เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษามารดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24952512.361,53936.2252912.4581019.062505.8849111.56992.3360.14
ภาคปกติ4,20151712.311,51636.0952412.4780519.162495.9348611.57982.3360.14
ภาคสมทบ48816.672347.92510.42510.4212.08510.4212.0800.00
ผลิตกรรมการเกษตร7299513.0331743.489212.6211816.19293.98587.96202.7400.00
ภาคปกติ6818712.7829443.178712.7811316.59284.11537.78192.7900.00
หลักสูตร 2 ปี1351813.336548.151410.371611.8575.19118.1542.9600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่651116.923249.2346.151015.3846.1523.0823.0800.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร70710.003347.141014.2968.5734.29912.8622.8600.00
หลักสูตร 4 ปี5466912.6422941.947313.379717.77213.85427.69152.7500.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8666.984248.841416.281719.7755.8122.3300.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2233515.7010346.192511.213013.4573.14167.1773.1400.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช84910.713339.291517.862023.8100.0078.3300.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34617.65823.53411.76926.4725.88411.7612.9400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42614.291433.33614.29819.0524.7649.5224.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5335.662241.5135.661018.8747.55815.0935.6600.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24416.67729.17625.00312.5014.1714.1728.3300.00
ภาคสมทบ48816.672347.92510.42510.4212.08510.4212.0800.00
หลักสูตร 2 ปี48816.672347.92510.42510.4212.08510.4212.0800.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48816.672347.92510.42510.4212.08510.4212.0800.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1413222.704229.79128.512517.7396.381611.3532.1321.42
ภาคปกติ1413222.704229.79128.512517.7396.381611.3532.1321.42
หลักสูตร 2 ปี211361.9029.5214.76314.2900.0029.5200.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211361.9029.5214.76314.2900.0029.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1201915.834033.33119.172218.3397.501411.6732.5021.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1201915.834033.33119.172218.3397.501411.6732.5021.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253249.4910943.083112.254618.18114.35239.0983.1610.40
ภาคปกติ253249.4910943.083112.254618.18114.35239.0983.1610.40
หลักสูตร 2 ปี8589.414451.76910.591416.4733.5344.7133.5300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.291553.57310.71517.8600.0000.0013.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3638.331747.2225.56925.0012.7838.3312.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2114.761257.14419.0500.0029.5214.7614.7600.00
หลักสูตร 4 ปี168169.526538.692213.103219.0584.761911.3152.9810.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168169.526538.692213.103219.0584.761911.3152.9810.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8389.643137.3556.021315.6678.431720.4822.4100.00
ภาคปกติ8389.643137.3556.021315.6678.431720.4822.4100.00
หลักสูตร 2 ปี17317.65952.9400.00211.7615.88211.7600.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17317.65952.9400.00211.7615.88211.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1915.26631.5800.00315.79210.53631.5815.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.26631.5800.00315.79210.53631.5815.2600.00
หลักสูตร 5 ปี4748.511634.04510.64817.0248.51919.1512.1300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2627.691038.46311.54519.2313.85415.3813.8500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2129.52628.5729.52314.29314.29523.8100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ189126.355730.162412.704121.691910.053015.8763.1700.00
ภาคปกติ189126.355730.162412.704121.691910.053015.8763.1700.00
หลักสูตร 2 ปี2300.00626.09417.3928.70417.39626.0914.3500.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.00626.09417.3928.70417.39626.0914.3500.00
หลักสูตร 4 ปี166127.235130.722012.053923.49159.042414.4653.0100.00
1. สาขาวิชาการประมง10077.003232.001212.002525.0088.001313.0033.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6657.581928.79812.121421.21710.611116.6723.0300.00
บริหารธุรกิจ83712815.2930135.9610512.5414216.97597.059210.99101.1900.00
ภาคปกติ83712815.2930135.9610512.5414216.97597.059210.99101.1900.00
หลักสูตร 2 ปี931415.053234.411313.982122.5855.3877.5311.0800.00
1. สาขาวิชาการบัญชี641117.192539.06914.061421.8823.1323.1311.5600.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29310.34724.14413.79724.14310.34517.2400.0000.00
หลักสูตร 4 ปี74411415.3226936.169212.3712116.26547.268511.4291.2100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178179.556637.082514.043519.66137.301910.6731.6900.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1843619.575630.432312.502915.76115.982714.6721.0900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1621911.736841.981911.732515.43159.26148.6421.2300.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1703420.006538.241810.592514.71137.65148.2410.5900.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50816.001428.00714.00714.0024.001122.0012.0000.00
เศรษฐศาสตร์2493714.866827.312911.656224.90145.623112.4572.8110.40
ภาคปกติ2493714.866827.312911.656224.90145.623112.4572.8110.40
หลักสูตร 4 ปี2223113.966428.832812.615323.87135.862712.1652.2510.45
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์821619.511720.731012.202429.2744.881012.2011.2200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841011.902428.571011.902023.8155.951011.9044.7611.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5658.932341.07814.29916.0747.14712.5000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี27622.22414.8113.70933.3313.70414.8127.4100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27622.22414.8113.70933.3313.70414.8127.4100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2594718.159637.07238.885621.6272.70228.4972.7010.39
ภาคปกติ2594718.159637.07238.885621.6272.70228.4972.7010.39
หลักสูตร 2 ปี8278.543947.5656.101720.7344.88910.9811.2200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8278.543947.5656.101720.7344.88910.9811.2200.00
หลักสูตร 4 ปี1774022.605732.201810.173922.0331.69137.3463.3910.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041413.463735.581413.462625.0021.9287.6932.8800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53611.322037.7447.551324.5311.8959.4335.6611.89
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์191147.335428.273216.753618.85126.284020.9431.5700.00
ภาคปกติ191147.335428.273216.753618.85126.284020.9431.5700.00
หลักสูตร 4 ปี191147.335428.273216.753618.85126.284020.9431.5700.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11087.272926.362018.182220.0098.182119.0910.9100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8167.412530.861214.811417.2833.701923.4622.4700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร8655.812326.7466.982225.58910.471719.7744.6500.00
ภาคปกติ8655.812326.7466.982225.58910.471719.7744.6500.00
หลักสูตร 4 ปี8655.812326.7466.982225.58910.471719.7744.6500.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8655.812326.7466.982225.58910.471719.7744.6500.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245239.399840.003715.103915.92176.942610.6152.0400.00
ภาคปกติ245239.399840.003715.103915.92176.942610.6152.0400.00
หลักสูตร 4 ปี245239.399840.003715.103915.92176.942610.6152.0400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6968.702840.581318.84913.0445.8068.7034.3500.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4936.121734.69510.201428.57510.20510.2000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร74810.813243.24912.161114.8656.76912.1600.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20420.00735.00210.0015.0015.00420.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3326.061442.42824.24412.1226.0626.0613.0300.00
วิทยาศาสตร์3023511.599029.803812.586722.19185.964514.9082.6510.33
ภาคปกติ3023511.599029.803812.586722.19185.964514.9082.6510.33
หลักสูตร 4 ปี3023511.599029.803812.586722.19185.964514.9082.6510.33
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1101110.003128.181816.362522.7387.271412.7332.7300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40512.501947.50512.50717.5025.0025.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี46613.041123.91919.571021.7424.35715.2212.1700.00
4. สาขาวิชาสถิติ12325.00541.6718.33325.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25312.00728.0014.00520.0028.00416.00312.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4636.521430.4336.52817.3948.701328.2600.0012.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9111.11222.22111.11444.4400.00111.1100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7342.8600.0000.00228.5700.00114.29114.2900.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00114.2900.00342.8600.00342.8600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2482610.488132.663815.325321.37145.652811.2983.2300.00
ภาคปกติ2482610.488132.663815.325321.37145.652811.2983.2300.00
หลักสูตร 4 ปี2482610.488132.663815.325321.37145.652811.2983.2300.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1261411.114334.131915.083124.6043.171310.3221.5900.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122129.843831.151915.572218.03108.201512.3064.9200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3163410.7612639.873611.396921.84175.38299.1851.5800.00
ภาคปกติ3163410.7612639.873611.396921.84175.38299.1851.5800.00
หลักสูตร 2 ปี13215.38538.46323.08215.3817.6900.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13215.38538.46323.08215.3817.6900.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3033210.5612139.933310.896722.11165.28299.5751.6500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24312.50729.17416.67520.8328.33312.5000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00952.94423.5315.88211.7615.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00333.33222.22333.3300.00111.1100.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19315.79842.11315.79210.5300.00210.5315.2600.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17423.53317.6500.00847.0600.00211.7600.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์55712.731527.2747.271323.6459.09916.3623.6400.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3026.671343.3326.67826.6700.00516.6700.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00342.86228.57228.5700.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2328.70939.13417.39417.39313.0400.0014.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8225.00450.0000.00112.5000.00112.5000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9199.894650.5588.791819.7844.4055.4911.1000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12154.134638.022117.362117.3686.611714.0532.4800.00
ภาคปกติ12154.134638.022117.362117.3686.611714.0532.4800.00
หลักสูตร 2 ปี2200.001150.00522.7329.0914.5514.5529.0900.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.00746.67426.6716.6716.6700.00213.3300.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00457.14114.29114.2900.00114.2900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9955.053535.351616.161919.1977.071616.1611.0100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2300.00834.78313.04521.74313.04417.3900.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2114.76419.05419.05838.1014.7629.5214.7600.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9111.11111.11444.44333.3300.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1417.14642.8617.1417.1417.14428.5700.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.251650.00412.5026.2526.25618.7500.0000.00