เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 31 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอิทธิพลสำคัญที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดามารดาครูอาจารย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตนเองอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24967615.911974.641864.382,90568.372856.71
ภาคปกติ4,20167115.971974.691854.402,86368.152856.78
ภาคสมทบ48510.4200.0012.084287.5000.00
ผลิตกรรมการเกษตร72911115.23364.94141.9252471.88446.04
ภาคปกติ68110615.57365.29131.9148270.78446.46
หลักสูตร 2 ปี1353022.221813.3310.748160.0053.70
1. สาขาวิชาพืชไร่651624.621015.3800.003655.3834.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701420.00811.4311.434564.2922.86
หลักสูตร 4 ปี5467613.92183.30122.2040173.44397.14
1. สาขาวิชาพืชไร่861213.9522.3311.166879.0733.49
2. สาขาวิชาพืชสวน2232812.5652.2452.2416975.78167.17
3. สาขาวิชาอารักขาพืช841517.8633.5711.195767.8689.52
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34514.7112.9425.882367.6538.82
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4237.1437.1412.383173.8149.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร53815.0947.5523.773667.9235.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24520.8300.0000.001770.8328.33
ภาคสมทบ48510.4200.0012.084287.5000.00
หลักสูตร 2 ปี48510.4200.0012.084287.5000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48510.4200.0012.084287.5000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1411510.6453.5564.269063.832517.73
ภาคปกติ1411510.6453.5564.269063.832517.73
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.0014.76838.101257.14
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.0014.76838.101257.14
หลักสูตร 4 ปี1201512.5054.1754.178268.331310.83
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1201512.5054.1754.178268.331310.83
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2533714.62155.93124.7418372.3362.37
ภาคปกติ2533714.62155.93124.7418372.3362.37
หลักสูตร 2 ปี851922.35910.5933.535261.1822.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.71517.8613.571760.7127.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361027.7825.5600.002466.6700.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)21628.5729.5229.521152.3800.00
หลักสูตร 4 ปี1681810.7163.5795.3613177.9842.38
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1681810.7163.5795.3613177.9842.38
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8389.6478.4311.206679.5211.20
ภาคปกติ8389.6478.4311.206679.5211.20
หลักสูตร 2 ปี17211.76635.2900.00847.0615.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17211.76635.2900.00847.0615.88
หลักสูตร 4 ปี19210.5315.2615.261578.9500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.5315.2615.261578.9500.00
หลักสูตร 5 ปี4748.5100.0000.004391.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26311.5400.0000.002388.4600.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2114.7600.0000.002095.2400.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1893820.11126.3584.2312365.0884.23
ภาคปกติ1893820.11126.3584.2312365.0884.23
หลักสูตร 2 ปี23939.13730.4314.35626.0900.00
1. สาขาวิชาการประมง23939.13730.4314.35626.0900.00
หลักสูตร 4 ปี1662917.4753.0174.2211770.4884.82
1. สาขาวิชาการประมง1002020.0044.0033.006767.0066.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง66913.6411.5246.065075.7623.03
บริหารธุรกิจ83714116.85364.30465.5054665.23688.12
ภาคปกติ83714116.85364.30465.5054665.23688.12
หลักสูตร 2 ปี932122.5855.3844.305761.2966.45
1. สาขาวิชาการบัญชี641625.0034.6946.253656.2557.81
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29517.2426.9000.002172.4113.45
หลักสูตร 4 ปี74412016.13314.17425.6548965.73628.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1783117.4284.49137.3011966.8573.93
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1843016.3042.1794.8911864.132312.50
3. สาขาวิชาการบัญชี1622314.20116.7963.7011973.4631.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1702514.7152.94116.4710662.352313.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501122.0036.0036.002754.00612.00
เศรษฐศาสตร์2493614.46124.82124.8216164.662811.24
ภาคปกติ2493614.46124.82124.8216164.662811.24
หลักสูตร 4 ปี2223013.51104.50114.9514766.222410.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์82910.9844.8844.885263.411315.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841214.2933.5711.196172.6278.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์56916.0735.36610.713460.7147.14
หลักสูตร 5 ปี27622.2227.4113.701451.85414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27622.2227.4113.701451.85414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว2594015.4472.70135.0216563.713413.13
ภาคปกติ2594015.4472.70135.0216563.713413.13
หลักสูตร 2 ปี821417.0722.4456.105971.9522.44
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว821417.0722.4456.105971.9522.44
หลักสูตร 4 ปี1772614.6952.8284.5210659.893218.08
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041615.3843.8565.777168.2776.73
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531018.8711.8923.773566.0459.43
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์1913417.8063.1484.1913972.7742.09
ภาคปกติ1913417.8063.1484.1913972.7742.09
หลักสูตร 4 ปี1913417.8063.1484.1913972.7742.09
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1101917.2743.6454.558072.7321.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ811518.5222.4733.705972.8422.47
สารสนเทศและการสื่อสาร861618.6022.3322.336373.2633.49
ภาคปกติ861618.6022.3322.336373.2633.49
หลักสูตร 4 ปี861618.6022.3322.336373.2633.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861618.6022.3322.336373.2633.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2453514.29114.49104.0817973.06104.08
ภาคปกติ2453514.29114.49104.0817973.06104.08
หลักสูตร 4 ปี2453514.29114.49104.0817973.06104.08
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร69710.1445.8011.455478.2634.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร49918.3700.0000.003979.5912.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร741216.2256.7656.765067.5722.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2015.0015.00210.001365.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์33618.1813.0326.062369.7013.03
วิทยาศาสตร์3024916.23165.30206.6219765.23206.62
ภาคปกติ3024916.23165.30206.6219765.23206.62
หลักสูตร 4 ปี3024916.23165.30206.6219765.23206.62
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1102018.1854.5554.557366.3676.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40717.5025.0037.502562.5037.50
3. สาขาวิชาเคมี4648.7024.3536.523473.9136.52
4. สาขาวิชาสถิติ1218.33216.6718.33541.67325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25520.0028.00416.001352.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46715.2236.5248.703167.3912.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9111.1100.0000.00888.8900.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.2900.0000.00457.14228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7342.8600.0000.00457.1400.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2483514.1193.63135.2418072.58114.44
ภาคปกติ2483514.1193.63135.2418072.58114.44
หลักสูตร 4 ปี2483514.1193.63135.2418072.58114.44
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1261612.7043.1775.569776.9821.59
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1221915.5754.1064.928368.0397.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3165015.82134.11154.7521969.30196.01
ภาคปกติ3165015.82134.11154.7521969.30196.01
หลักสูตร 2 ปี1317.69215.3800.001076.9200.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1317.69215.3800.001076.9200.00
หลักสูตร 4 ปี3034916.17113.63154.9520968.98196.27
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24520.8314.1714.171562.5028.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17317.65211.7600.001270.5900.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9222.22111.1100.00666.6700.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.003100.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19526.3215.2615.26947.37315.79
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.8800.0000.001270.59423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551221.8223.6435.453461.8247.27
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30516.6700.0013.332480.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.0000.00114.29685.7100.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2328.7014.35521.741356.5228.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.5000.00112.50675.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911314.2933.3022.206975.8244.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1213125.62108.2664.967057.8543.31
ภาคปกติ1213125.62108.2664.967057.8543.31
หลักสูตร 2 ปี22313.64627.2714.551254.5500.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15213.3316.6716.671173.3300.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7114.29571.4300.00114.2900.00
หลักสูตร 4 ปี992828.2844.0455.055858.5944.04
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง23521.7414.3528.701565.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21838.1014.7600.001152.3814.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9333.3300.0000.00555.56111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1417.14214.2917.141071.4300.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321134.3800.0026.251753.1326.25