เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,4181,84854.071,24936.542617.64601.76
ภาคปกติ3,3391,80454.031,22936.812497.46571.71
ภาคสมทบ794455.702025.321215.1933.80
ผลิตกรรมการเกษตร50425350.2019438.49469.13112.18
ภาคปกติ46223250.2218239.39388.23102.16
หลักสูตร 2 ปี1326246.974836.361813.6443.03
1. สาขาวิชาพืชไร่532649.061732.08815.0923.77
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร793645.573139.241012.6622.53
หลักสูตร 4 ปี33017051.5213440.61206.0661.82
1. สาขาวิชาพืชไร่512650.982243.1411.9623.92
2. สาขาวิชาพืชสวน1467450.685739.04138.9021.37
3. สาขาวิชาอารักขาพืช382155.261642.1100.0012.63
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12975.00325.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7342.86457.1400.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร622845.162845.1658.0611.61
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร14964.29428.5717.1400.00
ภาคสมทบ422150.001228.57819.0512.38
หลักสูตร 2 ปี422150.001228.57819.0512.38
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)422150.001228.57819.0512.38
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1387957.254633.33117.9721.45
ภาคปกติ1387957.254633.33117.9721.45
หลักสูตร 2 ปี904752.223640.0066.6711.11
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน904752.223640.0066.6711.11
หลักสูตร 4 ปี483266.671020.83510.4212.08
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน483266.671020.83510.4212.08
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี21210449.068640.57157.0873.30
ภาคปกติ21210449.068640.57157.0873.30
หลักสูตร 2 ปี733243.843345.2156.8534.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)261557.69830.7727.6913.85
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)31825.811961.2926.4526.45
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)16956.25637.5016.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1397251.805338.13107.1942.88
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1397251.805338.13107.1942.88
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1366850.005741.9185.8832.21
ภาคปกติ1366850.005741.9185.8832.21
หลักสูตร 2 ปี21838.101257.1414.7600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.101257.1414.7600.00
หลักสูตร 4 ปี19947.37736.84210.5315.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19947.37736.84210.5315.26
หลักสูตร 5 ปี965153.133839.5855.2122.08
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม532649.062241.5135.6623.77
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม432558.141637.2124.6500.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ935356.992729.031111.8322.15
ภาคปกติ935356.992729.031111.8322.15
หลักสูตร 2 ปี22940.911150.0014.5514.55
1. สาขาวิชาการประมง22940.911150.0014.5514.55
หลักสูตร 4 ปี714461.971622.541014.0811.41
1. สาขาวิชาการประมง422252.381433.33511.9012.38
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292275.8626.90517.2400.00
บริหารธุรกิจ57331855.5021237.00345.9391.57
ภาคปกติ57331855.5021237.00345.9391.57
หลักสูตร 2 ปี1035553.403937.8676.8021.94
1. สาขาวิชาการบัญชี974950.523940.2177.2222.06
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ66100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี47026355.9617336.81275.7471.49
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1518455.635637.0985.3031.99
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1277962.204031.5064.7221.57
3. สาขาวิชาการบัญชี1256451.205140.8097.2010.80
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)281657.141035.7127.1400.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ12433.33758.3318.3300.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่271659.26933.3313.7013.70
เศรษฐศาสตร์1437451.755437.761510.4900.00
ภาคปกติ1437451.755437.761510.4900.00
หลักสูตร 4 ปี1175950.434336.751512.8200.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์512447.061937.25815.6900.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม381950.001436.84513.1600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์281657.141035.7127.1400.00
หลักสูตร 5 ปี261557.691142.3100.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ261557.691142.3100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21411754.677735.98177.9431.40
ภาคปกติ21411754.677735.98177.9431.40
หลักสูตร 2 ปี663756.062334.8557.5811.52
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว663756.062334.8557.5811.52
หลักสูตร 4 ปี1488054.055436.49128.1121.35
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1095651.384541.2887.3400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว392461.54923.08410.2625.13
ศิลปศาสตร์32417253.0911033.953410.4982.47
ภาคปกติ32417253.0911033.953410.4982.47
หลักสูตร 4 ปี32417253.0911033.953410.4982.47
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1437753.854430.771812.5942.80
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1728650.006638.37169.3042.33
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ99100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1728750.587543.6095.2310.58
ภาคปกติ1728750.587543.6095.2310.58
หลักสูตร 2 ปี211361.90838.1000.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล211361.90838.1000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1517449.016744.3795.9610.66
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1517449.016744.3795.9610.66
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1559158.715032.26138.3910.65
ภาคปกติ1559158.715032.26138.3910.65
หลักสูตร 4 ปี1559158.715032.26138.3910.65
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร463065.221328.2636.5200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301653.33930.00516.6700.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร633453.972539.6834.7611.59
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11872.73218.1819.0900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5360.00120.00120.0000.00
วิทยาศาสตร์20212260.407034.6583.9620.99
ภาคปกติ20212260.407034.6583.9620.99
หลักสูตร 4 ปี20212260.407034.6583.9620.99
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์885056.823539.7722.2711.14
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231147.831147.8314.3500.00
3. สาขาวิชาเคมี262076.92519.2313.8500.00
4. สาขาวิชาสถิติ22100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12866.67433.3300.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432660.471227.9149.3012.33
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3266.67133.3300.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ200.002100.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์23112554.118938.53146.0631.30
ภาคปกติ23112554.118938.53146.0631.30
หลักสูตร 4 ปี23112554.118938.53146.0631.30
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1337757.894735.3486.0210.75
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์984848.984242.8666.1222.04
วิทยาลัยนานาชาติ13861.54323.08215.3800.00
ภาคปกติ13861.54323.08215.3800.00
หลักสูตร 4 ปี13861.54323.08215.3800.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13861.54323.08215.3800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ22012255.457634.55177.7352.27
ภาคปกติ20811655.777335.10146.7352.40
หลักสูตร 2 ปี11100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน11100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20711555.567335.27146.7652.42
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช221045.451045.4529.0900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร201260.00525.00210.0015.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10660.00220.00220.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์20945.00945.0015.0015.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์241458.33729.17312.5000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี13969.23430.7700.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน211676.19419.0500.0014.76
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้683450.002841.1845.8822.94
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7342.86457.1400.0000.00
ภาคสมทบ12650.00325.00325.0000.00
หลักสูตร 2 ปี12650.00325.00325.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8450.00337.50112.5000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4250.0000.00250.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร885562.502326.1477.9533.41
ภาคปกติ633860.321828.5769.5211.59
หลักสูตร 2 ปี12650.00433.33216.6700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.00150.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4125.00250.00125.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6466.67233.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี513262.751427.4547.8411.96
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง201470.00315.00315.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช171270.59423.5300.0015.88
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ11100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ4125.00250.00125.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น9444.44555.5600.0000.00
ภาคสมทบ251768.00520.0014.0028.00
หลักสูตร 2 ปี251768.00520.0014.0028.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น251768.00520.0014.0028.00