เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามลำดับการเป็นบุตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ขึ้นไป
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2492,37955.991,49735.233097.27641.51
ภาคปกติ4,2012,35255.991,48235.283057.26621.48
ภาคสมทบ482756.251531.2548.3324.17
ผลิตกรรมการเกษตร72939153.6427237.31517.00152.06
ภาคปกติ68136453.4525737.74476.90131.91
หลักสูตร 2 ปี1357958.524029.631410.3721.48
1. สาขาวิชาพืชไร่654264.621726.1557.6911.54
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร703752.862332.86912.8611.43
หลักสูตร 4 ปี54628552.2021739.74336.04112.01
1. สาขาวิชาพืชไร่864248.843439.5389.3022.33
2. สาขาวิชาพืชสวน22311250.229542.60114.9352.24
3. สาขาวิชาอารักขาพืช844553.573339.2944.7622.38
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี342161.761132.3525.8800.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์422866.671126.1924.7612.38
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร532649.062445.2823.7711.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241145.83937.50416.6700.00
ภาคสมทบ482756.251531.2548.3324.17
หลักสูตร 2 ปี482756.251531.2548.3324.17
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)482756.251531.2548.3324.17
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1418358.874431.21128.5121.42
ภาคปกติ1418358.874431.21128.5121.42
หลักสูตร 2 ปี211676.19419.0514.7600.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211676.19419.0514.7600.00
หลักสูตร 4 ปี1206755.834033.33119.1721.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1206755.834033.33119.1721.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25313854.559537.55207.9100.00
ภาคปกติ25313854.559537.55207.9100.00
หลักสูตร 2 ปี854552.943440.0067.0600.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)281139.291553.5727.1400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)362363.891233.3312.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211152.38733.33314.2900.00
หลักสูตร 4 ปี1689355.366136.31148.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1689355.366136.31148.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม834351.812631.331214.4622.41
ภาคปกติ834351.812631.331214.4622.41
หลักสูตร 2 ปี171164.7115.88423.5315.88
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์171164.7115.88423.5315.88
หลักสูตร 4 ปี19947.37736.84210.5315.26
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์19947.37736.84210.5315.26
หลักสูตร 5 ปี472348.941838.30612.7700.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261142.311038.46519.2300.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211257.14838.1014.7600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18910957.677037.04105.2900.00
ภาคปกติ18910957.677037.04105.2900.00
หลักสูตร 2 ปี231773.91626.0900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง231773.91626.0900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1669255.426438.55106.0200.00
1. สาขาวิชาการประมง1005959.003333.0088.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง663350.003146.9723.0300.00
บริหารธุรกิจ83745854.7231337.40566.69101.19
ภาคปกติ83745854.7231337.40566.69101.19
หลักสูตร 2 ปี935154.843436.5688.6000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี643453.132539.0657.8100.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291758.62931.03310.3400.00
หลักสูตร 4 ปี74440754.7027937.50486.45101.34
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1789855.066838.20116.1810.56
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18410557.076032.61158.1542.17
3. สาขาวิชาการบัญชี1627244.447546.30138.0221.23
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17010360.596035.2974.1200.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ502958.001632.0024.0036.00
เศรษฐศาสตร์24915261.048132.53145.6220.80
ภาคปกติ24915261.048132.53145.6220.80
หลักสูตร 4 ปี22213460.367232.43146.3120.90
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์825567.072429.2733.6600.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม845160.712630.9567.1411.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์562850.002239.2958.9311.79
หลักสูตร 5 ปี271866.67933.3300.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ271866.67933.3300.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว25915760.627629.34197.3472.70
ภาคปกติ25915760.627629.34197.3472.70
หลักสูตร 2 ปี824554.882935.3756.1033.66
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824554.882935.3756.1033.66
หลักสูตร 4 ปี17711263.284726.55147.9142.26
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1045956.733230.771110.5821.92
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว533362.261528.3035.6623.77
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19110454.457338.22105.2442.09
ภาคปกติ19110454.457338.22105.2442.09
หลักสูตร 4 ปี19110454.457338.22105.2442.09
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1106458.184339.0910.9121.82
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ814049.383037.04911.1122.47
สารสนเทศและการสื่อสาร864451.163439.5378.1411.16
ภาคปกติ864451.163439.5378.1411.16
หลักสูตร 4 ปี864451.163439.5378.1411.16
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล864451.163439.5378.1411.16
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24514358.378333.88176.9420.82
ภาคปกติ24514358.378333.88176.9420.82
หลักสูตร 4 ปี24514358.378333.88176.9420.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร693855.072536.2357.2511.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร492346.942142.86510.2000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร744662.162331.0845.4111.35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201470.00630.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332266.67824.2439.0900.00
วิทยาศาสตร์30217658.2810534.77165.3051.66
ภาคปกติ30217658.2810534.77165.3051.66
หลักสูตร 4 ปี30217658.2810534.77165.3051.66
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1107366.363027.2765.4510.91
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ401947.501845.0012.5025.00
3. สาขาวิชาเคมี462860.871532.6136.5200.00
4. สาขาวิชาสถิติ12866.67433.3300.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251456.001040.0014.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462350.001839.1348.7012.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9333.33555.5600.00111.11
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7457.14228.57114.2900.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14342.8600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24815160.897329.44208.0641.61
ภาคปกติ24815160.897329.44208.0641.61
หลักสูตร 4 ปี24815160.897329.44208.0641.61
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1267559.523930.9597.1432.38
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1227662.303427.87119.0210.82
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31617154.1111034.81309.4951.58
ภาคปกติ31617154.1111034.81309.4951.58
หลักสูตร 2 ปี13861.54538.4600.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13861.54538.4600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี30316353.8010534.65309.9051.65
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241458.33937.5014.1700.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17847.06741.18211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9666.67222.22111.1100.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3266.6700.0000.00133.33
5. สาขาวิชาการตลาด19842.11842.11315.7900.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171058.82635.2915.8800.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์553054.551832.73610.9111.82
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์301860.001033.3326.6700.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7457.14228.57114.2900.00
10. สาขาวิชาการบัญชี231565.22834.7800.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8450.00112.50112.50225.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้914448.353437.361213.1911.10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1215948.764234.711512.4054.13
ภาคปกติ1215948.764234.711512.4054.13
หลักสูตร 2 ปี22940.91940.9129.0929.09
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง15533.33640.00213.33213.33
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7457.14342.8600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี995050.513333.331313.1333.03
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231356.52730.4328.7014.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21838.101047.62314.2900.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9666.67333.3300.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14750.00428.57214.2917.14
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์321650.00928.13618.7513.13