เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันบิดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,38341.9567420.442166.5573622.321223.70
ภาคปกติ3,2421,35741.8666820.602166.6672122.241183.64
ภาคสมทบ552647.27610.9100.001527.2747.27
ผลิตกรรมการเกษตร59826844.8212020.07396.5212821.40223.68
ภาคปกติ54324244.5711420.99397.1811320.81183.31
หลักสูตร 2 ปี1276551.182318.1143.153124.4132.36
1. สาขาวิชาพืชไร่593152.54610.1746.781627.1223.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683450.001725.0000.001522.0611.47
หลักสูตร 4 ปี41617742.559121.88358.418219.71153.61
1. สาขาวิชาพืชไร่633453.971320.6346.351015.8723.17
2. สาขาวิชาพืชสวน1898243.393920.63157.943820.1173.70
3. สาขาวิชาอารักขาพืช451328.891124.44613.331226.6700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี131076.9217.6900.0017.6900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21733.33314.2914.76733.3329.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร652436.922132.3169.23913.8523.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20735.00315.00315.00525.00210.00
ภาคสมทบ552647.27610.9100.001527.2747.27
หลักสูตร 2 ปี552647.27610.9100.001527.2747.27
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)552647.27610.9100.001527.2747.27
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1715833.924123.98105.854224.5695.26
ภาคปกติ1715833.924123.98105.854224.5695.26
หลักสูตร 2 ปี1073330.842422.4343.743229.9176.54
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1073330.842422.4343.743229.9176.54
หลักสูตร 4 ปี642539.061726.5669.381015.6323.13
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน642539.061726.5669.381015.6323.13
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24010644.175221.67104.175322.08156.25
ภาคปกติ24010644.175221.67104.175322.08156.25
หลักสูตร 2 ปี933739.781920.4333.232526.8877.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281035.71725.0013.57828.5727.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)451635.561124.4412.221226.6736.67
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201155.0015.0015.00525.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1476946.943322.4574.762819.0585.44
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1476946.943322.4574.762819.0585.44
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1103733.642421.8298.183229.0965.45
ภาคปกติ1103733.642421.8298.183229.0965.45
หลักสูตร 2 ปี20840.00420.0000.00630.00210.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20840.00420.0000.00630.00210.00
หลักสูตร 4 ปี23730.43417.39521.74626.0900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23730.43417.39521.74626.0900.00
หลักสูตร 5 ปี672232.841623.8845.972029.8545.97
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32928.13721.8826.251134.3839.38
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351337.14925.7125.71925.7112.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1114843.242825.2343.602320.7243.60
ภาคปกติ1114843.242825.2343.602320.7243.60
หลักสูตร 2 ปี311754.84516.1300.00619.3539.68
1. สาขาวิชาการประมง311754.84516.1300.00619.3539.68
หลักสูตร 4 ปี803138.752328.7545.001721.2511.25
1. สาขาวิชาการประมง512345.101325.4911.961223.5300.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29827.591034.48310.34517.2413.45
บริหารธุรกิจ61325942.2510517.13437.0113421.86203.26
ภาคปกติ61325942.2510517.13437.0113421.86203.26
หลักสูตร 2 ปี893438.201921.3544.492528.0933.37
1. สาขาวิชาการบัญชี502244.00918.0024.001326.0036.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ391230.771025.6425.131230.7700.00
หลักสูตร 4 ปี52422542.948616.41397.4410920.80173.24
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1436948.252920.28117.692416.7842.80
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1635634.362615.95148.594225.7742.45
3. สาขาวิชาการบัญชี1396748.201812.9596.472920.8642.88
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552138.18916.3647.271120.0035.45
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241250.00416.6714.17312.5028.33
เศรษฐศาสตร์1295139.532821.711310.081511.6364.65
ภาคปกติ1295139.532821.711310.081511.6364.65
หลักสูตร 4 ปี1194840.342621.851210.081210.0854.20
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331545.45412.1226.0639.0913.03
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม361644.441027.7825.5612.7838.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501734.001224.00816.00816.0012.00
หลักสูตร 5 ปี10330.00220.00110.00330.00110.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10330.00220.00110.00330.00110.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1979045.693216.2494.575427.4163.05
ภาคปกติ1979045.693216.2494.575427.4163.05
หลักสูตร 2 ปี592745.7623.3935.082237.2946.78
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592745.7623.3935.082237.2946.78
หลักสูตร 4 ปี1386345.653021.7464.353223.1921.45
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075248.602119.6354.672422.4310.93
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311135.48929.0313.23825.8113.23
ศิลปศาสตร์2008040.004422.002110.504924.5031.50
ภาคปกติ2008040.004422.002110.504924.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2008040.004422.002110.504924.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863338.371820.931112.792225.5822.33
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1124741.962623.21108.932522.3210.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1003030.002323.0099.002929.0066.00
ภาคปกติ1003030.002323.0099.002929.0066.00
หลักสูตร 4 ปี1003030.002323.0099.002929.0066.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1003030.002323.0099.002929.0066.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658048.483320.0074.242917.5853.03
ภาคปกติ1658048.483320.0074.242917.5853.03
หลักสูตร 4 ปี1658048.483320.0074.242917.5853.03
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร562850.001221.4323.571221.4300.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23834.78626.0900.00626.0928.70
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543055.56814.8123.70814.8123.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211152.38523.8129.5229.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11327.27218.1819.0919.0919.09
วิทยาศาสตร์1836736.613820.77147.653720.2242.19
ภาคปกติ1836736.613820.77147.653720.2242.19
หลักสูตร 4 ปี1836736.613820.77147.653720.2242.19
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702332.861825.71811.431622.8611.43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17741.18317.6500.00423.5315.88
3. สาขาวิชาเคมี21733.33419.0514.7629.5214.76
4. สาขาวิชาสถิติ6350.0000.0000.00116.6700.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20840.0000.00210.00420.0015.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341750.00720.5925.88823.5300.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.00150.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33266.6700.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10110.00440.00110.00110.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2228839.645323.87135.865223.42104.50
ภาคปกติ2228839.645323.87135.865223.42104.50
หลักสูตร 4 ปี2228839.645323.87135.865223.42104.50
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1104742.732421.8265.452623.6443.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1124136.612925.8976.252623.2165.36
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1739052.023117.92105.783520.2352.89
ภาคปกติ1739052.023117.92105.783520.2352.89
หลักสูตร 4 ปี1739052.023117.92105.783520.2352.89
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3266.67133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9666.67222.22111.1100.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00220.00110.00220.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14228.5700.00114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75318.7500.00531.2500.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22940.91627.2714.55522.7314.55
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13861.5417.6917.69215.3817.69
8. สาขาวิชาการบัญชี7685.71114.2900.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10330.00220.00110.00440.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.0000.0000.0000.00120.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713752.111115.4957.041622.5411.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร853136.472225.8855.882428.2411.18
ภาคปกติ853136.472225.8855.882428.2411.18
หลักสูตร 2 ปี241354.17520.8300.00520.8300.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10330.00330.0000.00440.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.00225.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี611829.511727.8758.201931.1511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.3300.00233.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12433.33325.0018.33433.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.0000.00120.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17529.41423.5315.88635.2900.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21523.81733.33314.29628.5700.00