เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักบิดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4314389.88922.081282.891,12225.321,49033.632595.8590220.36
ภาคปกติ4,3614299.84912.091232.821,09925.201,47533.822585.9288620.32
ภาคสมทบ70912.8611.4357.142332.861521.4311.431622.86
ผลิตกรรมการเกษตร741587.83131.75364.8629339.5417523.62273.6413918.76
ภาคปกติ671497.30121.79314.6227040.2416023.85263.8712318.33
หลักสูตร 2 ปี10465.7721.9243.853432.692625.0032.882927.88
1. สาขาวิชาพืชไร่5200.0000.0011.922038.461223.0811.921834.62
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร52611.5423.8535.771426.921426.9223.851121.15
หลักสูตร 4 ปี567437.58101.76274.7623641.6213423.63234.069416.58
1. สาขาวิชาพืชไร่8433.5711.1978.334047.621821.4311.191416.67
2. สาขาวิชาพืชสวน222209.0141.8073.159844.144118.47146.313817.12
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12164.9632.4886.614335.543327.2754.132319.01
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2913.4500.0013.451241.381241.3813.4526.90
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4336.9800.0012.331944.191227.9112.33716.28
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43613.9512.3324.651841.86716.2800.00920.93
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25416.0014.0014.00624.001144.0014.0014.00
ภาคสมทบ70912.8611.4357.142332.861521.4311.431622.86
หลักสูตร 2 ปี70912.8611.4357.142332.861521.4311.431622.86
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)70912.8611.4357.142332.861521.4311.431622.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10187.9232.9732.972625.743231.6843.962524.75
ภาคปกติ10187.9232.9732.972625.743231.6843.962524.75
หลักสูตร 4 ปี10187.9232.9732.972625.743231.6843.962524.75
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10187.9232.9732.972625.743231.6843.962524.75
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2082210.5841.9273.377335.104923.56125.774119.71
ภาคปกติ2082210.5841.9273.377335.104923.56125.774119.71
หลักสูตร 2 ปี5858.6223.4523.452136.21813.7923.451831.03
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1218.3300.0000.00433.33216.67216.67325.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3139.6826.4513.231135.4826.4500.001238.71
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.6700.0016.67640.00426.6700.00320.00
หลักสูตร 4 ปี1501711.3321.3353.335234.674127.33106.672315.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1501711.3321.3353.335234.674127.33106.672315.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10698.4910.9432.832624.533331.131312.262119.81
ภาคปกติ10698.4910.9432.832624.533331.131312.262119.81
หลักสูตร 2 ปี3113.2300.0000.001548.39825.8113.23619.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3113.2300.0000.001548.39825.8113.23619.35
หลักสูตร 4 ปี14214.2900.0000.00214.29642.8617.14321.43
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14214.2900.0000.00214.29642.8617.14321.43
หลักสูตร 5 ปี6169.8411.6434.92914.751931.151118.031219.67
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31412.9000.0026.45516.13825.81722.58516.13
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3026.6713.3313.33413.331136.67413.33723.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2093516.7541.9173.354320.576129.19115.264822.97
ภาคปกติ2093516.7541.9173.354320.576129.19115.264822.97
หลักสูตร 2 ปี33412.1200.0026.06824.24515.1513.031339.39
1. สาขาวิชาการประมง33412.1200.0026.06824.24515.1513.031339.39
หลักสูตร 4 ปี1763117.6142.2752.843519.895631.82105.683519.89
1. สาขาวิชาการประมง1232217.8921.6343.252721.953730.0875.692419.51
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง53916.9823.7711.89815.091935.8535.661120.75
บริหารธุรกิจ928818.73171.83171.8316718.0040944.07505.3918720.15
ภาคปกติ928818.73171.83171.8316718.0040944.07505.3918720.15
หลักสูตร 2 ปี10165.9400.0010.991817.823332.6765.943736.63
1. สาขาวิชาการบัญชี5946.7800.0011.691322.031525.4246.782237.29
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4224.7600.0000.00511.901842.8624.761535.71
หลักสูตร 4 ปี827759.07172.06161.9314918.0237645.47445.3215018.14
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2012512.4441.9941.993014.939245.7783.983818.91
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)187147.4931.6031.603217.119148.66115.883317.65
3. สาขาวิชาการบัญชี201146.9731.4952.494924.387637.81125.974220.90
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147149.5221.3642.722919.736745.5885.442315.65
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9188.7955.4900.0099.895054.9555.491415.38
เศรษฐศาสตร์3304112.42113.3382.426820.6112236.97185.456218.79
ภาคปกติ3304112.42113.3382.426820.6112236.97185.456218.79
หลักสูตร 4 ปี2772910.4793.2562.176222.3810036.10155.425620.22
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9577.3722.1122.112122.113738.9544.212223.16
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม86910.4744.6522.332225.582933.7244.651618.60
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961313.5433.1322.081919.793435.4277.291818.75
หลักสูตร 5 ปี531222.6423.7723.77611.322241.5135.66611.32
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531222.6423.7723.77611.322241.5135.66611.32
พัฒนาการท่องเที่ยว213146.5731.4141.883415.968841.31157.045525.82
ภาคปกติ213146.5731.4141.883415.968841.31157.045525.82
หลักสูตร 2 ปี5635.3623.5711.791526.791730.3647.141425.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5635.3623.5711.791526.791730.3647.141425.00
หลักสูตร 4 ปี157117.0110.6431.911912.107145.22117.014126.11
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11165.4100.0010.901412.615045.0587.213228.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46510.8712.1724.35510.872145.6536.52919.57
ศิลปศาสตร์130129.2343.0853.851612.315038.4696.923426.15
ภาคปกติ130129.2343.0853.851612.315038.4696.923426.15
หลักสูตร 4 ปี130129.2343.0853.851612.315038.4696.923426.15
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8267.3222.4433.66910.983340.2467.322328.05
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ48612.5024.1724.17714.581735.4236.251122.92
สารสนเทศและการสื่อสาร78810.2645.1300.001012.823848.72810.261012.82
ภาคปกติ78810.2645.1300.001012.823848.72810.261012.82
หลักสูตร 4 ปี78810.2645.1300.001012.823848.72810.261012.82
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล78810.2645.1300.001012.823848.72810.261012.82
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2843010.5672.4662.116623.249433.10289.865318.66
ภาคปกติ2843010.5672.4662.116623.249433.10289.865318.66
หลักสูตร 4 ปี2843010.5672.4662.116623.249433.10289.865318.66
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร68913.2422.9422.941623.531826.471116.181014.71
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5846.9000.0023.451525.862543.1046.90813.79
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7157.0422.8200.001622.542230.9968.452028.17
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4449.0912.2712.271431.821227.2724.551022.73
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43818.6024.6512.33511.631739.53511.63511.63
วิทยาศาสตร์397389.5751.2692.278922.4214336.02287.058521.41
ภาคปกติ397389.5751.2692.278922.4214336.02287.058521.41
หลักสูตร 4 ปี397389.5751.2692.278922.4214336.02287.058521.41
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001010.0033.0055.001111.004242.0055.002424.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4636.5200.0000.001226.091634.7824.351328.26
3. สาขาวิชาเคมี57610.5311.7511.752136.841526.3223.511119.30
4. สาขาวิชาสถิติ19210.5300.0000.00421.05736.8415.26526.32
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์41614.6312.4400.001229.271331.7124.88717.07
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5447.4100.0011.851222.222240.7459.261018.52
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4237.1400.0012.381330.951228.5749.52921.43
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20315.0000.0015.00210.00735.00525.00210.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.5600.0000.00211.11950.00211.11422.22
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2272511.0183.5293.965122.477030.84125.295222.91
ภาคปกติ2272511.0183.5293.965122.477030.84125.295222.91
หลักสูตร 4 ปี2272511.0183.5293.965122.477030.84125.295222.91
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11098.1854.5554.552926.363430.9143.642421.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1171613.6832.5643.422218.803630.7786.842823.93
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3464212.1472.02113.189928.619828.32195.497020.23
ภาคปกติ3464212.1472.02113.189928.619828.32195.497020.23
หลักสูตร 2 ปี44715.9112.2712.271125.00920.4500.001534.09
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19315.7915.2615.26526.32947.3700.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25416.0000.0000.00624.0000.0000.001560.00
หลักสูตร 4 ปี3023511.5961.99103.318829.148929.47196.295518.21
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.4500.0026.901034.48310.3426.901137.93
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.0000.0000.00635.29847.0615.88211.76
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00112.5000.00225.00450.0000.00112.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3438.8200.0012.9438.821852.94411.76514.71
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59813.5611.6911.691220.342135.5946.781220.34
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43613.9524.6536.981739.53920.9312.33511.63
7. สาขาวิชาการบัญชี2627.6900.0000.00726.92415.38311.541038.46
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13215.3817.6900.00215.38538.4617.69215.38
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731317.8111.3734.112939.731723.2934.1179.59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1331511.2810.7532.266145.862821.0553.762015.04
ภาคปกติ1331511.2810.7532.266145.862821.0553.762015.04
หลักสูตร 2 ปี26519.2313.8513.85934.62519.2313.85415.38
1. สาขาวิชาการประมง16425.0000.0016.25531.25531.2516.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00125.0000.00125.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.00350.0000.0000.00350.00
หลักสูตร 4 ปี107109.3500.0021.875248.602321.5043.741614.95
1. สาขาวิชาการประมง2428.3300.0000.001041.67625.0014.17520.83
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16212.5000.0016.251168.75212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11218.1800.0000.00327.27436.3619.0919.09
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.0000.0000.00531.25637.5016.25425.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40410.0000.0012.502357.50512.5012.50615.00