เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
อยู่ด้วยกันหย่าร้างบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732,20669.5276324.051615.07431.36
ภาคปกติ3,1222,17369.6075124.061575.03411.31
ภาคสมทบ513364.711223.5347.8423.92
ผลิตกรรมการเกษตร58443173.8011519.69284.79101.71
ภาคปกติ53339874.6710319.32244.5081.50
หลักสูตร 2 ปี1279776.382519.6943.1510.79
1. สาขาวิชาพืชไร่594779.661118.6411.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร685073.531420.5934.4111.47
หลักสูตร 4 ปี40630174.147819.21204.9371.72
1. สาขาวิชาพืชไร่635892.0611.5911.5934.76
2. สาขาวิชาพืชสวน18413673.913519.02115.9821.09
3. สาขาวิชาอารักขาพืช443068.181227.2724.5500.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12866.67325.0018.3300.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์201155.00735.00210.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร634673.021320.6323.1723.17
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร201260.00735.0015.0000.00
ภาคสมทบ513364.711223.5347.8423.92
หลักสูตร 2 ปี513364.711223.5347.8423.92
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)513364.711223.5347.8423.92
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16411771.342817.071810.9810.61
ภาคปกติ16411771.342817.071810.9810.61
หลักสูตร 2 ปี1027068.631716.671413.7310.98
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1027068.631716.671413.7310.98
หลักสูตร 4 ปี624775.811117.7446.4500.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน624775.811117.7446.4500.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี23917573.224518.83156.2841.67
ภาคปกติ23917573.224518.83156.2841.67
หลักสูตร 2 ปี936468.821920.4377.5333.23
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282382.14414.2913.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)452964.44920.00511.1124.44
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)201260.00630.0015.0015.00
หลักสูตร 4 ปี14611176.032617.8185.4810.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14611176.032617.8185.4810.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1097266.062724.7776.4232.75
ภาคปกติ1097266.062724.7776.4232.75
หลักสูตร 2 ปี201365.00525.00210.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์201365.00525.00210.0000.00
หลักสูตร 4 ปี221777.27522.7300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์221777.27522.7300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี674262.691725.3757.4634.48
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม322062.50618.75412.5026.25
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม352262.861131.4312.8612.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1077469.162927.1043.7400.00
ภาคปกติ1077469.162927.1043.7400.00
หลักสูตร 2 ปี312167.74619.35412.9000.00
1. สาขาวิชาการประมง312167.74619.35412.9000.00
หลักสูตร 4 ปี765369.742330.2600.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง493571.431428.5700.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271866.67933.3300.0000.00
บริหารธุรกิจ56738567.9014525.57315.4761.06
ภาคปกติ56738567.9014525.57315.4761.06
หลักสูตร 2 ปี865361.632427.9178.1422.33
1. สาขาวิชาการบัญชี503060.001326.00510.0024.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ362363.891130.5625.5600.00
หลักสูตร 4 ปี48133269.0212125.16244.9940.83
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1399669.063827.3432.1621.44
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)14410270.833222.2296.2510.69
3. สาขาวิชาการบัญชี1289574.222418.7586.2510.78
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482654.171939.5836.2500.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ221359.09836.3614.5500.00
เศรษฐศาสตร์1168472.412824.1443.4500.00
ภาคปกติ1168472.412824.1443.4500.00
หลักสูตร 4 ปี1067772.642523.5843.7700.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261869.23830.7700.0000.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม332472.73824.2413.0300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์473574.47919.1536.3800.00
หลักสูตร 5 ปี10770.00330.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10770.00330.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว19411559.286935.5773.6131.55
ภาคปกติ19411559.286935.5773.6131.55
หลักสูตร 2 ปี582746.552644.8358.6200.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว582746.552644.8358.6200.00
หลักสูตร 4 ปี1368864.714331.6221.4732.21
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1067066.043129.2521.8932.83
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301860.001240.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์20012663.005929.50147.0010.50
ภาคปกติ20012663.005929.50147.0010.50
หลักสูตร 4 ปี20012663.005929.50147.0010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864754.652933.72910.4711.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1127970.542825.0054.4600.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.002100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร975960.823334.0244.1211.03
ภาคปกติ975960.823334.0244.1211.03
หลักสูตร 4 ปี975960.823334.0244.1211.03
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล975960.823334.0244.1211.03
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15811371.523924.6831.9031.90
ภาคปกติ15811371.523924.6831.9031.90
หลักสูตร 4 ปี15811371.523924.6831.9031.90
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร553970.911527.2700.0011.82
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร221463.64627.2714.5514.55
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร523873.081223.0823.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211780.95314.2900.0014.76
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8562.50337.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์16211470.374024.6953.0931.85
ภาคปกติ16211470.374024.6953.0931.85
หลักสูตร 4 ปี16211470.374024.6953.0931.85
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์675277.611014.9334.4822.99
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15640.00640.00213.3316.67
3. สาขาวิชาเคมี151066.67533.3300.0000.00
4. สาขาวิชาสถิติ5480.00120.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์151173.33426.6700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ342367.651132.3500.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ33100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7457.14342.8600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์21815169.275424.7773.2162.75
ภาคปกติ21815169.275424.7773.2162.75
หลักสูตร 4 ปี21815169.275424.7773.2162.75
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1098073.392321.1043.6721.83
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1097165.143128.4432.7543.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17312672.833319.08126.9421.16
ภาคปกติ17312672.833319.08126.9421.16
หลักสูตร 4 ปี17312672.833319.08126.9421.16
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช99100.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10770.00220.00110.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด7685.7100.0000.00114.29
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16850.00531.25318.7500.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์221672.73627.2700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13969.23323.0817.6900.00
7. สาขาวิชาการบัญชี77100.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10770.00220.00110.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5480.00120.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้715070.421419.7268.4511.41
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้33100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร856475.291922.3522.3500.00
ภาคปกติ856475.291922.3522.3500.00
หลักสูตร 2 ปี241875.00625.0000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6466.67233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช10880.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ8675.00225.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี614675.411321.3123.2800.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6583.33116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช121191.6718.3300.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5480.0000.00120.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ171164.71529.4115.8800.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น211571.43628.5700.0000.00