เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภูมิลำเนา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,75064.7250111.791182.78992.332155.061844.333367.91461.08
ภาคปกติ4,2012,71164.5349911.881172.79982.332145.091834.363337.93461.09
ภาคสมทบ483981.2524.1712.0812.0812.0812.0836.2500.00
ผลิตกรรมการเกษตร72942157.7517023.32111.51162.19212.88314.25456.17141.92
ภาคปกติ68138256.0916824.67101.47152.20202.94304.41426.17142.06
หลักสูตร 2 ปี1355842.963425.1964.4453.7032.2296.671712.5932.22
1. สาขาวิชาพืชไร่652538.462335.3811.5400.0023.0869.2369.2323.08
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร703347.141115.7157.1457.1411.4334.291115.7111.43
หลักสูตร 4 ปี54632459.3413424.5440.73101.83173.11213.85254.58112.01
1. สาขาวิชาพืชไร่864653.492731.4011.1622.3322.3344.6533.4911.16
2. สาขาวิชาพืชสวน22313058.305725.5610.4531.3541.7973.14135.8383.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช845464.291619.0500.0033.5711.1967.1433.5711.19
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี342367.65411.7625.8800.0012.9412.9438.8200.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422559.521228.5700.0000.0037.1412.3800.0012.38
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร533260.381426.4200.0000.0047.5511.8923.7700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241458.33416.6700.0028.3328.3314.1714.1700.00
ภาคสมทบ483981.2524.1712.0812.0812.0812.0836.2500.00
หลักสูตร 2 ปี483981.2524.1712.0812.0812.0812.0836.2500.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)483981.2524.1712.0812.0812.0812.0836.2500.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1419970.211510.6453.5532.1374.9653.5532.1342.84
ภาคปกติ1419970.211510.6453.5532.1374.9653.5532.1342.84
หลักสูตร 2 ปี211885.7114.7600.0000.0014.7614.7600.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211885.7114.7600.0000.0014.7614.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1208167.501411.6754.1732.5065.0043.3332.5043.33
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1208167.501411.6754.1732.5065.0043.3332.5043.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25314456.924116.21114.3593.5693.56228.70155.9320.79
ภาคปกติ25314456.924116.21114.3593.5693.56228.70155.9320.79
หลักสูตร 2 ปี854654.121011.7689.4144.7122.35910.5967.0600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.00310.71414.2927.1413.57310.7113.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361850.00513.89411.1112.7800.00411.11411.1100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211466.6729.5200.0014.7614.7629.5214.7600.00
หลักสูตร 4 ปี1689858.333118.4531.7952.9874.17137.7495.3621.19
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1689858.333118.4531.7952.9874.17137.7495.3621.19
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม835161.4567.2322.4122.4167.2333.611315.6600.00
ภาคปกติ835161.4567.2322.4122.4167.2333.611315.6600.00
หลักสูตร 2 ปี17635.29211.7600.0000.0000.0015.88847.0600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17635.29211.7600.0000.0000.0015.88847.0600.00
หลักสูตร 4 ปี191578.9515.2615.2600.0000.0015.2615.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191578.9515.2615.2600.0000.0015.2615.2600.00
หลักสูตร 5 ปี473063.8336.3812.1324.26612.7712.1348.5100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261661.5413.8500.0027.69415.3800.00311.5400.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211466.6729.5214.7600.0029.5214.7614.7600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18910253.972814.8184.2342.12157.9494.762111.1121.06
ภาคปกติ18910253.972814.8184.2342.12157.9494.762111.1121.06
หลักสูตร 2 ปี23730.43730.4300.0000.0014.3514.35626.0914.35
1. สาขาวิชาการประมง23730.43730.4300.0000.0014.3514.35626.0914.35
หลักสูตร 4 ปี1669557.232112.6584.8242.41148.4384.82159.0410.60
1. สาขาวิชาการประมง1006060.001616.0055.0011.0088.0044.0066.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง663553.0357.5834.5534.5569.0946.06913.6411.52
บริหารธุรกิจ83766379.21485.7350.60182.15313.70263.11313.70151.79
ภาคปกติ83766379.21485.7350.60182.15313.70263.11313.70151.79
หลักสูตร 2 ปี938692.4722.1500.0000.0011.0844.3000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี646195.3123.1300.0000.0000.0011.5600.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ292586.2100.0000.0000.0013.45310.3400.0000.00
หลักสูตร 4 ปี74457777.55466.1850.67182.42304.03222.96314.17152.02
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17814480.90105.6231.6952.8131.6952.8142.2542.25
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18413472.83115.9800.0042.1784.3594.89115.9873.80
3. สาขาวิชาการบัญชี16212879.01127.4121.2331.85106.1721.2353.0900.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17013076.47127.0600.0063.5374.1221.1895.2942.35
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ504182.0012.0000.0000.0024.0048.0024.0000.00
เศรษฐศาสตร์24917971.892811.2483.2141.6183.21104.0283.2141.61
ภาคปกติ24917971.892811.2483.2141.6183.21104.0283.2141.61
หลักสูตร 4 ปี22216272.972310.3683.6041.8062.7094.0583.6020.90
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์826275.6189.7622.4411.2222.4422.4433.6622.44
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม845363.101416.6744.7622.3811.1955.9555.9500.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์564783.9311.7923.5711.7935.3623.5700.0000.00
หลักสูตร 5 ปี271762.96518.5200.0000.0027.4113.7000.0027.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271762.96518.5200.0000.0027.4113.7000.0027.41
พัฒนาการท่องเที่ยว25917768.34207.7241.5462.32228.49103.86207.7200.00
ภาคปกติ25917768.34207.7241.5462.32228.49103.86207.7200.00
หลักสูตร 2 ปี826174.3933.6600.0022.4456.1056.1067.3200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว826174.3933.6600.0022.4456.1056.1067.3200.00
หลักสูตร 4 ปี17711665.54179.6042.2642.26179.6052.82147.9100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1047370.1987.6943.8532.8887.6921.9265.7700.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว532750.94611.3200.0011.89815.0935.66815.0900.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program201680.00315.0000.0000.0015.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19113168.59115.7673.6631.572010.4784.19105.2410.52
ภาคปกติ19113168.59115.7673.6631.572010.4784.19105.2410.52
หลักสูตร 4 ปี19113168.59115.7673.6631.572010.4784.19105.2410.52
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1108577.2743.6443.6421.8298.1821.8232.7310.91
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ814656.7978.6433.7011.231113.5867.4178.6400.00
สารสนเทศและการสื่อสาร865968.6055.8144.6544.6544.6533.4955.8122.33
ภาคปกติ865968.6055.8144.6544.6544.6533.4955.8122.33
หลักสูตร 4 ปี865968.6055.8144.6544.6544.6533.4955.8122.33
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล865968.6055.8144.6544.6544.6533.4955.8122.33
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24515764.083915.9283.2741.63135.3172.86176.9400.00
ภาคปกติ24515764.083915.9283.2741.63135.3172.86176.9400.00
หลักสูตร 4 ปี24515764.083915.9283.2741.63135.3172.86176.9400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร694565.221217.3934.3511.4522.9022.9045.8000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492551.021020.4136.1224.0848.1612.0448.1600.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร745270.271013.5100.0000.0034.0522.7079.4600.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201575.0000.0015.0000.00210.0015.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332060.61721.2113.0313.0326.0613.0313.0300.00
วิทยาศาสตร์30220367.22268.6192.9882.65268.61196.29103.3110.33
ภาคปกติ30220367.22268.6192.9882.65268.61196.29103.3110.33
หลักสูตร 4 ปี30220367.22268.6192.9882.65268.61196.29103.3110.33
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1107467.2776.3610.9154.5598.1898.1843.6410.91
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402357.50512.5012.5000.00717.50410.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี462860.87510.8748.7000.0048.7024.3536.5200.00
4. สาขาวิชาสถิติ12866.6700.0000.0018.33216.6700.0018.3300.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251976.00416.0000.0000.0000.0028.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ463473.9136.5236.5224.3524.3512.1712.1700.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9777.7800.0000.0000.0000.00111.11111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7571.43114.2900.0000.00114.2900.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43114.2900.0000.00114.2900.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24820281.45197.6620.8120.8162.4272.8293.6310.40
ภาคปกติ24820281.45197.6620.8120.8162.4272.8293.6310.40
หลักสูตร 4 ปี24820281.45197.6620.8120.8162.4272.8293.6310.40
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12610280.95118.7321.5910.7921.5943.1743.1700.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12210081.9786.5600.0010.8243.2832.4654.1010.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31616050.634413.92216.65165.06185.70247.593310.4400.00
ภาคปกติ31616050.634413.92216.65165.06185.70247.593310.4400.00
หลักสูตร 2 ปี13861.5400.0017.6900.0000.0000.00430.7700.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13861.5400.0017.6900.0000.0000.00430.7700.00
หลักสูตร 4 ปี30315250.174414.52206.60165.28185.94247.92299.5700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241562.50416.6714.1714.1714.1728.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171164.71317.6500.0000.0000.0015.88211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9555.56111.1100.0000.00111.11111.11111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด191263.16210.53210.5300.00315.7900.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17529.41423.5300.00529.4115.88211.7600.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์552341.8259.0947.2723.64814.55814.5559.0900.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301756.67413.3326.67413.3313.3326.6700.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7571.43114.2900.00114.2900.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231043.48313.04417.3900.0000.00521.7414.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8562.5000.0000.00112.50112.50112.5000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้914448.351516.4866.5922.2022.2022.202021.9800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12121.6510.831310.7400.0097.4400.009679.3400.00
ภาคปกติ12121.6510.831310.7400.0097.4400.009679.3400.00
หลักสูตร 2 ปี2200.0014.5529.0900.00313.6400.001672.7300.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0016.67213.3300.00320.0000.00960.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.0000.0000.0000.007100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9922.0200.001111.1100.0066.0600.008080.8100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2328.7000.00313.0400.00313.0400.001565.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2100.0000.0014.7600.0014.7600.001990.4800.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.00222.2200.0000.0000.00777.7800.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.0000.00321.4300.0017.1400.001071.4300.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3200.0000.0026.2500.0013.1300.002990.6300.00