เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทสถานที่ศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
กลุ่มสถานศึกษารวมทั้งสิ้น

จำนวน
ประเภทสถานที่ศึกษาเดิม
รัฐบาลเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกศน.อื่นๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,2303,05072.101,18027.904,4313,84586.7753111.98220.50100.23230.52
ภาคปกติ4,1633,00972.281,15427.724,3613,84388.1246710.71190.44100.23220.50
ภาคสมทบ674161.192638.817022.866491.4334.2900.0011.43
ผลิตกรรมการเกษตร71251572.3319727.6774156476.1116722.5460.8110.1330.40
ภาคปกติ64547473.4917126.5167156283.7610315.3530.4510.1520.30
หลักสูตร 2 ปี1049187.501312.5010400.0010399.0410.9600.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่524382.69917.315200.005198.0811.9200.0000.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร524892.3147.695200.0052100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี54138370.7915829.2156756299.1200.0020.3510.1820.35
1. สาขาวิชาพืชไร่784456.413443.598484100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน21315773.715626.2922222199.5500.0000.0000.0010.45
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1178471.793328.2112111998.3500.0000.0010.8310.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี262492.3127.69292896.5500.0013.4500.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423173.811126.194343100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร412356.101843.90434297.6700.0012.3300.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร242083.33416.672525100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ674161.192638.817022.866491.4334.2900.0011.43
หลักสูตร 2 ปี674161.192638.817022.866491.4334.2900.0011.43
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)674161.192638.817022.866491.4334.2900.0011.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน976061.863738.141019089.111110.8900.0000.0000.00
ภาคปกติ976061.863738.141019089.111110.8900.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี976061.863738.141019089.111110.8900.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน976061.863738.141019089.111110.8900.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20015577.504522.5020815072.125526.4431.4400.0000.00
ภาคปกติ20015577.504522.5020815072.125526.4431.4400.0000.00
หลักสูตร 2 ปี585187.93712.075800.005594.8335.1700.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12975.00325.001200.0012100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312993.5526.453100.002993.5526.4500.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151386.67213.331500.001493.3316.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14210473.243826.76150150100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14210473.243826.76150150100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1047673.082826.921066763.213734.9121.8900.0000.00
ภาคปกติ1047673.082826.921066763.213734.9121.8900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี313096.7713.233100.0031100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์313096.7713.233100.0031100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี13861.54538.461414100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์13861.54538.461414100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี603863.332236.67615386.8969.8423.2800.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311858.061341.94312580.65412.9026.4500.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม292068.97931.03302893.3326.6700.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20014673.005427.0020916679.434019.1410.4810.4810.48
ภาคปกติ20014673.005427.0020916679.434019.1410.4810.4810.48
หลักสูตร 2 ปี3030100.0000.003300.003296.9713.0300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3030100.0000.003300.003296.9713.0300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี17011668.245431.7617616694.3284.5500.0010.5710.57
1. สาขาวิชาการประมง1188572.033327.9712312097.5621.6300.0010.8100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง523159.622140.38534686.79611.3200.0000.0011.89
บริหารธุรกิจ88065274.0922825.9192882588.909710.4530.3200.0030.32
ภาคปกติ88065274.0922825.9192882588.909710.4530.3200.0030.32
หลักสูตร 2 ปี995252.534747.4710187.929291.0900.0000.0010.99
1. สาขาวิชาการบัญชี593966.102033.905935.085593.2200.0000.0011.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ401332.502767.5042511.903788.1000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี78160076.8218123.1882781798.7950.6030.3600.0020.24
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)19114073.305126.7020119999.0000.0010.5000.0010.50
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)17413979.893520.1118718196.7942.1410.5300.0010.53
3. สาขาวิชาการบัญชี19215279.174020.83201201100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)13510980.742619.2614714699.3200.0010.6800.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ896067.422932.58919098.9011.1000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์31224277.567022.4433032598.4800.0020.6100.0030.91
ภาคปกติ31224277.567022.4433032598.4800.0020.6100.0030.91
หลักสูตร 4 ปี26420678.035821.9727727398.5600.0020.7200.0020.72
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์906471.112628.89959498.9500.0000.0000.0011.05
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม806581.251518.75868598.8400.0000.0000.0011.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์947781.911718.09969497.9200.0022.0800.0000.00
หลักสูตร 5 ปี483675.001225.00535298.1100.0000.0000.0011.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ483675.001225.00535298.1100.0000.0000.0011.89
พัฒนาการท่องเที่ยว20113064.687135.3221315874.185224.4120.9400.0010.47
ภาคปกติ20113064.687135.3221315874.185224.4120.9400.0010.47
หลักสูตร 2 ปี562341.073358.935647.145191.0711.7900.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว562341.073358.935647.145191.0711.7900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14510773.793826.2115715498.0910.6410.6400.0010.64
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1058177.142422.8611111099.1010.9000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว402665.001435.00464495.6500.0012.1700.0012.17
ศิลปศาสตร์1248064.524435.4813012293.8564.6221.5400.0000.00
ภาคปกติ1248064.524435.4813012293.8564.6221.5400.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1248064.524435.4813012293.8564.6221.5400.0000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ795367.092632.91827490.2467.3222.4400.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ452760.001840.004848100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร774761.043038.96787191.0333.8500.0000.0045.13
ภาคปกติ774761.043038.96787191.0333.8500.0000.0045.13
หลักสูตร 4 ปี774761.043038.96787191.0333.8500.0000.0045.13
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล774761.043038.96787191.0333.8500.0000.0045.13
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร26520577.366022.6428427396.13103.5200.0000.0010.35
ภาคปกติ26520577.366022.6428427396.13103.5200.0000.0010.35
หลักสูตร 4 ปี26520577.366022.6428427396.13103.5200.0000.0010.35
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร624470.971829.03686494.1234.4100.0000.0011.47
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร554378.181221.825858100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร655381.541218.46716895.7734.2300.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว423583.33716.67444090.9149.0900.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์413073.171126.834343100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์38228674.879625.1339739298.7430.7600.0000.0020.50
ภาคปกติ38228674.879625.1339739298.7430.7600.0000.0020.50
หลักสูตร 4 ปี38228674.879625.1339739298.7430.7600.0000.0020.50
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์997474.752525.251009696.0033.0000.0000.0011.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ463473.911226.094646100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี563664.292035.715757100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ171376.47423.531919100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์392871.791128.214141100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ514384.31815.695454100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์403177.50922.50424197.6200.0000.0000.0012.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ171270.59529.412020100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์171588.24211.761818100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22216674.775625.2322722398.2420.8800.0020.8800.00
ภาคปกติ22216674.775625.2322722398.2420.8800.0020.8800.00
หลักสูตร 4 ปี22216674.775625.2322722398.2420.8800.0020.8800.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1098275.232724.7711010999.0910.9100.0000.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1138474.342925.6611711497.4410.8500.0021.7100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ33021264.2411835.7634632192.77195.4910.2920.5830.87
ภาคปกติ33021264.2411835.7634632192.77195.4910.2920.5830.87
หลักสูตร 2 ปี441943.182556.82442454.551840.9112.2700.0012.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191789.47210.531915.261894.7400.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.002392.00252392.0000.0014.0000.0014.00
หลักสูตร 4 ปี28619367.489332.5230229798.3410.3300.0020.6620.66
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช261557.691142.312929100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร16850.00850.001717100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร7685.71114.2988100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว322268.751031.25343191.1812.9400.0012.9412.94
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์563766.071933.93595898.3100.0000.0011.6900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์413073.171126.834343100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี252184.00416.002626100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11872.73327.271313100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้724663.892636.11737298.6300.0000.0000.0011.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1247862.904637.101339873.682921.8000.0043.0121.50
ภาคปกติ1247862.904637.101339873.682921.8000.0043.0121.50
หลักสูตร 2 ปี261973.08726.922600.0026100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง161381.25318.751600.0016100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.0000.00400.004100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6233.33466.67600.006100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี985960.203939.801079891.5932.8000.0043.7421.87
1. สาขาวิชาการประมง221568.18731.822424100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช15640.00960.00161593.7500.0000.0016.2500.00
3. สาขาวิชาการจัดการ9444.44555.5611981.82218.1800.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161168.75531.25161593.7500.0000.0016.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์362363.891336.11403587.5012.5000.0025.0025.00