เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการนับถือศาสนา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2973,13094.931253.79421.2700.00
ภาคปกติ3,2423,08595.161163.58411.2600.00
ภาคสมทบ554581.82916.3611.8200.00
ผลิตกรรมการเกษตร59856394.15233.85122.0100.00
ภาคปกติ54351895.40142.58112.0300.00
หลักสูตร 2 ปี12711590.5564.7264.7200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่595593.2235.0811.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686088.2434.4157.3500.00
หลักสูตร 4 ปี41640396.8881.9251.2000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่636196.8323.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18918296.3042.1231.5900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช454497.7800.0012.2200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี131292.3117.6900.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2121100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร656498.4600.0011.5400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201995.0015.0000.0000.00
ภาคสมทบ554581.82916.3611.8200.00
หลักสูตร 2 ปี554581.82916.3611.8200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)554581.82916.3611.8200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17116596.4963.5100.0000.00
ภาคปกติ17116596.4963.5100.0000.00
หลักสูตร 2 ปี10710194.3965.6100.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710194.3965.6100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6464100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6464100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24022895.00114.5810.4200.00
ภาคปกติ24022895.00114.5810.4200.00
หลักสูตร 2 ปี938793.5566.4500.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282485.71414.2900.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)454497.7812.2200.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201995.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14714195.9253.4010.6800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14714195.9253.4010.6800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1109990.0076.3643.6400.00
ภาคปกติ1109990.0076.3643.6400.00
หลักสูตร 2 ปี201785.0000.00315.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201785.0000.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี232191.3028.7000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์232191.3028.7000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี676191.0457.4611.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322887.5039.3813.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม353394.2925.7100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11110695.5021.8032.7000.00
ภาคปกติ11110695.5021.8032.7000.00
หลักสูตร 2 ปี313096.7700.0013.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง313096.7700.0013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี807695.0022.5022.5000.00
1. สาขาวิชาการประมง514996.0811.9611.9600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292793.1013.4513.4500.00
บริหารธุรกิจ61358895.92203.2650.8200.00
ภาคปกติ61358895.92203.2650.8200.00
หลักสูตร 2 ปี898494.3844.4911.1200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504896.0012.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393692.3137.6900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52450496.18163.0540.7600.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14313997.2032.1010.7000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16315695.7163.6810.6100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี13913395.6853.6010.7200.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)555498.1811.8200.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242291.6714.1714.1700.00
เศรษฐศาสตร์12912395.3553.8810.7800.00
ภาคปกติ12912395.3553.8810.7800.00
หลักสูตร 4 ปี11911394.9654.2010.8400.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์333296.9713.0300.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม363494.4425.5600.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์504794.0024.0012.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19718292.39126.0931.5200.00
ภาคปกติ19718292.39126.0931.5200.00
หลักสูตร 2 ปี595186.44610.1723.3900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595186.44610.1723.3900.00
หลักสูตร 4 ปี13813194.9364.3510.7200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10710295.3343.7410.9300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว312993.5526.4500.0000.00
ศิลปศาสตร์20019296.0063.0021.0000.00
ภาคปกติ20019296.0063.0021.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20019296.0063.0021.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ868396.5122.3311.1600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210795.5443.5710.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1009696.0033.0011.0000.00
ภาคปกติ1009696.0033.0011.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1009696.0033.0011.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1009696.0033.0011.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16515493.33106.0610.6100.00
ภาคปกติ16515493.33106.0610.6100.00
หลักสูตร 4 ปี16515493.33106.0610.6100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร565292.8647.1400.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร232295.6514.3500.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร545092.5935.5611.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว212095.2414.7600.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์111090.9119.0900.0000.00
วิทยาศาสตร์18317796.7252.7310.5500.00
ภาคปกติ18317796.7252.7310.5500.00
หลักสูตร 4 ปี18317796.7252.7310.5500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์706897.1422.8600.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1717100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี2121100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ66100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201890.00210.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ343397.0600.0012.9400.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.67133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1010100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22220592.34135.8641.8000.00
ภาคปกติ22220592.34135.8641.8000.00
หลักสูตร 4 ปี22220592.34135.8641.8000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010191.8276.3621.8200.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11210492.8665.3621.7900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17316897.1121.1631.7300.00
ภาคปกติ17316897.1121.1631.7300.00
หลักสูตร 4 ปี17316897.1121.1631.7300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.6700.00133.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10990.0000.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.7516.2500.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716997.1811.4111.4100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร858498.8200.0011.1800.00
ภาคปกติ858498.8200.0011.1800.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี616098.3600.0011.6400.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น212095.2400.0014.7600.00