เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และจำนวนผู้กรอกแบบสอบถาม จำแนกตามคณะและสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดจำนวนนักศึกษาใหม่ที่กรอกแบบสอบถามหมายเหตุ
จำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,4314,43099.98% 
ภาคปกติ4,3614,36099.98% 
หลักสูตร 2 ปี453453100.00% 
หลักสูตร 4 ปี3,7943,79399.97% 
หลักสูตร 5 ปี114114100.00% 
ภาคสมทบ7070100.00% 
หลักสูตร 2 ปี7070100.00% 
ผลิตกรรมการเกษตร741741100.00% 
ภาคปกติ671671100.00% 
หลักสูตร 2 ปี104104100.00% 
1. สาขาวิชาพืชไร่5252100.00% 
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5252100.00% 
หลักสูตร 4 ปี567567100.00% 
1. สาขาวิชาพืชไร่8484100.00% 
2. สาขาวิชาพืชสวน222222100.00% 
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121121100.00% 
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2929100.00% 
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4343100.00% 
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4343100.00% 
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2525100.00% 
ภาคสมทบ7070100.00% 
หลักสูตร 2 ปี7070100.00% 
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7070100.00% 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน101101100.00% 
ภาคปกติ101101100.00% 
หลักสูตร 4 ปี101101100.00% 
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน101101100.00% 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี208208100.00% 
ภาคปกติ208208100.00% 
หลักสูตร 2 ปี5858100.00% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1212100.00% 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3131100.00% 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1515100.00% 
หลักสูตร 4 ปี150150100.00% 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์150150100.00% 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม106106100.00% 
ภาคปกติ106106100.00% 
หลักสูตร 2 ปี3131100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3131100.00% 
หลักสูตร 4 ปี1414100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1414100.00% 
หลักสูตร 5 ปี6161100.00% 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3131100.00% 
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3030100.00% 
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20920899.52% 
ภาคปกติ20920899.52% 
หลักสูตร 2 ปี3333100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง3333100.00% 
หลักสูตร 4 ปี17617599.43% 
1. สาขาวิชาการประมง123123100.00% 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง535298.11% 
บริหารธุรกิจ928928100.00% 
ภาคปกติ928928100.00% 
หลักสูตร 2 ปี101101100.00% 
1. สาขาวิชาการบัญชี5959100.00% 
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4242100.00% 
หลักสูตร 4 ปี827827100.00% 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201201100.00% 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)187187100.00% 
3. สาขาวิชาการบัญชี201201100.00% 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147147100.00% 
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9191100.00% 
เศรษฐศาสตร์330330100.00% 
ภาคปกติ330330100.00% 
หลักสูตร 4 ปี277277100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9595100.00% 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8686100.00% 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9696100.00% 
หลักสูตร 5 ปี5353100.00% 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5353100.00% 
พัฒนาการท่องเที่ยว213213100.00% 
ภาคปกติ213213100.00% 
หลักสูตร 2 ปี5656100.00% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5656100.00% 
หลักสูตร 4 ปี157157100.00% 
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว111111100.00% 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4646100.00% 
ศิลปศาสตร์130130100.00% 
ภาคปกติ130130100.00% 
หลักสูตร 4 ปี130130100.00% 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8282100.00% 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848100.00% 
สารสนเทศและการสื่อสาร7878100.00% 
ภาคปกติ7878100.00% 
หลักสูตร 4 ปี7878100.00% 
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7878100.00% 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284284100.00% 
ภาคปกติ284284100.00% 
หลักสูตร 4 ปี284284100.00% 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6868100.00% 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5858100.00% 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7171100.00% 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4444100.00% 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4343100.00% 
วิทยาศาสตร์397397100.00% 
ภาคปกติ397397100.00% 
หลักสูตร 4 ปี397397100.00% 
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์100100100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4646100.00% 
3. สาขาวิชาเคมี5757100.00% 
4. สาขาวิชาสถิติ1919100.00% 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4141100.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5454100.00% 
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4242100.00% 
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2020100.00% 
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1818100.00% 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227227100.00% 
ภาคปกติ227227100.00% 
หลักสูตร 4 ปี227227100.00% 
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์110110100.00% 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117117100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346346100.00% 
ภาคปกติ346346100.00% 
หลักสูตร 2 ปี4444100.00% 
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1919100.00% 
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2525100.00% 
หลักสูตร 4 ปี302302100.00% 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2929100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1717100.00% 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร88100.00% 
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3434100.00% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5959100.00% 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4343100.00% 
7. สาขาวิชาการบัญชี2626100.00% 
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1313100.00% 
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7373100.00% 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร133133100.00% 
ภาคปกติ133133100.00% 
หลักสูตร 2 ปี2626100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง1616100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช44100.00% 
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว66100.00% 
หลักสูตร 4 ปี107107100.00% 
1. สาขาวิชาการประมง2424100.00% 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616100.00% 
3. สาขาวิชาการจัดการ1111100.00% 
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616100.00% 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4040100.00%