เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 27 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันผู้ปกครอง(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,60048.5372221.902597.8661918.77972.94
ภาคปกติ3,2421,57148.4671522.052597.9960518.66922.84
ภาคสมทบ552952.73712.7300.001425.4559.09
ผลิตกรรมการเกษตร59830751.3412420.74457.5310617.73162.68
ภาคปกติ54327851.2011721.55458.299216.94112.03
หลักสูตร 2 ปี1276853.542519.6953.942418.9053.94
1. สาขาวิชาพืชไร่593355.93915.2523.391423.7311.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683551.471623.5334.411014.7145.88
หลักสูตร 4 ปี41621050.489222.12409.626816.3561.44
1. สาขาวิชาพืชไร่633657.14914.2957.941219.0511.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18910052.914021.16157.943116.4031.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช451737.781124.44920.00817.7800.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี131184.6217.6900.0017.6900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211257.14419.0514.76419.0500.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร652436.922233.85812.311015.3811.54
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201050.00525.00210.00210.0015.00
ภาคสมทบ552952.73712.7300.001425.4559.09
หลักสูตร 2 ปี552952.73712.7300.001425.4559.09
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552952.73712.7300.001425.4559.09
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1716739.184526.32127.024023.3974.09
ภาคปกติ1716739.184526.32127.024023.3974.09
หลักสูตร 2 ปี1074037.383028.0432.803128.9732.80
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1074037.383028.0432.803128.9732.80
หลักสูตร 4 ปี642742.191523.44914.06914.0646.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน642742.191523.44914.06914.0646.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24012752.925020.83135.424317.9272.92
ภาคปกติ24012752.925020.83135.424317.9272.92
หลักสูตร 2 ปี934548.391920.4333.232223.6644.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.00517.8613.57621.4327.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451840.001226.6724.441226.6712.22
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201365.00210.0000.00420.0015.00
หลักสูตร 4 ปี1478255.783121.09106.802114.2932.04
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1478255.783121.09106.802114.2932.04
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1104742.732926.361412.731917.2710.91
ภาคปกติ1104742.732926.361412.731917.2710.91
หลักสูตร 2 ปี201050.00525.0000.00420.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00525.0000.00420.0015.00
หลักสูตร 4 ปี23730.43521.74626.09521.7400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23730.43521.74626.09521.7400.00
หลักสูตร 5 ปี673044.781928.36811.941014.9300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.631134.38412.50412.5000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.57822.86411.43617.1400.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115246.852926.1343.602018.0265.41
ภาคปกติ1115246.852926.1343.602018.0265.41
หลักสูตร 2 ปี311754.84722.5813.23412.9026.45
1. สาขาวิชาการประมง311754.84722.5813.23412.9026.45
หลักสูตร 4 ปี803543.752227.5033.751620.0045.00
1. สาขาวิชาการประมง512752.941019.6111.961019.6135.88
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29827.591241.3826.90620.6913.45
บริหารธุรกิจ61329948.7811618.92487.8313622.19142.28
ภาคปกติ61329948.7811618.92487.8313622.19142.28
หลักสูตร 2 ปี894247.192022.4755.621921.3533.37
1. สาขาวิชาการบัญชี502958.00918.0036.00612.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391333.331128.2125.131333.3300.00
หลักสูตร 4 ปี52425749.059618.32438.2111722.33112.10
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1437451.753323.08117.692416.7810.70
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1636741.102917.791710.434628.2242.45
3. สาขาวิชาการบัญชี1397755.402316.5585.762719.4242.88
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553054.55712.7347.271425.4500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24937.50416.67312.50625.0028.33
เศรษฐศาสตร์1296147.292519.381813.952317.8321.55
ภาคปกติ1296147.292519.381813.952317.8321.55
หลักสูตร 4 ปี1195747.902117.651714.292218.4921.68
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331545.4539.0939.091133.3313.03
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361952.78719.44411.11513.8912.78
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์502346.001122.001020.00612.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10440.00440.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10440.00440.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19710955.334020.3094.573316.7563.05
ภาคปกติ19710955.334020.3094.573316.7563.05
หลักสูตร 2 ปี593559.32711.8646.781322.0300.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว593559.32711.8646.781322.0300.00
หลักสูตร 4 ปี1387453.623323.9153.622014.4964.35
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075753.272523.3654.671614.9543.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311754.84825.8100.00412.9026.45
ศิลปศาสตร์2008542.505628.002211.002914.5084.00
ภาคปกติ2008542.505628.002211.002914.5084.00
หลักสูตร 4 ปี2008542.505628.002211.002914.5084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863540.702731.401112.791213.9511.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125044.642925.89119.821513.3976.25
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1004040.002525.001111.002222.0022.00
ภาคปกติ1004040.002525.001111.002222.0022.00
หลักสูตร 4 ปี1004040.002525.001111.002222.0022.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1004040.002525.001111.002222.0022.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658149.093722.42127.273219.3931.82
ภาคปกติ1658149.093722.42127.273219.3931.82
หลักสูตร 4 ปี1658149.093722.42127.273219.3931.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563358.93916.0735.361119.6400.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23939.13730.4328.70521.7400.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร542648.151324.0735.56916.6735.56
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21942.86523.81314.29419.0500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36327.2719.09327.2700.00
วิทยาศาสตร์1838345.363720.22158.204222.9563.28
ภาคปกติ1838345.363720.22158.204222.9563.28
หลักสูตร 4 ปี1838345.363720.22158.204222.9563.28
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702535.711825.71811.431622.8634.29
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171270.59211.7615.88211.7600.00
3. สาขาวิชาเคมี21838.10419.0514.76733.3314.76
4. สาขาวิชาสถิติ6233.33116.6700.00350.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201155.0015.00210.00525.0015.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.88720.5925.88514.7112.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.00150.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10440.00220.00110.00330.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22210949.105625.23167.213314.8683.60
ภาคปกติ22210949.105625.23167.213314.8683.60
หลักสูตร 4 ปี22210949.105625.23167.213314.8683.60
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1105751.822623.6487.271412.7354.55
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1125246.433026.7987.141916.9632.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739152.603520.23148.092313.29105.78
ภาคปกติ1739152.603520.23148.092313.29105.78
หลักสูตร 4 ปี1739152.603520.23148.092313.29105.78
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56222.22222.2200.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10770.0000.00110.00110.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7571.43114.2900.00114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75425.0016.25318.7516.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27731.8229.09418.18313.64
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13538.46323.0817.6917.69323.08
8. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00220.00110.00330.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713954.931419.7268.451014.0822.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854249.411821.1867.061821.1811.18
ภาคปกติ854249.411821.1867.061821.1811.18
หลักสูตร 2 ปี241666.6728.3328.33416.6700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10440.00220.00110.00330.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8787.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี612642.621626.2346.561422.9511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00233.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12541.67325.0018.33325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00120.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17952.9415.8815.88529.4115.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21733.33942.8629.52314.2900.00