เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 5,000 บาทระหว่าง 5,001-
6,000 บาท
ระหว่าง 6,001-
7,000 บาท
ระหว่าง 7,001-
8,000 บาท
ระหว่าง 8,001-
9,000 บาท
ระหว่าง 9,001-
10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,89357.4294628.692246.79922.79451.36451.36521.58
ภาคปกติ3,2421,86257.4393428.812216.82922.84421.30411.26501.54
ภาคสมทบ553156.361221.8235.4500.0035.4547.2723.64
ผลิตกรรมการเกษตร59835258.8616527.59345.69223.6871.1791.5191.51
ภาคปกติ54332159.1215328.18315.71224.0540.7450.9271.29
หลักสูตร 2 ปี1278163.782721.2697.0953.9421.5721.5710.79
1. สาขาวิชาพืชไร่593661.021423.7358.4711.6911.6911.6911.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร684566.181319.1245.8845.8811.4711.4700.00
หลักสูตร 4 ปี41624057.6912630.29225.29174.0920.4830.7261.44
1. สาขาวิชาพืชไร่633961.901828.5711.5934.7600.0011.5911.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18911862.435227.5194.7663.1700.0010.5331.59
3. สาขาวิชาอารักขาพืช452248.891431.11511.1124.4412.2200.0012.22
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.23323.0800.0017.6900.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211152.38838.1014.7614.7600.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653452.312132.3157.6934.6200.0011.5411.54
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20735.001050.0015.0015.0015.0000.0000.00
ภาคสมทบ553156.361221.8235.4500.0035.4547.2723.64
หลักสูตร 2 ปี553156.361221.8235.4500.0035.4547.2723.64
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553156.361221.8235.4500.0035.4547.2723.64
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1716638.606437.43169.3684.6874.0931.7574.09
ภาคปกติ1716638.606437.43169.3684.6874.0931.7574.09
หลักสูตร 2 ปี1073128.974642.991514.0243.7432.8021.8765.61
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1073128.974642.991514.0243.7432.8021.8765.61
หลักสูตร 4 ปี643554.691828.1311.5646.2546.2511.5611.56
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน643554.691828.1311.5646.2546.2511.5611.56
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24013154.587631.67114.5883.3362.5062.5020.83
ภาคปกติ24013154.587631.67114.5883.3362.5062.5020.83
หลักสูตร 2 ปี934750.543638.7155.3811.0822.1500.0022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431035.7113.5700.0027.1400.0027.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.111840.0048.8900.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201155.00840.0000.0015.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1478457.144027.2164.0874.7642.7264.0800.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1478457.144027.2164.0874.7642.7264.0800.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1105348.183531.8287.2787.2710.9143.6410.91
ภาคปกติ1105348.183531.8287.2787.2710.9143.6410.91
หลักสูตร 2 ปี201365.00525.00210.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201365.00525.00210.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231043.48939.1314.3514.3500.0014.3514.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231043.48939.1314.3514.3500.0014.3514.35
หลักสูตร 5 ปี673044.782131.3457.46710.4511.4934.4800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321443.751134.3839.3839.3800.0013.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351645.711028.5725.71411.4312.8625.7100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1116356.763430.6376.3110.9021.8000.0043.60
ภาคปกติ1116356.763430.6376.3110.9021.8000.0043.60
หลักสูตร 2 ปี311858.06929.0339.6800.0000.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง311858.06929.0339.6800.0000.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี804556.252531.2545.0011.2522.5000.0033.75
1. สาขาวิชาการประมง513364.711427.4511.9600.0023.9200.0011.96
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291241.381137.93310.3413.4500.0000.0026.90
บริหารธุรกิจ61340165.4215024.47325.22152.4560.9830.4960.98
ภาคปกติ61340165.4215024.47325.22152.4560.9830.4960.98
หลักสูตร 2 ปี895865.172325.8444.4922.2500.0000.0022.25
1. สาขาวิชาการบัญชี503468.001326.0036.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392461.541025.6412.5625.1300.0000.0025.13
หลักสูตร 4 ปี52434365.4612724.24285.34132.4861.1530.5740.76
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1438760.843826.5785.5932.1053.5010.7010.70
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16310866.263521.47116.7553.0710.6121.2310.61
3. สาขาวิชาการบัญชี1399769.783525.1821.4432.1600.0000.0021.44
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553767.271425.4523.6423.6400.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241458.33520.83520.8300.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1297457.363829.46118.5321.5521.5521.5500.00
ภาคปกติ1297457.363829.46118.5321.5521.5521.5500.00
หลักสูตร 4 ปี1196957.983529.41108.4021.6810.8421.6800.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332163.641030.3026.0600.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362363.89822.22513.8900.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์502550.001734.0036.0024.0012.0024.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10550.00330.00110.0000.00110.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.00330.00110.0000.00110.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19710955.335527.92178.6363.0510.5163.0531.52
ภาคปกติ19710955.335527.92178.6363.0510.5163.0531.52
หลักสูตร 2 ปี593254.241830.5158.4735.0800.0011.6900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว593254.241830.5158.4735.0800.0011.6900.00
หลักสูตร 4 ปี1387755.803726.81128.7032.1710.7253.6232.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075955.143028.0487.4821.8710.9343.7432.80
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311858.06722.58412.9013.2300.0013.2300.00
ศิลปศาสตร์20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
ภาคปกติ20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
หลักสูตร 4 ปี20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864956.981719.771011.6333.4911.1633.4933.49
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125650.004338.3987.1443.5700.0000.0010.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1005454.002828.001111.0022.0011.0022.0022.00
ภาคปกติ1005454.002828.001111.0022.0011.0022.0022.00
หลักสูตร 4 ปี1005454.002828.001111.0022.0011.0022.0022.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1005454.002828.001111.0022.0011.0022.0022.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1659155.154829.091810.9121.2121.2100.0042.42
ภาคปกติ1659155.154829.091810.9121.2121.2100.0042.42
หลักสูตร 4 ปี1659155.154829.091810.9121.2121.2100.0042.42
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร563257.141425.00712.5000.0000.0000.0035.36
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231252.17730.4328.7000.0014.3500.0014.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543055.561629.63611.1111.8511.8500.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211152.38838.1014.7614.7600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11654.55327.27218.1800.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์18311965.034323.5073.8342.1931.6421.0952.73
ภาคปกติ18311965.034323.5073.8342.1931.6421.0952.73
หลักสูตร 4 ปี18311965.034323.5073.8342.1931.6421.0952.73
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์704057.141927.1457.1411.4300.0011.4345.71
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ171058.82635.2915.8800.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี211780.95314.2900.0014.7600.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ6583.33116.6700.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201680.00210.0015.0000.0000.0000.0015.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.65823.5300.0012.9412.9412.9400.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10550.00330.0000.00110.00110.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22212355.417634.23135.8652.2520.9020.9010.45
ภาคปกติ22212355.417634.23135.8652.2520.9020.9010.45
หลักสูตร 4 ปี22212355.417634.23135.8652.2520.9020.9010.45
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106559.093531.8265.4521.8221.8200.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1125851.794136.6176.2532.6800.0021.7910.89
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
ภาคปกติ17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
หลักสูตร 4 ปี17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56333.3300.0000.00111.1100.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00220.00220.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8600.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16637.50637.50212.5016.2500.0000.0016.25
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22731.82940.91313.6414.5500.0000.0029.09
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131184.62215.3800.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7571.43228.5700.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00550.00110.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.00120.00120.0000.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้714867.611622.5479.8600.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร855261.182225.8855.8800.0033.5333.5300.00
ภาคปกติ855261.182225.8855.8800.0033.5333.5300.00
หลักสูตร 2 ปี241770.83520.8314.1700.0014.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10990.0000.0000.0000.00110.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00337.50112.5000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี613557.381727.8746.5600.0023.2834.9200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.33116.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.33325.0000.0000.0018.3318.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00240.00120.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171270.59529.4100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211361.90523.8129.5200.0000.0014.7600.00