เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 27 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันผู้ปกครอง(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,36653.401,03923.454189.4345710.311513.41
ภาคปกติ4,3612,34253.701,02923.604079.3343710.021463.35
ภาคสมทบ702434.291014.291115.712028.5757.14
ผลิตกรรมการเกษตร74142357.0915220.51608.109112.28152.02
ภาคปกติ67139959.4614221.16497.307110.58101.49
หลักสูตร 2 ปี1046461.541615.3843.851918.2710.96
1. สาขาวิชาพืชไร่522955.77815.3811.921325.0011.92
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523567.31815.3835.77611.5400.00
หลักสูตร 4 ปี56733559.0812622.22457.94529.1791.59
1. สาขาวิชาพืชไร่845565.481720.2478.3355.9500.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22212656.765122.97146.312511.2662.70
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1217662.812621.4964.96129.9210.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291137.93620.69620.69517.2413.45
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์433274.42613.9549.3012.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432353.491023.26613.9536.9812.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251248.001040.0028.0014.0000.00
ภาคสมทบ702434.291014.291115.712028.5757.14
หลักสูตร 2 ปี702434.291014.291115.712028.5757.14
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)702434.291014.291115.712028.5757.14
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1015251.493029.7098.9187.9221.98
ภาคปกติ1015251.493029.7098.9187.9221.98
หลักสูตร 4 ปี1015251.493029.7098.9187.9221.98
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1015251.493029.7098.9187.9221.98
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20812459.625024.04209.6283.8562.88
ภาคปกติ20812459.625024.04209.6283.8562.88
หลักสูตร 2 ปี583051.721322.41712.0758.6235.17
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12541.67433.3300.0018.33216.67
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311858.06412.90619.3526.4513.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15746.67533.3316.67213.3300.00
หลักสูตร 4 ปี1509462.673724.67138.6732.0032.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1509462.673724.67138.6732.0032.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1065753.772422.641211.321211.3210.94
ภาคปกติ1065753.772422.641211.321211.3210.94
หลักสูตร 2 ปี311858.06619.3526.45412.9013.23
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311858.06619.3526.45412.9013.23
หลักสูตร 4 ปี14750.00321.43321.4317.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14750.00321.43321.4317.1400.00
หลักสูตร 5 ปี613252.461524.59711.48711.4800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311754.84825.8139.6839.6800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301550.00723.33413.33413.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20910248.805727.272311.00209.5773.35
ภาคปกติ20910248.805727.272311.00209.5773.35
หลักสูตร 2 ปี331545.451030.3013.03618.1813.03
1. สาขาวิชาการประมง331545.451030.3013.03618.1813.03
หลักสูตร 4 ปี1768749.434726.702212.50147.9563.41
1. สาขาวิชาการประมง1236754.472822.761512.2075.6964.88
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง532037.741935.85713.21713.2100.00
บริหารธุรกิจ92848552.2621122.74889.4810611.42384.09
ภาคปกติ92848552.2621122.74889.4810611.42384.09
หลักสูตร 2 ปี1016867.3398.9165.941514.8532.97
1. สาขาวิชาการบัญชี594169.49610.1746.78610.1723.39
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422764.2937.1424.76921.4312.38
หลักสูตร 4 ปี82741750.4220224.43829.929111.00354.23
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2018039.806230.852210.952813.9394.48
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1879751.874624.602111.232010.7031.60
3. สาขาวิชาการบัญชี20111657.714120.40146.97199.45115.47
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1478356.463423.13128.16106.8085.44
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ914145.051920.881314.291415.3844.40
เศรษฐศาสตร์33018154.857923.943610.91247.27103.03
ภาคปกติ33018154.857923.943610.91247.27103.03
หลักสูตร 4 ปี27715756.686523.47279.75196.8693.25
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์955658.952122.1177.3788.4233.16
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม864350.002326.741112.7955.8144.65
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์965860.422121.8899.3866.2522.08
หลักสูตร 5 ปี532445.281426.42916.9859.4311.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532445.281426.42916.9859.4311.89
พัฒนาการท่องเที่ยว21310448.835023.47188.452913.62125.63
ภาคปกติ21310448.835023.47188.452913.62125.63
หลักสูตร 2 ปี563257.14712.5047.141017.8635.36
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563257.14712.5047.141017.8635.36
หลักสูตร 4 ปี1577245.864327.39148.921912.1095.73
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1115549.552926.1387.211311.7165.41
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว461736.961430.43613.04613.0436.52
ศิลปศาสตร์1305844.623426.151914.621410.7753.85
ภาคปกติ1305844.623426.151914.621410.7753.85
หลักสูตร 4 ปี1305844.623426.151914.621410.7753.85
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ823846.342024.39910.981315.8522.44
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482041.671429.171020.8312.0836.25
สารสนเทศและการสื่อสาร782937.182329.491316.671012.8233.85
ภาคปกติ782937.182329.491316.671012.8233.85
หลักสูตร 4 ปี782937.182329.491316.671012.8233.85
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล782937.182329.491316.671012.8233.85
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28414751.767526.41238.10289.86113.87
ภาคปกติ28414751.767526.41238.10289.86113.87
หลักสูตร 4 ปี28414751.767526.41238.10289.86113.87
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร683247.061623.53913.24811.7634.41
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583255.171627.5911.72610.3435.17
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714056.341723.9434.23811.2734.23
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442250.001534.0949.0936.8200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432148.841125.58613.9536.9824.65
วิทยาศาสตร์39722356.178120.40358.824010.08184.53
ภาคปกติ39722356.178120.40358.824010.08184.53
หลักสูตร 4 ปี39722356.178120.40358.824010.08184.53
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1005454.001919.0099.001111.0077.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462452.171328.2612.17715.2212.17
3. สาขาวิชาเคมี573357.891424.5658.7735.2623.51
4. สาขาวิชาสถิติ191052.63421.0500.00315.79210.53
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412868.29614.6349.7612.4424.88
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ542750.001222.2259.26814.8123.70
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422457.14819.05511.9049.5212.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201050.00315.00420.00315.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181372.22211.11211.1100.0015.56
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22712555.076126.87125.292310.1362.64
ภาคปกติ22712555.076126.87125.292310.1362.64
หลักสูตร 4 ปี22712555.076126.87125.292310.1362.64
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1105650.913027.2765.451412.7343.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1176958.973126.5065.1397.6921.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34619456.077020.233810.98339.54113.18
ภาคปกติ34619456.077020.233810.98339.54113.18
หลักสูตร 2 ปี441840.91613.64715.911022.7336.82
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19947.37315.7915.26631.5800.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25936.00312.00624.00416.00312.00
หลักสูตร 4 ปี30217658.286421.193110.26237.6282.65
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291655.17827.5926.9026.9013.45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171376.47211.76211.7600.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8225.00337.50225.0000.00112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341750.00926.47411.76411.7600.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์593559.32813.56711.86610.1735.08
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์431841.861534.8849.30511.6312.33
7. สาขาวิชาการบัญชี261869.23415.38311.5413.8500.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13538.46215.3817.69430.7717.69
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้735271.231317.8168.2211.3711.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1336246.624231.58129.02118.2764.51
ภาคปกติ1336246.624231.58129.02118.2764.51
หลักสูตร 2 ปี261453.85726.9213.85311.5413.85
1. สาขาวิชาการประมง16850.00425.0000.00318.7516.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00250.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6583.33116.6700.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1074844.863532.711110.2887.4854.67
1. สาขาวิชาการประมง241041.67729.1728.3314.17416.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16318.751168.75212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11545.45218.18218.18218.1800.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161168.75318.75212.5000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์401947.501230.0037.50512.5012.50