เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,2973,13295.00% 
ภาคปกติ3,2423,08195.03% 
หลักสูตร 2 ปี55053497.09% 
หลักสูตร 4 ปี2,6152,47194.49% 
หลักสูตร 5 ปี777698.70% 
ภาคสมทบ555192.73% 
หลักสูตร 2 ปี555192.73% 
ผลิตกรรมการเกษตร59857796.49% 
ภาคปกติ54352696.87% 
หลักสูตร 2 ปี12712699.21% 
1. สาขาวิชาพืชไร่5959100.00% 
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686798.53% 
หลักสูตร 4 ปี41640096.15% 
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.00% 
2. สาขาวิชาพืชสวน18918195.77% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช454293.33% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี131292.31% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์212095.24% 
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร656295.38% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.00% 
ภาคสมทบ555192.73% 
หลักสูตร 2 ปี555192.73% 
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)555192.73% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17116093.57% 
ภาคปกติ17116093.57% 
หลักสูตร 2 ปี10710093.46% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710093.46% 
หลักสูตร 4 ปี646093.75% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน646093.75% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24023698.33% 
ภาคปกติ24023698.33% 
หลักสูตร 2 ปี939197.85% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.00% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)454395.56% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.00% 
หลักสูตร 4 ปี14714598.64% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14714598.64% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11010898.18% 
ภาคปกติ11010898.18% 
หลักสูตร 2 ปี2020100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.00% 
หลักสูตร 4 ปี232295.65% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์232295.65% 
หลักสูตร 5 ปี676698.51% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3232100.00% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม353497.14% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11110796.40% 
ภาคปกติ11110796.40% 
หลักสูตร 2 ปี3131100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง3131100.00% 
หลักสูตร 4 ปี807695.00% 
1. สาขาวิชาการประมง514996.08% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292793.10% 
บริหารธุรกิจ61356191.52% 
ภาคปกติ61356191.52% 
หลักสูตร 2 ปี898595.51% 
1. สาขาวิชาการบัญชี504998.00% 
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393692.31% 
หลักสูตร 4 ปี52447690.84% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14313795.80% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16314287.12% 
3. สาขาวิชาการบัญชี13912791.37% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)554887.27% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242291.67% 
เศรษฐศาสตร์12911488.37% 
ภาคปกติ12911488.37% 
หลักสูตร 4 ปี11910487.39% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332575.76% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม363288.89% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์504794.00% 
หลักสูตร 5 ปี1010100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.00% 
พัฒนาการท่องเที่ยว19719196.95% 
ภาคปกติ19719196.95% 
หลักสูตร 2 ปี595898.31% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595898.31% 
หลักสูตร 4 ปี13813396.38% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10710396.26% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว313096.77% 
ศิลปศาสตร์20019798.50% 
ภาคปกติ20019798.50% 
หลักสูตร 4 ปี20019798.50% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.00% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210997.32% 
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร1009797.00% 
ภาคปกติ1009797.00% 
หลักสูตร 4 ปี1009797.00% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1009797.00% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16515493.33% 
ภาคปกติ16515493.33% 
หลักสูตร 4 ปี16515493.33% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร565496.43% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร232295.65% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร545092.59% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว212095.24% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11872.73% 
วิทยาศาสตร์18316087.43% 
ภาคปกติ18316087.43% 
หลักสูตร 4 ปี18316087.43% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์706694.29% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171588.24% 
3. สาขาวิชาเคมี211571.43% 
4. สาขาวิชาสถิติ6466.67% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201575.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.00% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.00% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.00% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10770.00% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22221697.30% 
ภาคปกติ22221697.30% 
หลักสูตร 4 ปี22221697.30% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010797.27% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11210997.32% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17317198.84% 
ภาคปกติ17317198.84% 
หลักสูตร 4 ปี17317198.84% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.00% 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.00% 
4. สาขาวิชาการตลาด77100.00% 
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.75% 
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.00% 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.00% 
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.00% 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.00% 
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.00% 
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้717098.59% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร858397.65% 
ภาคปกติ858397.65% 
หลักสูตร 2 ปี242395.83% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.00% 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.00% 
หลักสูตร 4 ปี616098.36% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.00% 
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.00% 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171694.12% 
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.00%