เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2821665.06260.79852.5980724.591,22737.392096.3776223.22
ภาคปกติ3,2271655.11260.81832.5778924.451,21437.622076.4174323.02
ภาคสมทบ5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
ผลิตกรรมการเกษตร596305.0320.34152.5223639.6016427.52254.1912420.81
ภาคปกติ541295.3620.37132.4021840.3015127.91234.2510519.41
หลักสูตร 2 ปี12721.5710.7910.796551.182822.0553.942519.69
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0011.6911.692949.151728.8146.78711.86
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.9400.0000.003652.941116.1811.471826.47
หลักสูตร 4 ปี414276.5210.24122.9015336.9612329.71184.358019.32
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.5900.0011.593555.561422.2211.591117.46
2. สาขาวิชาพืชสวน189147.4100.0021.067740.745026.4684.233820.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4449.0900.0036.821022.731636.3636.82818.18
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0000.0000.00541.67325.0018.33325.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2114.7600.0014.761047.62628.5714.7629.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร65710.7700.0057.691218.462640.0023.081320.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.0015.0000.00420.00840.00210.00525.00
ภาคสมทบ5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
หลักสูตร 2 ปี5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5511.8200.0023.641832.731323.6423.641934.55
วิทยาลัยพลังงานทดแทน169116.5100.0031.783118.347242.6084.734426.04
ภาคปกติ169116.5100.0031.783118.347242.6084.734426.04
หลักสูตร 2 ปี10732.8000.0032.801110.285147.6665.613330.84
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10732.8000.0032.801110.285147.6665.613330.84
หลักสูตร 4 ปี62812.9000.0000.002032.262133.8723.231117.74
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน62812.9000.0000.002032.262133.8723.231117.74
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239135.4431.2631.268133.898635.98114.604217.57
ภาคปกติ239135.4431.2631.268133.898635.98114.604217.57
หลักสูตร 2 ปี9211.0933.2611.093133.702931.5222.172527.17
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.5713.5713.571035.711035.7100.00517.86
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0024.4400.001124.441533.3324.441533.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1900.0000.0000.001052.63421.0500.00526.32
หลักสูตร 4 ปี147128.1600.0021.365034.015738.7896.121711.56
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147128.1600.0021.365034.015738.7896.121711.56
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091311.9310.9210.921715.604339.451311.932119.27
ภาคปกติ1091311.9310.9210.921715.604339.451311.932119.27
หลักสูตร 2 ปี20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.0000.0000.00630.00630.0000.00630.00
หลักสูตร 4 ปี2214.5514.5514.55418.18731.82313.64522.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.5514.5514.55418.18731.82313.64522.73
หลักสูตร 5 ปี671014.9300.0000.00710.453044.781014.931014.93
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0000.0039.381340.63618.75412.50
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.4300.0000.00411.431748.57411.43617.14
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10987.3421.8343.672522.943330.2854.593229.36
ภาคปกติ10987.3421.8343.672522.943330.2854.593229.36
หลักสูตร 2 ปี3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
1. สาขาวิชาการประมง3126.4500.0026.45619.35825.8139.681032.26
หลักสูตร 4 ปี7867.6922.5622.561924.362532.0522.562228.21
1. สาขาวิชาการประมง4936.1200.0012.041632.651428.5712.041428.57
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.3426.9013.45310.341137.9313.45827.59
บริหารธุรกิจ611182.9591.47243.9311819.3125541.73406.5514724.06
ภาคปกติ611182.9591.47243.9311819.3125541.73406.5514724.06
หลักสูตร 2 ปี8911.1200.0055.621617.983640.4577.872426.97
1. สาขาวิชาการบัญชี5012.0000.0036.001224.001734.0036.001428.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.0000.0025.13410.261948.72410.261025.64
หลักสูตร 4 ปี522173.2691.72193.6410219.5421941.95336.3212323.56
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14242.8221.4164.232416.905538.731510.563625.35
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16263.7010.6263.702616.057345.0684.944225.93
3. สาขาวิชาการบัญชี13942.8842.8853.604230.225136.6964.322719.42
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5523.6423.6423.64712.732647.2735.451323.64
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2414.1700.0000.00312.501458.3314.17520.83
เศรษฐศาสตร์128118.5900.0032.342922.663426.56118.594031.25
ภาคปกติ128118.5900.0032.342922.663426.56118.594031.25
หลักสูตร 4 ปี118108.4700.0032.542521.193025.42119.323933.05
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3313.0300.0000.00515.15721.21515.151545.45
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3625.5600.0038.33822.22925.00411.111027.78
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์49714.2900.0000.001224.491428.5724.081428.57
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00440.00440.0000.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19773.5510.5163.052713.717437.56157.616734.01
ภาคปกติ19773.5510.5163.052713.717437.56157.616734.01
หลักสูตร 2 ปี5923.3900.0011.6946.782745.7623.392338.98
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5923.3900.0011.6946.782745.7623.392338.98
หลักสูตร 4 ปี13853.6210.7253.622316.674734.06139.424431.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10754.6710.9343.741715.893532.71109.353532.71
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3100.0000.0013.23619.351238.7139.68929.03
ศิลปศาสตร์199147.0431.5110.502814.079748.742110.553517.59
ภาคปกติ199147.0431.5110.502814.079748.742110.553517.59
หลักสูตร 4 ปี199147.0431.5110.502814.079748.742110.553517.59
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8567.0622.3500.001011.764755.2989.411214.12
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11276.2510.8910.891816.074943.751311.612320.54
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
ภาคปกติ10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
หลักสูตร 4 ปี10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10044.0022.0011.001010.005353.001111.001919.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
ภาคปกติ16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
หลักสูตร 4 ปี16584.8500.0063.644225.456438.79106.063521.21
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5623.5700.0011.791832.142341.0735.36916.07
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2314.3500.0014.35626.09834.7828.70521.74
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5447.4100.0035.56916.672240.7459.261120.37
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2114.7600.0014.76628.57733.3300.00628.57
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1100.0000.0000.00327.27436.3600.00436.36
วิทยาศาสตร์18252.7510.5531.653418.687038.46168.795329.12
ภาคปกติ18252.7510.5531.653418.687038.46168.795329.12
หลักสูตร 4 ปี18252.7510.5531.653418.687038.46168.795329.12
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7022.8611.4322.861014.292434.29912.862231.43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1715.8800.0000.00529.41741.1800.00423.53
3. สาขาวิชาเคมี2114.7600.0000.00314.29838.1000.00942.86
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.0000.00116.67233.33116.67233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.0000.00420.00840.0015.00735.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.0000.0012.94926.471647.06411.76411.76
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์900.0000.0000.00111.11444.4400.00444.44
วิทยาลัยบริหารศาสตร์221114.9800.00104.524721.279241.63125.434922.17
ภาคปกติ221114.9800.00104.524721.279241.63125.434922.17
หลักสูตร 4 ปี221114.9800.00104.524721.279241.63125.434922.17
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11065.4500.0065.452825.454036.3676.362320.91
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11154.5000.0043.601917.125246.8554.502623.42
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17384.6221.1631.735531.795531.79105.784023.12
ภาคปกติ17384.6221.1631.735531.795531.79105.784023.12
หลักสูตร 4 ปี17384.6221.1631.735531.795531.79105.784023.12
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00133.33133.3300.0000.00133.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.3300.0000.00444.44111.1100.00111.11
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.0000.0000.00440.00440.0000.00220.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.0000.00342.86114.29342.86
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00212.50956.2500.00531.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.5514.5500.00313.64418.18313.641045.45
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.3817.6917.69215.38538.4617.6917.69
8. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.0000.0000.00110.00550.00110.00330.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00360.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7122.8200.0011.413447.891825.3545.631216.90
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8455.9500.0022.382732.143541.6711.191416.67
ภาคปกติ8455.9500.0022.382732.143541.6711.191416.67
หลักสูตร 2 ปี2414.1700.0014.17312.501354.1714.17520.83
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.0000.00233.33116.67350.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00110.00330.00440.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.5000.0000.0000.00787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6046.6700.0011.672440.002236.6700.00915.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง500.0000.00120.00120.00240.0000.00120.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.0000.00758.33325.0000.0018.33
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.8800.0000.00317.65741.1800.00635.29
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.00942.86942.8600.0014.76