เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,3381,80153.951,22736.762537.58571.71
ภาคปกติ3,2881,77654.011,21336.892437.39561.70
ภาคสมทบ502550.001428.001020.0012.00
ผลิตกรรมการเกษตร49324950.5119038.54448.92102.03
ภาคปกติ45523050.5517939.34378.1391.98
หลักสูตร 2 ปี1296248.064635.661713.1843.10
1. สาขาวิชาพืชไร่522650.001630.77815.3823.85
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร773646.753038.96911.6922.60
หลักสูตร 4 ปี32616851.5313340.80206.1351.53
1. สาขาวิชาพืชไร่512752.942243.1411.9611.96
2. สาขาวิชาพืชสวน1467450.685739.04138.9021.37
3. สาขาวิชาอารักขาพืช372054.051643.2400.0012.70
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12975.00325.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7342.86457.1400.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร622845.162845.1658.0611.61
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร11763.64327.2719.0900.00
ภาคสมทบ381950.001128.95718.4212.63
หลักสูตร 2 ปี381950.001128.95718.4212.63
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)381950.001128.95718.4212.63
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1337858.654231.58118.2721.50
ภาคปกติ1337858.654231.58118.2721.50
หลักสูตร 2 ปี864653.493338.3766.9811.16
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน864653.493338.3766.9811.16
หลักสูตร 4 ปี473268.09919.15510.6412.13
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน473268.09919.15510.6412.13
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี21210549.538540.09157.0873.30
ภาคปกติ21210549.538540.09157.0873.30
หลักสูตร 2 ปี733243.843345.2156.8534.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)251560.00832.0014.0014.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)32825.001959.3839.3826.25
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16956.25637.5016.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1397352.525237.41107.1942.88
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1397352.525237.41107.1942.88
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1366850.005741.9185.8832.21
ภาคปกติ1366850.005741.9185.8832.21
หลักสูตร 2 ปี21838.101257.1414.7600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.101257.1414.7600.00
หลักสูตร 4 ปี19947.37736.84210.5315.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19947.37736.84210.5315.26
หลักสูตร 5 ปี965153.133839.5855.2122.08
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม532649.062241.5135.6623.77
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม432558.141637.2124.6500.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ935356.992729.031111.8322.15
ภาคปกติ935356.992729.031111.8322.15
หลักสูตร 2 ปี231043.481147.8314.3514.35
1. สาขาวิชาการประมง231043.481147.8314.3514.35
หลักสูตร 4 ปี704361.431622.861014.2911.43
1. สาขาวิชาการประมง412151.221434.15512.2012.44
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292275.8626.90517.2400.00
บริหารธุรกิจ56431455.6721037.23315.5091.60
ภาคปกติ56431455.6721037.23315.5091.60
หลักสูตร 2 ปี1005353.003939.0066.0022.00
1. สาขาวิชาการบัญชี954850.533941.0566.3222.11
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ55100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี46426156.2517136.85255.3971.51
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1508556.675436.0085.3332.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1257862.404032.0054.0021.60
3. สาขาวิชาการบัญชี1256451.205140.8097.2010.80
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)271555.561037.0427.4100.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ11436.36763.6400.0000.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่261557.69934.6213.8513.85
เศรษฐศาสตร์1397151.085438.851410.0700.00
ภาคปกติ1397151.085438.851410.0700.00
หลักสูตร 4 ปี1145750.004337.721412.2800.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์492346.941938.78714.2900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม381950.001436.84513.1600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์271555.561037.0427.4100.00
หลักสูตร 5 ปี251456.001144.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ251456.001144.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21011554.767535.71178.1031.43
ภาคปกติ21011554.767535.71178.1031.43
หลักสูตร 2 ปี653756.922233.8557.6911.54
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว653756.922233.8557.6911.54
หลักสูตร 4 ปี1457853.795336.55128.2821.38
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1075450.474542.0687.4800.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว382463.16821.05410.5325.26
ศิลปศาสตร์31916752.3511034.483410.6682.51
ภาคปกติ31916752.3511034.483410.6682.51
หลักสูตร 4 ปี31916752.3511034.483410.6682.51
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1427653.524430.991812.6842.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1728650.006638.37169.3042.33
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ55100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1688550.607444.0584.7610.60
ภาคปกติ1688550.607444.0584.7610.60
หลักสูตร 2 ปี211361.90838.1000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล211361.90838.1000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1477248.986644.9085.4410.68
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1477248.986644.9085.4410.68
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1559158.715032.26138.3910.65
ภาคปกติ1559158.715032.26138.3910.65
หลักสูตร 4 ปี1559158.715032.26138.3910.65
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร463065.221328.2636.5200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301653.33930.00516.6700.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร633453.972539.6834.7611.59
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11872.73218.1819.0900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5360.00120.00120.0000.00
วิทยาศาสตร์20212260.407034.6583.9620.99
ภาคปกติ20212260.407034.6583.9620.99
หลักสูตร 4 ปี20212260.407034.6583.9620.99
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์885056.823539.7722.2711.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231147.831147.8314.3500.00
3. สาขาวิชาเคมี262076.92519.2313.8500.00
4. สาขาวิชาสถิติ22100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12866.67433.3300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432660.471227.9149.3012.33
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3266.67133.3300.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.002100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22912353.718938.86146.1131.31
ภาคปกติ22912353.718938.86146.1131.31
หลักสูตร 4 ปี22912353.718938.86146.1131.31
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1337757.894735.3486.0210.75
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์964647.924243.7566.2522.08
วิทยาลัยนานาชาติ13861.54323.08215.3800.00
ภาคปกติ13861.54323.08215.3800.00
หลักสูตร 4 ปี13861.54323.08215.3800.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13861.54323.08215.3800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ21612055.567434.26177.8752.31
ภาคปกติ20411455.887134.80146.8652.45
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20311355.677134.98146.9052.46
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช221045.451045.4529.0900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร201260.00525.00210.0015.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว9555.56222.22222.2200.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20945.00945.0015.0015.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์241562.50625.00312.5000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี12866.67433.3300.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน191578.95315.7900.0015.26
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้683450.002841.1845.8822.94
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7342.86457.1400.0000.00
ภาคสมทบ12650.00325.00325.0000.00
หลักสูตร 2 ปี12650.00325.00325.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8450.00337.50112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4250.0000.00250.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร563257.141730.36610.7111.79
ภาคปกติ563257.141730.36610.7111.79
หลักสูตร 2 ปี10550.00330.00220.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.00150.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00250.00125.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4375.00125.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี462758.701430.4348.7012.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง161062.50318.75318.7500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช161168.75425.0000.0016.25
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ22100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4125.00250.00125.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น8337.50562.5000.0000.00