เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันมารดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,06948.6975317.722566.0263414.922495.86
ภาคปกติ4,2012,04648.7074617.762556.0762414.852425.76
ภาคสมทบ482347.92714.5812.081020.83714.58
ผลิตกรรมการเกษตร72938152.2612116.60364.9410714.68395.35
ภาคปกติ68135852.5711416.74355.149714.24324.70
หลักสูตร 2 ปี1357051.852216.3042.962820.7464.44
1. สาขาวิชาพืชไร่654163.081015.3811.54913.8511.54
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร702941.431217.1434.291927.1457.14
หลักสูตร 4 ปี54628852.759216.85315.686912.64264.76
1. สาขาวิชาพืชไร่864855.811517.4422.331315.1255.81
2. สาขาวิชาพืชสวน22312857.402712.11156.732611.66104.48
3. สาขาวิชาอารักขาพืช844250.001720.2433.571011.9044.76
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341132.35720.59411.76720.5925.88
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422252.381023.8124.7637.1412.38
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532445.281426.4235.66713.2123.77
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241354.1728.3328.33312.5028.33
ภาคสมทบ482347.92714.5812.081020.83714.58
หลักสูตร 2 ปี482347.92714.5812.081020.83714.58
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482347.92714.5812.081020.83714.58
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1416143.261611.3574.961913.48139.22
ภาคปกติ1416143.261611.3574.961913.48139.22
หลักสูตร 2 ปี21628.5700.0000.0014.7629.52
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21628.5700.0000.0014.7629.52
หลักสูตร 4 ปี1205545.831613.3375.831815.00119.17
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1205545.831613.3375.831815.00119.17
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25313452.965421.34197.512710.67135.14
ภาคปกติ25313452.965421.34197.512710.67135.14
หลักสูตร 2 ปี854350.591821.1855.881315.2944.71
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281657.14414.2913.57517.8600.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361644.441027.7825.56513.8938.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211152.38419.0529.52314.2914.76
หลักสูตร 4 ปี1689154.173621.43148.33148.3395.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1689154.173621.43148.33148.3395.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม834149.401416.871012.051416.8733.61
ภาคปกติ834149.401416.871012.051416.8733.61
หลักสูตร 2 ปี171270.5900.0015.88317.6500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171270.5900.0015.88317.6500.00
หลักสูตร 4 ปี19736.84421.05315.79526.3200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19736.84421.05315.79526.3200.00
หลักสูตร 5 ปี472246.811021.28612.77612.7736.38
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261453.85519.23311.54415.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21838.10523.81314.2929.52314.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1897439.153015.87168.474322.75189.52
ภาคปกติ1897439.153015.87168.474322.75189.52
หลักสูตร 2 ปี23417.3914.3514.351460.87313.04
1. สาขาวิชาการประมง23417.3914.3514.351460.87313.04
หลักสูตร 4 ปี1667042.172917.47159.042917.47159.04
1. สาขาวิชาการประมง1004343.001515.001010.001515.001111.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง662740.911421.2157.581421.2146.06
บริหารธุรกิจ83742851.1415818.88435.1410712.78333.94
ภาคปกติ83742851.1415818.88435.1410712.78333.94
หลักสูตร 2 ปี935154.841111.8311.081516.1399.68
1. สาขาวิชาการบัญชี643351.56914.0600.001015.63710.94
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291862.0726.9013.45517.2426.90
หลักสูตร 4 ปี74437750.6714719.76425.659212.37243.23
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1788849.443821.35137.302614.6163.37
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1848144.023720.11147.612513.5942.17
3. สาขาวิชาการบัญชี16210564.812213.5863.702112.9653.09
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1708449.413721.7674.12127.0674.12
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501938.001326.0024.00816.0024.00
เศรษฐศาสตร์24911847.394116.47228.842510.04145.62
ภาคปกติ24911847.394116.47228.842510.04145.62
หลักสูตร 4 ปี22211049.553817.12167.212410.8194.05
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์824150.001417.0756.1056.1033.66
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม843845.241821.4389.521011.9033.57
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์563155.36610.7135.36916.0735.36
หลักสูตร 5 ปี27829.63311.11622.2213.70518.52
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27829.63311.11622.2213.70518.52
พัฒนาการท่องเที่ยว25911042.474115.83145.414517.37155.79
ภาคปกติ25911042.474115.83145.414517.37155.79
หลักสูตร 2 ปี824048.781012.2056.102024.3956.10
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824048.781012.2056.102024.3956.10
หลักสูตร 4 ปี1777039.553117.5195.082514.12105.65
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1045149.041817.3176.731615.3854.81
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531935.851324.5323.77916.9859.43
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1919248.173216.75189.423015.71157.85
ภาคปกติ1919248.173216.75189.423015.71157.85
หลักสูตร 4 ปี1919248.173216.75189.423015.71157.85
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1105449.091614.5576.362018.181110.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ813846.911619.751113.581012.3544.94
สารสนเทศและการสื่อสาร862630.232326.7444.652023.261011.63
ภาคปกติ862630.232326.7444.652023.261011.63
หลักสูตร 4 ปี862630.232326.7444.652023.261011.63
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล862630.232326.7444.652023.261011.63
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24513053.063915.9283.273915.92197.76
ภาคปกติ24513053.063915.9283.273915.92197.76
หลักสูตร 4 ปี24513053.063915.9283.273915.92197.76
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร693347.831014.4957.251115.94710.14
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492653.06816.3300.00918.37510.20
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร744155.411216.2234.051013.5168.11
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20840.00525.0000.00315.0015.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332266.67412.1200.00618.1800.00
วิทยาศาสตร์30215350.666120.20196.293210.60175.63
ภาคปกติ30215350.666120.20196.293210.60175.63
หลักสูตร 4 ปี30215350.666120.20196.293210.60175.63
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1105550.001816.3687.271513.6476.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402050.00820.0025.00512.5025.00
3. สาขาวิชาเคมี462247.831226.0912.17613.0424.35
4. สาขาวิชาสถิติ12758.33216.6700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251560.00624.00312.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462350.001021.74510.8736.5248.70
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9555.56333.3300.00111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7342.8600.0000.00114.29114.29
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7342.86228.5700.00114.29114.29
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24811947.983614.52176.855020.16145.65
ภาคปกติ24811947.983614.52176.855020.16145.65
หลักสูตร 4 ปี24811947.983614.52176.855020.16145.65
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1266954.761612.7075.562519.8464.76
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1225040.982016.39108.202520.4986.56
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31614646.206018.99165.065818.35175.38
ภาคปกติ31614646.206018.99165.065818.35175.38
หลักสูตร 2 ปี13861.54323.0800.0000.00215.38
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13861.54323.0800.0000.00215.38
หลักสูตร 4 ปี30313845.545718.81165.285819.14154.95
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24729.17729.17416.67312.5014.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171058.82211.7600.00423.5315.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9444.44111.1100.00222.22222.22
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.3300.00266.6700.00
5. สาขาวิชาการตลาด19736.84421.0515.26421.0500.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17529.41317.6515.88317.6515.88
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์552443.641425.4535.45814.5523.64
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301550.00516.6726.67516.67310.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7342.86228.5700.00228.5700.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231669.5700.0028.7028.7014.35
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8337.50112.5000.00337.50112.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้914448.351718.6833.302021.9833.30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1215646.282722.3175.791814.8897.44
ภาคปกติ1215646.282722.3175.791814.8897.44
หลักสูตร 2 ปี221359.09522.7314.5529.0914.55
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15853.33533.3300.0016.6716.67
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7571.4300.00114.29114.2900.00
หลักสูตร 4 ปี994343.432222.2266.061616.1688.08
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231252.1728.7028.70521.7428.70
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211047.62419.0529.5229.5229.52
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9444.44222.2200.00222.2200.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14321.43428.5717.14321.43321.43
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321443.751031.2513.13412.5013.13