เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731765.551,07533.8840512.7667821.372257.0951216.14993.1230.09
ภาคปกติ3,1221645.251,06033.9539912.7866621.332247.1750916.30973.1130.10
ภาคสมทบ511223.531529.41611.761223.5311.9635.8823.9200.00
ผลิตกรรมการเกษตร584406.8522037.677613.0111519.69386.517713.18183.0800.00
ภาคปกติ533285.2520538.467013.1310319.32376.947413.88163.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1271310.245341.731612.602318.1197.09107.8732.3600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59610.172338.98915.251220.3458.4735.0811.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68710.293044.12710.291116.1845.88710.2922.9400.00
หลักสูตร 4 ปี406153.6915237.445413.308019.70286.906415.76133.2000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6300.003758.73914.291015.8746.3534.7600.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18484.356635.872915.764323.3784.352614.1342.1700.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4424.551431.82715.91511.3649.091022.7324.5500.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.00866.67216.67216.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20210.00420.00315.00735.0015.00210.0015.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6334.761625.4034.76914.29812.701930.1657.9400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00735.0015.00420.00315.00420.0015.0000.00
ภาคสมทบ511223.531529.41611.761223.5311.9635.8823.9200.00
หลักสูตร 2 ปี511223.531529.41611.761223.5311.9635.8823.9200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)511223.531529.41611.761223.5311.9635.8823.9200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164127.324829.271911.593923.78148.542716.4653.0500.00
ภาคปกติ164127.324829.271911.593923.78148.542716.4653.0500.00
หลักสูตร 2 ปี10287.842726.471211.762625.49109.801716.6721.9600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10287.842726.471211.762625.49109.801716.6721.9600.00
หลักสูตร 4 ปี6246.452133.87711.291320.9746.451016.1334.8400.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6246.452133.87711.291320.9746.451016.1334.8400.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239239.628635.982811.724016.74208.373715.4841.6710.42
ภาคปกติ239239.628635.982811.724016.74208.373715.4841.6710.42
หลักสูตร 2 ปี931516.133840.8666.451111.8399.681212.9022.1500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.86932.1413.57414.2927.14725.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.561840.0048.8948.89613.3348.8924.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.001155.0015.00315.0015.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14685.484832.882215.072919.86117.532517.1221.3710.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14685.484832.882215.072919.86117.532517.1221.3710.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10943.673027.5298.262522.9465.502724.7787.3400.00
ภาคปกติ10943.673027.5298.262522.9465.502724.7787.3400.00
หลักสูตร 2 ปี2015.00840.00420.00210.00210.00315.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2015.00840.00420.00210.00210.00315.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2200.00627.2714.55522.7329.09627.2729.0900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2200.00627.2714.55522.7329.09627.2729.0900.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481623.8845.971826.8722.991826.8768.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13825.0026.25618.7526.251031.2539.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.71822.8625.711234.2900.00822.8638.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10743.744239.251514.021816.8265.611514.0276.5400.00
ภาคปกติ10743.744239.251514.021816.8265.611514.0276.5400.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231238.71516.13722.5813.2326.4539.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231238.71516.13722.5813.2326.4539.6800.00
หลักสูตร 4 ปี7633.953039.471013.161114.4756.581317.1145.2600.00
1. สาขาวิชาการประมง4924.082142.86918.37714.2936.12612.2412.0400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2713.70933.3313.70414.8127.41725.93311.1100.00
บริหารธุรกิจ567315.4720435.986411.2913423.63346.008815.52122.1200.00
ภาคปกติ567315.4720435.986411.2913423.63346.008815.52122.1200.00
หลักสูตร 2 ปี861011.633743.0289.301517.4444.651112.7911.1600.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.002550.00510.0048.0036.00510.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3638.331233.3338.331130.5612.78616.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี481214.3716734.725611.6411924.74306.247716.01112.2900.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13953.604633.091712.233625.9096.472316.5532.1600.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14496.254833.33149.723826.3985.562517.3621.3900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี12875.474938.281410.942620.31107.811814.0643.1300.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4800.001633.33816.671225.0036.25816.6712.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2200.00836.36313.64731.8200.00313.6414.5500.00
เศรษฐศาสตร์11643.453227.592017.242521.55119.481714.6676.0300.00
ภาคปกติ11643.453227.592017.242521.55119.481714.6676.0300.00
หลักสูตร 4 ปี10643.773129.251716.042422.6498.491514.1565.6600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691038.46519.23415.3800.00519.2300.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3326.06618.18618.18721.21515.15412.1239.0900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4700.001531.91612.771327.6648.51612.7736.3800.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00330.00110.00220.00220.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00330.00110.00220.00220.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194178.764824.743518.044623.712110.822311.8642.0600.00
ภาคปกติ194178.764824.743518.044623.712110.822311.8642.0600.00
หลักสูตร 2 ปี58610.341627.591017.241017.24915.52712.0700.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว58610.341627.591017.241017.24915.52712.0700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี136118.093223.532518.383626.47128.821611.7642.9400.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว106109.432725.471716.042523.58109.431514.1521.8900.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3013.33516.67826.671136.6726.6713.3326.6700.00
ศิลปศาสตร์20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
ภาคปกติ20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
หลักสูตร 4 ปี20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8622.332326.7455.811820.9378.142731.4033.4911.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.463026.791816.072623.2187.142219.6432.6800.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9700.003232.9999.282525.7755.152222.6844.1200.00
ภาคปกติ9700.003232.9999.282525.7755.152222.6844.1200.00
หลักสูตร 4 ปี9700.003232.9999.282525.7755.152222.6844.1200.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9700.003232.9999.282525.7755.152222.6844.1200.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158127.595434.182415.192717.0953.163220.2542.5300.00
ภาคปกติ158127.595434.182415.192717.0953.163220.2542.5300.00
หลักสูตร 4 ปี158127.595434.182415.192717.0953.163220.2542.5300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5547.272545.451425.45916.3600.0023.6411.8200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2214.55836.36313.6429.0900.00836.3600.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5259.621528.8559.62713.4623.851732.6911.9200.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52419.0514.76628.5729.52419.0529.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.00225.00112.50337.50112.50112.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16274.325835.802012.353018.52159.262716.6742.4710.62
ภาคปกติ16274.325835.802012.353018.52159.262716.6742.4710.62
หลักสูตร 4 ปี16274.325835.802012.353018.52159.262716.6742.4710.62
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6722.991928.36913.431217.9168.961826.8711.4900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1500.00960.0016.67426.6700.0000.0016.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี1516.67640.00213.33213.3300.00213.3316.6716.67
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00120.0000.00120.0000.00120.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.00960.00320.0016.6716.6716.6700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.941029.41411.76926.47720.5938.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00342.86114.29114.29114.2900.00114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21862.757233.033114.225525.23135.963114.22104.5900.00
ภาคปกติ21862.757233.033114.225525.23135.963114.22104.5900.00
หลักสูตร 4 ปี21862.757233.033114.225525.23135.963114.22104.5900.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10965.503935.781513.763229.3621.831211.0132.7500.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10900.003330.281614.682321.101110.091917.4376.4200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
ภาคปกติ17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
หลักสูตร 4 ปี17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00444.4400.00111.11111.11111.11222.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00330.0000.00110.00330.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00228.5700.00114.29228.57114.29114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.7516.25318.7516.25212.5016.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55418.18313.64836.3614.55418.1814.5500.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00538.46215.38215.3817.69323.0800.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00457.14228.57114.2900.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00440.0000.00220.00110.00330.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00120.00120.00120.00120.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233346.48811.271521.1345.6379.8611.4100.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8533.532832.941517.652023.5355.881416.4700.0000.00
ภาคปกติ8533.532832.941517.652023.5355.881416.4700.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171041.67520.83312.5014.17416.6700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00233.33116.67116.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00660.00110.00110.0000.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00225.00112.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6123.281829.511016.391727.8746.561016.3900.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.6700.00233.33116.67233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00433.33325.00216.6700.00325.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00120.00240.00120.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.76529.41317.65423.53211.7615.8800.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00733.3329.52838.1014.76314.2900.0000.00