เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4311262.841,57535.5552511.8597321.963177.1574116.721633.68110.25
ภาคปกติ4,3611212.771,55635.6851411.7995721.943117.1373516.851593.6580.18
ภาคสมทบ7057.141927.141115.711622.8668.5768.5745.7134.29
ผลิตกรรมการเกษตร741304.0530741.438711.7415020.24405.4010013.50233.1040.54
ภาคปกติ671253.7328842.927611.3313419.97345.079414.01192.8310.15
หลักสูตร 2 ปี10487.695149.041211.541817.3121.921110.5821.9200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5259.622548.08611.54917.3111.9259.6211.9200.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5235.772650.00611.54917.3111.92611.5411.9200.00
หลักสูตร 4 ปี567173.0023741.806411.2911620.46325.648314.64173.0010.18
1. สาขาวิชาพืชไร่8400.003946.431214.291315.4844.761315.4833.5700.00
2. สาขาวิชาพืชสวน222125.419040.542511.264922.07125.413013.5141.8000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12121.655847.931411.572218.1875.791512.4032.4800.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2913.451034.4826.90724.1426.90413.79310.3400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4324.651637.21511.631227.9112.33613.9512.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.001432.5649.301227.9136.98818.6012.3312.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2500.001040.0028.0014.00312.00728.0028.0000.00
ภาคสมทบ7057.141927.141115.711622.8668.5768.5745.7134.29
หลักสูตร 2 ปี7057.141927.141115.711622.8668.5768.5745.7134.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7057.141927.141115.711622.8668.5768.5745.7134.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10121.982928.711211.882827.721110.891514.8543.9600.00
ภาคปกติ10121.982928.711211.882827.721110.891514.8543.9600.00
หลักสูตร 4 ปี10121.982928.711211.882827.721110.891514.8543.9600.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10121.982928.711211.882827.721110.891514.8543.9600.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20883.858540.872512.024421.1594.333315.8741.9200.00
ภาคปกติ20883.858540.872512.024421.1594.333315.8741.9200.00
หลักสูตร 2 ปี5835.172339.66712.071118.9723.451220.6900.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.00758.3318.33325.0018.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3126.451238.71412.90412.9013.23825.8100.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.67426.67213.33426.6700.00426.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15053.336241.331812.003322.0074.672114.0042.6700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15053.336241.331812.003322.0074.672114.0042.6700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10643.773028.301211.322624.5387.552018.8754.7210.94
ภาคปกติ10643.773028.301211.322624.5387.552018.8754.7210.94
หลักสูตร 2 ปี3126.451135.48412.90722.5826.45412.9000.0013.23
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3126.451135.48412.90722.5826.45412.9000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี1400.00642.8600.00214.2900.00321.43321.4300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1400.00642.8600.00214.2900.00321.43321.4300.00
หลักสูตร 5 ปี6123.281321.31813.111727.8769.841321.3123.2800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3113.23722.58412.901032.2626.45516.1326.4500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3013.33620.00413.33723.33413.33826.6700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20920.965325.363014.355224.882311.003818.1894.3120.96
ภาคปกติ20920.965325.363014.355224.882311.003818.1894.3120.96
หลักสูตร 2 ปี3313.031236.3613.03824.24412.12618.1813.0300.00
1. สาขาวิชาการประมง3313.031236.3613.03824.24412.12618.1813.0300.00
หลักสูตร 4 ปี17610.574123.302916.484425.001910.803218.1884.5521.14
1. สาขาวิชาการประมง12300.002822.762117.073427.64118.942217.8964.8810.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5311.891324.53815.091018.87815.091018.8723.7711.89
บริหารธุรกิจ928272.9131233.6211912.8222424.14697.4415116.27252.6910.11
ภาคปกติ928272.9131233.6211912.8222424.14697.4415116.27252.6910.11
หลักสูตร 2 ปี10176.934342.57109.902221.7832.971514.8510.9900.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5935.082745.76711.861016.9523.391016.9500.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4249.521638.1037.141228.5712.38511.9012.3800.00
หลักสูตร 4 ปี827202.4226932.5310913.1820224.43667.9813616.44242.9010.12
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20131.496029.852210.955527.362110.453115.4294.4800.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18742.146333.692513.374021.39147.493619.2552.6700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20162.997637.813316.424321.39125.972612.9441.9910.50
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14753.404933.331912.933725.1785.442517.0142.7200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9122.202123.081010.992729.671112.091819.7822.2000.00
เศรษฐศาสตร์33082.4212437.58309.096419.39288.486218.79133.9410.30
ภาคปกติ33082.4212437.58309.096419.39288.486218.79133.9410.30
หลักสูตร 4 ปี27762.1711240.43248.665519.86227.944917.6982.8910.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9511.054244.2188.422122.1166.321515.7922.1100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8633.493338.37910.471820.9366.981315.1244.6500.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9622.083738.5477.291616.671010.422121.8822.0811.04
หลักสูตร 5 ปี5323.771222.64611.32916.98611.321324.5359.4300.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5323.771222.64611.32916.98611.321324.5359.4300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21352.356831.922712.685726.76188.453315.4952.3500.00
ภาคปกติ21352.356831.922712.685726.76188.453315.4952.3500.00
หลักสูตร 2 ปี5635.362442.8658.931323.2135.36712.5011.7900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5635.362442.8658.931323.2135.36712.5011.7900.00
หลักสูตร 4 ปี15721.274428.032214.014428.03159.552616.5642.5500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11121.803228.832018.022724.321210.811412.6143.6000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4600.001226.0924.351736.9636.521226.0900.0000.00
ศิลปศาสตร์13075.383023.08107.693426.151410.773023.0853.8500.00
ภาคปกติ13075.383023.08107.693426.151410.773023.0853.8500.00
หลักสูตร 4 ปี13075.383023.08107.693426.151410.773023.0853.8500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8256.102024.3967.321821.951113.411923.1733.6600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4824.171020.8348.331633.3336.251122.9224.1700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7811.282025.6456.411620.51911.541924.36810.2600.00
ภาคปกติ7811.282025.6456.411620.51911.541924.36810.2600.00
หลักสูตร 4 ปี7811.282025.6456.411620.51911.541924.36810.2600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7811.282025.6456.411620.51911.541924.36810.2600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28462.1110536.973211.275920.77186.345017.61144.9300.00
ภาคปกติ28462.1110536.973211.275920.77186.345017.61144.9300.00
หลักสูตร 4 ปี28462.1110536.973211.275920.77186.345017.61144.9300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6811.472029.41710.291927.9468.82913.2468.8200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5823.452237.93813.791322.4146.90712.0723.4500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7134.232433.80912.681419.7268.451318.3122.8200.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4400.002147.7349.09613.6400.001125.0024.5500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.001841.8649.30716.2824.651023.2624.6500.00
วิทยาศาสตร์397102.5214235.775012.598621.66276.806616.62164.0300.00
ภาคปกติ397102.5214235.775012.598621.66276.806616.62164.0300.00
หลักสูตร 4 ปี397102.5214235.775012.598621.66276.806616.62164.0300.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10022.002727.001212.001919.001111.002424.0055.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4624.351430.43510.871430.4336.52613.0424.3500.00
3. สาขาวิชาเคมี5700.003052.6335.261119.3011.75814.0447.0200.00
4. สาขาวิชาสถิติ1915.26947.3715.26315.7915.26315.7915.2600.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.002253.6637.32819.5124.88614.6300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5411.851324.071120.371425.93611.11611.1135.5600.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4237.141433.33716.671126.1912.38511.9012.3800.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.00735.00525.0015.0015.00525.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1800.00633.33316.67527.7815.56316.6700.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22773.088135.682912.784921.59104.413917.18125.2900.00
ภาคปกติ22773.088135.682912.784921.59104.413917.18125.2900.00
หลักสูตร 4 ปี22773.088135.682912.784921.59104.413917.18125.2900.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11043.644540.911311.822018.1843.641715.4576.3600.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11732.563630.771613.682924.7965.132218.8054.2700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34672.0212335.554412.726117.63298.386418.50174.9110.29
ภาคปกติ34672.0212335.554412.726117.63298.386418.50174.9110.29
หลักสูตร 2 ปี4400.001943.1812.27613.6449.091125.0024.5512.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.001052.6315.26421.0515.26315.7900.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2500.00936.0000.0028.00312.00832.0028.0014.00
หลักสูตร 4 ปี30272.3210434.444314.245518.21258.285317.55154.9700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2900.001448.28413.79620.6913.45310.3413.4500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00952.94211.76211.7615.8815.88211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00225.00225.00112.50112.50225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3400.00720.59720.5938.82411.761132.3525.8800.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5911.691627.12915.251016.95610.171322.0346.7800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4300.001739.5349.301227.91613.9549.3000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2613.85830.77311.54623.08311.54415.3813.8500.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1317.69215.38323.0817.6917.69430.7717.6900.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7345.482939.73912.331419.1822.741115.0745.4800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13321.506649.62139.772317.2943.012115.7932.2610.75
ภาคปกติ13321.506649.62139.772317.2943.012115.7932.2610.75
หลักสูตร 2 ปี2613.851557.6913.85519.2300.00415.3800.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1616.25956.2516.25318.7500.00212.5000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.0000.00125.0000.00250.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00583.3300.00116.6700.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10710.935147.661211.211816.8243.741715.8932.8010.93
1. สาขาวิชาการประมง2400.001250.00312.50312.5000.00625.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.00743.7500.00425.0016.25212.5016.2516.25
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.00763.6400.0019.0919.0919.0919.0900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.00956.25212.50318.7500.00212.5000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4012.501640.00717.50717.5025.00615.0012.5000.00