เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โควต้าโรงเรียนโควต้าอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732206.931,95861.7199531.3600.00
ภาคปกติ3,1222207.051,90861.1199431.8400.00
ภาคสมทบ5100.005098.0411.9600.00
ผลิตกรรมการเกษตร584101.7134158.3923339.9000.00
ภาคปกติ533101.8829154.6023243.5300.00
หลักสูตร 2 ปี12700.0010179.532620.4700.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.004576.271423.7300.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.005682.351217.6500.00
หลักสูตร 4 ปี406102.4619046.8020650.7400.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.172539.683657.1400.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18431.639652.178546.2000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4436.821636.362556.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.00541.67758.3300.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2000.00840.001260.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6323.173453.972742.8600.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00630.001470.0000.00
ภาคสมทบ5100.005098.0411.9600.00
หลักสูตร 2 ปี5100.005098.0411.9600.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5100.005098.0411.9600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16421.2213381.102917.6800.00
ภาคปกติ16421.2213381.102917.6800.00
หลักสูตร 2 ปี10200.009997.0632.9400.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10200.009997.0632.9400.00
หลักสูตร 4 ปี6223.233454.842641.9400.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6223.233454.842641.9400.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23920.8414962.348836.8200.00
ภาคปกติ23920.8414962.348836.8200.00
หลักสูตร 2 ปี9300.008288.171111.8300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.002796.4313.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.003782.22817.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.001890.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14621.376745.897752.7400.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14621.376745.897752.7400.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091110.096761.473128.4400.00
ภาคปกติ1091110.096761.473128.4400.00
หลักสูตร 2 ปี2000.001785.00315.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.001785.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2214.551463.64731.8200.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.551463.64731.8200.00
หลักสูตร 5 ปี671014.933653.732131.3400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.751546.881134.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.432160.001028.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10732.806863.553633.6400.00
ภาคปกติ10732.806863.553633.6400.00
หลักสูตร 2 ปี3100.002683.87516.1300.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.002683.87516.1300.00
หลักสูตร 4 ปี7633.954255.263140.7900.00
1. สาขาวิชาการประมง4912.042142.862755.1000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727.412177.78414.8100.00
บริหารธุรกิจ567529.1734260.3217330.5100.00
ภาคปกติ567529.1734260.3217330.5100.00
หลักสูตร 2 ปี8600.007688.371011.6300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.004386.00714.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.003391.6738.3300.00
หลักสูตร 4 ปี4815210.8126655.3016333.8900.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1391410.078258.994330.9400.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144106.948458.335034.7200.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1281914.845542.975442.1900.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4848.333368.751122.9200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22522.731254.55522.7300.00
เศรษฐศาสตร์11686.907463.793429.3100.00
ภาคปกติ11686.907463.793429.3100.00
หลักสูตร 4 ปี10676.607066.042927.3600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691973.08519.2300.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3313.031854.551442.4200.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4748.513370.211021.2800.00
หลักสูตร 5 ปี10110.00440.00550.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00440.00550.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1942010.3112765.464724.2300.00
ภาคปกติ1942010.3112765.464724.2300.00
หลักสูตร 2 ปี5800.0058100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5800.0058100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1362014.716950.744734.5600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061514.155652.833533.0200.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30516.671343.331240.0000.00
ศิลปศาสตร์2004422.0010954.504723.5000.00
ภาคปกติ2004422.0010954.504723.5000.00
หลักสูตร 4 ปี2004422.0010954.504723.5000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.285462.791820.9300.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1123026.795347.322925.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร971212.376364.952222.6800.00
ภาคปกติ971212.376364.952222.6800.00
หลักสูตร 4 ปี971212.376364.952222.6800.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล971212.376364.952222.6800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158116.966943.677849.3700.00
ภาคปกติ158116.966943.677849.3700.00
หลักสูตร 4 ปี158116.966943.677849.3700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5511.822341.823156.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2200.001150.001150.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5235.772446.152548.0800.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52838.101152.3800.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8562.50337.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์162159.269357.415433.3300.00
ภาคปกติ162159.269357.415433.3300.00
หลักสูตร 4 ปี162159.269357.415433.3300.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์67811.943552.242435.8200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15320.00533.33746.6700.00
3. สาขาวิชาเคมี1516.671173.33320.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ500.00240.00360.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.001280.00320.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3425.882058.821235.2900.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00266.67133.3300.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7114.29571.43114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218156.8812255.968137.1600.00
ภาคปกติ218156.8812255.968137.1600.00
หลักสูตร 4 ปี218156.8812255.968137.1600.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10998.265449.544642.2000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10965.506862.393532.1100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173137.5112672.833419.6500.00
ภาคปกติ173137.5112672.833419.6500.00
หลักสูตร 4 ปี173137.5112672.833419.6500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.009100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00770.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.29685.7100.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.001062.50212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.641359.09627.2700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69861.54430.7700.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7114.29571.43114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00990.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.005100.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7111.415171.831926.7600.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.003100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8522.357588.2489.4100.00
ภาคปกติ8522.357588.2489.4100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.002395.8314.1700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.006100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0010100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00787.50112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี6123.285285.25711.4800.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67466.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.001083.33216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.005100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.001376.47423.5300.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2114.762095.2400.0000.00