เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 207167.7310.4800.0041.9318689.86
ภาคปกติ201167.9610.5000.0041.9918089.55
ภาคสมทบ600.0000.0000.0000.006100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4449.0900.0000.0024.553886.36
ภาคปกติ4149.7600.0000.0024.883585.37
หลักสูตร 2 ปี4149.7600.0000.0024.883585.37
1. สาขาวิชาพืชไร่34411.7600.0000.0025.882882.35
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร700.0000.0000.0000.007100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)300.0000.0000.0000.003100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน300.0000.0000.0000.003100.00
ภาคปกติ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี40410.0000.0000.0012.503587.50
ภาคปกติ40410.0000.0000.0012.503587.50
หลักสูตร 2 ปี40410.0000.0000.0012.503587.50
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)800.0000.0000.0000.008100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2000.0000.0000.0000.0020100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)700.0000.0000.0000.007100.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์5480.0000.0000.00120.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.002100.00
ภาคปกติ200.0000.0000.0000.002100.00
หลักสูตร 2 ปี200.0000.0000.0000.002100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์200.0000.0000.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ21838.1014.7600.0014.761152.38
ภาคปกติ21838.1014.7600.0014.761152.38
หลักสูตร 2 ปี21838.1014.7600.0014.761152.38
1. สาขาวิชาการประมง21838.1014.7600.0014.761152.38
บริหารธุรกิจ5600.0000.0000.0000.0056100.00
ภาคปกติ5600.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 2 ปี5600.0000.0000.0000.0056100.00
1. สาขาวิชาการจัดการ400.0000.0000.0000.004100.00
2. สาขาวิชาการตลาด100.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3700.0000.0000.0000.0037100.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1400.0000.0000.0000.0014100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0027100.00
ภาคปกติ2700.0000.0000.0000.0027100.00
หลักสูตร 2 ปี2700.0000.0000.0000.0027100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0027100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1000.0000.0000.0000.0010100.00
ภาคปกติ1000.0000.0000.0000.0010100.00
หลักสูตร 2 ปี1000.0000.0000.0000.0010100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1000.0000.0000.0000.0010100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ100.0000.0000.0000.001100.00
ภาคปกติ100.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี100.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้100.0000.0000.0000.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร300.0000.0000.0000.003100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น300.0000.0000.0000.003100.00