เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492405.65310.73972.281,05424.811,51135.562305.411,08625.56
ภาคปกติ4,2012385.67300.71942.241,03924.731,49835.662265.381,07625.61
ภาคสมทบ4824.1712.0836.251531.251327.0848.331020.83
ผลิตกรรมการเกษตร729405.4970.96162.1928539.0918325.10324.3916622.77
ภาคปกติ681385.5860.88131.9127039.6517024.96284.1115622.91
หลักสูตร 2 ปี13564.4410.7421.486044.442619.2685.933223.70
1. สาขาวิชาพืชไร่6523.0800.0011.542944.621827.6934.621218.46
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7045.7111.4311.433144.29811.4357.142028.57
หลักสูตร 4 ปี546325.8650.92112.0121038.4614426.37203.6612422.71
1. สาขาวิชาพืชไร่8622.3300.0000.004754.652326.7400.001416.28
2. สาขาวิชาพืชสวน223114.9331.3531.359542.605323.7794.044921.97
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8433.5700.0044.762630.952428.5733.572428.57
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3425.8812.9400.001235.29926.4725.88823.53
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4249.5200.0024.761638.101023.8137.14716.67
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร53916.9800.0011.89713.212037.7423.771426.42
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2414.1714.1714.17729.17520.8314.17833.33
ภาคสมทบ4824.1712.0836.251531.251327.0848.331020.83
หลักสูตร 2 ปี4824.1712.0836.251531.251327.0848.331020.83
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4824.1712.0836.251531.251327.0848.331020.83
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14153.5521.4253.552719.154129.08107.095136.17
ภาคปกติ14153.5521.4253.552719.154129.08107.095136.17
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.0000.0014.7629.5229.521676.19
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.0000.0014.7629.5229.521676.19
หลักสูตร 4 ปี12054.1721.6754.172621.673932.5086.673529.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12054.1721.6754.172621.673932.5086.673529.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253176.7231.1972.779236.367529.64103.954919.37
ภาคปกติ253176.7231.1972.779236.367529.64103.954919.37
หลักสูตร 2 ปี8555.8800.0022.353237.652529.4133.531821.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.5700.0013.571553.57517.8600.00621.43
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3638.3300.0012.781233.331130.5625.56719.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2114.7600.0000.00523.81942.8614.76523.81
หลักสูตร 4 ปี168127.1431.7952.986035.715029.7674.173118.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168127.1431.7952.986035.715029.7674.173118.45
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม83910.8411.2022.412125.303036.1422.411821.69
ภาคปกติ83910.8411.2022.412125.303036.1422.411821.69
หลักสูตร 2 ปี1715.8800.0000.00952.94211.7600.00529.41
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1715.8800.0000.00952.94211.7600.00529.41
หลักสูตร 4 ปี19210.5300.0000.00315.79947.3700.00526.32
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.5300.0000.00315.79947.3700.00526.32
หลักสูตร 5 ปี47612.7712.1324.26919.151940.4324.26817.02
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2627.6913.8500.00726.921038.4627.69415.38
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21419.0500.0029.5229.52942.8600.00419.05
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1892111.1100.0084.233820.115529.1031.596433.86
ภาคปกติ1892111.1100.0084.233820.115529.1031.596433.86
หลักสูตร 2 ปี23417.3900.0014.35730.43417.3914.35626.09
1. สาขาวิชาการประมง23417.3900.0014.35730.43417.3914.35626.09
หลักสูตร 4 ปี1661710.2400.0074.223118.675130.7221.205834.94
1. สาขาวิชาการประมง1001212.0000.0022.002020.003030.0011.003535.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6657.5800.0057.581116.672131.8211.522334.85
บริหารธุรกิจ837323.8270.84161.9116619.8336343.37526.2120124.01
ภาคปกติ837323.8270.84161.9116619.8336343.37526.2120124.01
หลักสูตร 2 ปี9311.0811.0833.231920.433537.6355.382931.18
1. สาขาวิชาการบัญชี6400.0011.5611.561726.562335.9434.691929.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2913.4500.0026.9026.901241.3826.901034.48
หลักสูตร 4 ปี744314.1760.81131.7514719.7632844.09476.3217223.12
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178105.6221.1242.253217.988246.07126.743620.22
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184126.5231.6321.093317.937942.93105.434524.46
3. สาขาวิชาการบัญชี16231.8500.0042.474427.167143.83106.173018.52
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17042.3510.5921.183520.596638.82116.475130.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5024.0000.0012.0036.003060.0048.001020.00
เศรษฐศาสตร์249145.6231.2041.615823.299538.15124.826325.30
ภาคปกติ249145.6231.2041.615823.299538.15124.826325.30
หลักสูตร 4 ปี222114.9531.3541.805424.328538.29114.955424.32
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8233.6611.2211.222024.393441.4633.662024.39
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8467.1411.1922.382327.382934.5255.951821.43
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5623.5711.7911.791119.642239.2935.361628.57
หลักสูตร 5 ปี27311.1100.0000.00414.811037.0413.70933.33
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27311.1100.0000.00414.811037.0413.70933.33
พัฒนาการท่องเที่ยว259114.2510.3931.16238.8811343.63166.189235.52
ภาคปกติ259114.2510.3931.16238.8811343.63166.189235.52
หลักสูตร 2 ปี8267.3200.0022.4478.544048.7844.882328.05
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8267.3200.0022.4478.544048.7844.882328.05
หลักสูตร 4 ปี17752.8210.5610.56169.047341.24126.786938.98
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10443.8510.9610.961211.544846.1587.693028.85
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5311.8900.0000.0047.552547.1747.551935.85
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์191115.7610.5210.522010.479650.26168.384624.08
ภาคปกติ191115.7610.5210.522010.479650.26168.384624.08
หลักสูตร 4 ปี191115.7610.5210.522010.479650.26168.384624.08
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11043.6400.0010.9187.275852.7387.273128.18
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8178.6411.2300.001214.813846.9189.881518.52
สารสนเทศและการสื่อสาร861213.9500.0011.161112.793136.0578.142427.91
ภาคปกติ861213.9500.0011.161112.793136.0578.142427.91
หลักสูตร 4 ปี861213.9500.0011.161112.793136.0578.142427.91
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861213.9500.0011.161112.793136.0578.142427.91
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245104.0810.4152.047731.437530.61135.316426.12
ภาคปกติ245104.0810.4152.047731.437530.61135.316426.12
หลักสูตร 4 ปี245104.0810.4152.047731.437530.61135.316426.12
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6934.3500.0022.902231.881826.0957.251927.54
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4912.0400.0012.041734.691224.4936.121530.61
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7468.1100.0022.702432.432432.4334.051520.27
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2000.0000.0000.00525.00945.0000.00630.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3300.0013.0300.00927.271236.3626.06927.27
วิทยาศาสตร์302247.9541.3282.655518.2112039.74196.297223.84
ภาคปกติ302247.9541.3282.655518.2112039.74196.297223.84
หลักสูตร 4 ปี302247.9541.3282.655518.2112039.74196.297223.84
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11087.2710.9132.731614.554742.7387.272724.55
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4012.5000.0000.001435.001127.50410.001025.00
3. สาขาวิชาเคมี46613.0412.1700.001123.911736.9624.35919.57
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0000.0000.00216.67650.0000.00433.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25416.0000.0014.00624.00832.0028.00416.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4648.7024.3536.5224.352452.1712.171021.74
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.0000.00111.11333.33444.4400.00111.11
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.2900.0000.00114.29228.5700.00342.86
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.0000.0000.00114.29228.57457.14
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248114.4410.4062.424819.3510843.55135.246124.60
ภาคปกติ248114.4410.4062.424819.3510843.55135.246124.60
หลักสูตร 4 ปี248114.4410.4062.424819.3510843.55135.246124.60
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12632.3800.0053.973326.195241.2764.762721.43
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12286.5610.8210.821512.305645.9075.743427.87
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316144.4300.00113.489931.338827.85216.658326.27
ภาคปกติ316144.4300.00113.489931.338827.85216.658326.27
หลักสูตร 2 ปี1300.0000.0000.00861.5400.0017.69430.77
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0000.0000.00861.5400.0017.69430.77
หลักสูตร 4 ปี303144.6200.00113.639130.038829.04206.607926.07
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.3300.0014.17625.00833.3328.33520.83
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0000.0000.00741.18635.2900.00423.53
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.0000.0000.00222.22444.4400.00333.33
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
5. สาขาวิชาการตลาด1900.0000.0000.00315.79736.8415.26842.11
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1700.0000.0015.88423.53635.2900.00635.29
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5559.0900.0023.641018.181629.0959.091730.91
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3026.6700.0026.67826.67826.6726.67826.67
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.0000.0000.0000.00457.14228.57114.29
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.3500.0014.35939.13626.09313.04313.04
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.5000.0000.00337.5000.0000.00450.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9133.3000.0044.403740.662325.2744.402021.98
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12197.4400.0043.313428.103831.4043.313226.45
ภาคปกติ12197.4400.0043.313428.103831.4043.313226.45
หลักสูตร 2 ปี2229.0900.0014.55836.36627.2700.00522.73
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15213.3300.0016.67533.33320.0000.00426.67
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.00342.86342.8600.00114.29
หลักสูตร 4 ปี9977.0700.0033.032626.263232.3244.042727.27
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2328.7000.0014.35417.39939.1300.00730.43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2129.5200.0000.00838.10733.3300.00419.05
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.00111.11111.11222.22222.22333.33
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.0000.0000.00214.29535.7117.14642.86
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3239.3800.0013.131134.38928.1313.13721.88