เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามจำนวนพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4311,24528.102,33952.7969615.711513.41
ภาคปกติ4,3611,22628.112,30152.7668515.711493.42
ภาคสมทบ701927.143854.291115.7122.86
ผลิตกรรมการเกษตร74119726.5940254.2512116.33212.83
ภาคปกติ67117826.5336454.2511016.39192.83
หลักสูตร 2 ปี1042322.124947.122725.9654.81
1. สาขาวิชาพืชไร่521019.232548.081528.8523.85
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร521325.002446.151223.0835.77
หลักสูตร 4 ปี56715527.3431555.568314.64142.47
1. สาขาวิชาพืชไร่842125.005059.521315.4800.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2225826.1312656.763314.8652.25
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1213428.106251.241613.2297.44
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291034.481241.38724.1400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์431330.232455.81613.9500.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร431330.232660.4749.3000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25624.001560.00416.0000.00
ภาคสมทบ701927.143854.291115.7122.86
หลักสูตร 2 ปี701927.143854.291115.7122.86
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701927.143854.291115.7122.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1013231.685049.501413.8654.95
ภาคปกติ1013231.685049.501413.8654.95
หลักสูตร 4 ปี1013231.685049.501413.8654.95
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1013231.685049.501413.8654.95
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2084923.5612158.173215.3862.88
ภาคปกติ2084923.5612158.173215.3862.88
หลักสูตร 2 ปี581424.143255.171118.9711.72
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12325.00866.6700.0018.33
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31619.351754.84825.8100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15533.33746.67320.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1503523.338959.332114.0053.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1503523.338959.332114.0053.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1062624.535450.941716.0498.49
ภาคปกติ1062624.535450.941716.0498.49
หลักสูตร 2 ปี311032.26929.03722.58516.13
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311032.26929.03722.58516.13
หลักสูตร 4 ปี14214.291178.5700.0017.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14214.291178.5700.0017.14
หลักสูตร 5 ปี611422.953455.741016.3934.92
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31929.031548.39516.1326.45
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30516.671963.33516.6713.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2096330.1411555.022712.9241.91
ภาคปกติ2096330.1411555.022712.9241.91
หลักสูตร 2 ปี331133.331648.48412.1226.06
1. สาขาวิชาการประมง331133.331648.48412.1226.06
หลักสูตร 4 ปี1765229.559956.252313.0721.14
1. สาขาวิชาการประมง1232923.587762.601512.2021.63
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง532343.402241.51815.0900.00
บริหารธุรกิจ92828030.1749653.4512113.04313.34
ภาคปกติ92828030.1749653.4512113.04313.34
หลักสูตร 2 ปี1013332.674948.511413.8654.95
1. สาขาวิชาการบัญชี591423.733355.93915.2535.08
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ421945.241638.10511.9024.76
หลักสูตร 4 ปี82724729.8744754.0510712.94263.14
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2016833.8311054.73209.9531.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1875328.3410656.682111.2373.74
3. สาขาวิชาการบัญชี2015024.8811557.212914.4373.48
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1474832.657752.381610.8864.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ912830.773942.862123.0833.30
เศรษฐศาสตร์33010632.1217051.524714.2472.12
ภาคปกติ33010632.1217051.524714.2472.12
หลักสูตร 4 ปี2779433.9413849.823914.0862.17
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์953536.844446.321414.7422.11
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม862832.564653.491011.6322.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์963132.294850.001515.6322.08
หลักสูตร 5 ปี531222.643260.38815.0911.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531222.643260.38815.0911.89
พัฒนาการท่องเที่ยว2136530.529243.194320.19136.10
ภาคปกติ2136530.529243.194320.19136.10
หลักสูตร 2 ปี561526.792748.211017.8647.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว561526.792748.211017.8647.14
หลักสูตร 4 ปี1575031.856541.403321.0295.73
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1113632.434237.842421.6298.11
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว461430.432350.00919.5700.00
ศิลปศาสตร์1304433.855139.233023.0853.85
ภาคปกติ1304433.855139.233023.0853.85
หลักสูตร 4 ปี1304433.855139.233023.0853.85
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ822429.273643.902125.6111.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482041.671531.25918.7548.33
สารสนเทศและการสื่อสาร783241.033848.72810.2600.00
ภาคปกติ783241.033848.72810.2600.00
หลักสูตร 4 ปี783241.033848.72810.2600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล783241.033848.72810.2600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2845820.4216257.044917.25155.28
ภาคปกติ2845820.4216257.044917.25155.28
หลักสูตร 4 ปี2845820.4216257.044917.25155.28
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร681623.533957.351014.7134.41
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร581424.143356.90813.7935.17
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร71912.684259.151521.1357.04
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว44920.452352.271022.7324.55
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์431023.262558.14613.9524.65
วิทยาศาสตร์39710827.2020752.146616.62164.03
ภาคปกติ39710827.2020752.146616.62164.03
หลักสูตร 4 ปี39710827.2020752.146616.62164.03
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1003434.004848.001515.0033.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ461021.742860.87715.2212.17
3. สาขาวิชาเคมี571119.303154.391322.8123.51
4. สาขาวิชาสถิติ19631.581263.1600.0015.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์411639.021434.15717.0749.76
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ541935.192546.301018.5200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์42819.052559.52614.2937.14
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20210.001365.00525.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18211.111161.11316.67211.11
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2277432.6011751.543013.2262.64
ภาคปกติ2277432.6011751.543013.2262.64
หลักสูตร 4 ปี2277432.6011751.543013.2262.64
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1103632.735650.911412.7343.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1173832.486152.141613.6821.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3468624.8619054.916418.5061.73
ภาคปกติ3468624.8619054.916418.5061.73
หลักสูตร 2 ปี441840.911534.091022.7312.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19842.11736.84421.0500.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)251040.00832.00624.0014.00
หลักสูตร 4 ปี3026822.5217557.955417.8851.66
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช29517.241758.62724.1400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17529.411058.82211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8112.50562.50225.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว34720.591955.88514.7138.82
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์592033.903050.85813.5611.69
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43920.932455.811023.2600.00
7. สาขาวิชาการบัญชี26726.921246.15623.0813.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1317.69969.23323.0800.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731317.814967.121115.0700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1332518.807455.642720.3075.26
ภาคปกติ1332518.807455.642720.3075.26
หลักสูตร 2 ปี26726.921661.5427.6913.85
1. สาขาวิชาการประมง16212.501168.75212.5016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6466.67233.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1071816.825854.212523.3665.61
1. สาขาวิชาการประมง24312.501458.33729.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16425.00743.75531.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.00872.73218.1819.09
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.00743.75318.75212.50
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40717.502255.00820.0037.50