เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 35 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอันดับการเลือกเข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
Admissionsโควตา/รับตรง
อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,173662.08511.61541.70290.912,95393.07
ภาคปกติ3,122662.11511.63541.73290.932,90292.95
ภาคสมทบ5100.0000.0000.0000.0051100.00
ผลิตกรรมการเกษตร58461.0310.1710.1710.1757498.29
ภาคปกติ53361.1310.1910.1910.1952398.12
หลักสูตร 2 ปี12700.0000.0000.0000.00127100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0000.0000.0000.0059100.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.0000.0000.0000.0068100.00
หลักสูตร 4 ปี40661.4810.2510.2510.2539697.54
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.1700.0000.0000.006196.83
2. สาขาวิชาพืชสวน18410.5400.0010.5410.5418198.37
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4412.2712.2700.0000.004193.18
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0000.0000.0000.0012100.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2000.0000.0000.0000.0020100.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6323.1700.0000.0000.006196.83
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.0000.0000.0000.0020100.00
ภาคสมทบ5100.0000.0000.0000.0051100.00
หลักสูตร 2 ปี5100.0000.0000.0000.0051100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5100.0000.0000.0000.0051100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16421.2200.0000.0000.0016298.78
ภาคปกติ16421.2200.0000.0000.0016298.78
หลักสูตร 2 ปี10200.0000.0000.0000.00102100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10200.0000.0000.0000.00102100.00
หลักสูตร 4 ปี6223.2300.0000.0000.006096.77
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6223.2300.0000.0000.006096.77
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23920.8400.0000.0000.0023799.16
ภาคปกติ23920.8400.0000.0000.0023799.16
หลักสูตร 2 ปี9300.0000.0000.0000.0093100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.0000.0000.0028100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0000.0000.0000.0045100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.0000.0020100.00
หลักสูตร 4 ปี14621.3700.0000.0000.0014498.63
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14621.3700.0000.0000.0014498.63
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10943.6743.6721.8310.929889.91
ภาคปกติ10943.6743.6721.8310.929889.91
หลักสูตร 2 ปี2000.0000.0000.0000.0020100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.0000.0000.0000.0020100.00
หลักสูตร 4 ปี2214.5500.0000.0000.002195.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.5500.0000.0000.002195.45
หลักสูตร 5 ปี6734.4845.9722.9911.495785.07
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3226.2539.3813.1300.002681.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8612.8612.8612.863188.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10721.8700.0010.9300.0010497.20
ภาคปกติ10721.8700.0010.9300.0010497.20
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.0000.0000.0031100.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.0000.0000.0000.0031100.00
หลักสูตร 4 ปี7622.6300.0011.3200.007396.05
1. สาขาวิชาการประมง4912.0400.0000.0000.004897.96
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2713.7000.0013.7000.002592.59
บริหารธุรกิจ567122.12142.47132.2981.4151590.83
ภาคปกติ567122.12142.47132.2981.4151590.83
หลักสูตร 2 ปี8600.0000.0000.0000.0086100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0000.0000.0050100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.0000.0000.0000.0036100.00
หลักสูตร 4 ปี481122.49142.91132.7081.6642989.19
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13932.1642.8842.8821.4412589.93
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14400.0042.7832.0821.3913493.06
3. สาขาวิชาการบัญชี12864.6953.9143.1321.5610985.16
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4800.0000.0024.1724.174491.67
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22313.6414.5500.0000.001777.27
เศรษฐศาสตร์11610.8643.4510.8610.8610893.10
ภาคปกติ11610.8643.4510.8610.8610893.10
หลักสูตร 4 ปี10610.9432.8310.9410.949993.40
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2600.0000.0000.0013.852492.31
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3313.0300.0000.0000.003296.97
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4700.0036.3812.1300.004391.49
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.0000.0000.00990.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.0000.0000.00990.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19452.5842.0652.5863.0917489.69
ภาคปกติ19452.5842.0652.5863.0917489.69
หลักสูตร 2 ปี5800.0000.0000.0000.0058100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5800.0000.0000.0000.0058100.00
หลักสูตร 4 ปี13653.6842.9453.6864.4111685.29
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10632.8332.8343.7754.729185.85
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3026.6713.3313.3313.332583.33
ศิลปศาสตร์200115.50126.00147.0042.0015678.00
ภาคปกติ200115.50126.00147.0042.0015678.00
หลักสูตร 4 ปี200115.50126.00147.0042.0015678.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.4933.4955.8111.167283.72
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11287.1498.0498.0432.688273.21
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9722.0611.0311.0333.098587.63
ภาคปกติ9722.0611.0311.0333.098587.63
หลักสูตร 4 ปี9722.0611.0311.0333.098587.63
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9722.0611.0311.0333.098587.63
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15831.9010.6331.9010.6314793.04
ภาคปกติ15831.9010.6331.9010.6314793.04
หลักสูตร 4 ปี15831.9010.6331.9010.6314793.04
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5500.0000.0000.0011.825498.18
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2200.0000.0000.0000.0022100.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5223.8500.0011.9200.004994.23
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2100.0000.0000.0000.001990.48
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.50112.50225.0000.00337.50
วิทยาศาสตร์16253.0931.8553.0910.6214790.74
ภาคปกติ16253.0931.8553.0910.6214790.74
หลักสูตร 4 ปี16253.0931.8553.0910.6214790.74
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6711.4934.4834.4800.005988.06
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15213.3300.0000.0016.671280.00
3. สาขาวิชาเคมี1516.6700.0000.0000.001493.33
4. สาขาวิชาสถิติ500.0000.0000.0000.005100.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.0000.0000.0000.0015100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9400.0012.9400.003294.12
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.0000.001100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.0000.0000.003100.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.00114.2900.00685.71
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21862.7531.3852.2910.4620393.12
ภาคปกติ21862.7531.3852.2910.4620393.12
หลักสูตร 4 ปี21862.7531.3852.2910.4620393.12
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10932.7521.8332.7510.9210091.74
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10932.7510.9221.8300.0010394.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17342.3131.7331.7321.1616092.49
ภาคปกติ17342.3131.7331.7321.1616092.49
หลักสูตร 4 ปี17342.3131.7331.7321.1616092.49
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.0000.0000.0000.009100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.0000.0000.0000.00880.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.0000.00685.71
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0016.2516.25212.501275.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2229.0900.0014.5500.001986.36
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0000.0017.6900.001292.31
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00114.2900.0000.00685.71
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.0000.0000.0000.0010100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.0000.005100.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7100.0011.4100.0000.007098.59
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.0000.003100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8511.1811.1800.0000.008397.65
ภาคปกติ8511.1811.1800.0000.008397.65
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.0000.0000.0024100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.006100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.0000.0000.0010100.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.008100.00
หลักสูตร 4 ปี6111.6411.6400.0000.005996.72
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.0000.00583.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0000.0000.0012100.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.005100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0000.0000.0017100.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0014.7600.0000.002095.24