เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพหลักบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ข้าราชการ/
ราชการชำนาญ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรของรัฐ
ลูกจ้างของรัฐ
ทำนา/ไร่/สวน
สัตว์เลี้ยง/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
ห้างร้านเอกชน
พ่อบ้าน/บวช/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972828.55501.521003.0388826.9396029.121825.5283525.33
ภาคปกติ3,2422798.61501.54983.0287126.8794829.241815.5881525.14
ภาคสมทบ5535.4500.0023.641730.911221.8211.822036.36
ผลิตกรรมการเกษตร598457.5320.33254.1824841.4713021.74284.6812020.07
ภาคปกติ543427.7320.37234.2423142.5411821.73274.9710018.42
หลักสูตร 2 ปี12753.9410.7921.577256.692418.9053.941814.17
1. สาขาวิชาพืชไร่5923.3900.0011.693661.021016.9523.39813.56
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6834.4111.4711.473652.941420.5934.411014.71
หลักสูตร 4 ปี416378.8910.24215.0515938.229422.60225.298219.71
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.1711.5923.173860.321422.2223.1746.35
2. สาขาวิชาพืชสวน189178.9900.0084.237740.743317.46126.354222.22
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4548.8900.0048.891226.671226.6736.671022.22
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.0000.0000.00430.77646.1500.00323.08
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2114.7600.0000.00942.86419.0500.00733.33
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร651116.9200.00710.771218.461929.2346.151218.46
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.0000.0000.00735.00630.0015.00420.00
ภาคสมทบ5535.4500.0023.641730.911221.8211.822036.36
หลักสูตร 2 ปี5535.4500.0023.641730.911221.8211.822036.36
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5535.4500.0023.641730.911221.8211.822036.36
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1711810.5352.9284.683721.644828.0795.264626.90
ภาคปกติ1711810.5352.9284.683721.644828.0795.264626.90
หลักสูตร 2 ปี10787.4821.8765.611413.083734.5865.613431.78
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10787.4821.8765.611413.083734.5865.613431.78
หลักสูตร 4 ปี641015.6334.6923.132335.941117.1934.691218.75
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน641015.6334.6923.132335.941117.1934.691218.75
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240229.1710.4283.338033.337129.5883.335020.83
ภาคปกติ240229.1710.4283.338033.337129.5883.335020.83
หลักสูตร 2 ปี9399.6800.0044.302830.112425.8144.302425.81
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28414.2900.0027.14828.57828.5727.14414.29
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4548.8900.0024.441226.671226.6700.001533.33
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2015.0000.0000.00840.00420.00210.00525.00
หลักสูตร 4 ปี147138.8410.6842.725235.374731.9742.722617.69
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147138.8410.6842.725235.374731.9742.722617.69
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101412.7343.6432.731917.273733.6465.452724.55
ภาคปกติ1101412.7343.6432.731917.273733.6465.452724.55
หลักสูตร 2 ปี2015.0000.0000.00630.00315.0015.00945.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2015.0000.0000.00630.00315.0015.00945.00
หลักสูตร 4 ปี2328.70313.0414.35313.04939.1328.70313.04
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2328.70313.0414.35313.04939.1328.70313.04
หลักสูตร 5 ปี671116.4211.4922.991014.932537.3134.481522.39
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.7500.0026.2526.251340.6313.13825.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35514.2912.8600.00822.861234.2925.71720.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111311.7110.9043.603127.932926.1398.112421.62
ภาคปกติ1111311.7110.9043.603127.932926.1398.112421.62
หลักสูตร 2 ปี3139.6800.0039.68619.35619.35619.35722.58
1. สาขาวิชาการประมง3139.6800.0039.68619.35619.35619.35722.58
หลักสูตร 4 ปี801012.5011.2511.252531.252328.7533.751721.25
1. สาขาวิชาการประมง51611.7600.0011.961937.251427.4511.961019.61
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง29413.7913.4500.00620.69931.0326.90724.14
บริหารธุรกิจ613355.71111.79132.1212921.0421234.58376.0417628.71
ภาคปกติ613355.71111.79132.1212921.0421234.58376.0417628.71
หลักสูตร 2 ปี8933.3700.0022.251921.353134.8388.992629.21
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0024.001428.001326.00510.001632.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3937.6900.0000.00512.821846.1537.691025.64
หลักสูตร 4 ปี524326.11112.10112.1011020.9918134.54295.5315028.63
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14374.9053.5010.703524.486041.9685.592718.88
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163137.9800.0021.232314.116036.81106.135533.74
3. สาขาวิชาการบัญชี13942.8853.6042.884431.653525.1875.044028.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5547.2711.8235.4559.091832.7347.272036.36
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24416.6700.0014.17312.50833.3300.00833.33
เศรษฐศาสตร์1291612.4021.5543.103325.582821.7143.104232.56
ภาคปกติ1291612.4021.5543.103325.582821.7143.104232.56
หลักสูตร 4 ปี1191512.6121.6843.362924.372823.5332.523831.93
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3313.0300.0013.03927.271030.3000.001236.36
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36513.8900.0038.33925.00719.4425.561027.78
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50918.0024.0000.001122.001122.0012.001632.00
หลักสูตร 5 ปี10110.0000.0000.00440.0000.00110.00440.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.00440.0000.00110.00440.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197115.5821.0252.543417.266331.9894.577337.06
ภาคปกติ197115.5821.0252.543417.266331.9894.577337.06
หลักสูตร 2 ปี5946.7800.0011.6958.471830.5111.693050.85
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5946.7800.0011.6958.471830.5111.693050.85
หลักสูตร 4 ปี13875.0721.4542.902921.014532.6185.804331.16
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10754.6710.9332.802220.563734.5887.483128.97
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3126.4513.2313.23722.58825.8100.001238.71
ศิลปศาสตร์2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
ภาคปกติ2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
หลักสูตร 4 ปี2002814.0073.5052.503216.006834.002211.003819.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.7922.3322.331213.953540.7078.141719.77
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1121614.2954.4632.682017.863329.461412.502118.75
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ2150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1001010.0033.0011.001515.003333.0099.002929.00
ภาคปกติ1001010.0033.0011.001515.003333.0099.002929.00
หลักสูตร 4 ปี1001010.0033.0011.001515.003333.0099.002929.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1001010.0033.0011.001515.003333.0099.002929.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร165106.0610.6153.035030.304627.8884.854527.27
ภาคปกติ165106.0610.6153.035030.304627.8884.854527.27
หลักสูตร 4 ปี165106.0610.6153.035030.304627.8884.854527.27
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5658.9300.0011.792341.071323.2123.571221.43
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2300.0000.0000.00521.741043.4814.35730.43
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5423.7011.8523.701018.521731.4859.261731.48
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.5200.0029.52942.86314.2900.00523.81
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1119.0900.0000.00327.27327.2700.00436.36
วิทยาศาสตร์183137.1021.0942.193720.225831.69126.565731.15
ภาคปกติ183137.1021.0942.193720.225831.69126.565731.15
หลักสูตร 4 ปี183137.1021.0942.193720.225831.69126.565731.15
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์70710.0011.4311.431420.002738.5734.291724.29
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1700.0000.0000.00423.53529.4100.00847.06
3. สาขาวิชาเคมี21314.2900.0000.0029.52314.29419.05942.86
4. สาขาวิชาสถิติ600.0000.0000.0000.00350.0000.00350.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.0000.0015.00525.00420.0015.00945.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.9412.9412.94926.471338.2425.88720.59
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.0000.00133.33133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10220.0000.0000.00110.00220.00220.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2222310.3631.3594.055022.526830.63146.315524.77
ภาคปกติ2222310.3631.3594.055022.526830.63146.315524.77
หลักสูตร 4 ปี2222310.3631.3594.055022.526830.63146.315524.77
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11087.2721.8254.553027.273229.0954.552825.45
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1121513.3910.8943.572017.863632.1498.042724.11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
ภาคปกติ173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
หลักสูตร 4 ปี173179.8342.3142.316034.684425.4352.893922.54
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.3300.00133.33133.3300.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00111.1100.00666.67111.1100.00111.11
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.0000.0000.00440.00220.0000.00330.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.0000.0000.00114.29457.14114.29114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.2500.0016.25531.25212.50531.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22418.1800.0000.00522.73731.8200.00627.27
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.0017.6900.00215.38753.8500.00323.08
8. สาขาวิชาการบัญชี700.0000.00114.29457.14228.5700.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.0000.0000.00110.00440.00110.00220.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.0000.0000.00120.00120.0000.00360.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7179.8611.4122.823447.891115.4911.411521.13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8578.2422.3522.353338.822529.4122.351416.47
ภาคปกติ8578.2422.3522.353338.822529.4122.351416.47
หลักสูตร 2 ปี24312.5014.1714.17625.001041.6700.00312.50
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00116.67233.33116.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.0000.0000.00440.00330.0000.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8112.50112.5000.0000.00675.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6146.5611.6411.642744.261524.5923.281118.03
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00116.67116.67350.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.0018.3300.00650.00325.0000.00216.67
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.00480.0000.0000.00120.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17211.7600.0000.00529.41529.4115.88423.53
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.5200.0000.001152.38419.0500.00419.05