เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2821,78154.271,16935.622698.20631.92
ภาคปกติ3,2271,74954.201,15735.852648.18571.77
ภาคสมทบ553258.181221.8259.09610.91
ผลิตกรรมการเกษตร59632855.0320334.06528.72132.18
ภาคปกติ54129654.7119135.30478.6971.29
หลักสูตร 2 ปี1276551.184333.861713.3921.57
1. สาขาวิชาพืชไร่592847.462338.98610.1723.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683754.412029.411116.1800.00
หลักสูตร 4 ปี41423155.8014835.75307.2551.21
1. สาขาวิชาพืชไร่633149.212438.10711.1111.59
2. สาขาวิชาพืชสวน1899952.387841.27105.2921.06
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442965.911227.2736.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12650.00433.33216.6700.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211361.90419.05314.2914.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653858.462132.3157.6911.54
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201575.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ553258.181221.8259.09610.91
หลักสูตร 2 ปี553258.181221.8259.09610.91
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553258.181221.8259.09610.91
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1699556.215230.77169.4763.55
ภาคปกติ1699556.215230.77169.4763.55
หลักสูตร 2 ปี1075753.273330.841312.1543.74
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1075753.273330.841312.1543.74
หลักสูตร 4 ปี623861.291930.6534.8423.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623861.291930.6534.8423.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23912753.148937.24135.44104.18
ภาคปกติ23912753.148937.24135.44104.18
หลักสูตร 2 ปี925155.433032.6177.6144.35
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.001139.29310.7100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452862.221328.8924.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)19947.37631.58210.53210.53
หลักสูตร 4 ปี1477651.705940.1464.0864.08
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1477651.705940.1464.0864.08
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1096357.803834.8676.4210.92
ภาคปกติ1096357.803834.8676.4210.92
หลักสูตร 2 ปี201050.001050.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.001050.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221463.64627.2714.5514.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221463.64627.2714.5514.55
หลักสูตร 5 ปี673958.212232.8468.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322165.63928.1326.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351851.431337.14411.4300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1095146.794440.371211.0121.83
ภาคปกติ1095146.794440.371211.0121.83
หลักสูตร 2 ปี311445.161135.48516.1313.23
1. สาขาวิชาการประมง311445.161135.48516.1313.23
หลักสูตร 4 ปี783747.443342.3178.9711.28
1. สาขาวิชาการประมง492244.902346.9436.1212.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291551.721034.48413.7900.00
บริหารธุรกิจ61133354.5023037.64437.0450.82
ภาคปกติ61133354.5023037.64437.0450.82
หลักสูตร 2 ปี894752.813741.5755.6200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี502550.002244.0036.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392256.411538.4625.1300.00
หลักสูตร 4 ปี52228654.7919336.97387.2850.96
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1427754.235438.0385.6332.11
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1629055.565533.951710.4900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1397654.685640.2964.3210.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553360.001629.0959.0911.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241041.671250.0028.3300.00
เศรษฐศาสตร์1287054.695039.0675.4710.78
ภาคปกติ1287054.695039.0675.4710.78
หลักสูตร 4 ปี1186454.244638.9875.9310.85
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332163.64927.2739.0900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362158.331336.1125.5600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์492244.902448.9824.0812.04
หลักสูตร 5 ปี10660.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00440.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19711859.906331.98157.6110.51
ภาคปกติ19711859.906331.98157.6110.51
หลักสูตร 2 ปี594169.491525.4223.3911.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว594169.491525.4223.3911.69
หลักสูตร 4 ปี1387755.804834.78139.4200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1076056.073835.5198.4100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311754.841032.26412.9000.00
ศิลปศาสตร์1999949.757336.682412.0631.51
ภาคปกติ1999949.757336.682412.0631.51
หลักสูตร 4 ปี1999949.757336.682412.0631.51
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ853642.353642.351214.1211.18
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1126154.463733.041210.7121.79
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1005555.003636.0055.0044.00
ภาคปกติ1005555.003636.0055.0044.00
หลักสูตร 4 ปี1005555.003636.0055.0044.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1005555.003636.0055.0044.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658853.336338.18116.6731.82
ภาคปกติ1658853.336338.18116.6731.82
หลักสูตร 4 ปี1658853.336338.18116.6731.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร562748.212646.4335.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231147.831147.8314.3500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543157.411731.4835.5635.56
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211257.14733.3329.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11763.64218.18218.1800.00
วิทยาศาสตร์18210859.345831.87116.0452.75
ภาคปกติ18210859.345831.87116.0452.75
หลักสูตร 4 ปี18210859.345831.87116.0452.75
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์704057.142332.8657.1422.86
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17952.94847.0600.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี211361.90523.8114.7629.52
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00350.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201575.00420.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881132.3538.8212.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.33133.3300.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์9666.67333.3300.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22112355.668036.20146.3341.81
ภาคปกติ22112355.668036.20146.3341.81
หลักสูตร 4 ปี22112355.668036.20146.3341.81
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106357.273834.5576.3621.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1116054.054237.8476.3121.80
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738247.406135.262615.0342.31
ภาคปกติ1738247.406135.262615.0342.31
หลักสูตร 4 ปี1738247.406135.262615.0342.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33444.44222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00220.00110.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7571.43114.2900.00114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75743.75212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์221150.00731.82418.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13538.46646.15215.3800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7342.86342.86114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00440.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.0000.00240.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713346.482535.211115.4922.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร844148.812934.521315.4811.19
ภาคปกติ844148.812934.521315.4811.19
หลักสูตร 2 ปี241354.17625.00416.6714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10550.00440.0000.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8337.50225.00337.5000.00
หลักสูตร 4 ปี602846.672338.33915.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง5360.00120.00120.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12541.67541.67216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.00240.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17847.06741.18211.7600.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211047.62942.8629.5200.00