เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามจำนวนพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17392929.281,58449.9253516.861253.94
ภาคปกติ3,12291129.181,56150.0052816.911223.91
ภาคสมทบ511835.292345.10713.7335.88
ผลิตกรรมการเกษตร58416027.4030151.5410117.29223.77
ภาคปกติ53314226.6427852.169417.64193.56
หลักสูตร 2 ปี1273023.626450.392620.4775.51
1. สาขาวิชาพืชไร่591118.643355.931220.3435.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681927.943145.591420.5945.88
หลักสูตร 4 ปี40611227.5921452.716816.75122.96
1. สาขาวิชาพืชไร่631523.813352.381422.2211.59
2. สาขาวิชาพืชสวน1843921.2011260.872614.1373.80
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441943.181738.64613.6424.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67541.67433.3318.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20735.00945.00420.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631930.163352.381015.8711.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201155.00525.00420.0000.00
ภาคสมทบ511835.292345.10713.7335.88
หลักสูตร 2 ปี511835.292345.10713.7335.88
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)511835.292345.10713.7335.88
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1644829.278451.222515.2474.27
ภาคปกติ1644829.278451.222515.2474.27
หลักสูตร 2 ปี1023130.395150.001716.6732.94
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1023130.395150.001716.6732.94
หลักสูตร 4 ปี621727.423353.23812.9046.45
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621727.423353.23812.9046.45
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2396225.9412451.884117.15125.02
ภาคปกติ2396225.9412451.884117.15125.02
หลักสูตร 2 ปี932627.964548.391617.2066.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.861346.43932.1413.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451431.112453.3348.8936.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20735.00840.00315.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1463624.667954.112517.1264.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1463624.667954.112517.1264.11
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1093027.525348.622018.3565.50
ภาคปกติ1093027.525348.622018.3565.50
หลักสูตร 2 ปี20315.001260.00315.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.001260.00315.00210.00
หลักสูตร 4 ปี22522.731150.00313.64313.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22522.731150.00313.64313.64
หลักสูตร 5 ปี672232.843044.781420.9011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.501237.50825.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351028.571851.43617.1412.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1072523.366257.941816.8221.87
ภาคปกติ1072523.366257.941816.8221.87
หลักสูตร 2 ปี31619.351754.84825.8100.00
1. สาขาวิชาการประมง31619.351754.84825.8100.00
หลักสูตร 4 ปี761925.004559.211013.1622.63
1. สาขาวิชาการประมง491326.532959.18612.2412.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27622.221659.26414.8113.70
บริหารธุรกิจ56717430.6929351.688114.29193.35
ภาคปกติ56717430.6929351.688114.29193.35
หลักสูตร 2 ปี862630.234956.98910.4722.33
1. สาขาวิชาการบัญชี501224.003060.00612.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361438.891952.7838.3300.00
หลักสูตร 4 ปี48114830.7724450.737214.97173.53
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1394834.537050.361611.5153.60
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1444329.867350.692215.2864.17
3. สาขาวิชาการบัญชี1283628.136853.131914.8453.91
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)481735.422245.83816.6712.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22418.181150.00731.8200.00
เศรษฐศาสตร์1162824.146757.761815.5232.59
ภาคปกติ1162824.146757.761815.5232.59
หลักสูตร 4 ปี1062422.646460.381514.1532.83
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์26415.381869.23415.3800.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33927.271648.48618.1826.06
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์471123.403063.83510.6412.13
หลักสูตร 5 ปี10440.00330.00330.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10440.00330.00330.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1947337.638543.812914.9573.61
ภาคปกติ1947337.638543.812914.9573.61
หลักสูตร 2 ปี582543.102237.93813.7935.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582543.102237.93813.7935.17
หลักสูตร 4 ปี1364835.296346.322115.4442.94
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1064037.745047.171514.1510.94
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30826.671343.33620.00310.00
ศิลปศาสตร์2006432.008643.004321.5073.50
ภาคปกติ2006432.008643.004321.5073.50
หลักสูตร 4 ปี2006432.008643.004321.5073.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ862630.233844.191618.6066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1123632.144842.862724.1110.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร973435.054647.421212.3755.15
ภาคปกติ973435.054647.421212.3755.15
หลักสูตร 4 ปี973435.054647.421212.3755.15
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล973435.054647.421212.3755.15
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1583723.428352.533018.9985.06
ภาคปกติ1583723.428352.533018.9985.06
หลักสูตร 4 ปี1583723.428352.533018.9985.06
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร551323.642952.731018.1835.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร22418.181254.55627.2700.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร521426.922548.08917.3147.69
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21523.811361.90314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.50450.00225.00112.50
วิทยาศาสตร์1624829.638250.622616.0563.70
ภาคปกติ1624829.638250.622616.0563.70
หลักสูตร 4 ปี1624829.638250.622616.0563.70
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์672232.843349.25913.4334.48
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15213.33960.00426.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี15320.00853.33213.33213.33
4. สาขาวิชาสถิติ5360.00120.00120.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15426.671066.6716.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341338.241441.18617.6512.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00685.71114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2187132.5710950.002913.3094.13
ภาคปกติ2187132.5710950.002913.3094.13
หลักสูตร 4 ปี2187132.5710950.002913.3094.13
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1093431.195853.211311.9343.67
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1093733.945146.791614.6854.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1734827.758046.243620.8195.20
ภาคปกติ1734827.758046.243620.8195.20
หลักสูตร 4 ปี1734827.758046.243620.8195.20
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11666.67222.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00330.00220.00110.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00685.7100.00114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16531.25850.00212.5016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27940.91627.2714.55
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13646.15538.46215.3800.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7114.29342.86342.8600.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00440.00220.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.00360.00120.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711926.763143.661622.5457.04
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร852731.762934.122630.5933.53
ภาคปกติ852731.762934.122630.5933.53
หลักสูตร 2 ปี24937.50729.17729.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67116.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10440.00440.00110.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.50225.00562.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611829.512236.071931.1523.28
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00350.00233.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12325.00650.00325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.00240.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.41635.29635.2900.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21733.33942.86523.8100.00