เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภูมิลำเนา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,94066.3551911.71962.17791.782064.651914.314009.0300.00
ภาคปกติ4,3612,88366.1151311.76952.18791.812064.721894.333969.0800.00
ภาคสมทบ705781.4368.5711.4300.0000.0022.8645.7100.00
ผลิตกรรมการเกษตร74143058.0315821.32192.56253.37253.37324.32527.0200.00
ภาคปกติ67137355.5915222.65182.68253.73253.73304.47487.1500.00
หลักสูตร 2 ปี1044240.382625.0087.6987.6932.8876.73109.6200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่522650.001732.6923.8547.6900.0023.8511.9200.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร521630.77917.31611.5447.6935.7759.62917.3100.00
หลักสูตร 4 ปี56733158.3812622.22101.76173.00223.88234.06386.7000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่845059.522226.1911.1922.3822.3844.7633.5700.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22212857.664620.7231.3573.15104.5083.60209.0100.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1216553.723831.4054.1321.6532.4875.7910.8300.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292172.41517.2400.0013.4500.0013.4513.4500.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432353.491227.9100.0012.3336.9812.3336.9800.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร433376.7424.6500.0024.6524.6512.3336.9800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251144.0014.0014.0028.0028.0014.00728.0000.00
ภาคสมทบ705781.4368.5711.4300.0000.0022.8645.7100.00
หลักสูตร 2 ปี705781.4368.5711.4300.0000.0022.8645.7100.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)705781.4368.5711.4300.0000.0022.8645.7100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1017170.301817.8200.0021.9843.9632.9732.9700.00
ภาคปกติ1017170.301817.8200.0021.9843.9632.9732.9700.00
หลักสูตร 4 ปี1017170.301817.8200.0021.9843.9632.9732.9700.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1017170.301817.8200.0021.9843.9632.9732.9700.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20811555.294119.7152.4041.9273.37125.772411.5400.00
ภาคปกติ20811555.294119.7152.4041.9273.37125.772411.5400.00
หลักสูตร 2 ปี582644.831932.7623.4511.7223.45712.0711.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12758.3318.3318.3300.0000.00325.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311651.611135.4813.2313.2326.4500.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15320.00746.6700.0000.0000.00426.6716.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1508959.332214.6732.0032.0053.3353.332315.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1508959.332214.6732.0032.0053.3353.332315.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1066763.211312.2643.7710.9465.6665.6698.4900.00
ภาคปกติ1066763.211312.2643.7710.9465.6665.6698.4900.00
หลักสูตร 2 ปี311754.84516.1300.0000.0000.0039.68619.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311754.84516.1300.0000.0000.0039.68619.3500.00
หลักสูตร 4 ปี14964.29428.5700.0000.0000.0000.0017.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14964.29428.5700.0000.0000.0000.0017.1400.00
หลักสูตร 5 ปี614167.2146.5646.5611.6469.8434.9223.2800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม312477.4213.2326.4500.0039.6800.0013.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301756.67310.0026.6713.33310.00310.0013.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20911153.114019.1441.9173.35188.61188.61115.2600.00
ภาคปกติ20911153.114019.1441.9173.35188.61188.61115.2600.00
หลักสูตร 2 ปี331030.30927.2713.0326.06412.1239.09412.1200.00
1. สาขาวิชาการประมง331030.30927.2713.0326.06412.1239.09412.1200.00
หลักสูตร 4 ปี17610157.393117.6131.7052.84147.95158.5273.9800.00
1. สาขาวิชาการประมง1236653.662621.1421.6343.2575.69129.7664.8800.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง533566.0459.4311.8911.89713.2135.6611.8900.00
บริหารธุรกิจ92871577.05606.47181.94141.51353.77272.91596.3600.00
ภาคปกติ92871577.05606.47181.94141.51353.77272.91596.3600.00
หลักสูตร 2 ปี1019291.0932.9710.9910.9900.0000.0043.9600.00
1. สาขาวิชาการบัญชี595389.8335.0800.0011.6900.0000.0023.3900.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ423992.8600.0012.3800.0000.0000.0024.7600.00
หลักสูตร 4 ปี82762375.33576.89172.06131.57354.23273.26556.6500.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20115878.61104.9873.4831.4952.4983.98104.9800.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18714477.01115.8873.7410.5352.6742.14158.0200.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20113868.66209.9510.5062.99136.4773.48167.9600.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14711578.23117.4821.3610.6864.0853.4074.7600.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ916874.7355.4900.0022.2066.5933.3077.6900.00
เศรษฐศาสตร์33023972.423310.0041.2182.42154.5582.42236.9700.00
ภาคปกติ33023972.423310.0041.2182.42154.5582.42236.9700.00
หลักสูตร 4 ปี27721677.98217.5841.4462.17124.3351.81134.6900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์956871.5899.4700.0022.1188.4233.1655.2600.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม866879.0778.1422.3322.3322.3300.0055.8100.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์968083.3355.2122.0822.0822.0822.0833.1300.00
หลักสูตร 5 ปี532343.401222.6400.0023.7735.6635.661018.8700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532343.401222.6400.0023.7735.6635.661018.8700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21315673.24104.6952.3531.41136.10115.16157.0400.00
ภาคปกติ21315673.24104.6952.3531.41136.10115.16157.0400.00
หลักสูตร 2 ปี565191.0711.7900.0011.7900.0023.5711.7900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว565191.0711.7900.0011.7900.0023.5711.7900.00
หลักสูตร 4 ปี15710566.8895.7353.1821.27138.2895.73148.9200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1116962.1687.2143.6021.8087.2187.211210.8100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว463678.2612.1712.1700.00510.8712.1724.3500.00
ศิลปศาสตร์13010278.4675.3810.7700.0096.9210.77107.6900.00
ภาคปกติ13010278.4675.3810.7700.0096.9210.77107.6900.00
หลักสูตร 4 ปี13010278.4675.3810.7700.0096.9210.77107.6900.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ827085.3756.1000.0000.0056.1000.0022.4400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ483266.6724.1712.0800.0048.3312.08816.6700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร786279.4933.8533.8500.0033.8533.8545.1300.00
ภาคปกติ786279.4933.8533.8500.0033.8533.8545.1300.00
หลักสูตร 4 ปี786279.4933.8533.8500.0033.8533.8545.1300.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล786279.4933.8533.8500.0033.8533.8545.1300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28418163.734515.8541.4151.76165.63227.75113.8700.00
ภาคปกติ28418163.734515.8541.4151.76165.63227.75113.8700.00
หลักสูตร 4 ปี28418163.734515.8541.4151.76165.63227.75113.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร684464.711522.0611.4700.0045.8834.4111.4700.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583458.62712.0700.0023.4546.90712.0746.9000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714563.381014.0800.0000.0034.23912.6845.6300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442965.91613.6424.5500.0036.8224.5524.5500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432967.44716.2812.3336.9824.6512.3300.0000.00
วิทยาศาสตร์39729574.31348.5671.7641.01215.29174.28194.7900.00
ภาคปกติ39729574.31348.5671.7641.01215.29174.28194.7900.00
หลักสูตร 4 ปี39729574.31348.5671.7641.01215.29174.28194.7900.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1008181.0033.0000.0011.0088.0033.0044.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ463576.09613.0412.1712.1700.0024.3512.1700.00
3. สาขาวิชาเคมี573459.65712.2835.2600.0035.26712.2835.2600.00
4. สาขาวิชาสถิติ191684.21210.5300.0000.0015.2600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์413175.6124.8824.8800.0012.4400.00512.2000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ544685.1935.5600.0000.0023.7011.8523.7000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422661.90716.6700.0012.38511.9024.7612.3800.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201365.0015.0015.0015.0000.00210.00210.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181372.22316.6700.0000.0015.5600.0015.5600.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22719585.9073.0841.7620.8831.3262.64104.4100.00
ภาคปกติ22719585.9073.0841.7620.8831.3262.64104.4100.00
หลักสูตร 4 ปี22719585.9073.0841.7620.8831.3262.64104.4100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1109283.6432.7332.7321.8200.0032.7376.3600.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11710388.0343.4210.8500.0032.5632.5632.5600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34620057.804914.16113.1830.87257.23236.653510.1200.00
ภาคปกติ34620057.804914.16113.1830.87257.23236.653510.1200.00
หลักสูตร 2 ปี442863.6436.8212.2712.2724.5500.00920.4500.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191157.89315.7915.2600.0015.2600.00315.7900.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)251768.0000.0000.0014.0014.0000.00624.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30217256.954615.23103.3120.66237.62237.62268.6100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291034.481137.9326.9000.0013.45310.3426.9000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94317.65211.7600.0015.8800.00211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8450.0000.00112.5000.00112.50225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341544.1225.8825.8800.00926.4738.8238.8200.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์594677.9723.3900.0000.0023.39711.8623.3900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์432865.12818.6000.0012.3300.0049.3024.6500.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261557.69519.2300.0000.0027.6927.6927.6900.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13861.5417.6917.6900.00215.3817.6900.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้733750.681419.1822.7411.3756.8511.371317.8100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13310.7510.7575.2610.7564.5121.5011586.4700.00
ภาคปกติ13310.7510.7575.2610.7564.5121.5011586.4700.00
หลักสูตร 2 ปี2600.0000.0013.8500.0027.6927.692180.7700.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.0016.2500.00212.50212.501168.7500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.0000.0000.0000.004100.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.0000.0000.0000.006100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10710.9310.9365.6110.9343.7400.009487.8500.00
1. สาขาวิชาการประมง2414.1714.1728.3314.17312.5000.001666.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0000.00212.5000.0000.0000.001487.5000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.0000.0019.0900.0000.0000.001090.9100.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.0000.0016.2500.001593.7500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4000.0000.0012.5000.0000.0000.003997.5000.00