เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทสถานที่ศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
กลุ่มสถานศึกษารวมทั้งสิ้น

จำนวน
ประเภทสถานที่ศึกษาเดิม
รัฐบาลเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกศน.อื่นๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,1272,27872.8584927.153,2972,55777.5662018.80361.0960.18782.37
ภาคปกติ3,0782,24072.7783827.233,2422,55578.8156917.55351.0860.19772.38
ภาคสมทบ493877.551122.455523.645192.7311.8200.0011.82
ผลิตกรรมการเกษตร57044377.7212722.2859840467.5617729.60101.6700.0071.17
ภาคปกติ52140577.7411622.2654340274.0312623.2091.6600.0061.10
หลักสูตร 2 ปี12511793.6086.4012700.0012497.6421.5700.0010.79
1. สาขาวิชาพืชไร่595593.2246.785900.005694.9223.3900.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร666293.9446.066800.0068100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี39628872.7310827.2741640296.6320.4871.6800.0051.20
1. สาขาวิชาพืชไร่634876.191523.81636196.8300.0023.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน17713174.014625.9918918296.3010.5331.5900.0031.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช453271.111328.89454293.3300.0024.4400.0012.22
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.23430.771313100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์181372.22527.78212095.2400.0000.0000.0014.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร604676.671423.33656498.4611.5400.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.001155.002020100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ493877.551122.455523.645192.7311.8200.0011.82
หลักสูตร 2 ปี493877.551122.455523.645192.7311.8200.0011.82
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)493877.551122.455523.645192.7311.8200.0011.82
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1658853.337746.671716638.609756.7363.5100.0021.17
ภาคปกติ1658853.337746.671716638.609756.7363.5100.0021.17
หลักสูตร 2 ปี1034846.605553.40107109.359084.1165.6100.0010.93
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1034846.605553.40107109.359084.1165.6100.0010.93
หลักสูตร 4 ปี624064.522235.48645687.50710.9400.0000.0011.56
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624064.522235.48645687.50710.9400.0000.0011.56
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23518779.574820.4324014560.429137.9231.2500.0010.42
ภาคปกติ23518779.574820.4324014560.429137.9231.2500.0010.42
หลักสูตร 2 ปี938793.5566.459300.009197.8511.0800.0011.08
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.002800.0028100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453986.67613.334500.0045100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.002000.001890.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14210070.424229.5814714598.6400.0021.3600.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14210070.424229.5814714598.6400.0021.3600.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1037673.792726.211107971.822522.7332.7300.0032.73
ภาคปกติ1037673.792726.211107971.822522.7332.7300.0032.73
หลักสูตร 2 ปี201470.00630.002000.001890.0015.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201470.00630.002000.001890.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี201365.00735.002323100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201365.00735.002323100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี634977.781422.22675683.58710.4522.9900.0022.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม292172.41827.59322887.5039.3800.0000.0013.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม342882.35617.65352880.00411.4325.7100.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1017574.262625.741117567.573329.7310.9000.0021.80
ภาคปกติ1017574.262625.741117567.573329.7310.9000.0021.80
หลักสูตร 2 ปี272592.5927.413100.003096.7700.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง272592.5927.413100.003096.7700.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี745067.572432.43807593.7533.7511.2500.0011.25
1. สาขาวิชาการประมง473574.471225.53514894.1211.9611.9600.0011.96
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271555.561244.44292793.1026.9000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ58243274.2315025.7761349480.599715.8250.8200.00172.77
ภาคปกติ58243274.2315025.7761349480.599715.8250.8200.00172.77
หลักสูตร 2 ปี864552.334147.678933.378595.5100.0000.0011.12
1. สาขาวิชาการบัญชี483368.751531.255012.004998.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ381231.582668.423925.133692.3100.0000.0012.56
หลักสูตร 4 ปี49638778.0210921.9852449193.70122.2950.9500.00163.05
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13910676.263323.7414313393.0164.2010.7000.0032.10
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)15512681.292918.7116314890.8042.4531.8400.0084.91
3. สาขาวิชาการบัญชี12910077.522922.4813913899.2800.0000.0000.0010.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)514180.391019.61555294.5500.0011.8200.0023.64
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221463.64836.36242083.3328.3300.0000.0028.33
เศรษฐศาสตร์12410080.652419.3512912395.3500.0021.5500.0043.10
ภาคปกติ12410080.652419.3512912395.3500.0021.5500.0043.10
หลักสูตร 4 ปี1159481.742118.2611911394.9600.0021.6800.0043.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์312787.10412.90333296.9700.0000.0000.0013.03
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม342882.35617.65363391.6700.0012.7800.0025.56
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์503978.001122.00504896.0000.0012.0000.0012.00
หลักสูตร 5 ปี9666.67333.331010100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ9666.67333.331010100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18111261.886938.1219713367.515628.4331.5200.0052.54
ภาคปกติ18111261.886938.1219713367.515628.4331.5200.0052.54
หลักสูตร 2 ปี582339.663560.345935.085491.5311.6900.0011.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582339.663560.345935.085491.5311.6900.0011.69
หลักสูตร 4 ปี1238972.363427.6413813094.2021.4521.4500.0042.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว947074.472425.5310710093.4610.9321.8700.0043.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว291965.521034.48313096.7713.2300.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
ภาคปกติ18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
หลักสูตร 4 ปี18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ825364.632935.37867890.7011.1600.0000.0078.14
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1077671.033128.9711210795.5400.0000.0000.0054.46
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ00NaN0NaN22100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร956164.213435.791009090.0055.0000.0011.0044.00
ภาคปกติ956164.213435.791009090.0055.0000.0011.0044.00
หลักสูตร 4 ปี956164.213435.791009090.0055.0000.0011.0044.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล956164.213435.791009090.0055.0000.0011.0044.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1549762.995737.0116515895.7642.4210.6100.0021.21
ภาคปกติ1549762.995737.0116515895.7642.4210.6100.0021.21
หลักสูตร 4 ปี1549762.995737.0116515895.7642.4210.6100.0021.21
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร532954.722445.28565598.2100.0000.0000.0011.79
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร201050.001050.002323100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร513874.511325.49545398.1500.0011.8500.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201470.00630.00211780.95419.0500.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10660.00440.00111090.9100.0000.0000.0019.09
วิทยาศาสตร์17613978.983721.0218317394.5442.1910.5500.0052.73
ภาคปกติ17613978.983721.0218317394.5442.1910.5500.0052.73
หลักสูตร 4 ปี17613978.983721.0218317394.5442.1910.5500.0052.73
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์685580.881319.12706390.0045.7100.0000.0034.29
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ161275.00425.00171694.1200.0000.0000.0015.88
3. สาขาวิชาเคมี191473.68526.32212095.2400.0000.0000.0014.76
4. สาขาวิชาสถิติ6583.33116.676583.3300.00116.6700.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201680.00420.002020100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ322475.00825.003434100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0022100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.67133.3333100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10990.00110.001010100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21717480.184319.8222221295.5010.4510.4500.0083.60
ภาคปกติ21717480.184319.8222221295.5010.4510.4500.0083.60
หลักสูตร 4 ปี21717480.184319.8222221295.5010.4510.4500.0083.60
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1078478.502321.5011010595.4510.9100.0000.0043.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1109081.822018.1811210795.5400.0010.8900.0043.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
ภาคปกติ16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
หลักสูตร 4 ปี16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3333100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8675.00225.0099100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร8675.00225.001010100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8677100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว14857.14642.86161381.2516.2500.00212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์201890.00210.00221986.3614.5500.0000.0029.09
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131184.62215.381313100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี6466.67233.337685.71114.2900.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10880.00220.001010100.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน44100.0000.005480.0000.0000.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้673755.223044.78716997.1800.0000.0000.0022.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร755776.001824.00855564.712630.5900.0033.5311.18
ภาคปกติ755776.001824.00855564.712630.5900.0033.5311.18
หลักสูตร 2 ปี201575.00525.002414.172395.8300.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง55100.0000.00600.006100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.001000.0010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ500.005100.008112.50787.5000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี554276.361323.64615488.5234.9200.0034.9211.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5360.00240.0066100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช11654.55545.45121191.6718.3300.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0055100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ141178.57321.43171376.47211.7600.0015.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น201785.00315.00211990.4800.0000.0029.5200.00