เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการได้รับอุปการะเงินส่วนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาและมารดาบิดาผู้เดียวมารดาผู้เดียวผู้ปกครองหรือ
ญาติพี่น้อง
การทำงานทุนการศึกษากู้ยืมอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972,23667.821614.8843813.283139.49651.97150.45451.36240.73
ภาคปกติ3,2422,20668.041594.9043513.423119.59481.48150.46441.36240.74
ภาคสมทบ553054.5523.6435.4523.641730.9100.0011.8200.00
ผลิตกรรมการเกษตร59841970.07264.357011.71467.69244.0120.3391.5120.33
ภาคปกติ54338971.64244.426712.34448.1071.2920.3781.4720.37
หลักสูตร 2 ปี1278566.9353.941511.81129.4521.5721.5743.1521.57
1. สาขาวิชาพืชไร่594169.4911.6958.47610.1723.3911.6911.6923.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร684464.7145.881014.7168.8200.0011.4734.4100.00
หลักสูตร 4 ปี41630473.08194.575212.50327.6951.2000.0040.9600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่635790.4811.5911.5934.7611.5900.0000.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18914174.6063.172613.76126.3531.5900.0010.5300.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช453066.6736.6748.89715.5600.0000.0012.2200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.2317.69215.3817.6900.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211047.6229.52838.1000.0000.0000.0014.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร654873.8546.1569.2369.2300.0000.0011.5400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20945.00210.00525.00315.0015.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ553054.5523.6435.4523.641730.9100.0011.8200.00
หลักสูตร 2 ปี553054.5523.6435.4523.641730.9100.0011.8200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553054.5523.6435.4523.641730.9100.0011.8200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17111768.4252.922011.701911.1152.9210.5842.3400.00
ภาคปกติ17111768.4252.922011.701911.1152.9210.5842.3400.00
หลักสูตร 2 ปี1077065.4232.8098.411816.8243.7410.9321.8700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1077065.4232.8098.411816.8243.7410.9321.8700.00
หลักสูตร 4 ปี644773.4423.131117.1911.5611.5600.0023.1300.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน644773.4423.131117.1911.5611.5600.0023.1300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24016970.4293.75229.173112.9241.6710.4220.8320.83
ภาคปกติ24016970.4293.75229.173112.9241.6710.4220.8320.83
หลักสูตร 2 ปี935761.2922.151111.831819.3522.1500.0011.0822.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281967.8600.0013.57621.4313.5700.0000.0013.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452862.2224.44715.56715.5600.0000.0012.2200.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201050.0000.00315.00525.0015.0000.0000.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14711276.1974.76117.48138.8421.3610.6810.6800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14711276.1974.76117.48138.8421.3610.6810.6800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1106760.91109.091917.2787.2710.9100.0043.6410.91
ภาคปกติ1106760.91109.091917.2787.2710.9100.0043.6410.91
หลักสูตร 2 ปี20945.00315.00315.0000.0015.0000.00315.0015.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์20945.00315.00315.0000.0015.0000.00315.0015.00
หลักสูตร 4 ปี231982.6114.3500.00313.0400.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231982.6114.3500.00313.0400.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี673958.2168.961623.8857.4600.0000.0011.4900.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321340.63412.501134.3839.3800.0000.0013.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352674.2925.71514.2925.7100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1117264.8698.111311.71119.9121.8010.9021.8010.90
ภาคปกติ1117264.8698.111311.71119.9121.8010.9021.8010.90
หลักสูตร 2 ปี311754.8426.45516.13412.9000.0013.2313.2313.23
1. สาขาวิชาการประมง311754.8426.45516.13412.9000.0013.2313.2313.23
หลักสูตร 4 ปี805568.7578.75810.0078.7522.5000.0011.2500.00
1. สาขาวิชาการประมง513466.67611.7647.8447.8423.9200.0011.9600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292172.4113.45413.79310.3400.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ61341768.03213.439515.50589.4681.3130.4971.1440.65
ภาคปกติ61341768.03213.439515.50589.4681.3130.4971.1440.65
หลักสูตร 2 ปี895258.4355.621719.101213.4800.0011.1222.2500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี502652.0048.00918.00816.0000.0012.0024.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392666.6712.56820.51410.2600.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี52436569.66163.057814.89468.7881.5320.3850.9540.76
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14310573.4342.801611.191611.1910.7000.0010.7000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16311268.7142.452314.111911.6610.6121.2310.6110.61
3. สาขาวิชาการบัญชี13910071.9442.882215.8385.7610.7200.0021.4421.44
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553258.1835.451323.6435.4523.6400.0011.8211.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241666.6714.17416.6700.00312.5000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1299775.1953.881511.63107.7521.5500.0000.0000.00
ภาคปกติ1299775.1953.881511.63107.7521.5500.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1198974.7954.201411.7697.5621.6800.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332781.8213.0339.0926.0600.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362877.7800.00513.8938.3300.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์503468.0048.00612.0048.0024.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10880.0000.00110.00110.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19710553.30126.094020.302311.6884.0631.5210.5152.54
ภาคปกติ19710553.30126.094020.302311.6884.0631.5210.5152.54
หลักสูตร 2 ปี592338.9823.391525.42813.5658.4700.0011.6958.47
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592338.9823.391525.42813.5658.4700.0011.6958.47
หลักสูตร 4 ปี1388259.42107.252518.121510.8732.1732.1700.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1076762.6265.612018.691211.2121.8700.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311548.39412.90516.1339.6813.2339.6800.0000.00
ศิลปศาสตร์20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
ภาคปกติ20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
หลักสูตร 4 ปี20012864.00147.002512.502512.5021.0000.0042.0021.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864956.9889.301517.441213.9500.0000.0022.3300.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127970.5465.36108.931311.6121.7900.0021.7900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1006161.0077.001313.001111.0044.0011.0022.0011.00
ภาคปกติ1006161.0077.001313.001111.0044.0011.0022.0011.00
หลักสูตร 4 ปี1006161.0077.001313.001111.0044.0011.0022.0011.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1006161.0077.001313.001111.0044.0011.0022.0011.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16511770.9153.032716.36116.6700.0021.2110.6121.21
ภาคปกติ16511770.9153.032716.36116.6700.0021.2110.6121.21
หลักสูตร 4 ปี16511770.9153.032716.36116.6700.0021.2110.6121.21
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563969.6423.57916.0735.3600.0023.5700.0011.79
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231669.5714.35521.7414.3500.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543870.3700.00814.81611.1100.0000.0011.8511.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211676.1914.76419.0500.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11872.7319.0919.0919.0900.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์18313071.04137.102714.75105.4600.0000.0031.6400.00
ภาคปกติ18313071.04137.102714.75105.4600.0000.0031.6400.00
หลักสูตร 4 ปี18313071.04137.102714.75105.4600.0000.0031.6400.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์705172.8668.57811.4334.2900.0000.0022.8600.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17741.1815.88741.18211.7600.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี211466.6729.5229.5229.5200.0000.0014.7600.00
4. สาขาวิชาสถิติ66100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201680.0015.00210.0015.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.6525.88720.5925.8800.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10880.00110.00110.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22215770.7294.052511.26229.9131.3510.4520.9031.35
ภาคปกติ22215770.7294.052511.26229.9131.3510.4520.9031.35
หลักสูตร 4 ปี22215770.7294.052511.26229.9131.3510.4520.9031.35
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1107971.8254.55109.09109.0910.9110.9121.8221.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1127869.6443.571513.391210.7121.7900.0000.0010.89
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
ภาคปกติ17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
หลักสูตร 4 ปี17312069.36126.94158.672011.5621.1600.0031.7310.58
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9888.8900.0000.00111.1100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00110.00220.0000.0000.0000.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14114.29114.29114.2900.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00318.7500.00531.2500.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์221568.1829.0929.0929.0900.0000.0000.0014.55
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131076.9200.00215.3817.6900.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10660.0000.00220.00110.00110.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5240.00120.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้715273.2445.6368.4579.8600.0000.0022.8200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร856070.5944.711214.1289.4100.0000.0011.1800.00
ภาคปกติ856070.5944.711214.1289.4100.0000.0011.1800.00
หลักสูตร 2 ปี241770.8314.1728.33312.5000.0000.0014.1700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.6700.00116.67116.6700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10770.00110.0000.00220.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.0000.00112.5000.0000.0000.00112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี614370.4934.921016.3958.2000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33116.6700.0000.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช121191.6700.0018.3300.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5480.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171058.8215.88423.53211.7600.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211361.9014.76419.05314.2900.0000.0000.0000.00