เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภูมิลำเนา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972,16465.6438211.59922.79581.761644.971695.132648.0140.12
ภาคปกติ3,2422,11465.2138111.75912.81581.791645.061685.182628.0840.12
ภาคสมทบ555090.9111.8211.8200.0000.0011.8223.6400.00
ผลิตกรรมการเกษตร59836160.3713021.74101.67132.17111.84264.35467.6910.17
ภาคปกติ54331157.2712923.7691.66132.39112.03254.60448.1010.18
หลักสูตร 2 ปี1275543.313325.9832.3643.1510.7986.302217.3210.79
1. สาขาวิชาพืชไร่592745.761728.8111.6900.0000.00610.17711.8611.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682841.181623.5322.9445.8811.4722.941522.0600.00
หลักสูตร 4 ปี41625661.549623.0861.4492.16102.40174.09225.2900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่633657.142438.1011.5900.0000.0023.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18911460.324523.8121.0663.1784.2342.12105.2900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช452657.78817.7812.2212.2200.00613.3336.6700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.23323.0800.0000.0000.0017.6900.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211466.67628.5714.7600.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร654569.23812.3111.5423.0823.0823.0857.6900.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.00210.0000.0000.0000.00210.00420.0000.00
ภาคสมทบ555090.9111.8211.8200.0000.0011.8223.6400.00
หลักสูตร 2 ปี555090.9111.8211.8200.0000.0011.8223.6400.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)555090.9111.8211.8200.0000.0011.8223.6400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17114987.1395.2610.5800.0010.5842.3474.0900.00
ภาคปกติ17114987.1395.2610.5800.0010.5842.3474.0900.00
หลักสูตร 2 ปี10710295.3310.9300.0000.0000.0021.8721.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710295.3310.9300.0000.0000.0021.8721.8700.00
หลักสูตร 4 ปี644773.44812.5011.5600.0011.5623.1357.8100.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน644773.44812.5011.5600.0011.5623.1357.8100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24014660.834619.17125.0031.2541.67187.50104.1710.42
ภาคปกติ24014660.834619.17125.0031.2541.67187.50104.1710.42
หลักสูตร 2 ปี935458.061718.2866.4500.0022.151010.7544.3000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281657.14725.0000.0000.0013.57310.7113.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.11715.56613.3300.0012.22613.3324.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.00315.0000.0000.0000.0015.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1479262.592919.7364.0832.0421.3685.4464.0810.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1479262.592919.7364.0832.0421.3685.4464.0810.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1105348.181715.4532.7310.911412.7398.181311.8200.00
ภาคปกติ1105348.181715.4532.7310.911412.7398.181311.8200.00
หลักสูตร 2 ปี201050.00525.0000.0000.0000.0000.00525.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00525.0000.0000.0000.0000.00525.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231460.8714.3514.3500.00417.3928.7014.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231460.8714.3514.3500.00417.3928.7014.3500.00
หลักสูตร 5 ปี672943.281116.4222.9911.491014.93710.45710.4500.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.50721.8813.1313.13515.6326.25412.5000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.57411.4312.8600.00514.29514.2938.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115448.651513.5121.8021.8087.2165.412320.7210.90
ภาคปกติ1115448.651513.5121.8021.8087.2165.412320.7210.90
หลักสูตร 2 ปี31722.58619.3513.2313.23412.9026.45929.0313.23
1. สาขาวิชาการประมง31722.58619.3513.2313.23412.9026.45929.0313.23
หลักสูตร 4 ปี804758.75911.2511.2511.2545.0045.001417.5000.00
1. สาขาวิชาการประมง513058.8259.8011.9611.9623.9247.84815.6900.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291758.62413.7900.0000.0026.9000.00620.6900.00
บริหารธุรกิจ61349079.93355.71121.9650.82243.92264.24213.4300.00
ภาคปกติ61349079.93355.71121.9650.82243.92264.24213.4300.00
หลักสูตร 2 ปี898494.3800.0000.0000.0011.1222.2522.2500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504692.0000.0000.0000.0012.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393897.4400.0000.0000.0000.0012.5600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52440677.48356.68122.2950.95234.39244.58193.6300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14311781.8296.2910.7042.8032.1042.8053.5000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16312777.91137.9810.6100.0084.91116.7531.8400.00
3. สาขาวิชาการบัญชี13910273.3885.7664.3210.7285.7653.6096.4700.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)554683.6423.6435.4500.0011.8223.6411.8200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241458.33312.5014.1700.00312.5028.3314.1700.00
เศรษฐศาสตร์1299271.321612.4000.0032.3375.4353.8864.6500.00
ภาคปกติ1299271.321612.4000.0032.3375.4353.8864.6500.00
หลักสูตร 4 ปี1199075.63119.2400.0032.5265.0443.3654.2000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332266.67412.1200.0000.0026.0626.0639.0900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362775.0038.3300.0025.5625.5612.7812.7800.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์504182.0048.0000.0012.0024.0012.0012.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00550.0000.0000.00110.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00550.0000.0000.00110.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19715176.65115.5831.5263.05126.0984.0663.0500.00
ภาคปกติ19715176.65115.5831.5263.05126.0984.0663.0500.00
หลักสูตร 2 ปี595491.5311.6900.0011.6900.0011.6923.3900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595491.5311.6900.0011.6900.0011.6923.3900.00
หลักสูตร 4 ปี1389770.29107.2532.1753.62128.7075.0742.9000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1077570.0987.4821.8754.67109.3543.7432.8000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว312270.9726.4513.2300.0026.4539.6813.2300.00
ศิลปศาสตร์20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
ภาคปกติ20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ865361.6344.6544.6544.651517.4466.9800.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124641.072017.8698.0465.361210.711311.6165.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1006969.0044.0055.0011.001010.0044.0077.0000.00
ภาคปกติ1006969.0044.0055.0011.001010.0044.0077.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1006969.0044.0055.0011.001010.0044.0077.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1006969.0044.0055.0011.001010.0044.0077.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1659960.002917.5874.2442.4284.85116.6763.6410.61
ภาคปกติ1659960.002917.5874.2442.4284.85116.6763.6410.61
หลักสูตร 4 ปี1659960.002917.5874.2442.4284.85116.6763.6410.61
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563053.571526.7923.5723.5700.00712.5000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231565.2228.7028.7014.3514.3514.3514.3500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543462.96712.9635.5600.0059.2623.7023.7011.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211361.90314.2900.0014.7614.7600.00314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11763.64218.1800.0000.0019.0919.0900.0000.00
วิทยาศาสตร์18311965.032010.9321.0921.09137.10168.74116.0100.00
ภาคปกติ18311965.032010.9321.0921.09137.10168.74116.0100.00
หลักสูตร 4 ปี18311965.032010.9321.0921.09137.10168.74116.0100.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์704868.5757.1411.4311.4368.5768.5734.2900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171058.82635.2900.0000.0000.0015.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี21838.10628.5700.0000.00314.29314.2914.7600.00
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.6700.0000.00116.6700.00116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201575.0015.0015.0000.0000.0000.00315.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342573.5300.0000.0000.0025.88411.7638.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10770.00110.0000.0000.0000.00220.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22218985.1473.1594.0531.3531.3541.8073.1500.00
ภาคปกติ22218985.1473.1594.0531.3531.3541.8073.1500.00
หลักสูตร 4 ปี22218985.1473.1594.0531.3531.3541.8073.1500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1108980.9143.6432.7321.8221.8232.7376.3600.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11210089.2932.6865.3610.8910.8910.8900.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
ภาคปกติ1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11111.1100.0000.00222.2200.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.0000.00110.0000.00220.00220.00220.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29114.2900.00228.5700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161062.5016.2500.0000.00212.5016.25212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22940.9114.5500.0014.55522.73313.64313.6400.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23215.3800.0017.6917.6900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7457.14114.29114.2900.0000.0000.00114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.0000.0000.00110.00330.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111115.4900.0022.8257.0422.821419.7200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
ภาคปกติ8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.00520.8300.0014.1700.001875.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00116.6700.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00550.0000.0000.0000.00550.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.0000.0046.5611.6423.2800.005488.5200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.6700.00233.3300.00350.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0018.3300.0000.0000.001191.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.0000.0000.005100.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0015.8815.8800.0000.001588.2400.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0000.0014.7600.0000.0000.002095.2400.00