เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 5,000 บาทระหว่าง 5,001-
6,000 บาท
ระหว่าง 6,001-
7,000 บาท
ระหว่าง 7,001-
8,000 บาท
ระหว่าง 8,001-
9,000 บาท
ระหว่าง 9,001-
10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,53357.171,29129.142866.451162.62641.44651.47761.72
ภาคปกติ4,3612,50857.511,26929.102766.331112.55631.44601.38741.70
ภาคสมทบ702535.712231.431014.2957.1411.4357.1422.86
ผลิตกรรมการเกษตร74140855.0622630.50557.42162.16152.0270.94141.89
ภาคปกติ67138357.0820430.40456.71111.64142.0920.30121.79
หลักสูตร 2 ปี1045653.853230.771110.5810.9632.8800.0010.96
1. สาขาวิชาพืชไร่523261.541121.15713.4611.9200.0000.0011.92
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร522446.152140.3847.6900.0035.7700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี56732757.6717230.34346.00101.76111.9420.35111.94
1. สาขาวิชาพืชไร่845363.102226.1955.9522.3811.1911.1900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22212556.317131.98114.9520.9052.2510.4573.15
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1217057.853528.9397.4432.4821.6500.0021.65
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291551.72620.69413.7913.4513.4500.0026.90
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432558.141637.2112.3300.0012.3300.0000.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432455.811432.5649.3000.0012.3300.0000.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251560.00832.0000.0028.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ702535.712231.431014.2957.1411.4357.1422.86
หลักสูตร 2 ปี702535.712231.431014.2957.1411.4357.1422.86
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)702535.712231.431014.2957.1411.4357.1422.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1016463.372726.7354.9521.9800.0000.0032.97
ภาคปกติ1016463.372726.7354.9521.9800.0000.0032.97
หลักสูตร 4 ปี1016463.372726.7354.9521.9800.0000.0032.97
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1016463.372726.7354.9521.9800.0000.0032.97
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20812861.545827.88146.7331.4431.4410.4810.48
ภาคปกติ20812861.545827.88146.7331.4431.4410.4810.48
หลักสูตร 2 ปี583051.722746.5500.0000.0000.0011.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12541.67650.0000.0000.0000.0018.3300.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311754.841445.1600.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15853.33746.6700.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1509865.333120.67149.3332.0032.0000.0010.67
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1509865.333120.67149.3332.0032.0000.0010.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1065551.893633.9687.5554.7210.9410.9400.00
ภาคปกติ1065551.893633.9687.5554.7210.9410.9400.00
หลักสูตร 2 ปี311651.611238.7126.4513.2300.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311651.611238.7126.4513.2300.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14857.14428.57214.2900.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14857.14428.57214.2900.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 5 ปี613150.822032.7946.5646.5611.6411.6400.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311961.29929.0313.2313.2300.0013.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301240.001136.67310.00310.0013.3300.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20910349.287033.49136.22125.7473.3520.9620.96
ภาคปกติ20910349.287033.49136.22125.7473.3520.9620.96
หลักสูตร 2 ปี331648.481030.3000.0026.0626.0613.0326.06
1. สาขาวิชาการประมง331648.481030.3000.0026.0626.0613.0326.06
หลักสูตร 4 ปี1768749.436034.09137.39105.6852.8410.5700.00
1. สาขาวิชาการประมง1236552.854334.9686.5032.4432.4410.8100.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง532241.511732.0859.43713.2123.7700.0000.00
บริหารธุรกิจ92853557.6527529.63545.82272.91111.19121.29141.51
ภาคปกติ92853557.6527529.63545.82272.91111.19121.29141.51
หลักสูตร 2 ปี1015352.483837.6287.9200.0000.0010.9910.99
1. สาขาวิชาการบัญชี593050.852440.6858.4700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422354.761433.3337.1400.0000.0012.3812.38
หลักสูตร 4 ปี82748258.2823728.66465.56273.26111.33111.33131.57
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20112059.705728.36136.4762.9921.0010.5021.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18710656.685227.81126.42115.8821.0721.0721.07
3. สาขาวิชาการบัญชี20111858.716130.35104.9841.9941.9910.5031.49
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1478658.504429.9364.0832.0421.3642.7221.36
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ915257.142325.2755.4933.3011.1033.3044.40
เศรษฐศาสตร์33018455.7610130.61236.9772.1261.8220.6172.12
ภาคปกติ33018455.7610130.61236.9772.1261.8220.6172.12
หลักสูตร 4 ปี27716057.768430.32196.8651.8131.0800.0062.17
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์955153.682829.4799.4722.1122.1100.0033.16
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม864754.653136.0566.9811.1611.1600.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์966264.582526.0444.1722.0800.0000.0033.13
หลักสูตร 5 ปี532445.281732.0847.5523.7735.6623.7711.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532445.281732.0847.5523.7735.6623.7711.89
พัฒนาการท่องเที่ยว21313462.915023.47157.0452.3520.9441.8831.41
ภาคปกติ21313462.915023.47157.0452.3520.9441.8831.41
หลักสูตร 2 ปี563664.291323.2147.1400.0011.7923.5700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563664.291323.2147.1400.0011.7923.5700.00
หลักสูตร 4 ปี1579862.423723.57117.0153.1810.6421.2731.91
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1117264.862320.7276.3154.5000.0010.9032.70
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462656.521430.4348.7000.0012.1712.1700.00
ศิลปศาสตร์1308162.312720.77107.6953.8500.0043.0832.31
ภาคปกติ1308162.312720.77107.6953.8500.0043.0832.31
หลักสูตร 4 ปี1308162.312720.77107.6953.8500.0043.0832.31
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ825567.071417.0744.8844.8800.0033.6622.44
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482654.171327.08612.5012.0800.0012.0812.08
สารสนเทศและการสื่อสาร783342.313241.0378.9722.5622.5600.0022.56
ภาคปกติ783342.313241.0378.9722.5622.5600.0022.56
หลักสูตร 4 ปี783342.313241.0378.9722.5622.5600.0022.56
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล783342.313241.0378.9722.5622.5600.0022.56
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28417461.277626.76165.6372.4631.0641.4141.41
ภาคปกติ28417461.277626.76165.6372.4631.0641.4141.41
หลักสูตร 4 ปี28417461.277626.76165.6372.4631.0641.4141.41
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร684058.822130.8845.8811.4700.0022.9400.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร583763.791831.0323.4500.0000.0000.0011.72
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714360.561723.9457.0434.2322.8211.4100.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442863.641022.7349.0900.0012.2700.0012.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432660.471023.2612.3336.9800.0012.3324.65
วิทยาศาสตร์39725564.239523.93205.04143.5361.5130.7641.01
ภาคปกติ39725564.239523.93205.04143.5361.5130.7641.01
หลักสูตร 4 ปี39725564.239523.93205.04143.5361.5130.7641.01
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1006767.002121.0066.0022.0011.0011.0022.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462860.871226.0936.5224.3500.0000.0012.17
3. สาขาวิชาเคมี573764.911831.5800.0011.7511.7500.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ191578.95315.7915.2600.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412970.731024.3912.4412.4400.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543055.561222.2259.2647.4111.8523.7000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422764.29921.4312.3824.7624.7600.0012.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201155.00525.0015.00210.0015.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181161.11527.78211.1100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22714162.116327.75167.0510.4420.8810.4431.32
ภาคปกติ22714162.116327.75167.0510.4420.8810.4431.32
หลักสูตร 4 ปี22714162.116327.75167.0510.4420.8810.4431.32
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106458.183531.8287.2700.0010.9110.9110.91
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1177765.812823.9386.8410.8510.8500.0021.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34617550.5810931.50236.6551.4530.87236.6582.31
ภาคปกติ34617550.5810931.50236.6551.4530.87236.6582.31
หลักสูตร 2 ปี44715.911022.7324.5500.0000.002147.7349.09
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้19631.58947.37210.5300.0000.00210.5300.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2514.0014.0000.0000.0000.001976.00416.00
หลักสูตร 4 ปี30216855.639932.78216.9551.6630.9920.6641.32
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291551.72827.59310.3426.9013.4500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94741.1800.0000.0015.8800.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8337.50337.50112.50112.5000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341852.941132.35411.7612.9400.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์592847.462440.6858.4711.6900.0000.0011.69
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์432558.141432.5624.6500.0012.3300.0012.33
7. สาขาวิชาการบัญชี261869.23415.3827.6900.0000.0027.6900.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13861.54430.7700.0000.0000.0000.0017.69
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้734460.272432.8845.4800.0000.0000.0011.37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1336347.374634.5975.2653.7632.2610.7586.02
ภาคปกติ1336347.374634.5975.2653.7632.2610.7586.02
หลักสูตร 2 ปี261453.85934.6200.0000.0000.0000.00311.54
1. สาขาวิชาการประมง161062.50531.2500.0000.0000.0000.0016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6233.33350.0000.0000.0000.0000.00116.67
หลักสูตร 4 ปี1074945.793734.5876.5454.6732.8010.9354.67
1. สาขาวิชาการประมง241041.671041.6728.3314.1700.0000.0014.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16637.50743.7516.2516.2500.0000.0016.25
3. สาขาวิชาการจัดการ11654.55327.2700.0019.0919.0900.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161168.75425.0016.2500.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์401640.001332.5037.5025.0025.0012.5037.50