เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทสถานที่ศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
กลุ่มสถานศึกษารวมทั้งสิ้น

จำนวน
ประเภทสถานที่ศึกษาเดิม
รัฐบาลเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกศน.อื่นๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,0132,19472.8281927.183,1732,44877.1560719.13341.0760.19782.46
ภาคปกติ2,9682,15772.6881127.323,1222,44778.3855817.87341.0960.19772.47
ภาคสมทบ453782.22817.785111.964996.0800.0000.0011.96
ผลิตกรรมการเกษตร55743678.2812121.7258439367.2917529.9791.5400.0071.20
ภาคปกติ51239977.9311322.0753339273.5512623.6491.6900.0061.13
หลักสูตร 2 ปี12511793.6086.4012700.0012497.6421.5700.0010.79
1. สาขาวิชาพืชไร่595593.2246.785900.005694.9223.3900.0011.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร666293.9446.066800.0068100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี38728272.8710527.1340639296.5520.4971.7200.0051.23
1. สาขาวิชาพืชไร่634876.191523.81636196.8300.0023.1700.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน17212874.424425.5818417796.2010.5431.6300.0031.63
3. สาขาวิชาอารักขาพืช443272.731227.27444193.1800.0024.5500.0012.27
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.67433.331212100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์171270.59529.41201995.0000.0000.0000.0015.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร594576.271423.73636298.4111.5900.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.001155.002020100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ453782.22817.785111.964996.0800.0000.0011.96
หลักสูตร 2 ปี453782.22817.785111.964996.0800.0000.0011.96
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)453782.22817.785111.964996.0800.0000.0011.96
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1598553.467446.541646539.639155.4963.6600.0021.22
ภาคปกติ1598553.467446.541646539.639155.4963.6600.0021.22
หลักสูตร 2 ปี994646.465353.54102109.808583.3365.8800.0010.98
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน994646.465353.54102109.808583.3365.8800.0010.98
หลักสูตร 4 ปี603965.002135.00625588.7169.6800.0000.0011.61
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน603965.002135.00625588.7169.6800.0000.0011.61
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23518779.574820.4323914460.259138.0831.2600.0010.42
ภาคปกติ23518779.574820.4323914460.259138.0831.2600.0010.42
หลักสูตร 2 ปี938793.5566.459300.009197.8511.0800.0011.08
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.0000.002800.0028100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)453986.67613.334500.0045100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.0000.002000.001890.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14210070.424229.5814614498.6300.0021.3700.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14210070.424229.5814614498.6300.0021.3700.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1027573.532726.471097871.562522.9432.7500.0032.75
ภาคปกติ1027573.532726.471097871.562522.9432.7500.0032.75
หลักสูตร 2 ปี201470.00630.002000.001890.0015.0000.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201470.00630.002000.001890.0015.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี191263.16736.842222100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191263.16736.842222100.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี634977.781422.22675683.58710.4522.9900.0022.99
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม292172.41827.59322887.5039.3800.0000.0013.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม342882.35617.65352880.00411.4325.7100.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ997373.742626.261077166.363330.8410.9300.0021.87
ภาคปกติ997373.742626.261077166.363330.8410.9300.0021.87
หลักสูตร 2 ปี272592.5927.413100.003096.7700.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง272592.5927.413100.003096.7700.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี724866.672433.33767193.4233.9511.3200.0011.32
1. สาขาวิชาการประมง463473.911226.09494693.8812.0412.0400.0012.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง261453.851246.15272592.5927.4100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ54039973.8914126.1156745279.729316.4050.8800.00173.00
ภาคปกติ54039973.8914126.1156745279.729316.4050.8800.00173.00
หลักสูตร 2 ปี834453.013946.998633.498295.3500.0000.0011.16
1. สาขาวิชาการบัญชี483368.751531.255012.004998.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ351131.432468.573625.563391.6700.0000.0012.78
หลักสูตร 4 ปี45735577.6810222.3248144993.35112.2951.0400.00163.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13510275.563324.4413912992.8164.3210.7200.0032.16
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)13811180.432719.5714413090.2832.0832.0800.0085.56
3. สาขาวิชาการบัญชี1209377.502722.5012812799.2200.0000.0000.0010.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)443681.82818.18484593.7500.0012.0800.0024.17
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ201365.00735.00221881.8229.0900.0000.0029.09
เศรษฐศาสตร์1119081.082118.9211611195.6900.0010.8600.0043.45
ภาคปกติ1119081.082118.9211611195.6900.0010.8600.0043.45
หลักสูตร 4 ปี1028482.351817.6510610195.2800.0010.9400.0043.77
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์242291.6728.33262596.1500.0000.0000.0013.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม312580.65619.35333090.9100.0013.0300.0026.06
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473778.721021.28474697.8700.0000.0000.0012.13
หลักสูตร 5 ปี9666.67333.331010100.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ9666.67333.331010100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว17811061.806838.2019413167.535528.3531.5500.0052.58
ภาคปกติ17811061.806838.2019413167.535528.3531.5500.0052.58
หลักสูตร 2 ปี572238.603561.405835.175391.3811.7200.0011.72
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว572238.603561.405835.175391.3811.7200.0011.72
หลักสูตร 4 ปี1218872.733327.2713612894.1221.4721.4700.0042.94
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว936974.192425.811069993.4010.9421.8900.0043.77
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว281967.86932.14302996.6713.3300.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
ภาคปกติ18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
หลักสูตร 4 ปี18912968.256031.7520018793.5010.5000.0000.00126.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ825364.632935.37867890.7011.1600.0000.0078.14
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1077671.033128.9711210795.5400.0000.0000.0054.46
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ00NaN0NaN22100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร925863.043436.96978789.6955.1500.0011.0344.12
ภาคปกติ925863.043436.96978789.6955.1500.0011.0344.12
หลักสูตร 4 ปี925863.043436.96978789.6955.1500.0011.0344.12
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล925863.043436.96978789.6955.1500.0011.0344.12
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1489463.515436.4915815195.5742.5310.6300.0021.27
ภาคปกติ1489463.515436.4915815195.5742.5310.6300.0021.27
หลักสูตร 4 ปี1489463.515436.4915815195.5742.5310.6300.0021.27
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร522853.852446.15555498.1800.0000.0000.0011.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร191052.63947.372222100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร503876.001224.00525198.0800.0011.9200.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201470.00630.00211780.95419.0500.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์7457.14342.868787.5000.0000.0000.00112.50
วิทยาศาสตร์15512379.353220.6516215293.8342.4710.6200.0053.09
ภาคปกติ15512379.353220.6516215293.8342.4710.6200.0053.09
หลักสูตร 4 ปี15512379.353220.6516215293.8342.4710.6200.0053.09
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์655280.001320.00676089.5545.9700.0000.0034.48
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ141178.57321.43151493.3300.0000.0000.0016.67
3. สาขาวิชาเคมี131076.92323.08151493.3300.0000.0000.0016.67
4. สาขาวิชาสถิติ5480.00120.005480.0000.00120.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151386.67213.331515100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ322475.00825.003434100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0011100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3266.67133.3333100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7685.71114.2977100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21317079.814320.1921820895.4110.4610.4600.0083.67
ภาคปกติ21317079.814320.1921820895.4110.4610.4600.0083.67
หลักสูตร 4 ปี21317079.814320.1921820895.4110.4610.4600.0083.67
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1068378.302321.7010910495.4110.9200.0000.0043.67
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1078781.312018.6910910495.4100.0010.9200.0043.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
ภาคปกติ16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
หลักสูตร 4 ปี16010867.505232.5017316394.2231.7300.0021.1652.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8675.00225.0099100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร8675.00225.001010100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8677100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว14857.14642.86161381.2516.2500.00212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์201890.00210.00221986.3614.5500.0000.0029.09
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131184.62215.381313100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี6466.67233.337685.71114.2900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10880.00220.001010100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน44100.0000.005480.0000.0000.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้673755.223044.78716997.1800.0000.0000.0022.82
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3333100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร755776.001824.00855564.712630.5900.0033.5311.18
ภาคปกติ755776.001824.00855564.712630.5900.0033.5311.18
หลักสูตร 2 ปี201575.00525.002414.172395.8300.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง55100.0000.00600.006100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.0000.001000.0010100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ500.005100.008112.50787.5000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี554276.361323.64615488.5234.9200.0034.9211.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5360.00240.0066100.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช11654.55545.45121191.6718.3300.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.0000.0055100.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ141178.57321.43171376.47211.7600.0015.8815.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น201785.00315.00211990.4800.0000.0029.5200.00