เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักบิดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2493678.64541.271242.921,08325.491,24129.212545.981,12626.50
ภาคปกติ4,2013638.64521.241222.901,06925.451,23029.282526.001,11326.49
ภาคสมทบ4848.3324.1724.171429.171122.9224.171327.08
ผลิตกรรมการเกษตร729527.1350.69212.8830742.1113218.11354.8017724.28
ภาคปกติ681487.0530.44192.7929343.0212117.77334.8516424.08
หลักสูตร 2 ปี13585.9310.7410.747051.852014.8164.442921.48
1. สาขาวิชาพืชไร่6569.2311.5411.543452.311015.3834.621015.38
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7022.8600.0000.003651.431014.2934.291927.14
หลักสูตร 4 ปี546407.3320.37183.3022340.8410118.50274.9513524.73
1. สาขาวิชาพืชไร่8678.1400.0011.164956.981011.6322.331719.77
2. สาขาวิชาพืชสวน223146.2810.4583.599944.393716.59104.485424.22
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8478.3311.1955.952934.521517.8655.952226.19
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3438.8200.0000.001235.291029.4138.82617.65
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4237.1400.0012.381535.71819.0524.761330.95
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5335.6600.0023.771120.751630.1947.551732.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24312.5000.0014.17833.33520.8314.17625.00
ภาคสมทบ4848.3324.1724.171429.171122.9224.171327.08
หลักสูตร 2 ปี4848.3324.1724.171429.171122.9224.171327.08
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4848.3324.1724.171429.171122.9224.171327.08
วิทยาลัยพลังงานทดแทน141128.5142.8432.132719.153424.11139.224834.04
ภาคปกติ141128.5142.8432.132719.153424.11139.224834.04
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.0014.76314.2914.7600.001571.43
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2114.7600.0014.76314.2914.7600.001571.43
หลักสูตร 4 ปี120119.1743.3321.672420.003327.501310.833327.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน120119.1743.3321.672420.003327.501310.833327.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253187.1120.7962.379236.366023.72135.146224.51
ภาคปกติ253187.1120.7962.379236.366023.72135.146224.51
หลักสูตร 2 ปี8544.7111.1822.353338.821517.6544.712630.59
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0013.5713.571657.1427.1427.14621.43
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3638.3300.0012.781233.33822.2212.781130.56
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2114.7600.0000.00523.81523.8114.76942.86
หลักสูตร 4 ปี168148.3310.6042.385935.124526.7995.363621.43
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168148.3310.6042.385935.124526.7995.363621.43
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม831113.2500.0022.412327.712732.5344.821619.28
ภาคปกติ831113.2500.0022.412327.712732.5344.821619.28
หลักสูตร 2 ปี1715.8800.0000.00847.0615.8815.88635.29
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1715.8800.0000.00847.0615.8815.88635.29
หลักสูตร 4 ปี19421.0500.0015.26526.32526.3215.26315.79
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19421.0500.0015.26526.32526.3215.26315.79
หลักสูตร 5 ปี47612.7700.0012.131021.282144.6824.26714.89
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26415.3800.0013.85519.23934.6227.69519.23
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2129.5200.0000.00523.811257.1400.0029.52
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1892312.1742.1294.764523.814925.93105.294925.93
ภาคปกติ1892312.1742.1294.764523.814925.93105.294925.93
หลักสูตร 2 ปี23313.04313.0428.70626.09626.0914.3528.70
1. สาขาวิชาการประมง23313.04313.0428.70626.09626.0914.3528.70
หลักสูตร 4 ปี1662012.0510.6074.223923.494325.9095.424728.31
1. สาขาวิชาการประมง1001212.0000.0044.002525.002929.0066.002424.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง66812.1211.5234.551421.211421.2134.552334.85
บริหารธุรกิจ837526.21161.91222.6315818.8831037.04485.7323127.60
ภาคปกติ837526.21161.91222.6315818.8831037.04485.7323127.60
หลักสูตร 2 ปี9388.6022.1522.151617.203032.2677.532830.11
1. สาขาวิชาการบัญชี6457.8111.5611.561421.882234.3823.131929.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29310.3413.4513.4526.90827.59517.24931.03
หลักสูตร 4 ปี744445.91141.88202.6914219.0928037.63415.5120327.28
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178168.9931.6963.373117.427139.8995.064223.60
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184179.2431.6321.093116.856736.41137.075127.72
3. สาขาวิชาการบัญชี16253.0942.4753.093924.076238.27106.173722.84
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17042.3531.7663.533420.006035.2952.945834.12
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5024.0012.0012.00714.002040.0048.001530.00
เศรษฐศาสตร์249228.8472.8131.205421.697530.12145.627429.72
ภาคปกติ249228.8472.8131.205421.697530.12145.627429.72
หลักสูตร 4 ปี222177.6662.7031.355122.976529.28125.416830.63
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8244.8800.0022.441923.172024.3956.103239.02
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841011.9044.7611.191821.432630.9567.141922.62
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5635.3623.5700.001425.001933.9311.791730.36
หลักสูตร 5 ปี27518.5213.7000.00311.111037.0427.41622.22
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27518.5213.7000.00311.111037.0427.41622.22
พัฒนาการท่องเที่ยว259145.4151.9362.323011.588633.20135.0210540.54
ภาคปกติ259145.4151.9362.323011.588633.20135.0210540.54
หลักสูตร 2 ปี8233.6622.4422.441012.203137.8022.443239.02
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8233.6622.4422.441012.203137.8022.443239.02
หลักสูตร 4 ปี177116.2131.6942.262011.305531.07116.217341.24
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10454.8121.9243.851413.463533.6565.773836.54
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53611.3211.8900.00611.322037.7459.431528.30
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์1912211.5231.5700.002513.098343.46105.244825.13
ภาคปกติ1912211.5231.5700.002513.098343.46105.244825.13
หลักสูตร 4 ปี1912211.5231.5700.002513.098343.46105.244825.13
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ110109.0921.8200.001210.915045.4565.453027.27
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ811214.8111.2300.001316.053340.7444.941822.22
สารสนเทศและการสื่อสาร861213.9522.3311.161112.793136.05910.472023.26
ภาคปกติ861213.9522.3311.161112.793136.05910.472023.26
หลักสูตร 4 ปี861213.9522.3311.161112.793136.05910.472023.26
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861213.9522.3311.161112.793136.05910.472023.26
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245208.1610.41135.317229.397229.39166.535120.82
ภาคปกติ245208.1610.41135.317229.397229.39166.535120.82
หลักสูตร 4 ปี245208.1610.41135.317229.397229.39166.535120.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร69811.5911.4511.452231.881927.5457.251318.84
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4936.1200.0048.161326.531530.6124.081224.49
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7456.7600.0068.112229.732229.7379.461216.22
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20315.0000.0000.00735.00525.0015.00420.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3313.0300.0026.06824.241133.3313.031030.30
วิทยาศาสตร์302299.6020.6692.986019.879732.12299.607625.17
ภาคปกติ302299.6020.6692.986019.879732.12299.607625.17
หลักสูตร 4 ปี302299.6020.6692.986019.879732.12299.607625.17
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1101210.9110.9121.822119.094137.27109.092320.91
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4012.5000.0012.501230.001025.00512.501127.50
3. สาขาวิชาเคมี46510.8700.0036.52919.571328.26715.22919.57
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0000.0000.00325.00325.0018.33541.67
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2514.0000.0028.00728.00416.0028.00936.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46715.2212.1712.1736.521736.9624.351532.61
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9222.2200.0000.00222.22555.5600.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ700.0000.0000.00228.57228.57114.29228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.2900.0000.00114.29228.57114.29228.57
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2482911.6931.2193.634919.768233.06114.446526.21
ภาคปกติ2482911.6931.2193.634919.768233.06114.446526.21
หลักสูตร 4 ปี2482911.6931.2193.634919.768233.06114.446526.21
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126129.5210.7943.173225.403628.5753.973628.57
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1221713.9321.6454.101713.934637.7064.922923.77
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3163912.3400.00144.439429.757022.15247.597523.73
ภาคปกติ3163912.3400.00144.439429.757022.15247.597523.73
หลักสูตร 2 ปี1300.0000.0000.00538.4617.6900.00753.85
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0000.0000.00538.4617.6900.00753.85
หลักสูตร 4 ปี3033912.8700.00144.628929.376922.77247.926822.44
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.3300.0014.17833.33520.83312.50520.83
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17211.7600.0015.88741.18423.5300.00317.65
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9111.1100.0000.00333.33333.33111.11111.11
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.00266.6700.00133.3300.00
5. สาขาวิชาการตลาด1915.2600.0000.00210.53631.5815.26947.37
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.8800.0000.00529.41529.4100.00635.29
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์551221.8200.0011.821221.821221.8247.271425.45
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.3300.00413.33930.00723.33310.00620.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7114.2900.0000.0000.00457.14228.5700.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2328.7000.0014.35834.78626.09313.04313.04
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.5000.0000.00225.00225.00112.50225.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911516.4800.0066.593134.071516.4855.491920.88
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร121129.9200.0064.963629.753327.2754.132923.97
ภาคปกติ121129.9200.0064.963629.753327.2754.132923.97
หลักสูตร 2 ปี2229.0900.00313.64522.73418.1814.55731.82
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15213.3300.00320.00320.0016.6716.67533.33
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.00228.57342.8600.00228.57
หลักสูตร 4 ปี991010.1000.0033.033131.312929.2944.042222.22
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2328.7000.0028.70626.09834.7814.35417.39
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21314.2900.0000.00733.33733.3314.76314.29
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.0000.0000.00333.33222.22111.11333.33
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14321.4300.0000.00214.29535.7117.14321.43
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3226.2500.0013.131340.63721.8800.00928.13