เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันบิดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,38343.5967421.242166.8173623.201233.88
ภาคปกติ3,1221,35743.4766821.402166.9272123.091193.81
ภาคสมทบ512650.98611.7600.001529.4147.84
ผลิตกรรมการเกษตร58426845.8912020.55396.6812821.92233.94
ภาคปกติ53324245.4011421.39397.3211321.20193.56
หลักสูตร 2 ปี1276551.182318.1143.153124.4132.36
1. สาขาวิชาพืชไร่593152.54610.1746.781627.1223.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683450.001725.0000.001522.0611.47
หลักสูตร 4 ปี40617743.609122.41358.628220.20163.94
1. สาขาวิชาพืชไร่633453.971320.6346.351015.8723.17
2. สาขาวิชาพืชสวน1848244.573921.20158.153820.6584.35
3. สาขาวิชาอารักขาพืช441329.551125.00613.641227.2700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121083.3318.3300.0018.3300.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20735.00315.0015.00735.00210.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร632438.102133.3369.52914.2923.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20735.00315.00315.00525.00210.00
ภาคสมทบ512650.98611.7600.001529.4147.84
หลักสูตร 2 ปี512650.98611.7600.001529.4147.84
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512650.98611.7600.001529.4147.84
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1645835.374125.00106.104225.6195.49
ภาคปกติ1645835.374125.00106.104225.6195.49
หลักสูตร 2 ปี1023332.352423.5343.923231.3776.86
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1023332.352423.5343.923231.3776.86
หลักสูตร 4 ปี622540.321727.4269.681016.1323.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน622540.321727.4269.681016.1323.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23910644.355221.76104.185322.18156.28
ภาคปกติ23910644.355221.76104.185322.18156.28
หลักสูตร 2 ปี933739.781920.4333.232526.8877.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281035.71725.0013.57828.5727.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451635.561124.4412.221226.6736.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201155.0015.0015.00525.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1466947.263322.6074.792819.1885.48
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1466947.263322.6074.792819.1885.48
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1093733.942422.0298.263229.3665.50
ภาคปกติ1093733.942422.0298.263229.3665.50
หลักสูตร 2 ปี20840.00420.0000.00630.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20840.00420.0000.00630.00210.00
หลักสูตร 4 ปี22731.82418.18522.73627.2700.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82418.18522.73627.2700.00
หลักสูตร 5 ปี672232.841623.8845.972029.8545.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32928.13721.8826.251134.3839.38
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351337.14925.7125.71925.7112.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1074844.862826.1743.742321.5043.74
ภาคปกติ1074844.862826.1743.742321.5043.74
หลักสูตร 2 ปี311754.84516.1300.00619.3539.68
1. สาขาวิชาการประมง311754.84516.1300.00619.3539.68
หลักสูตร 4 ปี763140.792330.2645.261722.3711.32
1. สาขาวิชาการประมง492346.941326.5312.041224.4900.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27829.631037.04311.11518.5213.70
บริหารธุรกิจ56725945.6810518.52437.5813423.63203.53
ภาคปกติ56725945.6810518.52437.5813423.63203.53
หลักสูตร 2 ปี863439.531922.0944.652529.0733.49
1. สาขาวิชาการบัญชี502244.00918.0024.001326.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361233.331027.7825.561233.3300.00
หลักสูตร 4 ปี48122546.788617.88398.1110922.66173.53
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1396949.642920.86117.912417.2742.88
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1445638.892618.06149.724229.1742.78
3. สาขาวิชาการบัญชี1286752.341814.0697.032922.6643.13
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482143.75918.7548.331122.9236.25
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221254.55418.1814.55313.6429.09
เศรษฐศาสตร์1165143.972824.141311.211512.9365.17
ภาคปกติ1165143.972824.141311.211512.9365.17
หลักสูตร 4 ปี1064845.282624.531211.321211.3254.72
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261557.69415.3827.69311.5413.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม331648.481030.3026.0613.0339.09
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์471736.171225.53817.02817.0212.13
หลักสูตร 5 ปี10330.00220.00110.00330.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10330.00220.00110.00330.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1949046.393216.4994.645427.8463.09
ภาคปกติ1949046.393216.4994.645427.8463.09
หลักสูตร 2 ปี582746.5523.4535.172237.9346.90
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582746.5523.4535.172237.9346.90
หลักสูตร 4 ปี1366346.323022.0664.413223.5321.47
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065249.062119.8154.722422.6410.94
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301136.67930.0013.33826.6713.33
ศิลปศาสตร์2008040.004422.002110.504924.5031.50
ภาคปกติ2008040.004422.002110.504924.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2008040.004422.002110.504924.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863338.371820.931112.792225.5822.33
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124741.962623.21108.932522.3210.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร973030.932323.7199.282929.9066.19
ภาคปกติ973030.932323.7199.282929.9066.19
หลักสูตร 4 ปี973030.932323.7199.282929.9066.19
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล973030.932323.7199.282929.9066.19
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588050.633320.8974.432918.3553.16
ภาคปกติ1588050.633320.8974.432918.3553.16
หลักสูตร 4 ปี1588050.633320.8974.432918.3553.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร552850.911221.8223.641221.8200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร22836.36627.2700.00627.2729.09
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523057.69815.3823.85815.3823.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211152.38523.8129.5229.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8337.50225.00112.50112.50112.50
วิทยาศาสตร์1626741.363823.46148.643722.8442.47
ภาคปกติ1626741.363823.46148.643722.8442.47
หลักสูตร 4 ปี1626741.363823.46148.643722.8442.47
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์672334.331826.87811.941623.8811.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15746.67320.0000.00426.6716.67
3. สาขาวิชาเคมี15746.67426.6716.67213.3316.67
4. สาขาวิชาสถิติ5360.0000.0000.00120.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15853.3300.00213.33426.6716.67
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341750.00720.5925.88823.5300.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.001100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29457.14114.29114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2188840.375324.31135.965223.85104.59
ภาคปกติ2188840.375324.31135.965223.85104.59
หลักสูตร 4 ปี2188840.375324.31135.965223.85104.59
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1094743.122422.0265.502623.8543.67
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1094137.612926.6176.422623.8565.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739052.023117.92105.783520.2352.89
ภาคปกติ1739052.023117.92105.783520.2352.89
หลักสูตร 4 ปี1739052.023117.92105.783520.2352.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9666.67222.22111.1100.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00220.00110.00220.00110.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.14228.5700.00114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75318.7500.00531.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22940.91627.2714.55522.7314.55
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13861.5417.6917.69215.3817.69
7. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10330.00220.00110.00440.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111115.4957.041622.5411.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร853136.472225.8855.882428.2411.18
ภาคปกติ853136.472225.8855.882428.2411.18
หลักสูตร 2 ปี241354.17520.8300.00520.8300.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10330.00330.0000.00440.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.00225.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี611829.511727.8758.201931.1511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00233.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12433.33325.0018.33433.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.0000.00120.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.41423.5315.88635.2900.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21523.81733.33314.29628.5700.00