เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน (บาท/เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่มีรายได้เพราะ
ไม่ได้ทำงาน
ต่ำกว่า 1,000 บาทระหว่าง 1,001-
2,000 บาท
ระหว่าง 2,001-
3,000 บาท
ระหว่าง 3,001-
4,000 บาท
ระหว่าง 4,001-
5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4313,78285.351573.541112.51681.53631.42761.721743.93
ภาคปกติ4,3613,75085.991563.581112.55651.49611.40711.631473.37
ภาคสมทบ703245.7111.4300.0034.2922.8657.142738.57
ผลิตกรรมการเกษตร74162183.81314.18212.8391.2160.81152.02385.13
ภาคปกติ67158987.78304.47213.1360.8940.60101.49111.64
หลักสูตร 2 ปี1049086.5443.8532.8832.8800.0032.8810.96
1. สาขาวิชาพืชไร่524178.8511.9235.7735.7700.0035.7711.92
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร524994.2335.7700.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี56749988.01264.59183.1730.5340.7171.23101.76
1. สาขาวิชาพืชไร่847488.1033.5744.7611.1900.0000.0022.38
2. สาขาวิชาพืชสวน22219286.49114.9562.7020.9031.3520.9062.70
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12110990.0864.9643.3100.0000.0010.8310.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292482.76310.3426.9000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์434093.0200.0012.3300.0000.0024.6500.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร433581.4036.9812.3300.0012.3324.6512.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2525100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ703245.7111.4300.0034.2922.8657.142738.57
หลักสูตร 2 ปี703245.7111.4300.0034.2922.8657.142738.57
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)703245.7111.4300.0034.2922.8657.142738.57
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1018685.1543.9632.9700.0021.9810.9954.95
ภาคปกติ1018685.1543.9632.9700.0021.9810.9954.95
หลักสูตร 4 ปี1018685.1543.9632.9700.0021.9810.9954.95
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1018685.1543.9632.9700.0021.9810.9954.95
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20818488.46125.7741.9231.4410.4810.4831.44
ภาคปกติ20818488.46125.7741.9231.4410.4810.4831.44
หลักสูตร 2 ปี585289.6611.7223.4523.4500.0011.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12866.6718.3318.33216.6700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312993.5500.0013.2300.0000.0013.2300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1515100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15013288.00117.3321.3310.6710.6700.0032.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15013288.00117.3321.3310.6710.6700.0032.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1068176.4276.6065.6676.6010.9410.9432.83
ภาคปกติ1068176.4276.6065.6676.6010.9410.9432.83
หลักสูตร 2 ปี311961.29412.9026.45412.9000.0000.0026.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311961.29412.9026.45412.9000.0000.0026.45
หลักสูตร 4 ปี141392.8600.0000.0017.1400.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์141392.8600.0000.0017.1400.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี614980.3334.9246.5623.2811.6411.6411.64
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม312993.5513.2300.0013.2300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม302066.6726.67413.3313.3313.3313.3313.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20917282.3094.3183.8362.8720.9652.3973.35
ภาคปกติ20917282.3094.3183.8362.8720.9652.3973.35
หลักสูตร 2 ปี332884.8513.0313.0300.0000.0026.0613.03
1. สาขาวิชาการประมง332884.8513.0313.0300.0000.0026.0613.03
หลักสูตร 4 ปี17614481.8284.5573.9863.4121.1431.7063.41
1. สาขาวิชาการประมง12310182.1154.0764.8854.0710.8121.6332.44
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง534381.1335.6611.8911.8911.8911.8935.66
บริหารธุรกิจ92882088.36262.80141.51101.08161.72171.83252.69
ภาคปกติ92882088.36262.80141.51101.08161.72171.83252.69
หลักสูตร 2 ปี1018786.1410.9932.9710.9921.9854.9521.98
1. สาขาวิชาการบัญชี595389.8300.0011.6911.6911.6923.3911.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ423480.9512.3824.7600.0012.3837.1412.38
หลักสูตร 4 ปี82773388.63253.02111.3391.09141.69121.45232.78
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20118391.0452.4921.0021.0021.0041.9931.49
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18715783.96115.8831.6021.0752.6731.6063.21
3. สาขาวิชาการบัญชี20118793.0321.0010.5010.5031.4910.5062.99
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14713289.8042.7232.0410.6821.3610.6842.72
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ917481.3233.3022.2033.3022.2033.3044.40
เศรษฐศาสตร์33029790.0072.1261.8261.8261.8251.5230.91
ภาคปกติ33029790.0072.1261.8261.8261.8251.5230.91
หลักสูตร 4 ปี27724989.8972.5362.1751.8141.4451.8110.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์958488.4222.1100.0033.1633.1622.1111.05
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม867587.2133.4944.6511.1611.1622.3300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์969093.7522.0822.0811.0400.0011.0400.00
หลักสูตร 5 ปี534890.5700.0000.0011.8923.7700.0023.77
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ534890.5700.0000.0011.8923.7700.0023.77
พัฒนาการท่องเที่ยว21317783.10104.6994.2300.0031.4131.41115.16
ภาคปกติ21317783.10104.6994.2300.0031.4131.41115.16
หลักสูตร 2 ปี564376.7935.3658.9300.0000.0023.5735.36
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว564376.7935.3658.9300.0000.0023.5735.36
หลักสูตร 4 ปี15713485.3574.4642.5500.0031.9110.6485.10
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1119585.5954.5043.6000.0010.9010.9054.50
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว463984.7824.3500.0000.0024.3500.0036.52
ศิลปศาสตร์13011185.3832.3143.0810.7721.5443.0853.85
ภาคปกติ13011185.3832.3143.0810.7721.5443.0853.85
หลักสูตร 4 ปี13011185.3832.3143.0810.7721.5443.0853.85
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ827085.3711.2222.4411.2211.2233.6644.88
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ484185.4224.1724.1700.0012.0812.0812.08
สารสนเทศและการสื่อสาร786583.3311.2833.8511.2811.2811.2867.69
ภาคปกติ786583.3311.2833.8511.2811.2811.2867.69
หลักสูตร 4 ปี786583.3311.2833.8511.2811.2811.2867.69
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล786583.3311.2833.8511.2811.2811.2867.69
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28424084.51144.9362.1120.7062.1193.1772.46
ภาคปกติ28424084.51144.9362.1120.7062.1193.1772.46
หลักสูตร 4 ปี28424084.51144.9362.1120.7062.1193.1772.46
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร685885.2934.4122.9411.4700.0022.9422.94
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร585086.2135.1711.7200.0011.7211.7223.45
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร716388.7334.2300.0000.0022.8222.8211.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว443477.27511.3612.2700.0024.5512.2712.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์433581.4000.0024.6512.3312.3336.9812.33
วิทยาศาสตร์39735288.66102.5230.7661.5161.5161.51143.53
ภาคปกติ39735288.66102.5230.7661.5161.5161.51143.53
หลักสูตร 4 ปี39735288.66102.5230.7661.5161.5161.51143.53
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1008888.0055.0000.0011.0011.0000.0055.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ464393.4800.0012.1712.1700.0000.0012.17
3. สาขาวิชาเคมี575087.7211.7511.7523.5111.7500.0023.51
4. สาขาวิชาสถิติ191789.4700.0000.0000.0000.0015.2615.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์413995.1212.4400.0000.0012.4400.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ544481.4811.8511.8511.8523.7023.7035.56
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์423788.1012.3800.0012.3800.0037.1400.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201890.0015.0000.0000.0000.0000.0015.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181688.8900.0000.0000.0015.5600.0015.56
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22718782.3852.20125.2993.9620.8841.7683.52
ภาคปกติ22718782.3852.20125.2993.9620.8841.7683.52
หลักสูตร 4 ปี22718782.3852.20125.2993.9620.8841.7683.52
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1109182.7310.9176.3632.7310.9132.7343.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1179682.0543.4254.2765.1310.8510.8543.42
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34627880.35113.1882.3161.7361.7341.16339.54
ภาคปกติ34627880.35113.1882.3161.7361.7341.16339.54
หลักสูตร 2 ปี441431.8200.0036.8200.0000.0000.002761.36
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191368.4200.00315.7900.0000.0000.00315.79
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2514.0000.0000.0000.0000.0000.002496.00
หลักสูตร 4 ปี30226487.42113.6451.6661.9961.9941.3261.99
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช292379.3113.4513.4500.0000.00310.3413.45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171694.1200.0000.0000.0015.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8787.5000.0000.0000.0000.0000.00112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว343088.2412.9400.0012.9425.8800.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์595186.4423.3900.0035.0811.6900.0023.39
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์434093.0212.3300.0012.3300.0000.0012.33
7. สาขาวิชาการบัญชี262180.7727.6913.8500.0013.8513.8500.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13969.2317.6917.6900.0017.6900.0017.69
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้736791.7834.1122.7411.3700.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13311183.4675.2643.0121.5032.2600.0064.51
ภาคปกติ13311183.4675.2643.0121.5032.2600.0064.51
หลักสูตร 2 ปี262180.7700.0000.0013.8513.8500.00311.54
1. สาขาวิชาการประมง161381.2500.0000.0016.2500.0000.00212.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4250.0000.0000.0000.00125.0000.00125.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1079084.1176.5443.7410.9321.8700.0032.80
1. สาขาวิชาการประมง242291.6728.3300.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช161168.75212.5016.2500.0016.2500.0016.25
3. สาขาวิชาการจัดการ111090.9100.0019.0900.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.7516.2500.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์403280.0025.0025.0012.5012.5000.0025.00