เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการนับถือศาสนา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1733,01695.051183.72391.2300.00
ภาคปกติ3,1222,97595.291093.49381.2200.00
ภาคสมทบ514180.39917.6511.9600.00
ผลิตกรรมการเกษตร58454994.01233.94122.0500.00
ภาคปกติ53350895.31142.63112.0600.00
หลักสูตร 2 ปี12711590.5564.7264.7200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่595593.2235.0811.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686088.2434.4157.3500.00
หลักสูตร 4 ปี40639396.8081.9751.2300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่636196.8323.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18417796.2042.1731.6300.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช444397.7300.0012.2700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121191.6718.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2020100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร636298.4100.0011.5900.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201995.0015.0000.0000.00
ภาคสมทบ514180.39917.6511.9600.00
หลักสูตร 2 ปี514180.39917.6511.9600.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)514180.39917.6511.9600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16415896.3463.6600.0000.00
ภาคปกติ16415896.3463.6600.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1029694.1265.8800.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1029694.1265.8800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6262100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6262100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23922794.98114.6010.4200.00
ภาคปกติ23922794.98114.6010.4200.00
หลักสูตร 2 ปี938793.5566.4500.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282485.71414.2900.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)454497.7812.2200.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201995.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14614095.8953.4210.6800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14614095.8953.4210.6800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1099889.9176.4243.6700.00
ภาคปกติ1099889.9176.4243.6700.00
หลักสูตร 2 ปี201785.0000.00315.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201785.0000.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี222090.9129.0900.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์222090.9129.0900.0000.00
หลักสูตร 5 ปี676191.0457.4611.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322887.5039.3813.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม353394.2925.7100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10710295.3321.8732.8000.00
ภาคปกติ10710295.3321.8732.8000.00
หลักสูตร 2 ปี313096.7700.0013.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง313096.7700.0013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี767294.7422.6322.6300.00
1. สาขาวิชาการประมง494795.9212.0412.0400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง272592.5913.7013.7000.00
บริหารธุรกิจ56754896.65152.6540.7100.00
ภาคปกติ56754896.65152.6540.7100.00
หลักสูตร 2 ปี868295.3533.4911.1600.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504896.0012.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ363494.4425.5600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48146696.88122.4930.6200.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13913697.8421.4410.7200.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14413996.5342.7810.6900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี12812396.0943.1310.7800.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)484797.9212.0800.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ222195.4514.5500.0000.00
เศรษฐศาสตร์11611195.6954.3100.0000.00
ภาคปกติ11611195.6954.3100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10610195.2854.7200.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262596.1513.8500.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม333193.9426.0600.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์474595.7424.2600.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19417992.27126.1931.5500.00
ภาคปกติ19417992.27126.1931.5500.00
หลักสูตร 2 ปี585086.21610.3423.4500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว585086.21610.3423.4500.00
หลักสูตร 4 ปี13612994.8564.4110.7400.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10610195.2843.7710.9400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว302893.3326.6700.0000.00
ศิลปศาสตร์20019296.0063.0021.0000.00
ภาคปกติ20019296.0063.0021.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20019296.0063.0021.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ868396.5122.3311.1600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210795.5443.5710.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร979395.8833.0911.0300.00
ภาคปกติ979395.8833.0911.0300.00
หลักสูตร 4 ปี979395.8833.0911.0300.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล979395.8833.0911.0300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15814893.67106.3300.0000.00
ภาคปกติ15814893.67106.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15814893.67106.3300.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร555192.7347.2700.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร222195.4514.5500.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร524994.2335.7700.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว212095.2414.7600.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8787.50112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16215796.9142.4710.6200.00
ภาคปกติ16215796.9142.4710.6200.00
หลักสูตร 4 ปี16215796.9142.4710.6200.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์676597.0122.9900.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1515100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี1515100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ55100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151493.3316.6700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ343397.0600.0012.9400.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.67133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21820292.66125.5041.8300.00
ภาคปกติ21820292.66125.5041.8300.00
หลักสูตร 4 ปี21820292.66125.5041.8300.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10910091.7476.4221.8300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10910293.5854.5921.8300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17316897.1121.1631.7300.00
ภาคปกติ17316897.1121.1631.7300.00
หลักสูตร 4 ปี17316897.1121.1631.7300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10990.0000.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด77100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.7516.2500.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716997.1811.4111.4100.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.6700.00133.3300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร858498.8200.0011.1800.00
ภาคปกติ858498.8200.0011.1800.00
หลักสูตร 2 ปี2424100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี616098.3600.0011.6400.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1717100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น212095.2400.0014.7600.00