เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามการได้รับอุปการะเงินส่วนใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
บิดาและมารดาบิดาผู้เดียวมารดาผู้เดียวผู้ปกครองหรือ
ญาติพี่น้อง
การทำงานทุนการศึกษากู้ยืมอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4313,07169.312355.3057913.073578.06811.83200.45631.42250.56
ภาคปกติ4,3613,03469.572355.3957613.213508.03601.38200.46611.40250.57
ภาคสมทบ703752.8600.0034.29710.002130.0000.0022.8600.00
ผลิตกรรมการเกษตร74153371.93283.788611.61476.34233.1060.81131.7550.67
ภาคปกติ67149673.92284.178312.37405.9620.3060.89111.6450.75
หลักสูตร 2 ปี1047269.2332.881615.3832.8810.9632.8843.8521.92
1. สาขาวิชาพืชไร่523669.2300.00917.3123.8511.9223.8523.8500.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523669.2335.77713.4611.9200.0011.9223.8523.85
หลักสูตร 4 ปี56742474.78254.416711.82376.5310.1830.5371.2330.53
1. สาขาวิชาพืชไร่847184.5200.0078.3355.9500.0000.0011.1900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22216775.23104.502812.61104.5000.0020.9052.2500.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1218973.5554.131512.4097.4410.8300.0010.8310.83
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292068.9726.90413.79310.3400.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432967.4436.98716.2836.9800.0000.0000.0012.33
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432967.4424.65511.63613.9500.0000.0000.0012.33
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251976.00312.0014.0014.0000.0014.0000.0000.00
ภาคสมทบ703752.8600.0034.29710.002130.0000.0022.8600.00
หลักสูตร 2 ปี703752.8600.0034.29710.002130.0000.0022.8600.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)703752.8600.0034.29710.002130.0000.0022.8600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1017170.3032.971312.871110.8900.0000.0021.9810.99
ภาคปกติ1017170.3032.971312.871110.8900.0000.0021.9810.99
หลักสูตร 4 ปี1017170.3032.971312.871110.8900.0000.0021.9810.99
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1017170.3032.971312.871110.8900.0000.0021.9810.99
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20814971.63146.733315.8783.8520.9610.4810.4800.00
ภาคปกติ20814971.63146.733315.8783.8520.9610.4810.4800.00
หลักสูตร 2 ปี583967.2435.171017.2458.6200.0011.7200.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12758.3300.00433.3300.0000.0018.3300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312064.5226.45516.13412.9000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151280.0016.6716.6716.6700.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15011073.33117.332315.3332.0021.3300.0010.6700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15011073.33117.332315.3332.0021.3300.0010.6700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1067772.6454.7298.491110.3810.9410.9410.9410.94
ภาคปกติ1067772.6454.7298.491110.3810.9410.9410.9410.94
หลักสูตร 2 ปี312477.4226.4526.4526.4500.0000.0013.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์312477.4226.4526.4526.4500.0000.0013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี141178.5700.0000.00214.2900.0000.0000.0017.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์141178.5700.0000.00214.2900.0000.0000.0017.14
หลักสูตร 5 ปี614268.8534.92711.48711.4811.6411.6400.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม312270.9726.4539.6839.6800.0013.2300.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม302066.6713.33413.33413.3313.3300.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20914066.99125.742411.482511.9620.9620.9631.4410.48
ภาคปกติ20914066.99125.742411.482511.9620.9620.9631.4410.48
หลักสูตร 2 ปี332060.6139.09412.12412.1200.0026.0600.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง332060.6139.09412.12412.1200.0026.0600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี17612068.1895.112011.362111.9321.1400.0031.7010.57
1. สาขาวิชาการประมง1237964.2364.881512.201713.8221.6300.0032.4410.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง534177.3635.6659.4347.5500.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ92865570.58424.5312913.90747.97101.0840.43121.2920.22
ภาคปกติ92865570.58424.5312913.90747.97101.0840.43121.2920.22
หลักสูตร 2 ปี1015958.4243.961918.811110.8921.9810.9954.9500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี593457.6311.691322.03610.1711.6911.6935.0800.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422559.5237.14614.29511.9012.3800.0024.7600.00
หลักสูตร 4 ปี82759672.07384.5911013.30637.6280.9730.3670.8520.24
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20115577.1183.982110.45157.4610.5010.5000.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18713471.6684.282111.23189.6331.6000.0031.6000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20113366.17146.973416.92157.4621.0010.5010.5010.50
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14711276.1953.402114.2974.7600.0000.0021.3600.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ916268.1333.301314.2988.7922.2011.1011.1011.10
เศรษฐศาสตร์33024173.03206.063510.61267.8810.3020.6141.2110.30
ภาคปกติ33024173.03206.063510.61267.8810.3020.6141.2110.30
หลักสูตร 4 ปี27720373.29155.422810.11238.3010.3620.7241.4410.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์957174.7444.211111.5877.3700.0000.0022.1100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม866170.9366.98910.4778.1411.1611.1611.1600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์967173.9655.2188.3399.3800.0011.0411.0411.04
หลักสูตร 5 ปี533871.7059.43713.2135.6600.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ533871.7059.43713.2135.6600.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21313261.97167.513415.96219.8641.8800.0041.8820.94
ภาคปกติ21313261.97167.513415.96219.8641.8800.0041.8820.94
หลักสูตร 2 ปี563766.0735.36916.0747.1423.5700.0000.0011.79
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563766.0735.36916.0747.1423.5700.0000.0011.79
หลักสูตร 4 ปี1579560.51138.282515.921710.8321.2700.0042.5510.64
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1116760.3676.312018.021210.8121.8000.0032.7000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462860.87613.04510.87510.8700.0000.0012.1712.17
ศิลปศาสตร์1307356.15107.692922.31129.2321.5400.0032.3110.77
ภาคปกติ1307356.15107.692922.31129.2321.5400.0032.3110.77
หลักสูตร 4 ปี1307356.15107.692922.31129.2321.5400.0032.3110.77
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ824352.4456.102328.0589.7611.2200.0011.2211.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ483062.50510.42612.5048.3312.0800.0024.1700.00
สารสนเทศและการสื่อสาร786076.9256.411012.8233.8500.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ786076.9256.411012.8233.8500.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี786076.9256.411012.8233.8500.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล786076.9256.411012.8233.8500.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28419769.37186.344315.14186.3420.7010.3520.7031.06
ภาคปกติ28419769.37186.344315.14186.3420.7010.3520.7031.06
หลักสูตร 4 ปี28419769.37186.344315.14186.3420.7010.3520.7031.06
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร684769.1245.881116.1845.8800.0000.0011.4711.47
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583865.5235.171118.97610.3400.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714664.7945.631318.3168.4500.0011.4100.0011.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว443579.5524.5549.0912.2712.2700.0000.0012.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์433172.09511.6349.3012.3312.3300.0012.3300.00
วิทยาศาสตร์39726065.49266.555614.114210.5830.7620.5061.5120.50
ภาคปกติ39726065.49266.555614.114210.5830.7620.5061.5120.50
หลักสูตร 4 ปี39726065.49266.555614.114210.5830.7620.5061.5120.50
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1006262.0099.001313.001111.0022.0011.0022.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462860.8724.35510.87817.3900.0000.0024.3512.17
3. สาขาวิชาเคมี573968.4235.261017.5447.0211.7500.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ191263.1615.26210.53315.7900.0015.2600.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์413175.6100.00512.2049.7600.0000.0012.4400.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543157.4135.561222.22712.9600.0000.0011.8500.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์423276.1937.14511.9024.7600.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201365.00315.00210.0015.0000.0000.0000.0015.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181266.67211.11211.11211.1100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22714563.88146.173013.222711.8900.0010.4473.0831.32
ภาคปกติ22714563.88146.173013.222711.8900.0010.4473.0831.32
หลักสูตร 4 ปี22714563.88146.173013.222711.8900.0010.4473.0831.32
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1107366.3665.451513.641110.0000.0010.9121.8221.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1177261.5486.841512.821613.6800.0000.0054.2710.85
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34624069.36123.47339.54277.80277.8000.0051.4520.58
ภาคปกติ34624069.36123.47339.54277.80277.8000.0051.4520.58
หลักสูตร 2 ปี441534.0912.2712.2736.822147.7300.0024.5512.27
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191368.4215.2600.00315.7900.0000.0015.2615.26
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.0000.0014.0000.002184.0000.0014.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30222574.50113.643210.60247.9561.9900.0030.9910.33
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291965.5213.45620.6926.9013.4500.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171376.4700.00317.6515.8800.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8787.5000.0000.00112.5000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว342779.4125.8825.8838.8200.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์594169.4923.39711.86610.1723.3900.0011.6900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์433479.0724.6512.3349.3012.3300.0012.3300.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261765.3800.00623.0827.6913.8500.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้735473.9745.4879.5956.8511.3700.0011.3711.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1339873.68107.521511.2853.7643.0100.0000.0010.75
ภาคปกติ1339873.68107.521511.2853.7643.0100.0000.0010.75
หลักสูตร 2 ปี261765.38311.54415.3813.8513.8500.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง161275.0016.2516.2516.2516.2500.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6233.33116.67350.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1078175.7076.541110.2843.7432.8000.0000.0010.93
1. สาขาวิชาการประมง241666.6728.33520.8314.1700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช161593.7500.0000.0000.0016.2500.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11981.8200.0019.0919.0900.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161168.75212.50212.5016.2500.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์403075.0037.5037.5012.5025.0000.0000.0012.50