เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731685.29260.82862.7180825.461,23638.952096.5964020.17
ภาคปกติ3,1221675.35260.83842.6979025.301,22339.172076.6362520.02
ภาคสมทบ5111.9600.0023.921835.291325.4923.921529.41
ผลิตกรรมการเกษตร584305.1420.34152.5723640.4116628.42254.2811018.84
ภาคปกติ533295.4420.38132.4421840.9015328.71234.329517.82
หลักสูตร 2 ปี12721.5710.7910.796551.182822.0553.942519.69
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0011.6911.692949.151728.8146.78711.86
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.9400.0000.003652.941116.1811.471826.47
หลักสูตร 4 ปี406276.6510.25122.9615337.6812530.79184.437017.24
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5900.0011.593555.561422.2211.591117.46
2. สาขาวิชาพืชสวน184147.6100.0021.097741.855127.7284.353217.39
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4449.0900.0036.821022.731636.3636.82818.18
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0000.0000.00541.67433.3318.33216.67
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2015.0000.0015.001050.00630.0015.0015.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร63711.1100.0057.941219.052641.2723.171117.46
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.0015.0000.00420.00840.00210.00525.00
ภาคสมทบ5111.9600.0023.921835.291325.4923.921529.41
หลักสูตร 2 ปี5111.9600.0023.921835.291325.4923.921529.41
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5111.9600.0023.921835.291325.4923.921529.41
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164116.7100.0031.833118.907445.1284.883722.56
ภาคปกติ164116.7100.0031.833118.907445.1284.883722.56
หลักสูตร 2 ปี10232.9400.0032.941110.785150.0065.882827.45
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10232.9400.0032.941110.785150.0065.882827.45
หลักสูตร 4 ปี62812.9000.0000.002032.262337.1023.23914.52
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน62812.9000.0000.002032.262337.1023.23914.52
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239135.4431.2631.268133.898635.98114.604217.57
ภาคปกติ239135.4431.2631.268133.898635.98114.604217.57
หลักสูตร 2 ปี9311.0833.2311.083133.332931.1822.152627.96
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.5713.5713.571035.711035.7100.00517.86
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0024.4400.001124.441533.3324.441533.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.001050.00420.0000.00630.00
หลักสูตร 4 ปี146128.2200.0021.375034.255739.0496.161610.96
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146128.2200.0021.375034.255739.0496.161610.96
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091311.9310.9210.921715.604339.451311.932119.27
ภาคปกติ1091311.9310.9210.921715.604339.451311.932119.27
หลักสูตร 2 ปี20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
หลักสูตร 4 ปี2214.5514.5514.55418.18731.82313.64522.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.5514.5514.55418.18731.82313.64522.73
หลักสูตร 5 ปี671014.9300.0000.00710.453044.781014.931014.93
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0000.0039.381340.63618.75412.50
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4300.0000.00411.431748.57411.43617.14
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10798.4121.8743.742624.303330.8454.672826.17
ภาคปกติ10798.4121.8743.742624.303330.8454.672826.17
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
1. สาขาวิชาการประมง3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
หลักสูตร 4 ปี7679.2122.6322.632026.322532.8922.631823.68
1. สาขาวิชาการประมง4948.1600.0012.041734.691428.5712.041224.49
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27311.1127.4113.70311.111140.7413.70622.22
บริหารธุรกิจ567193.3591.59244.2311820.8125645.15407.0510117.81
ภาคปกติ567193.3591.59244.2311820.8125645.15407.0510117.81
หลักสูตร 2 ปี8611.1600.0055.811618.603641.8678.142124.42
1. สาขาวิชาการบัญชี5012.0000.0036.001224.001734.0036.001428.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.0000.0025.56411.111952.78411.11719.44
หลักสูตร 4 ปี481183.7491.87193.9510221.2122045.74336.868016.63
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13953.6021.4464.322417.275539.571510.793223.02
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14464.1710.6964.172618.067451.3985.562315.97
3. สาขาวิชาการบัญชี12843.1343.1353.914232.815139.8464.691612.50
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4824.1724.1724.17714.582654.1736.25612.50
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2214.5500.0000.00313.641463.6414.55313.64
เศรษฐศาสตร์116119.4800.0032.592925.003530.17119.482723.28
ภาคปกติ116119.4800.0032.592925.003530.17119.482723.28
หลักสูตร 4 ปี106109.4300.0032.832523.583129.251110.382624.53
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2613.8500.0000.00519.23726.92519.23830.77
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3326.0600.0039.09824.24927.27412.12721.21
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์47714.8900.0000.001225.531531.9124.261123.40
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19473.6110.5263.092713.927438.14157.736432.99
ภาคปกติ19473.6110.5263.092713.927438.14157.736432.99
หลักสูตร 2 ปี5823.4500.0011.7246.902746.5523.452237.93
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5823.4500.0011.7246.902746.5523.452237.93
หลักสูตร 4 ปี13653.6810.7453.682316.914734.56139.564230.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10654.7210.9443.771716.043533.02109.433432.08
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3000.0000.0013.33620.001240.00310.00826.67
ศิลปศาสตร์200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
ภาคปกติ200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
หลักสูตร 4 ปี200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8666.9822.3300.001011.634855.8189.301213.95
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11276.2510.8910.891816.074943.751311.612320.54
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9744.1222.0611.031010.315354.641111.341616.49
ภาคปกติ9744.1222.0611.031010.315354.641111.341616.49
หลักสูตร 4 ปี9744.1222.0611.031010.315354.641111.341616.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9744.1222.0611.031010.315354.641111.341616.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15885.0600.0063.804226.586440.51106.332817.72
ภาคปกติ15885.0600.0063.804226.586440.51106.332817.72
หลักสูตร 4 ปี15885.0600.0063.804226.586440.51106.332817.72
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5523.6400.0011.821832.732341.8235.45814.55
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2214.5500.0014.55627.27836.3629.09418.18
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5247.6900.0035.77917.312242.3159.62917.31
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2114.7600.0014.76628.57733.3300.00628.57
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.0000.0000.00337.50450.0000.00112.50
วิทยาศาสตร์16253.0910.6231.853420.997043.21169.883320.37
ภาคปกติ16253.0910.6231.853420.997043.21169.883320.37
หลักสูตร 4 ปี16253.0910.6231.853420.997043.21169.883320.37
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6722.9911.4922.991014.932435.82913.431928.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.6700.0000.00533.33746.6700.00213.33
3. สาขาวิชาเคมี1516.6700.0000.00320.00853.3300.00320.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.0000.0000.00120.00240.00120.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.0000.0000.00426.67853.3316.67213.33
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.0000.0012.94926.471647.06411.76411.76
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.0000.00114.29457.1400.00228.57
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218115.0500.00104.594721.569342.66125.504520.64
ภาคปกติ218115.0500.00104.594721.569342.66125.504520.64
หลักสูตร 4 ปี218115.0500.00104.594721.569342.66125.504520.64
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10965.5000.0065.502825.694036.7076.422220.18
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10954.5900.0043.671917.435348.6254.592321.10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
ภาคปกติ17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
หลักสูตร 4 ปี17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.3300.0000.00444.44111.1100.00111.11
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.0000.0000.00440.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.0000.00342.86114.29342.86
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00212.50956.2500.00531.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.5514.5500.00313.64418.18313.641045.45
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.3817.6917.69215.38538.4617.6917.69
7. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.0000.00110.00110.00550.00110.00220.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00360.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7122.8200.0011.413447.891825.3545.631216.90
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33133.3300.0000.00133.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8555.8800.0022.352731.763642.3511.181416.47
ภาคปกติ8555.8800.0022.352731.763642.3511.181416.47
หลักสูตร 2 ปี2414.1700.0014.17312.501354.1714.17520.83
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00233.33116.67350.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00110.00330.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.5000.0000.0000.00787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.5600.0011.642439.342337.7000.00914.75
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.0000.00758.33325.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.8800.0000.00317.65741.1800.00635.29
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.00942.86942.8600.0014.76