เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312,33452.671,70338.433167.13781.76
ภาคปกติ4,3612,29452.601,67938.503157.22731.67
ภาคสมทบ704057.142434.2911.4357.14
ผลิตกรรมการเกษตร74138652.0928338.19557.42172.29
ภาคปกติ67134651.5625938.60548.05121.79
หลักสูตร 2 ปี1045350.963634.621110.5843.85
1. สาขาวิชาพืชไร่522751.921732.69611.5423.85
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร522650.001936.5459.6223.85
หลักสูตร 4 ปี56729351.6822339.33437.5881.41
1. สาขาวิชาพืชไร่844755.953238.1055.9500.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22211350.909140.99156.7631.35
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1216150.414436.36119.0954.13
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี291344.831344.83310.3400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์432353.491432.56613.9500.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร432353.491841.8624.6500.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251352.001144.0014.0000.00
ภาคสมทบ704057.142434.2911.4357.14
หลักสูตร 2 ปี704057.142434.2911.4357.14
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)704057.142434.2911.4357.14
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1015251.494039.6087.9210.99
ภาคปกติ1015251.494039.6087.9210.99
หลักสูตร 4 ปี1015251.494039.6087.9210.99
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1015251.494039.6087.9210.99
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20810550.488440.38188.6510.48
ภาคปกติ20810550.488440.38188.6510.48
หลักสูตร 2 ปี583255.171932.76610.3411.72
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12650.00433.3318.3318.33
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)311858.06929.03412.9000.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)15853.33640.0016.6700.00
หลักสูตร 4 ปี1507348.676543.33128.0000.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1507348.676543.33128.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1065854.723734.9165.6654.72
ภาคปกติ1065854.723734.9165.6654.72
หลักสูตร 2 ปี311651.611341.9413.2313.23
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์311651.611341.9413.2313.23
หลักสูตร 4 ปี14964.29321.4317.1417.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14964.29321.4317.1417.14
หลักสูตร 5 ปี613354.102134.4346.5634.92
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311651.611238.7113.2326.45
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม301756.67930.00310.0013.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20911253.597937.80125.7462.87
ภาคปกติ20911253.597937.80125.7462.87
หลักสูตร 2 ปี332060.611030.3013.0326.06
1. สาขาวิชาการประมง332060.611030.3013.0326.06
หลักสูตร 4 ปี1769252.276939.20116.2542.27
1. สาขาวิชาการประมง1236351.224839.0286.5043.25
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง532954.722139.6235.6600.00
บริหารธุรกิจ92849953.7735638.36596.36141.51
ภาคปกติ92849953.7735638.36596.36141.51
หลักสูตร 2 ปี1016059.413231.6865.9432.97
1. สาขาวิชาการบัญชี593355.932033.9058.4711.69
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422764.291228.5712.3824.76
หลักสูตร 4 ปี82743953.0832439.18536.41111.33
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20112059.707336.3273.4810.50
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18710254.557339.04105.3521.07
3. สาขาวิชาการบัญชี2018944.289346.27157.4641.99
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1477953.745738.7885.4432.04
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ914953.852830.771314.2911.10
เศรษฐศาสตร์33016951.2113741.52226.6720.61
ภาคปกติ33016951.2113741.52226.6720.61
หลักสูตร 4 ปี27714451.9911441.16186.5010.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์954749.474143.1677.3700.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม865260.472630.2378.1411.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์964546.884748.9644.1700.00
หลักสูตร 5 ปี532547.172343.4047.5511.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ532547.172343.4047.5511.89
พัฒนาการท่องเที่ยว21310649.777736.152511.7452.35
ภาคปกติ21310649.777736.152511.7452.35
หลักสูตร 2 ปี562748.212035.71712.5023.57
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว562748.212035.71712.5023.57
หลักสูตร 4 ปี1577950.325736.311811.4631.91
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1115852.253632.431412.6132.70
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462145.652145.6548.7000.00
ศิลปศาสตร์1306852.314937.6996.9243.08
ภาคปกติ1306852.314937.6996.9243.08
หลักสูตร 4 ปี1306852.314937.6996.9243.08
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ824048.783542.6867.3211.22
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ482858.331429.1736.2536.25
สารสนเทศและการสื่อสาร785064.102532.0533.8500.00
ภาคปกติ785064.102532.0533.8500.00
หลักสูตร 4 ปี785064.102532.0533.8500.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล785064.102532.0533.8500.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28414250.0012343.31155.2841.41
ภาคปกติ28414250.0012343.31155.2841.41
หลักสูตร 4 ปี28414250.0012343.31155.2841.41
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร683754.412841.1834.4100.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร582746.552848.2823.4511.72
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร712940.853853.5245.6300.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว442454.551636.3636.8212.27
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์432558.141330.2336.9824.65
วิทยาศาสตร์39720852.3915238.29276.80102.52
ภาคปกติ39720852.3915238.29276.80102.52
หลักสูตร 4 ปี39720852.3915238.29276.80102.52
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1005656.003737.0044.0033.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ462145.652043.4848.7012.17
3. สาขาวิชาเคมี572136.842950.8858.7723.51
4. สาขาวิชาสถิติ191368.42526.3200.0015.26
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412458.541024.39512.2024.88
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543462.961833.3323.7000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์422150.001740.4837.1412.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ20945.00945.00210.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18950.00738.89211.1100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22712454.638738.33146.1720.88
ภาคปกติ22712454.638738.33146.1720.88
หลักสูตร 4 ปี22712454.638738.33146.1720.88
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106256.363834.5587.2721.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1176252.994941.8865.1300.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34618754.0512536.13329.2520.58
ภาคปกติ34618754.0512536.13329.2520.58
หลักสูตร 2 ปี442965.911125.0049.0900.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191263.16526.32210.5300.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)251768.00624.0028.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30215852.3211437.75289.2720.66
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช291965.52827.5926.9000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17952.94847.0600.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8675.00225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว341441.181441.18411.7625.88
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์593457.632135.5946.7800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์431841.861944.19613.9500.00
7. สาขาวิชาการบัญชี261453.85830.77415.3800.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13753.85430.77215.3800.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้733750.683041.1068.2200.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1336851.134936.84118.2753.76
ภาคปกติ1336851.134936.84118.2753.76
หลักสูตร 2 ปี261557.69934.6200.0027.69
1. สาขาวิชาการประมง16956.25637.5000.0016.25
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4250.00250.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6466.67116.6700.00116.67
หลักสูตร 4 ปี1075349.534037.381110.2832.80
1. สาขาวิชาการประมง241145.83833.33520.8300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16850.00850.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11654.55436.3600.0019.09
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00531.25318.7500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์402050.001537.5037.5025.00