เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,3381,46843.981,56346.82541.621053.151484.43
ภาคปกติ3,2881,44944.071,53546.68541.641033.131474.47
ภาคสมทบ501938.002856.0000.0024.0012.00
ผลิตกรรมการเกษตร49322445.4424048.6830.6151.01214.26
ภาคปกติ45520945.9321948.1330.6640.88204.40
หลักสูตร 2 ปี1296248.065744.1910.7832.3364.65
1. สาขาวิชาพืชไร่522140.382650.0011.9211.9235.77
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร774153.253140.2600.0022.6033.90
หลักสูตร 4 ปี32614745.0916249.6920.6110.31144.29
1. สาขาวิชาพืชไร่512345.102549.0200.0000.0035.88
2. สาขาวิชาพืชสวน1466745.897350.0010.6800.0053.42
3. สาขาวิชาอารักขาพืช371745.951848.6500.0000.0025.41
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12325.00866.6700.0000.0018.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7685.71114.2900.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร622743.553150.0011.6111.6123.23
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร11436.36654.5500.0000.0019.09
ภาคสมทบ381539.472155.2600.0012.6312.63
หลักสูตร 2 ปี381539.472155.2600.0012.6312.63
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)381539.472155.2600.0012.6312.63
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1336649.626045.1121.5010.7543.01
ภาคปกติ1336649.626045.1121.5010.7543.01
หลักสูตร 2 ปี863945.354350.0022.3300.0022.33
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน863945.354350.0022.3300.0022.33
หลักสูตร 4 ปี472757.451736.1700.0012.1324.26
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน472757.451736.1700.0012.1324.26
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2129846.239645.2831.4262.8394.25
ภาคปกติ2129846.239645.2831.4262.8394.25
หลักสูตร 2 ปี732331.514460.2700.0034.1134.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)25832.001352.0000.00312.0014.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)321031.252062.5000.0000.0026.25
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16531.251168.7500.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1397553.965237.4132.1632.1664.32
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1397553.965237.4132.1632.1664.32
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1366144.856346.3242.9453.6832.21
ภาคปกติ1366144.856346.3242.9453.6832.21
หลักสูตร 2 ปี21942.86942.8614.7614.7614.76
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86942.8614.7614.7614.76
หลักสูตร 4 ปี19736.84947.3700.00315.7900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19736.84947.3700.00315.7900.00
หลักสูตร 5 ปี964546.884546.8833.1311.0422.08
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม532852.832343.4000.0011.8911.89
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม431739.532251.1636.9800.0012.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ933638.714952.6911.0811.0866.45
ภาคปกติ933638.714952.6911.0811.0866.45
หลักสูตร 2 ปี231043.481043.4814.3500.0028.70
1. สาขาวิชาการประมง231043.481043.4814.3500.0028.70
หลักสูตร 4 ปี702637.143955.7100.0011.4345.71
1. สาขาวิชาการประมง411639.022151.2200.0012.4437.32
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291034.481862.0700.0000.0013.45
บริหารธุรกิจ56426146.2825845.7430.53193.37234.08
ภาคปกติ56426146.2825845.7430.53193.37234.08
หลักสูตร 2 ปี1004747.004747.0000.0033.0033.00
1. สาขาวิชาการบัญชี954547.374648.4200.0022.1122.11
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5240.00120.0000.00120.00120.00
หลักสูตร 4 ปี46421446.1221145.4730.65163.45204.31
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1506644.006845.3310.6753.33106.67
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1254636.807156.8021.6021.6043.20
3. สาขาวิชาการบัญชี1256652.804838.4000.0075.6043.20
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)271866.67829.6300.0000.0013.70
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ11654.55436.3600.0019.0900.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่261246.151246.1500.0013.8513.85
เศรษฐศาสตร์1396446.046546.7632.1632.1642.88
ภาคปกติ1396446.046546.7632.1632.1642.88
หลักสูตร 4 ปี1145548.255346.4932.6310.8821.75
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์492040.822448.9824.0812.0424.08
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม382052.631847.3700.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์271555.561140.7413.7000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี25936.001248.0000.0028.0028.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ25936.001248.0000.0028.0028.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21010047.629143.3331.4394.2973.33
ภาคปกติ21010047.629143.3331.4394.2973.33
หลักสูตร 2 ปี653147.693147.6900.0023.0811.54
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว653147.693147.6900.0023.0811.54
หลักสูตร 4 ปี1456947.596041.3832.0774.8364.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075046.734642.9921.8743.7454.67
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว381950.001436.8412.6337.8912.63
ศิลปศาสตร์31911836.9915448.2882.51175.33226.90
ภาคปกติ31911836.9915448.2882.51175.33226.90
หลักสูตร 4 ปี31911836.9915448.2882.51175.33226.90
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1424028.178056.3410.7085.63139.15
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1727845.357241.8674.0795.2363.49
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ500.00240.0000.0000.00360.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1686538.698852.3831.7963.5763.57
ภาคปกติ1686538.698852.3831.7963.5763.57
หลักสูตร 2 ปี21628.571361.9000.0000.0029.52
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล21628.571361.9000.0000.0029.52
หลักสูตร 4 ปี1475940.147551.0232.0464.0842.72
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1475940.147551.0232.0464.0842.72
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1557347.106642.5821.2963.8785.16
ภาคปกติ1557347.106642.5821.2963.8785.16
หลักสูตร 4 ปี1557347.106642.5821.2963.8785.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร462350.001839.1312.1724.3524.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301550.001136.6700.0026.6726.67
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร633047.622742.8611.5911.5946.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11545.45545.4500.0019.0900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์500.005100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2029245.548944.0652.4894.4673.47
ภาคปกติ2029245.548944.0652.4894.4673.47
หลักสูตร 4 ปี2029245.548944.0652.4894.4673.47
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์883944.324247.7311.1455.6811.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231043.48834.7814.35313.0414.35
3. สาขาวิชาเคมี261557.691142.3100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ2150.0000.0000.0000.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12325.00758.3318.3300.0018.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432148.841841.8612.3312.3324.65
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3266.67133.3300.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2150.0000.00150.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.00266.6700.0000.00133.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2299139.7410545.8573.06146.11125.24
ภาคปกติ2299139.7410545.8573.06146.11125.24
หลักสูตร 4 ปี2299139.7410545.8573.06146.11125.24
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1334936.846750.3843.0164.5175.26
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์964243.753839.5833.1388.3355.21
วิทยาลัยนานาชาติ13430.77753.8517.6900.0017.69
ภาคปกติ13430.77753.8517.6900.0017.69
หลักสูตร 4 ปี13430.77753.8517.6900.0017.69
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13430.77753.8517.6900.0017.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ2169543.9810046.3052.3141.85125.56
ภาคปกติ2049144.619345.5952.4531.47125.88
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2039044.339345.8152.4631.48125.91
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช22731.821150.0000.0029.0929.09
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร20840.001155.0015.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว9444.44555.5600.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20525.001365.0000.0000.00210.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์24937.501041.6714.1714.17312.50
7. สาขาวิชาการบัญชี12650.00650.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน19736.841052.6315.2600.0015.26
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้684058.822435.2922.9400.0022.94
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7457.14342.8600.0000.0000.00
ภาคสมทบ12433.33758.3300.0018.3300.00
หลักสูตร 2 ปี12433.33758.3300.0018.3300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8450.00337.5000.00112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.004100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร562035.713257.1411.7900.0035.36
ภาคปกติ562035.713257.1411.7900.0035.36
หลักสูตร 2 ปี10220.00770.0000.0000.00110.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง200.002100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00375.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4250.00250.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี461839.132554.3512.1700.0024.35
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16743.75956.2500.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16637.50956.2516.2500.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ200.00150.0000.0000.00150.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.004100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น8562.50225.0000.0000.00112.50