เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน (บาท/เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่มีรายได้เพราะ
ไม่ได้ทำงาน
ต่ำกว่า 1,000 บาทระหว่าง 1,001-
2,000 บาท
ระหว่าง 2,001-
3,000 บาท
ระหว่าง 3,001-
4,000 บาท
ระหว่าง 4,001-
5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732,66884.081233.88993.12581.83361.13601.891294.07
ภาคปกติ3,1222,65384.981183.78983.14561.79351.12581.861043.33
ภาคสมทบ511529.4159.8011.9623.9211.9623.922549.02
ผลิตกรรมการเกษตร58446178.94345.82203.42132.2361.03111.88396.68
ภาคปกติ53344683.68295.44193.56112.0650.9491.69142.63
หลักสูตร 2 ปี12710481.8986.3043.1553.9432.3610.7921.57
1. สาขาวิชาพืชไร่595084.7535.0823.3911.6923.3900.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685479.4157.3522.9445.8811.4711.4711.47
หลักสูตร 4 ปี40634284.24215.17153.6961.4820.4981.97122.96
1. สาขาวิชาพืชไร่635282.54711.1111.5900.0011.5911.5911.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18415584.24115.9863.2621.0910.5452.7242.17
3. สาขาวิชาอารักขาพืช444193.1800.0012.2700.0000.0012.2712.27
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.6718.33216.6718.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201995.0015.0000.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร635180.9511.5934.7623.1700.0011.5957.94
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201680.0000.00210.0015.0000.0000.0015.00
ภาคสมทบ511529.4159.8011.9623.9211.9623.922549.02
หลักสูตร 2 ปี511529.4159.8011.9623.9211.9623.922549.02
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)511529.4159.8011.9623.9211.9623.922549.02
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16413079.2774.2784.8831.8310.6184.8874.27
ภาคปกติ16413079.2774.2784.8831.8310.6184.8874.27
หลักสูตร 2 ปี1027775.4943.9254.9021.9600.0087.8465.88
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1027775.4943.9254.9021.9600.0087.8465.88
หลักสูตร 4 ปี625385.4834.8434.8411.6111.6100.0011.61
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน625385.4834.8434.8411.6111.6100.0011.61
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23921188.2862.5141.6741.6710.4210.42125.02
ภาคปกติ23921188.2862.5141.6741.6710.4210.42125.02
หลักสูตร 2 ปี937782.8033.2311.0833.2311.0811.0877.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282692.8600.0013.5700.0000.0000.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453680.0024.4400.0036.6700.0012.2236.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.0015.0000.0000.0015.0000.00315.00
หลักสูตร 4 ปี14613491.7832.0532.0510.6800.0000.0053.42
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14613491.7832.0532.0510.6800.0000.0053.42
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1098880.7343.6765.5000.0021.8343.6754.59
ภาคปกติ1098880.7343.6765.5000.0021.8343.6754.59
หลักสูตร 2 ปี201260.00210.00420.0000.0000.00210.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201260.00210.00420.0000.0000.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221881.8214.5500.0000.0000.0014.5529.09
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221881.8214.5500.0000.0000.0014.5529.09
หลักสูตร 5 ปี675886.5711.4922.9900.0022.9911.4934.48
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม323093.7500.0013.1300.0013.1300.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352880.0012.8612.8600.0012.8612.8638.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1079185.0543.7432.8021.8700.0010.9365.61
ภาคปกติ1079185.0543.7432.8021.8700.0010.9365.61
หลักสูตร 2 ปี312890.3213.2300.0013.2300.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง312890.3213.2300.0013.2300.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี766382.8933.9533.9511.3200.0011.3256.58
1. สาขาวิชาการประมง493979.5936.1236.1212.0400.0012.0424.08
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง272488.8900.0000.0000.0000.0000.00311.11
บริหารธุรกิจ56750188.36173.00111.94111.94111.9440.71122.12
ภาคปกติ56750188.36173.00111.94111.94111.9440.71122.12
หลักสูตร 2 ปี867991.8611.1622.3322.3300.0000.0022.33
1. สาขาวิชาการบัญชี504590.0012.0024.0024.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ363494.4400.0000.0000.0000.0000.0025.56
หลักสูตร 4 ปี48142287.73163.3391.8791.87112.2940.83102.08
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13912187.0553.6032.1621.4410.7232.1642.88
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14412385.4221.3953.4721.3985.5600.0042.78
3. สาขาวิชาการบัญชี12811489.0675.4710.7843.1310.7800.0010.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)484593.7512.0800.0000.0012.0800.0012.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221986.3614.5500.0014.5500.0014.5500.00
เศรษฐศาสตร์1169481.0343.4543.4565.1710.8632.5943.45
ภาคปกติ1169481.0343.4543.4565.1710.8632.5943.45
หลักสูตร 4 ปี1068782.0843.7743.7743.7710.9421.8943.77
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262492.3100.0000.0013.8500.0000.0013.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332472.7326.06412.1200.0000.0000.0039.09
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473982.9824.2600.0036.3812.1324.2600.00
หลักสูตร 5 ปี10770.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10770.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19415680.4173.6173.6131.5510.5284.12126.19
ภาคปกติ19415680.4173.6173.6131.5510.5284.12126.19
หลักสูตร 2 ปี583865.5223.4535.1723.4511.7246.90813.79
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว583865.5223.4535.1723.4511.7246.90813.79
หลักสูตร 4 ปี13611886.7653.6842.9410.7400.0042.9442.94
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1069488.6821.8921.8910.9400.0043.7732.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว302480.00310.0026.6700.0000.0000.0013.33
ศิลปศาสตร์20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
ภาคปกติ20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
หลักสูตร 4 ปี20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ867486.0544.6522.3300.0000.0022.3344.65
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1129786.6154.4621.7910.8943.5700.0032.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
สารสนเทศและการสื่อสาร977981.4455.1522.0611.0311.0333.0966.19
ภาคปกติ977981.4455.1522.0611.0311.0333.0966.19
หลักสูตร 4 ปี977981.4455.1522.0611.0311.0333.0966.19
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล977981.4455.1522.0611.0311.0333.0966.19
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15813484.8142.5363.8021.2710.6353.1663.80
ภาคปกติ15813484.8142.5363.8021.2710.6353.1663.80
หลักสูตร 4 ปี15813484.8142.5363.8021.2710.6353.1663.80
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร554683.6411.8223.6411.8211.8223.6423.64
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221777.2729.0914.5500.0000.0014.5514.55
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร524892.3111.9211.9200.0000.0011.9211.92
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211780.9500.0014.7614.7600.0000.0029.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8675.0000.00112.5000.0000.00112.5000.00
วิทยาศาสตร์16214187.0463.7095.5600.0010.6221.2331.85
ภาคปกติ16214187.0463.7095.5600.0010.6221.2331.85
หลักสูตร 4 ปี16214187.0463.7095.5600.0010.6221.2331.85
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์675886.5711.4957.4600.0011.4911.4911.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ151493.3300.0016.6700.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี151493.3316.6700.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5480.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151386.6716.6716.6700.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342779.4138.8212.9400.0000.0012.9425.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21818685.32104.5931.3841.8352.2941.8362.75
ภาคปกติ21818685.32104.5931.3841.8352.2941.8362.75
หลักสูตร 4 ปี21818685.32104.5931.3841.8352.2941.8362.75
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1099284.4065.5021.8332.7521.8321.8321.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1099486.2443.6710.9210.9232.7521.8343.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
ภาคปกติ17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
หลักสูตร 4 ปี17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9777.7800.00222.2200.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10990.0000.0000.00110.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7571.4300.00114.29114.2900.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161487.5000.0016.2500.0000.0016.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์222195.4500.0000.0014.5500.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131292.3100.0017.6900.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7571.4300.00114.2900.0000.00114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.00120.0000.0000.0000.00120.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716388.7334.2322.8222.8200.0000.0011.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร857487.0622.3533.5322.3511.1811.1822.35
ภาคปกติ857487.0622.3533.5322.3511.1811.1822.35
หลักสูตร 2 ปี242395.8300.0000.0000.0000.0000.0014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.0000.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี615183.6123.2834.9223.2811.6411.6411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.0000.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12866.6700.00216.6718.3300.0018.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211676.1929.5214.7614.7614.7600.0000.00