เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 5,000 บาทระหว่าง 5,001-
6,000 บาท
ระหว่าง 6,001-
7,000 บาท
ระหว่าง 7,001-
8,000 บาท
ระหว่าง 8,001-
9,000 บาท
ระหว่าง 9,001-
10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,53259.591,15527.182626.171252.94561.32431.01761.79
ภาคปกติ4,2012,51459.841,14127.162556.071232.93541.29431.02711.69
ภาคสมทบ481837.501429.17714.5824.1724.1700.00510.42
ผลิตกรรมการเกษตร72947465.0215921.81476.45212.8870.9660.82152.06
ภาคปกติ68145666.9614521.29405.87192.7950.7360.88101.47
หลักสูตร 2 ปี1358361.483525.9396.6742.9600.0021.4821.48
1. สาขาวิชาพืชไร่654163.081726.1557.6923.0800.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร704260.001825.7145.7122.8600.0022.8622.86
หลักสูตร 4 ปี54637368.3211020.15315.68152.7550.9240.7381.47
1. สาขาวิชาพืชไร่865968.602427.9122.3300.0011.1600.0000.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22316473.543314.80146.2883.5920.9000.0020.90
3. สาขาวิชาอารักขาพืช845767.861922.6244.7622.3800.0011.1911.19
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี341955.88926.4712.9425.8800.0012.9425.88
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423276.19716.6712.3800.0012.3812.3800.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532649.061528.30713.2123.7700.0000.0035.66
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241666.67312.5028.3314.1714.1714.1700.00
ภาคสมทบ481837.501429.17714.5824.1724.1700.00510.42
หลักสูตร 2 ปี481837.501429.17714.5824.1724.1700.00510.42
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)481837.501429.17714.5824.1724.1700.00510.42
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1419063.833323.4085.6742.8400.0021.4242.84
ภาคปกติ1419063.833323.4085.6742.8400.0021.4242.84
หลักสูตร 2 ปี211676.19314.2929.5200.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211676.19314.2929.5200.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1207461.673025.0065.0043.3300.0021.6743.33
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1207461.673025.0065.0043.3300.0021.6743.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25313854.558031.62239.0972.7731.1900.0020.79
ภาคปกติ25313854.558031.62239.0972.7731.1900.0020.79
หลักสูตร 2 ปี853440.003440.001011.7633.5333.5300.0011.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431139.2927.1413.5713.5700.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)361336.111438.89616.6712.7825.5600.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)21838.10942.8629.5214.7600.0000.0014.76
หลักสูตร 4 ปี16810461.904627.38137.7442.3800.0000.0010.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16810461.904627.38137.7442.3800.0000.0010.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม834453.013036.1433.6144.8200.0011.2011.20
ภาคปกติ834453.013036.1433.6144.8200.0011.2011.20
หลักสูตร 2 ปี171164.71423.5300.00211.7600.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171164.71423.5300.00211.7600.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี19842.111157.8900.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19842.111157.8900.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี472553.191531.9136.3824.2600.0012.1312.13
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261453.85934.6200.0013.8500.0013.8513.85
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211152.38628.57314.2914.7600.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1899952.386031.75178.9942.1242.1231.5921.06
ภาคปกติ1899952.386031.75178.9942.1242.1231.5921.06
หลักสูตร 2 ปี231043.481043.4800.0014.3500.0028.7000.00
1. สาขาวิชาการประมง231043.481043.4800.0014.3500.0028.7000.00
หลักสูตร 4 ปี1668953.615030.121710.2431.8142.4110.6021.20
1. สาขาวิชาการประมง1005454.002929.001111.0022.0022.0011.0011.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง663553.032131.8269.0911.5223.0300.0011.52
บริหารธุรกิจ83750860.6921425.57516.09242.87141.67101.19161.91
ภาคปกติ83750860.6921425.57516.09242.87141.67101.19161.91
หลักสูตร 2 ปี935458.062122.5899.6844.3044.3011.0800.00
1. สาขาวิชาการบัญชี643554.691523.44710.9446.2523.1311.5600.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291965.52620.6926.9000.0026.9000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี74445461.0219325.94425.65202.69101.3491.21162.15
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17810458.434223.60126.7452.8131.6952.8173.93
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18411059.784725.54126.5252.7242.1721.0942.17
3. สาขาวิชาการบัญชี16210363.585030.8653.0910.6210.6210.6210.62
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17011668.243822.3563.5363.5310.5910.5921.18
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ502142.001632.00714.0036.0012.0000.0024.00
เศรษฐศาสตร์24915763.054819.28166.43145.6262.4141.6141.61
ภาคปกติ24915763.054819.28166.43145.6262.4141.6141.61
หลักสูตร 4 ปี22214665.773515.77167.21135.8662.7031.3531.35
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์825971.951113.4167.3211.2233.6611.2211.22
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม845363.101416.6778.3378.3322.3800.0011.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์563460.711017.8635.3658.9311.7923.5711.79
หลักสูตร 5 ปี271140.741348.1500.0013.7000.0013.7013.70
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271140.741348.1500.0013.7000.0013.7013.70
พัฒนาการท่องเที่ยว25914656.378332.05124.6372.7041.5420.7751.93
ภาคปกติ25914656.378332.05124.6372.7041.5420.7751.93
หลักสูตร 2 ปี824453.662429.2778.5411.2211.2222.4433.66
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824453.662429.2778.5411.2211.2222.4433.66
หลักสูตร 4 ปี17710257.635933.3352.8263.3931.6900.0021.13
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1045855.773937.5010.9643.8510.9600.0010.96
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว532445.282037.7447.5523.7723.7700.0011.89
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19111258.645428.27115.7684.1900.0021.0542.09
ภาคปกติ19111258.645428.27115.7684.1900.0021.0542.09
หลักสูตร 4 ปี19111258.645428.27115.7684.1900.0021.0542.09
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1106357.273430.9176.3621.8200.0021.8221.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ814960.492024.6944.9467.4100.0000.0022.47
สารสนเทศและการสื่อสาร863945.353136.0544.6533.4944.6511.1644.65
ภาคปกติ863945.353136.0544.6533.4944.6511.1644.65
หลักสูตร 4 ปี863945.353136.0544.6533.4944.6511.1644.65
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล863945.353136.0544.6533.4944.6511.1644.65
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24515262.046928.16166.5331.2220.8210.4120.82
ภาคปกติ24515262.046928.16166.5331.2220.8210.4120.82
หลักสูตร 4 ปี24515262.046928.16166.5331.2220.8210.4120.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร693855.072739.1334.3500.0000.0000.0011.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร493265.311326.5336.1200.0000.0000.0012.04
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร745168.921418.9256.7622.7022.7000.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201260.00525.00315.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์331957.581030.3026.0613.0300.0013.0300.00
วิทยาศาสตร์30218561.268528.15165.3082.6520.6610.3351.66
ภาคปกติ30218561.268528.15165.3082.6520.6610.3351.66
หลักสูตร 4 ปี30218561.268528.15165.3082.6520.6610.3351.66
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1106660.003229.0965.4521.8200.0010.9132.73
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402460.001127.5000.0025.0012.5000.0025.00
3. สาขาวิชาเคมี462554.351634.7848.7012.1700.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ12975.00325.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251976.00416.0028.0000.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462656.521430.4348.7024.3500.0000.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9666.67111.1100.00111.11111.1100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7457.14342.8600.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7685.71114.2900.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24815261.296425.81156.0583.2310.4041.6141.61
ภาคปกติ24815261.296425.81156.0583.2310.4041.6141.61
หลักสูตร 4 ปี24815261.296425.81156.0583.2310.4041.6141.61
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1267761.113729.3775.5643.1700.0010.7900.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1227561.482722.1386.5643.2810.8232.4643.28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31617956.659931.33165.0651.5872.2230.9572.22
ภาคปกติ31617956.659931.33165.0651.5872.2230.9572.22
หลักสูตร 2 ปี13538.46538.4617.6900.0017.6917.6900.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13538.46538.4617.6900.0017.6917.6900.00
หลักสูตร 4 ปี30317457.439431.02154.9551.6561.9820.6672.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241250.00729.1700.0000.0028.3314.1728.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171270.5915.88211.7600.00211.7600.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9444.44444.4400.00111.1100.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19947.37736.84210.5300.0015.2600.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17952.94635.2900.0000.0000.0015.8815.88
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์553461.821730.9111.8211.8200.0000.0023.64
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301653.331343.3313.3300.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7228.57571.4300.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231356.52834.7800.0000.0014.3500.0014.35
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8562.50225.00112.5000.0000.0000.0000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้915661.542325.2788.7933.3000.0000.0011.10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1215747.114638.0275.7954.1321.6532.4810.83
ภาคปกติ1215747.114638.0275.7954.1321.6532.4810.83
หลักสูตร 2 ปี221359.09522.7329.0900.0014.5514.5500.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15853.33320.00213.3300.0016.6716.6700.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7571.43228.5700.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี994444.444141.4155.0555.0511.0122.0211.01
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231356.52521.7414.35313.0414.3500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21733.331257.1400.0014.7600.0000.0014.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9555.56333.33111.1100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14642.86642.8617.1400.0000.0017.1400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321340.631546.8826.2513.1300.0013.1300.00