เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 30 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสื่อที่ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
สิ่งพิมพ์การแนะแนวโรงเรียนพูดคุยและเปลี่ยน
กับผู้อื่น
วิทยุ โทรทัศน์อื่นๆ ไม่ระบุ
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29736210.981,26338.311,45344.07541.641655.00
ภาคปกติ3,24235811.041,25438.681,41943.77501.541614.97
ภาคสมทบ5547.27916.363461.8247.2747.27
ผลิตกรรมการเกษตร5986110.2024641.1425742.98132.17213.51
ภาคปกติ5435710.5023743.6522341.0791.66173.13
หลักสูตร 2 ปี1271310.243829.927559.0600.0010.79
1. สาขาวิชาพืชไร่59711.861627.123661.0200.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6868.822232.353957.3500.0011.47
หลักสูตร 4 ปี4164410.5819947.8414835.5892.16163.85
1. สาขาวิชาพืชไร่6369.523453.972336.5100.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน1891910.059148.156634.9252.6584.23
3. สาขาวิชาอารักขาพืช45511.112044.441533.3324.4436.67
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69753.85430.7700.0017.69
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21314.29942.86733.3314.7614.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร65913.852436.922843.0811.5434.62
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2015.001470.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ5547.27916.363461.8247.2747.27
หลักสูตร 2 ปี5547.27916.363461.8247.2747.27
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5547.27916.363461.8247.2747.27
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1712414.044727.498549.7142.34116.43
ภาคปกติ1712414.044727.498549.7142.34116.43
หลักสูตร 2 ปี1071514.021816.826661.6810.9376.54
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071514.021816.826661.6810.9376.54
หลักสูตร 4 ปี64914.062945.311929.6934.6946.25
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน64914.062945.311929.6934.6946.25
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2403012.5011045.839539.5810.4241.67
ภาคปกติ2403012.5011045.839539.5810.4241.67
หลักสูตร 2 ปี931212.903133.334851.6100.0022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711242.861346.4300.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45613.331431.112351.1100.0024.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.00525.001260.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1471812.247953.744731.9710.6821.36
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1471812.247953.744731.9710.6821.36
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1101412.733733.645650.9110.9121.82
ภาคปกติ1101412.733733.645650.9110.9121.82
หลักสูตร 2 ปี2000.00315.001785.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.00315.001785.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี23417.391043.48730.4314.3514.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23417.391043.48730.4314.3514.35
หลักสูตร 5 ปี671014.932435.823247.7600.0011.49
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม32618.751443.751237.5000.0000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35411.431028.572057.1400.0012.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111210.813127.936356.7610.9043.60
ภาคปกติ1111210.813127.936356.7610.9043.60
หลักสูตร 2 ปี31516.1339.682374.1900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง31516.1339.682374.1900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี8078.752835.004050.0011.2545.00
1. สาขาวิชาการประมง51713.732243.142039.2200.0023.92
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2900.00620.692068.9713.4526.90
บริหารธุรกิจ6136911.2622336.3826242.7471.14528.48
ภาคปกติ6136911.2622336.3826242.7471.14528.48
หลักสูตร 2 ปี891213.481213.486067.4211.1244.49
1. สาขาวิชาการบัญชี50714.00510.003672.0012.0012.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39512.82717.952461.5400.0037.69
หลักสูตร 4 ปี5245710.8821140.2720238.5561.15489.16
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)143139.096344.066142.6600.0064.20
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)163148.596036.816741.1010.612112.88
3. สาขาวิชาการบัญชี1391913.676043.174532.3732.16128.63
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)5559.092240.002036.3611.82712.73
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24625.00625.00937.5014.1728.33
เศรษฐศาสตร์12986.205744.194736.4321.551511.63
ภาคปกติ12986.205744.194736.4321.551511.63
หลักสูตร 4 ปี11965.045344.544436.9710.841512.61
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์3326.061030.301236.3613.03824.24
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3600.001952.781336.1100.00411.11
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5048.002448.001938.0000.0036.00
หลักสูตร 5 ปี10220.00440.00330.00110.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10220.00440.00330.00110.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว197189.146331.9810653.8142.0363.05
ภาคปกติ197189.146331.9810653.8142.0363.05
หลักสูตร 2 ปี5923.391627.123966.1011.6911.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5923.391627.123966.1011.6911.69
หลักสูตร 4 ปี1381611.594734.066748.5532.1753.62
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071514.023532.715046.7332.8043.74
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3113.231238.711754.8400.0013.23
ศิลปศาสตร์2003216.005829.0010251.0052.5031.50
ภาคปกติ2003216.005829.0010251.0052.5031.50
หลักสูตร 4 ปี2003216.005829.0010251.0052.5031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ861112.792225.585058.1433.4900.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1122118.753632.145044.6421.7932.68
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1001010.003939.004646.0022.0033.00
ภาคปกติ1001010.003939.004646.0022.0033.00
หลักสูตร 4 ปี1001010.003939.004646.0022.0033.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1001010.003939.004646.0022.0033.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1651810.917143.036136.9742.42116.67
ภาคปกติ1651810.917143.036136.9742.42116.67
หลักสูตร 4 ปี1651810.917143.036136.9742.42116.67
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5647.143053.571832.1423.5723.57
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23313.04834.78939.1328.7014.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54611.112444.442037.0400.0047.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21419.05733.33942.8600.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1119.09218.18545.4500.00327.27
วิทยาศาสตร์183168.747440.447038.2500.002312.57
ภาคปกติ183168.747440.447038.2500.002312.57
หลักสูตร 4 ปี183168.747440.447038.2500.002312.57
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7057.143144.293042.8600.0045.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17211.76847.06529.4100.00211.76
3. สาขาวิชาเคมี2100.001047.62523.8100.00628.57
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00116.6700.0000.00233.33
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2000.001050.00525.0000.00525.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3438.821132.352058.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์200.00150.0000.0000.00150.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.33133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10220.00110.00440.0000.00330.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222188.1110446.859241.4420.9062.70
ภาคปกติ222188.1110446.859241.4420.9062.70
หลักสูตร 4 ปี222188.1110446.859241.4420.9062.70
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์110109.094944.554641.8221.8232.73
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11287.145549.114641.0700.0032.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1732514.456135.267744.5184.6221.16
ภาคปกติ1732514.456135.267744.5184.6221.16
หลักสูตร 4 ปี1732514.456135.267744.5184.6221.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33133.33133.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00333.33555.56111.1100.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00330.00440.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7114.29228.57457.1400.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.5016.251275.0000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22313.641045.45731.8229.0900.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13215.38430.77753.8500.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7342.86457.1400.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10220.00440.00330.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00360.00120.00120.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้71912.682636.623346.4822.8211.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8578.244249.413440.0000.0022.35
ภาคปกติ8578.244249.413440.0000.0022.35
หลักสูตร 2 ปี2428.331354.17833.3300.0014.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.6700.00466.6700.00116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10110.00770.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00675.00225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6158.202947.542642.6200.0011.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67350.00233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12325.00541.67433.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00360.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1700.00847.06847.0600.0015.88
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2100.001047.621152.3800.0000.00