เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 27 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันผู้ปกครอง(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,60150.4672222.752598.1649415.57973.06
ภาคปกติ3,1221,57250.3571522.902598.3048415.50922.95
ภาคสมทบ512956.86713.7300.001019.6159.80
ผลิตกรรมการเกษตร58430852.7412421.23457.719115.58162.74
ภาคปกติ53327952.3511721.95458.448115.20112.06
หลักสูตร 2 ปี1276853.542519.6953.942418.9053.94
1. สาขาวิชาพืชไร่593355.93915.2523.391423.7311.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683551.471623.5334.411014.7145.88
หลักสูตร 4 ปี40621151.979222.66409.855714.0461.48
1. สาขาวิชาพืชไร่633657.14914.2957.941219.0511.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18410154.894021.74158.152513.5931.63
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441738.641125.00920.45715.9100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121191.6718.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201260.00420.0015.00315.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร632438.102234.92812.70812.7011.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201050.00525.00210.00210.0015.00
ภาคสมทบ512956.86713.7300.001019.6159.80
หลักสูตร 2 ปี512956.86713.7300.001019.6159.80
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512956.86713.7300.001019.6159.80
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1646740.854527.44127.323320.1274.27
ภาคปกติ1646740.854527.44127.323320.1274.27
หลักสูตร 2 ปี1024039.223029.4132.942625.4932.94
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1024039.223029.4132.942625.4932.94
หลักสูตร 4 ปี622743.551524.19914.52711.2946.45
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน622743.551524.19914.52711.2946.45
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23912753.145020.92135.444217.5772.93
ภาคปกติ23912753.145020.92135.444217.5772.93
หลักสูตร 2 ปี934548.391920.4333.232223.6644.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.00517.8613.57621.4327.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451840.001226.6724.441226.6712.22
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201365.00210.0000.00420.0015.00
หลักสูตร 4 ปี1468256.163121.23106.852013.7032.05
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1468256.163121.23106.852013.7032.05
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1094743.122926.611412.841816.5110.92
ภาคปกติ1094743.122926.611412.841816.5110.92
หลักสูตร 2 ปี201050.00525.0000.00420.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00525.0000.00420.0015.00
หลักสูตร 4 ปี22731.82522.73627.27418.1800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82522.73627.27418.1800.00
หลักสูตร 5 ปี673044.781928.36811.941014.9300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.631134.38412.50412.5000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.57822.86411.43617.1400.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075248.602927.1043.741614.9565.61
ภาคปกติ1075248.602927.1043.741614.9565.61
หลักสูตร 2 ปี311754.84722.5813.23412.9026.45
1. สาขาวิชาการประมง311754.84722.5813.23412.9026.45
หลักสูตร 4 ปี763546.052228.9533.951215.7945.26
1. สาขาวิชาการประมง492755.101020.4112.04816.3336.12
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27829.631244.4427.41414.8113.70
บริหารธุรกิจ56729952.7311620.46488.479015.87142.47
ภาคปกติ56729952.7311620.46488.479015.87142.47
หลักสูตร 2 ปี864248.842023.2655.811618.6033.49
1. สาขาวิชาการบัญชี502958.00918.0036.00612.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361336.111130.5625.561027.7800.00
หลักสูตร 4 ปี48125753.439619.96438.947415.38112.29
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1397453.243323.74117.912014.3910.72
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1446746.532920.141711.812718.7542.78
3. สาขาวิชาการบัญชี1287760.162317.9786.251612.5043.13
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)483062.50714.5848.33714.5800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22940.91418.18313.64418.1829.09
เศรษฐศาสตร์1166152.592521.551815.52108.6221.72
ภาคปกติ1166152.592521.551815.52108.6221.72
หลักสูตร 4 ปี1065753.772119.811716.0498.4921.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261557.69311.54311.54415.3813.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม331957.58721.21412.1226.0613.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472348.941123.401021.2836.3800.00
หลักสูตร 5 ปี10440.00440.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10440.00440.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19410956.194020.6294.643015.4663.09
ภาคปกติ19410956.194020.6294.643015.4663.09
หลักสูตร 2 ปี583560.34712.0746.901220.6900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว583560.34712.0746.901220.6900.00
หลักสูตร 4 ปี1367454.413324.2653.681813.2464.41
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065753.772523.5854.721514.1543.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301756.67826.6700.00310.0026.67
ศิลปศาสตร์2008542.505628.002211.002914.5084.00
ภาคปกติ2008542.505628.002211.002914.5084.00
หลักสูตร 4 ปี2008542.505628.002211.002914.5084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863540.702731.401112.791213.9511.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125044.642925.89119.821513.3976.25
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร974041.242525.771111.341919.5922.06
ภาคปกติ974041.242525.771111.341919.5922.06
หลักสูตร 4 ปี974041.242525.771111.341919.5922.06
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล974041.242525.771111.341919.5922.06
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588151.273723.42127.592515.8231.90
ภาคปกติ1588151.273723.42127.592515.8231.90
หลักสูตร 4 ปี1588151.273723.42127.592515.8231.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553360.00916.3635.451018.1800.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร22940.91731.8229.09418.1800.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร522650.001325.0035.77713.4635.77
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21942.86523.81314.29419.0500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8450.00337.50112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์1628351.233722.84159.262112.9663.70
ภาคปกติ1628351.233722.84159.262112.9663.70
หลักสูตร 4 ปี1628351.233722.84159.262112.9663.70
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์672537.311826.87811.941319.4034.48
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ151280.00213.3316.6700.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15853.33426.6716.6716.6716.67
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.0000.00240.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151173.3316.67213.3300.0016.67
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.88720.5925.88514.7112.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14228.57114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21810950.005625.69167.342913.3083.67
ภาคปกติ21810950.005625.69167.342913.3083.67
หลักสูตร 4 ปี21810950.005625.69167.342913.3083.67
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1095752.292623.8587.341311.9354.59
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1095247.713027.5287.341614.6832.75
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739152.603520.23148.092313.29105.78
ภาคปกติ1739152.603520.23148.092313.29105.78
หลักสูตร 4 ปี1739152.603520.23148.092313.29105.78
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56222.22222.2200.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10770.0000.00110.00110.00110.00
3. สาขาวิชาการตลาด7571.43114.2900.00114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75425.0016.25318.7516.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27731.8229.09418.18313.64
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13538.46323.0817.6917.69323.08
7. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00220.00110.00330.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713954.931419.7268.451014.0822.82
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854249.411821.1867.061821.1811.18
ภาคปกติ854249.411821.1867.061821.1811.18
หลักสูตร 2 ปี241666.6728.3328.33416.6700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10440.00220.00110.00330.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8787.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี612642.621626.2346.561422.9511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00233.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12541.67325.0018.33325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00120.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17952.9415.8815.88529.4115.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21733.33942.8629.52314.2900.00