เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการได้รับอุปการะเงินส่วนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาและมารดาบิดาผู้เดียวมารดาผู้เดียวผู้ปกครองหรือ
ญาติพี่น้อง
การทำงานทุนการศึกษากู้ยืมอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732,11166.531615.0743913.843139.86652.05150.47451.42240.76
ภาคปกติ3,1222,08566.781595.0943613.973119.96481.54150.48441.41240.77
ภาคสมทบ512650.9823.9235.8823.921733.3300.0011.9600.00
ผลิตกรรมการเกษตร58440469.18264.457112.16467.88244.1120.3491.5420.34
ภาคปกติ53337870.92244.506812.76448.2671.3120.3881.5020.38
หลักสูตร 2 ปี1278566.9353.941511.81129.4521.5721.5743.1521.57
1. สาขาวิชาพืชไร่594169.4911.6958.47610.1723.3911.6911.6923.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร684464.7145.881014.7168.8200.0011.4734.4100.00
หลักสูตร 4 ปี40629372.17194.685313.05327.8851.2300.0040.9900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่635790.4811.5911.5934.7611.5900.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18413573.3763.262714.67126.5231.6300.0010.5400.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442965.9136.8249.09715.9100.0000.0012.2700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.6718.33216.6718.3300.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20945.00210.00840.0000.0000.0000.0015.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร634673.0246.3569.5269.5200.0000.0011.5900.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.00210.00525.00315.0015.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ512650.9823.9235.8823.921733.3300.0011.9600.00
หลักสูตร 2 ปี512650.9823.9235.8823.921733.3300.0011.9600.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512650.9823.9235.8823.921733.3300.0011.9600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16411067.0753.052012.201911.5953.0510.6142.4400.00
ภาคปกติ16411067.0753.052012.201911.5953.0510.6142.4400.00
หลักสูตร 2 ปี1026563.7332.9498.821817.6543.9210.9821.9600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1026563.7332.9498.821817.6543.9210.9821.9600.00
หลักสูตร 4 ปี624572.5823.231117.7411.6111.6100.0023.2300.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624572.5823.231117.7411.6111.6100.0023.2300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23916870.2993.77229.213112.9741.6710.4220.8420.84
ภาคปกติ23916870.2993.77229.213112.9741.6710.4220.8420.84
หลักสูตร 2 ปี935761.2922.151111.831819.3522.1500.0011.0822.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281967.8600.0013.57621.4313.5700.0000.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452862.2224.44715.56715.5600.0000.0012.2200.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201050.0000.00315.00525.0015.0000.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14611176.0374.79117.53138.9021.3710.6810.6800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14611176.0374.79117.53138.9021.3710.6810.6800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1096660.55109.171917.4387.3410.9200.0043.6710.92
ภาคปกติ1096660.55109.171917.4387.3410.9200.0043.6710.92
หลักสูตร 2 ปี20945.00315.00315.0000.0015.0000.00315.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20945.00315.00315.0000.0015.0000.00315.0015.00
หลักสูตร 4 ปี221881.8214.5500.00313.6400.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221881.8214.5500.00313.6400.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี673958.2168.961623.8857.4600.0000.0011.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.63412.501134.3839.3800.0000.0013.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352674.2925.71514.2925.7100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1076863.5598.411312.151110.2821.8710.9321.8710.93
ภาคปกติ1076863.5598.411312.151110.2821.8710.9321.8710.93
หลักสูตร 2 ปี311754.8426.45516.13412.9000.0013.2313.2313.23
1. สาขาวิชาการประมง311754.8426.45516.13412.9000.0013.2313.2313.23
หลักสูตร 4 ปี765167.1179.21810.5379.2122.6300.0011.3200.00
1. สาขาวิชาการประมง493265.31612.2448.1648.1624.0800.0012.0400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271970.3713.70414.81311.1100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56737165.43213.709516.755810.2381.4130.5371.2340.71
ภาคปกติ56737165.43213.709516.755810.2381.4130.5371.2340.71
หลักสูตร 2 ปี864956.9855.811719.771213.9500.0011.1622.3300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี502652.0048.00918.00816.0000.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ362363.8912.78822.22411.1100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี48132266.94163.337816.22469.5681.6620.4251.0440.83
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13910172.6642.881611.511611.5110.7200.0010.7200.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1449364.5842.782315.971913.1910.6921.3910.6910.69
3. สาขาวิชาการบัญชี1288969.5343.132217.1986.2510.7800.0021.5621.56
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482552.0836.251327.0836.2524.1700.0012.0812.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221463.6414.55418.1800.00313.6400.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1168472.4154.311512.93108.6221.7200.0000.0000.00
ภาคปกติ1168472.4154.311512.93108.6221.7200.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1067671.7054.721413.2198.4921.8900.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262076.9213.85311.5427.6900.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332575.7600.00515.1539.0900.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473165.9648.51612.7748.5124.2600.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19410252.58126.194020.622311.8684.1231.5510.5252.58
ภาคปกติ19410252.58126.194020.622311.8684.1231.5510.5252.58
หลักสูตร 2 ปี582237.9323.451525.86813.7958.6200.0011.7258.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582237.9323.451525.86813.7958.6200.0011.7258.62
หลักสูตร 4 ปี1368058.82107.352518.381511.0332.2132.2100.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1066662.2665.662018.871211.3221.8900.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301446.67413.33516.67310.0013.33310.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
ภาคปกติ20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
หลักสูตร 4 ปี20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864956.9889.301517.441213.9500.0000.0022.3300.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127970.5465.36108.931311.6121.7900.0021.7900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร975859.7977.221313.401111.3444.1211.0322.0611.03
ภาคปกติ975859.7977.221313.401111.3444.1211.0322.0611.03
หลักสูตร 4 ปี975859.7977.221313.401111.3444.1211.0322.0611.03
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล975859.7977.221313.401111.3444.1211.0322.0611.03
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15811069.6253.162717.09116.9600.0021.2710.6321.27
ภาคปกติ15811069.6253.162717.09116.9600.0021.2710.6321.27
หลักสูตร 4 ปี15811069.6253.162717.09116.9600.0021.2710.6321.27
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553869.0923.64916.3635.4500.0023.6400.0011.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221568.1814.55522.7314.5500.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523669.2300.00815.38611.5400.0000.0011.9211.92
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211676.1914.76419.0500.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8562.50112.50112.50112.5000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์16210967.28138.022716.67106.1700.0000.0031.8500.00
ภาคปกติ16210967.28138.022716.67106.1700.0000.0031.8500.00
หลักสูตร 4 ปี16210967.28138.022716.67106.1700.0000.0031.8500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์674871.6468.96811.9434.4800.0000.0022.9900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15533.3316.67746.67213.3300.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15853.33213.33213.33213.3300.0000.0016.6700.00
4. สาขาวิชาสถิติ55100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151173.3316.67213.3316.6700.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.6525.88720.5925.8800.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43114.29114.2900.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21815370.1894.132511.472210.0931.3810.4620.9231.38
ภาคปกติ21815370.1894.132511.472210.0931.3810.4620.9231.38
หลักสูตร 4 ปี21815370.1894.132511.472210.0931.3810.4620.9231.38
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1097871.5654.59109.17109.1710.9210.9221.8321.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1097568.8143.671513.761211.0121.8300.0000.0010.92
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
ภาคปกติ17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
หลักสูตร 4 ปี17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9888.8900.0000.00111.1100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00110.00220.0000.0000.0000.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.14114.29114.29114.2900.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00318.7500.00531.2500.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์221568.1829.0929.0929.0900.0000.0000.0014.55
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131076.9200.00215.3817.6900.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.00220.00110.00110.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5240.00120.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้715273.2445.6368.4579.8600.0000.0022.8200.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร856070.5944.711214.1289.4100.0000.0011.1800.00
ภาคปกติ856070.5944.711214.1289.4100.0000.0011.1800.00
หลักสูตร 2 ปี241770.8314.1728.33312.5000.0000.0014.1700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.00116.67116.6700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10770.00110.0000.00220.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.0000.00112.5000.0000.0000.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี614370.4934.921016.3958.2000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33116.6700.0000.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช121191.6700.0018.3300.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5480.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171058.8215.88423.53211.7600.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211361.9014.76419.05314.2900.0000.0000.0000.00