เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษามารดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312375.351,79640.5352311.8094321.282726.1456412.73952.1410.02
ภาคปกติ4,3612235.111,77140.6151611.8393121.352666.1055912.82942.1610.02
ภาคสมทบ701420.002535.71710.001217.1468.5757.1411.4300.00
ผลิตกรรมการเกษตร741557.4235247.508010.8013818.62385.13668.91121.6200.00
ภาคปกติ671416.1132748.737310.8812618.78324.77619.09111.6400.00
หลักสูตร 2 ปี1041211.545855.7798.651312.5032.8887.6910.9600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่52713.462853.8535.77815.3823.8535.7711.9200.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5259.623057.69611.5459.6211.9259.6200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี567295.1126947.446411.2911319.93295.11539.35101.7600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8422.383845.241315.481922.6233.5778.3322.3800.00
2. สาขาวิชาพืชสวน222167.2110547.302712.164118.47114.95209.0120.9000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12143.316553.721411.572117.3664.9697.4421.6500.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2926.901241.3826.90724.14310.3413.4526.9000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4324.652046.5136.981125.5800.00613.9512.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.001944.1936.981227.9136.98511.6312.3300.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25312.001040.0028.0028.00312.00520.0000.0000.00
ภาคสมทบ701420.002535.71710.001217.1468.5757.1411.4300.00
หลักสูตร 2 ปี701420.002535.71710.001217.1468.5757.1411.4300.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701420.002535.71710.001217.1468.5757.1411.4300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10132.973231.681514.852726.7387.921312.8732.9700.00
ภาคปกติ10132.973231.681514.852726.7387.921312.8732.9700.00
หลักสูตร 4 ปี10132.973231.681514.852726.7387.921312.8732.9700.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10132.973231.681514.852726.7387.921312.8732.9700.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี208125.779746.633014.423717.7983.85199.1352.4000.00
ภาคปกติ208125.779746.633014.423717.7983.85199.1352.4000.00
หลักสูตร 2 ปี5858.622950.00813.79813.7935.1758.6200.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1218.33866.6700.00325.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3139.681445.16412.9039.6839.68412.9000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.67746.67426.67213.3300.0016.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15074.676845.332214.672919.3353.33149.3353.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15074.676845.332214.672919.3353.33149.3353.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10676.603633.96109.432624.5365.661716.0443.7700.00
ภาคปกติ10676.603633.96109.432624.5365.661716.0443.7700.00
หลักสูตร 2 ปี31412.901341.9439.68825.8113.2326.4500.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์31412.901341.9439.68825.8113.2326.4500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14214.29535.7100.0017.1417.14214.29321.4300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14214.29535.7100.0017.1417.14214.29321.4300.00
หลักสูตร 5 ปี6111.641829.51711.481727.8746.561321.3111.6400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3100.001032.2639.68929.0326.45619.3513.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3013.33826.67413.33826.6726.67723.3300.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20983.837435.412210.534822.97167.663416.2773.3500.00
ภาคปกติ20983.837435.412210.534822.97167.663416.2773.3500.00
หลักสูตร 2 ปี3339.091545.4526.06515.1539.09412.1213.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง3339.091545.4526.06515.1539.09412.1213.0300.00
หลักสูตร 4 ปี17652.845933.522011.364324.43137.393017.0563.4100.00
1. สาขาวิชาการประมง12321.634133.331613.013226.0264.882016.2664.8800.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5335.661833.9647.551120.75713.211018.8700.0000.00
บริหารธุรกิจ928464.9635338.0411712.6122724.46616.5711612.5070.7510.11
ภาคปกติ928464.9635338.0411712.6122724.46616.5711612.5070.7510.11
หลักสูตร 2 ปี10187.925352.4898.911716.8343.96109.9000.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5958.473152.54711.86711.8635.08610.1700.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4237.142252.3824.761023.8112.3849.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี827384.5930036.2810813.0621025.39576.8910612.8270.8510.12
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201104.986431.842210.955828.86188.962512.4441.9900.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18794.816836.362613.904322.99147.492714.4400.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี201104.988341.293416.924823.8883.98167.9610.5010.50
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14753.405839.462114.293322.4596.122013.6110.6800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9144.402729.6755.492830.7788.791819.7811.1000.00
เศรษฐศาสตร์330133.9414142.733310.006419.39257.584513.6492.7300.00
ภาคปกติ330133.9414142.733310.006419.39257.584513.6492.7300.00
หลักสูตร 4 ปี277113.9712444.772910.475319.13186.503512.6472.5300.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9533.164648.421515.791717.8955.2677.3722.1100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8655.814046.5178.141719.7755.81910.4733.4900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9633.133839.5877.291919.7988.331919.7922.0800.00
หลักสูตร 5 ปี5323.771732.0847.551120.75713.211018.8723.7700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5323.771732.0847.551120.75713.211018.8723.7700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว213136.108338.972210.334722.07157.043014.0831.4100.00
ภาคปกติ213136.108338.972210.334722.07157.043014.0831.4100.00
หลักสูตร 2 ปี56610.713053.5747.141017.8623.5735.3611.7900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว56610.713053.5747.141017.8623.5735.3611.7900.00
หลักสูตร 4 ปี15774.465333.761811.463723.57138.282717.2021.2700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11165.414237.841311.712522.52109.011311.7121.8000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4612.171123.91510.871226.0936.521430.4300.0000.00
ศิลปศาสตร์130107.693526.92118.463023.081310.002620.0053.8500.00
ภาคปกติ130107.693526.92118.463023.081310.002620.0053.8500.00
หลักสูตร 4 ปี130107.693526.92118.463023.081310.002620.0053.8500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8267.322530.4956.101821.951012.201518.2933.6600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848.331020.83612.501225.0036.251122.9224.1700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7833.852025.6433.852228.2178.971823.0856.4100.00
ภาคปกติ7833.852025.6433.852228.2178.971823.0856.4100.00
หลักสูตร 4 ปี7833.852025.6433.852228.2178.971823.0856.4100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7833.852025.6433.852228.2178.971823.0856.4100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284155.2811540.493913.735519.37155.283411.97113.8700.00
ภาคปกติ284155.2811540.493913.735519.37155.283411.97113.8700.00
หลักสูตร 4 ปี284155.2811540.493913.735519.37155.283411.97113.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6834.412435.29710.291725.00710.2968.8245.8800.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5846.902441.38915.521220.6935.17610.3400.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7168.452332.391318.311622.5445.6379.8622.8200.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4424.552454.5549.0949.0912.27613.6436.8200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.002046.51613.95613.9500.00920.9324.6500.00
วิทยาศาสตร์397194.7916541.564912.348220.65205.045112.85112.7700.00
ภาคปกติ397194.7916541.564912.348220.65205.045112.85112.7700.00
หลักสูตร 4 ปี397194.7916541.564912.348220.65205.045112.85112.7700.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10066.003131.001010.002121.0099.002121.0022.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4636.521634.78817.391226.0912.1736.5236.5200.00
3. สาขาวิชาเคมี5723.513357.8935.26915.7923.51610.5323.5100.00
4. สาขาวิชาสถิติ1915.26947.3700.00736.8400.00210.5300.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.002560.9837.32717.0712.44512.2000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5411.851731.48916.671629.6359.2647.4123.7000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์42511.901945.24614.29511.9000.00511.9024.7600.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.00945.00525.0015.0015.00315.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1800.00633.33527.78422.2215.56211.1100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227114.859541.852611.455122.47104.412912.7852.2000.00
ภาคปกติ227114.859541.852611.455122.47104.412912.7852.2000.00
หลักสูตร 4 ปี227114.859541.852611.455122.47104.412912.7852.2000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11065.455146.3676.362320.9154.551412.7343.6400.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11754.274437.611916.242823.9354.271512.8210.8500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346195.4913739.605114.746518.79226.364513.0172.0200.00
ภาคปกติ346195.4913739.605114.746518.79226.364513.0172.0200.00
หลักสูตร 2 ปี44511.362250.0036.82613.6424.55613.6400.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19315.79842.11210.53210.5315.26315.7900.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.001456.0014.00416.0014.00312.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302144.6411538.084815.895919.54206.623912.9172.3200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.451034.48620.69931.0313.4513.4513.4500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.001058.82317.6500.0015.88211.7615.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00337.50225.0000.00225.00112.5000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3400.001235.29617.65514.7125.88926.4700.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5923.391830.51711.861627.12610.17813.5623.3900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4312.331841.86716.281023.2649.3036.9800.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2613.85934.62519.23519.2313.85415.3813.8500.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1317.69215.38430.77323.0800.00323.0800.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้73810.963345.21810.961115.0734.11810.9622.7400.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13332.266145.861511.282418.0586.022115.7910.7500.00
ภาคปกติ13332.266145.861511.282418.0586.022115.7910.7500.00
หลักสูตร 2 ปี2600.001350.00311.54623.0800.00415.3800.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.00743.75212.50425.0000.00318.7500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.00125.00125.0000.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00583.3300.00116.6700.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10732.804844.861211.211816.8287.481715.8910.9300.00
1. สาขาวิชาการประมง2400.001145.8328.33416.6714.17625.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.00850.0016.25318.7500.00318.7516.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1119.09763.6419.0900.0019.0919.0900.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25850.00212.50212.50212.5016.2500.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4012.501435.00615.00922.50410.00615.0000.0000.00