เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 30 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสื่อที่ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สิ่งพิมพ์การแนะแนวโรงเรียนพูดคุยและเปลี่ยน
กับผู้อื่น
วิทยุ โทรทัศน์อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17336211.411,26339.801,45445.82541.70401.26
ภาคปกติ3,12235811.471,25440.171,42045.48501.60401.28
ภาคสมทบ5147.84917.653466.6747.8400.00
ผลิตกรรมการเกษตร5846110.4524642.1225844.18132.2361.03
ภาคปกติ5335710.6923744.4722442.0391.6961.13
หลักสูตร 2 ปี1271310.243829.927559.0600.0010.79
1. สาขาวิชาพืชไร่59711.861627.123661.0200.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868.822232.353957.3500.0011.47
หลักสูตร 4 ปี4064410.8419949.0114936.7092.2251.23
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.523453.972336.5100.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1841910.339149.466736.4152.7221.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44511.362045.451534.0924.5524.55
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1218.33758.33433.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20315.00945.00735.0015.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร63914.292438.102844.4411.5911.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.001470.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ5147.84917.653466.6747.8400.00
หลักสูตร 2 ปี5147.84917.653466.6747.8400.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5147.84917.653466.6747.8400.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1642414.634728.668551.8342.4442.44
ภาคปกติ1642414.634728.668551.8342.4442.44
หลักสูตร 2 ปี1021514.711817.656664.7110.9821.96
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1021514.711817.656664.7110.9821.96
หลักสูตร 4 ปี62914.522946.771930.6534.8423.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน62914.522946.771930.6534.8423.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2393012.5511046.039539.7510.4231.26
ภาคปกติ2393012.5511046.039539.7510.4231.26
หลักสูตร 2 ปี931212.903133.334851.6100.0022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711242.861346.4300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.331431.112351.1100.0024.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.00525.001260.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1461812.337954.114732.1910.6810.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1461812.337954.114732.1910.6810.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1091412.843733.945651.3810.9210.92
ภาคปกติ1091412.843733.945651.3810.9210.92
หลักสูตร 2 ปี2000.00315.001785.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00315.001785.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22418.181045.45731.8214.5500.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22418.181045.45731.8214.5500.00
หลักสูตร 5 ปี671014.932435.823247.7600.0011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.751443.751237.5000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.431028.572057.1400.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1071211.213128.976358.8810.9300.00
ภาคปกติ1071211.213128.976358.8810.9300.00
หลักสูตร 2 ปี31516.1339.682374.1900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง31516.1339.682374.1900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7679.212836.844052.6311.3200.00
1. สาขาวิชาการประมง49714.292244.902040.8200.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00622.222074.0713.7000.00
บริหารธุรกิจ5676912.1722339.3326246.2171.2361.06
ภาคปกติ5676912.1722339.3326246.2171.2361.06
หลักสูตร 2 ปี861213.951213.956069.7711.1611.16
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.00510.003672.0012.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ36513.89719.442466.6700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี4815711.8521143.8720242.0061.2551.04
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)139139.356345.326143.8800.0021.44
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144149.726041.676746.5310.6921.39
3. สาขาวิชาการบัญชี1281914.846046.884535.1632.3410.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)48510.422245.832041.6712.0800.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22627.27627.27940.9114.5500.00
เศรษฐศาสตร์11686.905749.144740.5221.7221.72
ภาคปกติ11686.905749.144740.5221.7221.72
หลักสูตร 4 ปี10665.665350.004441.5110.9421.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691038.461246.1513.8513.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3300.001957.581339.3900.0013.03
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4748.512451.061940.4300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00440.00330.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00440.00330.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว194189.286332.4710654.6442.0631.55
ภาคปกติ194189.286332.4710654.6442.0631.55
หลักสูตร 2 ปี5823.451627.593967.2411.7200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5823.451627.593967.2411.7200.00
หลักสูตร 4 ปี1361611.764734.566749.2632.2132.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061514.153533.025047.1732.8332.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3013.331240.001756.6700.0000.00
ศิลปศาสตร์2003216.005829.0010251.0052.5031.50
ภาคปกติ2003216.005829.0010251.0052.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2003216.005829.0010251.0052.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.792225.585058.1433.4900.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122118.753632.145044.6421.7932.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร971010.313940.214647.4222.0600.00
ภาคปกติ971010.313940.214647.4222.0600.00
หลักสูตร 4 ปี971010.313940.214647.4222.0600.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล971010.313940.214647.4222.0600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1581811.397144.946138.6142.5342.53
ภาคปกติ1581811.397144.946138.6142.5342.53
หลักสูตร 4 ปี1581811.397144.946138.6142.5342.53
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5547.273054.551832.7323.6411.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร22313.64836.36940.9129.0900.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร52611.542446.152038.4600.0023.85
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21419.05733.33942.8600.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8112.50225.00562.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์162169.887445.687043.2100.0021.23
ภาคปกติ162169.887445.687043.2100.0021.23
หลักสูตร 4 ปี162169.887445.687043.2100.0021.23
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6757.463146.273044.7800.0011.49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15213.33853.33533.3300.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี1500.001066.67533.3300.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5360.00120.0000.0000.00120.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1500.001066.67533.3300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3438.821132.352058.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.57114.29457.1400.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218188.2610447.719242.2020.9220.92
ภาคปกติ218188.2610447.719242.2020.9220.92
หลักสูตร 4 ปี218188.2610447.719242.2020.9220.92
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์109109.174944.954642.2021.8321.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10987.345550.464642.2000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732514.456135.267744.5184.6221.16
ภาคปกติ1732514.456135.267744.5184.6221.16
หลักสูตร 4 ปี1732514.456135.267744.5184.6221.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00333.33555.56111.1100.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00330.00440.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7114.29228.57457.1400.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.251275.0000.0016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.641045.45731.8229.0900.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.38430.77753.8500.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7342.86457.1400.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.00440.00330.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00360.00120.00120.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71912.682636.623346.4822.8211.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.33133.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8578.244249.413440.0000.0022.35
ภาคปกติ8578.244249.413440.0000.0022.35
หลักสูตร 2 ปี2428.331354.17833.3300.0014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00466.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00770.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00675.00225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6158.202947.542642.6200.0011.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67350.00233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12325.00541.67433.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00360.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00847.06847.0600.0015.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.001047.621152.3800.0000.00