เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 35 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอันดับการเลือกเข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
Admissionsโควตา/รับตรง
อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24900.0000.0000.0000.004,249100.00
ภาคปกติ4,20100.0000.0000.0000.004,201100.00
ภาคสมทบ4800.0000.0000.0000.0048100.00
ผลิตกรรมการเกษตร72900.0000.0000.0000.00729100.00
ภาคปกติ68100.0000.0000.0000.00681100.00
หลักสูตร 2 ปี13500.0000.0000.0000.00135100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6500.0000.0000.0000.0065100.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7000.0000.0000.0000.0070100.00
หลักสูตร 4 ปี54600.0000.0000.0000.00546100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8600.0000.0000.0000.0086100.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22300.0000.0000.0000.00223100.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8400.0000.0000.0000.0084100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3400.0000.0000.0000.0034100.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4200.0000.0000.0000.0042100.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5300.0000.0000.0000.0053100.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2400.0000.0000.0000.0024100.00
ภาคสมทบ4800.0000.0000.0000.0048100.00
หลักสูตร 2 ปี4800.0000.0000.0000.0048100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4800.0000.0000.0000.0048100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14100.0000.0000.0000.00141100.00
ภาคปกติ14100.0000.0000.0000.00141100.00
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.0000.0000.0021100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.0000.0000.0021100.00
หลักสูตร 4 ปี12000.0000.0000.0000.00120100.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12000.0000.0000.0000.00120100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25300.0000.0000.0000.00253100.00
ภาคปกติ25300.0000.0000.0000.00253100.00
หลักสูตร 2 ปี8500.0000.0000.0000.0085100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.0000.0000.0028100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3600.0000.0000.0000.0036100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.0000.0000.0000.0021100.00
หลักสูตร 4 ปี16800.0000.0000.0000.00168100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16800.0000.0000.0000.00168100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8300.0000.0000.0000.0083100.00
ภาคปกติ8300.0000.0000.0000.0083100.00
หลักสูตร 2 ปี1700.0000.0000.0000.0017100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.0000.0000.0000.0017100.00
หลักสูตร 4 ปี1900.0000.0000.0000.0019100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.0000.0000.0000.0019100.00
หลักสูตร 5 ปี4700.0000.0000.0000.0047100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2600.0000.0000.0000.0026100.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.0000.0000.0000.0021100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18900.0000.0000.0000.00189100.00
ภาคปกติ18900.0000.0000.0000.00189100.00
หลักสูตร 2 ปี2300.0000.0000.0000.0023100.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.0000.0000.0000.0023100.00
หลักสูตร 4 ปี16600.0000.0000.0000.00166100.00
1. สาขาวิชาการประมง10000.0000.0000.0000.00100100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6600.0000.0000.0000.0066100.00
บริหารธุรกิจ83700.0000.0000.0000.00837100.00
ภาคปกติ83700.0000.0000.0000.00837100.00
หลักสูตร 2 ปี9300.0000.0000.0000.0093100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี6400.0000.0000.0000.0064100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2900.0000.0000.0000.0029100.00
หลักสูตร 4 ปี74400.0000.0000.0000.00744100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17800.0000.0000.0000.00178100.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18400.0000.0000.0000.00184100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี16200.0000.0000.0000.00162100.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17000.0000.0000.0000.00170100.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5000.0000.0000.0000.0050100.00
เศรษฐศาสตร์24900.0000.0000.0000.00249100.00
ภาคปกติ24900.0000.0000.0000.00249100.00
หลักสูตร 4 ปี22200.0000.0000.0000.00222100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8200.0000.0000.0000.0082100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8400.0000.0000.0000.0084100.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5600.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 5 ปี2700.0000.0000.0000.0027100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2700.0000.0000.0000.0027100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว25900.0000.0000.0000.00259100.00
ภาคปกติ25900.0000.0000.0000.00259100.00
หลักสูตร 2 ปี8200.0000.0000.0000.0082100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8200.0000.0000.0000.0082100.00
หลักสูตร 4 ปี17700.0000.0000.0000.00177100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10400.0000.0000.0000.00104100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5300.0000.0000.0000.0053100.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์19100.0000.0000.0000.00191100.00
ภาคปกติ19100.0000.0000.0000.00191100.00
หลักสูตร 4 ปี19100.0000.0000.0000.00191100.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11000.0000.0000.0000.00110100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8100.0000.0000.0000.0081100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร8600.0000.0000.0000.0086100.00
ภาคปกติ8600.0000.0000.0000.0086100.00
หลักสูตร 4 ปี8600.0000.0000.0000.0086100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8600.0000.0000.0000.0086100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24500.0000.0000.0000.00245100.00
ภาคปกติ24500.0000.0000.0000.00245100.00
หลักสูตร 4 ปี24500.0000.0000.0000.00245100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6900.0000.0000.0000.0069100.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4900.0000.0000.0000.0049100.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7400.0000.0000.0000.0074100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2000.0000.0000.0000.0020100.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3300.0000.0000.0000.0033100.00
วิทยาศาสตร์30200.0000.0000.0000.00302100.00
ภาคปกติ30200.0000.0000.0000.00302100.00
หลักสูตร 4 ปี30200.0000.0000.0000.00302100.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11000.0000.0000.0000.00110100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4000.0000.0000.0000.0040100.00
3. สาขาวิชาเคมี4600.0000.0000.0000.0046100.00
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0000.0000.0000.0012100.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2500.0000.0000.0000.0025100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4600.0000.0000.0000.0046100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.0000.0000.0000.009100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ700.0000.0000.0000.007100.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.0000.0000.007100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24800.0000.0000.0000.00248100.00
ภาคปกติ24800.0000.0000.0000.00248100.00
หลักสูตร 4 ปี24800.0000.0000.0000.00248100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12600.0000.0000.0000.00126100.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12200.0000.0000.0000.00122100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31600.0000.0000.0000.00316100.00
ภาคปกติ31600.0000.0000.0000.00316100.00
หลักสูตร 2 ปี1300.0000.0000.0000.0013100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0000.0000.0000.0013100.00
หลักสูตร 4 ปี30300.0000.0000.0000.00303100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2400.0000.0000.0000.0024100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0000.0000.0000.0017100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.0000.0000.0000.009100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.0000.003100.00
5. สาขาวิชาการตลาด1900.0000.0000.0000.0019100.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1700.0000.0000.0000.0017100.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5500.0000.0000.0000.0055100.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3000.0000.0000.0000.0030100.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.0000.0000.0000.007100.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2300.0000.0000.0000.0023100.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.0000.0000.0000.008100.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9100.0000.0000.0000.0091100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12100.0000.0000.0000.00121100.00
ภาคปกติ12100.0000.0000.0000.00121100.00
หลักสูตร 2 ปี2200.0000.0000.0000.0022100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0000.0000.0000.0015100.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.0000.007100.00
หลักสูตร 4 ปี9900.0000.0000.0000.0099100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2300.0000.0000.0000.0023100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2100.0000.0000.0000.0021100.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.0000.0000.009100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.0000.0000.0000.0014100.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3200.0000.0000.0000.0032100.00