เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 35 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอันดับการเลือกเข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
Admissionsโควตา/รับตรง
อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43100.0000.0000.0000.004,431100.00
ภาคปกติ4,36100.0000.0000.0000.004,361100.00
ภาคสมทบ7000.0000.0000.0000.0070100.00
ผลิตกรรมการเกษตร74100.0000.0000.0000.00741100.00
ภาคปกติ67100.0000.0000.0000.00671100.00
หลักสูตร 2 ปี10400.0000.0000.0000.00104100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5200.0000.0000.0000.0052100.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5200.0000.0000.0000.0052100.00
หลักสูตร 4 ปี56700.0000.0000.0000.00567100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8400.0000.0000.0000.0084100.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22200.0000.0000.0000.00222100.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12100.0000.0000.0000.00121100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2900.0000.0000.0000.0029100.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4300.0000.0000.0000.0043100.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.0000.0000.0000.0043100.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2500.0000.0000.0000.0025100.00
ภาคสมทบ7000.0000.0000.0000.0070100.00
หลักสูตร 2 ปี7000.0000.0000.0000.0070100.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7000.0000.0000.0000.0070100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10100.0000.0000.0000.00101100.00
ภาคปกติ10100.0000.0000.0000.00101100.00
หลักสูตร 4 ปี10100.0000.0000.0000.00101100.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10100.0000.0000.0000.00101100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20800.0000.0000.0000.00208100.00
ภาคปกติ20800.0000.0000.0000.00208100.00
หลักสูตร 2 ปี5800.0000.0000.0000.0058100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.0000.0000.0000.0012100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3100.0000.0000.0000.0031100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.0000.0000.0000.0015100.00
หลักสูตร 4 ปี15000.0000.0000.0000.00150100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15000.0000.0000.0000.00150100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10600.0000.0000.0000.00106100.00
ภาคปกติ10600.0000.0000.0000.00106100.00
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.0000.0000.0031100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3100.0000.0000.0000.0031100.00
หลักสูตร 4 ปี1400.0000.0000.0000.0014100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1400.0000.0000.0000.0014100.00
หลักสูตร 5 ปี6100.0000.0000.0000.0061100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3100.0000.0000.0000.0031100.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3000.0000.0000.0000.0030100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20900.0000.0000.0000.00209100.00
ภาคปกติ20900.0000.0000.0000.00209100.00
หลักสูตร 2 ปี3300.0000.0000.0000.0033100.00
1. สาขาวิชาการประมง3300.0000.0000.0000.0033100.00
หลักสูตร 4 ปี17600.0000.0000.0000.00176100.00
1. สาขาวิชาการประมง12300.0000.0000.0000.00123100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5300.0000.0000.0000.0053100.00
บริหารธุรกิจ92800.0000.0000.0000.00928100.00
ภาคปกติ92800.0000.0000.0000.00928100.00
หลักสูตร 2 ปี10100.0000.0000.0000.00101100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5900.0000.0000.0000.0059100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0000.0000.0000.0042100.00
หลักสูตร 4 ปี82700.0000.0000.0000.00827100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20100.0000.0000.0000.00201100.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18700.0000.0000.0000.00187100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20100.0000.0000.0000.00201100.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14700.0000.0000.0000.00147100.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9100.0000.0000.0000.0091100.00
เศรษฐศาสตร์33000.0000.0000.0000.00330100.00
ภาคปกติ33000.0000.0000.0000.00330100.00
หลักสูตร 4 ปี27700.0000.0000.0000.00277100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9500.0000.0000.0000.0095100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8600.0000.0000.0000.0086100.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9600.0000.0000.0000.0096100.00
หลักสูตร 5 ปี5300.0000.0000.0000.0053100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5300.0000.0000.0000.0053100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21300.0000.0000.0000.00213100.00
ภาคปกติ21300.0000.0000.0000.00213100.00
หลักสูตร 2 ปี5600.0000.0000.0000.0056100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5600.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 4 ปี15700.0000.0000.0000.00157100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11100.0000.0000.0000.00111100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4600.0000.0000.0000.0046100.00
ศิลปศาสตร์13000.0000.0000.0000.00130100.00
ภาคปกติ13000.0000.0000.0000.00130100.00
หลักสูตร 4 ปี13000.0000.0000.0000.00130100.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8200.0000.0000.0000.0082100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4800.0000.0000.0000.0048100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7800.0000.0000.0000.0078100.00
ภาคปกติ7800.0000.0000.0000.0078100.00
หลักสูตร 4 ปี7800.0000.0000.0000.0078100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7800.0000.0000.0000.0078100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28400.0000.0000.0000.00284100.00
ภาคปกติ28400.0000.0000.0000.00284100.00
หลักสูตร 4 ปี28400.0000.0000.0000.00284100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6800.0000.0000.0000.0068100.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5800.0000.0000.0000.0058100.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7100.0000.0000.0000.0071100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4400.0000.0000.0000.0044100.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.0000.0000.0000.0043100.00
วิทยาศาสตร์39700.0000.0000.0000.00397100.00
ภาคปกติ39700.0000.0000.0000.00397100.00
หลักสูตร 4 ปี39700.0000.0000.0000.00397100.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10000.0000.0000.0000.00100100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4600.0000.0000.0000.0046100.00
3. สาขาวิชาเคมี5700.0000.0000.0000.0057100.00
4. สาขาวิชาสถิติ1900.0000.0000.0000.0019100.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.0000.0000.0000.0041100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5400.0000.0000.0000.0054100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4200.0000.0000.0000.0042100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2000.0000.0000.0000.0020100.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1800.0000.0000.0000.0018100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22700.0000.0000.0000.00227100.00
ภาคปกติ22700.0000.0000.0000.00227100.00
หลักสูตร 4 ปี22700.0000.0000.0000.00227100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11000.0000.0000.0000.00110100.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11700.0000.0000.0000.00117100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34600.0000.0000.0000.00346100.00
ภาคปกติ34600.0000.0000.0000.00346100.00
หลักสูตร 2 ปี4400.0000.0000.0000.0044100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.0000.0000.0000.0019100.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2500.0000.0000.0000.0025100.00
หลักสูตร 4 ปี30200.0000.0000.0000.00302100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2900.0000.0000.0000.0029100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0000.0000.0000.0017100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.0000.0000.0000.008100.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3400.0000.0000.0000.0034100.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5900.0000.0000.0000.0059100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4300.0000.0000.0000.0043100.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2600.0000.0000.0000.0026100.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.0000.0000.0000.0013100.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7300.0000.0000.0000.0073100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13300.0000.0000.0000.00133100.00
ภาคปกติ13300.0000.0000.0000.00133100.00
หลักสูตร 2 ปี2600.0000.0000.0000.0026100.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.0000.0000.0016100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.0000.004100.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.0000.006100.00
หลักสูตร 4 ปี10700.0000.0000.0000.00107100.00
1. สาขาวิชาการประมง2400.0000.0000.0000.0024100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0000.0000.0000.0016100.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.0000.0000.0000.0011100.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.0000.0016100.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4000.0000.0000.0000.0040100.00