เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามภูมิลำเนา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ภาคเหนือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและ
ปริมณฑล
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732,08565.7136711.57912.87581.831544.851615.072537.9740.13
ภาคปกติ3,1222,03965.3136611.72902.88581.861544.931605.122518.0440.13
ภาคสมทบ514690.2011.9611.9600.0000.0011.9623.9200.00
ผลิตกรรมการเกษตร58435360.4512621.58101.71142.40101.71264.45447.5310.17
ภาคปกติ53330757.6012523.4591.69142.63101.88254.69427.8810.19
หลักสูตร 2 ปี1275543.313325.9832.3643.1510.7986.302217.3210.79
1. สาขาวิชาพืชไร่592745.761728.8111.6900.0000.00610.17711.8611.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร682841.181623.5322.9445.8811.4722.941522.0600.00
หลักสูตร 4 ปี40625262.079222.6661.48102.4692.22174.19204.9300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่633657.142438.1011.5900.0000.0023.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18411260.874323.3721.0973.8084.3542.1784.3500.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442659.09715.9112.2712.2700.00613.6436.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12975.00216.6700.0000.0000.0018.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201365.00630.0015.0000.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร634469.84812.7011.5923.1711.5923.1757.9400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.00210.0000.0000.0000.00210.00420.0000.00
ภาคสมทบ514690.2011.9611.9600.0000.0011.9623.9200.00
หลักสูตร 2 ปี514690.2011.9611.9600.0000.0011.9623.9200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)514690.2011.9611.9600.0000.0011.9623.9200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16414286.5995.4910.6100.0010.6142.4474.2700.00
ภาคปกติ16414286.5995.4910.6100.0010.6142.4474.2700.00
หลักสูตร 2 ปี1029795.1010.9800.0000.0000.0021.9621.9600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1029795.1010.9800.0000.0000.0021.9621.9600.00
หลักสูตร 4 ปี624572.58812.9011.6100.0011.6123.2358.0600.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624572.58812.9011.6100.0011.6123.2358.0600.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23914661.094619.25125.0231.2641.67187.5393.7710.42
ภาคปกติ23914661.094619.25125.0231.2641.67187.5393.7710.42
หลักสูตร 2 ปี935458.061718.2866.4500.0022.151010.7544.3000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281657.14725.0000.0000.0013.57310.7113.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.11715.56613.3300.0012.22613.3324.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201575.00315.0000.0000.0000.0015.0015.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1469263.012919.8664.1132.0521.3785.4853.4210.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1469263.012919.8664.1132.0521.3785.4853.4210.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1095348.621715.6032.7510.921412.8487.341311.9300.00
ภาคปกติ1095348.621715.6032.7510.921412.8487.341311.9300.00
หลักสูตร 2 ปี201050.00525.0000.0000.0000.0000.00525.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00525.0000.0000.0000.0000.00525.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221463.6414.5514.5500.00418.1814.5514.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221463.6414.5514.5500.00418.1814.5514.5500.00
หลักสูตร 5 ปี672943.281116.4222.9911.491014.93710.45710.4500.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.50721.8813.1313.13515.6326.25412.5000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351748.57411.4312.8600.00514.29514.2938.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075248.601514.0221.8721.8765.6165.612321.5010.93
ภาคปกติ1075248.601514.0221.8721.8765.6165.612321.5010.93
หลักสูตร 2 ปี31722.58619.3513.2313.23412.9026.45929.0313.23
1. สาขาวิชาการประมง31722.58619.3513.2313.23412.9026.45929.0313.23
หลักสูตร 4 ปี764559.21911.8411.3211.3222.6345.261418.4200.00
1. สาขาวิชาการประมง493061.22510.2012.0412.0400.0048.16816.3300.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271555.56414.8100.0000.0027.4100.00622.2200.00
บริหารธุรกิจ56745680.42325.64122.1250.88203.53254.41173.0000.00
ภาคปกติ56745680.42325.64122.1250.88203.53254.41173.0000.00
หลักสูตร 2 ปี868194.1900.0000.0000.0011.1622.3322.3300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี504692.0000.0000.0000.0012.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ363597.2200.0000.0000.0000.0012.7800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48137577.96326.65122.4951.04193.95234.78153.1200.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13911381.2996.4710.7242.8832.1642.8853.6000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14411579.86106.9410.6900.0053.47106.9432.0800.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1289574.2286.2564.6910.7886.2553.9153.9100.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)483981.2524.1736.2500.0012.0824.1712.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221359.09313.6414.5500.0029.0929.0914.5500.00
เศรษฐศาสตร์1168573.281311.2100.0032.5965.1743.4554.3100.00
ภาคปกติ1168573.281311.2100.0032.5965.1743.4554.3100.00
หลักสูตร 4 ปี1068378.3087.5500.0032.8354.7232.8343.7700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262076.9213.8500.0000.0013.8513.85311.5400.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332472.7339.0900.0026.0626.0613.0313.0300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473982.9848.5100.0012.1324.2612.1300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00550.0000.0000.00110.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00550.0000.0000.00110.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19414976.80115.6731.5563.09126.1973.6163.0900.00
ภาคปกติ19414976.80115.6731.5563.09126.1973.6163.0900.00
หลักสูตร 2 ปี585391.3811.7200.0011.7200.0011.7223.4500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว585391.3811.7200.0011.7200.0011.7223.4500.00
หลักสูตร 4 ปี1369670.59107.3532.2153.68128.8264.4142.9400.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1067570.7587.5521.8954.72109.4332.8332.8300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว302170.0026.6713.3300.0026.67310.0013.3300.00
ศิลปศาสตร์20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
ภาคปกติ20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20010150.502412.00136.50105.002713.50199.5063.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ865361.6344.6544.6544.651517.4466.9800.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124641.072017.8698.0465.361210.711311.6165.3600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร976870.1033.0944.1211.031010.3144.1277.2200.00
ภาคปกติ976870.1033.0944.1211.031010.3144.1277.2200.00
หลักสูตร 4 ปี976870.1033.0944.1211.031010.3144.1277.2200.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล976870.1033.0944.1211.031010.3144.1277.2200.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1589660.762817.7274.4342.5374.43106.3353.1610.63
ภาคปกติ1589660.762817.7274.4342.5374.43106.3353.1610.63
หลักสูตร 4 ปี1589660.762817.7274.4342.5374.43106.3353.1610.63
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553054.551527.2723.6423.6400.00610.9100.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221568.1814.5529.0914.5514.5514.5514.5500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523363.46713.4635.7700.0059.6223.8511.9211.92
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211361.90314.2900.0014.7614.7600.00314.2900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8562.50225.0000.0000.0000.00112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16210866.671710.4921.2310.62127.41138.0295.5600.00
ภาคปกติ16210866.671710.4921.2310.62127.41138.0295.5600.00
หลักสูตร 4 ปี16210866.671710.4921.2310.62127.41138.0295.5600.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์674668.6657.4611.4911.4968.9657.4634.4800.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15853.33640.0000.0000.0000.0016.6700.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15640.00426.6700.0000.00213.33213.3316.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.0000.0000.00120.0000.00120.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151386.6700.0016.6700.0000.0000.0016.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342573.5300.0000.0000.0025.88411.7638.8200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43114.2900.0000.0000.00114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21818584.8673.2194.1331.3831.3841.8373.2100.00
ภาคปกติ21818584.8673.2194.1331.3831.3841.8373.2100.00
หลักสูตร 4 ปี21818584.8673.2194.1331.3831.3841.8373.2100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1098880.7343.6732.7521.8321.8332.7576.4200.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1099788.9932.7565.5010.9210.9210.9200.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
ภาคปกติ1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1739152.601910.9842.3142.311910.98137.512313.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11111.1100.0000.00222.2200.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.0000.00110.0000.00220.00220.00220.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29114.2900.00228.5700.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161062.5016.2500.0000.00212.5016.25212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22940.9114.5500.0014.55522.73313.64313.6400.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23215.3800.0017.6917.6900.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7457.14114.29114.2900.0000.0000.00114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.0000.0000.00110.00330.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111115.4900.0022.8257.0422.821419.7200.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
ภาคปกติ8500.0000.00910.5911.1833.5300.007284.7100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.00520.8300.0014.1700.001875.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00116.6700.00583.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00550.0000.0000.0000.00550.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6100.0000.0046.5611.6423.2800.005488.5200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.6700.00233.3300.00350.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0000.0018.3300.0000.0000.001191.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.0000.0000.005100.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.0000.0015.8815.8800.0000.001588.2400.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.0000.0014.7600.0000.0000.002095.2400.00