เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการได้รับอุปการะเงินส่วนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาและมารดาบิดาผู้เดียวมารดาผู้เดียวผู้ปกครองหรือ
ญาติพี่น้อง
การทำงานทุนการศึกษากู้ยืมอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2493,03671.451874.4053112.503568.38581.37120.28531.25160.38
ภาคปกติ4,2013,01171.671864.4352912.593518.36441.05120.29521.24160.38
ภาคสมทบ482552.0812.0824.17510.421429.1700.0012.0800.00
ผลิตกรรมการเกษตร72955475.99253.43679.19517.00182.4710.14101.3730.41
ภาคปกติ68152977.68243.52659.54466.7540.5910.1591.3230.44
หลักสูตร 2 ปี13510577.7832.22128.89118.1521.4800.0021.4800.00
1. สาขาวิชาพืชไร่655280.0023.08710.7723.0811.5400.0011.5400.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร705375.7111.4357.14912.8611.4300.0011.4300.00
หลักสูตร 4 ปี54642477.66213.85539.71356.4120.3710.1871.2830.55
1. สาขาวิชาพืชไร่867283.7222.3378.1444.6500.0000.0000.0011.16
2. สาขาวิชาพืชสวน22317377.5883.59229.87156.7300.0010.4520.9020.90
3. สาขาวิชาอารักขาพืช846779.7644.7678.3355.9511.1900.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี342573.5325.88514.7112.9400.0000.0012.9400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423173.8100.00511.9049.5200.0000.0024.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร533871.7035.6659.4359.4300.0000.0023.7700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241875.0028.3328.3314.1714.1700.0000.0000.00
ภาคสมทบ482552.0812.0824.17510.421429.1700.0012.0800.00
หลักสูตร 2 ปี482552.0812.0824.17510.421429.1700.0012.0800.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482552.0812.0824.17510.421429.1700.0012.0800.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14110977.3053.55117.80149.9321.4200.0000.0000.00
ภาคปกติ14110977.3053.55117.80149.9321.4200.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี211885.7100.0014.7629.5200.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211885.7100.0014.7629.5200.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1209175.8354.17108.331210.0021.6700.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1209175.8354.17108.331210.0021.6700.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25318171.54124.743513.83207.9100.0020.7920.7910.40
ภาคปกติ25318171.54124.743513.83207.9100.0020.7920.7910.40
หลักสูตร 2 ปี856272.9411.181315.2967.0600.0011.1811.1811.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282278.5700.00414.2927.1400.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)362775.0012.7838.3338.3300.0000.0012.7812.78
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211361.9000.00628.5714.7600.0014.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี16811970.83116.552213.10148.3300.0010.6010.6000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16811970.83116.552213.10148.3300.0010.6010.6000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม836477.1122.411012.0533.6111.2000.0011.2022.41
ภาคปกติ836477.1122.411012.0533.6111.2000.0011.2022.41
หลักสูตร 2 ปี171588.2400.0000.0015.8800.0000.0015.8800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171588.2400.0000.0015.8800.0000.0015.8800.00
หลักสูตร 4 ปี191263.1615.26315.7900.0015.2600.0000.00210.53
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191263.1615.26315.7900.0015.2600.0000.00210.53
หลักสูตร 5 ปี473778.7212.13714.8924.2600.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261973.0800.00623.0813.8500.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211885.7114.7614.7614.7600.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18913269.84136.88189.522211.6410.5310.5310.5310.53
ภาคปกติ18913269.84136.88189.522211.6410.5310.5310.5310.53
หลักสูตร 2 ปี231773.91313.0414.3514.3500.0000.0000.0014.35
1. สาขาวิชาการประมง231773.91313.0414.3514.3500.0000.0000.0014.35
หลักสูตร 4 ปี16611569.28106.021710.242112.6510.6010.6010.6000.00
1. สาขาวิชาการประมง1007272.0066.0088.001313.0011.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง664365.1546.06913.64812.1200.0011.5211.5200.00
บริหารธุรกิจ83759971.57283.3512214.58637.5380.9630.36101.1940.48
ภาคปกติ83759971.57283.3512214.58637.5380.9630.36101.1940.48
หลักสูตร 2 ปี936367.7455.381111.8399.6822.1500.0033.2300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี644468.7534.69812.5057.8123.1300.0023.1300.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291965.5226.90310.34413.7900.0000.0013.4500.00
หลักสูตร 4 ปี74453672.04233.0911114.92547.2660.8130.4070.9440.54
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17811866.2963.373117.421910.6731.6900.0000.0010.56
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18413975.5452.722111.41126.5221.0910.5421.0921.09
3. สาขาวิชาการบัญชี16211168.5284.942917.90127.4100.0010.6200.0010.62
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17013177.0631.762011.7695.2910.5910.5952.9400.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ503774.0012.001020.0024.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์24918172.6983.212911.65239.2431.2010.4041.6100.00
ภาคปกติ24918172.6983.212911.65239.2431.2010.4041.6100.00
หลักสูตร 4 ปี22215871.1783.602913.06209.0120.9010.4541.8000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์826174.3933.661214.6333.6600.0011.2222.4400.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม846071.4333.571011.90910.7111.1900.0011.1900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์563766.0723.57712.50814.2911.7900.0011.7900.00
หลักสูตร 5 ปี272385.1900.0000.00311.1113.7000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ272385.1900.0000.00311.1113.7000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว25917266.4183.094216.222610.0441.5400.0041.5431.16
ภาคปกติ25917266.4183.094216.222610.0441.5400.0041.5431.16
หลักสูตร 2 ปี824858.5422.441923.17910.9811.2200.0011.2222.44
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824858.5422.441923.17910.9811.2200.0011.2222.44
หลักสูตร 4 ปี17712470.0663.392312.99179.6031.6900.0031.6910.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1046562.5032.881514.421413.4632.8800.0032.8810.96
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว533973.5835.66815.0935.6600.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19112464.92136.813015.71147.3373.6610.5221.0500.00
ภาคปกติ19112464.92136.813015.71147.3373.6610.5221.0500.00
หลักสูตร 4 ปี19112464.92136.813015.71147.3373.6610.5221.0500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1107366.3676.361715.4565.4565.4510.9100.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ815162.9667.411316.0589.8811.2300.0022.4700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร865665.1266.9889.301315.1211.1600.0022.3300.00
ภาคปกติ865665.1266.9889.301315.1211.1600.0022.3300.00
หลักสูตร 4 ปี865665.1266.9889.301315.1211.1600.0022.3300.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล865665.1266.9889.301315.1211.1600.0022.3300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24516667.76218.573614.69187.3520.8200.0020.8200.00
ภาคปกติ24516667.76218.573614.69187.3520.8200.0020.8200.00
หลักสูตร 4 ปี24516667.76218.573614.69187.3520.8200.0020.8200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร695376.8122.901115.9422.9011.4500.0000.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492653.06816.33918.37510.2012.0400.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร744966.22912.16912.1679.4600.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201470.0015.00315.0015.0000.0000.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332472.7313.03412.1239.0900.0000.0013.0300.00
วิทยาศาสตร์30219965.89196.294514.90309.9351.6600.0030.9910.33
ภาคปกติ30219965.89196.294514.90309.9351.6600.0030.9910.33
หลักสูตร 4 ปี30219965.89196.294514.90309.9351.6600.0030.9910.33
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1107568.1887.271412.73109.0910.9100.0010.9110.91
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402665.0037.50717.5037.5000.0000.0012.5000.00
3. สาขาวิชาเคมี463065.2212.17715.22613.0412.1700.0012.1700.00
4. สาขาวิชาสถิติ12758.3318.3318.33216.6718.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251768.0000.00520.0028.0014.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462860.8748.70817.39510.8712.1700.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9666.67111.11222.2200.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7571.43114.2900.00114.2900.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.4300.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24818172.98114.442811.29228.8710.4020.8131.2100.00
ภาคปกติ24818172.98114.442811.29228.8710.4020.8131.2100.00
หลักสูตร 4 ปี24818172.98114.442811.29228.8710.4020.8131.2100.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1268567.4643.171612.701612.7000.0021.5932.3800.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1229678.6975.74129.8464.9210.8200.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31622671.52103.163611.39309.4951.5800.0082.5310.32
ภาคปกติ31622671.52103.163611.39309.4951.5800.0082.5310.32
หลักสูตร 2 ปี13646.1500.00323.0817.69215.3800.0017.6900.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13646.1500.00323.0817.69215.3800.0017.6900.00
หลักสูตร 4 ปี30322072.61103.303310.89299.5730.9900.0072.3110.33
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241875.0000.00312.5028.3300.0000.0000.0014.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.9415.8815.88423.5315.8800.0015.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9777.7800.0000.00111.1100.0000.00111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3266.6700.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด191473.6815.26210.53210.5300.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171270.5915.88423.5300.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์554072.7311.82610.9159.0923.6400.0011.8200.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์302273.3326.67413.3326.6700.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7571.43114.2900.00114.2900.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231773.9100.00313.0428.7000.0000.0014.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8675.00112.5000.00112.5000.0000.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้916874.7322.2099.8999.8900.0000.0033.3000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1219276.0364.961411.5775.7900.0010.8310.8300.00
ภาคปกติ1219276.0364.961411.5775.7900.0010.8310.8300.00
หลักสูตร 2 ปี221672.7300.00418.1829.0900.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง151066.6700.00426.6716.6700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี997676.7766.061010.1055.0500.0011.0111.0100.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231982.6100.00313.0414.3500.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211780.9529.5214.7614.7600.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ99100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14750.00214.29214.2917.1400.0017.1417.1400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์322475.0026.25412.5026.2500.0000.0000.0000.00