เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุและเพศ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
อายุรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เพศ
ต่ำกว่า 18 ปี18 ปี19 ปีมากกว่า 19 ปี ขึ้นไปชายหญิง
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,1731855.831,70053.5858418.4170422.193,1731,35742.771,81657.23
ภาคปกติ3,1221855.931,70054.4558318.6765420.953,1221,31942.251,80357.75
ภาคสมทบ5100.0000.0011.965098.04513874.511325.49
ผลิตกรรมการเกษตร584264.4526645.5510718.3218531.6858427146.4031353.60
ภาคปกติ533264.8826649.9110619.8913525.3353323343.7130056.29
หลักสูตร 2 ปี12700.0000.0086.3011993.701276853.545946.46
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0000.0035.085694.92593152.542847.46
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.0000.0057.356392.65683754.413145.59
หลักสูตร 4 ปี406266.4026665.529824.14163.9440616540.6424159.36
1. สาขาวิชาพืชไร่6334.764571.431422.2211.59632234.924165.08
2. สาขาวิชาพืชสวน18484.3512065.225027.1763.261847239.1311260.87
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4449.093068.18818.1824.55441329.553170.45
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12325.00650.00216.6718.3312650.00650.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20210.001155.00630.0015.0020630.001470.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6346.354266.671320.6346.35633657.142742.86
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20210.001260.00525.0015.00201050.001050.00
ภาคสมทบ5100.0000.0011.965098.04513874.511325.49
หลักสูตร 2 ปี5100.0000.0011.965098.04513874.511325.49
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5100.0000.0011.965098.04513874.511325.49
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16421.224225.611710.3710362.8016413481.713018.29
ภาคปกติ16421.224225.611710.3710362.8016413481.713018.29
หลักสูตร 2 ปี10200.0000.0054.909795.101029492.1687.84
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10200.0000.0054.909795.101029492.1687.84
หลักสูตร 4 ปี6223.234267.741219.3569.68624064.522235.48
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6223.234267.741219.3569.68624064.522235.48
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239145.8610945.612610.889037.6623912251.0511748.95
ภาคปกติ239145.8610945.612610.889037.6623912251.0511748.95
หลักสูตร 2 ปี9300.0000.001010.758389.25936873.122526.88
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.0027.142692.86281967.86932.14
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0000.00613.333986.67453680.00920.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.00210.001890.00201365.00735.00
หลักสูตร 4 ปี146149.5910974.661610.9674.791465436.999263.01
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146149.5910974.661610.9674.791465436.999263.01
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10965.505752.292119.272522.941094844.046155.96
ภาคปกติ10965.505752.292119.272522.941094844.046155.96
หลักสูตร 2 ปี2000.0000.0015.001995.00201365.00735.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.0000.0015.001995.00201365.00735.00
หลักสูตร 4 ปี2214.551672.7329.09313.6422836.361463.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2214.551672.7329.09313.6422836.361463.64
หลักสูตร 5 ปี6757.464161.191826.8734.48672740.304059.70
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3226.252165.63825.0013.13321443.751856.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3538.572057.141028.5725.71351337.142262.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10765.614945.791917.763330.841076257.944542.06
ภาคปกติ10765.614945.791917.763330.841076257.944542.06
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.00412.902787.10311858.061341.94
1. สาขาวิชาการประมง3100.0000.00412.902787.10311858.061341.94
หลักสูตร 4 ปี7667.894964.471519.7467.89764457.893242.11
1. สาขาวิชาการประมง4924.083367.351020.4148.16492448.982551.02
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง27414.811659.26518.5227.41272074.07725.93
บริหารธุรกิจ567376.5332457.149917.4610718.8756715627.5141172.49
ภาคปกติ567376.5332457.149917.4610718.8756715627.5141172.49
หลักสูตร 2 ปี8600.0000.0078.147991.86862630.236069.77
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.00612.004488.0050816.004284.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.0000.0012.783597.22361850.001850.00
หลักสูตร 4 ปี481377.6932467.369219.13285.8248113027.0335172.97
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)139107.199366.912820.1485.761394532.379467.63
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144128.3310069.442517.3674.861445135.429364.58
3. สาขาวิชาการบัญชี1281310.168364.842821.8843.131281713.2811186.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4824.173675.00510.42510.4248714.584185.42
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2200.001254.55627.27418.18221045.451254.55
เศรษฐศาสตร์116119.486757.763126.7276.031165244.836455.17
ภาคปกติ116119.486757.763126.7276.031165244.836455.17
หลักสูตร 4 ปี10687.556157.553028.3076.601065148.115551.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691661.54726.9213.8526934.621765.38
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33618.181648.48927.2726.06332060.611339.39
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4700.002961.701429.7948.51472246.812553.19
หลักสูตร 5 ปี10330.00660.00110.0000.0010110.00990.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10330.00660.00110.0000.0010110.00990.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19484.129046.393317.016332.471944623.7114876.29
ภาคปกติ19484.129046.393317.016332.471944623.7114876.29
หลักสูตร 2 ปี5800.0000.0046.905493.10581220.694679.31
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5800.0000.0046.905493.10581220.694679.31
หลักสูตร 4 ปี13685.889066.182921.3296.621363425.0010275.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10676.606763.212523.5876.601062826.427873.58
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3013.332376.67413.3326.6730620.002480.00
ศิลปศาสตร์200136.5012864.004321.50168.002005427.0014673.00
ภาคปกติ200136.5012864.004321.50168.002005427.0014673.00
หลักสูตร 4 ปี200136.5012864.004321.50168.002005427.0014673.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8655.815159.301820.931213.95863743.024956.98
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11287.147768.752522.3221.791121513.399786.61
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.002100.0022100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9788.256263.922020.6277.22975152.584647.42
ภาคปกติ9788.256263.922020.6277.22975152.584647.42
หลักสูตร 4 ปี9788.256263.922020.6277.22975152.584647.42
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9788.256263.922020.6277.22975152.584647.42
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158127.5910465.823622.7863.801587044.308855.70
ภาคปกติ158127.5910465.823622.7863.801587044.308855.70
หลักสูตร 4 ปี158127.5910465.823622.7863.801587044.308855.70
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5523.644276.36814.5535.45553665.451934.55
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.091672.73418.1800.0022836.361463.64
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร5259.622955.771528.8535.77521325.003975.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.291361.90523.8100.00211047.621152.38
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.00450.00450.0000.008337.50562.50
วิทยาศาสตร์162127.4111470.373018.5263.701628653.097646.91
ภาคปกติ162127.4111470.373018.5263.701628653.097646.91
หลักสูตร 4 ปี162127.4111470.373018.5263.701628653.097646.91
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์67710.454465.671319.4034.48674668.662131.34
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1500.001173.33426.6700.001516.671493.33
3. สาขาวิชาเคมี1516.671066.67320.0016.6715320.001280.00
4. สาขาวิชาสถิติ5120.00360.00120.0000.005240.00360.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์1516.67960.00533.3300.0015320.001280.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3425.882882.3525.8825.88342779.41720.59
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.001100.0000.0000.0011100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.003100.0000.0000.00300.003100.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00571.43228.5700.007342.86457.14
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218198.7214566.514420.18104.5921810246.7911653.21
ภาคปกติ218198.7214566.514420.18104.5921810246.7911653.21
หลักสูตร 4 ปี218198.7214566.514420.18104.5921810246.7911653.21
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1091211.017770.641917.4310.921094944.956055.05
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10976.426862.392522.9498.261095348.625651.38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17374.0511063.584123.70158.671736235.8411164.16
ภาคปกติ17374.0511063.584123.70158.671736235.8411164.16
หลักสูตร 4 ปี17374.0511063.584123.70158.671736235.8411164.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11888.8900.0000.009555.56444.44
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร1000.00880.00220.0000.0010440.00660.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00571.4300.00228.577457.14342.86
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25956.25637.5000.0016318.751381.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2200.001463.64731.8214.5522836.361463.64
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00861.54323.08215.3813646.15753.85
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00685.71114.2900.00700.007100.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.00550.00330.00110.0010880.00220.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00360.0000.00240.005360.00240.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7145.634461.971723.9468.45712028.175171.83
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.0000.00266.67133.333133.33266.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.713338.821720.003136.47854148.244451.76
ภาคปกติ8544.713338.821720.003136.47854148.244451.76
หลักสูตร 2 ปี2400.0000.0014.172395.83241354.171145.83
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.0000.006100.006350.00350.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.0000.00110.00990.0010880.00220.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.0000.0000.008100.008225.00675.00
หลักสูตร 4 ปี6146.563354.101626.23813.11612845.903354.10
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00233.33350.00116.676350.00350.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1218.33758.33325.0018.3312650.00650.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00240.00240.0000.005240.00360.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.881164.71317.65211.7617423.531376.47
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2114.761152.38523.81419.05211361.90838.10