เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน (บาท/เดือน) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่มีรายได้เพราะ
ไม่ได้ทำงาน
ต่ำกว่า 1,000 บาทระหว่าง 1,001-
2,000 บาท
ระหว่าง 2,001-
3,000 บาท
ระหว่าง 3,001-
4,000 บาท
ระหว่าง 4,001-
5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2493,74188.041252.941022.40601.41410.96431.011373.22
ภาคปกติ4,2013,72588.671232.931022.43591.40370.88400.951152.74
ภาคสมทบ481633.3324.1700.0012.0848.3336.252245.83
ผลิตกรรมการเกษตร72963587.11162.19212.8860.8281.1081.10354.80
ภาคปกติ68161990.90142.06213.0850.7340.5950.73131.91
หลักสูตร 2 ปี13512894.8132.2232.2200.0000.0010.7400.00
1. สาขาวิชาพืชไร่656498.4600.0011.5400.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร706491.4334.2922.8600.0000.0011.4300.00
หลักสูตร 4 ปี54649189.93112.01183.3050.9240.7340.73132.38
1. สาขาวิชาพืชไร่867991.8611.1644.6500.0000.0011.1611.16
2. สาขาวิชาพืชสวน22319788.3462.69104.4810.4541.7910.4541.79
3. สาขาวิชาอารักขาพืช847791.6711.1911.1911.1900.0000.0044.76
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี342985.2912.9400.0000.0000.0012.9438.82
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423685.7112.3812.3837.1400.0012.3800.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร535196.2300.0011.8900.0000.0000.0011.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร242291.6714.1714.1700.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ481633.3324.1700.0012.0848.3336.252245.83
หลักสูตร 2 ปี481633.3324.1700.0012.0848.3336.252245.83
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)481633.3324.1700.0012.0848.3336.252245.83
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14112387.2364.2653.5500.0000.0021.4253.55
ภาคปกติ14112387.2364.2653.5500.0000.0021.4253.55
หลักสูตร 2 ปี211780.9514.76314.2900.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211780.9514.76314.2900.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี12010688.3354.1721.6700.0000.0021.6754.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12010688.3354.1721.6700.0000.0021.6754.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25322789.7283.1651.9841.5810.4041.5841.58
ภาคปกติ25322789.7283.1651.9841.5810.4041.5841.58
หลักสูตร 2 ปี857385.8822.3522.3533.5311.1811.1833.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282485.7113.5700.0013.5713.5700.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)363288.8912.7812.7800.0000.0012.7812.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211780.9500.0014.7629.5200.0000.0014.76
หลักสูตร 4 ปี16815491.6763.5731.7910.6000.0031.7910.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16815491.6763.5731.7910.6000.0031.7910.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม836983.1389.6422.4100.0000.0011.2033.61
ภาคปกติ836983.1389.6422.4100.0000.0011.2033.61
หลักสูตร 2 ปี171588.2415.8815.8800.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171588.2415.8815.8800.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191473.68421.0515.2600.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191473.68421.0515.2600.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี474085.1136.3800.0000.0000.0012.1336.38
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม262284.6213.8500.0000.0000.0000.00311.54
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211885.7129.5200.0000.0000.0014.7600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18917391.5363.1731.5921.0621.0600.0031.59
ภาคปกติ18917391.5363.1731.5921.0621.0600.0031.59
หลักสูตร 2 ปี232191.3014.3500.0000.0000.0000.0014.35
1. สาขาวิชาการประมง232191.3014.3500.0000.0000.0000.0014.35
หลักสูตร 4 ปี16615291.5753.0131.8121.2021.2000.0021.20
1. สาขาวิชาการประมง1009292.0022.0033.0011.0011.0000.0011.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง666090.9134.5500.0011.5211.5200.0011.52
บริหารธุรกิจ83775089.61192.27202.39101.1980.9680.96222.63
ภาคปกติ83775089.61192.27202.39101.1980.9680.96222.63
หลักสูตร 2 ปี938288.1733.2311.0811.0822.1511.0833.23
1. สาขาวิชาการบัญชี645484.3834.6911.5611.5623.1300.0034.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ292896.5500.0000.0000.0000.0013.4500.00
หลักสูตร 4 ปี74466889.78162.15192.5591.2160.8170.94192.55
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17815687.6431.6952.8131.6910.5621.1284.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18416489.1352.7263.2631.6321.0910.5431.63
3. สาขาวิชาการบัญชี16215394.4421.2331.8500.0000.0010.6231.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17015390.0031.7642.3531.7621.1821.1831.76
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ504284.0036.0012.0000.0012.0012.0024.00
เศรษฐศาสตร์24922289.1631.2062.4131.2031.2041.6183.21
ภาคปกติ24922289.1631.2062.4131.2031.2041.6183.21
หลักสูตร 4 ปี22220090.0931.3552.2520.9020.9041.8062.70
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์827692.6800.0000.0022.4411.2200.0033.66
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม847690.4800.0055.9500.0000.0011.1922.38
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์564885.7135.3600.0000.0011.7935.3611.79
หลักสูตร 5 ปี272281.4800.0013.7013.7013.7000.0027.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ272281.4800.0013.7013.7013.7000.0027.41
พัฒนาการท่องเที่ยว25922285.7172.7031.1672.7051.9331.16124.63
ภาคปกติ25922285.7172.7031.1672.7051.9331.16124.63
หลักสูตร 2 ปี826376.8322.4433.6644.8844.8822.4444.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว826376.8322.4433.6644.8844.8822.4444.88
หลักสูตร 4 ปี17715989.8352.8200.0031.6910.5610.5684.52
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1049288.4632.8800.0021.9200.0010.9665.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว534788.6823.7700.0011.8911.8900.0023.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19116586.3973.6642.0921.0542.0931.5763.14
ภาคปกติ19116586.3973.6642.0921.0542.0931.5763.14
หลักสูตร 4 ปี19116586.3973.6642.0921.0542.0931.5763.14
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1109182.7354.5532.7321.8232.7321.8243.64
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ817491.3622.4711.2300.0011.2311.2322.47
สารสนเทศและการสื่อสาร867081.4022.3344.6555.8122.3300.0033.49
ภาคปกติ867081.4022.3344.6555.8122.3300.0033.49
หลักสูตร 4 ปี867081.4022.3344.6555.8122.3300.0033.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล867081.4022.3344.6555.8122.3300.0033.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24522391.0283.2720.8220.8220.8210.4172.86
ภาคปกติ24522391.0283.2720.8220.8220.8210.4172.86
หลักสูตร 4 ปี24522391.0283.2720.8220.8220.8210.4172.86
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร696188.4122.9000.0022.9011.4500.0034.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร494387.7612.0424.0800.0000.0000.0036.12
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร746993.2456.7600.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201995.0000.0000.0000.0015.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์333193.9400.0000.0000.0000.0013.0313.03
วิทยาศาสตร์30226888.74113.6461.9972.3210.3310.3382.65
ภาคปกติ30226888.74113.6461.9972.3210.3310.3382.65
หลักสูตร 4 ปี30226888.74113.6461.9972.3210.3310.3382.65
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1109586.3676.3643.6421.8200.0000.0021.82
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ403690.0025.0000.0025.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี464291.3012.1712.1700.0000.0000.0024.35
4. สาขาวิชาสถิติ121083.3300.0018.3318.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์252496.0000.0000.0000.0014.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ463984.7812.1700.0024.3500.0000.0048.70
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9888.8900.0000.0000.0000.00111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ77100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24821887.9093.6393.6320.8110.4020.8172.82
ภาคปกติ24821887.9093.6393.6320.8110.4020.8172.82
หลักสูตร 4 ปี24821887.9093.6393.6320.8110.4020.8172.82
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12611087.3075.5643.1710.7900.0010.7932.38
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12210888.5221.6454.1010.8210.8210.8243.28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31627286.08123.8082.5372.2241.2751.5882.53
ภาคปกติ31627286.08123.8082.5372.2241.2751.5882.53
หลักสูตร 2 ปี13861.5400.00215.3800.0017.6900.00215.38
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13861.5400.00215.3800.0017.6900.00215.38
หลักสูตร 4 ปี30326487.13123.9661.9872.3130.9951.6561.98
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช242187.5014.1714.1700.0000.0014.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9888.8900.00111.1100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด191894.7400.0000.0000.0000.0000.0015.26
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171588.2415.8800.0000.0000.0000.0015.88
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์554989.0911.8200.0011.8200.0011.8235.45
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์302066.67310.0013.33310.0013.3326.6700.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7571.4300.00114.29114.2900.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี232295.6500.0000.0014.3500.0000.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8787.5000.0000.0000.00112.5000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้917986.8166.5922.2011.1011.1011.1011.10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12110485.9532.4843.3132.4800.0010.8364.96
ภาคปกติ12110485.9532.4843.3132.4800.0010.8364.96
หลักสูตร 2 ปี221986.3600.0014.5514.5500.0014.5500.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง151386.6700.0000.0016.6700.0016.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7685.7100.00114.2900.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี998585.8633.0333.0322.0200.0000.0066.06
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง232086.9614.3500.0000.0000.0000.0028.70
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211780.9500.0014.7614.7600.0000.0029.52
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ99100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ141178.5700.0000.0017.1400.0000.00214.29
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์322887.5026.2526.2500.0000.0000.0000.00