เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 32 แสดงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คิดว่ารู้จักดีมากคิดว่ารู้จักดีน้อยคิดว่ารู้จักปากกลางไม่รู้จักมาก่อนอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971795.4341812.682,28869.402477.491655.00
ภาคปกติ3,2421765.4341012.652,25469.522417.431614.97
ภาคสมทบ5535.45814.553461.82610.9147.27
ผลิตกรรมการเกษตร598386.358013.3840667.89538.86213.51
ภาคปกติ543356.457213.2637268.51478.66173.13
หลักสูตร 2 ปี12753.941914.968365.351914.9610.79
1. สาขาวิชาพืชไร่5935.08813.564169.49711.8600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6822.941116.184261.761217.6511.47
หลักสูตร 4 ปี416307.215312.7428969.47286.73163.85
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.5269.524368.25812.7000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน189115.821910.0514174.60105.2984.23
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4536.6712.223680.0024.4436.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.00430.77861.5400.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2100.00419.051466.6729.5214.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651015.381726.153147.6946.1534.62
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00210.001680.00210.0000.00
ภาคสมทบ5535.45814.553461.82610.9147.27
หลักสูตร 2 ปี5535.45814.553461.82610.9147.27
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5535.45814.553461.82610.9147.27
วิทยาลัยพลังงานทดแทน171116.432011.7010963.742011.70116.43
ภาคปกติ171116.432011.7010963.742011.70116.43
หลักสูตร 2 ปี10754.671312.157065.421211.2176.54
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10754.671312.157065.421211.2176.54
หลักสูตร 4 ปี6469.38710.943960.94812.5046.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6469.38710.943960.94812.5046.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240135.422912.0817874.17166.6741.67
ภาคปกติ240135.422912.0817874.17166.6741.67
หลักสูตร 2 ปี9366.451313.986266.671010.7522.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2813.57414.292175.0027.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4548.89817.782657.78511.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.0015.001575.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14774.761610.8811678.9164.0821.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14774.761610.8811678.9164.0821.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11021.821311.828274.551110.0021.82
ภาคปกติ11021.821311.828274.551110.0021.82
หลักสูตร 2 ปี2000.00210.001470.00420.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00210.001470.00420.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2328.70313.041669.5714.3514.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2328.70313.041669.5714.3514.35
หลักสูตร 5 ปี6700.00811.945277.6168.9611.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3200.00515.632681.2513.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3500.0038.572674.29514.2912.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11121.801513.517870.271210.8143.60
ภาคปกติ11121.801513.517870.271210.8143.60
หลักสูตร 2 ปี3113.23722.581858.06516.1300.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.23722.581858.06516.1300.00
หลักสูตร 4 ปี8011.25810.006075.0078.7545.00
1. สาขาวิชาการประมง5111.96611.763874.5147.8423.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2900.0026.902275.86310.3426.90
บริหารธุรกิจ613355.716410.4442268.84406.53528.48
ภาคปกติ613355.716410.4442268.84406.53528.48
หลักสูตร 2 ปี8922.251011.246269.661112.3644.49
1. สาขาวิชาการบัญชี5024.00612.003978.0024.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.00410.262358.97923.0837.69
หลักสูตร 4 ปี524336.305410.3136068.70295.53489.16
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14396.292215.3810069.9364.2064.20
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163116.75137.9811168.1074.292112.88
3. สาขาวิชาการบัญชี13975.0496.479971.22128.63128.63
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5535.45814.553461.8235.45712.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24312.5028.331666.6714.1728.33
เศรษฐศาสตร์12953.88107.759472.8753.881511.63
ภาคปกติ12953.88107.759472.8753.881511.63
หลักสูตร 4 ปี11943.36108.408672.2743.361512.61
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3300.00515.152060.6100.00824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3612.78411.112672.2212.78411.11
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5036.0012.004080.0036.0036.00
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.00880.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.00880.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197115.582613.2014372.59115.5863.05
ภาคปกติ197115.582613.2014372.59115.5863.05
หลักสูตร 2 ปี5935.08610.174677.9735.0811.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5935.08610.174677.9735.0811.69
หลักสูตร 4 ปี13885.802014.499770.2985.8053.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10776.541614.957671.0343.7443.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3113.23412.902167.74412.9013.23
ศิลปศาสตร์200105.002412.0014170.502211.0031.50
ภาคปกติ200105.002412.0014170.502211.0031.50
หลักสูตร 4 ปี200105.002412.0014170.502211.0031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8655.811112.796474.4266.9800.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11254.461311.617768.751412.5032.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10055.001111.007272.0099.0033.00
ภาคปกติ10055.001111.007272.0099.0033.00
หลักสูตร 4 ปี10055.001111.007272.0099.0033.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10055.001111.007272.0099.0033.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16584.853219.3910764.8574.24116.67
ภาคปกติ16584.853219.3910764.8574.24116.67
หลักสูตร 4 ปี16584.853219.3910764.8574.24116.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5623.57916.074173.2123.5723.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2300.00417.391773.9114.3514.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5435.561120.373462.9623.7047.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52628.571152.3814.7614.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1119.09218.18436.3619.09327.27
วิทยาศาสตร์18384.372915.8511361.75105.462312.57
ภาคปกติ18384.372915.8511361.75105.462312.57
หลักสูตร 4 ปี18384.372915.8511361.75105.462312.57
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7034.29811.435274.2934.2945.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1700.00423.531058.8215.88211.76
3. สาขาวิชาเคมี2129.52314.29942.8614.76628.57
4. สาขาวิชาสถิติ600.00233.33233.3300.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20210.0015.001260.0000.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.94823.532058.82514.7100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.33266.6700.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1000.00110.00660.0000.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222135.863214.4115971.62125.4162.70
ภาคปกติ222135.863214.4115971.62125.4162.70
หลักสูตร 4 ปี222135.863214.4115971.62125.4162.70
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11054.551412.738274.5565.4532.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11287.141816.077768.7565.3632.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173148.092212.7212572.25105.7821.16
ภาคปกติ173148.092212.7212572.25105.7821.16
หลักสูตร 4 ปี173148.092212.7212572.25105.7821.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00222.22777.7800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.00110.00990.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.2900.00457.14228.5700.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.00212.501275.0016.2516.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.5500.001986.3629.0900.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.691076.92215.3800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00114.29685.7100.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.00220.00440.00220.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00360.00120.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711014.081115.494969.0100.0011.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.711112.945969.41910.5922.35
ภาคปกติ8544.711112.945969.41910.5922.35
หลักสูตร 2 ปี2414.17312.501666.67312.5014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.67233.33116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00110.00770.00220.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00112.50787.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.92813.114370.4969.8411.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.67466.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.3300.00975.00216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00240.00360.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00317.651270.5915.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5229.521571.4329.5200.00