เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,4181,51144.211,60747.02571.671063.101374.01
ภาคปกติ3,3391,47944.291,56846.96561.681033.081333.98
ภาคสมทบ793240.513949.3711.2733.8045.06
ผลิตกรรมการเกษตร50423246.0324648.8130.6050.99183.57
ภาคปกติ46221546.5422348.2730.6540.87173.68
หลักสูตร 2 ปี1326549.245843.9410.7632.2753.79
1. สาขาวิชาพืชไร่532343.402649.0611.8911.8923.77
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร794253.163240.5100.0022.5333.80
หลักสูตร 4 ปี33015045.4516550.0020.6110.30123.64
1. สาขาวิชาพืชไร่512345.102650.9800.0000.0023.92
2. สาขาวิชาพืชสวน1466745.897350.0010.6800.0053.42
3. สาขาวิชาอารักขาพืช381950.001847.3700.0000.0012.63
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12325.00866.6700.0000.0018.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7685.71114.2900.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร622743.553150.0011.6111.6123.23
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร14535.71857.1400.0000.0017.14
ภาคสมทบ421740.482354.7600.0012.3812.38
หลักสูตร 2 ปี421740.482354.7600.0012.3812.38
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)421740.482354.7600.0012.3812.38
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1387050.726144.2021.4510.7242.90
ภาคปกติ1387050.726144.2021.4510.7242.90
หลักสูตร 2 ปี904246.674448.8922.2200.0022.22
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน904246.674448.8922.2200.0022.22
หลักสูตร 4 ปี482858.331735.4200.0012.0824.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน482858.331735.4200.0012.0824.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2129946.709645.2831.4262.8383.77
ภาคปกติ2129946.709645.2831.4262.8383.77
หลักสูตร 2 ปี732331.514460.2700.0034.1134.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)26934.621350.0000.00311.5413.85
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31929.032064.5200.0000.0026.45
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16531.251168.7500.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1397654.685237.4132.1632.1653.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1397654.685237.4132.1632.1653.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1366245.596346.3242.9453.6821.47
ภาคปกติ1366245.596346.3242.9453.6821.47
หลักสูตร 2 ปี211047.62942.8614.7614.7600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์211047.62942.8614.7614.7600.00
หลักสูตร 4 ปี19736.84947.3700.00315.7900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19736.84947.3700.00315.7900.00
หลักสูตร 5 ปี964546.884546.8833.1311.0422.08
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม532852.832343.4000.0011.8911.89
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม431739.532251.1636.9800.0012.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ933739.784952.6911.0811.0855.38
ภาคปกติ933739.784952.6911.0811.0855.38
หลักสูตร 2 ปี221045.451045.4514.5500.0014.55
1. สาขาวิชาการประมง221045.451045.4514.5500.0014.55
หลักสูตร 4 ปี712738.033954.9300.0011.4145.63
1. สาขาวิชาการประมง421740.482150.0000.0012.3837.14
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291034.481862.0700.0000.0013.45
บริหารธุรกิจ57326746.6026446.0740.70193.32193.32
ภาคปกติ57326746.6026446.0740.70193.32193.32
หลักสูตร 2 ปี1034947.574947.5700.0032.9121.94
1. สาขาวิชาการบัญชี974748.454748.4500.0022.0611.03
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6233.33233.3300.00116.67116.67
หลักสูตร 4 ปี47021846.3821545.7440.85163.40173.62
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1516744.376845.0321.3253.3195.96
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1274837.807357.4821.5721.5721.57
3. สาขาวิชาการบัญชี1256652.804838.4000.0075.6043.20
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)281864.29932.1400.0000.0013.57
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ12758.33433.3300.0018.3300.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่271244.441348.1500.0013.7013.70
เศรษฐศาสตร์1436545.456847.5532.1032.1042.80
ภาคปกติ1436545.456847.5532.1032.1042.80
หลักสูตร 4 ปี1175647.865547.0132.5610.8521.71
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์512141.182549.0223.9211.9623.92
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม382052.631847.3700.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์281553.571242.8613.5700.0000.00
หลักสูตร 5 ปี26934.621350.0000.0027.6927.69
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ26934.621350.0000.0027.6927.69
พัฒนาการท่องเที่ยว21410147.209644.8631.4094.2152.34
ภาคปกติ21410147.209644.8631.4094.2152.34
หลักสูตร 2 ปี663146.973248.4800.0023.0311.52
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว663146.973248.4800.0023.0311.52
หลักสูตร 4 ปี1487047.306443.2432.0374.7342.70
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1095045.874944.9521.8343.6743.67
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว392051.281538.4612.5637.6900.00
ศิลปศาสตร์32411936.7315648.1582.47175.25247.41
ภาคปกติ32411936.7315648.1582.47175.25247.41
หลักสูตร 4 ปี32411936.7315648.1582.47175.25247.41
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1434128.678257.3410.7085.59117.69
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1727845.357241.8674.0795.2363.49
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ900.00222.2200.0000.00777.78
สารสนเทศและการสื่อสาร1726738.959052.3342.3363.4952.91
ภาคปกติ1726738.959052.3342.3363.4952.91
หลักสูตร 2 ปี21628.571361.9000.0000.0029.52
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล21628.571361.9000.0000.0029.52
หลักสูตร 4 ปี1516140.407750.9942.6563.9731.99
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1516140.407750.9942.6563.9731.99
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1557347.106642.5821.2963.8785.16
ภาคปกติ1557347.106642.5821.2963.8785.16
หลักสูตร 4 ปี1557347.106642.5821.2963.8785.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร462350.001839.1312.1724.3524.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301550.001136.6700.0026.6726.67
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร633047.622742.8611.5911.5946.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11545.45545.4500.0019.0900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์500.005100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2029245.549044.5552.4894.4662.97
ภาคปกติ2029245.549044.5552.4894.4662.97
หลักสูตร 4 ปี2029245.549044.5552.4894.4662.97
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์883944.324247.7311.1455.6811.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231043.48834.7814.35313.0414.35
3. สาขาวิชาเคมี261557.691142.3100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ2150.0000.0000.0000.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12325.00758.3318.3300.0018.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432148.841944.1912.3312.3312.33
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3266.67133.3300.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2150.0000.00150.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.00266.6700.0000.00133.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2319139.3910746.3273.03146.06125.19
ภาคปกติ2319139.3910746.3273.03146.06125.19
หลักสูตร 4 ปี2319139.3910746.3273.03146.06125.19
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1334936.846750.3843.0164.5175.26
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์984242.864040.8233.0688.1655.10
วิทยาลัยนานาชาติ13430.77753.8517.6900.0017.69
ภาคปกติ13430.77753.8517.6900.0017.69
หลักสูตร 4 ปี13430.77753.8517.6900.0017.69
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13430.77753.8517.6900.0017.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2209844.5510346.8252.2741.82104.55
ภาคปกติ2089445.199646.1552.4031.44104.81
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2079344.939646.3852.4231.45104.83
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช22731.821150.0000.0029.0929.09
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20840.001155.0015.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10440.00660.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20735.001365.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24937.501145.8314.1714.1728.33
7. สาขาวิชาการบัญชี13753.85646.1500.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน21733.331152.3814.7600.0029.52
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้684058.822435.2922.9400.0022.94
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7457.14342.8600.0000.0000.00
ภาคสมทบ12433.33758.3300.0018.3300.00
หลักสูตร 2 ปี12433.33758.3300.0018.3300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8450.00337.5000.00112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.004100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร883438.644551.1422.2711.1466.82
ภาคปกติ632336.513657.1411.5900.0034.76
หลักสูตร 2 ปี12325.00866.6700.0000.0018.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง200.002100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00375.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6350.00350.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี512039.222854.9011.9600.0023.92
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง20840.001260.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช17741.18952.9415.8800.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ100.0000.0000.0000.001100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.004100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น9555.56333.3300.0000.00111.11
ภาคสมทบ251144.00936.0014.0014.00312.00
หลักสูตร 2 ปี251144.00936.0014.0014.00312.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น251144.00936.0014.0014.00312.00