เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษามารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732608.191,14436.0546614.6966320.901976.2137511.82672.1110.03
ภาคปกติ3,1222457.851,12536.0345714.6465721.041976.3137411.98662.1110.03
ภาคสมทบ511529.411937.25917.65611.7600.0011.9611.9600.00
ผลิตกรรมการเกษตร584579.7623239.739416.1010918.66264.45559.42101.7110.17
ภาคปกติ533427.8821339.968515.9510319.32264.885410.1391.6910.19
หลักสูตร 2 ปี1271713.395946.462015.751713.3986.3053.9410.7900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59813.562847.461118.6458.4758.4723.3900.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68913.243145.59913.241217.6534.4134.4111.4700.00
หลักสูตร 4 ปี406256.1615437.936516.018621.18184.434912.0781.9710.25
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.593352.381828.5769.5246.3511.5900.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน184158.157138.592614.134725.5442.171910.3321.0900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4436.821329.55818.181022.7336.82613.6412.2700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.00866.67216.67216.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20210.00525.00420.00735.0000.00210.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6334.761930.1657.941015.8769.521523.8157.9400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.00525.00210.00420.0015.00630.0000.0015.00
ภาคสมทบ511529.411937.25917.65611.7600.0011.9611.9600.00
หลักสูตร 2 ปี511529.411937.25917.65611.7600.0011.9611.9600.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)511529.411937.25917.65611.7600.0011.9611.9600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164169.765432.932414.633823.1795.491710.3763.6600.00
ภาคปกติ164169.765432.932414.633823.1795.491710.3763.6600.00
หลักสูตร 2 ปี102109.803534.311312.752726.4765.8898.8221.9600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน102109.803534.311312.752726.4765.8898.8221.9600.00
หลักสูตร 4 ปี6269.681930.651117.741117.7434.84812.9046.4500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6269.681930.651117.741117.7434.84812.9046.4500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2392410.0410443.512711.304317.99156.282410.0420.8400.00
ภาคปกติ2392410.0410443.512711.304317.99156.282410.0420.8400.00
หลักสูตร 2 ปี931617.204548.3988.601313.9877.5344.3000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.861139.29310.71414.2927.14310.7100.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45920.002248.8948.89511.1148.8912.2200.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20210.001260.0015.00420.0015.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14685.485940.411913.013020.5585.482013.7021.3700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14685.485940.411913.013020.5585.482013.7021.3700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10965.503027.521614.682422.0265.502220.1854.5900.00
ภาคปกติ10965.503027.521614.682422.0265.502220.1854.5900.00
หลักสูตร 2 ปี20210.00735.00420.00315.00210.00210.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.00735.00420.00315.00210.00210.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2214.55522.73418.18418.1814.55731.8200.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.55522.73418.18418.1814.55731.8200.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481826.87811.941725.3734.481319.4057.4600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13825.0039.38618.7526.251031.2526.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.711028.57514.291131.4312.8638.5738.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10743.743835.511917.762321.5043.741312.1565.6100.00
ภาคปกติ10743.743835.511917.762321.5043.741312.1565.6100.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231341.94619.35619.3526.4513.2326.4500.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231341.94619.35619.3526.4513.2326.4500.00
หลักสูตร 4 ปี7633.952532.891317.111722.3722.631215.7945.2600.00
1. สาขาวิชาการประมง4936.122040.82714.291224.4912.04510.2012.0400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00518.52622.22518.5213.70725.93311.1100.00
บริหารธุรกิจ567447.7621537.927312.8712221.52346.007012.3591.5900.00
ภาคปกติ567447.7621537.927312.8712221.52346.007012.3591.5900.00
หลักสูตร 2 ปี861011.633945.351112.791517.4455.8155.8111.1600.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.002448.00714.00714.0048.0000.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3638.331541.67411.11822.2212.78513.8900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี481347.0717636.596212.8910722.25296.036513.5181.6600.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13985.764834.532417.272920.8675.042115.1121.4400.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144128.335336.81149.723423.61106.941913.1921.3900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี128129.385039.06118.592721.09118.591511.7221.5600.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4800.001531.251225.001327.0812.08612.5012.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2229.091045.4514.55418.1800.00418.1814.5500.00
เศรษฐศาสตร์11676.033731.902118.102017.24108.621512.9365.1700.00
ภาคปกติ11676.033731.902118.102017.24108.621512.9365.1700.00
หลักสูตร 4 ปี10676.603533.021816.981816.9898.491413.2154.7200.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691038.46519.23415.3813.85311.5413.8500.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3326.06721.21824.24515.15412.12515.1526.0600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4736.381838.30510.64919.1548.51612.7724.2600.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00220.00330.00220.00110.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00220.00330.00220.00110.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1943115.985729.383417.533317.01199.79199.7910.5200.00
ภาคปกติ1943115.985729.383417.533317.01199.79199.7910.5200.00
หลักสูตร 2 ปี581424.141729.311118.97610.34712.0735.1700.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว581424.141729.311118.97610.34712.0735.1700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1361712.504029.412316.912719.85128.821611.7610.7400.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061413.213331.131514.151917.9298.491514.1510.9400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30310.00723.33826.67826.67310.0013.3300.0000.00
ศิลปศาสตร์200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
ภาคปกติ200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
หลักสูตร 4 ปี200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.492023.261213.951922.091011.631618.6066.9800.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11298.043026.791816.073026.7976.251715.1810.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9733.093637.111111.342626.8066.191313.4022.0600.00
ภาคปกติ9733.093637.111111.342626.8066.191313.4022.0600.00
หลักสูตร 4 ปี9733.093637.111111.342626.8066.191313.4022.0600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9733.093637.111111.342626.8066.191313.4022.0600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1581710.765031.652616.463220.2574.432213.9242.5300.00
ภาคปกติ1581710.765031.652616.463220.2574.432213.9242.5300.00
หลักสูตร 4 ปี1581710.765031.652616.463220.2574.432213.9242.5300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5547.272749.091221.82916.3600.0023.6411.8200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.09731.82313.6429.0914.55731.8200.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร52917.311325.00611.54917.3147.691019.2311.9200.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5229.52314.29838.1029.5229.5229.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.00112.50225.00450.0000.00112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์162106.176238.271911.733219.751710.492112.9610.6200.00
ภาคปกติ162106.176238.271911.733219.751710.492112.9610.6200.00
หลักสูตร 4 ปี162106.176238.271911.733219.751710.492112.9610.6200.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6745.972131.34913.431420.9068.961319.4000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1500.001066.6716.67320.0000.0000.0016.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี15213.33533.3316.67213.33320.00213.3300.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.0000.0000.00120.00120.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1516.67853.33213.33426.6700.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.001441.1838.82823.53617.6538.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00228.57342.86114.29114.2900.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218156.887433.943415.605826.61104.592210.0952.2900.00
ภาคปกติ218156.887433.943415.605826.61104.592210.0952.2900.00
หลักสูตร 4 ปี218156.887433.943415.605826.61104.592210.0952.2900.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์109109.173834.861311.933330.2821.83109.1732.7500.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10954.593633.032119.272522.9487.341211.0121.8300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
ภาคปกติ17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
หลักสูตร 4 ปี17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00555.5600.00111.11111.1100.00222.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00440.00110.00220.00220.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00228.5700.00114.29114.29342.8600.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.50637.5016.25637.5000.0016.2500.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.64418.18522.73731.8200.0029.0914.5500.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00538.4617.69323.0817.69323.0800.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00571.43228.5700.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00440.0000.00220.00110.00330.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00240.0000.00120.00120.00120.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233447.891216.901216.9057.0457.0400.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.00133.3300.00133.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8555.883338.821618.821821.1844.71910.5900.0000.00
ภาคปกติ8555.883338.821618.821821.1844.71910.5900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171145.83625.00312.5028.3314.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00233.33233.33116.6700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00770.00220.0000.00110.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00225.00112.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.562236.071016.391524.5923.28813.1100.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67116.67350.0000.00116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00541.67325.00216.6700.00216.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00120.00240.0000.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17317.65635.29211.76317.6515.88211.7600.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00942.8629.52733.3314.7629.5200.0000.00