เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 27 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันผู้ปกครอง(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,05348.3293021.893558.3577718.291343.15
ภาคปกติ4,2012,03248.3791921.883538.4076718.261303.09
ภาคสมทบ482143.751122.9224.171020.8348.33
ผลิตกรรมการเกษตร72938452.6715220.85476.4512717.42192.61
ภาคปกติ68136353.3014120.70456.6111717.18152.20
หลักสูตร 2 ปี1357253.332720.0064.442619.2642.96
1. สาขาวิชาพืชไร่654061.541218.4646.15812.3111.54
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร703245.711521.4322.861825.7134.29
หลักสูตร 4 ปี54629153.3011420.88397.149116.67112.01
1. สาขาวิชาพืชไร่865260.471719.7755.811112.7911.16
2. สาขาวิชาพืชสวน22312556.053817.04188.073716.5952.24
3. สาขาวิชาอารักขาพืช844351.192327.3844.761214.2922.38
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341338.24823.53411.76720.5925.88
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422354.76819.0524.76921.4300.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532241.511833.9635.661018.8700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241354.1728.33312.50520.8314.17
ภาคสมทบ482143.751122.9224.171020.8348.33
หลักสูตร 2 ปี482143.751122.9224.171020.8348.33
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482143.751122.9224.171020.8348.33
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1416042.552920.5774.964129.0842.84
ภาคปกติ1416042.552920.5774.964129.0842.84
หลักสูตร 2 ปี21523.8114.7600.001361.9029.52
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21523.8114.7600.001361.9029.52
หลักสูตร 4 ปี1205545.832823.3375.832823.3321.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1205545.832823.3375.832823.3321.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25313252.176023.722710.672610.2883.16
ภาคปกติ25313252.176023.722710.672610.2883.16
หลักสูตร 2 ปี854451.761922.3589.411214.1222.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.00517.8627.14621.4313.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361850.00925.00411.11411.1112.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211257.14523.8129.5229.5200.00
หลักสูตร 4 ปี1688852.384124.401911.31148.3363.57
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1688852.384124.401911.31148.3363.57
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม833643.371619.281315.661518.0733.61
ภาคปกติ833643.371619.281315.661518.0733.61
หลักสูตร 2 ปี171270.5900.0015.88423.5300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171270.5900.0015.88423.5300.00
หลักสูตร 4 ปี19631.58315.79526.32526.3200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19631.58315.79526.32526.3200.00
หลักสูตร 5 ปี471838.301327.66714.89612.7736.38
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261142.31519.23415.38415.3827.69
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21733.33838.10314.2929.5214.76
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1897439.154423.282211.644121.6984.23
ภาคปกติ1897439.154423.282211.644121.6984.23
หลักสูตร 2 ปี23417.3928.7028.701356.5228.70
1. สาขาวิชาการประมง23417.3928.7028.701356.5228.70
หลักสูตร 4 ปี1667042.174225.302012.052816.8763.61
1. สาขาวิชาการประมง1004646.001919.001212.001818.0055.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง662436.362334.85812.121015.1511.52
บริหารธุรกิจ83741249.2217621.03698.2415718.76232.75
ภาคปกติ83741249.2217621.03698.2415718.76232.75
หลักสูตร 2 ปี935559.141313.9855.381617.2044.30
1. สาขาวิชาการบัญชี643351.561320.3134.691117.1946.25
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ292275.8600.0026.90517.2400.00
หลักสูตร 4 ปี74435747.9816321.91648.6014118.95192.55
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1788246.073620.222212.363217.9863.37
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1847540.764222.832211.964524.4600.00
3. สาขาวิชาการบัญชี16210262.963420.9984.94138.0253.09
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1708047.063922.94105.883520.5963.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501836.001224.0024.001632.0024.00
เศรษฐศาสตร์24911445.785722.89239.245020.0852.01
ภาคปกติ24911445.785722.89239.245020.0852.01
หลักสูตร 4 ปี22210748.204922.07188.114520.2731.35
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์823846.341923.1767.321821.9511.22
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม843845.242226.1989.521517.8611.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์563155.36814.2947.141221.4311.79
หลักสูตร 5 ปี27725.93829.63518.52518.5227.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27725.93829.63518.52518.5227.41
พัฒนาการท่องเที่ยว25910942.084918.92197.347227.80103.86
ภาคปกติ25910942.084918.92197.347227.80103.86
หลักสูตร 2 ปี824656.10910.9878.541720.7333.66
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824656.10910.9878.541720.7333.66
หลักสูตร 4 ปี1776335.594022.60126.785531.0773.95
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1044543.272625.0076.732120.1954.81
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531833.961426.4259.431426.4223.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0020100.0000.00
ศิลปศาสตร์1919750.794523.562010.472613.6131.57
ภาคปกติ1919750.794523.562010.472613.6131.57
หลักสูตร 4 ปี1919750.794523.562010.472613.6131.57
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1105449.092623.6487.271917.2732.73
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ814353.091923.461214.8178.6400.00
สารสนเทศและการสื่อสาร862630.232326.74910.472124.4278.14
ภาคปกติ862630.232326.74910.472124.4278.14
หลักสูตร 4 ปี862630.232326.74910.472124.4278.14
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล862630.232326.74910.472124.4278.14
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24513856.334920.00166.533213.06104.08
ภาคปกติ24513856.334920.00166.533213.06104.08
หลักสูตร 4 ปี24513856.334920.00166.533213.06104.08
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร693449.281217.39913.041217.3922.90
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492857.141326.5312.0448.1636.12
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร744662.161317.5745.4179.4645.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20945.00525.0015.00420.0015.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332163.64618.1813.03515.1500.00
วิทยาศาสตร์30215049.677023.183210.604113.5892.98
ภาคปกติ30215049.677023.183210.604113.5892.98
หลักสูตร 4 ปี30215049.677023.183210.604113.5892.98
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1105449.092220.001513.641513.6443.64
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ401947.501127.5037.50615.0012.50
3. สาขาวิชาเคมี462350.001430.4324.35613.0412.17
4. สาขาวิชาสถิติ12650.00325.0000.00325.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251352.00624.00312.00312.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462350.001021.74715.2236.5236.52
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9666.67222.2200.00111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7342.8600.00114.29342.8600.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7342.86228.57114.29114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24811847.584919.76218.475020.16104.03
ภาคปกติ24811847.584919.76218.475020.16104.03
หลักสูตร 4 ปี24811847.584919.76218.475020.16104.03
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1266047.622721.4397.142419.0564.76
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1225847.542218.03129.842621.3143.28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31614545.897724.37226.966018.99123.80
ภาคปกติ31614545.897724.37226.966018.99123.80
หลักสูตร 2 ปี13861.54430.7700.0000.0017.69
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13861.54430.7700.0000.0017.69
หลักสูตร 4 ปี30313745.217324.09227.266019.80113.63
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24833.33729.17312.50416.6728.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94317.65211.76317.6500.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9444.4400.00222.22333.3300.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.3300.00266.6700.00
5. สาขาวิชาการตลาด19631.58421.05210.53631.5815.26
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17529.41423.5300.00741.1815.88
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์552341.821629.0947.27916.3635.45
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301860.00930.0026.6713.3300.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7342.86457.1400.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231669.5728.7028.7028.7014.35
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8337.50337.5000.00225.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้914246.152021.9855.492123.0833.30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1215847.933428.1086.611814.8832.48
ภาคปกติ1215847.933428.1086.611814.8832.48
หลักสูตร 2 ปี221359.09522.7314.5529.0914.55
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15853.33533.3300.0016.6716.67
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7571.4300.00114.29114.2900.00
หลักสูตร 4 ปี994545.452929.2977.071616.1622.02
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231356.52521.7428.7028.7014.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21838.10523.81314.29419.0514.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9444.44222.2200.00333.3300.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14535.71642.8617.14214.2900.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321546.881134.3813.13515.6300.00