0000.0000.001919100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5555100.0000.0000.005555100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3030100.0000.0000.003030100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2323100.0000.0000.002323100.0000.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน88100.0000.0000.0088100.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9191100.0000.0000.009191100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร121121100.0000.0000.00121121100.0000.0000.00
ภาคปกติ121121100.0000.0000.00121121100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1515100.0000.0000.001515100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9999100.0000.0000.009999100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2323100.0000.0000.002323100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ99100.0000.0000.0099100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1414100.0000.0000.001414100.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3232100.0000.0000.003232100.0000.0000.00