เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312635.94350.79902.031,04823.651,88242.472676.0384619.09
ภาคปกติ4,3612575.89350.80861.971,02823.571,86242.702656.0882818.99
ภาคสมทบ7068.5700.0045.712028.572028.5722.861825.71
ผลิตกรรมการเกษตร741415.5320.27192.5630040.4923031.04344.5911515.52
ภาคปกติ671355.2220.30152.2428041.7321031.30324.779714.46
หลักสูตร 2 ปี10421.9200.0010.964543.273432.6954.811716.35
1. สาขาวิชาพืชไร่5211.9200.0000.002446.151732.6923.85815.38
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5211.9200.0011.922140.381732.6935.77917.31
หลักสูตร 4 ปี567335.8220.35142.4723541.4517631.04274.768014.11
1. สาขาวิชาพืชไร่8433.5700.0022.383744.052732.1433.571214.29
2. สาขาวิชาพืชสวน222135.8600.0083.609844.146127.48125.413013.51
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12154.1310.8321.654537.194335.5443.312117.36
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2926.9000.0000.001241.38931.0326.90413.79
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4336.9800.0024.652251.161125.5824.6536.98
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4349.3000.0000.001637.211637.2112.33613.95
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25312.0014.0000.00520.00936.00312.00416.00
ภาคสมทบ7068.5700.0045.712028.572028.5722.861825.71
หลักสูตร 2 ปี7068.5700.0045.712028.572028.5722.861825.71
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7068.5700.0045.712028.572028.5722.861825.71
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10154.9500.0032.972322.774241.5854.952322.77
ภาคปกติ10154.9500.0032.972322.774241.5854.952322.77
หลักสูตร 4 ปี10154.9500.0032.972322.774241.5854.952322.77
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10154.9500.0032.972322.774241.5854.952322.77
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี208125.7720.9641.927335.107435.58115.293215.38
ภาคปกติ208125.7720.9641.927335.107435.58115.293215.38
หลักสูตร 2 ปี5811.7211.7235.172136.211831.0323.451220.69
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.0000.0000.00541.67433.3318.33216.67
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3113.2313.2339.68825.81825.8113.23929.03
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.0000.0000.00853.33640.0000.0016.67
หลักสูตร 4 ปี150117.3310.6710.675234.675637.3396.002013.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์150117.3310.6710.675234.675637.3396.002013.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10698.4910.9410.942220.754744.3465.662018.87
ภาคปกติ10698.4910.9410.942220.754744.3465.662018.87
หลักสูตร 2 ปี3113.2313.2300.001445.161238.7113.2326.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3113.2313.2300.001445.161238.7113.2326.45
หลักสูตร 4 ปี14321.4300.0000.0000.00642.8600.00535.71
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14321.4300.0000.0000.00642.8600.00535.71
หลักสูตร 5 ปี6158.2000.0011.64813.112947.5458.201321.31
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31412.9000.0000.00412.901548.3913.23722.58
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3013.3300.0013.33413.331446.67413.33620.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2092411.4820.9662.873315.798540.67104.784923.44
ภาคปกติ2092411.4820.9662.873315.798540.67104.784923.44
หลักสูตร 2 ปี3339.0900.0013.03412.121133.3313.031339.39
1. สาขาวิชาการประมง3339.0900.0013.03412.121133.3313.031339.39
หลักสูตร 4 ปี1762111.9321.1452.842916.487442.0595.113620.45
1. สาขาวิชาการประมง1231613.0121.6343.252217.894839.0254.072621.14
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5359.4300.0011.89713.212649.0647.551018.87
บริหารธุรกิจ928323.45111.19141.5115616.8146550.11717.6517919.29
ภาคปกติ928323.45111.19141.5115616.8146550.11717.6517919.29
หลักสูตร 2 ปี10121.9800.0010.991514.855049.5032.973029.70
1. สาขาวิชาการบัญชี5923.3900.0011.691118.642644.0723.391728.81
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0000.0000.0049.522457.1412.381330.95
หลักสูตร 4 ปี827303.63111.33131.5714117.0541550.18688.2214918.02
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201125.9741.9952.492512.4410049.75125.974321.39
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18731.6021.0721.073016.049852.41189.633418.18
3. สาขาวิชาการบัญชี20173.4810.5041.994823.889145.27157.463517.41
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14764.0821.3600.002919.736946.941510.202617.69
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9122.2022.2022.2099.895762.6488.791112.09
เศรษฐศาสตร์330247.2720.6161.826319.0914744.55278.186118.48
ภาคปกติ330247.2720.6161.826319.0914744.55278.186118.48
หลักสูตร 4 ปี277165.7820.7241.445820.9412344.40238.305118.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9533.1600.0000.001616.844648.4277.372324.21
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8666.9822.3311.162326.743540.7066.981315.12
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9677.2900.0033.131919.794243.751010.421515.63
หลักสูตร 5 ปี53815.0900.0023.7759.432445.2847.551018.87
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ53815.0900.0023.7759.432445.2847.551018.87
พัฒนาการท่องเที่ยว213136.1020.9400.002712.6811353.05115.164722.07
ภาคปกติ213136.1020.9400.002712.6811353.05115.164722.07
หลักสูตร 2 ปี5658.9300.0000.001017.862646.4311.791425.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5658.9300.0000.001017.862646.4311.791425.00
หลักสูตร 4 ปี15785.1021.2700.001710.838755.41106.373321.02
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11154.5021.8000.001513.516154.9554.502320.72
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4636.5200.0000.0024.352656.52510.871021.74
ศิลปศาสตร์130118.4621.5421.5496.926247.69129.233224.62
ภาคปกติ130118.4621.5421.5496.926247.69129.233224.62
หลักสูตร 4 ปี130118.4621.5421.5496.926247.69129.233224.62
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8256.1022.4411.2267.324251.2256.102125.61
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ48612.5000.0012.0836.252041.67714.581122.92
สารสนเทศและการสื่อสาร78911.5422.5622.5656.414253.8567.691215.38
ภาคปกติ78911.5422.5622.5656.414253.8567.691215.38
หลักสูตร 4 ปี78911.5422.5622.5656.414253.8567.691215.38
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล78911.5422.5622.5656.414253.8567.691215.38
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284175.9910.3582.826623.2412644.37113.875519.37
ภาคปกติ284175.9910.3582.826623.2412644.37113.875519.37
หลักสูตร 4 ปี284175.9910.3582.826623.2412644.37113.875519.37
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6868.8200.0057.351420.592638.2434.411420.59
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5811.7200.0011.721525.862543.1023.451424.14
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7134.2300.0011.411723.943650.7022.821216.90
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4449.0900.0012.271431.821636.3612.27818.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4336.9812.3300.00613.952353.4936.98716.28
วิทยาศาสตร์397225.5420.50123.027418.6417844.84287.058120.40
ภาคปกติ397225.5420.50123.027418.6417844.84287.058120.40
หลักสูตร 4 ปี397225.5420.50123.027418.6417844.84287.058120.40
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10066.0011.0088.001010.003939.001010.002626.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4636.5200.0000.00715.222247.8336.521123.91
3. สาขาวิชาเคมี5747.0200.0000.001628.072747.3747.02610.53
4. สาขาวิชาสถิติ1915.2600.0000.00526.32631.58210.53526.32
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4124.8812.4400.001126.832048.7800.00717.07
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5423.7000.0011.851120.372750.0047.41916.67
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4237.1400.0012.381023.811330.9549.521126.19
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2000.0000.0000.00210.001260.0015.00525.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.5600.00211.11211.111266.6700.0015.56
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227146.1731.3283.524620.269340.97146.174921.59
ภาคปกติ227146.1731.3283.524620.269340.97146.174921.59
หลักสูตร 4 ปี227146.1731.3283.524620.269340.97146.174921.59
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11054.5510.9143.642825.454641.8243.642220.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11797.6921.7143.421815.384740.17108.552723.08
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346216.0730.8730.8710129.1913137.86195.496819.65
ภาคปกติ346216.0730.8730.8710129.1913137.86195.496819.65
หลักสูตร 2 ปี4436.8212.2712.271125.00818.1800.002045.45
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1915.2615.2615.26421.05842.1100.00421.05
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.0000.0000.00728.0000.0000.001664.00
หลักสูตร 4 ปี302185.9620.6620.669029.8012340.73196.294815.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.4500.0013.451551.72827.5900.00413.79
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.8800.0000.00635.29847.0615.8815.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.0000.0000.00112.50562.50112.50112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3425.8800.0000.00514.712161.7625.88411.76
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5946.7800.0000.00813.562745.76711.861322.03
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4324.6500.0000.001432.561944.1912.33716.28
7. สาขาวิชาการบัญชี2627.6913.8500.001038.46415.38311.54623.08
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.0000.0000.00215.38753.8500.00430.77
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7368.2211.3711.372939.732432.8845.48810.96
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13396.7700.0021.505037.594735.3421.502317.29
ภาคปกติ13396.7700.0021.505037.594735.3421.502317.29
หลักสูตร 2 ปี2613.8500.0027.691038.46934.6213.85311.54
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.0016.25637.50637.5016.25212.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.0000.00125.00125.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.00350.00350.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10787.4800.0000.004037.383835.5110.932018.69
1. สาขาวิชาการประมง2428.3300.0000.00833.33729.1700.00729.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16318.7500.0000.00956.25425.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.0000.0000.00218.18654.5519.09218.18
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00425.00850.0000.00425.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4037.5000.0000.001742.501332.5000.00717.50