เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 30 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสื่อที่ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สิ่งพิมพ์การแนะแนวโรงเรียนพูดคุยและเปลี่ยน
กับผู้อื่น
วิทยุ โทรทัศน์อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24948811.491,81342.671,60237.70611.442856.71
ภาคปกติ4,20148111.451,80642.991,56937.35601.432856.78
ภาคสมทบ48714.58714.583368.7512.0800.00
ผลิตกรรมการเกษตร7297910.8432144.0327137.17141.92446.04
ภาคปกติ6817210.5731446.1123834.95131.91446.46
หลักสูตร 2 ปี1351611.854634.076648.8921.4853.70
1. สาขาวิชาพืชไร่6569.232843.082843.0800.0034.62
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701014.291825.713854.2922.8622.86
หลักสูตร 4 ปี5465610.2626849.0817231.50112.01397.14
1. สาขาวิชาพืชไร่8666.984855.812630.2333.4933.49
2. สาขาวิชาพืชสวน2232611.6611149.786428.7062.69167.17
3. สาขาวิชาอารักขาพืช84910.714148.812529.7611.1989.52
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3438.821647.061235.2900.0038.82
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42511.901842.861433.3312.3849.52
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5335.662241.512547.1700.0035.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24416.671250.00625.0000.0028.33
ภาคสมทบ48714.58714.583368.7512.0800.00
หลักสูตร 2 ปี48714.58714.583368.7512.0800.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48714.58714.583368.7512.0800.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1411510.645035.465035.4610.712517.73
ภาคปกติ1411510.645035.465035.4610.712517.73
หลักสูตร 2 ปี2114.7600.00838.1000.001257.14
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2114.7600.00838.1000.001257.14
หลักสูตร 4 ปี1201411.675041.674235.0010.831310.83
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1201411.675041.674235.0010.831310.83
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2533112.2511445.069838.7441.5862.37
ภาคปกติ2533112.2511445.069838.7441.5862.37
หลักสูตร 2 ปี851011.762124.715160.0011.1822.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711035.711346.4300.0027.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)36513.89616.672569.4400.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2129.52523.811361.9014.7600.00
หลักสูตร 4 ปี1682112.509355.364727.9831.7942.38
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1682112.509355.364727.9831.7942.38
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม83910.842428.924857.8311.2011.20
ภาคปกติ83910.842428.924857.8311.2011.20
หลักสูตร 2 ปี17211.76317.651164.7100.0015.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17211.76317.651164.7100.0015.88
หลักสูตร 4 ปี19210.53631.581052.6315.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19210.53631.581052.6315.2600.00
หลักสูตร 5 ปี47510.641531.912757.4500.0000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26519.23934.621246.1500.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.00628.571571.4300.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1892513.238243.397238.1021.0684.23
ภาคปกติ1892513.238243.397238.1021.0684.23
หลักสูตร 2 ปี2328.70730.431460.8700.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2328.70730.431460.8700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1662313.867545.185834.9421.2084.82
1. สาขาวิชาการประมง1001111.004646.003636.0011.0066.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง661218.182943.942233.3311.5223.03
บริหารธุรกิจ8379711.5933039.4333139.55111.31688.12
ภาคปกติ8379711.5933039.4333139.55111.31688.12
หลักสูตร 2 ปี931718.281212.905862.3700.0066.45
1. สาขาวิชาการบัญชี64914.06710.944367.1900.0057.81
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29827.59517.241551.7200.0013.45
หลักสูตร 4 ปี7448010.7531842.7427336.69111.48628.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1782111.807944.386938.7621.1273.93
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184158.155932.078445.6531.632312.50
3. สาขาวิชาการบัญชี1622314.208552.474628.4053.0931.85
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1701710.008248.244727.6510.592313.53
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5048.001326.002754.0000.00612.00
เศรษฐศาสตร์2493012.0511445.787429.7231.202811.24
ภาคปกติ2493012.0511445.787429.7231.202811.24
หลักสูตร 4 ปี2222410.8110647.756529.2831.352410.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8278.543441.462834.1500.001315.85
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841011.904250.002226.1933.5778.33
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์56712.503053.571526.7900.0047.14
หลักสูตร 5 ปี27622.22829.63933.3300.00414.81
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27622.22829.63933.3300.00414.81
พัฒนาการท่องเที่ยว2592911.209235.5210139.0031.163413.13
ภาคปกติ2592911.209235.5210139.0031.163413.13
หลักสูตร 2 ปี82910.982834.154150.0022.4422.44
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว82910.982834.154150.0022.4422.44
หลักสูตร 4 ปี1772011.306436.166033.9010.563218.08
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041716.354139.423836.5410.9676.73
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5335.662343.402241.5100.0059.43
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.0000.0000.0000.0020100.00
ศิลปศาสตร์1912412.577137.179047.1221.0542.09
ภาคปกติ1912412.577137.179047.1221.0542.09
หลักสูตร 4 ปี1912412.577137.179047.1221.0542.09
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1101513.644238.185045.4510.9121.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ81911.112935.804049.3811.2322.47
สารสนเทศและการสื่อสาร861112.792933.724248.8411.1633.49
ภาคปกติ861112.792933.724248.8411.1633.49
หลักสูตร 4 ปี861112.792933.724248.8411.1633.49
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล861112.792933.724248.8411.1633.49
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2453012.2413454.696626.9452.04104.08
ภาคปกติ2453012.2413454.696626.9452.04104.08
หลักสูตร 4 ปี2453012.2413454.696626.9452.04104.08
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6945.803956.522130.4322.9034.35
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร491020.412448.981224.4924.0812.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร741013.514256.761925.6811.3522.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20315.001050.00420.0000.00315.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3339.091957.581030.3000.0013.03
วิทยาศาสตร์302309.9316353.978829.1410.33206.62
ภาคปกติ302309.9316353.978829.1410.33206.62
หลักสูตร 4 ปี302309.9316353.978829.1410.33206.62
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11098.185247.274238.1800.0076.36
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40615.002357.50820.0000.0037.50
3. สาขาวิชาเคมี4636.522554.351430.4312.1736.52
4. สาขาวิชาสถิติ1218.33650.00216.6700.00325.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์25520.001768.0028.0000.0014.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4612.173167.391328.2600.0012.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9222.22555.56222.2200.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.29342.86114.2900.00228.57
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.57114.29457.1400.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248187.2611345.5610140.7352.02114.44
ภาคปกติ248187.2611345.5610140.7352.02114.44
หลักสูตร 4 ปี248187.2611345.5610140.7352.02114.44
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12664.766954.764535.7143.1721.59
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122129.844436.075645.9010.8297.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3164514.2413843.6710934.4951.58196.01
ภาคปกติ3164514.2413843.6710934.4951.58196.01
หลักสูตร 2 ปี13215.38538.46646.1500.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13215.38538.46646.1500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3034314.1913343.8910333.9951.65196.27
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.331250.00833.3300.0028.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17423.53952.94423.5300.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9111.11555.56333.3300.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3133.3300.00266.6700.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19210.53736.84736.8400.00315.79
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17317.65529.41423.5315.88423.53
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์55814.552240.001934.5523.6447.27
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์30723.331653.33723.3300.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7228.57342.86228.5700.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.351043.48939.1314.3528.70
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.00112.50787.5000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้911213.194347.253134.0711.1044.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1211512.403831.406150.4132.4843.31
ภาคปกติ1211512.403831.406150.4132.4843.31
หลักสูตร 2 ปี2214.55418.181777.2700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.00320.001280.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7114.29114.29571.4300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี991414.143434.344444.4433.0344.04
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง23626.09834.78834.7814.3500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2129.52314.291466.6714.7614.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ900.00555.56333.3300.00111.11
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14214.29857.14428.5700.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32412.501031.251546.8813.1326.25