เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2821,41343.051,49745.61752.29752.292226.76
ภาคปกติ3,2271,38642.951,48045.86742.29712.202166.69
ภาคสมทบ552749.091730.9111.8247.27610.91
ผลิตกรรมการเกษตร59624941.7828147.15122.01223.69325.37
ภาคปกติ54122241.0426448.80112.03183.33264.81
หลักสูตร 2 ปี1275442.526651.9710.7943.1521.57
1. สาขาวิชาพืชไร่592644.073152.5400.0023.3900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682841.183551.4711.4722.9422.94
หลักสูตร 4 ปี41416840.5819847.83102.42143.38245.80
1. สาขาวิชาพืชไร่632438.103250.7923.1723.1734.76
2. สาขาวิชาพืชสวน1897338.629148.1563.1784.23115.82
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441943.182045.4512.2712.2736.82
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12541.67650.0000.0000.0018.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211152.38838.1014.7600.0014.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653147.692741.5400.0023.0857.69
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20525.001470.0000.0015.0000.00
ภาคสมทบ552749.091730.9111.8247.27610.91
หลักสูตร 2 ปี552749.091730.9111.8247.27610.91
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552749.091730.9111.8247.27610.91
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1697846.157041.4252.9610.59158.88
ภาคปกติ1697846.157041.4252.9610.59158.88
หลักสูตร 2 ปี1074542.064945.7910.9310.931110.28
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1074542.064945.7910.9310.931110.28
หลักสูตร 4 ปี623353.232133.8746.4500.0046.45
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623353.232133.8746.4500.0046.45
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23910142.2612451.8872.9331.2641.67
ภาคปกติ23910142.2612451.8872.9331.2641.67
หลักสูตร 2 ปี923234.785357.6133.2622.1722.17
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431450.0013.5700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451022.222964.4424.4424.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)19947.371052.6300.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1476946.947148.3042.7210.6821.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1476946.947148.3042.7210.6821.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1094036.705651.3854.5943.6743.67
ภาคปกติ1094036.705651.3854.5943.6743.67
หลักสูตร 2 ปี20945.001050.0000.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20945.001050.0000.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี22731.82940.91313.6429.0914.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82940.91313.6429.0914.55
หลักสูตร 5 ปี672435.823755.2222.9922.9922.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321546.881443.7500.0026.2513.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35925.712365.7125.7100.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1094944.955045.8732.7521.8354.59
ภาคปกติ1094944.955045.8732.7521.8354.59
หลักสูตร 2 ปี311341.941754.8413.2300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง311341.941754.8413.2300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี783646.153342.3122.5622.5656.41
1. สาขาวิชาการประมง492142.862448.9824.0800.0024.08
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291551.72931.0300.0026.90310.34
บริหารธุรกิจ61126443.2127044.1930.49132.13619.98
ภาคปกติ61126443.2127044.1930.49132.13619.98
หลักสูตร 2 ปี893539.334449.4400.0055.6255.62
1. สาขาวิชาการบัญชี502142.002346.0000.0048.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391435.902153.8500.0012.5637.69
หลักสูตร 4 ปี52222943.8722643.3030.5781.535610.73
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1425840.857049.3032.1121.4196.34
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1626037.047546.3000.0031.852414.81
3. สาขาวิชาการบัญชี1397654.684935.2500.0010.72139.35
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552443.642240.0000.0023.64712.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241145.831041.6700.0000.00312.50
เศรษฐศาสตร์1285845.314837.5043.1300.001814.06
ภาคปกติ1285845.314837.5043.1300.001814.06
หลักสูตร 4 ปี1185244.074538.1443.3900.001714.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331442.42927.2726.0600.00824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361336.111850.0000.0000.00513.89
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์492551.021836.7324.0800.0048.16
หลักสูตร 5 ปี10660.00330.0000.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00330.0000.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1978543.159045.6973.5542.03115.58
ภาคปกติ1978543.159045.6973.5542.03115.58
หลักสูตร 2 ปี592338.982949.1523.3911.6946.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592338.982949.1523.3911.6946.78
หลักสูตร 4 ปี1386244.936144.2053.6232.1775.07
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075248.604542.0621.8732.8054.67
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311032.261651.6139.6800.0026.45
ศิลปศาสตร์1997437.1910351.76105.0342.0184.02
ภาคปกติ1997437.1910351.76105.0342.0184.02
หลักสูตร 4 ปี1997437.1910351.76105.0342.0184.02
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ853136.474552.9411.1844.7144.71
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124237.505851.7987.1400.0043.57
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1004646.004545.0011.0044.0044.00
ภาคปกติ1004646.004545.0011.0044.0044.00
หลักสูตร 4 ปี1004646.004545.0011.0044.0044.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1004646.004545.0011.0044.0044.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658048.486036.3642.4253.03169.70
ภาคปกติ1658048.486036.3642.4253.03169.70
หลักสูตร 4 ปี1658048.486036.3642.4253.03169.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร562544.642646.4323.5711.7923.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231460.87730.4300.0014.3514.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร542851.851629.6311.8511.85814.81
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21942.86733.3314.7629.5229.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36436.3600.0000.00327.27
วิทยาศาสตร์1827038.468245.0542.2010.552513.74
ภาคปกติ1827038.468245.0542.2010.552513.74
หลักสูตร 4 ปี1827038.468245.0542.2010.552513.74
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702332.864158.5711.4300.0057.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17847.06529.4115.8800.00317.65
3. สาขาวิชาเคมี21419.05838.1029.5214.76628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6233.33233.3300.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20735.00840.0000.0000.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881544.1200.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9666.6700.0000.0000.00333.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2218538.4611049.7752.26104.52114.98
ภาคปกติ2218538.4611049.7752.26104.52114.98
หลักสูตร 4 ปี2218538.4611049.7752.26104.52114.98
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1104036.365852.7332.7354.5543.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1114540.545246.8521.8054.5076.31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738549.137845.0942.3110.5852.89
ภาคปกติ1738549.137845.0942.3110.5852.89
หลักสูตร 4 ปี1738549.137845.0942.3110.5852.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9444.44555.5600.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00330.0000.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16956.25637.5000.0000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271568.1814.5500.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13753.85646.1500.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7228.57571.4300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00440.00110.0000.00110.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00480.0000.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้714259.152535.2122.8200.0022.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร844958.333035.7111.1911.1933.57
ภาคปกติ844958.333035.7111.1911.1933.57
หลักสูตร 2 ปี241250.001041.6700.0014.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33350.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10660.00440.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00337.5000.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี603761.672033.3311.6700.0023.33
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5480.00120.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.33433.3318.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00240.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171164.71529.4100.0000.0015.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211257.14838.1000.0000.0014.76