เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสัญชาติและเชื้อชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
สัญชาติรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เชื้อชาติ
ไทยจีนอื่นๆไทยจีนอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,2973,24598.4260.18461.403,2973,26098.8820.06351.06
ภาคปกติ3,2423,19698.5860.19401.233,2423,21199.0420.06290.89
ภาคสมทบ554989.0900.00610.91554989.0900.00610.91
ผลิตกรรมการเกษตร59858597.8300.00132.1759858798.1600.00111.84
ภาคปกติ54353698.7100.0071.2954353899.0800.0050.92
หลักสูตร 2 ปี12712497.6400.0032.3612712497.6400.0032.36
1. สาขาวิชาพืชไร่595796.6100.0023.39595898.3100.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686798.5300.0011.47686697.0600.0022.94
หลักสูตร 4 ปี41641299.0400.0040.9641641499.5200.0020.48
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.0000.0000.006363100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18918798.9400.0021.06189189100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4545100.0000.0000.004545100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร656396.9200.0023.08656396.9200.0023.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
ภาคสมทบ554989.0900.00610.91554989.0900.00610.91
หลักสูตร 2 ปี554989.0900.00610.91554989.0900.00610.91
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)554989.0900.00610.91554989.0900.00610.91
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17116998.8300.0021.1717117099.4200.0010.58
ภาคปกติ17116998.8300.0021.1717117099.4200.0010.58
หลักสูตร 2 ปี10710598.1300.0021.8710710699.0700.0010.93
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710598.1300.0021.8710710699.0700.0010.93
หลักสูตร 4 ปี6464100.0000.0000.006464100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6464100.0000.0000.006464100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24023899.1700.0020.8324023899.1700.0020.83
ภาคปกติ24023899.1700.0020.8324023899.1700.0020.83
หลักสูตร 2 ปี9393100.0000.0000.009393100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.0000.002828100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4545100.0000.0000.004545100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14714598.6400.0021.3614714598.6400.0021.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14714598.6400.0021.3614714598.6400.0021.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11010999.0900.0010.91110110100.0000.0000.00
ภาคปกติ11010999.0900.0010.91110110100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2323100.0000.0000.002323100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2323100.0000.0000.002323100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี676698.5100.0011.496767100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม323196.8800.0013.133232100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3535100.0000.0000.003535100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11110998.2000.0021.8011110998.2000.0021.80
ภาคปกติ11110998.2000.0021.8011110998.2000.0021.80
หลักสูตร 2 ปี312993.5500.0026.45312993.5500.0026.45
1. สาขาวิชาการประมง312993.5500.0026.45312993.5500.0026.45
หลักสูตร 4 ปี8080100.0000.0000.008080100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง5151100.0000.0000.005151100.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2929100.0000.0000.002929100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ61360198.0420.33101.6361360698.8600.0071.14
ภาคปกติ61360198.0420.33101.6361360698.8600.0071.14
หลักสูตร 2 ปี898696.6300.0033.37898797.7500.0022.25
1. สาขาวิชาการบัญชี504794.0000.0036.00504896.0000.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3939100.0000.0000.003939100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52451598.2820.3871.3452451999.0500.0050.95
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14314198.6000.0021.4014314299.3000.0010.70
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16316198.7710.6110.61163163100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี13913798.5600.0021.4413913798.5600.0021.44
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)555498.1800.0011.82555498.1800.0011.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242291.6714.1714.17242395.8300.0014.17
เศรษฐศาสตร์12912899.2200.0010.7812912899.2200.0010.78
ภาคปกติ12912899.2200.0010.7812912899.2200.0010.78
หลักสูตร 4 ปี119119100.0000.0000.00119119100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3333100.0000.0000.003333100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3636100.0000.0000.003636100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5050100.0000.0000.005050100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10990.0000.00110.0010990.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10990.0000.00110.0010990.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19719096.4500.0073.5519719196.9500.0063.05
ภาคปกติ19719096.4500.0073.5519719196.9500.0063.05
หลักสูตร 2 ปี595796.6100.0023.39595796.6100.0023.39
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595796.6100.0023.39595796.6100.0023.39
หลักสูตร 4 ปี13813396.3800.0053.6213813497.1000.0042.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10710295.3300.0054.6710710396.2600.0043.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3131100.0000.0000.003131100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
ภาคปกติ20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20019798.5021.0010.5020019899.0021.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.0000.0000.008686100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11211199.1100.0010.89112112100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.00200.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1009999.0000.0011.001009999.0000.0011.00
ภาคปกติ1009999.0000.0011.001009999.0000.0011.00
หลักสูตร 4 ปี1009999.0000.0011.001009999.0000.0011.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1009999.0000.0011.001009999.0000.0011.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16516197.5810.6131.8216516298.1800.0031.82
ภาคปกติ16516197.5810.6131.8216516298.1800.0031.82
หลักสูตร 4 ปี16516197.5810.6131.8216516298.1800.0031.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร565598.2111.7900.005656100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2323100.0000.0000.002323100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร545194.4400.0035.56545296.3000.0023.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2121100.0000.0000.00212095.2400.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1111100.0000.0000.001111100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์18318198.9100.0021.0918318299.4500.0010.55
ภาคปกติ18318198.9100.0021.0918318299.4500.0010.55
หลักสูตร 4 ปี18318198.9100.0021.0918318299.4500.0010.55
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7070100.0000.0000.007070100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี212095.2400.0014.762121100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ6583.3300.00116.676583.3300.00116.67
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.0000.0000.003434100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0022100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0033100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22222099.1010.4510.45222222100.0000.0000.00
ภาคปกติ22222099.1010.4510.45222222100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22222099.1010.4510.45222222100.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010999.0900.0010.91110110100.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11211199.1110.8900.00112112100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
ภาคปกติ173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี173173100.0000.0000.00173173100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0033100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0099100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.001616100.0000.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.002222100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0077100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0055100.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7171100.0000.0000.007171100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8585100.0000.0000.008585100.0000.0000.00
ภาคปกติ8585100.0000.0000.008585100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.002424100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0066100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.001010100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0088100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6161100.0000.0000.006161100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0066100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.001212100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0055100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.0000.0000.002121100.0000.0000.00