เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,26651.141,90242.92912.051192.69531.20
ภาคปกติ4,3612,23851.321,87342.95871.991132.59501.15
ภาคสมทบ702840.002941.4345.7168.5734.29
ผลิตกรรมการเกษตร74134947.1034846.96192.56192.5660.81
ภาคปกติ67132147.8431947.54152.24131.9430.45
หลักสูตร 2 ปี1044442.315350.9632.8832.8810.96
1. สาขาวิชาพืชไร่522446.152751.9200.0000.0011.92
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร522038.462650.0035.7735.7700.00
หลักสูตร 4 ปี56727748.8526646.91122.12101.7620.35
1. สาขาวิชาพืชไร่844148.813845.2444.7611.1900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2229944.5911451.3531.3562.7000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1216251.245343.8032.4821.6510.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291344.831655.1700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432558.141739.5312.3300.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432455.811739.5300.0012.3312.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251352.001144.0014.0000.0000.00
ภาคสมทบ702840.002941.4345.7168.5734.29
หลักสูตร 2 ปี702840.002941.4345.7168.5734.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)702840.002941.4345.7168.5734.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1015453.473938.6121.9865.9400.00
ภาคปกติ1015453.473938.6121.9865.9400.00
หลักสูตร 4 ปี1015453.473938.6121.9865.9400.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1015453.473938.6121.9865.9400.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20811454.818540.8752.4041.9200.00
ภาคปกติ20811454.818540.8752.4041.9200.00
หลักสูตร 2 ปี583255.172339.6611.7223.4500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12650.00650.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311548.391445.1600.0026.4500.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151173.33320.0016.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1508254.676241.3342.6721.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1508254.676241.3342.6721.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1064138.685753.7721.8954.7210.94
ภาคปกติ1064138.685753.7721.8954.7210.94
หลักสูตร 2 ปี311032.262064.5200.0013.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311032.262064.5200.0013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี14642.86750.0000.0000.0017.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14642.86750.0000.0000.0017.14
หลักสูตร 5 ปี612540.983049.1823.2846.5600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311341.941445.1626.4526.4500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301240.001653.3300.0026.6700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20910952.158641.1562.8752.3931.44
ภาคปกติ20910952.158641.1562.8752.3931.44
หลักสูตร 2 ปี331236.361854.5513.0326.0600.00
1. สาขาวิชาการประมง331236.361854.5513.0326.0600.00
หลักสูตร 4 ปี1769755.116838.6452.8431.7031.70
1. สาขาวิชาการประมง1236653.665141.4654.0700.0010.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง533158.491732.0800.0035.6623.77
บริหารธุรกิจ92847651.2940143.21121.29232.48161.72
ภาคปกติ92847651.2940143.21121.29232.48161.72
หลักสูตร 2 ปี1014544.554544.5521.9865.9432.97
1. สาขาวิชาการบัญชี592338.983152.5411.6935.0811.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422252.381433.3312.3837.1424.76
หลักสูตร 4 ปี82743152.1235643.05101.21172.06131.57
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20110351.249245.7710.5021.0031.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1878344.399450.2742.1431.6031.60
3. สาขาวิชาการบัญชี20112461.696833.8310.5052.4931.49
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1477953.745940.1432.0453.4010.68
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ914246.154347.2511.1022.2033.30
เศรษฐศาสตร์33017051.5214543.9461.8251.5241.21
ภาคปกติ33017051.5214543.9461.8251.5241.21
หลักสูตร 4 ปี27714552.3511842.6062.1741.4441.44
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์954850.534042.1155.2600.0022.11
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม864754.653439.5311.1633.4911.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์965052.084445.8300.0011.0411.04
หลักสูตร 5 ปี532547.172750.9400.0011.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532547.172750.9400.0011.8900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21311955.878640.3831.4131.4120.94
ภาคปกติ21311955.878640.3831.4131.4120.94
หลักสูตร 2 ปี563257.142137.5011.7923.5700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563257.142137.5011.7923.5700.00
หลักสูตร 4 ปี1578755.416541.4021.2710.6421.27
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1116154.954843.2421.8000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462656.521736.9600.0012.1724.35
ศิลปศาสตร์1304534.627557.6953.8543.0810.77
ภาคปกติ1304534.627557.6953.8543.0810.77
หลักสูตร 4 ปี1304534.627557.6953.8543.0810.77
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ822935.374757.3211.2244.8811.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ481633.332858.3348.3300.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร783342.313848.7211.2845.1322.56
ภาคปกติ783342.313848.7211.2845.1322.56
หลักสูตร 4 ปี783342.313848.7211.2845.1322.56
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล783342.313848.7211.2845.1322.56
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28415353.8711741.2041.4172.4631.06
ภาคปกติ28415353.8711741.2041.4172.4631.06
หลักสูตร 4 ปี28415353.8711741.2041.4172.4631.06
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร683247.063348.5311.4711.4711.47
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583458.622136.2100.0023.4511.72
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร713752.112940.8511.4145.6300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442454.551943.1800.0000.0012.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432660.471534.8824.6500.0000.00
วิทยาศาสตร์39721554.1615940.05123.0292.2720.50
ภาคปกติ39721554.1615940.05123.0292.2720.50
หลักสูตร 4 ปี39721554.1615940.05123.0292.2720.50
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1004747.004747.0022.0033.0011.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462963.041532.6112.1700.0012.17
3. สาขาวิชาเคมี573357.891933.3311.7547.0200.00
4. สาขาวิชาสถิติ19947.371052.6300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412253.661639.0224.8812.4400.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ542648.152648.1511.8511.8500.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422559.521433.3337.1400.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201365.00525.00210.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181161.11738.8900.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22712555.078939.2141.7641.7652.20
ภาคปกติ22712555.078939.2141.7641.7652.20
หลักสูตร 4 ปี22712555.078939.2141.7641.7652.20
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1105550.004944.5543.6421.8200.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1177059.834034.1900.0021.7154.27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34619556.3611934.3972.02174.9182.31
ภาคปกติ34619556.3611934.3972.02174.9182.31
หลักสูตร 2 ปี441431.822045.4536.8249.0936.82
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19736.841157.8900.0015.2600.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25728.00936.00312.00312.00312.00
หลักสูตร 4 ปี30218159.939932.7841.32134.3051.66
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291862.071034.4800.0013.4500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17847.06635.2900.00317.6500.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8337.50337.5000.00112.50112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341852.941338.2400.0038.8200.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์592745.762338.9846.7823.3935.08
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์433069.771330.2300.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261973.08623.0800.0000.0013.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13861.54323.0800.00215.3800.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้735068.492230.1400.0011.3700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1336851.135843.6132.2643.0100.00
ภาคปกติ1336851.135843.6132.2643.0100.00
หลักสูตร 2 ปี261038.461453.8527.6900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง16956.25637.5016.2500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00250.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.006100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1075854.214441.1210.9343.7400.00
1. สาขาวิชาการประมง241562.50729.1714.1714.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16956.25743.7500.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11872.73327.2700.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00743.7500.0016.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์401845.002050.0000.0025.0000.00