เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
มีสาขาวิชาที่ต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แพงมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,99362.811635.142939.2332510.2439912.57
ภาคปกติ3,1221,96062.781635.222939.3931510.0939112.52
ภาคสมทบ513364.7100.0000.001019.61815.69
ผลิตกรรมการเกษตร58440769.69132.23183.088414.386210.62
ภาคปกติ53337470.17132.44183.387413.885410.13
หลักสูตร 2 ปี1278970.0810.7943.152217.32118.66
1. สาขาวิชาพืชไร่593966.1000.0023.391322.0358.47
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685073.5311.4722.94913.2468.82
หลักสูตร 4 ปี40628570.20122.96143.455212.814310.59
1. สาขาวิชาพืชไร่634469.8423.1723.17914.2969.52
2. สาขาวิชาพืชสวน18413875.0063.2652.72179.24189.78
3. สาขาวิชาอารักขาพืช443170.4512.2700.00613.64613.64
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12975.0000.0000.00216.6718.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201260.0015.00210.00315.00210.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร633961.9011.5957.941015.87812.70
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.0015.0000.00525.00210.00
ภาคสมทบ513364.7100.0000.001019.61815.69
หลักสูตร 2 ปี513364.7100.0000.001019.61815.69
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)513364.7100.0000.001019.61815.69
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16410362.8084.88137.93137.932716.46
ภาคปกติ16410362.8084.88137.93137.932716.46
หลักสูตร 2 ปี1026260.7832.9487.8454.902423.53
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1026260.7832.9487.8454.902423.53
หลักสูตร 4 ปี624166.1358.0658.06812.9034.84
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624166.1358.0658.06812.9034.84
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23919280.3341.6783.35208.37156.28
ภาคปกติ23919280.3341.6783.35208.37156.28
หลักสูตร 2 ปี937984.9511.0811.0866.4566.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282485.7100.0000.00310.7113.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453884.4412.2212.2212.2248.89
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201785.0000.0000.00210.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14611377.4032.0574.79149.5996.16
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14611377.4032.0574.79149.5996.16
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1097669.7232.7576.4265.501715.60
ภาคปกติ1097669.7232.7576.4265.501715.60
หลักสูตร 2 ปี201680.0015.0015.0000.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201680.0015.0015.0000.00210.00
หลักสูตร 4 ปี221463.6414.5529.0929.09313.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221463.6414.5529.0929.09313.64
หลักสูตร 5 ปี674668.6611.4945.9745.971217.91
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322062.5013.1326.2526.25721.88
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352674.2900.0025.7125.71514.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1078276.6421.8732.801514.0254.67
ภาคปกติ1078276.6421.8732.801514.0254.67
หลักสูตร 2 ปี312167.7400.0013.23722.5826.45
1. สาขาวิชาการประมง312167.7400.0013.23722.5826.45
หลักสูตร 4 ปี766180.2622.6322.63810.5333.95
1. สาขาวิชาการประมง494183.6700.0024.08510.2012.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง272074.0727.4100.00311.1127.41
บริหารธุรกิจ56728550.26549.526912.177012.358915.70
ภาคปกติ56728550.26549.526912.177012.358915.70
หลักสูตร 2 ปี865058.1489.3089.301517.4455.81
1. สาขาวิชาการบัญชี502550.00510.0036.001428.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ362569.4438.33513.8912.7825.56
หลักสูตร 4 ปี48123548.86469.566112.685511.438417.46
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1397553.961410.072014.3996.472115.11
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1446041.67139.032013.892819.442315.97
3. สาขาวิชาการบัญชี1286450.001410.941511.72107.812519.53
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482858.3312.0848.3348.331122.92
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22836.36418.1829.09418.18418.18
เศรษฐศาสตร์1165950.8697.761311.21108.622521.55
ภาคปกติ1165950.8697.761311.21108.622521.55
หลักสูตร 4 ปี1065450.9498.491312.26109.432018.87
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261350.0013.85519.2327.69519.23
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม331442.42618.1826.0639.09824.24
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472757.4524.26612.77510.64714.89
หลักสูตร 5 ปี10550.0000.0000.0000.00550.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.0000.0000.0000.00550.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19411860.8294.642814.43189.282110.82
ภาคปกติ19411860.8294.642814.43189.282110.82
หลักสูตร 2 ปี583967.2400.00915.5246.90610.34
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว583967.2400.00915.5246.90610.34
หลักสูตร 4 ปี1367958.0996.621913.971410.291511.03
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065955.6687.551716.041211.32109.43
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว302066.6713.3326.6726.67516.67
ศิลปศาสตร์20012160.5094.50136.502412.003316.50
ภาคปกติ20012160.5094.50136.502412.003316.50
หลักสูตร 4 ปี20012160.5094.50136.502412.003316.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864956.9855.8189.301112.791315.12
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127062.5043.5754.461311.612017.86
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร976263.9299.281414.4355.1577.22
ภาคปกติ976263.9299.281414.4355.1577.22
หลักสูตร 4 ปี976263.9299.281414.4355.1577.22
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล976263.9299.281414.4355.1577.22
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15810667.0953.1674.43148.862616.46
ภาคปกติ15810667.0953.1674.43148.862616.46
หลักสูตร 4 ปี15810667.0953.1674.43148.862616.46
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553665.4511.8235.45814.55712.73
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221777.2700.0014.5529.0929.09
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523261.5423.8535.7723.851325.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211466.6729.5200.0029.52314.29
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8787.5000.0000.0000.00112.50
วิทยาศาสตร์16210766.05106.17169.88116.791811.11
ภาคปกติ16210766.05106.17169.88116.791811.11
หลักสูตร 4 ปี16210766.05106.17169.88116.791811.11
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์673755.2257.461014.93710.45811.94
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ151066.6700.0016.6700.00426.67
3. สาขาวิชาเคมี151173.33213.3316.6700.0016.67
4. สาขาวิชาสถิติ5360.00120.0000.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151066.6716.6716.67320.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342882.3500.0025.8812.9438.82
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.33
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43114.29114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21812758.26125.502511.472913.302511.47
ภาคปกติ21812758.26125.502511.472913.302511.47
หลักสูตร 4 ปี21812758.26125.502511.472913.302511.47
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1096256.88109.17109.171311.931412.84
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1096559.6321.831513.761614.681110.09
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17310761.85137.512816.1863.471910.98
ภาคปกติ17310761.85137.512816.1863.471910.98
หลักสูตร 4 ปี17310761.85137.512816.1863.471910.98
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9777.78111.1100.00111.1100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10550.00110.00110.0000.00330.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00228.57114.29342.86
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.00425.00425.0016.25318.75
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์221150.0014.55418.1829.09418.18
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13753.85215.3817.6917.69215.38
7. สาขาวิชาการบัญชี7228.5700.00457.1400.00114.29
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00330.00330.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00480.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้716388.7300.0057.0400.0034.23
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854148.2433.533136.4700.001011.76
ภาคปกติ854148.2433.533136.4700.001011.76
หลักสูตร 2 ปี241875.0014.1728.3300.00312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6350.00116.67116.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10770.0000.00110.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี612337.7023.282947.5400.00711.48
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.00233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.3300.00325.0000.00216.67
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.0000.00480.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.4115.88952.9400.00211.76
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.5714.761152.3800.00314.29