เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันมารดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,62551.2157118.001815.7054217.082136.71
ภาคปกติ3,1221,60051.2556518.101815.8053117.012046.53
ภาคสมทบ512549.02611.7600.001121.57917.65
ผลิตกรรมการเกษตร58430852.749916.95294.979816.78447.53
ภาคปกติ53328353.109317.45295.448716.32356.57
หลักสูตร 2 ปี1277357.481713.3910.792721.2686.30
1. สาขาวิชาพืชไร่593457.63813.5600.001525.4223.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683957.35913.2411.471217.6568.82
หลักสูตร 4 ปี40621051.727618.72286.906014.78276.65
1. สาขาวิชาพืชไร่633555.5669.5246.351219.0569.52
2. สาขาวิชาพืชสวน18410355.982915.76126.522513.59137.07
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441636.361125.00715.91613.6424.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121083.3318.3300.0000.0018.33
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201365.00315.0015.00315.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร632438.102234.9246.351015.8723.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.00420.0000.00420.00315.00
ภาคสมทบ512549.02611.7600.001121.57917.65
หลักสูตร 2 ปี512549.02611.7600.001121.57917.65
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512549.02611.7600.001121.57917.65
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1647847.562917.68116.713219.51106.10
ภาคปกติ1647847.562917.68116.713219.51106.10
หลักสูตร 2 ปี1024847.062019.6110.982625.4954.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1024847.062019.6110.982625.4954.90
หลักสูตร 4 ปี623048.39914.521016.1369.6858.06
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623048.39914.521016.1369.6858.06
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23912753.144217.57104.184117.15166.69
ภาคปกติ23912753.144217.57104.184117.15166.69
หลักสูตร 2 ปี934548.391516.1300.002223.6699.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281657.14310.7100.00621.43310.71
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451737.781022.2200.001226.6748.89
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201260.00210.0000.00420.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1468256.162718.49106.851913.0174.79
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1468256.162718.49106.851913.0174.79
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1094844.042522.94109.171715.6087.34
ภาคปกติ1094844.042522.94109.171715.6087.34
หลักสูตร 2 ปี201050.00315.0000.00525.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00315.0000.00525.00210.00
หลักสูตร 4 ปี22731.82627.2714.55627.2729.09
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82627.2714.55627.2729.09
หลักสูตร 5 ปี673146.271623.88913.4368.9645.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.631031.25412.5039.3826.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351851.43617.14514.2938.5725.71
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075147.662220.5654.672220.5676.54
ภาคปกติ1075147.662220.5654.672220.5676.54
หลักสูตร 2 ปี312064.5239.6813.23516.1326.45
1. สาขาวิชาการประมง312064.5239.6813.23516.1326.45
หลักสูตร 4 ปี763140.791925.0045.261722.3756.58
1. สาขาวิชาการประมง492448.981020.4112.041122.4536.12
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27725.93933.33311.11622.2227.41
บริหารธุรกิจ56730754.148715.34366.3510117.81305.29
ภาคปกติ56730754.148715.34366.3510117.81305.29
หลักสูตร 2 ปี864350.001517.4422.331820.9378.14
1. สาขาวิชาการบัญชี502652.001020.0000.00714.00612.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361747.22513.8925.561130.5612.78
หลักสูตร 4 ปี48126454.897214.97347.078317.26234.78
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1397755.402417.2785.762417.2742.88
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1446947.921913.191611.113121.5374.86
3. สาขาวิชาการบัญชี1287961.721814.0664.691511.7297.03
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)483164.58714.5824.17816.6700.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22836.36418.1829.09522.73313.64
เศรษฐศาสตร์1166152.592017.241512.931210.3465.17
ภาคปกติ1166152.592017.241512.931210.3465.17
หลักสูตร 4 ปี1065652.831615.091514.151110.3865.66
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261246.15311.54519.2327.69311.54
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332163.64618.1839.0913.0313.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472348.94714.89714.89817.0224.26
หลักสูตร 5 ปี10550.00440.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.00440.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19410855.673317.0142.063317.01136.70
ภาคปกติ19410855.673317.0142.063317.01136.70
หลักสูตร 2 ปี583255.17712.0723.451525.8623.45
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว583255.17712.0723.451525.8623.45
หลักสูตร 4 ปี1367655.882619.1221.471813.24118.09
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065854.722119.8121.891413.2187.55
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301860.00516.6700.00413.33310.00
ศิลปศาสตร์2008844.004723.50136.503417.00157.50
ภาคปกติ2008844.004723.50136.503417.00157.50
หลักสูตร 4 ปี2008844.004723.50136.503417.00157.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863641.861922.09910.471618.6066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125246.432825.0043.571614.2998.04
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร974142.272121.6588.252525.7722.06
ภาคปกติ974142.272121.6588.252525.7722.06
หลักสูตร 4 ปี974142.272121.6588.252525.7722.06
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล974142.272121.6588.252525.7722.06
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588654.432918.35106.332213.9274.43
ภาคปกติ1588654.432918.35106.332213.9274.43
หลักสูตร 4 ปี1588654.432918.35106.332213.9274.43
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553461.82712.7335.451018.1800.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221150.00627.2714.55418.1800.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร522955.77917.3135.77611.5435.77
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21838.10523.8129.5229.52314.29
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8450.00225.00112.5000.00112.50
วิทยาศาสตร์1628451.852917.9095.562616.05127.41
ภาคปกติ1628451.852917.9095.562616.05127.41
หลักสูตร 4 ปี1628451.852917.9095.562616.05127.41
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์673044.781014.9368.961420.9068.96
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ151066.67213.3316.6716.6716.67
3. สาขาวิชาเคมี15640.00426.6716.67320.0016.67
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.0000.00120.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151173.33213.3316.6716.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342058.82617.6500.00617.6525.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7342.86228.5700.0000.00228.57
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21810849.544621.1073.213817.43177.80
ภาคปกติ21810849.544621.1073.213817.43177.80
หลักสูตร 4 ปี21810849.544621.1073.213817.43177.80
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1095853.212321.1032.751412.8498.26
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1095045.872321.1043.672422.0287.34
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739052.022615.03105.782313.292112.14
ภาคปกติ1739052.022615.03105.782313.292112.14
หลักสูตร 4 ปี1739052.022615.03105.782313.292112.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11222.2200.00111.11
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10550.00110.00110.00110.00220.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.1400.0000.00228.57114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75212.5016.25318.75212.50
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27418.1814.55418.18627.27
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13646.15323.0817.6917.69215.38
7. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00110.00110.00330.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713954.931216.9034.23912.6879.86
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854047.061618.8244.711821.1855.88
ภาคปกติ854047.061618.8244.711821.1855.88
หลักสูตร 2 ปี241354.1728.3328.33520.8314.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10330.00220.00110.00440.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.0000.00112.5000.00112.50
หลักสูตร 4 ปี612744.261422.9523.281321.3146.56
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33116.6700.00233.33116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12650.00325.0000.00325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00120.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17847.0615.8815.88423.53211.76
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21838.10838.1014.76314.2914.76