เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,1733,13398.74% 
ภาคปกติ3,1223,08298.72% 
หลักสูตร 2 ปี54153498.71% 
หลักสูตร 4 ปี2,5042,47298.72% 
หลักสูตร 5 ปี777698.70% 
ภาคสมทบ5151100.00% 
หลักสูตร 2 ปี5151100.00% 
ผลิตกรรมการเกษตร58457898.97% 
ภาคปกติ53352798.87% 
หลักสูตร 2 ปี12712699.21% 
1. สาขาวิชาพืชไร่5959100.00% 
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686798.53% 
หลักสูตร 4 ปี40640198.77% 
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.00% 
2. สาขาวิชาพืชสวน18418298.91% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช444295.45% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1212100.00% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2020100.00% 
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร636298.41% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.00% 
ภาคสมทบ5151100.00% 
หลักสูตร 2 ปี5151100.00% 
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5151100.00% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16416097.56% 
ภาคปกติ16416097.56% 
หลักสูตร 2 ปี10210098.04% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10210098.04% 
หลักสูตร 4 ปี626096.77% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน626096.77% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23923698.74% 
ภาคปกติ23923698.74% 
หลักสูตร 2 ปี939197.85% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.00% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)454395.56% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2020100.00% 
หลักสูตร 4 ปี14614599.32% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14614599.32% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10910899.08% 
ภาคปกติ10910899.08% 
หลักสูตร 2 ปี2020100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.00% 
หลักสูตร 4 ปี2222100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2222100.00% 
หลักสูตร 5 ปี676698.51% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3232100.00% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม353497.14% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ107107100.00% 
ภาคปกติ107107100.00% 
หลักสูตร 2 ปี3131100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง3131100.00% 
หลักสูตร 4 ปี7676100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง4949100.00% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00% 
บริหารธุรกิจ56756198.94% 
ภาคปกติ56756198.94% 
หลักสูตร 2 ปี868598.84% 
1. สาขาวิชาการบัญชี504998.00% 
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3636100.00% 
หลักสูตร 4 ปี48147698.96% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13913798.56% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14414298.61% 
3. สาขาวิชาการบัญชี12812799.22% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4848100.00% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2222100.00% 
เศรษฐศาสตร์11611498.28% 
ภาคปกติ11611498.28% 
หลักสูตร 4 ปี10610498.11% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์262596.15% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม333296.97% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4747100.00% 
หลักสูตร 5 ปี1010100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.00% 
พัฒนาการท่องเที่ยว19419198.45% 
ภาคปกติ19419198.45% 
หลักสูตร 2 ปี5858100.00% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5858100.00% 
หลักสูตร 4 ปี13613397.79% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10610397.17% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3030100.00% 
ศิลปศาสตร์20019798.50% 
ภาคปกติ20019798.50% 
หลักสูตร 4 ปี20019798.50% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8686100.00% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210997.32% 
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร9797100.00% 
ภาคปกติ9797100.00% 
หลักสูตร 4 ปี9797100.00% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9797100.00% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15815497.47% 
ภาคปกติ15815497.47% 
หลักสูตร 4 ปี15815497.47% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร555498.18% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2222100.00% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร525096.15% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว212095.24% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์88100.00% 
วิทยาศาสตร์16216098.77% 
ภาคปกติ16216098.77% 
หลักสูตร 4 ปี16216098.77% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์676698.51% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1515100.00% 
3. สาขาวิชาเคมี1515100.00% 
4. สาขาวิชาสถิติ5480.00% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1515100.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.00% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.00% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.00% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์77100.00% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21821699.08% 
ภาคปกติ21821699.08% 
หลักสูตร 4 ปี21821699.08% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10910798.17% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์109109100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17317198.84% 
ภาคปกติ17317198.84% 
หลักสูตร 4 ปี17317198.84% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.00% 
3. สาขาวิชาการตลาด77100.00% 
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.75% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.00% 
7. สาขาวิชาการบัญชี77100.00% 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1010100.00% 
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.00% 
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้717098.59% 
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร858397.65% 
ภาคปกติ858397.65% 
หลักสูตร 2 ปี242395.83% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.00% 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.00% 
หลักสูตร 4 ปี616098.36% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง66100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.00% 
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.00% 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171694.12% 
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.00%