เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันบิดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2491,75141.2188720.883418.0382419.391593.74
ภาคปกติ4,2011,73641.3287420.803418.1281119.301523.62
ภาคสมทบ481531.251327.0800.001327.08714.58
ผลิตกรรมการเกษตร72934146.7814019.20385.2113518.52304.12
ภาคปกติ68132647.8712718.65385.5812217.91233.38
หลักสูตร 2 ปี1356346.672317.0453.703425.1953.70
1. สาขาวิชาพืชไร่653553.851320.0046.151015.3800.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร702840.001014.2911.432434.2957.14
หลักสูตร 4 ปี54626348.1710419.05336.048816.12183.30
1. สาขาวิชาพืชไร่864653.491517.4455.811315.1244.65
2. สาขาวิชาพืชสวน22311350.673314.80167.173716.5973.14
3. สาขาวิชาอารักขาพืช843946.432023.8144.761113.1022.38
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341441.181029.4125.88411.7612.94
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์421945.24819.0524.76921.4300.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532241.511426.4211.891222.6411.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241041.67416.67312.5028.33312.50
ภาคสมทบ481531.251327.0800.001327.08714.58
หลักสูตร 2 ปี481531.251327.0800.001327.08714.58
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)481531.251327.0800.001327.08714.58
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1414934.753323.4085.672114.8953.55
ภาคปกติ1414934.753323.4085.672114.8953.55
หลักสูตร 2 ปี21628.5714.7600.0000.0029.52
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21628.5714.7600.0000.0029.52
หลักสูตร 4 ปี1204335.833226.6786.672117.5032.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1204335.833226.6786.672117.5032.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25312348.624618.18249.494116.21135.14
ภาคปกติ25312348.624618.18249.494116.21135.14
หลักสูตร 2 ปี854249.411416.4778.241618.8244.71
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281242.86517.8627.14414.29310.71
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361850.00513.89411.11822.2212.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211257.14419.0514.76419.0500.00
หลักสูตร 4 ปี1688148.213219.051710.122514.8895.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1688148.213219.051710.122514.8895.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม833542.171619.28910.841821.6944.82
ภาคปกติ833542.171619.28910.841821.6944.82
หลักสูตร 2 ปี171164.7115.8815.88317.6500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171164.7115.8815.88317.6500.00
หลักสูตร 4 ปี19631.58210.53421.05631.5815.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19631.58210.53421.05631.5815.26
หลักสูตร 5 ปี471838.301327.6648.51919.1536.38
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261142.31415.38311.54623.0827.69
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม21733.33942.8614.76314.2914.76
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1896534.394925.93157.944724.8752.65
ภาคปกติ1896534.394925.93157.944724.8752.65
หลักสูตร 2 ปี23521.74313.0414.351460.8700.00
1. สาขาวิชาการประมง23521.74313.0414.351460.8700.00
หลักสูตร 4 ปี1666036.144627.71148.433319.8853.01
1. สาขาวิชาการประมง1004040.002323.001212.001818.0011.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง662030.302334.8523.031522.7346.06
บริหารธุรกิจ83734240.8617821.27698.2414917.80313.70
ภาคปกติ83734240.8617821.27698.2414917.80313.70
หลักสูตร 2 ปี934548.391212.9055.382021.5155.38
1. สาขาวิชาการบัญชี642945.31914.0646.251320.3146.25
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291655.17310.3413.45724.1413.45
หลักสูตร 4 ปี74429739.9216622.31648.6012917.34263.49
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1787039.333821.352312.923419.1063.37
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1845932.074524.462111.413317.9331.63
3. สาขาวิชาการบัญชี1628653.093521.6074.322414.8174.32
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1706840.003721.76105.882715.8852.94
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ501428.001122.0036.001122.00510.00
เศรษฐศาสตร์2499939.764718.88249.643815.26135.22
ภาคปกติ2499939.764718.88249.643815.26135.22
หลักสูตร 4 ปี2229140.994218.92177.663616.22125.41
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์823036.591417.0778.541315.8556.10
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม843339.292023.8178.331315.4844.76
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์562850.00814.2935.361017.8635.36
หลักสูตร 5 ปี27829.63518.52725.9327.4113.70
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27829.63518.52725.9327.4113.70
พัฒนาการท่องเที่ยว2599135.144015.44207.726525.1093.47
ภาคปกติ2599135.144015.44207.726525.1093.47
หลักสูตร 2 ปี823340.24910.9867.322834.1544.88
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว823340.24910.9867.322834.1544.88
หลักสูตร 4 ปี1775832.773117.51147.913720.9052.82
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1044139.422120.1965.772625.0032.88
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว531732.081018.87815.091120.7523.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1917237.704322.512312.044423.0452.62
ภาคปกติ1917237.704322.512312.044423.0452.62
หลักสูตร 4 ปี1917237.704322.512312.044423.0452.62
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1104137.272421.821110.002724.5554.55
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ813138.271923.461214.811720.9900.00
สารสนเทศและการสื่อสาร862326.742326.741112.792326.7433.49
ภาคปกติ862326.742326.741112.792326.7433.49
หลักสูตร 4 ปี862326.742326.741112.792326.7433.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล862326.742326.741112.792326.7433.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24511848.165221.22166.534217.1472.86
ภาคปกติ24511848.165221.22166.534217.1472.86
หลักสูตร 4 ปี24511848.165221.22166.534217.1472.86
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร692739.131318.841115.941420.2911.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492551.021326.5324.08816.3300.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร744358.111216.2222.701317.5722.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20630.00735.0015.00210.0015.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์331751.52721.2100.00515.1539.09
วิทยาศาสตร์30212340.736320.863310.935217.22113.64
ภาคปกติ30212340.736320.863310.935217.22113.64
หลักสูตร 4 ปี30212340.736320.863310.935217.22113.64
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1104339.092018.181715.451816.3654.55
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ401640.001230.0025.00512.5025.00
3. สาขาวิชาเคมี462145.651021.7448.70817.3900.00
4. สาขาวิชาสถิติ12325.00325.0000.00216.6718.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251248.0028.0014.00624.00312.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ461736.961328.26613.04919.5700.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9555.56222.22111.11111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7228.57114.29114.29114.2900.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.1400.00114.29228.5700.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24810040.324317.34249.686124.6083.23
ภาคปกติ24810040.324317.34249.686124.6083.23
หลักสูตร 4 ปี24810040.324317.34249.686124.6083.23
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1265140.482015.87107.943830.1643.17
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1224940.162318.851411.482318.8543.28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31612338.927925.00206.336620.8992.85
ภาคปกติ31612338.927925.00206.336620.8992.85
หลักสูตร 2 ปี13753.85215.3800.0017.69323.08
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13753.85215.3800.0017.69323.08
หลักสูตร 4 ปี30311638.287725.41206.606521.4561.98
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช24625.001145.8328.33312.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17741.18317.6515.88635.2900.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9444.4400.00222.22333.3300.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00133.3300.00266.6700.00
5. สาขาวิชาการตลาด19631.58421.0515.26421.0515.26
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17423.53423.5300.00529.4100.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551934.551629.09610.911018.1800.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301446.67826.6713.33723.3300.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7342.86342.8600.00114.2900.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231565.22521.7400.0000.0014.35
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8450.00112.5000.00337.5000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้913437.362123.0877.692123.0844.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1214738.843528.9375.792218.1864.96
ภาคปกติ1214738.843528.9375.792218.1864.96
หลักสูตร 2 ปี221045.45418.1814.55313.64418.18
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15640.00426.6700.00213.33320.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7457.1400.00114.29114.29114.29
หลักสูตร 4 ปี993737.373131.3166.061919.1922.02
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231356.52417.3914.35417.3914.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21628.57942.86314.2929.5200.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9222.22333.3300.00333.3300.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14535.71535.7117.14321.4300.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321134.381031.2513.13721.8813.13