เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,7054,50495.73% 
ภาคปกติ4,6334,43295.66% 
หลักสูตร 2 ปี47846096.23% 
หลักสูตร 4 ปี4,0333,85595.59% 
หลักสูตร 5 ปี12211795.90% 
ภาคสมทบ7272100.00% 
หลักสูตร 2 ปี7272100.00% 
ผลิตกรรมการเกษตร78775395.68% 
ภาคปกติ71568195.24% 
หลักสูตร 2 ปี10910495.41% 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)565292.86% 
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร535298.11% 
หลักสูตร 4 ปี60657795.21% 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)908695.56% 
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)23222496.55% 
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)13312392.48% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี322990.63% 
5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)464597.83% 
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร464495.65% 
7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาการสมุนไพร)272696.30% 
ภาคสมทบ7272100.00% 
หลักสูตร 2 ปี7272100.00% 
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7272100.00% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10710396.26% 
ภาคปกติ10710396.26% 
หลักสูตร 4 ปี10710396.26% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10710396.26% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี22621193.36% 
ภาคปกติ22621193.36% 
หลักสูตร 2 ปี636095.24% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)151386.67% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)323196.88% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1616100.00% 
หลักสูตร 4 ปี16315192.64% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16315192.64% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11210997.32% 
ภาคปกติ11210997.32% 
หลักสูตร 2 ปี3232100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3232100.00% 
หลักสูตร 4 ปี1515100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1515100.00% 
หลักสูตร 5 ปี656295.38% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม333193.94% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม323196.88% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ21821297.25% 
ภาคปกติ21821297.25% 
หลักสูตร 2 ปี3434100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง3434100.00% 
หลักสูตร 4 ปี18417896.74% 
1. สาขาวิชาการประมง13112696.18% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง535298.11% 
บริหารธุรกิจ98293995.62% 
ภาคปกติ98293995.62% 
หลักสูตร 2 ปี11110291.89% 
1. สาขาวิชาการจัดการ400.00% 
2. สาขาวิชาการตลาด100.00% 
3. สาขาวิชาการบัญชี615996.72% 
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ454395.56% 
หลักสูตร 4 ปี87183796.10% 
1. สาขาวิชาการจัดการ21320395.31% 
2. สาขาวิชาการตลาด19919095.48% 
3. สาขาวิชาการบัญชี20520298.54% 
4. สาขาวิชาการเงิน15915094.34% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959296.84% 
เศรษฐศาสตร์35533995.49% 
ภาคปกติ35533995.49% 
หลักสูตร 4 ปี29828495.30% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์1039895.15% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม948893.62% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์1019897.03% 
หลักสูตร 5 ปี575596.49% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ควบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์575596.49% 
พัฒนาการท่องเที่ยว22121697.74% 
ภาคปกติ22121697.74% 
หลักสูตร 2 ปี5858100.00% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5858100.00% 
หลักสูตร 4 ปี16315896.93% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11611195.69% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4747100.00% 
ศิลปศาสตร์13313299.25% 
ภาคปกติ13313299.25% 
หลักสูตร 4 ปี13313299.25% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8383100.00% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ504998.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร807897.50% 
ภาคปกติ807897.50% 
หลักสูตร 4 ปี807897.50% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล807897.50% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร30328895.05% 
ภาคปกติ30328895.05% 
หลักสูตร 4 ปี30328895.05% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร747094.59% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร625995.16% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร767193.42% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว474595.74% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์444397.73% 
วิทยาศาสตร์42940694.64% 
ภาคปกติ42940694.64% 
หลักสูตร 4 ปี42940694.64% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10610397.17% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ504896.00% 
3. สาขาวิชาเคมี625995.16% 
4. สาขาวิชาสถิติ211990.48% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์454293.33% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5454100.00% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์494387.76% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ212095.24% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์211885.71% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์23923096.23% 
ภาคปกติ23923096.23% 
หลักสูตร 4 ปี23923096.23% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11811093.22% 
2. สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น12112099.17% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ36635396.45% 
ภาคปกติ36635396.45% 
หลักสูตร 2 ปี454497.78% 
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้201995.00% 
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2525100.00% 
หลักสูตร 4 ปี32130996.26% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช312993.55% 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร181794.44% 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ88100.00% 
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว373594.59% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์646398.44% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์444397.73% 
7. สาขาวิชาการบัญชี2727100.00% 
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.00% 
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้797493.67% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14713591.84% 
ภาคปกติ14713591.84% 
หลักสูตร 2 ปี2626100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง1616100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.00% 
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.00% 
หลักสูตร 4 ปี12110990.08% 
1. สาขาวิชาการประมง272488.89% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12% 
3. สาขาวิชาการจัดการ1111100.00% 
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171694.12% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์494285.71%