เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการนับถือศาสนา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4314,23795.621403.16541.2200.00
ภาคปกติ4,3614,17595.731333.05531.2200.00
ภาคสมทบ706288.57710.0011.4300.00
ผลิตกรรมการเกษตร74170795.41263.5181.0800.00
ภาคปกติ67164596.13192.8371.0400.00
หลักสูตร 2 ปี1049894.2365.7700.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่524994.2335.7700.0000.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร524994.2335.7700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี56754796.47132.2971.2300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่848196.4333.5700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22221295.5041.8062.7000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12111897.5232.4800.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292793.1026.9000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์434195.3512.3312.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4343100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2525100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ706288.57710.0011.4300.00
หลักสูตร 2 ปี706288.57710.0011.4300.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)706288.57710.0011.4300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1019998.0221.9800.0000.00
ภาคปกติ1019998.0221.9800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1019998.0221.9800.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1019998.0221.9800.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20819694.2373.3752.4000.00
ภาคปกติ20819694.2373.3752.4000.00
หลักสูตร 2 ปี585493.1035.1711.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)121191.6718.3300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312993.5526.4500.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151493.3300.0016.6700.00
หลักสูตร 4 ปี15014294.6742.6742.6700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15014294.6742.6742.6700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10610195.2821.8932.8300.00
ภาคปกติ10610195.2821.8932.8300.00
หลักสูตร 2 ปี313096.7700.0013.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์313096.7700.0013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี141392.8600.0017.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์141392.8600.0017.1400.00
หลักสูตร 5 ปี615895.0823.2811.6400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม313096.7700.0013.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม302893.3326.6700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20919894.74104.7810.4800.00
ภาคปกติ20919894.74104.7810.4800.00
หลักสูตร 2 ปี333193.9413.0313.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง333193.9413.0313.0300.00
หลักสูตร 4 ปี17616794.8995.1100.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง12311996.7543.2500.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง534890.5759.4300.0000.00
บริหารธุรกิจ92889596.44232.48101.0800.00
ภาคปกติ92889596.44232.48101.0800.00
หลักสูตร 2 ปี1019493.0754.9521.9800.00
1. สาขาวิชาการบัญชี595491.5358.4700.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ424095.2400.0024.7600.00
หลักสูตร 4 ปี82780196.86182.1880.9700.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20119295.5273.4821.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18718397.8621.0721.0700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20119999.0010.5010.5000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14714195.9232.0432.0400.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ918694.5155.4900.0000.00
เศรษฐศาสตร์33032096.9782.4220.6100.00
ภาคปกติ33032096.9782.4220.6100.00
หลักสูตร 4 ปี27727097.4772.5300.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์959397.8922.1100.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม868598.8411.1600.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์969295.8344.1700.0000.00
หลักสูตร 5 ปี535094.3411.8923.7700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ535094.3411.8923.7700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21319692.02146.5731.4100.00
ภาคปกติ21319692.02146.5731.4100.00
หลักสูตร 2 ปี565191.0758.9300.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว565191.0758.9300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15714592.3695.7331.9100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11110594.5932.7032.7000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว464086.96613.0400.0000.00
ศิลปศาสตร์13012495.3853.8510.7700.00
ภาคปกติ13012495.3853.8510.7700.00
หลักสูตร 4 ปี13012495.3853.8510.7700.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ827895.1233.6611.2200.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ484695.8324.1700.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร787697.4411.2811.2800.00
ภาคปกติ787697.4411.2811.2800.00
หลักสูตร 4 ปี787697.4411.2811.2800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล787697.4411.2811.2800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28427295.77103.5220.7000.00
ภาคปกติ28427295.77103.5220.7000.00
หลักสูตร 4 ปี28427295.77103.5220.7000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร686798.5311.4700.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร585391.3835.1723.4500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร716997.1822.8200.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว444295.4524.5500.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์434195.3524.6500.0000.00
วิทยาศาสตร์39737794.96174.2830.7600.00
ภาคปกติ39737794.96174.2830.7600.00
หลักสูตร 4 ปี39737794.96174.2830.7600.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1009696.0033.0011.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ464495.6524.3500.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี575596.4923.5100.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ191789.47210.5300.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์413892.6824.8812.4400.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ545194.4435.5600.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์424197.6212.3800.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201890.00210.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181794.4400.0015.5600.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22721896.0483.5210.4400.00
ภาคปกติ22721896.0483.5210.4400.00
หลักสูตร 4 ปี22721896.0483.5210.4400.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010494.5554.5510.9100.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11711497.4432.5600.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34633496.5361.7361.7300.00
ภาคปกติ34633496.5361.7361.7300.00
หลักสูตร 2 ปี444295.4512.2712.2700.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191789.4715.2615.2600.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2525100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30229296.6951.6651.6600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2929100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171694.1215.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8787.50112.5000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3434100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์595694.9223.3911.6900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4343100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2626100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้736893.1511.3745.4800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13312493.2310.7586.0200.00
ภาคปกติ13312493.2310.7586.0200.00
หลักสูตร 2 ปี262596.1500.0013.8500.00
1. สาขาวิชาการประมง1616100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6583.3300.00116.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1079992.5210.9376.5400.00
1. สาขาวิชาการประมง242291.6714.1714.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ111090.9100.0019.0900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161487.5000.00212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์403792.5000.0037.5000.00