เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทสถานที่ศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
กลุ่มสถานศึกษารวมทั้งสิ้น

จำนวน
ประเภทสถานที่ศึกษาเดิม
รัฐบาลเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกศน.อื่นๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,0663,00073.781,06626.224,2493,50482.4756713.34320.7540.091423.34
ภาคปกติ4,0192,96373.721,05626.284,2013,50083.3152512.50300.7140.101423.38
ภาคสมทบ473778.721021.284848.334287.5024.1700.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร70153075.6117124.3972952972.5717423.8791.2300.00172.33
ภาคปกติ65449375.3816124.6268152577.0913219.3871.0300.00172.50
หลักสูตร 2 ปี13312291.73118.2713500.0013197.0442.9600.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่645992.1957.816500.0065100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร696391.3068.707000.006694.2945.7100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52137171.2115028.7954652596.1510.1830.5500.00173.11
1. สาขาวิชาพืชไร่835869.882530.12868598.8400.0000.0000.0011.16
2. สาขาวิชาพืชสวน21014970.956129.0522320993.7210.4520.9000.00114.93
3. สาขาวิชาอารักขาพืช825870.732429.27848196.4300.0011.1900.0022.38
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี332369.701030.30343397.0600.0000.0000.0012.94
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์402767.501332.50424197.6200.0000.0000.0012.38
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร514180.391019.61535298.1100.0000.0000.0011.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร221568.18731.822424100.0000.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ473778.721021.284848.334287.5024.1700.0000.00
หลักสูตร 2 ปี473778.721021.284848.334287.5024.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)473778.721021.284848.334287.5024.1700.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1388662.325237.6814110775.892618.4410.7100.0074.96
ภาคปกติ1388662.325237.6814110775.892618.4410.7100.0074.96
หลักสูตร 2 ปี211152.381047.6221314.291780.9514.7600.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211152.381047.6221314.291780.9514.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1177564.104235.9012010486.6797.5000.0000.0075.83
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1177564.104235.9012010486.6797.5000.0000.0075.83
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24819578.635321.3725316264.037730.4372.7700.0072.77
ภาคปกติ24819578.635321.3725316264.037730.4372.7700.0072.77
หลักสูตร 2 ปี858296.4733.538500.007790.5967.0600.0022.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282796.4313.572800.002485.71414.2900.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)363597.2212.783600.003494.4400.0000.0025.56
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)212095.2414.762100.001990.4829.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16311369.335030.6716816296.4300.0010.6000.0052.98
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16311369.335030.6716816296.4300.0010.6000.0052.98
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม815871.602328.40835768.672226.5111.2000.0033.61
ภาคปกติ815871.602328.40835768.672226.5111.2000.0033.61
หลักสูตร 2 ปี171482.35317.651700.001694.1215.8800.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171482.35317.651700.001694.1215.8800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191263.16736.84191578.95315.7900.0000.0015.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191263.16736.84191578.95315.7900.0000.0015.26
หลักสูตร 5 ปี453271.111328.89474289.3636.3800.0000.0024.26
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม241354.171145.83262492.3127.6900.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211990.4829.52211885.7114.7600.0000.0029.52
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ17913977.654022.3518915179.892412.7021.0610.53115.82
ภาคปกติ17913977.654022.3518915179.892412.7021.0610.53115.82
หลักสูตร 2 ปี231982.61417.392300.002086.9614.3500.0028.70
1. สาขาวิชาการประมง231982.61417.392300.002086.9614.3500.0028.70
หลักสูตร 4 ปี15612076.923623.0816615190.9642.4110.6010.6095.42
1. สาขาวิชาการประมง917076.922123.081009292.0044.0000.0011.0033.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง655076.921523.08665989.3900.0011.5200.0069.09
บริหารธุรกิจ80862677.4818222.5283769182.569411.2360.7200.00465.50
ภาคปกติ80862677.4818222.5283769182.569411.2360.7200.00465.50
หลักสูตร 2 ปี916167.033032.979333.238894.6211.0800.0011.08
1. สาขาวิชาการบัญชี645179.691320.316411.566195.3111.5600.0011.56
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ271037.041762.962926.902793.1000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี71756578.8015221.2074468892.4760.8150.6700.00456.05
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17213880.233419.7717816190.4500.0031.6900.00147.87
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)17313075.144324.8618416288.0442.1721.0900.00168.70
3. สาขาวิชาการบัญชี15512781.942818.0616215998.1500.0000.0000.0031.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)16713480.243319.7617016496.4700.0000.0000.0063.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ503672.001428.00504284.0024.0000.0000.00612.00
เศรษฐศาสตร์23918476.995523.0124923795.1800.0010.4000.00114.42
ภาคปกติ23918476.995523.0124923795.1800.0010.4000.00114.42
หลักสูตร 4 ปี21416778.044721.9622221395.9500.0010.4500.0083.60
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์816681.481518.52827793.9000.0000.0000.0056.10
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม785773.082126.92848398.8100.0000.0000.0011.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์554480.001120.00565394.6400.0011.7900.0023.57
หลักสูตร 5 ปี251768.00832.00272488.8900.0000.0000.00311.11
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ251768.00832.00272488.8900.0000.0000.00311.11
พัฒนาการท่องเที่ยว24916767.078232.9325917166.028332.0531.1600.0020.77
ภาคปกติ24916767.078232.9325917166.028332.0531.1600.0020.77
หลักสูตร 2 ปี794962.033037.978222.447996.3411.2200.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว794962.033037.978222.447996.3411.2200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี17011869.415230.5917716995.4842.2621.1300.0021.13
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1017170.303029.7010410096.1532.8810.9600.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว523771.151528.85535196.2300.0000.0000.0023.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program171058.82741.18201890.0015.0015.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์17912268.165731.8419118395.8100.0010.5200.0073.66
ภาคปกติ17912268.165731.8419118395.8100.0010.5200.0073.66
หลักสูตร 4 ปี17912268.165731.8419118395.8100.0010.5200.0073.66
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1046966.353533.6511010494.5500.0010.9100.0054.55
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ755370.672229.33817997.5300.0000.0000.0022.47
สารสนเทศและการสื่อสาร845869.052630.95867486.0544.6500.0000.0089.30
ภาคปกติ845869.052630.95867486.0544.6500.0000.0089.30
หลักสูตร 4 ปี845869.052630.95867486.0544.6500.0000.0089.30
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล845869.052630.95867486.0544.6500.0000.0089.30
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22717074.895725.1124523194.29104.0800.0010.4131.22
ภาคปกติ22717074.895725.1124523194.29104.0800.0010.4131.22
หลักสูตร 4 ปี22717074.895725.1124523194.29104.0800.0010.4131.22
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร664974.241725.76696594.2045.8000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร463576.091123.91494795.9212.0400.0000.0012.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร664872.731827.27747094.5934.0500.0000.0011.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว181688.89211.11201890.00210.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์312270.97929.03333193.9400.0000.0013.0313.03
วิทยาศาสตร์28720671.788128.2230228995.7061.9900.0000.0072.32
ภาคปกติ28720671.788128.2230228995.7061.9900.0000.0072.32
หลักสูตร 4 ปี28720671.788128.2230228995.7061.9900.0000.0072.32
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1037168.933231.0711010090.9165.4500.0000.0043.64
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ362569.441130.564040100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี453884.44715.56464495.6500.0000.0000.0024.35
4. สาขาวิชาสถิติ111090.9119.091212100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์241770.83729.172525100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ453271.111328.894646100.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9666.67333.339888.8900.0000.0000.00111.11
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7342.86457.1477100.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14342.8677100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์23817774.376125.6324824498.3910.4000.0000.0031.21
ภาคปกติ23817774.376125.6324824498.3910.4000.0000.0031.21
หลักสูตร 4 ปี23817774.376125.6324824498.3910.4000.0000.0031.21
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1219074.383125.6212612599.2100.0000.0000.0010.79
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1178774.363025.6412211997.5410.8200.0000.0021.64
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ30021270.678829.3331629292.41175.3810.3210.3251.58
ภาคปกติ30021270.678829.3331629292.41175.3810.3210.3251.58
หลักสูตร 2 ปี131292.3117.691300.001292.3117.6900.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้131292.3117.691300.001292.3117.6900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี28720069.698730.3130329296.3751.6500.0010.3351.65
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช231460.87939.13242291.6714.1700.0000.0014.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร151066.67533.331717100.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร7571.43228.579888.8900.0000.0000.00111.11
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์22100.0000.0033100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด181688.89211.111919100.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว13861.54538.46171694.1200.0000.0015.8800.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์544481.481018.525555100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์302376.67723.33302790.0026.6700.0000.0013.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7457.14342.8677100.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231982.61417.39232295.6514.3500.0000.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8675.00225.008787.50112.5000.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้874956.323843.68918997.8000.0000.0000.0022.20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1087064.813835.191218671.072923.9700.0010.8354.13
ภาคปกติ1087064.813835.191218671.072923.9700.0010.8354.13
หลักสูตร 2 ปี201470.00630.002200.0022100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง131292.3117.691500.0015100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7228.57571.43700.007100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี885663.643236.36998686.8777.0700.0011.0155.05
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง201365.00735.00232191.3014.3500.0000.0014.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211257.14942.86211780.95419.0500.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ7571.43228.579888.89111.1100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14964.29535.71141178.5700.0000.0017.14214.29
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์261765.38934.62322990.6313.1300.0000.0026.25