เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,4181825.32210.61972.8475322.031,34839.442727.9674521.80
ภาคปกติ3,3391795.36210.63962.8872021.561,33139.862718.1272121.59
ภาคสมทบ7933.8000.0011.273341.771721.5211.272430.38
ผลิตกรรมการเกษตร504244.7640.79101.9820440.4813827.38275.369719.25
ภาคปกติ462224.7640.8791.9518940.9112827.71265.638418.18
หลักสูตร 2 ปี13243.0300.0000.006650.002821.2164.552821.21
1. สาขาวิชาพืชไร่5311.8900.0000.002750.941120.7523.771222.64
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7933.8000.0000.003949.371721.5245.061620.25
หลักสูตร 4 ปี330185.4541.2192.7312337.2710030.30206.065616.97
1. สาขาวิชาพืชไร่5147.8400.0000.002752.941325.4911.96611.76
2. สาขาวิชาพืชสวน14664.1100.0064.116242.474128.0896.162215.07
3. สาขาวิชาอารักขาพืช3825.2612.6312.63718.421026.32615.791128.95
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0018.3300.00541.67216.6718.33325.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6258.0623.2323.231625.812438.7134.841016.13
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร1417.1400.0000.00321.43750.0000.00321.43
ภาคสมทบ4224.7600.0012.381535.711023.8112.381330.95
หลักสูตร 2 ปี4224.7600.0012.381535.711023.8112.381330.95
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4224.7600.0012.381535.711023.8112.381330.95
วิทยาลัยพลังงานทดแทน13875.0700.0064.352115.225036.231510.873928.26
ภาคปกติ13875.0700.0064.352115.225036.231510.873928.26
หลักสูตร 2 ปี9044.4400.0044.441213.333640.00910.002527.78
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน9044.4400.0044.441213.333640.00910.002527.78
หลักสูตร 4 ปี4836.2500.0024.17918.751429.17612.501429.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน4836.2500.0024.17918.751429.17612.501429.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212104.7200.0094.256832.086832.08136.134420.75
ภาคปกติ212104.7200.0094.256832.086832.08136.134420.75
หลักสูตร 2 ปี7322.7400.0034.112230.142838.3645.481419.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2600.0000.0027.69519.231038.4613.85830.77
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3126.4500.0000.001445.161032.2626.4539.68
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1600.0000.0016.25318.75850.0016.25318.75
หลักสูตร 4 ปี13985.7600.0064.324633.094028.7896.473021.58
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์13985.7600.0064.324633.094028.7896.473021.58
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม136118.0900.0053.682316.916144.851611.762014.71
ภาคปกติ136118.0900.0053.682316.916144.851611.762014.71
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.0000.00628.57942.8614.76419.05
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2114.7600.0000.00628.57942.8614.76419.05
หลักสูตร 4 ปี1915.2600.0015.26421.05947.3715.26315.79
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.2600.0015.26421.05947.3715.26315.79
หลักสูตร 5 ปี9699.3800.0044.171313.544344.791414.581313.54
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม5359.4300.0023.77916.982343.40611.32815.09
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม4349.3000.0024.6549.302046.51818.60511.63
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ9388.6011.0800.002122.583436.5688.602122.58
ภาคปกติ9388.6011.0800.002122.583436.5688.602122.58
หลักสูตร 2 ปี2214.5500.0000.00418.18940.9129.09627.27
1. สาขาวิชาการประมง2214.5500.0000.00418.18940.9129.09627.27
หลักสูตร 4 ปี7179.8611.4100.001723.942535.2168.451521.13
1. สาขาวิชาการประมง4237.1400.0000.001023.811228.57511.901228.57
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29413.7913.4500.00724.141344.8313.45310.34
บริหารธุรกิจ573315.4150.87172.979616.7524642.93478.2013122.86
ภาคปกติ573315.4150.87172.979616.7524642.93478.2013122.86
หลักสูตร 2 ปี10376.8000.0010.972019.424038.8398.742625.24
1. สาขาวิชาการบัญชี9777.2200.0011.031919.593839.1899.282323.71
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ600.0000.0000.00116.67233.3300.00350.00
หลักสูตร 4 ปี470245.1151.06163.407616.1720643.83388.0910522.34
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)15153.3100.0063.972113.917549.6795.963523.18
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)12753.9410.7921.571713.395744.88118.663426.77
3. สาขาวิชาการบัญชี12597.2000.0054.003124.804334.40129.602520.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)2827.1427.1413.57414.291450.00310.7127.14
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1200.0000.0000.0018.33758.3318.33325.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่27311.1127.4127.4127.411037.0427.41622.22
เศรษฐศาสตร์14353.5010.7032.102517.486948.25128.392819.58
ภาคปกติ14353.5010.7032.102517.486948.25128.392819.58
หลักสูตร 4 ปี11754.2710.8521.712319.665042.74119.402521.37
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์5123.9200.0000.001121.572141.1847.841325.49
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3812.6300.0012.63718.421539.47513.16923.68
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์2827.1413.5713.57517.861450.0027.14310.71
หลักสูตร 5 ปี2600.0000.0013.8527.691973.0813.85311.54
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2600.0000.0013.8527.691973.0813.85311.54
พัฒนาการท่องเที่ยว21441.8720.9373.273014.029845.79188.415525.70
ภาคปกติ21441.8720.9373.273014.029845.79188.415525.70
หลักสูตร 2 ปี6611.5200.0034.55913.642943.9446.062030.30
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6611.5200.0034.55913.642943.9446.062030.30
หลักสูตร 4 ปี14832.0321.3542.702114.196946.62149.463523.65
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10932.7521.8321.831715.604944.951211.012422.02
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3900.0000.0025.13410.262051.2825.131128.21
ศิลปศาสตร์324164.9441.2361.853310.1915648.15278.338225.31
ภาคปกติ324164.9441.2361.853310.1915648.15278.338225.31
หลักสูตร 4 ปี324164.9441.2361.853310.1915648.15278.338225.31
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ14364.2021.4032.1042.807451.751611.193826.57
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ172105.8121.1631.742916.868147.09116.403620.93
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ900.0000.0000.0000.00111.1100.00888.89
สารสนเทศและการสื่อสาร172179.8800.0084.65105.817945.93169.304224.42
ภาคปกติ172179.8800.0084.65105.817945.93169.304224.42
หลักสูตร 2 ปี2129.5200.0000.0029.52838.1014.76838.10
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล2129.5200.0000.0029.52838.1014.76838.10
หลักสูตร 4 ปี151159.9300.0085.3085.307147.02159.933422.52
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล151159.9300.0085.3085.307147.02159.933422.52
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15574.5200.0010.653421.947045.16159.682818.06
ภาคปกติ15574.5200.0010.653421.947045.16159.682818.06
หลักสูตร 4 ปี15574.5200.0010.653421.947045.16159.682818.06
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร4636.5200.0012.171226.091532.6124.351328.26
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร3026.6700.0000.00516.671653.33516.6726.67
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6323.1700.0000.001219.053250.7969.521117.46
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1100.0000.0000.00218.18654.5519.09218.18
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์500.0000.0000.00360.00120.00120.0000.00
วิทยาศาสตร์202104.9510.5073.474019.808441.58136.444723.27
ภาคปกติ202104.9510.5073.474019.808441.58136.444723.27
หลักสูตร 4 ปี202104.9510.5073.474019.808441.58136.444723.27
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์8877.9511.1422.271415.914045.4544.552022.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ2314.3500.0028.70730.43730.4300.00626.09
3. สาขาวิชาเคมี2600.0000.0000.00934.621246.1513.85415.38
4. สาขาวิชาสถิติ200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1200.0000.00216.6718.33650.00216.6718.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4324.6500.0012.33920.931637.2136.981227.91
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์300.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์300.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
วิทยาลัยบริหารศาสตร์231135.6320.8783.464318.619641.562410.394519.48
ภาคปกติ231135.6320.8783.464318.619641.562410.394519.48
หลักสูตร 4 ปี231135.6320.8783.464318.619641.562410.394519.48
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์133107.5210.7553.762720.305239.10139.772518.80
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์9833.0611.0233.061616.334444.901111.222020.41
วิทยาลัยนานาชาติ13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
ภาคปกติ13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
หลักสูตร 4 ปี13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13215.3800.0000.0000.00646.15215.38323.08
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ220146.3610.4583.647132.277031.82146.364219.09
ภาคปกติ208146.7310.4883.856229.816832.69146.734119.71
หลักสูตร 2 ปี100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี207146.7610.4883.866229.956832.85146.764019.32
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2229.0900.0000.00940.91627.2700.00522.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร2000.0000.0015.00315.001260.00210.00210.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10110.0000.00110.0000.00440.00220.00220.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2015.0000.0000.00735.00840.00210.00210.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์2414.1700.0014.171145.83312.5028.33625.00
7. สาขาวิชาการบัญชี1300.0017.6917.69215.38323.0800.00646.15
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน2129.5200.0000.00523.81733.3329.52523.81
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้6857.3500.0045.882333.822333.8245.88913.24
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7228.5700.0000.00228.57228.5700.00114.29
ภาคสมทบ1200.0000.0000.00975.00216.6700.0018.33
หลักสูตร 2 ปี1200.0000.0000.00975.00216.6700.0018.33
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช800.0000.0000.00562.50225.0000.00112.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์400.0000.0000.004100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8833.4100.0022.273438.642326.1455.682123.86
ภาคปกติ6323.1700.0023.172539.681828.5757.941117.46
หลักสูตร 2 ปี1218.3300.0000.00325.00541.6700.00325.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.00125.0000.0000.00375.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ600.0000.0000.00233.33466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5111.9600.0023.922243.141325.4959.80815.69
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2000.0000.0000.001050.00525.00210.00315.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1715.8800.0015.88952.94529.4100.0015.88
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ400.0000.0000.0000.00375.0000.00125.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น900.0000.00111.11333.3300.00333.33222.22
ภาคสมทบ2514.0000.0000.00936.00520.0000.001040.00
หลักสูตร 2 ปี2514.0000.0000.00936.00520.0000.001040.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2514.0000.0000.00936.00520.0000.001040.00