เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักมารดา ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
แม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20720.9700.0000.0062.9073.3800.0019292.75
ภาคปกติ20121.0000.0000.0062.9973.4800.0018692.54
ภาคสมทบ600.0000.0000.0000.0000.0000.006100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4400.0000.0000.0012.2736.8200.004090.91
ภาคปกติ4100.0000.0000.0012.4437.3200.003790.24
หลักสูตร 2 ปี4100.0000.0000.0012.4437.3200.003790.24
1. สาขาวิชาพืชไร่3400.0000.0000.0012.9438.8200.003088.24
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร700.0000.0000.0000.0000.0000.007100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ภาคปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4000.0000.0000.0025.0012.5000.003792.50
ภาคปกติ4000.0000.0000.0025.0012.5000.003792.50
หลักสูตร 2 ปี4000.0000.0000.0025.0012.5000.003792.50
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)800.0000.0000.0000.0000.0000.008100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)700.0000.0000.0000.0000.0000.007100.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์500.0000.0000.00240.00120.0000.00240.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ภาคปกติ200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
หลักสูตร 2 ปี200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์200.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2129.5200.0000.00314.29314.2900.001361.90
ภาคปกติ2129.5200.0000.00314.29314.2900.001361.90
หลักสูตร 2 ปี2129.5200.0000.00314.29314.2900.001361.90
1. สาขาวิชาการประมง2129.5200.0000.00314.29314.2900.001361.90
บริหารธุรกิจ5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
ภาคปกติ5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
หลักสูตร 2 ปี5600.0000.0000.0000.0000.0000.0056100.00
1. สาขาวิชาการจัดการ400.0000.0000.0000.0000.0000.004100.00
2. สาขาวิชาการตลาด100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3700.0000.0000.0000.0000.0000.0037100.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1400.0000.0000.0000.0000.0000.0014100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
ภาคปกติ2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
หลักสูตร 2 ปี2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2700.0000.0000.0000.0000.0000.0027100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
ภาคปกติ1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
หลักสูตร 2 ปี1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1000.0000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ภาคปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
หลักสูตร 4 ปี100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ภาคสมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
หลักสูตร 2 ปี300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น300.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00