เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,3382,02160.552005.993019.023269.7749014.68
ภาคปกติ3,2881,99160.552006.082938.913229.7948214.66
ภาคสมทบ503060.0000.00816.0048.00816.00
ผลิตกรรมการเกษตร49332565.92132.64306.095911.976613.39
ภาคปกติ45530366.59132.86224.845812.755912.97
หลักสูตร 2 ปี1299170.5400.0010.782116.281612.40
1. สาขาวิชาพืชไร่523159.6200.0000.001121.151019.23
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร776077.9200.0011.301012.9967.79
หลักสูตร 4 ปี32621265.03133.99216.443711.354313.19
1. สาขาวิชาพืชไร่513364.7111.9647.84713.73611.76
2. สาขาวิชาพืชสวน14610471.2374.7953.421610.96149.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช372054.0500.0038.1138.111129.73
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12758.3318.3318.3318.33216.67
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7571.43114.2900.00114.2900.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร623759.6834.84711.29812.90711.29
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร11654.5500.0019.0919.09327.27
ภาคสมทบ382257.8900.00821.0512.63718.42
หลักสูตร 2 ปี382257.8900.00821.0512.63718.42
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)382257.8900.00821.0512.63718.42
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1338463.1643.012518.8075.26139.77
ภาคปกติ1338463.1643.012518.8075.26139.77
หลักสูตร 2 ปี865260.4722.331922.0944.65910.47
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน865260.4722.331922.0944.65910.47
หลักสูตร 4 ปี473268.0924.26612.7736.3848.51
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน473268.0924.26612.7736.3848.51
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี21215472.6462.8362.83219.912511.79
ภาคปกติ21215472.6462.8362.83219.912511.79
หลักสูตร 2 ปี736082.1900.0011.37912.3334.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)251664.0000.0014.00624.0028.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)322990.6300.0000.0026.2513.13
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)161593.7500.0000.0016.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1399467.6364.3253.60128.632215.83
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1399467.6364.3253.60128.632215.83
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13610174.2675.1585.88128.8285.88
ภาคปกติ13610174.2675.1585.88128.8285.88
หลักสูตร 2 ปี211780.9500.0014.7614.7629.52
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์211780.9500.0014.7614.7629.52
หลักสูตร 4 ปี191157.89210.53210.53315.7915.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191157.89210.53210.53315.7915.26
หลักสูตร 5 ปี967376.0455.2155.2188.3355.21
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม534279.2535.6623.7735.6635.66
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม433172.0924.6536.98511.6324.65
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ936165.5922.1577.5366.451718.28
ภาคปกติ936165.5922.1577.5366.451718.28
หลักสูตร 2 ปี231878.2600.0014.3528.7028.70
1. สาขาวิชาการประมง231878.2600.0014.3528.7028.70
หลักสูตร 4 ปี704361.4322.8668.5745.711521.43
1. สาขาวิชาการประมง412970.7312.4437.3224.88614.63
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291448.2813.45310.3426.90931.03
บริหารธุรกิจ56429051.42457.985910.469216.317813.83
ภาคปกติ56429051.42457.985910.469216.317813.83
หลักสูตร 2 ปี1005858.0011.001010.002424.0077.00
1. สาขาวิชาการบัญชี955456.8411.0599.472425.2677.37
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5480.0000.00120.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี46423250.00449.484910.566814.667115.30
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1507046.67106.672114.002516.672416.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1256753.60129.6097.201713.602016.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1256955.201512.0097.201411.201814.40
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)271140.74311.11414.81518.52414.81
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ11545.45218.18327.2719.0900.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่261038.4627.69311.54623.08519.23
เศรษฐศาสตร์1397151.081611.511510.79117.912618.71
ภาคปกติ1397151.081611.511510.79117.912618.71
หลักสูตร 4 ปี1145850.88119.651311.40108.772219.30
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์492551.02510.2036.12714.29918.37
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม381847.37513.16410.5325.26923.68
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์271555.5613.70622.2213.70414.81
หลักสูตร 5 ปี251352.00520.0028.0014.00416.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ251352.00520.0028.0014.00416.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21012961.43136.19199.052310.952612.38
ภาคปกติ21012961.43136.19199.052310.952612.38
หลักสูตร 2 ปี655076.9223.0857.6957.6934.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว655076.9223.0857.6957.6934.62
หลักสูตร 4 ปี1457954.48117.59149.661812.412315.86
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075248.601110.281211.211211.212018.69
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว382771.0500.0025.26615.7937.89
ศิลปศาสตร์31915749.223310.34299.09247.527623.82
ภาคปกติ31915749.223310.34299.09247.527623.82
หลักสูตร 4 ปี31915749.223310.34299.09247.527623.82
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1426042.25117.752014.0896.344229.58
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1729756.402212.7995.23148.143017.44
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ500.0000.0000.00120.00480.00
สารสนเทศและการสื่อสาร16810964.8884.76148.3384.762917.26
ภาคปกติ16810964.8884.76148.3384.762917.26
หลักสูตร 2 ปี211571.4300.0029.5200.00419.05
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล211571.4300.0029.5200.00419.05
หลักสูตร 4 ปี1479463.9585.44128.1685.442517.01
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1479463.9585.44128.1685.442517.01
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1559963.87149.03127.7474.522314.84
ภาคปกติ1559963.87149.03127.7474.522314.84
หลักสูตร 4 ปี1559963.87149.03127.7474.522314.84
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร462758.7048.70715.2200.00817.39
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร302066.67310.0026.6726.67310.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร634469.84711.1111.5911.591015.87
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11545.4500.00218.18218.18218.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5360.0000.0000.00240.0000.00
วิทยาศาสตร์20211355.94178.422110.40146.933718.32
ภาคปกติ20211355.94178.422110.40146.933718.32
หลักสูตร 4 ปี20211355.94178.422110.40146.933718.32
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์885157.9555.68910.2377.951618.18
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231356.5214.35626.0900.00313.04
3. สาขาวิชาเคมี261142.31415.38415.38311.54415.38
4. สาขาวิชาสถิติ200.0000.0000.00150.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12866.6700.0000.0018.33325.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432558.14511.6324.6524.65920.93
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์33100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2150.00150.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์3133.33133.3300.0000.00133.33
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22914563.3283.49187.862410.483414.85
ภาคปกติ22914563.3283.49187.862410.483414.85
หลักสูตร 4 ปี22914563.3283.49187.862410.483414.85
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1338966.9253.7696.77139.771712.78
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์965658.3333.1399.381111.461717.71
วิทยาลัยนานาชาติ131292.3100.0000.0000.0017.69
ภาคปกติ131292.3100.0000.0000.0017.69
หลักสูตร 4 ปี131292.3100.0000.0000.0017.69
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program131292.3100.0000.0000.0017.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ21614064.8194.172411.11167.412712.50
ภาคปกติ20413264.7194.412411.76136.372612.75
หลักสูตร 2 ปี100.0000.001100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.001100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20313265.0294.432311.33136.402612.81
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช221150.0000.00418.1829.09522.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร201470.0000.0000.0015.00525.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว9444.44111.1100.00333.33111.11
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์201050.0015.00525.0000.00420.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์241875.0000.0028.3314.17312.50
7. สาขาวิชาการบัญชี12325.0018.33650.0018.3318.33
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน19631.58421.05631.5815.26210.53
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้685986.7622.9400.0045.8834.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้77100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ12866.6700.0000.00325.0018.33
หลักสูตร 2 ปี12866.6700.0000.00325.0018.33
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8787.5000.0000.00112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4125.0000.0000.00250.00125.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร563155.3658.931425.0023.5747.14
ภาคปกติ563155.3658.931425.0023.5747.14
หลักสูตร 2 ปี10880.0000.0000.00110.00110.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง22100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4250.0000.0000.00125.00125.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ44100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี462350.00510.871430.4312.1736.52
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง161275.0016.25212.5016.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16956.2500.00743.7500.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ200.0000.00150.0000.00150.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.00375.00125.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น8225.00112.50337.5000.00225.00