เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 28 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2973019.131,07432.5840512.2867820.562256.8251215.53993.0030.09
ภาคปกติ3,2422858.791,05932.6739912.3166620.542246.9150915.70972.9930.09
ภาคสมทบ551629.091527.27610.911221.8211.8235.4523.6400.00
ผลิตกรรมการเกษตร598559.2021936.627612.7111519.23386.357712.88183.0100.00
ภาคปกติ543397.1820437.577012.8910318.97376.817413.63162.9500.00
หลักสูตร 2 ปี1271310.245341.731612.602318.1197.09107.8732.3600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59610.172338.98915.251220.3458.4735.0811.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68710.293044.12710.291116.1845.88710.2922.9400.00
หลักสูตร 4 ปี416266.2515136.305412.988019.23286.736415.38133.1300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6300.003758.73914.291015.8746.3534.7600.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน189147.416534.392915.344322.7584.232613.7642.1200.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4536.671431.11715.56511.1148.891022.2224.4400.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69861.54215.38215.3800.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21314.29419.05314.29733.3314.7629.5214.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6557.691624.6234.62913.85812.311929.2357.6900.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00735.0015.00420.00315.00420.0015.0000.00
ภาคสมทบ551629.091527.27610.911221.8211.8235.4523.6400.00
หลักสูตร 2 ปี551629.091527.27610.911221.8211.8235.4523.6400.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)551629.091527.27610.911221.8211.8235.4523.6400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1711911.114828.071911.113922.81148.192715.7952.9200.00
ภาคปกติ1711911.114828.071911.113922.81148.192715.7952.9200.00
หลักสูตร 2 ปี1071312.152725.231211.212624.30109.351715.8921.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071312.152725.231211.212624.30109.351715.8921.8700.00
หลักสูตร 4 ปี6469.382132.81710.941320.3146.251015.6334.6900.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6469.382132.81710.941320.3146.251015.6334.6900.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2402410.008635.832811.674016.67208.333715.4241.6710.42
ภาคปกติ2402410.008635.832811.674016.67208.333715.4241.6710.42
หลักสูตร 2 ปี931516.133840.8666.451111.8399.681212.9022.1500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.86932.1413.57414.2927.14725.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.561840.0048.8948.89613.3348.8924.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.001155.0015.00315.0015.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14796.124832.652214.972919.73117.482517.0121.3610.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14796.124832.652214.972919.73117.482517.0121.3610.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11054.553027.2798.182522.7365.452724.5587.2700.00
ภาคปกติ11054.553027.2798.182522.7365.452724.5587.2700.00
หลักสูตร 2 ปี2015.00840.00420.00210.00210.00315.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2015.00840.00420.00210.00210.00315.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2314.35626.0914.35521.7428.70626.0928.7000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.35626.0914.35521.7428.70626.0928.7000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481623.8845.971826.8722.991826.8768.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.13825.0026.25618.7526.251031.2539.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.71822.8625.711234.2900.00822.8638.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11187.214237.841513.511816.2265.411513.5176.3100.00
ภาคปกติ11187.214237.841513.511816.2265.411513.5176.3100.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231238.71516.13722.5813.2326.4539.6800.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231238.71516.13722.5813.2326.4539.6800.00
หลักสูตร 4 ปี8078.753037.501012.501113.7556.251316.2545.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง5147.842141.18917.65713.7335.88611.7611.9600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29310.34931.0313.45413.7926.90724.14310.3400.00
บริหารธุรกิจ6137712.5620433.286410.4413421.86345.558814.36121.9600.00
ภาคปกติ6137712.5620433.286410.4413421.86345.558814.36121.9600.00
หลักสูตร 2 ปี891314.613741.5788.991516.8544.491112.3611.1200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.002550.00510.0048.0036.00510.0012.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39615.381230.7737.691128.2112.56615.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5246412.2116731.875610.6911922.71305.737714.69112.1000.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14396.294632.171711.893625.1796.292316.0832.1000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1632817.184829.45148.593823.3184.912515.3421.2300.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1391812.954935.251410.072618.71107.191812.9542.8800.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)55712.731629.09814.551221.8235.45814.5511.8200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2428.33833.33312.50729.1700.00312.5014.1700.00
เศรษฐศาสตร์1291713.183224.812015.502519.38118.531713.1875.4300.00
ภาคปกติ1291713.183224.812015.502519.38118.531713.1875.4300.00
หลักสูตร 4 ปี1191714.293126.051714.292420.1797.561512.6165.0400.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33927.271030.30515.15412.1200.00515.1500.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36513.89616.67616.67719.44513.89411.1138.3300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5036.001530.00612.001326.0048.00612.0036.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00330.00110.00220.00220.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00330.00110.00220.00220.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1972010.154824.373517.774623.352110.662311.6842.0300.00
ภาคปกติ1972010.154824.373517.774623.352110.662311.6842.0300.00
หลักสูตร 2 ปี59711.861627.121016.951016.95915.25711.8600.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว59711.861627.121016.951016.95915.25711.8600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี138139.423223.192518.123626.09128.701611.5942.9000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071110.282725.231715.892523.36109.351514.0221.8700.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3126.45516.13825.811135.4826.4513.2326.4500.00
ศิลปศาสตร์20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
ภาคปกติ20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
หลักสูตร 4 ปี20073.505326.502311.504422.00168.005025.0063.0010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8622.332326.7455.811820.9378.142731.4033.4911.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.463026.791816.072623.2187.142219.6432.6800.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10033.003232.0099.002525.0055.002222.0044.0000.00
ภาคปกติ10033.003232.0099.002525.0055.002222.0044.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10033.003232.0099.002525.0055.002222.0044.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10033.003232.0099.002525.0055.002222.0044.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1651911.525432.732414.552716.3653.033219.3942.4200.00
ภาคปกติ1651911.525432.732414.552716.3653.033219.3942.4200.00
หลักสูตร 4 ปี1651911.525432.732414.552716.3653.033219.3942.4200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5658.932544.641425.00916.0700.0023.5711.7900.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2328.70834.78313.0428.7000.00834.7800.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.961527.7859.26712.9623.701731.4811.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52419.0514.76628.5729.52419.0529.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11327.27218.1819.09327.2719.0919.0900.0000.00
วิทยาศาสตร์1832815.305831.692010.933016.39158.202714.7542.1910.55
ภาคปกติ1832815.305831.692010.933016.39158.202714.7542.1910.55
หลักสูตร 4 ปี1832815.305831.692010.933016.39158.202714.7542.1910.55
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7057.141927.14912.861217.1468.571825.7111.4300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17211.76952.9415.88423.5300.0000.0015.8800.00
3. สาขาวิชาเคมี21733.33628.5729.5229.5200.0029.5214.7614.76
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.6700.00116.6700.00116.6700.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20525.00945.00315.0015.0015.0015.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.941029.41411.76926.47720.5938.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10330.00330.00110.00110.00110.0000.00110.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222104.507232.433113.965524.77135.863113.96104.5000.00
ภาคปกติ222104.507232.433113.965524.77135.863113.96104.5000.00
หลักสูตร 4 ปี222104.507232.433113.965524.77135.863113.96104.5000.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11076.363935.451513.643229.0921.821210.9132.7300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11232.683329.461614.292320.54119.821916.9676.2500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
ภาคปกติ17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
หลักสูตร 4 ปี17363.476839.31179.833520.23169.252514.4563.4700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00444.4400.00111.11111.11111.11222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00330.0000.00110.00330.00220.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00228.5700.00114.29228.57114.29114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.7516.25318.7516.25212.5016.2500.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55418.18313.64836.3614.55418.1814.5500.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00538.46215.38215.3817.69323.0800.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00457.14228.57114.2900.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00440.0000.00220.00110.00330.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00120.00120.00120.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233346.48811.271521.1345.6379.8611.4100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8533.532832.941517.652023.5355.881416.4700.0000.00
ภาคปกติ8533.532832.941517.652023.5355.881416.4700.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171041.67520.83312.5014.17416.6700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00233.33116.67116.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00660.00110.00110.0000.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00225.00112.5000.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6123.281829.511016.391727.8746.561016.3900.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.6700.00233.33116.67233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00433.33325.00216.6700.00325.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00120.00240.00120.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.76529.41317.65423.53211.7615.8800.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.00733.3329.52838.1014.76314.2900.0000.00