เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2821,98560.481624.942868.713239.8452616.03
ภาคปกติ3,2271,95260.491625.022868.863149.7351315.90
ภาคสมทบ553360.0000.0000.00916.361323.64
ผลิตกรรมการเกษตร59640567.95132.18183.028213.767813.09
ภาคปกติ54137268.76132.40183.337313.496512.01
หลักสูตร 2 ปี1278970.0810.7943.152116.54129.45
1. สาขาวิชาพืชไร่593966.1000.0023.391322.0358.47
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685073.5311.4722.94811.76710.29
หลักสูตร 4 ปี41428368.36122.90143.385212.565312.80
1. สาขาวิชาพืชไร่634469.8423.1723.17914.2969.52
2. สาขาวิชาพืชสวน18913873.0263.1752.65178.992312.17
3. สาขาวิชาอารักขาพืช443068.1812.2700.00613.64715.91
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.6700.0000.00216.67216.67
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211257.1414.7629.52314.29314.29
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653960.0011.5457.691015.381015.38
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.0015.0000.00525.00210.00
ภาคสมทบ553360.0000.0000.00916.361323.64
หลักสูตร 2 ปี553360.0000.0000.00916.361323.64
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553360.0000.0000.00916.361323.64
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16910260.3684.73127.10137.693420.12
ภาคปกติ16910260.3684.73127.10137.693420.12
หลักสูตร 2 ปี1076257.9432.8087.4854.672927.10
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1076257.9432.8087.4854.672927.10
หลักสูตร 4 ปี624064.5258.0646.45812.9058.06
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624064.5258.0646.45812.9058.06
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23919179.9241.6783.35208.37166.69
ภาคปกติ23919179.9241.6783.35208.37166.69
หลักสูตร 2 ปี927884.7811.0911.0966.5266.52
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282485.7100.0000.00310.7113.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453884.4412.2212.2212.2248.89
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)191684.2100.0000.00210.5315.26
หลักสูตร 4 ปี14711376.8732.0474.76149.52106.80
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14711376.8732.0474.76149.52106.80
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1097568.8132.7576.4265.501816.51
ภาคปกติ1097568.8132.7576.4265.501816.51
หลักสูตร 2 ปี201680.0015.0015.0000.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201680.0015.0015.0000.00210.00
หลักสูตร 4 ปี221359.0914.5529.0929.09418.18
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221359.0914.5529.0929.09418.18
หลักสูตร 5 ปี674668.6611.4945.9745.971217.91
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322062.5013.1326.2526.25721.88
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352674.2900.0025.7125.71514.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1098174.3121.8321.831513.7698.26
ภาคปกติ1098174.3121.8321.831513.7698.26
หลักสูตร 2 ปี312167.7400.0013.23722.5826.45
1. สาขาวิชาการประมง312167.7400.0013.23722.5826.45
หลักสูตร 4 ปี786076.9222.5611.28810.2678.97
1. สาขาวิชาการประมง494081.6300.0012.04510.2036.12
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292068.9726.9000.00310.34413.79
บริหารธุรกิจ61128446.48538.676911.297011.4613522.09
ภาคปกติ61128446.48538.676911.297011.4613522.09
หลักสูตร 2 ปี895056.1888.9988.991516.8588.99
1. สาขาวิชาการบัญชี502550.00510.0036.001428.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392564.1037.69512.8212.56512.82
หลักสูตร 4 ปี52223444.83458.626111.695510.5412724.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1427452.11149.862014.0896.342517.61
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1626037.04127.412012.352817.284225.93
3. สาขาวิชาการบัญชี1396446.041410.071510.79107.193625.90
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552850.9111.8247.2747.271832.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24833.33416.6728.33416.67625.00
เศรษฐศาสตร์1285946.0997.03129.38107.813829.69
ภาคปกติ1285946.0997.03129.38107.813829.69
หลักสูตร 4 ปี1185445.7697.631210.17108.473327.97
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331339.3913.03515.1526.061236.36
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361438.89616.6725.5638.331130.56
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์492755.1024.08510.20510.201020.41
หลักสูตร 5 ปี10550.0000.0000.0000.00550.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.0000.0000.0000.00550.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19711859.9094.572814.21189.142412.18
ภาคปกติ19711859.9094.572814.21189.142412.18
หลักสูตร 2 ปี593966.1000.00915.2546.78711.86
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว593966.1000.00915.2546.78711.86
หลักสูตร 4 ปี1387957.2596.521913.771410.141712.32
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075955.1487.481715.891211.211110.28
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว312064.5213.2326.4526.45619.35
ศิลปศาสตร์19912160.8094.52126.032412.063316.58
ภาคปกติ19912160.8094.52126.032412.063316.58
หลักสูตร 4 ปี19912160.8094.52126.032412.063316.58
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ854957.6555.8878.241112.941315.29
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127062.5043.5754.461311.612017.86
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1006262.0099.001414.0055.001010.00
ภาคปกติ1006262.0099.001414.0055.001010.00
หลักสูตร 4 ปี1006262.0099.001414.0055.001010.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1006262.0099.001414.0055.001010.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16510664.2453.0374.24148.483320.00
ภาคปกติ16510664.2453.0374.24148.483320.00
หลักสูตร 4 ปี16510664.2453.0374.24148.483320.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563664.2911.7935.36814.29814.29
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231773.9100.0014.3528.70313.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543259.2623.7035.5623.701527.78
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211466.6729.5200.0029.52314.29
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11763.6400.0000.0000.00436.36
วิทยาศาสตร์18210658.24105.49168.79116.043921.43
ภาคปกติ18210658.24105.49168.79116.043921.43
หลักสูตร 4 ปี18210658.24105.49168.79116.043921.43
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์703752.8657.141014.29710.001115.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171058.8200.0015.8800.00635.29
3. สาขาวิชาเคมี211152.3829.5214.7600.00733.33
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.6700.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201050.0015.0015.00315.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342882.3500.0025.8812.9438.82
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.33
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9444.44111.11111.1100.00333.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22112757.47125.432410.862913.122913.12
ภาคปกติ22112757.47125.432410.862913.122913.12
หลักสูตร 4 ปี22112757.47125.432410.862913.122913.12
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106256.36109.09109.091311.821513.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1116558.5621.801412.611614.411412.61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17310761.85137.512715.6163.472011.56
ภาคปกติ17310761.85137.512715.6163.472011.56
หลักสูตร 4 ปี17310761.85137.512715.6163.472011.56
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9777.78111.1100.00111.1100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10550.00110.00110.0000.00330.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00228.57114.29342.86
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.00425.00425.0016.25318.75
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์221150.0014.55418.1829.09418.18
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13753.85215.3817.6917.69215.38
8. สาขาวิชาการบัญชี7228.5700.00457.1400.00114.29
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00330.00220.0000.00110.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00480.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716388.7300.0057.0400.0034.23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร844148.8133.573035.7100.001011.90
ภาคปกติ844148.8133.573035.7100.001011.90
หลักสูตร 2 ปี241875.0014.1728.3300.00312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6350.00116.67116.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10770.0000.00110.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี602338.3323.332846.6700.00711.67
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5480.0000.00120.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.3300.00325.0000.00216.67
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.00480.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.4115.88952.9400.00211.76
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.5714.761152.3800.00314.29