เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971685.10260.79862.6180824.511,23537.462096.3476523.20
ภาคปกติ3,2421675.15260.80842.5979024.371,22237.692076.3874623.01
ภาคสมทบ5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
ผลิตกรรมการเกษตร598305.0220.33152.5123639.4616527.59254.1812520.90
ภาคปกติ543295.3420.37132.3921840.1515227.99234.2410619.52
หลักสูตร 2 ปี12721.5710.7910.796551.182822.0553.942519.69
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0011.6911.692949.151728.8146.78711.86
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.9400.0000.003652.941116.1811.471826.47
หลักสูตร 4 ปี416276.4910.24122.8815336.7812429.81184.338119.47
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5900.0011.593555.561422.2211.591117.46
2. สาขาวิชาพืชสวน189147.4100.0021.067740.745026.4684.233820.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4548.8900.0036.671022.221635.5636.67920.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.0000.0000.00538.46430.7717.69323.08
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2114.7600.0014.761047.62628.5714.7629.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร65710.7700.0057.691218.462640.0023.081320.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.0015.0000.00420.00840.00210.00525.00
ภาคสมทบ5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
หลักสูตร 2 ปี5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
วิทยาลัยพลังงานทดแทน171116.4300.0031.753118.137443.2784.684425.73
ภาคปกติ171116.4300.0031.753118.137443.2784.684425.73
หลักสูตร 2 ปี10732.8000.0032.801110.285147.6665.613330.84
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10732.8000.0032.801110.285147.6665.613330.84
หลักสูตร 4 ปี64812.5000.0000.002031.252335.9423.131117.19
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน64812.5000.0000.002031.252335.9423.131117.19
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240135.4231.2531.258133.758635.83114.584317.92
ภาคปกติ240135.4231.2531.258133.758635.83114.584317.92
หลักสูตร 2 ปี9311.0833.2311.083133.332931.1822.152627.96
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.5713.5713.571035.711035.7100.00517.86
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0024.4400.001124.441533.3324.441533.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.0000.001050.00420.0000.00630.00
หลักสูตร 4 ปี147128.1600.0021.365034.015738.7896.121711.56
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147128.1600.0021.365034.015738.7896.121711.56
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101311.8210.9110.911715.454339.091311.822220.00
ภาคปกติ1101311.8210.9110.911715.454339.091311.822220.00
หลักสูตร 2 ปี20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
หลักสูตร 4 ปี2314.3514.3514.35417.39730.43313.04626.09
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.3514.3514.35417.39730.43313.04626.09
หลักสูตร 5 ปี671014.9300.0000.00710.453044.781014.931014.93
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0000.0039.381340.63618.75412.50
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4300.0000.00411.431748.57411.43617.14
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11198.1121.8043.602623.423329.7354.503228.83
ภาคปกติ11198.1121.8043.602623.423329.7354.503228.83
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
1. สาขาวิชาการประมง3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
หลักสูตร 4 ปี8078.7522.5022.502025.002531.2522.502227.50
1. สาขาวิชาการประมง5147.8400.0011.961733.331427.4511.961427.45
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.3426.9013.45310.341137.9313.45827.59
บริหารธุรกิจ613193.1091.47243.9211819.2525641.76406.5314723.98
ภาคปกติ613193.1091.47243.9211819.2525641.76406.5314723.98
หลักสูตร 2 ปี8911.1200.0055.621617.983640.4577.872426.97
1. สาขาวิชาการบัญชี5012.0000.0036.001224.001734.0036.001428.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.0000.0025.13410.261948.72410.261025.64
หลักสูตร 4 ปี524183.4491.72193.6310219.4722041.98336.3012323.47
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14353.5021.4064.202416.785538.461510.493625.17
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16363.6810.6163.682615.957445.4084.914225.77
3. สาขาวิชาการบัญชี13942.8842.8853.604230.225136.6964.322719.42
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5523.6423.6423.64712.732647.2735.451323.64
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2414.1700.0000.00312.501458.3314.17520.83
เศรษฐศาสตร์129118.5300.0032.332922.483527.13118.534031.01
ภาคปกติ129118.5300.0032.332922.483527.13118.534031.01
หลักสูตร 4 ปี119108.4000.0032.522521.013126.05119.243932.77
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3313.0300.0000.00515.15721.21515.151545.45
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3625.5600.0038.33822.22925.00411.111027.78
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50714.0000.0000.001224.001530.0024.001428.00
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19773.5510.5163.052713.717437.56157.616734.01
ภาคปกติ19773.5510.5163.052713.717437.56157.616734.01
หลักสูตร 2 ปี5923.3900.0011.6946.782745.7623.392338.98
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5923.3900.0011.6946.782745.7623.392338.98
หลักสูตร 4 ปี13853.6210.7253.622316.674734.06139.424431.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10754.6710.9343.741715.893532.71109.353532.71
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3100.0000.0013.23619.351238.7139.68929.03
ศิลปศาสตร์200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
ภาคปกติ200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
หลักสูตร 4 ปี200147.0031.5010.502814.009849.002110.503517.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8666.9822.3300.001011.634855.8189.301213.95
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11276.2510.8910.891816.074943.751311.612320.54
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
ภาคปกติ10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
หลักสูตร 4 ปี10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
ภาคปกติ16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
หลักสูตร 4 ปี16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5623.5700.0011.791832.142341.0735.36916.07
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2314.3500.0014.35626.09834.7828.70521.74
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5447.4100.0035.56916.672240.7459.261120.37
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2114.7600.0014.76628.57733.3300.00628.57
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1100.0000.0000.00327.27436.3600.00436.36
วิทยาศาสตร์18352.7310.5531.643418.587038.25168.745429.51
ภาคปกติ18352.7310.5531.643418.587038.25168.745429.51
หลักสูตร 4 ปี18352.7310.5531.643418.587038.25168.745429.51
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7022.8611.4322.861014.292434.29912.862231.43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.8800.0000.00529.41741.1800.00423.53
3. สาขาวิชาเคมี2114.7600.0000.00314.29838.1000.00942.86
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.0000.00116.67233.33116.67233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.0000.00420.00840.0015.00735.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.0000.0012.94926.471647.06411.76411.76
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.0000.0000.00110.00440.0000.00550.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222114.9500.00104.504721.179341.89125.414922.07
ภาคปกติ222114.9500.00104.504721.179341.89125.414922.07
หลักสูตร 4 ปี222114.9500.00104.504721.179341.89125.414922.07
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11065.4500.0065.452825.454036.3676.362320.91
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11254.4600.0043.571916.965347.3254.462623.21
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
ภาคปกติ17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
หลักสูตร 4 ปี17384.6221.1642.315531.795531.79105.783922.54
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33133.3300.0000.00133.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.3300.0000.00444.44111.1100.00111.11
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.0000.0000.00440.00440.0000.00220.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.0000.00342.86114.29342.86
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00212.50956.2500.00531.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.5514.5500.00313.64418.18313.641045.45
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.3817.6917.69215.38538.4617.6917.69
8. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.0000.00110.00110.00550.00110.00220.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00360.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7122.8200.0011.413447.891825.3545.631216.90
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8555.8800.0022.352731.763642.3511.181416.47
ภาคปกติ8555.8800.0022.352731.763642.3511.181416.47
หลักสูตร 2 ปี2414.1700.0014.17312.501354.1714.17520.83
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00233.33116.67350.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00110.00330.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.5000.0000.0000.00787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.5600.0011.642439.342337.7000.00914.75
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.0000.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.0000.00758.33325.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.8800.0000.00317.65741.1800.00635.29
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.00942.86942.8600.0014.76