เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน (บาท/เดือน) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่มีรายได้เพราะ
ไม่ได้ทำงาน
ต่ำกว่า 1,000 บาทระหว่าง 1,001-
2,000 บาท
ระหว่าง 2,001-
3,000 บาท
ระหว่าง 3,001-
4,000 บาท
ระหว่าง 4,001-
5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972,79284.681233.73993.00581.76361.09601.821293.91
ภาคปกติ3,2422,77385.531183.64983.02561.73351.08581.791043.21
ภาคสมทบ551934.5559.0911.8223.6411.8223.642545.45
ผลิตกรรมการเกษตร59847579.43345.69203.34132.1761.00111.84396.52
ภาคปกติ54345683.98295.34193.50112.0350.9291.66142.58
หลักสูตร 2 ปี12710481.8986.3043.1553.9432.3610.7921.57
1. สาขาวิชาพืชไร่595084.7535.0823.3911.6923.3900.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685479.4157.3522.9445.8811.4711.4711.47
หลักสูตร 4 ปี41635284.62215.05153.6161.4420.4881.92122.88
1. สาขาวิชาพืชไร่635282.54711.1111.5900.0011.5911.5911.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18916084.66115.8263.1721.0610.5352.6542.12
3. สาขาวิชาอารักขาพืช454293.3300.0012.2200.0000.0012.2212.22
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.2317.69215.3817.6900.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์212095.2414.7600.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร655381.5411.5434.6223.0800.0011.5457.69
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201680.0000.00210.0015.0000.0000.0015.00
ภาคสมทบ551934.5559.0911.8223.6411.8223.642545.45
หลักสูตร 2 ปี551934.5559.0911.8223.6411.8223.642545.45
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)551934.5559.0911.8223.6411.8223.642545.45
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17113780.1274.0984.6831.7510.5884.6874.09
ภาคปกติ17113780.1274.0984.6831.7510.5884.6874.09
หลักสูตร 2 ปี1078276.6443.7454.6721.8700.0087.4865.61
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1078276.6443.7454.6721.8700.0087.4865.61
หลักสูตร 4 ปี645585.9434.6934.6911.5611.5600.0011.56
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน645585.9434.6934.6911.5611.5600.0011.56
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24021288.3362.5041.6741.6710.4210.42125.00
ภาคปกติ24021288.3362.5041.6741.6710.4210.42125.00
หลักสูตร 2 ปี937782.8033.2311.0833.2311.0811.0877.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282692.8600.0013.5700.0000.0000.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453680.0024.4400.0036.6700.0012.2236.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.0015.0000.0000.0015.0000.00315.00
หลักสูตร 4 ปี14713591.8432.0432.0410.6800.0000.0053.40
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14713591.8432.0432.0410.6800.0000.0053.40
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1108980.9143.6465.4500.0021.8243.6454.55
ภาคปกติ1108980.9143.6465.4500.0021.8243.6454.55
หลักสูตร 2 ปี201260.00210.00420.0000.0000.00210.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201260.00210.00420.0000.0000.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231982.6114.3500.0000.0000.0014.3528.70
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231982.6114.3500.0000.0000.0014.3528.70
หลักสูตร 5 ปี675886.5711.4922.9900.0022.9911.4934.48
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม323093.7500.0013.1300.0013.1300.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352880.0012.8612.8600.0012.8612.8638.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1119585.5943.6032.7021.8000.0010.9065.41
ภาคปกติ1119585.5943.6032.7021.8000.0010.9065.41
หลักสูตร 2 ปี312890.3213.2300.0013.2300.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง312890.3213.2300.0013.2300.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี806783.7533.7533.7511.2500.0011.2556.25
1. สาขาวิชาการประมง514180.3935.8835.8811.9600.0011.9623.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292689.6600.0000.0000.0000.0000.00310.34
บริหารธุรกิจ61354789.23172.77111.79111.79111.7940.65121.96
ภาคปกติ61354789.23172.77111.79111.79111.7940.65121.96
หลักสูตร 2 ปี898292.1311.1222.2522.2500.0000.0022.25
1. สาขาวิชาการบัญชี504590.0012.0024.0024.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393794.8700.0000.0000.0000.0000.0025.13
หลักสูตร 4 ปี52446588.74163.0591.7291.72112.1040.76101.91
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14312587.4153.5032.1021.4010.7032.1042.80
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16314287.1221.2353.0721.2384.9100.0042.45
3. สาขาวิชาการบัญชี13912589.9375.0410.7242.8810.7200.0010.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)555294.5511.8200.0000.0011.8200.0011.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242187.5014.1700.0014.1700.0014.1700.00
เศรษฐศาสตร์12910782.9543.1043.1064.6510.7832.3343.10
ภาคปกติ12910782.9543.1043.1064.6510.7832.3343.10
หลักสูตร 4 ปี11910084.0343.3643.3643.3610.8421.6843.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์333193.9400.0000.0013.0300.0000.0013.03
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362775.0025.56411.1100.0000.0000.0038.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์504284.0024.0000.0036.0012.0024.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10770.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10770.0000.0000.00220.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19715980.7173.5573.5531.5210.5184.06126.09
ภาคปกติ19715980.7173.5573.5531.5210.5184.06126.09
หลักสูตร 2 ปี593966.1023.3935.0823.3911.6946.78813.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว593966.1023.3935.0823.3911.6946.78813.56
หลักสูตร 4 ปี13812086.9653.6242.9010.7200.0042.9042.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1079588.7921.8721.8710.9300.0043.7432.80
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว312580.6539.6826.4500.0000.0000.0013.23
ศิลปศาสตร์20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
ภาคปกติ20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
หลักสูตร 4 ปี20017286.0094.5042.0010.5042.0021.0084.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ867486.0544.6522.3300.0000.0022.3344.65
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1129786.6154.4621.7910.8943.5700.0032.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1008282.0055.0022.0011.0011.0033.0066.00
ภาคปกติ1008282.0055.0022.0011.0011.0033.0066.00
หลักสูตร 4 ปี1008282.0055.0022.0011.0011.0033.0066.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1008282.0055.0022.0011.0011.0033.0066.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16514185.4542.4263.6421.2110.6153.0363.64
ภาคปกติ16514185.4542.4263.6421.2110.6153.0363.64
หลักสูตร 4 ปี16514185.4542.4263.6421.2110.6153.0363.64
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร564783.9311.7923.5711.7911.7923.5723.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231878.2628.7014.3500.0000.0014.3514.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร545092.5911.8511.8500.0000.0011.8511.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211780.9500.0014.7614.7600.0000.0029.52
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11981.8200.0019.0900.0000.0019.0900.00
วิทยาศาสตร์18316288.5263.2894.9200.0010.5521.0931.64
ภาคปกติ18316288.5263.2894.9200.0010.5521.0931.64
หลักสูตร 4 ปี18316288.5263.2894.9200.0010.5521.0931.64
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์706187.1411.4357.1400.0011.4311.4311.43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171694.1200.0015.8800.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี212095.2414.7600.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ6583.3300.00116.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201890.0015.0015.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342779.4138.8212.9400.0000.0012.9425.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1010100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22219085.59104.5031.3541.8052.2541.8062.70
ภาคปกติ22219085.59104.5031.3541.8052.2541.8062.70
หลักสูตร 4 ปี22219085.59104.5031.3541.8052.2541.8062.70
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1109384.5565.4521.8232.7321.8221.8221.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1129786.6143.5710.8910.8932.6821.7943.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
ภาคปกติ17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
หลักสูตร 4 ปี17315086.7142.3195.2063.4700.0031.7310.58
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9777.7800.00222.2200.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10990.0000.0000.00110.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7571.4300.00114.29114.2900.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161487.5000.0016.2500.0000.0016.2500.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์222195.4500.0000.0014.5500.0000.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131292.3100.0017.6900.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7571.4300.00114.2900.0000.00114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.00120.0000.0000.0000.00120.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716388.7334.2322.8222.8200.0000.0011.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร857487.0622.3533.5322.3511.1811.1822.35
ภาคปกติ857487.0622.3533.5322.3511.1811.1822.35
หลักสูตร 2 ปี242395.8300.0000.0000.0000.0000.0014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.0000.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี615183.6123.2834.9223.2811.6411.6411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.0000.0000.0000.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12866.6700.00216.6718.3300.0018.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211676.1929.5214.7614.7614.7600.0000.00