เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2494219.911,41233.2350411.8686120.262716.3861214.401573.69110.26
ภาคปกติ4,2014179.931,39433.1849811.8585320.302696.4060414.381553.69110.26
ภาคสมทบ4848.331837.50612.50816.6724.17816.6724.1700.00
ผลิตกรรมการเกษตร7297710.5628238.689112.4813818.93375.087510.29263.5730.41
ภาคปกติ6817310.7226438.778512.4813019.09355.14679.84243.5230.44
หลักสูตร 2 ปี1351813.335641.481511.111914.0796.67118.1575.1900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่65913.853046.1546.151015.3834.6257.6946.1500.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร70912.862637.141115.71912.8668.5768.5734.2900.00
หลักสูตร 4 ปี5465510.0720838.107012.8211120.33264.765610.26173.1130.55
1. สาขาวิชาพืชไร่8666.983338.371517.441719.7755.81910.4711.1600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2232511.219643.052310.313817.04104.48219.4283.5920.90
3. สาขาวิชาอารักขาพืช84910.713136.901214.292226.1933.5767.1411.1900.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34411.761029.41514.71823.5338.8238.8212.9400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42511.901842.8637.14921.4324.7637.1424.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5335.661630.19611.321324.5311.891120.7535.6600.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24312.50416.67625.00416.6728.33312.5014.1714.17
ภาคสมทบ4848.331837.50612.50816.6724.17816.6724.1700.00
หลักสูตร 2 ปี4848.331837.50612.50816.6724.17816.6724.1700.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4848.331837.50612.50816.6724.17816.6724.1700.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1412618.444028.37107.093222.70117.801812.7721.4221.42
ภาคปกติ1412618.444028.37107.093222.70117.801812.7721.4221.42
หลักสูตร 2 ปี211361.9029.5214.7629.5214.7629.5200.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211361.9029.5214.7629.5214.7629.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1201310.833831.6797.503025.00108.331613.3321.6721.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1201310.833831.6797.503025.00108.331613.3321.6721.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253166.3211445.062911.463915.42166.322610.28124.7410.40
ภาคปกติ253166.3211445.062911.463915.42166.322610.28124.7410.40
หลักสูตร 2 ปี8533.534249.411011.761315.2967.0655.8867.0600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2827.141450.00310.71414.29310.7100.0027.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3612.781850.0038.33616.6712.78411.1138.3300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.001047.62419.05314.2929.5214.7614.7600.00
หลักสูตร 4 ปี168137.747242.861911.312615.48105.952112.5063.5710.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168137.747242.861911.312615.48105.952112.5063.5710.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8344.822428.92910.841619.2856.021821.6978.4300.00
ภาคปกติ8344.822428.92910.841619.2856.021821.6978.4300.00
หลักสูตร 2 ปี17317.65635.29211.76317.6515.88211.7600.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17317.65635.29211.76317.6515.88211.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1900.00421.0515.26526.3215.26736.8415.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.00421.0515.26526.3215.26736.8415.2600.00
หลักสูตร 5 ปี4712.131429.79612.77817.0236.38919.15612.7700.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2613.85830.77311.54415.3813.85519.23415.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.00628.57314.29419.0529.52419.0529.5200.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ189105.295328.042613.763820.112111.113216.9394.7600.00
ภาคปกติ189105.295328.042613.763820.112111.113216.9394.7600.00
หลักสูตร 2 ปี2300.00626.09313.04417.3928.70626.0928.7000.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.00626.09313.04417.3928.70626.0928.7000.00
หลักสูตร 4 ปี166106.024728.312313.863420.481911.452615.6674.2200.00
1. สาขาวิชาการประมง10077.003030.001717.001717.0099.001616.0044.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6634.551725.7669.091725.761015.151015.1534.5500.00
บริหารธุรกิจ83710612.6627632.979711.5916219.35546.4512514.93172.0300.00
ภาคปกติ83710612.6627632.979711.5916219.35546.4512514.93172.0300.00
หลักสูตร 2 ปี9399.683133.331212.902122.5888.601010.7522.1500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี64710.942335.94710.941625.0057.8146.2523.1300.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2926.90827.59517.24517.24310.34620.6900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7449713.0424532.938511.4214118.95466.1811515.46152.0200.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178147.875631.462413.483921.91105.623016.8552.8100.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1843116.854625.002513.593720.11115.983016.3042.1700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี162169.886439.51159.263018.52138.022112.9631.8500.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1702917.066437.65169.412715.88105.882212.9421.1800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50714.001530.00510.00816.0024.001224.0012.0000.00
เศรษฐศาสตร์2493413.657028.112710.844819.28145.624518.07104.0210.40
ภาคปกติ2493413.657028.112710.844819.28145.624518.07104.0210.40
หลักสูตร 4 ปี2222913.066629.732511.264118.47146.313817.1283.6010.45
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์821619.511720.7378.541821.9578.541417.0733.6600.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8489.522833.33910.711619.0544.761416.6755.9500.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5658.932137.50916.07712.5035.361017.8600.0011.79
หลักสูตร 5 ปี27518.52414.8127.41725.9300.00725.9327.4100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27518.52414.8127.41725.9300.00725.9327.4100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2594718.157428.572911.205521.24145.413212.3672.7010.39
ภาคปกติ2594718.157428.572911.205521.24145.413212.3672.7010.39
หลักสูตร 2 ปี8278.543137.801012.201619.5144.881315.8511.2200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8278.543137.801012.201619.5144.881315.8511.2200.00
หลักสูตร 4 ปี1774022.604324.291910.733922.03105.651910.7363.3910.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041413.462927.881514.422322.1254.811514.4232.8800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53611.321426.4247.551630.1959.4347.5535.6611.89
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19184.195026.182513.094724.61157.853920.4263.1410.52
ภาคปกติ19184.195026.182513.094724.61157.853920.4263.1410.52
หลักสูตร 4 ปี19184.195026.182513.094724.61157.853920.4263.1410.52
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11043.642522.731715.453229.09109.091816.3643.6400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8144.942530.8689.881518.5256.172125.9322.4711.23
สารสนเทศและการสื่อสาร8644.651922.0955.811922.0989.302225.58910.4700.00
ภาคปกติ8644.651922.0955.811922.0989.302225.58910.4700.00
หลักสูตร 4 ปี8644.651922.0955.811922.0989.302225.58910.4700.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8644.651922.0955.811922.0989.302225.58910.4700.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245176.949137.143213.064819.59156.123213.06104.0800.00
ภาคปกติ245176.949137.143213.064819.59156.123213.06104.0800.00
หลักสูตร 4 ปี245176.949137.143213.064819.59156.123213.06104.0800.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6968.702536.23811.591623.1922.90811.5945.8000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4924.081632.65510.201122.45612.24918.3700.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7456.763040.5468.111722.9745.41810.8145.4100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20315.00735.00315.0015.0015.00420.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3313.031339.391030.3039.0926.0639.0913.0300.00
วิทยาศาสตร์302258.288427.813712.256621.85206.625518.21134.3020.66
ภาคปกติ302258.288427.813712.256621.85206.625518.21134.3020.66
หลักสูตร 4 ปี302258.288427.813712.256621.85206.625518.21134.3020.66
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11087.273027.271311.822320.91109.091917.2776.3600.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40410.001640.00615.00820.0012.50512.5000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี46510.871123.91919.571021.7436.52817.3900.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ12325.00216.67325.00325.0000.0018.3300.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2514.00728.0028.00416.0028.00624.00312.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4624.351430.4336.52919.5748.701123.9124.3512.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00222.22111.11555.5600.00111.1100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7228.5700.0000.00342.8600.00114.29114.2900.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00228.5700.00114.2900.00342.8600.00114.29
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248187.267931.853012.105722.98124.844016.13124.8400.00
ภาคปกติ248187.267931.853012.105722.98124.844016.13124.8400.00
หลักสูตร 4 ปี248187.267931.853012.105722.98124.844016.13124.8400.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12675.564233.331713.493023.8132.382116.6764.7600.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122119.023730.331310.662722.1397.381915.5764.9200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316257.9111737.03319.817222.78206.333711.71144.4300.00
ภาคปกติ316257.9111737.03319.817222.78206.333711.71144.4300.00
หลักสูตร 2 ปี1317.69753.8517.69215.3817.6917.6900.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1317.69753.8517.69215.3817.6917.6900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี303247.9211036.30309.907023.10196.273611.88144.6200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.33625.00416.67729.1728.33312.5000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.88741.18317.65211.7615.8815.88211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00333.33222.22333.33111.1100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19315.79736.84210.53315.7915.26210.5315.2600.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17423.53317.65211.76635.2900.00211.7600.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์55610.911730.9123.641221.8247.271120.0035.4500.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.331343.33310.00516.6726.67516.6713.3300.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00228.57114.29228.5700.00228.5700.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2328.70939.13417.39417.3928.7014.3514.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.00337.50112.50112.5000.00112.50225.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9155.493942.8666.592325.2766.5988.7944.4000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12143.313932.232621.492419.8397.441613.2232.4800.00
ภาคปกติ12143.313932.232621.492419.8397.441613.2232.4800.00
หลักสูตร 2 ปี2200.001150.00418.18418.1814.5514.5514.5500.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.00746.67320.00320.0016.6700.0016.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00457.14114.29114.2900.00114.2900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9944.042828.282222.222020.2088.081515.1522.0200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2300.00521.74521.74417.39313.04521.7414.3500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2114.76419.05628.57838.1014.7600.0014.7600.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9111.11111.11444.44333.3300.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.00535.71214.29214.29214.29321.4300.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.251340.63515.6339.3826.25721.8800.0000.00