เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 31 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอิทธิพลสำคัญที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดามารดาครูอาจารย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตนเองอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29754316.471644.971123.402,31370.151655.00
ภาคปกติ3,24254016.661574.841103.392,27470.141614.97
ภาคสมทบ5535.45712.7323.643970.9147.27
ผลิตกรรมการเกษตร5988414.05477.86213.5142571.07213.51
ภาคปกติ5438114.92407.37193.5038671.09173.13
หลักสูตร 2 ปี1272116.541713.3932.368566.9310.79
1. สาขาวิชาพืชไร่591016.951118.6411.693762.7100.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681116.1868.8222.944870.5911.47
หลักสูตร 4 ปี4166014.42235.53163.8530172.36163.85
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.5246.3523.175180.9500.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1892211.6484.2352.6514677.2584.23
3. สาขาวิชาอารักขาพืช451022.2236.6724.442760.0036.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13215.38215.3800.00861.5417.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2114.7614.76314.291571.4314.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651523.0823.0846.154163.0834.62
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20420.00315.0000.001365.0000.00
ภาคสมทบ5535.45712.7323.643970.9147.27
หลักสูตร 2 ปี5535.45712.7323.643970.9147.27
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5535.45712.7323.643970.9147.27
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1713118.1363.51116.4311265.50116.43
ภาคปกติ1713118.1363.51116.4311265.50116.43
หลักสูตร 2 ปี1071816.8232.80109.356964.4976.54
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071816.8232.80109.356964.4976.54
หลักสูตร 4 ปี641320.3134.6911.564367.1946.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน641320.3134.6911.564367.1946.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2403615.00187.5041.6717874.1741.67
ภาคปกติ2403615.00187.5041.6717874.1741.67
หลักสูตร 2 ปี931617.2099.6800.006670.9722.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28621.43310.7100.001967.8600.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.5648.8900.003271.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.00210.0000.001575.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1472013.6196.1242.7211276.1921.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1472013.6196.1242.7211276.1921.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101715.4576.3600.008476.3621.82
ภาคปกติ1101715.4576.3600.008476.3621.82
หลักสูตร 2 ปี20315.00315.0000.001470.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.00315.0000.001470.0000.00
หลักสูตร 4 ปี23521.7414.3500.001669.5714.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23521.7414.3500.001669.5714.35
หลักสูตร 5 ปี67913.4334.4800.005480.6011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7513.1300.002578.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3538.5725.7100.002982.8612.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111917.1243.6021.808273.8743.60
ภาคปกติ1111917.1243.6021.808273.8743.60
หลักสูตร 2 ปี31412.9013.2313.232580.6500.00
1. สาขาวิชาการประมง31412.9013.2313.232580.6500.00
หลักสูตร 4 ปี801518.7533.7511.255771.2545.00
1. สาขาวิชาการประมง511019.6135.8811.963568.6323.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29517.2400.0000.002275.8626.90
บริหารธุรกิจ61310216.64243.92254.0841066.88528.48
ภาคปกติ61310216.64243.92254.0841066.88528.48
หลักสูตร 2 ปี891516.8533.3755.626269.6644.49
1. สาขาวิชาการบัญชี50918.0024.0036.003570.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39615.3812.5625.132769.2337.69
หลักสูตร 4 ปี5248716.60214.01203.8234866.41489.16
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1432819.58117.6942.809465.7364.20
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1632917.7974.29106.139658.902112.88
3. สาขาวิชาการบัญชี1391611.5121.4453.6010474.82128.63
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)55916.3600.0011.823869.09712.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24520.8314.1700.001666.6728.33
เศรษฐศาสตร์1292015.5043.1021.558868.221511.63
ภาคปกติ1292015.5043.1021.558868.221511.63
หลักสูตร 4 ปี1191915.9732.5221.688067.231512.61
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3326.0600.0000.002369.70824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36616.6725.5600.002466.67411.11
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501122.0012.0024.003366.0036.00
หลักสูตร 5 ปี10110.00110.0000.00880.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00110.0000.00880.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1973919.80105.08115.5813166.5063.05
ภาคปกติ1973919.80105.08115.5813166.5063.05
หลักสูตร 2 ปี591322.03610.1758.473457.6311.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว591322.03610.1758.473457.6311.69
หลักสูตร 4 ปี1382618.8442.9064.359770.2953.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1072119.6332.8043.747570.0943.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31516.1313.2326.452270.9713.23
ศิลปศาสตร์2003417.0052.5052.5015376.5031.50
ภาคปกติ2003417.0052.5052.5015376.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2003417.0052.5052.5015376.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.2844.6522.336676.7400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122017.8610.8932.688575.8932.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1002626.0022.0044.006565.0033.00
ภาคปกติ1002626.0022.0044.006565.0033.00
หลักสูตร 4 ปี1002626.0022.0044.006565.0033.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1002626.0022.0044.006565.0033.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1652716.3653.0331.8211972.12116.67
ภาคปกติ1652716.3653.0331.8211972.12116.67
หลักสูตร 4 ปี1652716.3653.0331.8211972.12116.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร56610.7123.5700.004682.1423.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2328.7028.7000.001878.2614.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541222.2200.0023.703666.6747.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21523.8114.7600.001466.6714.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11218.1800.0019.09545.45327.27
วิทยาศาสตร์1832815.30116.0142.1911763.932312.57
ภาคปกติ1832815.30116.0142.1911763.932312.57
หลักสูตร 4 ปี1832815.30116.0142.1911763.932312.57
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์701521.4345.7111.434665.7145.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.8815.8800.001376.47211.76
3. สาขาวิชาเคมี21419.0500.0014.761047.62628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6116.6700.0000.00350.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20210.0000.00210.001155.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ34514.71514.7100.002470.5900.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.00150.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.3300.00266.6700.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.0000.0000.00770.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2223817.1294.05135.8615670.2762.70
ภาคปกติ2223817.1294.05135.8615670.2762.70
หลักสูตร 4 ปี2223817.1294.05135.8615670.2762.70
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101412.7354.5543.648476.3632.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1122421.4343.5798.047264.2932.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732313.2942.3174.0513779.1921.16
ภาคปกติ1732313.2942.3174.0513779.1921.16
หลักสูตร 4 ปี1732313.2942.3174.0513779.1921.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33266.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9222.2200.0000.00777.7800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00110.0000.00770.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.00228.57571.4300.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.0000.0016.251062.5016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22418.1829.0914.551568.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13323.0800.0000.001076.9200.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.2900.00114.29571.4300.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.0000.0000.00880.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.0000.0000.00480.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7145.6311.4111.416490.1411.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851922.3589.4100.005665.8822.35
ภาคปกติ851922.3589.4100.005665.8822.35
หลักสูตร 2 ปี2428.33520.8300.001666.6714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.00466.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00990.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00562.5000.00337.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611727.8734.9200.004065.5711.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.3300.0000.00541.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.0000.00480.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53211.7600.001058.8215.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21419.0514.7600.001676.1900.00