เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,2823,11494.88% 
ภาคปกติ3,2273,06494.95% 
หลักสูตร 2 ปี54953296.90% 
หลักสูตร 4 ปี2,6012,45694.43% 
หลักสูตร 5 ปี777698.70% 
ภาคสมทบ555090.91% 
หลักสูตร 2 ปี555090.91% 
ผลิตกรรมการเกษตร59657396.14% 
ภาคปกติ54152396.67% 
หลักสูตร 2 ปี12712598.43% 
1. สาขาวิชาพืชไร่5959100.00% 
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร686697.06% 
หลักสูตร 4 ปี41439896.14% 
1. สาขาวิชาพืชไร่6363100.00% 
2. สาขาวิชาพืชสวน18918195.77% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช444193.18% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121191.67% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์212095.24% 
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร656295.38% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2020100.00% 
ภาคสมทบ555090.91% 
หลักสูตร 2 ปี555090.91% 
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)555090.91% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16915893.49% 
ภาคปกติ16915893.49% 
หลักสูตร 2 ปี10710093.46% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710093.46% 
หลักสูตร 4 ปี625893.55% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน625893.55% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23923598.33% 
ภาคปกติ23923598.33% 
หลักสูตร 2 ปี929097.83% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2828100.00% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)454395.56% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1919100.00% 
หลักสูตร 4 ปี14714598.64% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14714598.64% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10910798.17% 
ภาคปกติ10910798.17% 
หลักสูตร 2 ปี2020100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2020100.00% 
หลักสูตร 4 ปี222195.45% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์222195.45% 
หลักสูตร 5 ปี676698.51% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3232100.00% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม353497.14% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10910596.33% 
ภาคปกติ10910596.33% 
หลักสูตร 2 ปี3131100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง3131100.00% 
หลักสูตร 4 ปี787494.87% 
1. สาขาวิชาการประมง494795.92% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292793.10% 
บริหารธุรกิจ61155991.49% 
ภาคปกติ61155991.49% 
หลักสูตร 2 ปี898595.51% 
1. สาขาวิชาการบัญชี504998.00% 
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ393692.31% 
หลักสูตร 4 ปี52247490.80% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14213695.77% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16214187.04% 
3. สาขาวิชาการบัญชี13912791.37% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)554887.27% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ242291.67% 
เศรษฐศาสตร์12811388.28% 
ภาคปกติ12811388.28% 
หลักสูตร 4 ปี11810387.29% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332575.76% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม363288.89% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์494693.88% 
หลักสูตร 5 ปี1010100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1010100.00% 
พัฒนาการท่องเที่ยว19719196.95% 
ภาคปกติ19719196.95% 
หลักสูตร 2 ปี595898.31% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว595898.31% 
หลักสูตร 4 ปี13813396.38% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10710396.26% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว313096.77% 
ศิลปศาสตร์19919698.49% 
ภาคปกติ19919698.49% 
หลักสูตร 4 ปี19919698.49% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8585100.00% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11210997.32% 
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร1009797.00% 
ภาคปกติ1009797.00% 
หลักสูตร 4 ปี1009797.00% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1009797.00% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16515493.33% 
ภาคปกติ16515493.33% 
หลักสูตร 4 ปี16515493.33% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร565496.43% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร232295.65% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร545092.59% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว212095.24% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11872.73% 
วิทยาศาสตร์18215987.36% 
ภาคปกติ18215987.36% 
หลักสูตร 4 ปี18215987.36% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์706694.29% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171588.24% 
3. สาขาวิชาเคมี211571.43% 
4. สาขาวิชาสถิติ6466.67% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201575.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3434100.00% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.00% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.00% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9666.67% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22121597.29% 
ภาคปกติ22121597.29% 
หลักสูตร 4 ปี22121597.29% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11010797.27% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11110897.30% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17317098.27% 
ภาคปกติ17317098.27% 
หลักสูตร 4 ปี17317098.27% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.00% 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1010100.00% 
4. สาขาวิชาการตลาด77100.00% 
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161593.75% 
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2222100.00% 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1313100.00% 
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.00% 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10990.00% 
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน55100.00% 
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้717098.59% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร848297.62% 
ภาคปกติ848297.62% 
หลักสูตร 2 ปี242395.83% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1010100.00% 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ88100.00% 
หลักสูตร 4 ปี605998.33% 
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง55100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1212100.00% 
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ55100.00% 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171694.12% 
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2121100.00%