เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1731,66452.441,17437.002718.54642.02
ภาคปกติ3,1221,63652.401,16237.222668.52581.86
ภาคสมทบ512854.901223.5359.80611.76
ผลิตกรรมการเกษตร58431654.1120334.76528.90132.23
ภาคปกติ53328854.0319135.83478.8271.31
หลักสูตร 2 ปี1276551.184333.861713.3921.57
1. สาขาวิชาพืชไร่592847.462338.98610.1723.39
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร683754.412029.411116.1800.00
หลักสูตร 4 ปี40622354.9314836.45307.3951.23
1. สาขาวิชาพืชไร่633149.212438.10711.1111.59
2. สาขาวิชาพืชสวน1849451.097842.39105.4321.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช442965.911227.2736.8200.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12650.00433.33216.6700.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201260.00420.00315.0015.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร633657.142133.3357.9411.59
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201575.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ512854.901223.5359.80611.76
หลักสูตร 2 ปี512854.901223.5359.80611.76
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)512854.901223.5359.80611.76
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1648954.275231.711710.3763.66
ภาคปกติ1648954.275231.711710.3763.66
หลักสูตร 2 ปี1025250.983332.351312.7543.92
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1025250.983332.351312.7543.92
หลักสูตร 4 ปี623759.681930.6546.4523.23
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน623759.681930.6546.4523.23
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23912652.729037.66135.44104.18
ภาคปกติ23912652.729037.66135.44104.18
หลักสูตร 2 ปี935154.843133.3377.5344.30
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281450.001139.29310.7100.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452862.221328.8924.4424.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20945.00735.00210.00210.00
หลักสูตร 4 ปี1467551.375940.4164.1164.11
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1467551.375940.4164.1164.11
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1096256.883834.8687.3410.92
ภาคปกติ1096256.883834.8687.3410.92
หลักสูตร 2 ปี201050.001050.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201050.001050.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221359.09627.2729.0914.55
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221359.09627.2729.0914.55
หลักสูตร 5 ปี673958.212232.8468.9600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322165.63928.1326.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม351851.431337.14411.4300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1074743.934642.991211.2121.87
ภาคปกติ1074743.934642.991211.2121.87
หลักสูตร 2 ปี311445.161135.48516.1313.23
1. สาขาวิชาการประมง311445.161135.48516.1313.23
หลักสูตร 4 ปี763343.423546.0579.2111.32
1. สาขาวิชาการประมง492040.822551.0236.1212.04
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271348.151037.04414.8100.00
บริหารธุรกิจ56728850.7923140.74437.5850.88
ภาคปกติ56728850.7923140.74437.5850.88
หลักสูตร 2 ปี864451.163743.0255.8100.00
1. สาขาวิชาการบัญชี502550.002244.0036.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ361952.781541.6725.5600.00
หลักสูตร 4 ปี48124450.7319440.33387.9051.04
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1397352.525539.5785.7632.16
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1447250.005538.191711.8100.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1286550.785643.7564.6910.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482654.171633.33510.4212.08
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22836.361254.5529.0900.00
เศรษฐศาสตร์1165850.005043.1076.0310.86
ภาคปกติ1165850.005043.1076.0310.86
หลักสูตร 4 ปี1065249.064643.4076.6010.94
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261453.85934.62311.5400.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม331854.551339.3926.0600.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์472042.552451.0624.2612.13
หลักสูตร 5 ปี10660.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10660.00440.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19411559.286332.47157.7310.52
ภาคปกติ19411559.286332.47157.7310.52
หลักสูตร 2 ปี584068.971525.8623.4511.72
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว584068.971525.8623.4511.72
หลักสูตร 4 ปี1367555.154835.29139.5600.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1065955.663835.8598.4900.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301653.331033.33413.3300.00
ศิลปศาสตร์2009949.507437.002412.0031.50
ภาคปกติ2009949.507437.002412.0031.50
หลักสูตร 4 ปี2009949.507437.002412.0031.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ863641.863743.021213.9511.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1126154.463733.041210.7121.79
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ22100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร975253.613637.1155.1544.12
ภาคปกติ975253.613637.1155.1544.12
หลักสูตร 4 ปี975253.613637.1155.1544.12
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล975253.613637.1155.1544.12
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1588151.276339.87116.9631.90
ภาคปกติ1588151.276339.87116.9631.90
หลักสูตร 4 ปี1588151.276339.87116.9631.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร552647.272647.2735.4500.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221045.451150.0014.5500.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร522955.771732.6935.7735.77
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211257.14733.3329.5200.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8450.00225.00225.0000.00
วิทยาศาสตร์1628854.325835.80116.7953.09
ภาคปกติ1628854.325835.80116.7953.09
หลักสูตร 4 ปี1628854.325835.80116.7953.09
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์673755.222334.3357.4622.99
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15746.67853.3300.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี15746.67533.3316.67213.33
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00360.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151066.67426.6716.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341955.881132.3538.8212.94
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ3133.33133.33133.3300.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14342.8600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21812055.058036.70146.4241.83
ภาคปกติ21812055.058036.70146.4241.83
หลักสูตร 4 ปี21812055.058036.70146.4241.83
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1096256.883834.8676.4221.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1095853.214238.5376.4221.83
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1738247.406135.262615.0342.31
ภาคปกติ1738247.406135.262615.0342.31
หลักสูตร 4 ปี1738247.406135.262615.0342.31
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9333.33444.44222.2200.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10660.00220.00110.00110.00
3. สาขาวิชาการตลาด7571.43114.2900.00114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16743.75743.75212.5000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์221150.00731.82418.1800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13538.46646.15215.3800.00
7. สาขาวิชาการบัญชี7342.86342.86114.2900.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10550.00440.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5360.0000.00240.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้713346.482535.211115.4922.82
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร854148.242934.121315.2922.35
ภาคปกติ854148.242934.121315.2922.35
หลักสูตร 2 ปี241354.17625.00416.6714.17
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.3300.00116.6700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10550.00440.0000.00110.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8337.50225.00337.5000.00
หลักสูตร 4 ปี612845.902337.70914.7511.64
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6350.00116.67116.67116.67
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12541.67541.67216.6700.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5240.00120.00240.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17847.06741.18211.7600.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211047.62942.8629.5200.00