เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โควต้าโรงเรียนโควต้าอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972206.672,08163.1299630.2100.00
ภาคปกติ3,2422206.792,02762.5299530.6900.00
ภาคสมทบ5500.005498.1811.8200.00
ผลิตกรรมการเกษตร598101.6735559.3623338.9600.00
ภาคปกติ543101.8430155.4323242.7300.00
หลักสูตร 2 ปี12700.0010179.532620.4700.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.004576.271423.7300.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.005682.351217.6500.00
หลักสูตร 4 ปี416102.4020048.0820649.5200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6323.172539.683657.1400.00
2. สาขาวิชาพืชสวน18931.5910153.448544.9700.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4536.671737.782555.5600.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1300.00646.15753.8500.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2100.00942.861257.1400.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6523.083655.382741.5400.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00630.001470.0000.00
ภาคสมทบ5500.005498.1811.8200.00
หลักสูตร 2 ปี5500.005498.1811.8200.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5500.005498.1811.8200.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17121.1714081.872916.9600.00
ภาคปกติ17121.1714081.872916.9600.00
หลักสูตร 2 ปี10700.0010497.2032.8000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10700.0010497.2032.8000.00
หลักสูตร 4 ปี6423.133656.252640.6300.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6423.133656.252640.6300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24020.8315062.508836.6700.00
ภาคปกติ24020.8315062.508836.6700.00
หลักสูตร 2 ปี9300.008288.171111.8300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.002796.4313.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.003782.22817.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.001890.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14721.366846.267752.3800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14721.366846.267752.3800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101110.006861.823128.1800.00
ภาคปกติ1101110.006861.823128.1800.00
หลักสูตร 2 ปี2000.001785.00315.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.001785.00315.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2314.351565.22730.4300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.351565.22730.4300.00
หลักสูตร 5 ปี671014.933653.732131.3400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.751546.881134.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.432160.001028.5700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11132.707264.863632.4300.00
ภาคปกติ11132.707264.863632.4300.00
หลักสูตร 2 ปี3100.002683.87516.1300.00
1. สาขาวิชาการประมง3100.002683.87516.1300.00
หลักสูตร 4 ปี8033.754657.503138.7500.00
1. สาขาวิชาการประมง5111.962345.102752.9400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2926.902379.31413.7900.00
บริหารธุรกิจ613528.4838863.3017328.2200.00
ภาคปกติ613528.4838863.3017328.2200.00
หลักสูตร 2 ปี8900.007988.761011.2400.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.004386.00714.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.003692.3137.6900.00
หลักสูตร 4 ปี524529.9230958.9716331.1100.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)143149.798660.144330.0700.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163106.1310363.195030.6700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1391913.676647.485438.8500.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5547.274072.731120.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24520.831458.33520.8300.00
เศรษฐศาสตร์12986.208767.443426.3600.00
ภาคปกติ12986.208767.443426.3600.00
หลักสูตร 4 ปี11975.888369.752924.3700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3326.062678.79515.1500.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3612.782158.331438.8900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5048.003672.001020.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10110.00440.00550.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00440.00550.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1972010.1513065.994723.8600.00
ภาคปกติ1972010.1513065.994723.8600.00
หลักสูตร 2 ปี5900.0059100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5900.0059100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1382014.497151.454734.0600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071514.025753.273532.7100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31516.131445.161238.7100.00
ศิลปศาสตร์2004422.0010954.504723.5000.00
ภาคปกติ2004422.0010954.504723.5000.00
หลักสูตร 4 ปี2004422.0010954.504723.5000.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861416.285462.791820.9300.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1123026.795347.322925.8900.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1001212.006666.002222.0000.00
ภาคปกติ1001212.006666.002222.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1001212.006666.002222.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1001212.006666.002222.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร165116.677646.067847.2700.00
ภาคปกติ165116.677646.067847.2700.00
หลักสูตร 4 ปี165116.677646.067847.2700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5611.792442.863155.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2300.001252.171147.8300.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5435.562648.152546.3000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52838.101152.3800.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11545.45654.5500.0000.00
วิทยาศาสตร์183158.2011462.305429.5100.00
ภาคปกติ183158.2011462.305429.5100.00
หลักสูตร 4 ปี183158.2011462.305429.5100.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์70811.433854.292434.2900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17317.65741.18741.1800.00
3. สาขาวิชาเคมี2114.761780.95314.2900.00
4. สาขาวิชาสถิติ600.00350.00350.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.001785.00315.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3425.882058.821235.2900.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.002100.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00266.67133.3300.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10110.00880.00110.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222156.7612656.768136.4900.00
ภาคปกติ222156.7612656.768136.4900.00
หลักสูตร 4 ปี222156.7612656.768136.4900.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11098.185550.004641.8200.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11265.367163.393531.2500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ173137.5112572.253520.2300.00
ภาคปกติ173137.5112572.253520.2300.00
หลักสูตร 4 ปี173137.5112572.253520.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.003100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.009100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00770.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.29685.7100.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16425.001062.50212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.641359.09627.2700.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1317.69861.54430.7700.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7114.29571.43114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1000.00990.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.005100.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7111.415070.422028.1700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8522.357588.2489.4100.00
ภาคปกติ8522.357588.2489.4100.00
หลักสูตร 2 ปี2400.002395.8314.1700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.006100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0010100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00787.50112.5000.00
หลักสูตร 4 ปี6123.285285.25711.4800.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67466.67116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.001083.33216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.005100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.001376.47423.5300.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2114.762095.2400.0000.00