เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,3381785.33190.57962.8873221.931,31039.252627.8574122.20
ภาคปกติ3,2881765.35190.58952.8970921.561,29939.512617.9472922.17
ภาคสมทบ5024.0000.0012.002346.001122.0012.001224.00
ผลิตกรรมการเกษตร493244.8740.81102.0319840.1613326.98265.279819.88
ภาคปกติ455224.8440.8891.9818440.4412427.25255.498719.12
หลักสูตร 2 ปี12943.1000.0000.006348.842720.9364.652922.48
1. สาขาวิชาพืชไร่5211.9200.0000.002650.001019.2323.851325.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7733.9000.0000.003748.051722.0845.191620.78
หลักสูตร 4 ปี326185.5241.2392.7612137.129729.75195.835817.79
1. สาขาวิชาพืชไร่5147.8400.0000.002650.981325.4911.96713.73
2. สาขาวิชาพืชสวน14664.1100.0064.116242.474128.0896.162215.07
3. สาขาวิชาอารักขาพืช3725.4112.7012.70718.921027.03513.511129.73
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0018.3300.00541.67216.6718.33325.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6258.0623.2323.231625.812438.7134.841016.13
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1119.0900.0000.00218.18436.3600.00436.36
ภาคสมทบ3825.2600.0012.631436.84923.6812.631128.95
หลักสูตร 2 ปี3825.2600.0012.631436.84923.6812.631128.95
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)3825.2600.0012.631436.84923.6812.631128.95
วิทยาลัยพลังงานทดแทน13375.2600.0064.512015.044735.341511.283828.57
ภาคปกติ13375.2600.0064.512015.044735.341511.283828.57
หลักสูตร 2 ปี8644.6500.0044.651112.793439.53910.472427.91
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน8644.6500.0044.651112.793439.53910.472427.91
หลักสูตร 4 ปี4736.3800.0024.26919.151327.66612.771429.79
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน4736.3800.0024.26919.151327.66612.771429.79
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212104.7200.0094.256832.086731.60136.134521.23
ภาคปกติ212104.7200.0094.256832.086731.60136.134521.23
หลักสูตร 2 ปี7322.7400.0034.112230.142838.3645.481419.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2500.0000.0028.00520.001040.0014.00728.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3226.2500.0000.001443.751031.2526.25412.50
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1600.0000.0016.25318.75850.0016.25318.75
หลักสูตร 4 ปี13985.7600.0064.324633.093928.0696.473122.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์13985.7600.0064.324633.093928.0696.473122.30
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม136118.0900.0053.682316.916044.121611.762115.44
ภาคปกติ136118.0900.0053.682316.916044.121611.762115.44
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.0000.00628.57838.1014.76523.81
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2114.7600.0000.00628.57838.1014.76523.81
หลักสูตร 4 ปี1915.2600.0015.26421.05947.3715.26315.79
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.2600.0015.26421.05947.3715.26315.79
หลักสูตร 5 ปี9699.3800.0044.171313.544344.791414.581313.54
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม5359.4300.0023.77916.982343.40611.32815.09
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4349.3000.0024.6549.302046.51818.60511.63
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ9388.6011.0800.002122.583436.5677.532223.66
ภาคปกติ9388.6011.0800.002122.583436.5677.532223.66
หลักสูตร 2 ปี2314.3500.0000.00521.74939.1314.35730.43
1. สาขาวิชาการประมง2314.3500.0000.00521.74939.1314.35730.43
หลักสูตร 4 ปี70710.0011.4300.001622.862535.7168.571521.43
1. สาขาวิชาการประมง4137.3200.0000.00921.951229.27512.201229.27
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29413.7913.4500.00724.141344.8313.45310.34
บริหารธุรกิจ564305.3250.89173.019617.0223842.20457.9813323.58
ภาคปกติ564305.3250.89173.019617.0223842.20457.9813323.58
หลักสูตร 2 ปี10066.0000.0011.002020.004040.0088.002525.00
1. สาขาวิชาการบัญชี9566.3200.0011.051920.003840.0088.422324.21
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ500.0000.0000.00120.00240.0000.00240.00
หลักสูตร 4 ปี464245.1751.08163.457616.3819842.67377.9710823.28
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)15053.3300.0064.002114.007248.0096.003724.67
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)12554.0010.8021.601713.605443.20118.803528.00
3. สาขาวิชาการบัญชี12597.2000.0054.003124.804334.40129.602520.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)2727.4127.4113.70414.811451.8527.4127.41
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1100.0000.0000.0019.09654.5519.09327.27
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่26311.5427.6927.6927.69934.6227.69623.08
เศรษฐศาสตร์13953.6010.7232.162517.996546.76128.632820.14
ภาคปกติ13953.6010.7232.162517.996546.76128.632820.14
หลักสูตร 4 ปี11454.3910.8821.752320.184741.23119.652521.93
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์4924.0800.0000.001122.451938.7848.161326.53
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3812.6300.0012.63718.421539.47513.16923.68
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์2727.4113.7013.70518.521348.1527.41311.11
หลักสูตร 5 ปี2500.0000.0014.0028.001872.0014.00312.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2500.0000.0014.0028.001872.0014.00312.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21041.9020.9573.332913.819645.71178.105526.19
ภาคปกติ21041.9020.9573.332913.819645.71178.105526.19
หลักสูตร 2 ปี6511.5400.0034.62812.312944.6246.152030.77
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6511.5400.0034.62812.312944.6246.152030.77
หลักสูตร 4 ปี14532.0721.3842.762114.486746.21138.973524.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10732.8021.8721.871715.894743.931110.282523.36
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3800.0000.0025.26410.532052.6325.261026.32
ศิลปศาสตร์319165.0241.2561.883310.3415648.90257.847924.76
ภาคปกติ319165.0241.2561.883310.3415648.90257.847924.76
หลักสูตร 4 ปี319165.0241.2561.883310.3415648.90257.847924.76
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14264.2321.4132.1142.827452.11149.863927.46
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172105.8121.1631.742916.868147.09116.403620.93
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ500.0000.0000.0000.00120.0000.00480.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1681710.1200.0084.76105.957645.24158.934225.00
ภาคปกติ1681710.1200.0084.76105.957645.24158.934225.00
หลักสูตร 2 ปี2129.5200.0000.0029.52838.1014.76838.10
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2129.5200.0000.0029.52838.1014.76838.10
หลักสูตร 4 ปี1471510.2000.0085.4485.446846.26149.523423.13
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1471510.2000.0085.4485.446846.26149.523423.13
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15563.8700.0010.653421.947045.16159.682918.71
ภาคปกติ15563.8700.0010.653421.947045.16159.682918.71
หลักสูตร 4 ปี15563.8700.0010.653421.947045.16159.682918.71
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร4636.5200.0012.171226.091532.6124.351328.26
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร3013.3300.0000.00516.671653.33516.67310.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6323.1700.0000.001219.053250.7969.521117.46
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1100.0000.0000.00218.18654.5519.09218.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์500.0000.0000.00360.00120.00120.0000.00
วิทยาศาสตร์20294.4610.5073.474019.808441.58125.944924.26
ภาคปกติ20294.4610.5073.474019.808441.58125.944924.26
หลักสูตร 4 ปี20294.4610.5073.474019.808441.58125.944924.26
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์8877.9511.1422.271415.914045.4544.552022.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ2314.3500.0028.70730.43730.4300.00626.09
3. สาขาวิชาเคมี2600.0000.0000.00934.621246.1513.85415.38
4. สาขาวิชาสถิติ200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1200.0000.00216.6718.33650.00216.6718.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4312.3300.0012.33920.931637.2124.651432.56
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์300.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
วิทยาลัยบริหารศาสตร์229135.6810.4483.494318.789541.482410.484519.65
ภาคปกติ229135.6810.4483.494318.789541.482410.484519.65
หลักสูตร 4 ปี229135.6810.4483.494318.789541.482410.484519.65
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์133107.5210.7553.762720.305239.10139.772518.80
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์9633.1300.0033.131616.674344.791111.462020.83
วิทยาลัยนานาชาติ13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
ภาคปกติ13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
หลักสูตร 4 ปี13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ216146.4800.0073.247032.416831.48136.024420.37
ภาคปกติ204146.8600.0073.436129.906632.35136.374321.08
หลักสูตร 2 ปี100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี203146.9000.0073.456130.056632.51136.404220.69
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2229.0900.0000.00940.91627.2700.00522.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร2000.0000.0015.00315.001260.00210.00210.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว9111.1100.0000.0000.00444.44222.22222.22
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2015.0000.0000.00735.00840.0015.00315.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์2414.1700.0014.171145.8328.3328.33729.17
7. สาขาวิชาการบัญชี1200.0000.0018.33216.67325.0000.00650.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน19210.5300.0000.00421.05631.58210.53526.32
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้6857.3500.0045.882333.822333.8245.88913.24
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7228.5700.0000.00228.57228.5700.00114.29
ภาคสมทบ1200.0000.0000.00975.00216.6700.0018.33
หลักสูตร 2 ปี1200.0000.0000.00975.00216.6700.0018.33
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช800.0000.0000.00562.50225.0000.00112.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.0000.0000.004100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร5623.5700.0023.572239.291526.7958.931017.86
ภาคปกติ5623.5700.0023.572239.291526.7958.931017.86
หลักสูตร 2 ปี10110.0000.0000.00330.00330.0000.00330.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.00125.0000.0000.00375.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4612.1700.0024.351941.301226.09510.87715.22
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1600.0000.0000.00850.00425.00212.50212.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616.2500.0016.25850.00531.2500.0016.25
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.0000.0000.0000.00375.0000.00125.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น800.0000.00112.50337.5000.00225.00225.00