เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 31 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอิทธิพลสำคัญที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดามารดาครูอาจารย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตนเองอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17354417.141645.171123.532,31372.90401.26
ภาคปกติ3,12254117.331575.031103.522,27472.84401.28
ภาคสมทบ5135.88713.7323.923976.4700.00
ผลิตกรรมการเกษตร5848514.55478.05213.6042572.7761.03
ภาคปกติ5338215.38407.50193.5638672.4261.13
หลักสูตร 2 ปี1272116.541713.3932.368566.9310.79
1. สาขาวิชาพืชไร่591016.951118.6411.693762.7100.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร681116.1868.8222.944870.5911.47
หลักสูตร 4 ปี4066115.02235.67163.9430174.1451.23
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.5246.3523.175180.9500.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1842312.5084.3552.7214679.3521.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441022.7336.8224.552761.3624.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67216.6700.00866.6700.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2015.0015.00315.001575.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631523.8123.1746.354165.0811.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20420.00315.0000.001365.0000.00
ภาคสมทบ5135.88713.7323.923976.4700.00
หลักสูตร 2 ปี5135.88713.7323.923976.4700.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5135.88713.7323.923976.4700.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1643118.9063.66116.7111268.2942.44
ภาคปกติ1643118.9063.66116.7111268.2942.44
หลักสูตร 2 ปี1021817.6532.94109.806967.6521.96
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1021817.6532.94109.806967.6521.96
หลักสูตร 4 ปี621320.9734.8411.614369.3523.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621320.9734.8411.614369.3523.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2393615.06187.5341.6717874.4831.26
ภาคปกติ2393615.06187.5341.6717874.4831.26
หลักสูตร 2 ปี931617.2099.6800.006670.9722.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28621.43310.7100.001967.8600.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.5648.8900.003271.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.00210.0000.001575.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1462013.7096.1642.7411276.7110.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1462013.7096.1642.7411276.7110.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091715.6076.4200.008477.0610.92
ภาคปกติ1091715.6076.4200.008477.0610.92
หลักสูตร 2 ปี20315.00315.0000.001470.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20315.00315.0000.001470.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22522.7314.5500.001672.7300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22522.7314.5500.001672.7300.00
หลักสูตร 5 ปี67913.4334.4800.005480.6011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7513.1300.002578.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3538.5725.7100.002982.8612.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1071917.7643.7421.878276.6400.00
ภาคปกติ1071917.7643.7421.878276.6400.00
หลักสูตร 2 ปี31412.9013.2313.232580.6500.00
1. สาขาวิชาการประมง31412.9013.2313.232580.6500.00
หลักสูตร 4 ปี761519.7433.9511.325775.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง491020.4136.1212.043571.4300.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27518.5200.0000.002281.4800.00
บริหารธุรกิจ56710217.99244.23254.4141072.3161.06
ภาคปกติ56710217.99244.23254.4141072.3161.06
หลักสูตร 2 ปี861517.4433.4955.816272.0911.16
1. สาขาวิชาการบัญชี50918.0024.0036.003570.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ36616.6712.7825.562775.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4818718.09214.37204.1634872.3551.04
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1392820.14117.9142.889467.6321.44
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1442920.1474.86106.949666.6721.39
3. สาขาวิชาการบัญชี1281612.5021.5653.9110481.2510.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)48918.7500.0012.083879.1700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22522.7314.5500.001672.7300.00
เศรษฐศาสตร์1162017.2443.4521.728875.8621.72
ภาคปกติ1162017.2443.4521.728875.8621.72
หลักสูตร 4 ปี1061917.9232.8321.898075.4721.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.6900.0000.002388.4613.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33618.1826.0600.002472.7313.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์471123.4012.1324.263370.2100.00
หลักสูตร 5 ปี10110.00110.0000.00880.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00110.0000.00880.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1943920.10105.15115.6713167.5331.55
ภาคปกติ1943920.10105.15115.6713167.5331.55
หลักสูตร 2 ปี581322.41610.3458.623458.6200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว581322.41610.3458.623458.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1362619.1242.9464.419771.3232.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1062119.8132.8343.777570.7532.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30516.6713.3326.672273.3300.00
ศิลปศาสตร์2003417.0052.5052.5015376.5031.50
ภาคปกติ2003417.0052.5052.5015376.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2003417.0052.5052.5015376.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.2844.6522.336676.7400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122017.8610.8932.688575.8932.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร972626.8022.0644.126567.0100.00
ภาคปกติ972626.8022.0644.126567.0100.00
หลักสูตร 4 ปี972626.8022.0644.126567.0100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล972626.8022.0644.126567.0100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1582717.0953.1631.9011975.3242.53
ภาคปกติ1582717.0953.1631.9011975.3242.53
หลักสูตร 4 ปี1582717.0953.1631.9011975.3242.53
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร55610.9123.6400.004683.6411.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.0929.0900.001881.8200.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร521223.0800.0023.853669.2323.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21523.8114.7600.001466.6714.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8225.0000.00112.50562.5000.00
วิทยาศาสตร์1622817.28116.7942.4711772.2221.23
ภาคปกติ1622817.28116.7942.4711772.2221.23
หลักสูตร 4 ปี1622817.28116.7942.4711772.2221.23
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์671522.3945.9711.494668.6611.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.6716.6700.001386.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี15426.6700.0016.671066.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5120.0000.0000.00360.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15213.3300.00213.331173.3300.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ34514.71514.7100.002470.5900.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.001100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.3300.00266.6700.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.0000.007100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2183817.4394.13135.9615671.5620.92
ภาคปกติ2183817.4394.13135.9615671.5620.92
หลักสูตร 4 ปี2183817.4394.13135.9615671.5620.92
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1091412.8454.5943.678477.0621.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1092422.0243.6798.267266.0600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732313.2942.3174.0513779.1921.16
ภาคปกติ1732313.2942.3174.0513779.1921.16
หลักสูตร 4 ปี1732313.2942.3174.0513779.1921.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9222.2200.0000.00777.7800.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00110.0000.00770.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.00228.57571.4300.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.0000.0016.251062.5016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22418.1829.0914.551568.1800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13323.0800.0000.001076.9200.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7114.2900.00114.29571.4300.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.0000.0000.00880.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5120.0000.0000.00480.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7145.6311.4111.416490.1411.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33266.6700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851922.3589.4100.005665.8822.35
ภาคปกติ851922.3589.4100.005665.8822.35
หลักสูตร 2 ปี2428.33520.8300.001666.6714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.00466.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00990.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00562.5000.00337.5000.00
หลักสูตร 4 ปี611727.8734.9200.004065.5711.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.3300.0000.00541.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.0000.00480.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53211.7600.001058.8215.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21419.0514.7600.001676.1900.00