เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันมารดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,62449.2657117.321815.4954216.442136.46
ภาคปกติ3,2421,59949.3256517.431815.5853116.382046.29
ภาคสมทบ552545.45610.9100.001120.00916.36
ผลิตกรรมการเกษตร59830751.349916.56294.859816.39447.36
ภาคปกติ54328251.939317.13295.348716.02356.45
หลักสูตร 2 ปี1277357.481713.3910.792721.2686.30
1. สาขาวิชาพืชไร่593457.63813.5600.001525.4223.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683957.35913.2411.471217.6568.82
หลักสูตร 4 ปี41620950.247618.27286.736014.42276.49
1. สาขาวิชาพืชไร่633555.5669.5246.351219.0569.52
2. สาขาวิชาพืชสวน18910253.972915.34126.352513.23136.88
3. สาขาวิชาอารักขาพืช451635.561124.44715.56613.3324.44
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี131076.9217.6900.0000.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211361.90314.2914.76314.2900.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร652436.922233.8546.151015.3823.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.00420.0000.00420.00315.00
ภาคสมทบ552545.45610.9100.001120.00916.36
หลักสูตร 2 ปี552545.45610.9100.001120.00916.36
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552545.45610.9100.001120.00916.36
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1717845.612916.96116.433218.71105.85
ภาคปกติ1717845.612916.96116.433218.71105.85
หลักสูตร 2 ปี1074844.862018.6910.932624.3054.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1074844.862018.6910.932624.3054.67
หลักสูตร 4 ปี643046.88914.061015.6369.3857.81
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน643046.88914.061015.6369.3857.81
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24012752.924217.50104.174117.08166.67
ภาคปกติ24012752.924217.50104.174117.08166.67
หลักสูตร 2 ปี934548.391516.1300.002223.6699.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281657.14310.7100.00621.43310.71
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451737.781022.2200.001226.6748.89
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201260.00210.0000.00420.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1478255.782718.37106.801912.9374.76
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1478255.782718.37106.801912.9374.76
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1104843.642522.73109.091715.4587.27
ภาคปกติ1104843.642522.73109.091715.4587.27
หลักสูตร 2 ปี201050.00315.0000.00525.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.00315.0000.00525.00210.00
หลักสูตร 4 ปี23730.43626.0914.35626.0928.70
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23730.43626.0914.35626.0928.70
หลักสูตร 5 ปี673146.271623.88913.4368.9645.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.631031.25412.5039.3826.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351851.43617.14514.2938.5725.71
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115145.952219.8254.502219.8276.31
ภาคปกติ1115145.952219.8254.502219.8276.31
หลักสูตร 2 ปี312064.5239.6813.23516.1326.45
1. สาขาวิชาการประมง312064.5239.6813.23516.1326.45
หลักสูตร 4 ปี803138.751923.7545.001721.2556.25
1. สาขาวิชาการประมง512447.061019.6111.961121.5735.88
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29724.14931.03310.34620.6926.90
บริหารธุรกิจ61330750.088714.19365.8710116.48304.89
ภาคปกติ61330750.088714.19365.8710116.48304.89
หลักสูตร 2 ปี894348.311516.8522.251820.2277.87
1. สาขาวิชาการบัญชี502652.001020.0000.00714.00612.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391743.59512.8225.131128.2112.56
หลักสูตร 4 ปี52426450.387213.74346.498315.84234.39
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1437753.852416.7885.592416.7842.80
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1636942.331911.66169.823119.0274.29
3. สาขาวิชาการบัญชี1397956.831812.9564.321510.7996.47
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553156.36712.7323.64814.5500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24833.33416.6728.33520.83312.50
เศรษฐศาสตร์1296147.292015.501511.63129.3064.65
ภาคปกติ1296147.292015.501511.63129.3064.65
หลักสูตร 4 ปี1195647.061613.451512.61119.2465.04
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331236.3639.09515.1526.0639.09
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362158.33616.6738.3312.7812.78
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์502346.00714.00714.00816.0024.00
หลักสูตร 5 ปี10550.00440.0000.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.00440.0000.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19710854.823316.7542.033316.75136.60
ภาคปกติ19710854.823316.7542.033316.75136.60
หลักสูตร 2 ปี593254.24711.8623.391525.4223.39
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว593254.24711.8623.391525.4223.39
หลักสูตร 4 ปี1387655.072618.8421.451813.04117.97
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075854.212119.6321.871413.0887.48
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311858.06516.1300.00412.9039.68
ศิลปศาสตร์2008844.004723.50136.503417.00157.50
ภาคปกติ2008844.004723.50136.503417.00157.50
หลักสูตร 4 ปี2008844.004723.50136.503417.00157.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863641.861922.09910.471618.6066.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125246.432825.0043.571614.2998.04
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1004141.002121.0088.002525.0022.00
ภาคปกติ1004141.002121.0088.002525.0022.00
หลักสูตร 4 ปี1004141.002121.0088.002525.0022.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1004141.002121.0088.002525.0022.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658652.122917.58106.062213.3374.24
ภาคปกติ1658652.122917.58106.062213.3374.24
หลักสูตร 4 ปี1658652.122917.58106.062213.3374.24
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563460.71712.5035.361017.8600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231147.83626.0914.35417.3900.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร542953.70916.6735.56611.1135.56
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21838.10523.8129.5229.52314.29
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11436.36218.1819.0900.0019.09
วิทยาศาสตร์1838445.902915.8594.922614.21126.56
ภาคปกติ1838445.902915.8594.922614.21126.56
หลักสูตร 4 ปี1838445.902915.8594.922614.21126.56
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์703042.861014.2968.571420.0068.57
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171058.82211.7615.8815.8815.88
3. สาขาวิชาเคมี21628.57419.0514.76314.2914.76
4. สาขาวิชาสถิติ6233.33116.6700.00116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201155.00210.0015.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342058.82617.6500.00617.6525.88
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10330.00220.0000.0000.00220.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22210848.654620.7273.153817.12177.66
ภาคปกติ22210848.654620.7273.153817.12177.66
หลักสูตร 4 ปี22210848.654620.7273.153817.12177.66
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1105852.732320.9132.731412.7398.18
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1125044.642320.5443.572421.4387.14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739052.022615.03105.782313.292112.14
ภาคปกติ1739052.022615.03105.782313.292112.14
หลักสูตร 4 ปี1739052.022615.03105.782313.292112.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56111.11222.2200.00111.11
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10550.00110.00110.00110.00220.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.1400.0000.00228.57114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75212.5016.25318.75212.50
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22627.27418.1814.55418.18627.27
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13646.15323.0817.6917.69215.38
8. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00110.00110.00330.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.0000.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713954.931216.9034.23912.6879.86
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854047.061618.8244.711821.1855.88
ภาคปกติ854047.061618.8244.711821.1855.88
หลักสูตร 2 ปี241354.1728.3328.33520.8314.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10330.00220.00110.00440.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.0000.00112.5000.00112.50
หลักสูตร 4 ปี612744.261422.9523.281321.3146.56
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33116.6700.00233.33116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12650.00325.0000.00325.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5360.00120.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17847.0615.8815.88423.53211.76
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21838.10838.1014.76314.2914.76