เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,82463.732174.903999.0047410.7051711.67
ภาคปกติ4,3612,78863.932154.933939.0145910.5350611.60
ภาคสมทบ703651.4322.8668.571521.431115.71
ผลิตกรรมการเกษตร74152871.26182.43354.729813.23628.37
ภาคปกติ67149273.32162.38294.328312.37517.60
หลักสูตร 2 ปี1047067.3100.0054.812019.2398.65
1. สาขาวิชาพืชไร่523159.6200.0023.851325.00611.54
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523975.0000.0035.77713.4635.77
หลักสูตร 4 ปี56742274.43162.82244.236311.11427.41
1. สาขาวิชาพืชไร่846476.1911.1922.381214.2955.95
2. สาขาวิชาพืชสวน22217880.1852.2562.70209.01135.86
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1219276.0343.3132.48129.92108.26
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291655.1700.0026.90724.14413.79
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์433069.7736.9824.6536.98511.63
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432455.8124.65511.63716.28511.63
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251872.0014.00416.0028.0000.00
ภาคสมทบ703651.4322.8668.571521.431115.71
หลักสูตร 2 ปี703651.4322.8668.571521.431115.71
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)703651.4322.8668.571521.431115.71
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1016665.3565.941211.88109.9076.93
ภาคปกติ1016665.3565.941211.88109.9076.93
หลักสูตร 4 ปี1016665.3565.941211.88109.9076.93
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1016665.3565.941211.88109.9076.93
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20817383.1752.4031.44178.17104.81
ภาคปกติ20817383.1752.4031.44178.17104.81
หลักสูตร 2 ปี584781.0300.0000.00712.0746.90
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12866.6700.0000.00216.67216.67
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312787.1000.0000.0039.6813.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151280.0000.0000.00213.3316.67
หลักสูตร 4 ปี15012684.0053.3332.00106.6764.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15012684.0053.3332.00106.6764.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1068479.2521.8943.7732.831312.26
ภาคปกติ1068479.2521.8943.7732.831312.26
หลักสูตร 2 ปี312993.5500.0000.0000.0026.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์312993.5500.0000.0000.0026.45
หลักสูตร 4 ปี14642.8600.00428.57214.29214.29
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14642.8600.00428.57214.29214.29
หลักสูตร 5 ปี614980.3323.2800.0011.64914.75
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม312477.4213.2300.0000.00619.35
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม302583.3313.3300.0013.33310.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20913263.1694.31199.092511.962411.48
ภาคปกติ20913263.1694.31199.092511.962411.48
หลักสูตร 2 ปี332472.7313.0313.03412.1239.09
1. สาขาวิชาการประมง332472.7313.0313.03412.1239.09
หลักสูตร 4 ปี17610861.3684.551810.232111.932111.93
1. สาขาวิชาการประมง1238972.3675.6975.69129.7686.50
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง531935.8511.891120.75916.981324.53
บริหารธุรกิจ92849953.77606.47929.9112613.5815116.27
ภาคปกติ92849953.77606.47929.9112613.5815116.27
หลักสูตร 2 ปี1015352.4832.971413.862019.801110.89
1. สาขาวิชาการบัญชี593762.7123.3946.781118.6458.47
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ421638.1012.381023.81921.43614.29
หลักสูตร 4 ปี82744653.93576.89789.4310612.8214016.93
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20110652.74115.47209.952813.933617.91
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1878645.99189.63179.092915.513719.79
3. สาขาวิชาการบัญชี20112361.19115.47167.962311.442813.93
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1479463.9564.08138.841510.201912.93
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ913740.661112.091213.191112.092021.98
เศรษฐศาสตร์33020160.91175.15288.483510.614914.85
ภาคปกติ33020160.91175.15288.483510.614914.85
หลักสูตร 4 ปี27716459.21155.42259.033311.914014.44
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์956265.2622.1133.1699.471920.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม866373.2666.9833.4966.9889.30
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์963940.6377.291919.791818.751313.54
หลักสูตร 5 ปี533769.8123.7735.6623.77916.98
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ533769.8123.7735.6623.77916.98
พัฒนาการท่องเที่ยว21313261.97146.572210.332210.332310.80
ภาคปกติ21313261.97146.572210.332210.332310.80
หลักสูตร 2 ปี564682.1435.3635.3623.5723.57
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว564682.1435.3635.3623.5723.57
หลักสูตร 4 ปี1578654.78117.011912.102012.742113.38
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1115852.25119.911210.811412.611614.41
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462860.8700.00715.22613.04510.87
ศิลปศาสตร์1307658.461511.54129.2396.921813.85
ภาคปกติ1307658.461511.54129.2396.921813.85
หลักสูตร 4 ปี1307658.461511.54129.2396.921813.85
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ824858.5467.321012.2056.101315.85
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482858.33918.7524.1748.33510.42
สารสนเทศและการสื่อสาร785570.5122.5645.131012.8278.97
ภาคปกติ785570.5122.5645.131012.8278.97
หลักสูตร 4 ปี785570.5122.5645.131012.8278.97
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล785570.5122.5645.131012.8278.97
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28417661.97103.52175.993612.684515.85
ภาคปกติ28417661.97103.52175.993612.684515.85
หลักสูตร 4 ปี28417661.97103.52175.993612.684515.85
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร684160.2934.4134.41811.761319.12
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583763.7911.7246.90813.79813.79
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร715273.2445.6300.00811.2779.86
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442761.3612.27511.36511.36613.64
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์431944.1912.33511.63716.281125.58
วิทยาศาสตร์39723960.20266.555112.85297.305213.10
ภาคปกติ39723960.20266.555112.85297.305213.10
หลักสูตร 4 ปี39723960.20266.555112.85297.305213.10
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1005959.0077.001414.0088.001212.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462350.00715.2248.7012.171123.91
3. สาขาวิชาเคมี573764.91610.5347.0258.7758.77
4. สาขาวิชาสถิติ191368.4215.26315.7915.2615.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412560.9812.4437.32614.63614.63
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543361.1123.701222.2235.5647.41
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422661.9012.3849.5249.52716.67
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201470.0000.00315.0015.00210.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18950.0015.56422.2200.00422.22
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22714664.3262.642611.452611.452310.13
ภาคปกติ22714664.3262.642611.452611.452310.13
หลักสูตร 4 ปี22714664.3262.642611.452611.452310.13
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106962.7321.821210.911311.821412.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1177765.8143.421411.971311.1197.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34624470.52205.783810.98195.49257.23
ภาคปกติ34624470.52205.783810.98195.49257.23
หลักสูตร 2 ปี444193.1800.0024.5500.0012.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191789.4700.00210.5300.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)252496.0000.0000.0000.0014.00
หลักสูตร 4 ปี30220367.22206.623611.92196.29247.95
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291758.62310.34413.79310.3426.90
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171164.71211.7600.00211.76211.76
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8562.50112.5000.0000.00225.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว342058.82514.7138.8238.8238.82
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์592644.0723.391728.8158.47915.25
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์433376.7436.9836.9824.6524.65
7. สาขาวิชาการบัญชี261142.31311.54726.92311.5427.69
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13969.2317.69215.3800.0017.69
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้737197.2600.0000.0011.3711.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1337354.8975.263627.0796.7786.02
ภาคปกติ1337354.8975.263627.0796.7786.02
หลักสูตร 2 ปี261765.3800.00726.9227.6900.00
1. สาขาวิชาการประมง16956.2500.00637.5016.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4250.0000.00125.00125.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1075652.3476.542927.1076.5487.48
1. สาขาวิชาการประมง241666.6700.00312.50416.6714.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช161168.75318.7516.2516.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11327.2719.09327.2700.00436.36
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16531.25212.50743.7516.2516.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์402152.5012.501537.5012.5025.00