เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษามารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29738511.681,14334.6746614.1366320.111975.9837511.37672.0310.03
ภาคปกติ3,24236611.291,12434.6745714.1065720.271976.0837411.54662.0410.03
ภาคสมทบ551934.551934.55916.36610.9100.0011.8211.8200.00
ผลิตกรรมการเกษตร5987212.0423138.639415.7210918.23264.35559.20101.6710.17
ภาคปกติ543539.7621239.048515.6510318.97264.79549.9491.6610.18
หลักสูตร 2 ปี1271713.395946.462015.751713.3986.3053.9410.7900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59813.562847.461118.6458.4758.4723.3900.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68913.243145.59913.241217.6534.4134.4111.4700.00
หลักสูตร 4 ปี416368.6515336.786515.638620.67184.334911.7881.9210.24
1. สาขาวิชาพืชไร่6311.593352.381828.5769.5246.3511.5900.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1892111.117037.042613.764724.8742.121910.0521.0600.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4548.891328.89817.781022.2236.67613.3312.2200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69861.54215.38215.3800.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21314.29523.81419.05733.3300.0029.5200.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6557.691929.2357.691015.3869.231523.0857.6900.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.00525.00210.00420.0015.00630.0000.0015.00
ภาคสมทบ551934.551934.55916.36610.9100.0011.8211.8200.00
หลักสูตร 2 ปี551934.551934.55916.36610.9100.0011.8211.8200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)551934.551934.55916.36610.9100.0011.8211.8200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1712313.455431.582414.043822.2295.26179.9463.5100.00
ภาคปกติ1712313.455431.582414.043822.2295.26179.9463.5100.00
หลักสูตร 2 ปี1071514.023532.711312.152725.2365.6198.4121.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071514.023532.711312.152725.2365.6198.4121.8700.00
หลักสูตร 4 ปี64812.501929.691117.191117.1934.69812.5046.2500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน64812.501929.691117.191117.1934.69812.5046.2500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2402510.4210443.332711.254317.92156.252410.0020.8300.00
ภาคปกติ2402510.4210443.332711.254317.92156.252410.0020.8300.00
หลักสูตร 2 ปี931617.204548.3988.601313.9877.5344.3000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.861139.29310.71414.2927.14310.7100.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45920.002248.8948.89511.1148.8912.2200.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20210.001260.0015.00420.0015.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14796.125940.141912.933020.4185.442013.6121.3600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14796.125940.141912.933020.4185.442013.6121.3600.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11076.363027.271614.552421.8265.452220.0054.5500.00
ภาคปกติ11076.363027.271614.552421.8265.452220.0054.5500.00
หลักสูตร 2 ปี20210.00735.00420.00315.00210.00210.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20210.00735.00420.00315.00210.00210.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2328.70521.74417.39417.3914.35730.4300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2328.70521.74417.39417.3914.35730.4300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481826.87811.941725.3734.481319.4057.4600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13825.0039.38618.7526.251031.2526.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.711028.57514.291131.4312.8638.5738.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11187.213834.231917.122320.7243.601311.7165.4100.00
ภาคปกติ11187.213834.231917.122320.7243.601311.7165.4100.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231341.94619.35619.3526.4513.2326.4500.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231341.94619.35619.3526.4513.2326.4500.00
หลักสูตร 4 ปี8078.752531.251316.251721.2522.501215.0045.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง5159.802039.22713.731223.5311.9659.8011.9600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2926.90517.24620.69517.2413.45724.14310.3400.00
บริหารธุรกิจ6139014.6821535.077311.9112219.90345.557011.4291.4700.00
ภาคปกติ6139014.6821535.077311.9112219.90345.557011.4291.4700.00
หลักสูตร 2 ปี891314.613943.821112.361516.8555.6255.6211.1200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.002448.00714.00714.0048.0000.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39615.381538.46410.26820.5112.56512.8200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5247714.6917633.596211.8310720.42295.536512.4081.5300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)143128.394833.572416.782920.2874.902114.6921.4000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1633119.025332.52148.593420.86106.131911.6621.2300.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1392316.555035.97117.912719.42117.911510.7921.4400.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)55712.731527.271221.821323.6411.82610.9111.8200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24416.671041.6714.17416.6700.00416.6714.1700.00
เศรษฐศาสตร์1292015.503728.682116.282015.50107.751511.6364.6500.00
ภาคปกติ1292015.503728.682116.282015.50107.751511.6364.6500.00
หลักสูตร 4 ปี1192016.813529.411815.131815.1397.561411.7654.2000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33927.271030.30515.15412.1213.0339.0913.0300.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36513.89719.44822.22513.89411.11513.8925.5600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50612.001836.00510.00918.0048.00612.0024.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00220.00330.00220.00110.00110.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00220.00330.00220.00110.00110.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1973417.265728.933417.263316.75199.64199.6410.5100.00
ภาคปกติ1973417.265728.933417.263316.75199.64199.6410.5100.00
หลักสูตร 2 ปี591525.421728.811118.64610.17711.8635.0800.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว591525.421728.811118.64610.17711.8635.0800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1381913.774028.992316.672719.57128.701611.5910.7200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071514.023330.841514.021917.7698.411514.0210.9300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31412.90722.58825.81825.8139.6813.2300.0000.00
ศิลปศาสตร์200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
ภาคปกติ200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
หลักสูตร 4 ปี200126.005025.003015.004924.50189.003417.0073.5000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.492023.261213.951922.091011.631618.6066.9800.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11298.043026.791816.073026.7976.251715.1810.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10066.003636.001111.002626.0066.001313.0022.0000.00
ภาคปกติ10066.003636.001111.002626.0066.001313.0022.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10066.003636.001111.002626.0066.001313.0022.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10066.003636.001111.002626.0066.001313.0022.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1652414.555030.302615.763219.3974.242213.3342.4200.00
ภาคปกติ1652414.555030.302615.763219.3974.242213.3342.4200.00
หลักสูตร 4 ปี1652414.555030.302615.763219.3974.242213.3342.4200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5658.932748.211221.43916.0700.0023.5711.7900.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23313.04730.43313.0428.7014.35730.4300.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541120.371324.07611.11916.6747.411018.5211.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5229.52314.29838.1029.5229.5229.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11327.2719.09218.18436.3600.0019.0900.0000.00
วิทยาศาสตร์1833116.946233.881910.383217.49179.292111.4810.5500.00
ภาคปกติ1833116.946233.881910.383217.49179.292111.4810.5500.00
หลักสูตร 4 ปี1833116.946233.881910.383217.49179.292111.4810.5500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์70710.002130.00912.861420.0068.571318.5700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17211.761058.8215.88317.6500.0000.0015.8800.00
3. สาขาวิชาเคมี21838.10523.8114.7629.52314.2929.5200.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.6700.0000.00116.67116.6700.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20630.00840.00210.00420.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3400.001441.1838.82823.53617.6538.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10330.00220.00330.00110.00110.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222198.567433.333415.325826.13104.50229.9152.2500.00
ภาคปกติ222198.567433.333415.325826.13104.50229.9152.2500.00
หลักสูตร 4 ปี222198.567433.333415.325826.13104.50229.9152.2500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101110.003834.551311.823330.0021.82109.0932.7300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11287.143632.142118.752522.3287.141210.7121.7900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
ภาคปกติ17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
หลักสูตร 4 ปี17395.207241.622212.723620.81126.941910.9831.7300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.00133.3300.00133.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00555.5600.00111.11111.1100.00222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00440.00110.00220.00220.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00228.5700.00114.29114.29342.8600.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.50637.5016.25637.5000.0016.2500.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.64418.18522.73731.8200.0029.0914.5500.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00538.4617.69323.0817.69323.0800.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00571.43228.5700.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00440.0000.00220.00110.00330.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00240.0000.00120.00120.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233447.891216.901216.9057.0457.0400.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8555.883338.821618.821821.1844.71910.5900.0000.00
ภาคปกติ8555.883338.821618.821821.1844.71910.5900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171145.83625.00312.5028.3314.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00233.33233.33116.6700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00770.00220.0000.00110.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00225.00112.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.562236.071016.391524.5923.28813.1100.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67116.67350.0000.00116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00541.67325.00216.6700.00216.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00120.00240.0000.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17317.65635.29211.76317.6515.88211.7600.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00942.8629.52733.3314.7629.5200.0000.00