เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามรายได้ปัจจุบันบิดา(บาท/ปี) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
น้อยกว่า 150,000 บาทระหว่าง 150,000-
300,000 บาท
มากกว่า 300,000 บาทไม่ระบุไม่มีรายได้
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,00245.181,03923.453898.7883518.841663.75
ภาคปกติ4,3611,97845.361,03223.663838.7881018.571583.62
ภาคสมทบ702434.29710.0068.572535.71811.43
ผลิตกรรมการเกษตร74137851.0113918.76516.8814219.16314.18
ภาคปกติ67135452.7613219.67456.7111717.44233.43
หลักสูตร 2 ปี1045250.001110.5843.853028.8576.73
1. สาขาวิชาพืชไร่522242.31713.4600.001936.5447.69
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523057.6947.6947.691121.1535.77
หลักสูตร 4 ปี56730253.2612121.34417.238715.34162.82
1. สาขาวิชาพืชไร่844857.141720.2478.33910.7133.57
2. สาขาวิชาพืชสวน22210949.104821.62177.664319.3752.25
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1216755.372520.6675.791814.8843.31
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291448.28517.24413.79620.6900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432967.44716.2800.00511.6324.65
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432251.161125.5836.98511.6324.65
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251352.00832.00312.0014.0000.00
ภาคสมทบ702434.29710.0068.572535.71811.43
หลักสูตร 2 ปี702434.29710.0068.572535.71811.43
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)702434.29710.0068.572535.71811.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1014241.582423.7665.942625.7432.97
ภาคปกติ1014241.582423.7665.942625.7432.97
หลักสูตร 4 ปี1014241.582423.7665.942625.7432.97
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1014241.582423.7665.942625.7432.97
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20810249.044421.15199.133717.7962.88
ภาคปกติ20810249.044421.15199.133717.7962.88
หลักสูตร 2 ปี582339.66915.52712.071729.3123.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12541.67216.6700.00433.3318.33
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311238.7139.68619.35929.0313.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15640.00426.6716.67426.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1507952.673523.33128.002013.3342.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1507952.673523.33128.002013.3342.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1064239.622422.641312.262220.7554.72
ภาคปกติ1064239.622422.641312.262220.7554.72
หลักสูตร 2 ปี311858.06412.9026.45722.5800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311858.06412.9026.45722.5800.00
หลักสูตร 4 ปี14857.14214.2917.14214.2917.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14857.14214.2917.14214.2917.14
หลักสูตร 5 ปี611626.231829.511016.391321.3146.56
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31929.03929.03516.13516.1339.68
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30723.33930.00516.67826.6713.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2099545.454320.572511.963516.75115.26
ภาคปกติ2099545.454320.572511.963516.75115.26
หลักสูตร 2 ปี331442.42721.2113.03721.21412.12
1. สาขาวิชาการประมง331442.42721.2113.03721.21412.12
หลักสูตร 4 ปี1768146.023620.452413.642815.9173.98
1. สาขาวิชาการประมง1236552.852117.071512.201713.8254.07
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง531630.191528.30916.981120.7523.77
บริหารธุรกิจ92840743.8623725.54808.6217318.64313.34
ภาคปกติ92840743.8623725.54808.6217318.64313.34
หลักสูตร 2 ปี1014948.51109.9054.953029.7076.93
1. สาขาวิชาการบัญชี592949.1558.4746.781830.5135.08
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422047.62511.9012.381228.5749.52
หลักสูตร 4 ปี82735843.2922727.45759.0714317.29242.90
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2017436.826532.34209.953818.9141.99
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1878545.455227.811910.162814.9731.60
3. สาขาวิชาการบัญชี2019647.764723.38146.973617.9183.98
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1476946.944329.25117.482013.6142.72
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ913437.362021.981112.092123.0855.49
เศรษฐศาสตร์33014142.739528.793410.305215.7682.42
ภาคปกติ33014142.739528.793410.305215.7682.42
หลักสูตร 4 ปี27712545.137627.44259.034415.8872.53
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์955052.632223.1677.371515.7911.05
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม863338.372731.40910.471213.9555.81
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์964243.752728.1399.381717.7111.04
หลักสูตร 5 ปี531630.191935.85916.98815.0911.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531630.191935.85916.98815.0911.89
พัฒนาการท่องเที่ยว2138740.854219.72188.455324.88136.10
ภาคปกติ2138740.854219.72188.455324.88136.10
หลักสูตร 2 ปี562951.7947.1447.141526.7947.14
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว562951.7947.1447.141526.7947.14
หลักสูตร 4 ปี1575836.943824.20148.923824.2095.73
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1114036.042926.1376.312926.1365.41
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว461839.13919.57715.22919.5736.52
ศิลปศาสตร์1304635.383325.38118.463123.8596.92
ภาคปกติ1304635.383325.38118.463123.8596.92
หลักสูตร 4 ปี1304635.383325.38118.463123.8596.92
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ822732.931821.9556.102631.7167.32
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ481939.581531.25612.50510.4236.25
สารสนเทศและการสื่อสาร782430.772025.641519.231721.7922.56
ภาคปกติ782430.772025.641519.231721.7922.56
หลักสูตร 4 ปี782430.772025.641519.231721.7922.56
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล782430.772025.641519.231721.7922.56
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28412644.377125.00279.515117.9693.17
ภาคปกติ28412644.377125.00279.515117.9693.17
หลักสูตร 4 ปี28412644.377125.00279.515117.9693.17
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร682739.711725.00811.761522.0611.47
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583255.171424.1423.4558.6258.62
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร713042.251723.9445.631825.3522.82
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442045.451329.5549.09613.6412.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์431739.531023.26920.93716.2800.00
วิทยาศาสตร์39719749.629122.92328.066315.87143.53
ภาคปกติ39719749.629122.92328.066315.87143.53
หลักสูตร 4 ปี39719749.629122.92328.066315.87143.53
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1004848.002525.0077.001717.0033.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462247.83919.5724.35817.39510.87
3. สาขาวิชาเคมี572950.881322.8158.77712.2835.26
4. สาขาวิชาสถิติ19842.11631.5800.00526.3200.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412458.54921.95512.2012.4424.88
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ542546.301527.7847.411018.5200.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422354.76716.6737.14921.4300.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20735.00420.00525.00315.0015.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181161.11316.6715.56316.6700.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22711048.465524.23125.294419.3862.64
ภาคปกติ22711048.465524.23125.294419.3862.64
หลักสูตร 4 ปี22711048.465524.23125.294419.3862.64
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1105449.092724.5565.451917.2743.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1175647.862823.9365.132521.3721.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34614943.067822.54329.257220.81154.34
ภาคปกติ34614943.067822.54329.257220.81154.34
หลักสูตร 2 ปี441329.55511.3649.091840.9149.09
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19842.11421.0515.26631.5800.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25520.0014.00312.001248.00416.00
หลักสูตร 4 ปี30213645.037324.17289.275417.88113.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291448.28724.1426.90517.2413.45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94423.5300.00317.6515.88
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8112.50562.50112.50112.5000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341235.291235.2925.88823.5300.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์592542.371118.64915.251220.3423.39
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์431330.231739.5349.30613.9536.98
7. สาขาวิชาการบัญชี261350.00311.5413.85830.7713.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13538.46215.38215.38430.7700.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้734460.271216.4479.5979.5934.11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1335642.114332.331410.531712.7832.26
ภาคปกติ1335642.114332.331410.531712.7832.26
หลักสูตร 2 ปี261246.15934.6213.85311.5413.85
1. สาขาวิชาการประมง16850.00637.5000.00212.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00250.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6350.00116.6700.00116.67116.67
หลักสูตร 4 ปี1074441.123431.781312.151413.0821.87
1. สาขาวิชาการประมง24729.17833.33312.50625.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16425.001062.50212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11545.45327.27218.1819.0900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161168.7516.25212.5016.2516.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์401742.501230.00410.00615.0012.50