เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 32 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คิดว่ารู้จักดีมากคิดว่ารู้จักดีน้อยคิดว่ารู้จักปากกลางไม่รู้จักมาก่อนอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312395.3968015.353,27173.822405.4210.02
ภาคปกติ4,3612305.2767615.503,22073.842345.3710.02
ภาคสมทบ70912.8645.715172.8668.5700.00
ผลิตกรรมการเกษตร741435.8011715.7954072.87415.5300.00
ภาคปกติ671345.0711316.8448972.88355.2200.00
หลักสูตร 2 ปี10432.882019.237471.1576.7300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5223.851019.233567.3159.6200.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5211.921019.233975.0023.8500.00
หลักสูตร 4 ปี567315.479316.4041573.19284.9400.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8455.951720.245869.0544.7600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22283.604520.2715569.82146.3100.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12154.131714.059175.2186.6100.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29413.79413.791965.5226.9000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4300.0024.654195.3500.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43818.60716.282865.1200.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2514.0014.002392.0000.0000.00
ภาคสมทบ70912.8645.715172.8668.5700.00
หลักสูตร 2 ปี70912.8645.715172.8668.5700.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)70912.8645.715172.8668.5700.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10110.991211.888483.1743.9600.00
ภาคปกติ10110.991211.888483.1743.9600.00
หลักสูตร 4 ปี10110.991211.888483.1743.9600.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10110.991211.888483.1743.9600.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20873.373617.3115373.56125.7700.00
ภาคปกติ20873.373617.3115373.56125.7700.00
หลักสูตร 2 ปี5835.171322.413560.34712.0700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1218.33216.67758.33216.6700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3100.00825.812064.5239.6800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15213.33320.00853.33213.3300.00
หลักสูตร 4 ปี15042.672315.3311878.6753.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15042.672315.3311878.6753.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10654.721816.987570.7587.5500.00
ภาคปกติ10654.721816.987570.7587.5500.00
หลักสูตร 2 ปี3139.68516.132270.9713.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3139.68516.132270.9713.2300.00
หลักสูตร 4 ปี1400.00321.431071.4317.1400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1400.00321.431071.4317.1400.00
หลักสูตร 5 ปี6123.281016.394370.4969.8400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3113.23929.031858.0639.6800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3013.3313.332583.33310.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209157.182813.4014971.29167.6610.48
ภาคปกติ209157.182813.4014971.29167.6610.48
หลักสูตร 2 ปี3339.0939.092060.61721.2100.00
1. สาขาวิชาการประมง3339.0939.092060.61721.2100.00
หลักสูตร 4 ปี176126.822514.2012973.3095.1110.57
1. สาขาวิชาการประมง12364.882016.268871.5497.3200.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง53611.3259.434177.3600.0011.89
บริหารธุรกิจ928434.6313514.5571076.51404.3100.00
ภาคปกติ928434.6313514.5571076.51404.3100.00
หลักสูตร 2 ปี10143.962019.807170.3065.9400.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5923.39915.254576.2735.0800.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4224.761126.192661.9037.1400.00
หลักสูตร 4 ปี827394.7211513.9163977.27344.1100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20183.983115.4215275.62104.9800.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18794.813016.0414074.8784.2800.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20162.992512.4416381.0973.4800.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14764.081812.2411779.5964.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911010.991112.096773.6333.3000.00
เศรษฐศาสตร์330103.034613.9425075.76247.2700.00
ภาคปกติ330103.034613.9425075.76247.2700.00
หลักสูตร 4 ปี27793.253813.7220774.73238.3000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9533.161010.537376.8499.4700.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8611.161213.956575.5889.3000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9655.211616.676971.8866.2500.00
หลักสูตร 5 ปี5311.89815.094381.1311.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5311.89815.094381.1311.8900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว213136.104119.2514869.48115.1600.00
ภาคปกติ213136.104119.2514869.48115.1600.00
หลักสูตร 2 ปี5658.931119.643766.0735.3600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5658.931119.643766.0735.3600.00
หลักสูตร 4 ปี15785.103019.1111170.7085.1000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11154.502219.827870.2765.4100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4636.52817.393371.7424.3500.00
ศิลปศาสตร์13064.622116.159875.3853.8500.00
ภาคปกติ13064.622116.159875.3853.8500.00
หลักสูตร 4 ปี13064.622116.159875.3853.8500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8267.321214.636174.3933.6600.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4800.00918.753777.0824.1700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร781316.671114.104962.8256.4100.00
ภาคปกติ781316.671114.104962.8256.4100.00
หลักสูตร 4 ปี781316.671114.104962.8256.4100.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล781316.671114.104962.8256.4100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284144.934114.4421676.06134.5800.00
ภาคปกติ284144.934114.4421676.06134.5800.00
หลักสูตร 4 ปี284144.934114.4421676.06134.5800.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6822.941014.715276.4745.8800.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5846.90813.794374.1435.1700.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7122.821115.495577.4634.2300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4436.82818.183272.7312.2700.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4336.9849.303479.0724.6500.00
วิทยาศาสตร์397143.535614.1130777.33205.0400.00
ภาคปกติ397143.535614.1130777.33205.0400.00
หลักสูตร 4 ปี397143.535614.1130777.33205.0400.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10044.002121.006868.0077.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4612.17919.573678.2600.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี5723.51610.534985.9600.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1900.00210.531789.4700.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4124.8849.763482.9312.4400.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5423.70814.814074.0747.4100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4224.7612.383276.19716.6700.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2000.0015.001995.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.56422.221266.6715.5600.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227187.934419.3815869.6073.0800.00
ภาคปกติ227187.934419.3815869.6073.0800.00
หลักสูตร 4 ปี227187.934419.3815869.6073.0800.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11032.732522.737870.9143.6400.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1171512.821916.248068.3832.5600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346288.095315.3224370.23226.3600.00
ภาคปกติ346288.095315.3224370.23226.3600.00
หลักสูตร 2 ปี441227.27613.642556.8212.2700.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.00526.321368.4215.2600.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)251248.0014.001248.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302165.304715.5621872.19216.9500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.45517.241965.52413.7900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0015.881694.1200.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00450.00337.50112.5000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3412.94720.592676.4700.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5946.781423.733864.4135.0800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4336.98613.953172.0936.9800.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2627.69311.541973.0827.6900.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13215.3800.001076.9217.6900.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7334.1179.595676.7179.5900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13396.772115.799168.42129.0200.00
ภาคปกติ13396.772115.799168.42129.0200.00
หลักสูตร 2 ปี2600.00519.231661.54519.2300.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.00212.50956.25531.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00233.33466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10798.411614.957570.0976.5400.00
1. สาขาวิชาการประมง2400.00312.501979.1728.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.0016.251381.25212.5000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11327.27218.18654.5500.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.251381.2500.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40410.00922.502460.0037.5000.00