เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามจำนวนพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,05431.971,58348.0153516.231253.79
ภาคปกติ3,2421,03231.831,56048.1252816.291223.76
ภาคสมทบ552240.002341.82712.7335.45
ผลิตกรรมการเกษตร59817529.2630050.1710116.89223.68
ภาคปกติ54315328.1827751.019417.31193.50
หลักสูตร 2 ปี1273023.626450.392620.4775.51
1. สาขาวิชาพืชไร่591118.643355.931220.3435.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681927.943145.591420.5945.88
หลักสูตร 4 ปี41612329.5721351.206816.35122.88
1. สาขาวิชาพืชไร่631523.813352.381422.2211.59
2. สาขาวิชาพืชสวน1894523.8111158.732613.7673.70
3. สาขาวิชาอารักขาพืช452044.441737.78613.3324.44
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13323.08538.46430.7717.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21838.10942.86419.0500.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร652132.313350.771015.3811.54
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201155.00525.00420.0000.00
ภาคสมทบ552240.002341.82712.7335.45
หลักสูตร 2 ปี552240.002341.82712.7335.45
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552240.002341.82712.7335.45
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1715532.168449.122514.6274.09
ภาคปกติ1715532.168449.122514.6274.09
หลักสูตร 2 ปี1073633.645147.661715.8932.80
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1073633.645147.661715.8932.80
หลักสูตร 4 ปี641929.693351.56812.5046.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน641929.693351.56812.5046.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2406326.2512451.674117.08125.00
ภาคปกติ2406326.2512451.674117.08125.00
หลักสูตร 2 ปี932627.964548.391617.2066.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.861346.43932.1413.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451431.112453.3348.8936.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20735.00840.00315.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1473725.177953.742517.0164.08
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1473725.177953.742517.0164.08
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1103128.185348.182018.1865.45
ภาคปกติ1103128.185348.182018.1865.45
หลักสูตร 2 ปี20315.001260.00315.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.001260.00315.00210.00
หลักสูตร 4 ปี23626.091147.83313.04313.04
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23626.091147.83313.04313.04
หลักสูตร 5 ปี672232.843044.781420.9011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.501237.50825.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351028.571851.43617.1412.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1112926.136255.861816.2221.80
ภาคปกติ1112926.136255.861816.2221.80
หลักสูตร 2 ปี31619.351754.84825.8100.00
1. สาขาวิชาการประมง31619.351754.84825.8100.00
หลักสูตร 4 ปี802328.754556.251012.5022.50
1. สาขาวิชาการประมง511529.412956.86611.7611.96
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29827.591655.17413.7913.45
บริหารธุรกิจ61322035.8929347.808113.21193.10
ภาคปกติ61322035.8929347.808113.21193.10
หลักสูตร 2 ปี892932.584955.06910.1122.25
1. สาขาวิชาการบัญชี501224.003060.00612.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391743.591948.7237.6900.00
หลักสูตร 4 ปี52419136.4524446.567213.74173.24
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1435236.367048.951611.1953.50
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1636238.047344.792213.5063.68
3. สาขาวิชาการบัญชี1394733.816848.921913.6753.60
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552443.642240.00814.5511.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24625.001145.83729.1700.00
เศรษฐศาสตร์1294131.786751.941813.9532.33
ภาคปกติ1294131.786751.941813.9532.33
หลักสูตร 4 ปี1193731.096453.781512.6132.52
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331133.331854.55412.1200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361233.331644.44616.6725.56
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501428.003060.00510.0012.00
หลักสูตร 5 ปี10440.00330.00330.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10440.00330.00330.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1977638.588543.152914.7273.55
ภาคปกติ1977638.588543.152914.7273.55
หลักสูตร 2 ปี592644.072237.29813.5635.08
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592644.072237.29813.5635.08
หลักสูตร 4 ปี1385036.236345.652115.2242.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1074138.325046.731514.0210.93
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31929.031341.94619.3539.68
ศิลปศาสตร์2006432.008643.004321.5073.50
ภาคปกติ2006432.008643.004321.5073.50
หลักสูตร 4 ปี2006432.008643.004321.5073.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ862630.233844.191618.6066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1123632.144842.862724.1110.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1003737.004646.001212.0055.00
ภาคปกติ1003737.004646.001212.0055.00
หลักสูตร 4 ปี1003737.004646.001212.0055.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1003737.004646.001212.0055.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1654426.678350.303018.1884.85
ภาคปกติ1654426.678350.303018.1884.85
หลักสูตร 4 ปี1654426.678350.303018.1884.85
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร561425.002951.791017.8635.36
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23521.741252.17626.0900.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541629.632546.30916.6747.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21523.811361.90314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36436.36218.1819.09
วิทยาศาสตร์1836937.708244.812614.2163.28
ภาคปกติ1836937.708244.812614.2163.28
หลักสูตร 4 ปี1836937.708244.812614.2163.28
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702535.713347.14912.8634.29
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17423.53952.94423.5300.00
3. สาขาวิชาเคมี21942.86838.1029.5229.52
4. สาขาวิชาสถิติ6466.67116.67116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20945.001050.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341338.241441.18617.6512.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10330.00660.00110.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2227533.7810949.102913.0694.05
ภาคปกติ2227533.7810949.102913.0694.05
หลักสูตร 4 ปี2227533.7810949.102913.0694.05
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1103531.825852.731311.8243.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1124035.715145.541614.2954.46
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1734827.758046.243620.8195.20
ภาคปกติ1734827.758046.243620.8195.20
หลักสูตร 4 ปี1734827.758046.243620.8195.20
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11666.67222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00330.00220.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00685.7100.00114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16531.25850.00212.5016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27940.91627.2714.55
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13646.15538.46215.3800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29342.86342.8600.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00440.00220.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00360.00120.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711926.763143.661622.5457.04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร852731.762934.122630.5933.53
ภาคปกติ852731.762934.122630.5933.53
หลักสูตร 2 ปี24937.50729.17729.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67116.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10440.00440.00110.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.50225.00562.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611829.512236.071931.1523.28
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00350.00233.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12325.00650.00325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.00240.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.41635.29635.2900.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21733.33942.86523.8100.00