เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 31 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอิทธิพลสำคัญที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดามารดาครูอาจารย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตนเองอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43170916.001713.861844.153,36675.9610.02
ภาคปกติ4,36169115.841713.921794.103,31976.1110.02
ภาคสมทบ701825.7100.0057.144767.1400.00
ผลิตกรรมการเกษตร74111615.65354.72273.6456375.9800.00
ภาคปกติ6719814.61355.22223.2851676.9000.00
หลักสูตร 2 ปี1041817.311514.4232.886865.3800.00
1. สาขาวิชาพืชไร่52713.46917.3111.923567.3100.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร521121.15611.5423.853363.4600.00
หลักสูตร 4 ปี5678014.11203.53193.3544879.0100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8478.3355.9522.387083.3300.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2223013.5152.2562.7018181.5300.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1212117.3686.6143.318872.7300.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29310.3400.0026.902482.7600.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์43613.9512.3312.333581.4000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43920.9300.0049.303069.7700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25416.0014.0000.002080.0000.00
ภาคสมทบ701825.7100.0057.144767.1400.00
หลักสูตร 2 ปี701825.7100.0057.144767.1400.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701825.7100.0057.144767.1400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1011514.8521.9854.957978.2200.00
ภาคปกติ1011514.8521.9854.957978.2200.00
หลักสูตร 4 ปี1011514.8521.9854.957978.2200.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1011514.8521.9854.957978.2200.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2083818.2794.3341.9215775.4800.00
ภาคปกติ2083818.2794.3341.9215775.4800.00
หลักสูตร 2 ปี581118.9758.6211.724170.6900.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12216.6700.0018.33975.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3139.6826.4500.002683.8700.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15640.00320.0000.00640.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1502718.0042.6732.0011677.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1502718.0042.6732.0011677.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1061413.2132.8354.728479.2500.00
ภาคปกติ1061413.2132.8354.728479.2500.00
หลักสูตร 2 ปี31619.3526.4513.232270.9700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์31619.3526.4513.232270.9700.00
หลักสูตร 4 ปี1417.1400.0000.001392.8600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1417.1400.0000.001392.8600.00
หลักสูตร 5 ปี61711.4811.6446.564980.3300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3139.6813.2326.452580.6500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30413.3300.0026.672480.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2093416.27125.7452.3915775.1210.48
ภาคปกติ2093416.27125.7452.3915775.1210.48
หลักสูตร 2 ปี331133.33412.1200.001854.5500.00
1. สาขาวิชาการประมง331133.33412.1200.001854.5500.00
หลักสูตร 4 ปี1762313.0784.5552.8413978.9810.57
1. สาขาวิชาการประมง1231411.3875.6921.6310081.3000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง53916.9811.8935.663973.5811.89
บริหารธุรกิจ92814215.30363.88444.7470676.0800.00
ภาคปกติ92814215.30363.88444.7470676.0800.00
หลักสูตร 2 ปี1011312.8743.9643.968079.2100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี59610.1700.0023.395186.4400.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ42716.6749.5224.762969.0500.00
หลักสูตร 4 ปี82712915.60323.87404.8462675.7000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2012813.9362.99136.4715476.6200.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1873217.1173.7473.7414175.4000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี2013316.4241.9994.4815577.1100.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1472315.6574.7642.7211376.8700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911314.2988.7977.696369.2300.00
เศรษฐศาสตร์3305316.0630.91103.0326480.0000.00
ภาคปกติ3305316.0630.91103.0326480.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2774215.1620.7293.2522480.8700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์951010.5300.0033.168286.3200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม862124.4222.3311.166272.0900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961111.4600.0055.218083.3300.00
หลักสูตร 5 ปี531120.7511.8911.894075.4700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531120.7511.8911.894075.4700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2134219.7273.2983.7615673.2400.00
ภาคปกติ2134219.7273.2983.7615673.2400.00
หลักสูตร 2 ปี56712.5023.5735.364478.5700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว56712.5023.5735.364478.5700.00
หลักสูตร 4 ปี1573522.2953.1853.1811271.3400.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1111816.2243.6032.708677.4800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว461736.9612.1724.352656.5200.00
ศิลปศาสตร์1302015.3832.3186.159976.1500.00
ภาคปกติ1302015.3832.3186.159976.1500.00
หลักสูตร 4 ปี1302015.3832.3186.159976.1500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ821315.8522.4467.326174.3900.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ48714.5812.0824.173879.1700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร781519.2300.0056.415874.3600.00
ภาคปกติ781519.2300.0056.415874.3600.00
หลักสูตร 4 ปี781519.2300.0056.415874.3600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล781519.2300.0056.415874.3600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2844716.55144.93124.2321174.3000.00
ภาคปกติ2844716.55144.93124.2321174.3000.00
หลักสูตร 4 ปี2844716.55144.93124.2321174.3000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร68710.2945.8811.475682.3500.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร581017.2423.4558.624170.6900.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร711115.4934.2334.235476.0600.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว441227.2736.8224.552761.3600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43716.2824.6512.333376.7400.00
วิทยาศาสตร์3974511.34225.54143.5331679.6000.00
ภาคปกติ3974511.34225.54143.5331679.6000.00
หลักสูตร 4 ปี3974511.34225.54143.5331679.6000.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001313.0066.0055.007676.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ46510.8736.5236.523576.0900.00
3. สาขาวิชาเคมี5747.0211.7523.515087.7200.00
4. สาขาวิชาสถิติ19210.5315.26315.791368.4200.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์41717.0737.3200.003175.6100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ54916.6735.5600.004277.7800.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4224.7637.1400.003788.1000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.0015.0015.001785.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18211.1115.5600.001583.3300.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2273716.3031.3293.9617878.4100.00
ภาคปกติ2273716.3031.3293.9617878.4100.00
หลักสูตร 4 ปี2273716.3031.3293.9617878.4100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101614.5521.8254.558779.0900.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1172117.9510.8543.429177.7800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3467220.8192.60195.4924671.1000.00
ภาคปกติ3467220.8192.60195.4924671.1000.00
หลักสูตร 2 ปี4449.0924.551125.002761.3600.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1915.26210.53210.531473.6800.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25312.0000.00936.001352.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3026822.5272.3282.6521972.5200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช29827.5913.4513.451965.5200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17317.6500.0000.001482.3500.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8225.0000.0000.00675.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว34617.6500.0012.942779.4100.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์591728.8135.0835.083661.0200.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43716.2800.0012.333581.4000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี26934.6213.8513.851557.6900.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13538.46215.3800.00646.1500.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731115.0700.0011.376183.5600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1331914.29139.7796.779269.1700.00
ภาคปกติ1331914.29139.7796.779269.1700.00
หลักสูตร 2 ปี2613.851038.4627.691350.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.00531.2516.251062.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.0000.0000.00375.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00583.33116.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1071816.8232.8076.547973.8300.00
1. สาขาวิชาการประมง24520.8300.0028.331770.8300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16212.5016.2500.001381.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11327.2700.0000.00872.7300.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.2516.25318.751168.7500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40717.5012.5025.003075.0000.00