เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,2493,96493.29% 
ภาคปกติ4,2013,91693.22% 
หลักสูตร 2 ปี49146394.30% 
หลักสูตร 4 ปี3,6363,38393.04% 
หลักสูตร 5 ปี747094.59% 
ภาคสมทบ4848100.00% 
หลักสูตร 2 ปี4848100.00% 
ผลิตกรรมการเกษตร72968593.96% 
ภาคปกติ68163793.54% 
หลักสูตร 2 ปี13513096.30% 
1. สาขาวิชาพืชไร่656295.38% 
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร706897.14% 
หลักสูตร 4 ปี54650792.86% 
1. สาขาวิชาพืชไร่868396.51% 
2. สาขาวิชาพืชสวน22320792.83% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช847690.48% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี343191.18% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423890.48% 
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร535094.34% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร242291.67% 
ภาคสมทบ4848100.00% 
หลักสูตร 2 ปี4848100.00% 
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4848100.00% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14111682.27% 
ภาคปกติ14111682.27% 
หลักสูตร 2 ปี21942.86% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน21942.86% 
หลักสูตร 4 ปี12010789.17% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12010789.17% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25324797.63% 
ภาคปกติ25324797.63% 
หลักสูตร 2 ปี858397.65% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282692.86% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3636100.00% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2121100.00% 
หลักสูตร 4 ปี16816497.62% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16816497.62% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม838298.80% 
ภาคปกติ838298.80% 
หลักสูตร 2 ปี171694.12% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171694.12% 
หลักสูตร 4 ปี1919100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1919100.00% 
หลักสูตร 5 ปี4747100.00% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2626100.00% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2121100.00% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18918195.77% 
ภาคปกติ18918195.77% 
หลักสูตร 2 ปี2323100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง2323100.00% 
หลักสูตร 4 ปี16615895.18% 
1. สาขาวิชาการประมง1009494.00% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง666496.97% 
บริหารธุรกิจ83776991.88% 
ภาคปกติ83776991.88% 
หลักสูตร 2 ปี938793.55% 
1. สาขาวิชาการบัญชี645992.19% 
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ292896.55% 
หลักสูตร 4 ปี74468291.67% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17817196.07% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18416187.50% 
3. สาขาวิชาการบัญชี16215998.15% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17014786.47% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ504488.00% 
เศรษฐศาสตร์24922188.76% 
ภาคปกติ24922188.76% 
หลักสูตร 4 ปี22219889.19% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์826984.15% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม847791.67% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์565292.86% 
หลักสูตร 5 ปี272385.19% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ272385.19% 
พัฒนาการท่องเที่ยว25922586.87% 
ภาคปกติ25922586.87% 
หลักสูตร 2 ปี828097.56% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว828097.56% 
หลักสูตร 4 ปี17714581.92% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1049793.27% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว534890.57% 
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.00% 
ศิลปศาสตร์19118797.91% 
ภาคปกติ19118797.91% 
หลักสูตร 4 ปี19118797.91% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11010898.18% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ817997.53% 
สารสนเทศและการสื่อสาร868396.51% 
ภาคปกติ868396.51% 
หลักสูตร 4 ปี868396.51% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล868396.51% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24523595.92% 
ภาคปกติ24523595.92% 
หลักสูตร 4 ปี24523595.92% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร696695.65% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร494897.96% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร747297.30% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201785.00% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์333296.97% 
วิทยาศาสตร์30228293.38% 
ภาคปกติ30228293.38% 
หลักสูตร 4 ปี30228293.38% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11010393.64% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ403792.50% 
3. สาขาวิชาเคมี464393.48% 
4. สาขาวิชาสถิติ12975.00% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์252496.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ464597.83% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์99100.00% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7571.43% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.00% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24823795.56% 
ภาคปกติ24823795.56% 
หลักสูตร 4 ปี24823795.56% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12612498.41% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12211392.62% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31629793.99% 
ภาคปกติ31629793.99% 
หลักสูตร 2 ปี1313100.00% 
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1313100.00% 
หลักสูตร 4 ปี30328493.73% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช242291.67% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.00% 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร99100.00% 
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์33100.00% 
5. สาขาวิชาการตลาด191684.21% 
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171376.47% 
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์555192.73% 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3030100.00% 
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน77100.00% 
10. สาขาวิชาการบัญชี232191.30% 
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน88100.00% 
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้918795.60% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12111796.69% 
ภาคปกติ12111796.69% 
หลักสูตร 2 ปี2222100.00% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1515100.00% 
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00% 
หลักสูตร 4 ปี999595.96% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2323100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช212095.24% 
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9888.89% 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1414100.00% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์323093.75%