เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 30 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสื่อที่ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สิ่งพิมพ์การแนะแนวโรงเรียนพูดคุยและเปลี่ยน
กับผู้อื่น
วิทยุ โทรทัศน์อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,43169115.591,89942.861,79440.49461.0410.02
ภาคปกติ4,36167815.551,88843.291,75040.13441.0110.02
ภาคสมทบ701318.571115.714462.8622.8600.00
ผลิตกรรมการเกษตร74112316.6031542.5129339.54101.3500.00
ภาคปกติ67111016.3930445.3124937.1181.1900.00
หลักสูตร 2 ปี1041110.583230.775956.7321.9200.00
1. สาขาวิชาพืชไร่5259.621732.692853.8523.8500.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร52611.541528.853159.6200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5679917.4627247.9719033.5161.0600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่841922.624755.951821.4300.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2223817.129542.798538.2941.8000.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1211915.706755.373327.2721.6500.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29517.241241.381241.3800.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์431023.261841.861534.8800.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43613.952046.511739.5300.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2528.001352.001040.0000.0000.00
ภาคสมทบ701318.571115.714462.8622.8600.00
หลักสูตร 2 ปี701318.571115.714462.8622.8600.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701318.571115.714462.8622.8600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1011817.824342.573837.6221.9800.00
ภาคปกติ1011817.824342.573837.6221.9800.00
หลักสูตร 4 ปี1011817.824342.573837.6221.9800.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1011817.824342.573837.6221.9800.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2082913.949143.758641.3520.9600.00
ภาคปกติ2082913.949143.758641.3520.9600.00
หลักสูตร 2 ปี58813.791220.693865.5200.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1218.33325.00866.6700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31412.9026.452580.6500.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15320.00746.67533.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1502114.007952.674832.0021.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1502114.007952.674832.0021.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1061110.382725.476763.2110.9400.00
ภาคปกติ1061110.382725.476763.2110.9400.00
หลักสูตร 2 ปี3126.45722.582270.9700.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3126.45722.582270.9700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14321.43642.86535.7100.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14321.43642.86535.7100.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6169.841422.954065.5711.6400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม31412.90619.352167.7400.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3026.67826.671963.3313.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2094119.628239.238339.7120.9610.48
ภาคปกติ2094119.628239.238339.7120.9610.48
หลักสูตร 2 ปี3339.09927.272163.6400.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3339.09927.272163.6400.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1763821.597341.486235.2321.1410.57
1. สาขาวิชาการประมง1232520.335544.724234.1510.8100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง531324.531833.962037.7411.8911.89
บริหารธุรกิจ92813714.7641244.4037540.4140.4300.00
ภาคปกติ92813714.7641244.4037540.4140.4300.00
หลักสูตร 2 ปี1011615.841413.867069.3110.9900.00
1. สาขาวิชาการบัญชี591220.34915.253762.7111.6900.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4249.52511.903378.5700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี82712114.6339848.1330536.8830.3600.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2013416.929145.277537.3110.5000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1872513.378746.527540.1100.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี2012813.9310652.746632.8410.5000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1472416.336846.265537.4100.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911010.994650.553437.3611.1000.00
เศรษฐศาสตร์3306118.4815346.3611233.9441.2100.00
ภาคปกติ3306118.4815346.3611233.9441.2100.00
หลักสูตร 4 ปี2775018.0512946.579534.3031.0800.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์951010.534850.533738.9500.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม862225.583945.352529.0700.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961818.754243.753334.3833.1300.00
หลักสูตร 5 ปี531120.752445.281732.0811.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ531120.752445.281732.0811.8900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2132913.628037.5610247.8920.9400.00
ภาคปกติ2132913.628037.5610247.8920.9400.00
หลักสูตร 2 ปี56916.071017.863766.0700.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว56916.071017.863766.0700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1572012.747044.596541.4021.2700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1111614.414944.144439.6421.8000.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4648.702145.652145.6500.0000.00
ศิลปศาสตร์1302216.923829.236953.0810.7700.00
ภาคปกติ1302216.923829.236953.0810.7700.00
หลักสูตร 4 ปี1302216.923829.236953.0810.7700.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ821113.412631.714554.8800.0000.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ481122.921225.002450.0012.0800.00
สารสนเทศและการสื่อสาร781417.952633.333848.7200.0000.00
ภาคปกติ781417.952633.333848.7200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี781417.952633.333848.7200.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล781417.952633.333848.7200.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2844114.4414149.659834.5141.4100.00
ภาคปกติ2844114.4414149.659834.5141.4100.00
หลักสูตร 4 ปี2844114.4414149.659834.5141.4100.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร681217.653348.532333.8200.0000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร58813.793255.171831.0300.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร71811.273447.892839.4411.4100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว44613.642147.731636.3612.2700.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43716.282148.841330.2324.6500.00
วิทยาศาสตร์3975313.3520451.3913734.5130.7600.00
ภาคปกติ3975313.3520451.3913734.5130.7600.00
หลักสูตร 4 ปี3975313.3520451.3913734.5130.7600.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001212.005353.003535.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ46919.572145.651532.6112.1700.00
3. สาขาวิชาเคมี571017.542136.842442.1123.5100.00
4. สาขาวิชาสถิติ19526.32842.11631.5800.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์41512.202458.541229.2700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5447.413564.811527.7800.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์42614.292150.001535.7100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2000.001470.00630.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18211.11738.89950.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2272511.0110646.709441.4120.8800.00
ภาคปกติ2272511.0110646.709441.4120.8800.00
หลักสูตร 4 ปี2272511.0110646.709441.4120.8800.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101210.914944.554944.5500.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1171311.115748.724538.4621.7100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3466318.2113940.1713839.8861.7300.00
ภาคปกติ3466318.2113940.1713839.8861.7300.00
หลักสูตร 2 ปี4436.82818.182965.9149.0900.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19210.53315.791473.6800.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2514.00520.001560.00416.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3026019.8713143.3810936.0920.6600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2926.901241.381448.2813.4500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17211.76952.94635.2900.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8112.50450.00337.5000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว34720.59926.471852.9400.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์591423.732542.372033.9000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43716.282046.511534.8812.3300.00
7. สาขาวิชาการบัญชี26830.771350.00519.2300.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13430.77430.77538.4600.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731520.553547.952331.5100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1332418.054231.586448.1232.2600.00
ภาคปกติ1332418.054231.586448.1232.2600.00
หลักสูตร 2 ปี26519.23623.081557.6900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง16425.0016.251168.7500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.0000.00375.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.00583.33116.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1071917.763633.644945.7932.8000.00
1. สาขาวิชาการประมง24416.671145.83729.1728.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16318.75637.50743.7500.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11327.27327.27545.4500.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25743.75850.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40820.00922.502255.0012.5000.00