เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
อยู่ด้วยกันหย่าร้างบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,2972,33170.7076323.141604.85431.30
ภาคปกติ3,2422,29470.7675123.161564.81411.26
ภาคสมทบ553767.271221.8247.2723.64
ผลิตกรรมการเกษตร59844674.5811519.23274.52101.67
ภาคปกติ54340975.3210318.97234.2481.47
หลักสูตร 2 ปี1279776.382519.6943.1510.79
1. สาขาวิชาพืชไร่594779.661118.6411.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685073.531420.5934.4111.47
หลักสูตร 4 ปี41631275.007818.75194.5771.68
1. สาขาวิชาพืชไร่635892.0611.5911.5934.76
2. สาขาวิชาพืชสวน18914275.133518.52105.2921.06
3. สาขาวิชาอารักขาพืช453168.891226.6724.4400.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13969.23323.0817.6900.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์211257.14733.3329.5200.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร654873.851320.0023.0823.08
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.00735.0015.0000.00
ภาคสมทบ553767.271221.8247.2723.64
หลักสูตร 2 ปี553767.271221.8247.2723.64
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)553767.271221.8247.2723.64
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17112472.512816.371810.5310.58
ภาคปกติ17112472.512816.371810.5310.58
หลักสูตร 2 ปี1077570.091715.891413.0810.93
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1077570.091715.891413.0810.93
หลักสูตร 4 ปี644976.561117.1946.2500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน644976.561117.1946.2500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี24017673.334518.75156.2541.67
ภาคปกติ24017673.334518.75156.2541.67
หลักสูตร 2 ปี936468.821920.4377.5333.23
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282382.14414.2913.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452964.44920.00511.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201260.00630.0015.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14711276.192617.6985.4410.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14711276.192617.6985.4410.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1107366.362724.5576.3632.73
ภาคปกติ1107366.362724.5576.3632.73
หลักสูตร 2 ปี201365.00525.00210.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201365.00525.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี231878.26521.7400.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์231878.26521.7400.0000.00
หลักสูตร 5 ปี674262.691725.3757.4634.48
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322062.50618.75412.5026.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352262.861131.4312.8612.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1117870.272926.1343.6000.00
ภาคปกติ1117870.272926.1343.6000.00
หลักสูตร 2 ปี312167.74619.35412.9000.00
1. สาขาวิชาการประมง312167.74619.35412.9000.00
หลักสูตร 4 ปี805771.252328.7500.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง513772.551427.4500.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292068.97931.0300.0000.00
บริหารธุรกิจ61343170.3114523.65315.0660.98
ภาคปกติ61343170.3114523.65315.0660.98
หลักสูตร 2 ปี895662.922426.9777.8722.25
1. สาขาวิชาการบัญชี503060.001326.00510.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ392666.671128.2125.1300.00
หลักสูตร 4 ปี52437571.5612123.09244.5840.76
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14310069.933826.5732.1021.40
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)16312174.233219.6395.5210.61
3. สาขาวิชาการบัญชี13910676.262417.2785.7610.72
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)553360.001934.5535.4500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ241562.50833.3314.1700.00
เศรษฐศาสตร์1299775.192821.7143.1000.00
ภาคปกติ1299775.192821.7143.1000.00
หลักสูตร 4 ปี1199075.632521.0143.3600.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์332575.76824.2400.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม362775.00822.2212.7800.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์503876.00918.0036.0000.00
หลักสูตร 5 ปี10770.00330.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10770.00330.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19711859.906935.0373.5531.52
ภาคปกติ19711859.906935.0373.5531.52
หลักสูตร 2 ปี592847.462644.0758.4700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว592847.462644.0758.4700.00
หลักสูตร 4 ปี1389065.224331.1621.4532.17
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1077166.363128.9721.8732.80
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311961.291238.7100.0000.00
ศิลปศาสตร์20012663.005929.50147.0010.50
ภาคปกติ20012663.005929.50147.0010.50
หลักสูตร 4 ปี20012663.005929.50147.0010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864754.652933.72910.4711.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127970.542825.0054.4600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1006262.003333.0044.0011.00
ภาคปกติ1006262.003333.0044.0011.00
หลักสูตร 4 ปี1006262.003333.0044.0011.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1006262.003333.0044.0011.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร16512072.733923.6431.8231.82
ภาคปกติ16512072.733923.6431.8231.82
หลักสูตร 4 ปี16512072.733923.6431.8231.82
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร564071.431526.7900.0011.79
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร231565.22626.0914.3514.35
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร544074.071222.2223.7000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211780.95314.2900.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11872.73327.2700.0000.00
วิทยาศาสตร์18313573.774021.8652.7331.64
ภาคปกติ18313573.774021.8652.7331.64
หลักสูตร 4 ปี18313573.774021.8652.7331.64
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์705578.571014.2934.2922.86
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17847.06635.29211.7615.88
3. สาขาวิชาเคมี211676.19523.8100.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ6583.33116.6700.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์201680.00420.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.651132.3500.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์22100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10770.00330.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22215569.825424.3273.1562.70
ภาคปกติ22215569.825424.3273.1562.70
หลักสูตร 4 ปี22215569.825424.3273.1562.70
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1108173.642320.9143.6421.82
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1127466.073127.6832.6843.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17312672.833319.08126.9421.16
ภาคปกติ17312672.833319.08126.9421.16
หลักสูตร 4 ปี17312672.833319.08126.9421.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10770.00220.00110.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด7685.7100.0000.00114.29
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00531.25318.7500.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์221672.73627.2700.0000.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23323.0817.6900.00
8. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10770.00220.00110.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้715070.421419.7268.4511.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร856475.291922.3522.3500.00
ภาคปกติ856475.291922.3522.3500.00
หลักสูตร 2 ปี241875.00625.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10880.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.00225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี614675.411321.3123.2800.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช121191.6718.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5480.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171164.71529.4115.8800.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211571.43628.5700.0000.00