เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2564
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20719895.6562.9031.4500.00
ภาคปกติ20119295.5262.9931.4900.00
ภาคสมทบ66100.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร444193.1824.5512.2700.00
ภาคปกติ413892.6824.8812.4400.00
หลักสูตร 2 ปี413892.6824.8812.4400.00
1. สาขาวิชาพืชไร่343191.1825.8812.9400.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร77100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน33100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน33100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี403792.5012.5025.0000.00
ภาคปกติ403792.5012.5025.0000.00
หลักสูตร 2 ปี403792.5012.5025.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)88100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)2020100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)77100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์5240.00120.00240.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม22100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ22100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี22100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ211885.71314.2900.0000.00
ภาคปกติ211885.71314.2900.0000.00
หลักสูตร 2 ปี211885.71314.2900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง211885.71314.2900.0000.00
บริหารธุรกิจ5656100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ5656100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี5656100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการ44100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการตลาด11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการบัญชี3737100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1414100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ2727100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2727100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว2727100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1010100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ1010100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี1010100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1010100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ11100.0000.0000.0000.00
ภาคปกติ11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้11100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร33100.0000.0000.0000.00
ภาคสมทบ33100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 2 ปี33100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น33100.0000.0000.0000.00