เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 34 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ได้งานทำและ
ประกอบอาชีพได้
ได้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์
สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงได้
ความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20762.90157.2500.0031.4518388.41
ภาคปกติ20162.99157.4600.0031.4917788.06
ภาคสมทบ600.0000.0000.0000.006100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4424.5549.0900.0012.273784.09
ภาคปกติ4124.8849.7600.0012.443482.93
หลักสูตร 2 ปี4124.8849.7600.0012.443482.93
1. สาขาวิชาพืชไร่3425.88411.7600.0012.942779.41
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร700.0000.0000.0000.007100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)300.0000.0000.0000.003100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน300.0000.0000.0000.003100.00
ภาคปกติ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4012.50410.0000.0000.003587.50
ภาคปกติ4012.50410.0000.0000.003587.50
หลักสูตร 2 ปี4012.50410.0000.0000.003587.50
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)800.0000.0000.0000.008100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2000.0000.0000.0000.0020100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)700.0000.0000.0000.007100.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์5120.00480.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.002100.00
ภาคปกติ200.0000.0000.0000.002100.00
หลักสูตร 2 ปี200.0000.0000.0000.002100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์200.0000.0000.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ21314.29733.3300.0029.52942.86
ภาคปกติ21314.29733.3300.0029.52942.86
หลักสูตร 2 ปี21314.29733.3300.0029.52942.86
1. สาขาวิชาการประมง21314.29733.3300.0029.52942.86
บริหารธุรกิจ5600.0000.0000.0000.0056100.00
ภาคปกติ5600.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 2 ปี5600.0000.0000.0000.0056100.00
1. สาขาวิชาการจัดการ400.0000.0000.0000.004100.00
2. สาขาวิชาการตลาด100.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3700.0000.0000.0000.0037100.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1400.0000.0000.0000.0014100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0027100.00
ภาคปกติ2700.0000.0000.0000.0027100.00
หลักสูตร 2 ปี2700.0000.0000.0000.0027100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0027100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1000.0000.0000.0000.0010100.00
ภาคปกติ1000.0000.0000.0000.0010100.00
หลักสูตร 2 ปี1000.0000.0000.0000.0010100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1000.0000.0000.0000.0010100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ100.0000.0000.0000.001100.00
ภาคปกติ100.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี100.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้100.0000.0000.0000.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร300.0000.0000.0000.003100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น300.0000.0000.0000.003100.00