เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสัญชาติและเชื้อชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
สัญชาติรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เชื้อชาติ
ไทยจีนอื่นๆไทยจีนอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,4314,38698.9830.07420.954,4314,39599.1900.00360.81
ภาคปกติ4,3614,31999.0430.07390.894,3614,32899.2400.00330.76
ภาคสมทบ706795.7100.0034.29706795.7100.0034.29
ผลิตกรรมการเกษตร74172998.3810.13111.4874173198.6500.00101.35
ภาคปกติ67166298.6610.1581.1967166498.9600.0071.04
หลักสูตร 2 ปี10410096.1500.0043.8510410197.1200.0032.88
1. สาขาวิชาพืชไร่524994.2300.0035.77524994.2300.0035.77
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร525198.0800.0011.925252100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี56756299.1210.1840.7156756399.2900.0040.71
1. สาขาวิชาพืชไร่8484100.0000.0000.008484100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22221898.2010.4531.3522221998.6500.0031.35
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121121100.0000.0000.00121121100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2929100.0000.0000.002929100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4343100.0000.0000.004343100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4343100.0000.0000.004343100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร252496.0000.0014.00252496.0000.0014.00
ภาคสมทบ706795.7100.0034.29706795.7100.0034.29
หลักสูตร 2 ปี706795.7100.0034.29706795.7100.0034.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)706795.7100.0034.29706795.7100.0034.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10110099.0100.0010.9910110099.0100.0010.99
ภาคปกติ10110099.0100.0010.9910110099.0100.0010.99
หลักสูตร 4 ปี10110099.0100.0010.9910110099.0100.0010.99
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10110099.0100.0010.9910110099.0100.0010.99
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20820699.0410.4810.4820820699.0400.0020.96
ภาคปกติ20820699.0410.4810.4820820699.0400.0020.96
หลักสูตร 2 ปี585798.2811.7200.00585798.2800.0011.72
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1212100.0000.0000.001212100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)313096.7713.2300.00313096.7700.0013.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1515100.0000.0000.001515100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15014999.3300.0010.6715014999.3300.0010.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15014999.3300.0010.6715014999.3300.0010.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10610599.0600.0010.9410610599.0600.0010.94
ภาคปกติ10610599.0600.0010.9410610599.0600.0010.94
หลักสูตร 2 ปี313096.7700.0013.23313096.7700.0013.23
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์313096.7700.0013.23313096.7700.0013.23
หลักสูตร 4 ปี1414100.0000.0000.001414100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1414100.0000.0000.001414100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6161100.0000.0000.006161100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3131100.0000.0000.003131100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3030100.0000.0000.003030100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20920899.5200.0010.48209209100.0000.0000.00
ภาคปกติ20920899.5200.0010.48209209100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี3333100.0000.0000.003333100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3333100.0000.0000.003333100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี17617599.4300.0010.57176176100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง12312299.1900.0010.81123123100.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5353100.0000.0000.005353100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ92891698.7100.00121.2992891798.8100.00111.19
ภาคปกติ92891698.7100.00121.2992891798.8100.00111.19
หลักสูตร 2 ปี10110099.0100.0010.9910110099.0100.0010.99
1. สาขาวิชาการบัญชี5959100.0000.0000.005959100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ424197.6200.0012.38424197.6200.0012.38
หลักสูตร 4 ปี82781698.6700.00111.3382781798.7900.00101.21
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20119898.5100.0031.4920119898.5100.0031.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18718397.8600.0042.1418718397.8600.0042.14
3. สาขาวิชาการบัญชี201201100.0000.0000.00201201100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14714598.6400.0021.3614714699.3200.0010.68
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ918997.8000.0022.20918997.8000.0022.20
เศรษฐศาสตร์330330100.0000.0000.00330330100.0000.0000.00
ภาคปกติ330330100.0000.0000.00330330100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี277277100.0000.0000.00277277100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9595100.0000.0000.009595100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8686100.0000.0000.008686100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9696100.0000.0000.009696100.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี5353100.0000.0000.005353100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5353100.0000.0000.005353100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21320897.6510.4741.8821321098.5900.0031.41
ภาคปกติ21320897.6510.4741.8821321098.5900.0031.41
หลักสูตร 2 ปี565496.4300.0023.57565598.2100.0011.79
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว565496.4300.0023.57565598.2100.0011.79
หลักสูตร 4 ปี15715498.0910.6421.2715715598.7300.0021.27
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11110998.2010.9010.9011110998.2000.0021.80
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว464597.8300.0012.174646100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์13012898.4600.0021.5413012898.4600.0021.54
ภาคปกติ13012898.4600.0021.5413012898.4600.0021.54
หลักสูตร 4 ปี13012898.4600.0021.5413012898.4600.0021.54
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ828198.7800.0011.22828198.7800.0011.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ484797.9200.0012.08484797.9200.0012.08
สารสนเทศและการสื่อสาร7878100.0000.0000.00787798.7200.0011.28
ภาคปกติ7878100.0000.0000.00787798.7200.0011.28
หลักสูตร 4 ปี7878100.0000.0000.00787798.7200.0011.28
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7878100.0000.0000.00787798.7200.0011.28
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28427998.2400.0051.7628428299.3000.0020.70
ภาคปกติ28427998.2400.0051.7628428299.3000.0020.70
หลักสูตร 4 ปี28427998.2400.0051.7628428299.3000.0020.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร686798.5300.0011.476868100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร585696.5500.0023.45585798.2800.0011.72
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร717098.5900.0011.417171100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว444397.7300.0012.27444397.7300.0012.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4343100.0000.0000.004343100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์39739398.9900.0041.0139739499.2400.0030.76
ภาคปกติ39739398.9900.0041.0139739499.2400.0030.76
หลักสูตร 4 ปี39739398.9900.0041.0139739499.2400.0030.76
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1009898.0000.0022.001009898.0000.0022.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ464597.8300.0012.174646100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี5757100.0000.0000.005757100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ191894.7400.0015.26191894.7400.0015.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4141100.0000.0000.004141100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5454100.0000.0000.005454100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4242100.0000.0000.004242100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2020100.0000.0000.002020100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1818100.0000.0000.001818100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227227100.0000.0000.00227227100.0000.0000.00
ภาคปกติ227227100.0000.0000.00227227100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี227227100.0000.0000.00227227100.0000.0000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์110110100.0000.0000.00110110100.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117117100.0000.0000.00117117100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346346100.0000.0000.00346346100.0000.0000.00
ภาคปกติ346346100.0000.0000.00346346100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี4444100.0000.0000.004444100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1919100.0000.0000.001919100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2525100.0000.0000.002525100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302302100.0000.0000.00302302100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2929100.0000.0000.002929100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.0000.0000.001717100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร88100.0000.0000.0088100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3434100.0000.0000.003434100.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5959100.0000.0000.005959100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4343100.0000.0000.004343100.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2626100.0000.0000.002626100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.0000.0000.001313100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7373100.0000.0000.007373100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร133133100.0000.0000.00133133100.0000.0000.00
ภาคปกติ133133100.0000.0000.00133133100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2626100.0000.0000.002626100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1616100.0000.0000.001616100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.0000.0044100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.0000.0000.0066100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี107107100.0000.0000.00107107100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2424100.0000.0000.002424100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616100.0000.0000.001616100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1111100.0000.0000.001111100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.0000.0000.001616100.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4040100.0000.0000.004040100.0000.0000.00