เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2971,78854.231,17435.612718.22641.94
ภาคปกติ3,2421,75654.161,16235.842668.20581.79
ภาคสมทบ553258.181221.8259.09610.91
ผลิตกรรมการเกษตร59833055.1820333.95528.70132.17
ภาคปกติ54329854.8819135.17478.6671.29
หลักสูตร 2 ปี1276551.184333.861713.3921.57
1. สาขาวิชาพืชไร่592847.462338.98610.1723.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683754.412029.411116.1800.00
หลักสูตร 4 ปี41623356.0114835.58307.2151.20
1. สาขาวิชาพืชไร่633149.212438.10711.1111.59
2. สาขาวิชาพืชสวน1899952.387841.27105.2921.06
3. สาขาวิชาอารักขาพืช453066.671226.6736.6700.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13753.85430.77215.3800.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211361.90419.05314.2914.76
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร653858.462132.3157.6911.54
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201575.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ553258.181221.8259.09610.91
หลักสูตร 2 ปี553258.181221.8259.09610.91
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553258.181221.8259.09610.91
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1719656.145230.41179.9463.51
ภาคปกติ1719656.145230.41179.9463.51
หลักสูตร 2 ปี1075753.273330.841312.1543.74
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1075753.273330.841312.1543.74
หลักสูตร 4 ปี643960.941929.6946.2523.13
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน643960.941929.6946.2523.13
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24012752.929037.50135.42104.17
ภาคปกติ24012752.929037.50135.42104.17
หลักสูตร 2 ปี935154.843133.3377.5344.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.001139.29310.7100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452862.221328.8924.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20945.00735.00210.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1477651.705940.1464.0864.08
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1477651.705940.1464.0864.08
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1106357.273834.5587.2710.91
ภาคปกติ1106357.273834.5587.2710.91
หลักสูตร 2 ปี201050.001050.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.001050.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231460.87626.0928.7014.35
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231460.87626.0928.7014.35
หลักสูตร 5 ปี673958.212232.8468.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322165.63928.1326.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351851.431337.14411.4300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1115145.954641.441210.8121.80
ภาคปกติ1115145.954641.441210.8121.80
หลักสูตร 2 ปี311445.161135.48516.1313.23
1. สาขาวิชาการประมง311445.161135.48516.1313.23
หลักสูตร 4 ปี803746.253543.7578.7511.25
1. สาขาวิชาการประมง512243.142549.0235.8811.96
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291551.721034.48413.7900.00
บริหารธุรกิจ61333454.4923137.68437.0150.82
ภาคปกติ61333454.4923137.68437.0150.82
หลักสูตร 2 ปี894752.813741.5755.6200.00
1. สาขาวิชาการบัญชี502550.002244.0036.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392256.411538.4625.1300.00
หลักสูตร 4 ปี52428754.7719437.02387.2550.95
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1437753.855538.4685.5932.10
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1639155.835533.741710.4300.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1397654.685640.2964.3210.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553360.001629.0959.0911.82
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241041.671250.0028.3300.00
เศรษฐศาสตร์1297155.045038.7675.4310.78
ภาคปกติ1297155.045038.7675.4310.78
หลักสูตร 4 ปี1196554.624638.6675.8810.84
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332163.64927.2739.0900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362158.331336.1125.5600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์502346.002448.0024.0012.00
หลักสูตร 5 ปี10660.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00440.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19711859.906331.98157.6110.51
ภาคปกติ19711859.906331.98157.6110.51
หลักสูตร 2 ปี594169.491525.4223.3911.69
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว594169.491525.4223.3911.69
หลักสูตร 4 ปี1387755.804834.78139.4200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1076056.073835.5198.4100.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311754.841032.26412.9000.00
ศิลปศาสตร์2009949.507437.002412.0031.50
ภาคปกติ2009949.507437.002412.0031.50
หลักสูตร 4 ปี2009949.507437.002412.0031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863641.863743.021213.9511.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1126154.463733.041210.7121.79
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1005555.003636.0055.0044.00
ภาคปกติ1005555.003636.0055.0044.00
หลักสูตร 4 ปี1005555.003636.0055.0044.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1005555.003636.0055.0044.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1658853.336338.18116.6731.82
ภาคปกติ1658853.336338.18116.6731.82
หลักสูตร 4 ปี1658853.336338.18116.6731.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร562748.212646.4335.3600.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231147.831147.8314.3500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร543157.411731.4835.5635.56
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211257.14733.3329.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11763.64218.18218.1800.00
วิทยาศาสตร์18310959.565831.69116.0152.73
ภาคปกติ18310959.565831.69116.0152.73
หลักสูตร 4 ปี18310959.565831.69116.0152.73
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์704057.142332.8657.1422.86
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17952.94847.0600.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี211361.90523.8114.7629.52
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00350.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201575.00420.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881132.3538.8212.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.33133.3300.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10770.00330.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22212455.868036.04146.3141.80
ภาคปกติ22212455.868036.04146.3141.80
หลักสูตร 4 ปี22212455.868036.04146.3141.80
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1106357.273834.5576.3621.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1126154.464237.5076.2521.79
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738247.406135.262615.0342.31
ภาคปกติ1738247.406135.262615.0342.31
หลักสูตร 4 ปี1738247.406135.262615.0342.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33444.44222.2200.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00220.00110.00110.00
4. สาขาวิชาการตลาด7571.43114.2900.00114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75743.75212.5000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์221150.00731.82418.1800.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13538.46646.15215.3800.00
8. สาขาวิชาการบัญชี7342.86342.86114.2900.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00440.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.0000.00240.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713346.482535.211115.4922.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854148.242934.121315.2922.35
ภาคปกติ854148.242934.121315.2922.35
หลักสูตร 2 ปี241354.17625.00416.6714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10550.00440.0000.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8337.50225.00337.5000.00
หลักสูตร 4 ปี612845.902337.70914.7511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6350.00116.67116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12541.67541.67216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.00240.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17847.06741.18211.7600.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211047.62942.8629.5200.00