เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,50658.982094.923518.2644410.4573917.39
ภาคปกติ4,2012,48159.062084.953428.1443710.4073317.45
ภาคสมทบ482552.0812.08918.75714.58612.50
ผลิตกรรมการเกษตร72948366.26192.61344.669613.179713.31
ภาคปกติ68145867.25182.64253.678913.079113.36
หลักสูตร 2 ปี13510174.8110.7421.481611.851511.11
1. สาขาวิชาพืชไร่655076.9200.0011.54812.3169.23
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร705172.8611.4311.43811.43912.86
หลักสูตร 4 ปี54635765.38173.11234.217313.377613.92
1. สาขาวิชาพืชไร่866777.9100.0022.331112.7966.98
2. สาขาวิชาพืชสวน22316172.2041.7962.692511.212712.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช845565.4833.5733.571011.901315.48
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341441.1825.8825.88823.53823.53
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422047.6237.14511.90614.29819.05
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532445.2847.5547.551018.871120.75
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241666.6714.1714.17312.50312.50
ภาคสมทบ482552.0812.08918.75714.58612.50
หลักสูตร 2 ปี482552.0812.08918.75714.58612.50
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482552.0812.08918.75714.58612.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1417251.0664.26128.51107.094129.08
ภาคปกติ1417251.0664.26128.51107.094129.08
หลักสูตร 2 ปี21628.5700.0000.0000.001571.43
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21628.5700.0000.0000.001571.43
หลักสูตร 4 ปี1206655.0065.001210.00108.332621.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1206655.0065.001210.00108.332621.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25319376.2820.7951.982811.07259.88
ภาคปกติ25319376.2820.7951.982811.07259.88
หลักสูตร 2 ปี856880.0011.1822.35910.5955.88
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282175.0013.5700.00310.71310.71
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)363083.3300.0012.78411.1112.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211780.9500.0014.7629.5214.76
หลักสูตร 4 ปี16812574.4010.6031.791911.312011.90
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16812574.4010.6031.791911.312011.90
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม837084.3422.4111.2044.8267.23
ภาคปกติ837084.3422.4111.2044.8267.23
หลักสูตร 2 ปี171376.4700.0000.00211.76211.76
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171376.4700.0000.00211.76211.76
หลักสูตร 4 ปี191684.2100.0000.0015.26210.53
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191684.2100.0000.0015.26210.53
หลักสูตร 5 ปี474187.2324.2612.1312.1324.26
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม262284.6213.8513.8500.0027.69
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211990.4814.7600.0014.7600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18910957.67115.82136.882211.643417.99
ภาคปกติ18910957.67115.82136.882211.643417.99
หลักสูตร 2 ปี231669.5728.7028.7014.3528.70
1. สาขาวิชาการประมง231669.5728.7028.7014.3528.70
หลักสูตร 4 ปี1669356.0295.42116.632112.653219.28
1. สาขาวิชาการประมง1006060.0044.0055.001111.002020.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง663350.0057.5869.091015.151218.18
บริหารธุรกิจ83742050.18546.45728.6010312.3118822.46
ภาคปกติ83742050.18546.45728.6010312.3118822.46
หลักสูตร 2 ปี934245.161010.751010.751212.901920.43
1. สาขาวิชาการบัญชี643250.0069.38710.94812.501117.19
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291034.48413.79310.34413.79827.59
หลักสูตร 4 ปี74437850.81445.91628.339112.2316922.72
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1787944.38179.55179.553016.853519.66
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1848345.1163.26147.612714.675429.35
3. สาขาวิชาการบัญชี16210766.0563.7084.942012.352112.96
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1708751.18148.24148.24127.064325.29
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ502244.0012.00918.0024.001632.00
เศรษฐศาสตร์24913554.22176.83197.632510.045321.29
ภาคปกติ24913554.22176.83197.632510.045321.29
หลักสูตร 4 ปี22211853.15156.76177.662511.264721.17
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์824453.6678.5456.1056.102125.61
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม844553.5755.9533.571214.291922.62
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์562951.7935.36916.07814.29712.50
หลักสูตร 5 ปี271762.9627.4127.4100.00622.22
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271762.9627.4127.4100.00622.22
พัฒนาการท่องเที่ยว25912849.42155.792810.81259.656324.32
ภาคปกติ25912849.42155.792810.81259.656324.32
หลักสูตร 2 ปี824959.7633.661518.2978.5489.76
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824959.7633.661518.2978.5489.76
หลักสูตร 4 ปี1777944.63126.78137.341810.175531.07
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1044846.15109.6287.691514.422322.12
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว533158.4923.7759.4335.661222.64
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์19110353.93126.28199.952814.662915.18
ภาคปกติ19110353.93126.28199.952814.662915.18
หลักสูตร 4 ปี19110353.93126.28199.952814.662915.18
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1105650.9187.271210.911917.271513.64
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ814758.0244.9478.64911.111417.28
สารสนเทศและการสื่อสาร866170.9344.6589.3055.8189.30
ภาคปกติ866170.9344.6589.3055.8189.30
หลักสูตร 4 ปี866170.9344.6589.3055.8189.30
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล866170.9344.6589.3055.8189.30
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24515462.86187.35187.35208.163514.29
ภาคปกติ24515462.86187.35187.35208.163514.29
หลักสูตร 4 ปี24515462.86187.35187.35208.163514.29
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร694260.8734.35710.1457.251217.39
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492959.18918.3724.0848.16510.20
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร745168.9234.0556.7668.11912.16
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201155.00210.0000.00315.00420.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332163.6413.03412.1226.06515.15
วิทยาศาสตร์30216855.63196.293110.26227.286220.53
ภาคปกติ30216855.63196.293110.26227.286220.53
หลักสูตร 4 ปี30216855.63196.293110.26227.286220.53
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1106155.4576.361513.6487.271917.27
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402050.00512.5025.0025.001127.50
3. สาขาวิชาเคมี463167.3936.5224.3524.35817.39
4. สาขาวิชาสถิติ12433.3318.33325.0018.33325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251560.0000.00416.0014.00520.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462758.7012.1748.70715.22715.22
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9444.4400.0000.00111.11444.44
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.2900.00114.2900.00571.43
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43228.5700.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24813755.24135.24249.683313.314116.53
ภาคปกติ24813755.24135.24249.683313.314116.53
หลักสูตร 4 ปี24813755.24135.24249.683313.314116.53
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1267257.1464.76129.521814.291814.29
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1226553.2875.74129.841512.302318.85
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31620765.51134.113611.39144.434614.56
ภาคปกติ31620765.51134.113611.39144.434614.56
หลักสูตร 2 ปี1313100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1313100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30319464.03134.293611.88144.624615.18
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241979.1700.0014.1728.3328.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171058.8200.00423.5315.88211.76
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9777.7800.00111.11111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์33100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19526.32210.53421.0515.26736.84
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17635.29317.6515.8815.88635.29
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์552545.4535.451018.1859.091221.82
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์302480.0013.33310.0013.3313.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7114.2900.00342.86114.29228.57
10. สาขาวิชาการบัญชี231147.8328.70521.7400.00521.74
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8337.50112.50112.5000.00337.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้918087.9111.1033.3011.1066.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1216654.5543.313125.6297.44119.09
ภาคปกติ1216654.5543.313125.6297.44119.09
หลักสูตร 2 ปี221881.8200.0029.0914.5514.55
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง151386.6700.0016.6716.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7571.4300.00114.2900.00114.29
หลักสูตร 4 ปี994848.4844.042929.2988.081010.10
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231460.8714.35521.7428.7014.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211152.3800.00733.3314.7629.52
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9111.11111.11333.33222.22222.22
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14428.5717.14750.0017.1417.14
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321856.2513.13721.8826.25412.50