เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันมารดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,41954.5980318.122736.1661913.973177.15
ภาคปกติ4,3612,39454.9079418.212706.1959413.623097.09
ภาคสมทบ702535.71912.8634.292535.71811.43
ผลิตกรรมการเกษตร74143258.3012016.19395.2610814.57425.67
ภาคปกติ67140760.6611116.54365.378312.37345.07
หลักสูตร 2 ปี1046057.691413.4621.922120.1976.73
1. สาขาวิชาพืชไร่522650.00815.3800.001325.0059.62
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523465.38611.5423.85815.3823.85
หลักสูตร 4 ปี56734761.209717.11346.006210.93274.76
1. สาขาวิชาพืชไร่845666.671416.6778.3367.1411.19
2. สาขาวิชาพืชสวน22212958.114419.8294.052812.61125.41
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1217662.811613.2264.961613.2275.79
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291551.72413.79310.34620.6913.45
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์433172.0949.30511.6324.6512.33
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432558.14920.9349.3036.9824.65
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251560.00624.0000.0014.00312.00
ภาคสมทบ702535.71912.8634.292535.71811.43
หลักสูตร 2 ปี702535.71912.8634.292535.71811.43
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)702535.71912.8634.292535.71811.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1015150.502019.8054.951110.891413.86
ภาคปกติ1015150.502019.8054.951110.891413.86
หลักสูตร 4 ปี1015150.502019.8054.951110.891413.86
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1015150.502019.8054.951110.891413.86
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20812660.583215.38167.69199.13157.21
ภาคปกติ20812660.583215.38167.69199.13157.21
หลักสูตร 2 ปี583153.45813.7923.451220.6958.62
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12541.67433.3300.00216.6718.33
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311754.8439.6813.23619.35412.90
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15960.0016.6716.67426.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1509563.332416.00149.3374.67106.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1509563.332416.00149.3374.67106.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1065551.891413.21109.432018.8776.60
ภาคปกติ1065551.891413.21109.432018.8776.60
หลักสูตร 2 ปี312064.5239.6826.45619.3500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์312064.5239.6826.45619.3500.00
หลักสูตร 4 ปี14535.7117.14321.43321.43214.29
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14535.7117.14321.43321.43214.29
หลักสูตร 5 ปี613049.181016.3958.201118.0358.20
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311238.71722.58412.90619.3526.45
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301860.00310.0013.33516.67310.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20910550.244019.14199.092913.88167.66
ภาคปกติ20910550.244019.14199.092913.88167.66
หลักสูตร 2 ปี331236.36927.2713.03824.2439.09
1. สาขาวิชาการประมง331236.36927.2713.03824.2439.09
หลักสูตร 4 ปี1769352.843117.611810.232111.93137.39
1. สาขาวิชาการประมง1236653.661915.451411.381310.57118.94
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง532750.941222.6447.55815.0923.77
บริหารธุรกิจ92849653.4517919.29586.2512413.36717.65
ภาคปกติ92849653.4517919.29586.2512413.36717.65
หลักสูตร 2 ปี1016362.3887.9243.961514.851110.89
1. สาขาวิชาการบัญชี593864.4158.4723.39711.86711.86
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422559.5237.1424.76819.0549.52
หลักสูตร 4 ปี82743352.3617120.68546.5310913.18607.26
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2019044.784522.39136.473316.42209.95
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1879450.273719.791910.162613.90115.88
3. สาขาวิชาการบัญชี20111758.213718.41104.982110.45167.96
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1479061.223020.4164.08138.8485.44
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ914246.152224.1866.591617.5855.49
เศรษฐศาสตร์33020060.615717.27257.58298.79195.76
ภาคปกติ33020060.615717.27257.58298.79195.76
หลักสูตร 4 ปี27717563.184716.97186.50227.94155.42
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์956164.211515.7944.2188.4277.37
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม865159.301820.9378.1478.1433.49
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์966365.631414.5877.2977.2955.21
หลักสูตร 5 ปี532547.171018.87713.21713.2147.55
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532547.171018.87713.21713.2147.55
พัฒนาการท่องเที่ยว21311051.644320.19115.162712.682210.33
ภาคปกติ21311051.644320.19115.162712.682210.33
หลักสูตร 2 ปี563257.14712.5035.36814.29610.71
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563257.14712.5035.36814.29610.71
หลักสูตร 4 ปี1577849.683622.9385.101912.101610.19
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1115953.152320.7276.311311.7198.11
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว461941.301328.2612.17613.04715.22
ศิลปศาสตร์1305945.382519.231310.002418.4696.92
ภาคปกติ1305945.382519.231310.002418.4696.92
หลักสูตร 4 ปี1305945.382519.231310.002418.4696.92
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ823846.341315.8589.761821.9556.10
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482143.751225.00510.42612.5048.33
สารสนเทศและการสื่อสาร783342.311924.36911.541316.6745.13
ภาคปกติ783342.311924.36911.541316.6745.13
หลักสูตร 4 ปี783342.311924.36911.541316.6745.13
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล783342.311924.36911.541316.6745.13
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28414952.465820.42144.933913.73248.45
ภาคปกติ28414952.465820.42144.933913.73248.45
หลักสูตร 4 ปี28414952.465820.42144.933913.73248.45
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร683145.591420.5968.821217.6557.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583051.721220.6911.72813.79712.07
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714360.561318.3111.41811.2768.45
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442352.271022.7324.55715.9124.55
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432251.16920.9349.3049.3049.30
วิทยาศาสตร์39723258.446115.37174.285413.60338.31
ภาคปกติ39723258.446115.37174.285413.60338.31
หลักสูตร 4 ปี39723258.446115.37174.285413.60338.31
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1005252.001313.0066.001818.001111.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462758.70919.5700.00613.0448.70
3. สาขาวิชาเคมี573663.161322.8135.2635.2623.51
4. สาขาวิชาสถิติ191157.8915.2615.26315.79315.79
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412765.85512.2012.44512.2037.32
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543259.261018.5211.85916.6723.70
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422252.38511.9049.52614.29511.90
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201155.00315.0000.00420.00210.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181477.78211.1115.5600.0015.56
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22713057.273716.3083.524017.62125.29
ภาคปกติ22713057.273716.3083.524017.62125.29
หลักสูตร 4 ปี22713057.273716.3083.524017.62125.29
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106962.731210.9176.361715.4554.55
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1176152.142521.3710.852319.6675.98
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34617851.456518.79195.496418.50205.78
ภาคปกติ34617851.456518.79195.496418.50205.78
หลักสูตร 2 ปี44920.45511.3636.822352.2749.09
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19631.58315.7900.00842.11210.53
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25312.0028.00312.001560.0028.00
หลักสูตร 4 ปี30216955.966019.87165.304113.58165.30
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291655.17724.1413.45413.7913.45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171270.59211.76211.7600.0015.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8225.00225.00225.00112.50112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341750.001235.2900.00411.7612.94
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์593254.241118.6423.39915.2558.47
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์432251.16920.9324.65716.2836.98
7. สาขาวิชาการบัญชี261661.54311.54311.54311.5413.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13646.1517.6900.00646.1500.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้734663.011317.8145.4879.5934.11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1336347.373324.81107.521813.5396.77
ภาคปกติ1336347.373324.81107.521813.5396.77
หลักสูตร 2 ปี261765.38311.5413.85519.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง161168.7516.2500.00425.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00125.00125.00125.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6583.33116.6700.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1074642.993028.0498.411312.1598.41
1. สาขาวิชาการประมง241145.83520.8328.3314.17520.83
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16425.001062.50212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11654.5519.0919.09327.2700.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00425.0016.2500.00318.75
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์401742.501025.0037.50922.5012.50