เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุบิดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาถึงแก่กรรมน้อยกว่า 41 ปีระหว่าง 41-50 ปีระหว่าง 51-60 ปีมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492545.983047.151,93345.491,22828.901653.883658.59
ภาคปกติ4,2012475.883037.211,92145.731,21028.801573.743638.64
ภาคสมทบ48714.5812.081225.001837.50816.6724.17
ผลิตกรรมการเกษตร729496.72405.4935048.0120628.26273.70577.82
ภาคปกติ681426.17395.7333849.6318827.61192.79558.08%
หลักสูตร 2 ปี135118.1575.196447.414130.3775.1953.70
1. สาขาวิชาพืชไร่6546.1534.623249.231827.6957.6934.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร70710.0045.713245.712332.8622.8622.86
หลักสูตร 4 ปี546315.68325.8627450.1814726.92122.20509.16
1. สาขาวิชาพืชไร่8666.9855.814754.652326.7422.3333.49
2. สาขาวิชาพืชสวน223135.83104.4811551.575926.4631.352310.31
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8433.5767.144148.812529.7600.00910.71
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3412.9412.941647.061235.2900.00411.76
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4212.38511.901842.86921.4337.14614.29
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5347.5547.552649.061222.6447.5535.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24312.5014.171145.83729.1700.0028.33
ภาคสมทบ48714.5812.081225.001837.50816.6724.17%
หลักสูตร 2 ปี48714.5812.081225.001837.50816.6724.17
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48714.5812.081225.001837.50816.6724.17
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14185.6796.385841.133927.6600.002719.15
ภาคปกติ14185.6796.385841.133927.6600.002719.15%
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.00314.29523.8100.001257.14
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2114.7600.00314.29523.8100.001257.14
หลักสูตร 4 ปี12075.8397.505545.833428.3300.001512.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12075.8397.505545.833428.3300.001512.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253124.74218.3011947.047830.83103.95135.14
ภาคปกติ253124.74218.3011947.047830.83103.95135.14%
หลักสูตร 2 ปี8578.2411.183338.823541.1867.0633.53
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2827.1400.00932.141450.0013.5727.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3612.7812.781747.221233.33411.1112.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)21419.0500.00733.33942.8614.7600.00
หลักสูตร 4 ปี16852.982011.908651.194325.6042.38105.95
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16852.982011.908651.194325.6042.38105.95
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8333.6122.413542.173339.76910.8411.20
ภาคปกติ8333.6122.413542.173339.76910.8411.20%
หลักสูตร 2 ปี1700.0000.00529.41847.06317.6515.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.0000.00529.41847.06317.6515.88
หลักสูตร 4 ปี19210.5300.00842.11736.84210.5300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.5300.00842.11736.84210.5300.00
หลักสูตร 5 ปี4712.1324.262246.811838.3048.5100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2613.8513.851557.69726.9227.6900.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.0014.76733.331152.3829.5200.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18984.23126.359148.156132.2863.17115.82
ภาคปกติ18984.23126.359148.156132.2863.17115.82%
หลักสูตร 2 ปี2314.3514.351147.831043.4800.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2314.3514.351147.831043.4800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16674.22116.638048.195130.7263.61116.63
1. สาขาวิชาการประมง10044.0077.004747.003333.0033.0066.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6634.5546.063350.001827.2734.5557.58
บริหารธุรกิจ837546.45526.2136443.4925129.99344.06829.80
ภาคปกติ837546.45526.2136443.4925129.99344.06829.80%
หลักสูตร 2 ปี9388.6022.154043.013335.4822.1588.60
1. สาขาวิชาการบัญชี6457.8111.562843.752234.3823.1369.38
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29310.3413.451241.381137.9300.0026.90
หลักสูตร 4 ปี744466.18506.7232443.5521829.30324.30749.95
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17884.49116.188849.445430.3463.37116.18
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184158.15115.986836.965529.8984.352714.67
3. สาขาวิชาการบัญชี16284.94127.417445.685433.3395.5653.09
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)170105.88148.247242.354425.8863.532414.12
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50510.0024.002244.001122.0036.00714.00
เศรษฐศาสตร์249166.43176.8310542.176626.51124.823313.25
ภาคปกติ249166.43176.8310542.176626.51124.823313.25%
หลักสูตร 4 ปี222156.76156.769542.795625.23125.412913.06
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8278.5456.102935.372328.0522.441619.51
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8455.9567.144654.761517.8644.7689.52
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5635.3647.142035.711832.14610.7158.93
หลักสูตร 5 ปี2713.7027.411037.041037.0400.00414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2713.7027.411037.041037.0400.00414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว259228.49186.9510540.545922.78135.024216.22
ภาคปกติ259228.49186.9510540.545922.78135.024216.22%
หลักสูตร 2 ปี821012.2044.883340.242429.2789.7633.66
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว821012.2044.883340.242429.2789.7633.66
หลักสูตร 4 ปี177126.78147.917240.683519.7752.823922.03
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10498.6598.654947.122322.1232.881110.58
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5335.6659.432343.401222.6423.77815.09
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์191105.242211.528544.506031.4173.6673.66
ภาคปกติ191105.242211.528544.506031.4173.6673.66%
หลักสูตร 4 ปี191105.242211.528544.506031.4173.6673.66
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11076.361210.915247.273229.0932.7343.64
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8133.701012.353340.742834.5744.9433.70
สารสนเทศและการสื่อสาร8655.8166.983844.192731.4055.8155.81
ภาคปกติ8655.8166.983844.192731.4055.8155.81%
หลักสูตร 4 ปี8655.8166.983844.192731.4055.8155.81
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8655.8166.983844.192731.4055.8155.81
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245135.312510.2010442.457831.84104.08156.12
ภาคปกติ245135.312510.2010442.457831.84104.08156.12%
หลักสูตร 4 ปี245135.312510.2010442.457831.84104.08156.12
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6934.35710.143043.482231.8822.9057.25
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4924.08612.242346.941428.5712.0436.12
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7445.4168.113040.542533.7868.1134.05
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2015.00210.00840.00630.0000.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3339.09412.121339.391133.3313.0313.03
วิทยาศาสตร์302144.64309.9313946.038026.49154.97247.95
ภาคปกติ302144.64309.9313946.038026.49154.97247.95%
หลักสูตร 4 ปี302144.64309.9313946.038026.49154.97247.95
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11065.4565.455247.273027.2765.45109.09
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4012.50410.002255.00922.5012.5037.50
3. สาขาวิชาเคมี4600.00715.222554.35817.3936.5236.52
4. สาขาวิชาสถิติ1218.3318.33433.33216.6718.33325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2514.00416.001040.00832.0014.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4648.7036.522043.481430.4336.5224.35
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00111.11222.22666.6700.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.29114.29114.29228.5700.00228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00342.86342.86114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248145.65228.8711546.376827.4293.63208.06
ภาคปกติ248145.65228.8711546.376827.4293.63208.06%
หลักสูตร 4 ปี248145.65228.8711546.376827.4293.63208.06
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12675.561411.115442.863326.1975.56118.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12275.7486.566150.003528.6921.6497.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316196.01206.3315850.009229.1141.27237.28
ภาคปกติ316196.01206.3315850.009229.1141.27237.28%
หลักสูตร 2 ปี13215.3817.69861.54215.3800.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13215.3817.69861.54215.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี303175.61196.2715049.509029.7041.32237.59
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2400.00416.67833.33937.5014.1728.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1715.88317.65952.94423.5300.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.0000.00777.78222.2200.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.00266.67133.3300.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19210.5300.00736.84631.5800.00421.05
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1700.0015.88952.94317.6500.00423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5535.4547.273258.181018.1811.8259.09
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.33310.001550.00930.0013.3313.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.0000.00342.86457.1400.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.3500.001565.22417.3914.3528.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.0000.00225.00562.5000.00112.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9199.8944.404145.053336.2600.0044.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12175.7986.616755.373024.7943.3154.13
ภาคปกติ12175.7986.616755.373024.7943.3154.13%
หลักสูตร 2 ปี22418.1800.001150.00522.7329.0900.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15426.6700.00533.33533.3316.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.00685.7100.00114.2900.00
หลักสูตร 4 ปี9933.0388.085656.572525.2522.0255.05
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2314.3514.351565.22626.0900.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2100.0029.521361.90523.8100.0014.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.00111.11777.7800.0000.00111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.00321.43750.00428.5700.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.2513.131443.751031.2526.2539.38