เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามจำนวนพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2491,44834.082,04148.0362214.641383.25
ภาคปกติ4,2011,43334.112,02148.1161414.621333.17
ภาคสมทบ481531.252041.67816.67510.42
ผลิตกรรมการเกษตร72922631.0036349.7910814.81324.39
ภาคปกติ68121130.9834350.3710014.68273.96
หลักสูตร 2 ปี1353727.415943.703122.9685.93
1. สาขาวิชาพืชไร่652132.312640.001523.0834.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701622.863347.141622.8657.14
หลักสูตร 4 ปี54617431.8728452.016912.64193.48
1. สาขาวิชาพืชไร่862326.744552.331416.2844.65
2. สาขาวิชาพืชสวน2237533.6310948.883113.9083.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช842833.334654.7667.1444.76
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341235.291852.94411.7600.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์421945.241740.48511.9012.38
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร531222.643566.0459.4311.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24520.831458.33416.6714.17
ภาคสมทบ481531.252041.67816.67510.42
หลักสูตร 2 ปี481531.252041.67816.67510.42
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)481531.252041.67816.67510.42
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1415841.135941.841913.4853.55
ภาคปกติ1415841.135941.841913.4853.55
หลักสูตร 2 ปี211571.43523.8100.0014.76
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211571.43523.8100.0014.76
หลักสูตร 4 ปี1204335.835445.001915.8343.33
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1204335.835445.001915.8343.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2536826.8813352.574718.5851.98
ภาคปกติ2536826.8813352.574718.5851.98
หลักสูตร 2 ปี852529.414249.411720.0011.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28828.571242.86828.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361027.782158.33513.8900.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)21733.33942.86419.0514.76
หลักสูตร 4 ปี1684325.609154.173017.8642.38
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1684325.609154.173017.8642.38
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม832631.333137.352226.5144.82
ภาคปกติ832631.333137.352226.5144.82
หลักสูตร 2 ปี17741.18317.65635.2915.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17741.18317.65635.2915.88
หลักสูตร 4 ปี19631.58631.58526.32210.53
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19631.58631.58526.32210.53
หลักสูตร 5 ปี471327.662246.811123.4012.13
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26415.381350.00934.6200.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21942.86942.8629.5214.76
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1895830.6910253.972915.3400.00
ภาคปกติ1895830.6910253.972915.3400.00
หลักสูตร 2 ปี23521.741043.48834.7800.00
1. สาขาวิชาการประมง23521.741043.48834.7800.00
หลักสูตร 4 ปี1665331.939255.422112.6500.00
1. สาขาวิชาการประมง1002929.005656.001515.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง662436.363654.5569.0900.00
บริหารธุรกิจ83729535.2440748.6310812.90273.23
ภาคปกติ83729535.2440748.6310812.90273.23
หลักสูตร 2 ปี933335.484447.311313.9833.23
1. สาขาวิชาการบัญชี642335.943148.44914.0611.56
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291034.481344.83413.7926.90
หลักสูตร 4 ปี74426235.2236348.799512.77243.23
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1786335.398447.192815.7331.69
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1847239.137942.932413.0494.89
3. สาขาวิชาการบัญชี1624125.319558.642213.5842.47
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1706739.418348.821710.0031.76
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501938.002244.0048.00510.00
เศรษฐศาสตร์24910441.7711244.982911.6541.61
ภาคปกติ24910441.7711244.982911.6541.61
หลักสูตร 4 ปี2229040.5410346.402611.7131.35
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์823745.123947.5667.3200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม843541.673339.291416.6722.38
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์561832.143155.36610.7111.79
หลักสูตร 5 ปี271451.85933.33311.1113.70
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271451.85933.33311.1113.70
พัฒนาการท่องเที่ยว25910440.1511444.022911.20124.63
ภาคปกติ25910440.1511444.022911.20124.63
หลักสูตร 2 ปี822935.373846.34910.9867.32
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว822935.373846.34910.9867.32
หลักสูตร 4 ปี1777542.377642.942011.3063.39
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1043533.654947.121615.3843.85
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว532037.742750.9447.5523.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1917137.178946.602412.5773.66
ภาคปกติ1917137.178946.602412.5773.66
หลักสูตร 4 ปี1917137.178946.602412.5773.66
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1104137.275852.7376.3643.64
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ813037.043138.271720.9933.70
สารสนเทศและการสื่อสาร862933.723945.351618.6022.33
ภาคปกติ862933.723945.351618.6022.33
หลักสูตร 4 ปี862933.723945.351618.6022.33
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล862933.723945.351618.6022.33
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2457530.6112249.804016.3383.27
ภาคปกติ2457530.6112249.804016.3383.27
หลักสูตร 4 ปี2457530.6112249.804016.3383.27
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร692333.333043.481217.3945.80
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร49714.293571.43714.2900.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร742533.783344.591216.2245.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20525.001365.00210.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์331545.451133.33721.2100.00
วิทยาศาสตร์30210635.1014548.014113.58103.31
ภาคปกติ30210635.1014548.014113.58103.31
หลักสูตร 4 ปี30210635.1014548.014113.58103.31
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1103935.456054.5587.2732.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ401230.001435.001025.00410.00
3. สาขาวิชาเคมี461532.612554.35510.8712.17
4. สาขาวิชาสถิติ12758.33433.3318.3300.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251144.001248.0028.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ461430.432043.481123.9112.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9222.22444.44222.22111.11
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7457.14228.57114.2900.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.57457.14114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2489538.3111947.982811.2962.42
ภาคปกติ2489538.3111947.982811.2962.42
หลักสูตร 4 ปี2489538.3111947.982811.2962.42
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1264535.716350.001411.1143.17
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1225040.985645.901411.4821.64
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31610733.8614947.155216.4682.53
ภาคปกติ31610733.8614947.155216.4682.53
หลักสูตร 2 ปี13430.77646.15323.0800.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13430.77646.15323.0800.00
หลักสูตร 4 ปี30310333.9914347.194916.1782.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241250.001041.6728.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17529.41952.94317.6500.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9555.56333.33111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00266.6700.00133.33
5. สาขาวิชาการตลาด19526.321052.63421.0500.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17952.94529.41317.6500.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551629.092749.091221.8200.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30723.331963.3326.6726.67
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7342.86342.86114.2900.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231043.481043.48313.0400.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8225.00337.50112.50225.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้912931.874246.151718.6833.30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1212621.495747.113024.7986.61
ภาคปกติ1212621.495747.113024.7986.61
หลักสูตร 2 ปี22522.73731.82731.82313.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15426.67320.00533.33320.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7114.29457.14228.5700.00
หลักสูตร 4 ปี992121.215050.512323.2355.05
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง23417.391356.52521.7414.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2129.521257.14628.5714.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9222.22777.7800.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14428.57642.86321.4317.14
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32928.131237.50928.1326.25