เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามอายุและเพศ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น

จำนวน
อายุรวมทั้งสิ้น

จำนวน
เพศ
ต่ำกว่า 18 ปี18 ปี19 ปีมากกว่า 19 ปี ขึ้นไปชายหญิง
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้4,43147110.632,71961.3661813.9562314.064,4311,70938.572,72261.43
ภาคปกติ4,36147110.802,71962.3561214.0355912.824,3611,64937.812,71262.19
ภาคสมทบ7000.0000.0068.576491.43706085.711014.29
ผลิตกรรมการเกษตร7417910.6639453.1710213.7716622.4074135047.2339152.77
ภาคปกติ6717911.7739458.729614.3110215.2067129043.2238156.78
หลักสูตร 2 ปี10400.0000.002019.238480.771047370.193129.81
1. สาขาวิชาพืชไร่5200.0000.001325.003975.00523669.231630.77
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5200.0000.00713.464586.54523771.151528.85
หลักสูตร 4 ปี5677913.9339469.497613.40183.1756721738.2735061.73
1. สาขาวิชาพืชไร่841517.865869.051011.9011.19844351.194148.81
2. สาขาวิชาพืชสวน2223515.7715067.573616.2210.452228940.0913359.91
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121129.929477.69119.0943.311213730.588469.42
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี2926.902172.41517.2413.45291551.721448.28
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์43511.633376.7449.3012.33431330.233069.77
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43613.952558.14511.63716.28431330.233069.77
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25416.001352.00520.00312.0025728.001872.00
ภาคสมทบ7000.0000.0068.576491.43706085.711014.29
หลักสูตร 2 ปี7000.0000.0068.576491.43706085.711014.29
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7000.0000.0068.576491.43706085.711014.29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10165.946968.321211.881413.861014342.575857.43
ภาคปกติ10165.946968.321211.881413.861014342.575857.43
หลักสูตร 4 ปี10165.946968.321211.881413.861014342.575857.43
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10165.946968.321211.881413.861014342.575857.43
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2082110.1010550.483215.385024.042089344.7111555.29
ภาคปกติ2082110.1010550.483215.385024.042089344.7111555.29
หลักสูตร 2 ปี5800.0000.001017.244882.76584475.861424.14
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.0000.00216.671083.3312758.33541.67
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3100.0000.00412.902787.10312787.10412.90
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.0000.00426.671173.33151066.67533.33
หลักสูตร 4 ปี1502114.0010570.002214.6721.331504932.6710167.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1502114.0010570.002214.6721.331504932.6710167.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10676.605450.941211.323331.131066157.554542.45
ภาคปกติ10676.605450.941211.323331.131066157.554542.45
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.0026.452993.55312683.87516.13
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3100.0000.0026.452993.55312683.87516.13
หลักสูตร 4 ปี1417.141178.5717.1417.1414857.14642.86
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1417.141178.5717.1417.1414857.14642.86
หลักสูตร 5 ปี6169.844370.49914.7534.92612744.263455.74
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3126.452064.52619.3539.68311341.941858.06
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม30413.332376.67310.0000.00301446.671653.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209136.2212258.373818.183617.2220910047.8510952.15
ภาคปกติ209136.2212258.373818.183617.2220910047.8510952.15
หลักสูตร 2 ปี3300.0000.00721.212678.79332575.76824.24
1. สาขาวิชาการประมง3300.0000.00721.212678.79332575.76824.24
หลักสูตร 4 ปี176137.3912269.323117.61105.681767542.6110157.39
1. สาขาวิชาการประมง123118.948468.292419.5143.251235141.467258.54
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5323.773871.70713.21611.32532445.282954.72
บริหารธุรกิจ92810110.8859363.9012413.3611011.8592821322.9571577.05
ภาคปกติ92810110.8859363.9012413.3611011.8592821322.9571577.05
หลักสูตร 2 ปี10100.0000.001211.888988.121011918.818281.19
1. สาขาวิชาการบัญชี5900.0000.00915.255084.755923.395796.61
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0000.0037.143992.86421740.482559.52
หลักสูตร 4 ปี82710112.2159371.7011213.54212.5482719423.4663376.54
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)2012110.4514672.642713.4373.482015125.3715074.63
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1872915.5112667.382915.5131.601875629.9513170.05
3. สาขาวิชาการบัญชี2012311.4414974.132813.9310.50201167.9618592.04
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1471610.8811880.27128.1610.681472517.0112282.99
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ911213.195459.341617.5899.89914650.554549.45
เศรษฐศาสตร์3304613.9423671.524112.4272.1233011233.9421866.06
ภาคปกติ3304613.9423671.524112.4272.1233011233.9421866.06
หลักสูตร 4 ปี2773813.7220272.923111.1962.1727710036.1017763.90
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์951313.687376.8477.3722.11952930.536669.47
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม861416.286373.26910.4700.00863136.055563.95
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์961111.466668.751515.6344.17964041.675658.33
หลักสูตร 5 ปี53815.093464.151018.8711.89531222.644177.36
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ53815.093464.151018.8711.89531222.644177.36
พัฒนาการท่องเที่ยว2132511.7411252.58198.925726.762134822.5416577.46
ภาคปกติ2132511.7411252.58198.925726.762134822.5416577.46
หลักสูตร 2 ปี5600.0011.7947.145191.07561323.214376.79
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5600.0011.7947.145191.07561323.214376.79
หลักสูตร 4 ปี1572515.9211170.70159.5563.821573522.2912277.71
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1112018.028072.07109.0110.901111614.419585.59
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46510.873167.39510.87510.87461941.302758.70
ศิลปศาสตร์1301310.008766.922519.2353.851304131.548968.46
ภาคปกติ1301310.008766.922519.2353.851304131.548968.46
หลักสูตร 4 ปี1301310.008766.922519.2353.851304131.548968.46
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ82910.985060.982125.6122.44823542.684757.32
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4848.333777.0848.3336.2548612.504287.50
สารสนเทศและการสื่อสาร7867.694658.971114.101519.23784962.822937.18
ภาคปกติ7867.694658.971114.101519.23784962.822937.18
หลักสูตร 4 ปี7867.694658.971114.101519.23784962.822937.18
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7867.694658.971114.101519.23784962.822937.18
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2843612.6820873.243010.56103.5228410436.6218063.38
ภาคปกติ2843612.6820873.243010.56103.5228410436.6218063.38
หลักสูตร 4 ปี2843612.6820873.243010.56103.5228410436.6218063.38
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร68710.294972.06913.2434.41683855.883044.12
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร58610.344374.14610.3435.17581017.244882.76
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร711014.085476.0668.4511.41711825.355374.65
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว44818.183170.4536.8224.55442045.452454.55
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์43511.633172.09613.9512.33431841.862558.14
วิทยาศาสตร์3974711.8427769.775914.86143.5339717744.5822055.42
ภาคปกติ3974711.8427769.775914.86143.5339717744.5822055.42
หลักสูตร 4 ปี3974711.8427769.775914.86143.5339717744.5822055.42
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1001414.006666.001717.0033.001007575.002525.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4648.703473.91715.2212.1746715.223984.78
3. สาขาวิชาเคมี57915.793764.911017.5411.7557915.794884.21
4. สาขาวิชาสถิติ1915.261368.42315.79210.5319631.581368.42
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์41614.633278.0537.3200.00411024.393175.61
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5423.704074.07814.8147.41544074.071425.93
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4249.523276.19614.2900.00422047.622252.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.001470.00315.00210.0020315.001785.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18633.33950.00211.1115.5618738.891161.11
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2272310.1316673.133414.9841.762276829.9615970.04
ภาคปกติ2272310.1316673.133414.9841.762276829.9615970.04
หลักสูตร 4 ปี2272310.1316673.133414.9841.762276829.9615970.04
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1101311.827870.911715.4521.821103935.457164.55
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117108.558875.211714.5321.711172924.798875.21
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3463710.6918553.476217.926217.9234617851.4516848.55
ภาคปกติ3463710.6918553.476217.926217.9234617851.4516848.55
หลักสูตร 2 ปี4400.0000.00511.363988.64443886.36613.64
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.0000.00526.321473.68191368.42631.58
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2500.0000.0000.0025100.002525100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี3023712.2518561.265718.87237.6230214046.3616253.64
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช29413.791655.17620.69310.34291344.831655.17
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17211.761164.71317.6515.8817423.531376.47
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8337.50450.00112.5000.008337.50562.50
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว34617.652058.82411.76411.76341338.242161.76
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59610.173152.541423.73813.56594169.491830.51
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์43716.282865.12716.2812.33432148.842251.16
7. สาขาวิชาการบัญชี2613.852076.92415.3813.8526726.921973.08
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.00538.46538.46323.0813753.85646.15
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้73810.965068.491317.8122.74733142.474257.53
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร133118.276548.871712.784030.081337254.146145.86
ภาคปกติ133118.276548.871712.784030.081337254.146145.86
หลักสูตร 2 ปี2600.0000.0013.852596.15262076.92623.08
1. สาขาวิชาการประมง1600.0000.0016.251593.75161487.50212.50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.0000.004100.0044100.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.0000.006100.006233.33466.67
หลักสูตร 4 ปี1071110.286560.751614.951514.021075248.605551.40
1. สาขาวิชาการประมง24312.501458.33520.8328.33241041.671458.33
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1616.251168.75212.50212.50161275.00425.00
3. สาขาวิชาการจัดการ1119.09763.6419.09218.1811327.27872.73
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.501062.50212.50212.5016425.001275.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40410.002357.50615.00717.50402357.501742.50