เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โควต้าโรงเรียนโควต้าอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24900.002,96569.781,28430.2200.00
ภาคปกติ4,20100.002,91769.441,28430.5600.00
ภาคสมทบ4800.0048100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร72900.0046363.5126636.4900.00
ภาคปกติ68100.0041560.9426639.0600.00
หลักสูตร 2 ปี13500.0011786.671813.3300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6500.005381.541218.4600.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7000.006491.4368.5700.00
หลักสูตร 4 ปี54600.0029854.5824845.4200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8600.002832.565867.4400.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22300.0012656.509743.5000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8400.005767.862732.1400.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3400.002264.711235.2900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4200.001740.482559.5200.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5300.003566.041833.9600.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2400.001354.171145.8300.00
ภาคสมทบ4800.0048100.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี4800.0048100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4800.0048100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14100.0011279.432920.5700.00
ภาคปกติ14100.0011279.432920.5700.00
หลักสูตร 2 ปี2100.0021100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0021100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี12000.009175.832924.1700.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12000.009175.832924.1700.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25300.0013452.9611947.0400.00
ภาคปกติ25300.0013452.9611947.0400.00
หลักสูตร 2 ปี8500.007790.5989.4100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.002692.8627.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3600.003288.89411.1100.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.001990.4829.5200.00
หลักสูตร 4 ปี16800.005733.9311166.0700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16800.005733.9311166.0700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8300.007893.9856.0200.00
ภาคปกติ8300.007893.9856.0200.00
หลักสูตร 2 ปี1700.001694.1215.8800.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.001694.1215.8800.00
หลักสูตร 4 ปี1900.001578.95421.0500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.001578.95421.0500.00
หลักสูตร 5 ปี4700.0047100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2600.0026100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.0021100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18900.0013269.845730.1600.00
ภาคปกติ18900.0013269.845730.1600.00
หลักสูตร 2 ปี2300.002086.96313.0400.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.002086.96313.0400.00
หลักสูตร 4 ปี16600.0011267.475432.5300.00
1. สาขาวิชาการประมง10000.006868.003232.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6600.004466.672233.3300.00
บริหารธุรกิจ83700.0061173.0022627.0000.00
ภาคปกติ83700.0061173.0022627.0000.00
หลักสูตร 2 ปี9300.008490.3299.6800.00
1. สาขาวิชาการบัญชี6400.005890.6369.3800.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2900.002689.66310.3400.00
หลักสูตร 4 ปี74400.0052770.8321729.1700.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17800.0013676.404223.6000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18400.0013875.004625.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี16200.009055.567244.4400.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17000.0012372.354727.6500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5000.004080.001020.0000.00
เศรษฐศาสตร์24900.0016967.878032.1300.00
ภาคปกติ24900.0016967.878032.1300.00
หลักสูตร 4 ปี22200.0014565.327734.6800.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8200.006376.831923.1700.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8400.004654.763845.2400.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5600.003664.292035.7100.00
หลักสูตร 5 ปี2700.002488.89311.1100.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2700.002488.89311.1100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว25900.0017969.118030.8900.00
ภาคปกติ25900.0017969.118030.8900.00
หลักสูตร 2 ปี8200.007996.3433.6600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8200.007996.3433.6600.00
หลักสูตร 4 ปี17700.0010056.507743.5000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10400.005855.774644.2300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5300.002852.832547.1700.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.001470.00630.0000.00
ศิลปศาสตร์19100.0014475.394724.6100.00
ภาคปกติ19100.0014475.394724.6100.00
หลักสูตร 4 ปี19100.0014475.394724.6100.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11000.008779.092320.9100.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8100.005770.372429.6300.00
สารสนเทศและการสื่อสาร8600.006676.742023.2600.00
ภาคปกติ8600.006676.742023.2600.00
หลักสูตร 4 ปี8600.006676.742023.2600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8600.006676.742023.2600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24500.0011647.3512952.6500.00
ภาคปกติ24500.0011647.3512952.6500.00
หลักสูตร 4 ปี24500.0011647.3512952.6500.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6900.003043.483956.5200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4900.001632.653367.3500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7400.003648.653851.3500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2000.001680.00420.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3300.001854.551545.4500.00
วิทยาศาสตร์30200.0019965.8910334.1100.00
ภาคปกติ30200.0019965.8910334.1100.00
หลักสูตร 4 ปี30200.0019965.8910334.1100.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11000.007467.273632.7300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4000.002460.001640.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี4600.003269.571430.4300.00
4. สาขาวิชาสถิติ1200.00866.67433.3300.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2500.001768.00832.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4600.002452.172247.8300.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00888.89111.1100.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ700.00571.43228.5700.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.007100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24800.0016265.328634.6800.00
ภาคปกติ24800.0016265.328634.6800.00
หลักสูตร 4 ปี24800.0016265.328634.6800.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12600.006954.765745.2400.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12200.009376.232923.7700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31600.0029192.09257.9100.00
ภาคปกติ31600.0029192.09257.9100.00
หลักสูตร 2 ปี1300.0013100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0013100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30300.0027891.75258.2500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2400.002083.33416.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.001694.1215.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00888.89111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.003100.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด1900.0019100.0000.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1700.001694.1215.8800.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5500.005498.1811.8200.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3000.002686.67413.3300.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00342.86457.1400.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2300.002295.6514.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.008100.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9100.008391.2188.7900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12100.0010990.08129.9200.00
ภาคปกติ12100.0010990.08129.9200.00
หลักสูตร 2 ปี2200.0022100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0015100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.007100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9900.008787.881212.1200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2300.002086.96313.0400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2100.001780.95419.0500.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.009100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.001392.8617.1400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3200.002887.50412.5000.00