เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 35 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอันดับการเลือกเข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
Admissionsโควตา/รับตรง
อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,297662.00511.55541.64290.883,07793.33
ภาคปกติ3,242662.04511.57541.67290.893,02293.21
ภาคสมทบ5500.0000.0000.0000.0055100.00
ผลิตกรรมการเกษตร59861.0010.1710.1710.1758898.33
ภาคปกติ54361.1010.1810.1810.1853398.16
หลักสูตร 2 ปี12700.0000.0000.0000.00127100.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0000.0000.0000.0059100.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.0000.0000.0000.0068100.00
หลักสูตร 4 ปี41661.4410.2410.2410.2440697.60
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.1700.0000.0000.006196.83
2. สาขาวิชาพืชสวน18910.5300.0010.5310.5318698.41
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4512.2212.2200.0000.004293.33
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.0000.0000.0000.0013100.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2100.0000.0000.0000.0021100.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6523.0800.0000.0000.006396.92
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.0000.0000.0000.0020100.00
ภาคสมทบ5500.0000.0000.0000.0055100.00
หลักสูตร 2 ปี5500.0000.0000.0000.0055100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5500.0000.0000.0000.0055100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17121.1700.0000.0000.0016998.83
ภาคปกติ17121.1700.0000.0000.0016998.83
หลักสูตร 2 ปี10700.0000.0000.0000.00107100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10700.0000.0000.0000.00107100.00
หลักสูตร 4 ปี6423.1300.0000.0000.006296.88
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6423.1300.0000.0000.006296.88
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24020.8300.0000.0000.0023899.17
ภาคปกติ24020.8300.0000.0000.0023899.17
หลักสูตร 2 ปี9300.0000.0000.0000.0093100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.0000.0000.0028100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0000.0000.0000.0045100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.0000.0020100.00
หลักสูตร 4 ปี14721.3600.0000.0000.0014598.64
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14721.3600.0000.0000.0014598.64
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11043.6443.6421.8210.919990.00
ภาคปกติ11043.6443.6421.8210.919990.00
หลักสูตร 2 ปี2000.0000.0000.0000.0020100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.0000.0000.0000.0020100.00
หลักสูตร 4 ปี2314.3500.0000.0000.002295.65
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.3500.0000.0000.002295.65
หลักสูตร 5 ปี6734.4845.9722.9911.495785.07
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3226.2539.3813.1300.002681.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3512.8612.8612.8612.863188.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11121.8000.0010.9000.0010897.30
ภาคปกติ11121.8000.0010.9000.0010897.30
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.0000.0000.0031100.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.0000.0000.0000.0031100.00
หลักสูตร 4 ปี8022.5000.0011.2500.007796.25
1. สาขาวิชาการประมง5111.9600.0000.0000.005098.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2913.4500.0013.4500.002793.10
บริหารธุรกิจ613121.96142.28132.1281.3156191.52
ภาคปกติ613121.96142.28132.1281.3156191.52
หลักสูตร 2 ปี8900.0000.0000.0000.0089100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0000.0000.0050100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.0000.0000.0000.0039100.00
หลักสูตร 4 ปี524122.29142.67132.4881.5347290.08
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14332.1042.8042.8021.4012990.21
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16300.0042.4531.8421.2315393.87
3. สาขาวิชาการบัญชี13964.3253.6042.8821.4412086.33
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5500.0000.0023.6423.645192.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24312.5014.1700.0000.001979.17
เศรษฐศาสตร์12910.7843.1010.7810.7812193.80
ภาคปกติ12910.7843.1010.7810.7812193.80
หลักสูตร 4 ปี11910.8432.5210.8410.8411294.12
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3300.0000.0000.0013.033193.94
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3612.7800.0000.0000.003597.22
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5000.0036.0012.0000.004692.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.0000.0000.00990.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.0000.0000.00990.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19752.5442.0352.5463.0517789.85
ภาคปกติ19752.5442.0352.5463.0517789.85
หลักสูตร 2 ปี5900.0000.0000.0000.0059100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5900.0000.0000.0000.0059100.00
หลักสูตร 4 ปี13853.6242.9053.6264.3511885.51
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10732.8032.8043.7454.679285.98
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3126.4513.2313.2313.232683.87
ศิลปศาสตร์200115.50126.00147.0042.0015678.00
ภาคปกติ200115.50126.00147.0042.0015678.00
หลักสูตร 4 ปี200115.50126.00147.0042.0015678.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.4933.4955.8111.167283.72
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11287.1498.0498.0432.688273.21
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10022.0011.0011.0033.008888.00
ภาคปกติ10022.0011.0011.0033.008888.00
หลักสูตร 4 ปี10022.0011.0011.0033.008888.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10022.0011.0011.0033.008888.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16531.8210.6131.8210.6115493.33
ภาคปกติ16531.8210.6131.8210.6115493.33
หลักสูตร 4 ปี16531.8210.6131.8210.6115493.33
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5600.0000.0000.0011.795598.21
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2300.0000.0000.0000.0023100.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5423.7000.0011.8500.005194.44
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2100.0000.0000.0000.001990.48
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1119.0919.09218.1800.00654.55
วิทยาศาสตร์18352.7331.6452.7310.5516891.80
ภาคปกติ18352.7331.6452.7310.5516891.80
หลักสูตร 4 ปี18352.7331.6452.7310.5516891.80
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7011.4334.2934.2900.006288.57
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17211.7600.0000.0015.881482.35
3. สาขาวิชาเคมี2114.7600.0000.0000.002095.24
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.0000.0000.006100.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.0000.0000.0020100.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9400.0012.9400.003294.12
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.0000.002100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.0000.0000.003100.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.0000.00110.0000.00990.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22262.7031.3552.2510.4520793.24
ภาคปกติ22262.7031.3552.2510.4520793.24
หลักสูตร 4 ปี22262.7031.3552.2510.4520793.24
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11032.7321.8232.7310.9110191.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11232.6810.8921.7900.0010694.64
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17342.3131.7331.7321.1616092.49
ภาคปกติ17342.3131.7331.7321.1616092.49
หลักสูตร 4 ปี17342.3131.7331.7321.1616092.49
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.0000.0000.003100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.0000.0000.0000.009100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.0000.0000.0000.00880.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.0000.00685.71
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0016.2516.25212.501275.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2229.0900.0014.5500.001986.36
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0000.0017.6900.001292.31
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00114.2900.0000.00685.71
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.0000.0000.0000.0010100.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.0000.005100.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7100.0011.4100.0000.007098.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8511.1811.1800.0000.008397.65
ภาคปกติ8511.1811.1800.0000.008397.65
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.0000.0000.0024100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.006100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.0000.0000.0010100.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.008100.00
หลักสูตร 4 ปี6111.6411.6400.0000.005996.72
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.0000.0000.00583.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0000.0000.0012100.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.005100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0000.0000.0017100.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0014.7600.0000.002095.24