เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวิธีการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้โควต้าโรงเรียนโควต้าอื่นๆ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43100.003,13270.681,29929.3200.00
ภาคปกติ4,36100.003,06770.331,29429.6700.00
ภาคสมทบ7000.006592.8657.1400.00
ผลิตกรรมการเกษตร74100.0050067.4824132.5200.00
ภาคปกติ67100.0043564.8323635.1700.00
หลักสูตร 2 ปี10400.008076.922423.0800.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5200.003975.001325.0000.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5200.004178.851121.1500.00
หลักสูตร 4 ปี56700.0035562.6121237.3900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่8400.004553.573946.4300.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22200.0012757.219542.7900.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12100.008267.773932.2300.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2900.002172.41827.5900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4300.003069.771330.2300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.003479.07920.9300.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2500.001664.00936.0000.00
ภาคสมทบ7000.006592.8657.1400.00
หลักสูตร 2 ปี7000.006592.8657.1400.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7000.006592.8657.1400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10100.007372.282827.7200.00
ภาคปกติ10100.007372.282827.7200.00
หลักสูตร 4 ปี10100.007372.282827.7200.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10100.007372.282827.7200.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20800.0011655.779244.2300.00
ภาคปกติ20800.0011655.779244.2300.00
หลักสูตร 2 ปี5800.003865.522034.4800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.00975.00325.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3100.002270.97929.0300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.00746.67853.3300.00
หลักสูตร 4 ปี15000.007852.007248.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15000.007852.007248.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10600.009185.851514.1500.00
ภาคปกติ10600.009185.851514.1500.00
หลักสูตร 2 ปี3100.0031100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3100.0031100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1400.00857.14642.8600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1400.00857.14642.8600.00
หลักสูตร 5 ปี6100.005285.25914.7500.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3100.002890.3239.6800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3000.002480.00620.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20900.0015071.775928.2300.00
ภาคปกติ20900.0015071.775928.2300.00
หลักสูตร 2 ปี3300.002678.79721.2100.00
1. สาขาวิชาการประมง3300.002678.79721.2100.00
หลักสูตร 4 ปี17600.0012470.455229.5500.00
1. สาขาวิชาการประมง12300.008468.293931.7100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5300.004075.471324.5300.00
บริหารธุรกิจ92800.0061866.5931033.4100.00
ภาคปกติ92800.0061866.5931033.4100.00
หลักสูตร 2 ปี10100.008079.212120.7900.00
1. สาขาวิชาการบัญชี5900.004271.191728.8100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.003890.4849.5200.00
หลักสูตร 4 ปี82700.0053865.0528934.9500.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20100.0014170.156029.8500.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18700.0011159.367640.6400.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20100.0011858.718341.2900.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14700.0010370.074429.9300.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9100.006571.432628.5700.00
เศรษฐศาสตร์33000.0024574.248525.7600.00
ภาคปกติ33000.0024574.248525.7600.00
หลักสูตร 4 ปี27700.0021075.816724.1900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9500.006871.582728.4200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8600.006069.772630.2300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9600.008285.421414.5800.00
หลักสูตร 5 ปี5300.003566.041833.9600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5300.003566.041833.9600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21300.0014065.737334.2700.00
ภาคปกติ21300.0014065.737334.2700.00
หลักสูตร 2 ปี5600.005089.29610.7100.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5600.005089.29610.7100.00
หลักสูตร 4 ปี15700.009057.326742.6800.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11100.005650.455549.5500.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4600.003473.911226.0900.00
ศิลปศาสตร์13000.009673.853426.1500.00
ภาคปกติ13000.009673.853426.1500.00
หลักสูตร 4 ปี13000.009673.853426.1500.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8200.005465.852834.1500.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4800.004287.50612.5000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7800.006482.051417.9500.00
ภาคปกติ7800.006482.051417.9500.00
หลักสูตร 4 ปี7800.006482.051417.9500.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7800.006482.051417.9500.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28400.0018063.3810436.6200.00
ภาคปกติ28400.0018063.3810436.6200.00
หลักสูตร 4 ปี28400.0018063.3810436.6200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6800.003450.003450.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5800.003051.722848.2800.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7100.004461.972738.0300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4400.003579.55920.4500.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.003786.05613.9500.00
วิทยาศาสตร์39700.0031579.358220.6500.00
ภาคปกติ39700.0031579.358220.6500.00
หลักสูตร 4 ปี39700.0031579.358220.6500.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10000.007272.002828.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4600.003678.261021.7400.00
3. สาขาวิชาเคมี5700.004680.701119.3000.00
4. สาขาวิชาสถิติ1900.001684.21315.7900.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.003278.05921.9500.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5400.004685.19814.8100.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4200.003992.8637.1400.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2000.001470.00630.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1800.001477.78422.2200.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22700.0014664.328135.6800.00
ภาคปกติ22700.0014664.328135.6800.00
หลักสูตร 4 ปี22700.0014664.328135.6800.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11000.006155.454944.5500.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11700.008572.653227.3500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34600.0029384.685315.3200.00
ภาคปกติ34600.0029384.685315.3200.00
หลักสูตร 2 ปี4400.0044100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.0019100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2500.0025100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30200.0024982.455317.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2900.002689.66310.3400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.001058.82741.1800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00787.50112.5000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3400.003294.1225.8800.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5900.005694.9235.0800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4300.003581.40818.6000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2600.002180.77519.2300.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.001292.3117.6900.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7300.005068.492331.5100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13300.0010578.952821.0500.00
ภาคปกติ13300.0010578.952821.0500.00
หลักสูตร 2 ปี2600.0026100.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง1600.0016100.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.004100.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.006100.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10700.007973.832826.1700.00
1. สาขาวิชาการประมง2400.001875.00625.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.001275.00425.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.00872.73327.2700.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1600.00743.75956.2500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4000.003485.00615.0000.00