เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสัญชาติและเชื้อชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
สัญชาติรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เชื้อชาติ
ไทยจีนอื่นๆไทยจีนอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,1733,12398.4250.16451.423,1733,13798.8720.06341.07
ภาคปกติ3,1223,07898.5950.16391.253,1223,09299.0420.06280.90
ภาคสมทบ514588.2400.00611.76514588.2400.00611.76
ผลิตกรรมการเกษตร58457197.7700.00132.2358457398.1200.00111.88
ภาคปกติ53352698.6900.0071.3153352899.0600.0050.94
หลักสูตร 2 ปี12712497.6400.0032.3612712497.6400.0032.36
1. สาขาวิชาพืชไร่595796.6100.0023.39595898.3100.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686798.5300.0011.47686697.0600.0022.94
หลักสูตร 4 ปี40640299.0100.0040.9940640499.5100.0020.49
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.0000.0000.006363100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18418298.9100.0021.09184184100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4444100.0000.0000.004444100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1212100.0000.0000.001212100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร636196.8300.0023.17636196.8300.0023.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
ภาคสมทบ514588.2400.00611.76514588.2400.00611.76
หลักสูตร 2 ปี514588.2400.00611.76514588.2400.00611.76
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)514588.2400.00611.76514588.2400.00611.76
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16416298.7800.0021.2216416399.3900.0010.61
ภาคปกติ16416298.7800.0021.2216416399.3900.0010.61
หลักสูตร 2 ปี10210098.0400.0021.9610210199.0200.0010.98
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10210098.0400.0021.9610210199.0200.0010.98
หลักสูตร 4 ปี6262100.0000.0000.006262100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6262100.0000.0000.006262100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23923799.1600.0020.8423923799.1600.0020.84
ภาคปกติ23923799.1600.0020.8423923799.1600.0020.84
หลักสูตร 2 ปี9393100.0000.0000.009393100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.0000.002828100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4545100.0000.0000.004545100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14614498.6300.0021.3714614498.6300.0021.37
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14614498.6300.0021.3714614498.6300.0021.37
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10910899.0800.0010.92109109100.0000.0000.00
ภาคปกติ10910899.0800.0010.92109109100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี676698.5100.0011.496767100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม323196.8800.0013.133232100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3535100.0000.0000.003535100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10710598.1300.0021.8710710598.1300.0021.87
ภาคปกติ10710598.1300.0021.8710710598.1300.0021.87
หลักสูตร 2 ปี312993.5500.0026.45312993.5500.0026.45
1. สาขาวิชาการประมง312993.5500.0026.45312993.5500.0026.45
หลักสูตร 4 ปี7676100.0000.0000.007676100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง4949100.0000.0000.004949100.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.0000.0000.002727100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56755698.0620.3591.5956756198.9400.0061.06
ภาคปกติ56755698.0620.3591.5956756198.9400.0061.06
หลักสูตร 2 ปี868396.5100.0033.49868497.6700.0022.33
1. สาขาวิชาการบัญชี504794.0000.0036.00504896.0000.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3636100.0000.0000.003636100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48147398.3420.4261.2548147799.1700.0040.83
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13913899.2800.0010.72139139100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14414298.6110.6910.69144144100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี12812698.4400.0021.5612812698.4400.0021.56
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ222090.9114.5514.55222195.4500.0014.55
เศรษฐศาสตร์11611599.1400.0010.8611611599.1400.0010.86
ภาคปกติ11611599.1400.0010.8611611599.1400.0010.86
หลักสูตร 4 ปี106106100.0000.0000.00106106100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2626100.0000.0000.002626100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3333100.0000.0000.003333100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4747100.0000.0000.004747100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10990.0000.00110.0010990.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10990.0000.00110.0010990.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19418796.3900.0073.6119418896.9100.0063.09
ภาคปกติ19418796.3900.0073.6119418896.9100.0063.09
หลักสูตร 2 ปี585696.5500.0023.45585696.5500.0023.45
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว585696.5500.0023.45585696.5500.0023.45
หลักสูตร 4 ปี13613196.3200.0053.6813613297.0600.0042.94
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10610195.2800.0054.7210610296.2300.0043.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3030100.0000.0000.003030100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
ภาคปกติ20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.0000.0000.008686100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11211199.1100.0010.89112112100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.00200.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร979698.9700.0011.03979698.9700.0011.03
ภาคปกติ979698.9700.0011.03979698.9700.0011.03
หลักสูตร 4 ปี979698.9700.0011.03979698.9700.0011.03
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล979698.9700.0011.03979698.9700.0011.03
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15815497.4710.6331.9015815598.1000.0031.90
ภาคปกติ15815497.4710.6331.9015815598.1000.0031.90
หลักสูตร 4 ปี15815497.4710.6331.9015815598.1000.0031.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร555498.1811.8200.005555100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร524994.2300.0035.77525096.1500.0023.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2121100.0000.0000.00212095.2400.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์88100.0000.0000.0088100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์16216098.7700.0021.2316216199.3800.0010.62
ภาคปกติ16216098.7700.0021.2316216199.3800.0010.62
หลักสูตร 4 ปี16216098.7700.0021.2316216199.3800.0010.62
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6767100.0000.0000.006767100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1515100.0000.0000.001515100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี151493.3300.0016.671515100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5480.0000.00120.005480.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1515100.0000.0000.001515100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.0000.0000.003434100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0011100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0033100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21821799.5400.0010.46218218100.0000.0000.00
ภาคปกติ21821799.5400.0010.46218218100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี21821799.5400.0010.46218218100.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10910899.0800.0010.92109109100.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์109109100.0000.0000.00109109100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
ภาคปกติ173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0099100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.001616100.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0055100.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7171100.0000.0000.007171100.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0033100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8585100.0000.0000.008585100.0000.0000.00
ภาคปกติ8585100.0000.0000.008585100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.002424100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0066100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0088100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6161100.0000.0000.006161100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0066100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.001212100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0055100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00