เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน(ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 5,000 บาทระหว่าง 5,001-
6,000 บาท
ระหว่าง 6,001-
7,000 บาท
ระหว่าง 7,001-
8,000 บาท
ระหว่าง 8,001-
9,000 บาท
ระหว่าง 9,001-
10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,76955.7594629.812247.06922.90451.42451.42521.64
ภาคปกติ3,1221,74255.8093429.922217.08922.95421.35411.31501.60
ภาคสมทบ512752.941223.5335.8800.0035.8847.8423.92
ผลิตกรรมการเกษตร58433857.8816528.25345.82223.7771.2091.5491.54
ภาคปกติ53331158.3515328.71315.82224.1340.7550.9471.31
หลักสูตร 2 ปี1278163.782721.2697.0953.9421.5721.5710.79
1. สาขาวิชาพืชไร่593661.021423.7358.4711.6911.6911.6911.69
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร684566.181319.1245.8845.8811.4711.4700.00
หลักสูตร 4 ปี40623056.6512631.03225.42174.1920.4930.7461.48
1. สาขาวิชาพืชไร่633961.901828.5711.5934.7600.0011.5911.59
2. สาขาวิชาพืชสวน18411361.415228.2694.8963.2600.0010.5431.63
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442147.731431.82511.3624.5512.2700.0012.27
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.67325.0000.0018.3300.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201050.00840.0015.0015.0000.0000.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร633250.792133.3357.9434.7600.0011.5911.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20735.001050.0015.0015.0015.0000.0000.00
ภาคสมทบ512752.941223.5335.8800.0035.8847.8423.92
หลักสูตร 2 ปี512752.941223.5335.8800.0035.8847.8423.92
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512752.941223.5335.8800.0035.8847.8423.92
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1645935.986439.02169.7684.8874.2731.8374.27
ภาคปกติ1645935.986439.02169.7684.8874.2731.8374.27
หลักสูตร 2 ปี1022625.494645.101514.7143.9232.9421.9665.88
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1022625.494645.101514.7143.9232.9421.9665.88
หลักสูตร 4 ปี623353.231829.0311.6146.4546.4511.6111.61
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623353.231829.0311.6146.4546.4511.6111.61
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23913054.397631.80114.6083.3562.5162.5120.84
ภาคปกติ23913054.397631.80114.6083.3562.5162.5120.84
หลักสูตร 2 ปี934750.543638.7155.3811.0822.1500.0022.15
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281346.431035.7113.5700.0027.1400.0027.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452351.111840.0048.8900.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201155.00840.0000.0015.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1468356.854027.4064.1174.7942.7464.1100.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1468356.854027.4064.1174.7942.7464.1100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1095247.713532.1187.3487.3410.9243.6710.92
ภาคปกติ1095247.713532.1187.3487.3410.9243.6710.92
หลักสูตร 2 ปี201365.00525.00210.0000.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201365.00525.00210.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี22940.91940.9114.5514.5500.0014.5514.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22940.91940.9114.5514.5500.0014.5514.55
หลักสูตร 5 ปี673044.782131.3457.46710.4511.4934.4800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321443.751134.3839.3839.3800.0013.1300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351645.711028.5725.71411.4312.8625.7100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1075955.143431.7876.5410.9321.8700.0043.74
ภาคปกติ1075955.143431.7876.5410.9321.8700.0043.74
หลักสูตร 2 ปี311858.06929.0339.6800.0000.0000.0013.23
1. สาขาวิชาการประมง311858.06929.0339.6800.0000.0000.0013.23
หลักสูตร 4 ปี764153.952532.8945.2611.3222.6300.0033.95
1. สาขาวิชาการประมง493163.271428.5712.0400.0024.0800.0012.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271037.041140.74311.1113.7000.0000.0027.41
บริหารธุรกิจ56735562.6115026.46325.64152.6561.0630.5361.06
ภาคปกติ56735562.6115026.46325.64152.6561.0630.5361.06
หลักสูตร 2 ปี865563.952326.7444.6522.3300.0000.0022.33
1. สาขาวิชาการบัญชี503468.001326.0036.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ362158.331027.7812.7825.5600.0000.0025.56
หลักสูตร 4 ปี48130062.3712726.40285.82132.7061.2530.6240.83
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1398359.713827.3485.7632.1653.6010.7210.72
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1448961.813524.31117.6453.4710.6921.3910.69
3. สาขาวิชาการบัญชี1288667.193527.3421.5632.3400.0000.0021.56
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)483062.501429.1724.1724.1700.0000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221254.55522.73522.7300.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1166152.593832.76119.4821.7221.7221.7200.00
ภาคปกติ1166152.593832.76119.4821.7221.7221.7200.00
หลักสูตร 4 ปี1065652.833533.02109.4321.8910.9421.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261453.851038.4627.6900.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332060.61824.24515.1500.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472246.811736.1736.3824.2612.1324.2600.00
หลักสูตร 5 ปี10550.00330.00110.0000.00110.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10550.00330.00110.0000.00110.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19410654.645528.35178.7663.0910.5263.0931.55
ภาคปกติ19410654.645528.35178.7663.0910.5263.0931.55
หลักสูตร 2 ปี583153.451831.0358.6235.1700.0011.7200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว583153.451831.0358.6235.1700.0011.7200.00
หลักสูตร 4 ปี1367555.153727.21128.8232.2110.7453.6832.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065854.723028.3087.5521.8910.9443.7732.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301756.67723.33413.3313.3300.0013.3300.00
ศิลปศาสตร์20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
ภาคปกติ20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
หลักสูตร 4 ปี20010552.506130.50189.0073.5010.5031.5052.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864956.981719.771011.6333.4911.1633.4933.49
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125650.004338.3987.1443.5700.0000.0010.89
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
สารสนเทศและการสื่อสาร975152.582828.871111.3422.0611.0322.0622.06
ภาคปกติ975152.582828.871111.3422.0611.0322.0622.06
หลักสูตร 4 ปี975152.582828.871111.3422.0611.0322.0622.06
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล975152.582828.871111.3422.0611.0322.0622.06
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588453.164830.381811.3921.2721.2700.0042.53
ภาคปกติ1588453.164830.381811.3921.2721.2700.0042.53
หลักสูตร 4 ปี1588453.164830.381811.3921.2721.2700.0042.53
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553156.361425.45712.7300.0000.0000.0035.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221150.00731.8229.0900.0014.5500.0014.55
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร522853.851630.77611.5411.9211.9200.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211152.38838.1014.7614.7600.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8337.50337.50225.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์1629860.494326.5474.3242.4731.8521.2353.09
ภาคปกติ1629860.494326.5474.3242.4731.8521.2353.09
หลักสูตร 4 ปี1629860.494326.5474.3242.4731.8521.2353.09
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์673755.221928.3657.4611.4900.0011.4945.97
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15853.33640.0016.6700.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี151173.33320.0000.0016.6700.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151173.33213.3316.6700.0000.0000.0016.67
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.65823.5300.0012.9412.9412.9400.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.3300.0000.00133.3300.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.57342.8600.00114.29114.2900.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21811954.597634.86135.9652.2920.9220.9210.46
ภาคปกติ21811954.597634.86135.9652.2920.9220.9210.46
หลักสูตร 4 ปี21811954.597634.86135.9652.2920.9220.9210.46
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1096458.723532.1165.5021.8321.8300.0000.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1095550.464137.6176.4232.7500.0021.8310.92
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
ภาคปกติ17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
หลักสูตร 4 ปี17310057.805129.48169.2521.1610.5800.0031.73
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9555.56333.3300.0000.00111.1100.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00220.00220.0000.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7457.14342.8600.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16637.50637.50212.5016.2500.0000.0016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22731.82940.91313.6414.5500.0000.0029.09
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์131184.62215.3800.0000.0000.0000.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7571.43228.5700.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10440.00550.00110.0000.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.00120.00120.0000.0000.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้714867.611622.5479.8600.0000.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร855261.182225.8855.8800.0033.5333.5300.00
ภาคปกติ855261.182225.8855.8800.0033.5333.5300.00
หลักสูตร 2 ปี241770.83520.8314.1700.0014.1700.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10990.0000.0000.0000.00110.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8450.00337.50112.5000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี613557.381727.8746.5600.0023.2834.9200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6233.33233.33116.6700.0000.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12758.33325.0000.0000.0018.3318.3300.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00240.00120.0000.00120.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171270.59529.4100.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211361.90523.8129.5200.0000.0014.7600.00