เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,04848.201,68239.59811.91862.023528.28
ภาคปกติ4,2012,02848.271,66139.54791.88852.023488.28
ภาคสมทบ482041.672143.7524.1712.0848.33
ผลิตกรรมการเกษตร72934447.1931342.94101.3781.10547.41
ภาคปกติ68132447.5829242.8881.1771.03507.34
หลักสูตร 2 ปี1356044.446346.6721.4821.4885.93
1. สาขาวิชาพืชไร่653147.692741.5411.5411.5457.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร702941.433651.4311.4311.4334.29
หลักสูตร 4 ปี54626448.3522941.9461.1050.92427.69
1. สาขาวิชาพืชไร่864754.653439.5322.3300.0033.49
2. สาขาวิชาพืชสวน2239843.9510446.6420.9020.90177.62
3. สาขาวิชาอารักขาพืช844857.142529.7622.3811.1989.52
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341647.061441.1800.0000.00411.76
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422354.761535.7100.0000.0049.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532445.282343.4000.0023.7747.55
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24833.331458.3300.0000.0028.33
ภาคสมทบ482041.672143.7524.1712.0848.33
หลักสูตร 2 ปี482041.672143.7524.1712.0848.33
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482041.672143.7524.1712.0848.33
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1416646.814431.2132.1300.002819.86
ภาคปกติ1416646.814431.2132.1300.002819.86
หลักสูตร 2 ปี21523.81314.2900.0000.001361.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21523.81314.2900.0000.001361.90
หลักสูตร 4 ปี1206150.834134.1732.5000.001512.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1206150.834134.1732.5000.001512.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25312649.8010842.6931.1972.7793.56
ภาคปกติ25312649.8010842.6931.1972.7793.56
หลักสูตร 2 ปี854047.063844.7100.0055.8822.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431139.2900.0027.1427.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361541.672055.5600.0012.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211257.14733.3300.0029.5200.00
หลักสูตร 4 ปี1688651.197041.6731.7921.1974.17
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1688651.197041.6731.7921.1974.17
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม833542.174453.0111.2011.2022.41
ภาคปกติ833542.174453.0111.2011.2022.41
หลักสูตร 2 ปี17741.18847.0600.0015.8815.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17741.18847.0600.0015.8815.88
หลักสูตร 4 ปี191052.63842.1100.0000.0015.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191052.63842.1100.0000.0015.26
หลักสูตร 5 ปี471838.302859.5712.1300.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261038.461557.6913.8500.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21838.101361.9000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18910052.916534.3973.7042.12136.88
ภาคปกติ18910052.916534.3973.7042.12136.88
หลักสูตร 2 ปี231043.481043.4828.7000.0014.35
1. สาขาวิชาการประมง231043.481043.4828.7000.0014.35
หลักสูตร 4 ปี1669054.225533.1353.0142.41127.23
1. สาขาวิชาการประมง1005555.002828.0044.0044.0099.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง663553.032740.9111.5200.0034.55
บริหารธุรกิจ83740548.3931537.6380.96252.998410.04
ภาคปกติ83740548.3931537.6380.96252.998410.04
หลักสูตร 2 ปี934952.693436.5600.0044.3066.45
1. สาขาวิชาการบัญชี643250.002640.6300.0011.5657.81
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291758.62827.5900.00310.3413.45
หลักสูตร 4 ปี74435647.8528137.7781.08212.827810.48
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1788447.197341.0121.1284.49116.18
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1847440.227138.5921.0963.263116.85
3. สาขาวิชาการบัญชี16210464.205433.3310.6200.0031.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1707443.536437.6510.5963.532514.71
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ502040.001938.0024.0012.00816.00
เศรษฐศาสตร์24913152.617630.5252.0172.813012.05
ภาคปกติ24913152.617630.5252.0172.813012.05
หลักสูตร 4 ปี22211652.257031.5341.8062.702611.71
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์824453.661821.9522.4444.881417.07
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม844047.623541.6711.1911.1978.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์563257.141730.3611.7911.7958.93
หลักสูตร 5 ปี271555.56622.2213.7013.70414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271555.56622.2213.7013.70414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว25910540.5410540.5451.9351.933915.06
ภาคปกติ25910540.5410540.5451.9351.933915.06
หลักสูตร 2 ปี824150.003441.4611.2211.2256.10
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824150.003441.4611.2211.2256.10
หลักสูตร 4 ปี1776436.167140.1142.2642.263419.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1044745.194644.2310.9621.9287.69
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531732.082547.1735.6623.77611.32
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์1918343.468946.6094.7142.0963.14
ภาคปกติ1918343.468946.6094.7142.0963.14
หลักสูตร 4 ปี1918343.468946.6094.7142.0963.14
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1104843.645247.2754.5510.9143.64
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ813543.213745.6844.9433.7022.47
สารสนเทศและการสื่อสาร864147.673743.0233.4922.3333.49
ภาคปกติ864147.673743.0233.4922.3333.49
หลักสูตร 4 ปี864147.673743.0233.4922.3333.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล864147.673743.0233.4922.3333.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24512952.659940.4100.0052.04124.90
ภาคปกติ24512952.659940.4100.0052.04124.90
หลักสูตร 4 ปี24512952.659940.4100.0052.04124.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร693550.722739.1300.0022.9057.25
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492653.062244.9000.0000.0012.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร743952.703141.8900.0022.7022.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20945.00840.0000.0000.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332060.611133.3300.0013.0313.03
วิทยาศาสตร์30213544.7011538.08175.6361.99299.60
ภาคปกติ30213544.7011538.08175.6361.99299.60
หลักสูตร 4 ปี30213544.7011538.08175.6361.99299.60
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1105045.454742.7310.9121.82109.09
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ401742.501332.50410.0012.50512.50
3. สาขาวิชาเคมี461941.301634.78715.2212.1736.52
4. สาขาวิชาสถิติ12650.00325.0000.0000.00325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25832.001352.00312.0000.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462656.521532.6112.1724.3524.35
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9444.44333.3300.0000.00222.22
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.29342.8600.0000.00342.86
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14228.57114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24812048.3910542.3420.8172.82145.65
ภาคปกติ24812048.3910542.3420.8172.82145.65
หลักสูตร 4 ปี24812048.3910542.3420.8172.82145.65
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1266249.215442.8621.5953.9732.38
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1225847.545141.8000.0021.64119.02
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31615749.6812740.1961.9030.95237.28
ภาคปกติ31615749.6812740.1961.9030.95237.28
หลักสูตร 2 ปี13969.23430.7700.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13969.23430.7700.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30314848.8412340.5961.9830.99237.59
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241041.671145.8314.1700.0028.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171058.82635.2900.0000.0015.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9555.56333.33111.1100.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3133.33266.6700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด191157.89526.3200.0000.00315.79
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17529.41635.29211.7600.00423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์552341.822341.8211.8223.64610.91
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301653.331343.3300.0000.0013.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7228.57571.4300.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231252.17834.7814.3500.0028.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8450.00450.0000.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้914953.853740.6600.0011.1044.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1217158.684033.0621.6521.6564.96
ภาคปกติ1217158.684033.0621.6521.6564.96
หลักสูตร 2 ปี221568.18522.7314.5500.0014.55
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15960.00533.3316.6700.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7685.7100.0000.0000.00114.29
หลักสูตร 4 ปี995656.573535.3511.0122.0255.05
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231460.87939.1300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211047.621047.6200.0000.0014.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9666.67222.2200.0000.00111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14857.14642.8600.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321856.25825.0013.1326.2539.38