เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 32 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คิดว่ารู้จักดีมากคิดว่ารู้จักดีน้อยคิดว่ารู้จักปากกลางไม่รู้จักมาก่อนอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731795.6441813.172,28972.142477.78401.26
ภาคปกติ3,1221765.6441013.132,25572.232417.72401.28
ภาคสมทบ5135.88815.693466.67611.7600.00
ผลิตกรรมการเกษตร584386.518013.7040769.69539.0861.03
ภาคปกติ533356.577213.5137369.98478.8261.13
หลักสูตร 2 ปี12753.941914.968365.351914.9610.79
1. สาขาวิชาพืชไร่5935.08813.564169.49711.8600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.941116.184261.761217.6511.47
หลักสูตร 4 ปี406307.395313.0529071.43286.9051.23
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.5269.524368.25812.7000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน184115.981910.3314277.17105.4321.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4436.8212.273681.8224.5524.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.00433.33866.6700.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2000.00420.001470.00210.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631015.871726.983149.2146.3511.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00210.001680.00210.0000.00
ภาคสมทบ5135.88815.693466.67611.7600.00
หลักสูตร 2 ปี5135.88815.693466.67611.7600.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5135.88815.693466.67611.7600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164116.712012.2010966.462012.2042.44
ภาคปกติ164116.712012.2010966.462012.2042.44
หลักสูตร 2 ปี10254.901312.757068.631211.7621.96
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10254.901312.757068.631211.7621.96
หลักสูตร 4 ปี6269.68711.293962.90812.9023.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6269.68711.293962.90812.9023.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239135.442912.1317874.48166.6931.26
ภาคปกติ239135.442912.1317874.48166.6931.26
หลักสูตร 2 ปี9366.451313.986266.671010.7522.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.57414.292175.0027.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4548.89817.782657.78511.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.0015.001575.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14674.791610.9611679.4564.1110.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14674.791610.9611679.4564.1110.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10921.831311.938275.231110.0910.92
ภาคปกติ10921.831311.938275.231110.0910.92
หลักสูตร 2 ปี2000.00210.001470.00420.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00210.001470.00420.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2229.09313.641672.7314.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2229.09313.641672.7314.5500.00
หลักสูตร 5 ปี6700.00811.945277.6168.9611.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3200.00515.632681.2513.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3500.0038.572674.29514.2912.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10721.871514.027872.901211.2100.00
ภาคปกติ10721.871514.027872.901211.2100.00
หลักสูตร 2 ปี3113.23722.581858.06516.1300.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.23722.581858.06516.1300.00
หลักสูตร 4 ปี7611.32810.536078.9579.2100.00
1. สาขาวิชาการประมง4912.04612.243877.5548.1600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.0027.412281.48311.1100.00
บริหารธุรกิจ567356.176411.2942274.43407.0561.06
ภาคปกติ567356.176411.2942274.43407.0561.06
หลักสูตร 2 ปี8622.331011.636272.091112.7911.16
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.00612.003978.0024.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.00411.112363.89925.0000.00
หลักสูตร 4 ปี481336.865411.2336074.84296.0351.04
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13996.472215.8310071.9464.3221.44
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144117.64139.0311177.0874.8621.39
3. สาขาวิชาการบัญชี12875.4797.039977.34129.3810.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4836.25816.673470.8336.2500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22313.6429.091672.7314.5500.00
เศรษฐศาสตร์11654.31108.629481.0354.3121.72
ภาคปกติ11654.31108.629481.0354.3121.72
หลักสูตร 4 ปี10643.77109.438681.1343.7721.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2600.00519.232076.9200.0013.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3313.03412.122678.7913.0313.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4736.3812.134085.1136.3800.00
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.00880.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.00880.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194115.672613.4014373.71115.6731.55
ภาคปกติ194115.672613.4014373.71115.6731.55
หลักสูตร 2 ปี5835.17610.344679.3135.1700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5835.17610.344679.3135.1700.00
หลักสูตร 4 ปี13685.882014.719771.3285.8832.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10676.601615.097671.7043.7732.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3013.33413.332170.00413.3300.00
ศิลปศาสตร์200105.002412.0014170.502211.0031.50
ภาคปกติ200105.002412.0014170.502211.0031.50
หลักสูตร 4 ปี200105.002412.0014170.502211.0031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8655.811112.796474.4266.9800.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.461311.617768.751412.5032.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9755.151111.347274.2399.2800.00
ภาคปกติ9755.151111.347274.2399.2800.00
หลักสูตร 4 ปี9755.151111.347274.2399.2800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9755.151111.347274.2399.2800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15885.063220.2510767.7274.4342.53
ภาคปกติ15885.063220.2510767.7274.4342.53
หลักสูตร 4 ปี15885.063220.2510767.7274.4342.53
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5523.64916.364174.5523.6411.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2200.00418.181777.2714.5500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5235.771121.153465.3823.8523.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52628.571152.3814.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.50225.00450.00112.5000.00
วิทยาศาสตร์16284.942917.9011369.75106.1721.23
ภาคปกติ16284.942917.9011369.75106.1721.23
หลักสูตร 4 ปี16284.942917.9011369.75106.1721.23
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6734.48811.945277.6134.4811.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1500.00426.671066.6716.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี15213.33320.00960.0016.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.00240.00240.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15213.3316.671280.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.94823.532058.82514.7100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00114.29685.7100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218135.963214.6815972.94125.5020.92
ภาคปกติ218135.963214.6815972.94125.5020.92
หลักสูตร 4 ปี218135.963214.6815972.94125.5020.92
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10954.591412.848275.2365.5021.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10987.341816.517770.6465.5000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173148.092212.7212572.25105.7821.16
ภาคปกติ173148.092212.7212572.25105.7821.16
หลักสูตร 4 ปี173148.092212.7212572.25105.7821.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00222.22777.7800.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.00110.00990.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00457.14228.5700.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.00212.501275.0016.2516.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.5500.001986.3629.0900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.691076.92215.3800.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00114.29685.7100.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.00220.00440.00220.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00360.00120.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711014.081115.494969.0100.0011.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.33266.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.711112.945969.41910.5922.35
ภาคปกติ8544.711112.945969.41910.5922.35
หลักสูตร 2 ปี2414.17312.501666.67312.5014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.67233.33116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00110.00770.00220.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00112.50787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.92813.114370.4969.8411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67466.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.00975.00216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00240.00360.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00317.651270.5915.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5229.521571.4329.5200.00