เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,41843.011,50745.71762.31752.272216.70
ภาคปกติ3,2421,39142.911,48945.93752.31712.192166.66
ภาคสมทบ552749.091832.7311.8247.2759.09
ผลิตกรรมการเกษตร59824941.6428547.66122.01223.68305.02
ภาคปกติ54322240.8826749.17112.03183.31254.60
หลักสูตร 2 ปี1275442.526752.7610.7943.1510.79
1. สาขาวิชาพืชไร่592644.073152.5400.0023.3900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682841.183652.9411.4722.9411.47
หลักสูตร 4 ปี41616840.3820048.08102.40143.37245.77
1. สาขาวิชาพืชไร่632438.103250.7923.1723.1734.76
2. สาขาวิชาพืชสวน1897338.629148.1563.1784.23115.82
3. สาขาวิชาอารักขาพืช451942.222146.6712.2212.2236.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13538.46753.8500.0000.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211152.38838.1014.7600.0014.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653147.692741.5400.0023.0857.69
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20525.001470.0000.0015.0000.00
ภาคสมทบ552749.091832.7311.8247.2759.09
หลักสูตร 2 ปี552749.091832.7311.8247.2759.09
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552749.091832.7311.8247.2759.09
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1717946.207141.5252.9210.58158.77
ภาคปกติ1717946.207141.5252.9210.58158.77
หลักสูตร 2 ปี1074542.064945.7910.9310.931110.28
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1074542.064945.7910.9310.931110.28
หลักสูตร 4 ปี643453.132234.3846.2500.0046.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน643453.132234.3846.2500.0046.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24010142.0812451.6783.3331.2541.67
ภาคปกติ24010142.0812451.6783.3331.2541.67
หลักสูตร 2 ปี933234.415356.9944.3022.1522.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431450.0013.5700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451022.222964.4424.4424.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20945.001050.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1476946.947148.3042.7210.6821.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1476946.947148.3042.7210.6821.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1104036.365650.9154.5543.6454.55
ภาคปกติ1104036.365650.9154.5543.6454.55
หลักสูตร 2 ปี20945.001050.0000.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20945.001050.0000.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี23730.43939.13313.0428.7028.70
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23730.43939.13313.0428.7028.70
หลักสูตร 5 ปี672435.823755.2222.9922.9922.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321546.881443.7500.0026.2513.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35925.712365.7125.7100.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115045.055145.9532.7021.8054.50
ภาคปกติ1115045.055145.9532.7021.8054.50
หลักสูตร 2 ปี311341.941754.8413.2300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง311341.941754.8413.2300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี803746.253442.5022.5022.5056.25
1. สาขาวิชาการประมง512243.142549.0223.9200.0023.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291551.72931.0300.0026.90310.34
บริหารธุรกิจ61326543.2327144.2130.49132.12619.95
ภาคปกติ61326543.2327144.2130.49132.12619.95
หลักสูตร 2 ปี893539.334449.4400.0055.6255.62
1. สาขาวิชาการบัญชี502142.002346.0000.0048.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391435.902153.8500.0012.5637.69
หลักสูตร 4 ปี52423043.8922743.3230.5781.535610.69
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1435941.267048.9532.1021.4096.29
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1636036.817646.6300.0031.842414.72
3. สาขาวิชาการบัญชี1397654.684935.2500.0010.72139.35
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552443.642240.0000.0023.64712.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241145.831041.6700.0000.00312.50
เศรษฐศาสตร์1295844.964937.9843.1000.001813.95
ภาคปกติ1295844.964937.9843.1000.001813.95
หลักสูตร 4 ปี1195243.704638.6643.3600.001714.29
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331442.42927.2726.0600.00824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361336.111850.0000.0000.00513.89
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์502550.001938.0024.0000.0048.00
หลักสูตร 5 ปี10660.00330.0000.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00330.0000.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1978543.159045.6973.5542.03115.58
ภาคปกติ1978543.159045.6973.5542.03115.58
หลักสูตร 2 ปี592338.982949.1523.3911.6946.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592338.982949.1523.3911.6946.78
หลักสูตร 4 ปี1386244.936144.2053.6232.1775.07
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075248.604542.0621.8732.8054.67
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311032.261651.6139.6800.0026.45
ศิลปศาสตร์2007437.0010452.00105.0042.0084.00
ภาคปกติ2007437.0010452.00105.0042.0084.00
หลักสูตร 4 ปี2007437.0010452.00105.0042.0084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863136.054653.4911.1644.6544.65
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124237.505851.7987.1400.0043.57
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1004646.004545.0011.0044.0044.00
ภาคปกติ1004646.004545.0011.0044.0044.00
หลักสูตร 4 ปี1004646.004545.0011.0044.0044.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1004646.004545.0011.0044.0044.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658048.486036.3642.4253.03169.70
ภาคปกติ1658048.486036.3642.4253.03169.70
หลักสูตร 4 ปี1658048.486036.3642.4253.03169.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร562544.642646.4323.5711.7923.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231460.87730.4300.0014.3514.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร542851.851629.6311.8511.85814.81
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21942.86733.3314.7629.5229.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36436.3600.0000.00327.27
วิทยาศาสตร์1837138.808244.8142.1910.552513.66
ภาคปกติ1837138.808244.8142.1910.552513.66
หลักสูตร 4 ปี1837138.808244.8142.1910.552513.66
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702332.864158.5711.4300.0057.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17847.06529.4115.8800.00317.65
3. สาขาวิชาเคมี21419.05838.1029.5214.76628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6233.33233.3300.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20735.00840.0000.0000.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881544.1200.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10770.0000.0000.0000.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2228538.2911049.5552.25104.50125.41
ภาคปกติ2228538.2911049.5552.25104.50125.41
หลักสูตร 4 ปี2228538.2911049.5552.25104.50125.41
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1104036.365852.7332.7354.5543.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1124540.185246.4321.7954.4687.14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738649.717845.0942.3110.5842.31
ภาคปกติ1738649.717845.0942.3110.5842.31
หลักสูตร 4 ปี1738649.717845.0942.3110.5842.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9444.44555.5600.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00330.0000.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16956.25637.5000.0000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.271568.1814.5500.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13753.85646.1500.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7228.57571.4300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00440.00110.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00480.0000.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้714259.152535.2122.8200.0022.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854957.653136.4711.1811.1833.53
ภาคปกติ854957.653136.4711.1811.1833.53
หลักสูตร 2 ปี241250.001041.6700.0014.1714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33350.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10660.00440.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00337.5000.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี613760.662134.4311.6400.0023.28
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.33433.3318.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00240.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171164.71529.4100.0000.0015.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211257.14838.1000.0000.0014.76