เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,41844.691,50747.49762.40752.36973.06
ภาคปกติ3,1221,39144.551,48947.69752.40712.27963.07
ภาคสมทบ512752.941835.2911.9647.8411.96
ผลิตกรรมการเกษตร58424942.6428548.80122.05223.77162.74
ภาคปกติ53322241.6526750.09112.06183.38152.81
หลักสูตร 2 ปี1275442.526752.7610.7943.1510.79
1. สาขาวิชาพืชไร่592644.073152.5400.0023.3900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682841.183652.9411.4722.9411.47
หลักสูตร 4 ปี40616841.3820049.26102.46143.45143.45
1. สาขาวิชาพืชไร่632438.103250.7923.1723.1734.76
2. สาขาวิชาพืชสวน1847339.679149.4663.2684.3563.26
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441943.182147.7312.2712.2724.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12541.67758.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201155.00840.0015.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร633149.212742.8600.0023.1734.76
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20525.001470.0000.0015.0000.00
ภาคสมทบ512752.941835.2911.9647.8411.96
หลักสูตร 2 ปี512752.941835.2911.9647.8411.96
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512752.941835.2911.9647.8411.96
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1647948.177143.2953.0510.6184.88
ภาคปกติ1647948.177143.2953.0510.6184.88
หลักสูตร 2 ปี1024544.124948.0410.9810.9865.88
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1024544.124948.0410.9810.9865.88
หลักสูตร 4 ปี623454.842235.4846.4500.0023.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623454.842235.4846.4500.0023.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23910142.2612451.8883.3531.2631.26
ภาคปกติ23910142.2612451.8883.3531.2631.26
หลักสูตร 2 ปี933234.415356.9944.3022.1522.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431450.0013.5700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451022.222964.4424.4424.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20945.001050.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1466947.267148.6342.7410.6810.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1466947.267148.6342.7410.6810.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1094036.705651.3854.5943.6743.67
ภาคปกติ1094036.705651.3854.5943.6743.67
หลักสูตร 2 ปี20945.001050.0000.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20945.001050.0000.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี22731.82940.91313.6429.0914.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82940.91313.6429.0914.55
หลักสูตร 5 ปี672435.823755.2222.9922.9922.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321546.881443.7500.0026.2513.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35925.712365.7125.7100.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075046.735147.6632.8021.8710.93
ภาคปกติ1075046.735147.6632.8021.8710.93
หลักสูตร 2 ปี311341.941754.8413.2300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง311341.941754.8413.2300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี763748.683444.7422.6322.6311.32
1. สาขาวิชาการประมง492244.902551.0224.0800.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271555.56933.3300.0027.4113.70
บริหารธุรกิจ56726546.7427147.8030.53132.29152.65
ภาคปกติ56726546.7427147.8030.53132.29152.65
หลักสูตร 2 ปี863540.704451.1600.0055.8122.33
1. สาขาวิชาการบัญชี502142.002346.0000.0048.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361438.892158.3300.0012.7800.00
หลักสูตร 4 ปี48123047.8222747.1930.6281.66132.70
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1395942.457050.3632.1621.4453.60
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1446041.677652.7800.0032.0853.47
3. สาขาวิชาการบัญชี1287659.384938.2800.0010.7821.56
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482450.002245.8300.0024.1700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221150.001045.4500.0000.0014.55
เศรษฐศาสตร์1165850.004942.2443.4500.0054.31
ภาคปกติ1165850.004942.2443.4500.0054.31
หลักสูตร 4 ปี1065249.064643.4043.7700.0043.77
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261453.85934.6227.6900.0013.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม331339.391854.5500.0000.0026.06
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472553.191940.4324.2600.0012.13
หลักสูตร 5 ปี10660.00330.0000.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00330.0000.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1948543.819046.3973.6142.0684.12
ภาคปกติ1948543.819046.3973.6142.0684.12
หลักสูตร 2 ปี582339.662950.0023.4511.7235.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582339.662950.0023.4511.7235.17
หลักสูตร 4 ปี1366245.596144.8553.6832.2153.68
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065249.064542.4521.8932.8343.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301033.331653.33310.0000.0013.33
ศิลปศาสตร์2007437.0010452.00105.0042.0084.00
ภาคปกติ2007437.0010452.00105.0042.0084.00
หลักสูตร 4 ปี2007437.0010452.00105.0042.0084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863136.054653.4911.1644.6544.65
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124237.505851.7987.1400.0043.57
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร974647.424546.3911.0344.1211.03
ภาคปกติ974647.424546.3911.0344.1211.03
หลักสูตร 4 ปี974647.424546.3911.0344.1211.03
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล974647.424546.3911.0344.1211.03
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588050.636037.9742.5353.1695.70
ภาคปกติ1588050.636037.9742.5353.1695.70
หลักสูตร 4 ปี1588050.636037.9742.5353.1695.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร552545.452647.2723.6411.8211.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221463.64731.8200.0014.5500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร522853.851630.7711.9211.92611.54
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21942.86733.3314.7629.5229.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8450.00450.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์1627143.838250.6242.4710.6242.47
ภาคปกติ1627143.838250.6242.4710.6242.47
หลักสูตร 4 ปี1627143.838250.6242.4710.6242.47
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์672334.334161.1911.4900.0022.99
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15853.33533.3316.6700.0016.67
3. สาขาวิชาเคมี15426.67853.33213.3316.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00240.0000.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15746.67853.3300.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881544.1200.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2188538.9911050.4652.29104.5983.67
ภาคปกติ2188538.9911050.4652.29104.5983.67
หลักสูตร 4 ปี2188538.9911050.4652.29104.5983.67
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1094036.705853.2132.7554.5932.75
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1094541.285247.7121.8354.5954.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738649.717845.0942.3110.5842.31
ภาคปกติ1738649.717845.0942.3110.5842.31
หลักสูตร 4 ปี1738649.717845.0942.3110.5842.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9444.44555.5600.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00330.0000.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8600.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16956.25637.5000.0000.0016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271568.1814.5500.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13753.85646.1500.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7228.57571.4300.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00440.00110.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00480.0000.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้714259.152535.2122.8200.0022.82
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854957.653136.4711.1811.1833.53
ภาคปกติ854957.653136.4711.1811.1833.53
หลักสูตร 2 ปี241250.001041.6700.0014.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33350.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10660.00440.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00337.5000.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี613760.662134.4311.6400.0023.28
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.33433.3318.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00240.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171164.71529.4100.0000.0015.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211257.14838.1000.0000.0014.76