เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732828.89501.581003.1588827.9996030.261825.7471122.41
ภาคปกติ3,1222798.94501.60983.1487127.9094830.371815.8069522.26
ภาคสมทบ5135.8800.0023.921733.331223.5311.961631.37
ผลิตกรรมการเกษตร584457.7120.34254.2824842.4713022.26284.7910618.15
ภาคปกติ533427.8820.38234.3223143.3411822.14275.079016.89
หลักสูตร 2 ปี12753.9410.7921.577256.692418.9053.941814.17
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.0011.693661.021016.9523.39813.56
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6834.4111.4711.473652.941420.5934.411014.71
หลักสูตร 4 ปี406379.1110.25215.1715939.169423.15225.427217.73
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.1711.5923.173860.321422.2223.1746.35
2. สาขาวิชาพืชสวน184179.2400.0084.357741.853317.93126.523720.11
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4449.0900.0049.091227.271227.2736.82920.45
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.0000.0000.00433.33650.0000.00216.67
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2015.0000.0000.00945.00420.0000.00630.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร631117.4600.00711.111219.051930.1646.351015.87
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0000.0000.00735.00630.0015.00420.00
ภาคสมทบ5135.8800.0023.921733.331223.5311.961631.37
หลักสูตร 2 ปี5135.8800.0023.921733.331223.5311.961631.37
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5135.8800.0023.921733.331223.5311.961631.37
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1641810.9853.0584.883722.564829.2795.493923.78
ภาคปกติ1641810.9853.0584.883722.564829.2795.493923.78
หลักสูตร 2 ปี10287.8421.9665.881413.733736.2765.882928.43
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10287.8421.9665.881413.733736.2765.882928.43
หลักสูตร 4 ปี621016.1334.8423.232337.101117.7434.841016.13
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน621016.1334.8423.232337.101117.7434.841016.13
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239229.2110.4283.358033.477129.7183.354920.50
ภาคปกติ239229.2110.4283.358033.477129.7183.354920.50
หลักสูตร 2 ปี9399.6800.0044.302830.112425.8144.302425.81
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.2900.0027.14828.57828.5727.14414.29
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4548.8900.0024.441226.671226.6700.001533.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.0000.0000.00840.00420.00210.00525.00
หลักสูตร 4 ปี146138.9010.6842.745235.624732.1942.742517.12
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146138.9010.6842.745235.624732.1942.742517.12
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091412.8443.6732.751917.433733.9465.502623.85
ภาคปกติ1091412.8443.6732.751917.433733.9465.502623.85
หลักสูตร 2 ปี2015.0000.0000.00630.00315.0015.00945.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2015.0000.0000.00630.00315.0015.00945.00
หลักสูตร 4 ปี2229.09313.6414.55313.64940.9129.0929.09
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2229.09313.6414.55313.64940.9129.0929.09
หลักสูตร 5 ปี671116.4211.4922.991014.932537.3134.481522.39
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0026.2526.251340.6313.13825.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35514.2912.8600.00822.861234.2925.71720.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1071312.1510.9343.743128.972927.1098.412018.69
ภาคปกติ1071312.1510.9343.743128.972927.1098.412018.69
หลักสูตร 2 ปี3139.6800.0039.68619.35619.35619.35722.58
1. สาขาวิชาการประมง3139.6800.0039.68619.35619.35619.35722.58
หลักสูตร 4 ปี761013.1611.3211.322532.892330.2633.951317.11
1. สาขาวิชาการประมง49612.2400.0012.041938.781428.5712.04816.33
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27414.8113.7000.00622.22933.3327.41518.52
บริหารธุรกิจ567356.17111.94132.2912922.7521237.39376.5313022.93
ภาคปกติ567356.17111.94132.2912922.7521237.39376.5313022.93
หลักสูตร 2 ปี8633.4900.0022.331922.093136.0589.302326.74
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0024.001428.001326.00510.001632.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3638.3300.0000.00513.891850.0038.33719.44
หลักสูตร 4 ปี481326.65112.29112.2911022.8718137.63296.0310722.25
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13975.0453.6010.723525.186043.1785.762316.55
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144139.0300.0021.392315.976041.67106.943625.00
3. สาขาวิชาการบัญชี12843.1353.9143.134434.383527.3475.472922.66
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4848.3312.0836.25510.421837.5048.331327.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22418.1800.0014.55313.64836.3600.00627.27
เศรษฐศาสตร์1161613.7921.7243.453328.452824.1443.452925.00
ภาคปกติ1161613.7921.7243.453328.452824.1443.452925.00
หลักสูตร 4 ปี1061514.1521.8943.772927.362826.4232.832523.58
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2613.8500.0013.85934.621038.4600.00519.23
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33515.1500.0039.09927.27721.2126.06721.21
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์47919.1524.2600.001123.401123.4012.131327.66
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00440.0000.00110.00440.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00440.0000.00110.00440.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194115.6721.0352.583417.536332.4794.647036.08
ภาคปกติ194115.6721.0352.583417.536332.4794.647036.08
หลักสูตร 2 ปี5846.9000.0011.7258.621831.0311.722950.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5846.9000.0011.7258.621831.0311.722950.00
หลักสูตร 4 ปี13675.1521.4742.942921.324533.0985.884130.15
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10654.7210.9432.832220.753734.9187.553028.30
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3026.6713.3313.33723.33826.6700.001136.67
ศิลปศาสตร์2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
ภาคปกติ2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
หลักสูตร 4 ปี2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.7922.3322.331213.953540.7078.141719.77
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1121614.2954.4632.682017.863329.461412.502118.75
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร971010.3133.0911.031515.463334.0299.282626.80
ภาคปกติ971010.3133.0911.031515.463334.0299.282626.80
หลักสูตร 4 ปี971010.3133.0911.031515.463334.0299.282626.80
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล971010.3133.0911.031515.463334.0299.282626.80
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158106.3310.6353.165031.654629.1185.063824.05
ภาคปกติ158106.3310.6353.165031.654629.1185.063824.05
หลักสูตร 4 ปี158106.3310.6353.165031.654629.1185.063824.05
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5559.0900.0011.822341.821323.6423.641120.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2200.0000.0000.00522.731045.4514.55627.27
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5223.8511.9223.851019.231732.6959.621528.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5200.0029.52942.86314.2900.00523.81
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.5000.0000.00337.50337.5000.00112.50
วิทยาศาสตร์162138.0221.2342.473722.845835.80127.413622.22
ภาคปกติ162138.0221.2342.473722.845835.80127.413622.22
หลักสูตร 4 ปี162138.0221.2342.473722.845835.80127.413622.22
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์67710.4511.4911.491420.902740.3034.481420.90
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1500.0000.0000.00426.67533.3300.00640.00
3. สาขาวิชาเคมี15320.0000.0000.00213.33320.00426.67320.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.0000.0000.0000.00360.0000.00240.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.0000.0016.67533.33426.6716.67426.67
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9412.9412.94926.471338.2425.88720.59
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.00133.33133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.5700.0000.00114.29228.57228.5700.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2182310.5531.3894.135022.946831.19146.425123.39
ภาคปกติ2182310.5531.3894.135022.946831.19146.425123.39
หลักสูตร 4 ปี2182310.5531.3894.135022.946831.19146.425123.39
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10987.3421.8354.593027.523229.3654.592724.77
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1091513.7610.9243.672018.353633.0398.262422.02
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
ภาคปกติ173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
หลักสูตร 4 ปี173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00111.1100.00666.67111.1100.00111.11
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.0000.0000.00440.00220.0000.00330.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.00114.29457.14114.29114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.2500.0016.25531.25212.50531.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22418.1800.0000.00522.73731.8200.00627.27
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.6900.00215.38753.8500.00323.08
7. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.00114.29457.14228.5700.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.0000.0000.00110.00440.00110.00220.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00120.0000.00360.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7179.8611.4122.823447.891115.4911.411521.13
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.3300.00133.33133.3300.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8578.2422.3522.353338.822529.4122.351416.47
ภาคปกติ8578.2422.3522.353338.822529.4122.351416.47
หลักสูตร 2 ปี24312.5014.1714.17625.001041.6700.00312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00116.67233.33116.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00440.00330.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.50112.5000.0000.00675.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.5611.6411.642744.261524.5923.281118.03
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0018.3300.00650.00325.0000.00216.67
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00480.0000.0000.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.7600.0000.00529.41529.4115.88423.53
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.001152.38419.0500.00419.05