เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,1384,06898.31% 
ภาคปกติ4,0804,01398.36% 
หลักสูตร 2 ปี77376699.09% 
หลักสูตร 4 ปี3,2053,14798.19% 
หลักสูตร 5 ปี10210098.04% 
ภาคสมทบ585594.83% 
หลักสูตร 2 ปี585594.83% 
ผลิตกรรมการเกษตร56855697.89% 
ภาคปกติ54753798.17% 
หลักสูตร 2 ปี133133100.00% 
1. สาขาวิชาพืชไร่7373100.00% 
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6060100.00% 
หลักสูตร 4 ปี41440497.58% 
1. สาขาวิชาพืชไร่6666100.00% 
2. สาขาวิชาพืชสวน21921598.17% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช272488.89% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2222100.00% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์212095.24% 
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร434297.67% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร161593.75% 
ภาคสมทบ211990.48% 
หลักสูตร 2 ปี211990.48% 
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)211990.48% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน21320897.65% 
ภาคปกติ21320897.65% 
หลักสูตร 2 ปี14314097.90% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน14314097.90% 
หลักสูตร 4 ปี706897.14% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน706897.14% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี33233099.40% 
ภาคปกติ33233099.40% 
หลักสูตร 2 ปี7878100.00% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2020100.00% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4545100.00% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1313100.00% 
หลักสูตร 4 ปี25425299.21% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์25425299.21% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10810597.22% 
ภาคปกติ10810597.22% 
หลักสูตร 2 ปี1616100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1616100.00% 
หลักสูตร 4 ปี141392.86% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์141392.86% 
หลักสูตร 5 ปี787697.44% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม373697.30% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม414097.56% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10710699.07% 
ภาคปกติ10710699.07% 
หลักสูตร 2 ปี232295.65% 
1. สาขาวิชาการประมง232295.65% 
หลักสูตร 4 ปี8484100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง6363100.00% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2121100.00% 
บริหารธุรกิจ90289198.78% 
ภาคปกติ90289198.78% 
หลักสูตร 2 ปี22021999.55% 
1. สาขาวิชาการจัดการ313096.77% 
2. สาขาวิชาการเงิน1414100.00% 
3. สาขาวิชาการตลาด2020100.00% 
4. สาขาวิชาบัญชี125125100.00% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3030100.00% 
หลักสูตร 4 ปี68267298.53% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)23823598.74% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16616599.40% 
3. สาขาวิชาบัญชี16115898.14% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)424095.24% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1717100.00% 
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่585798.28% 
เศรษฐศาสตร์12512297.60% 
ภาคปกติ12512297.60% 
หลักสูตร 4 ปี1019897.03% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์605795.00% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3232100.00% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์99100.00% 
หลักสูตร 5 ปี2424100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2424100.00% 
พัฒนาการท่องเที่ยว19119099.48% 
ภาคปกติ19119099.48% 
หลักสูตร 2 ปี868598.84% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว868598.84% 
หลักสูตร 4 ปี105105100.00% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว7373100.00% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3232100.00% 
ศิลปศาสตร์30029698.67% 
ภาคปกติ30029698.67% 
หลักสูตร 4 ปี30029698.67% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ13813698.55% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ157157100.00% 
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ5360.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร23823397.90% 
ภาคปกติ23823397.90% 
หลักสูตร 2 ปี383797.37% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล383797.37% 
หลักสูตร 4 ปี20019698.00% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล20019698.00% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร18618498.92% 
ภาคปกติ18618498.92% 
หลักสูตร 4 ปี18618498.92% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร575698.25% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร434297.67% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6262100.00% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2323100.00% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11100.00% 
วิทยาศาสตร์22622298.23% 
ภาคปกติ22622298.23% 
หลักสูตร 4 ปี22622298.23% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์8181100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ424197.62% 
3. สาขาวิชาเคมี272696.30% 
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์99100.00% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ676597.01% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์27427299.27% 
ภาคปกติ27427299.27% 
หลักสูตร 4 ปี27427299.27% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์15815799.37% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11611599.14% 
วิทยาลัยนานาชาติ1100.00% 
ภาคปกติ1100.00% 
หลักสูตร 4 ปี1100.00% 
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program1100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ23623398.73% 
ภาคปกติ23122898.70% 
หลักสูตร 4 ปี23122898.70% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช141392.86% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร2626100.00% 
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว88100.00% 
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์2020100.00% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์2222100.00% 
6. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1212100.00% 
7. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้11411298.25% 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้1515100.00% 
ภาคสมทบ55100.00% 
หลักสูตร 2 ปี55100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช22100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์33100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12112099.17% 
ภาคปกติ8989100.00% 
หลักสูตร 2 ปี3636100.00% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง33100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.00% 
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1010100.00% 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1313100.00% 
หลักสูตร 4 ปี5353100.00% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1414100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.00% 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00% 
4. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2020100.00% 
ภาคสมทบ323196.88% 
หลักสูตร 2 ปี323196.88% 
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น323196.88%