เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
อยู่ด้วยกันหย่าร้างบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4313,14570.9896821.852435.48751.69
ภาคปกติ4,3613,08770.7996122.042405.50731.67
ภาคสมทบ705882.86710.0034.2922.86
ผลิตกรรมการเกษตร74157377.3311715.79385.13131.75
ภาคปกติ67151576.7511016.39355.22111.64
หลักสูตร 2 ปี1047774.041514.4298.6532.88
1. สาขาวิชาพืชไร่524178.8535.77611.5423.85
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร523669.231223.0835.7711.92
หลักสูตร 4 ปี56743877.259516.75264.5981.41
1. สาขาวิชาพืชไร่847184.521214.2911.1900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน22217177.033314.86156.7631.35
3. สาขาวิชาอารักขาพืช1218671.072520.6675.7932.48
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี292275.86620.6900.0013.45
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์433683.72511.6324.6500.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร433683.72613.9512.3300.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร251664.00832.0000.0014.00
ภาคสมทบ705882.86710.0034.2922.86
หลักสูตร 2 ปี705882.86710.0034.2922.86
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)705882.86710.0034.2922.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1017473.272322.7732.9710.99
ภาคปกติ1017473.272322.7732.9710.99
หลักสูตร 4 ปี1017473.272322.7732.9710.99
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1017473.272322.7732.9710.99
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20815072.123717.79178.1741.92
ภาคปกติ20815072.123717.79178.1741.92
หลักสูตร 2 ปี583967.24813.79915.5223.45
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)12650.00216.67325.0018.33
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312064.52516.13516.1313.23
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)151386.6716.6716.6700.00
หลักสูตร 4 ปี15011174.002919.3385.3321.33
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15011174.002919.3385.3321.33
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1067570.752422.6465.6610.94
ภาคปกติ1067570.752422.6465.6610.94
หลักสูตร 2 ปี312683.87412.9013.2300.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์312683.87412.9013.2300.00
หลักสูตร 4 ปี14964.29428.5700.0017.14
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14964.29428.5700.0017.14
หลักสูตร 5 ปี614065.571626.2358.2000.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม311961.29929.0339.6800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม302170.00723.3326.6700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ20914870.814822.9794.3141.91
ภาคปกติ20914870.814822.9794.3141.91
หลักสูตร 2 ปี332472.73824.2400.0013.03
1. สาขาวิชาการประมง332472.73824.2400.0013.03
หลักสูตร 4 ปี17612470.454022.7395.1131.70
1. สาขาวิชาการประมง1238669.922822.7675.6921.63
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง533871.701222.6423.7711.89
บริหารธุรกิจ92863368.2123124.89525.60121.29
ภาคปกติ92863368.2123124.89525.60121.29
หลักสูตร 2 ปี1016766.341918.811514.8500.00
1. สาขาวิชาการบัญชี594067.80813.561118.6400.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ422764.291126.1949.5200.00
หลักสูตร 4 ปี82756668.4421225.63374.47121.45
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20114471.644421.89115.4721.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18713069.524926.2042.1442.14
3. สาขาวิชาการบัญชี20113366.175527.3694.4841.99
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14710269.393725.1774.7610.68
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ915762.642729.6766.5911.10
เศรษฐศาสตร์33023872.126820.61216.3630.91
ภาคปกติ33023872.126820.61216.3630.91
หลักสูตร 4 ปี27720172.565419.49207.2220.72
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์956871.582324.2144.2100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม866474.421315.1289.3011.16
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์966971.881818.7588.3311.04
หลักสูตร 5 ปี533769.811426.4211.8911.89
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ533769.811426.4211.8911.89
พัฒนาการท่องเที่ยว21313161.506430.05136.1052.35
ภาคปกติ21313161.506430.05136.1052.35
หลักสูตร 2 ปี563766.071425.0035.3623.57
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว563766.071425.0035.3623.57
หลักสูตร 4 ปี1579459.875031.85106.3731.91
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1116760.363430.6398.1110.90
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว462758.701634.7812.1724.35
ศิลปศาสตร์1307860.003224.621713.0832.31
ภาคปกติ1307860.003224.621713.0832.31
หลักสูตร 4 ปี1307860.003224.621713.0832.31
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ824757.321923.171315.8533.66
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ483164.581327.0848.3300.00
สารสนเทศและการสื่อสาร785469.232025.6433.8511.28
ภาคปกติ785469.232025.6433.8511.28
หลักสูตร 4 ปี785469.232025.6433.8511.28
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล785469.232025.6433.8511.28
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28420672.545720.07155.2862.11
ภาคปกติ28420672.545720.07155.2862.11
หลักสูตร 4 ปี28420672.545720.07155.2862.11
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร685276.471217.6522.9422.94
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร584374.141017.2446.9011.72
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร714563.381825.3579.8611.41
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว443681.82613.6400.0024.55
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์433069.771125.5824.6500.00
วิทยาศาสตร์39727068.0110827.20153.7841.01
ภาคปกติ39727068.0110827.20153.7841.01
หลักสูตร 4 ปี39727068.0110827.20153.7841.01
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1006666.002929.0055.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ463065.221226.0936.5212.17
3. สาขาวิชาเคมี574070.181526.3211.7511.75
4. สาขาวิชาสถิติ191473.68421.0515.2600.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์412970.731229.2700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ543564.811833.3311.8500.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์423173.81716.6737.1412.38
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ201365.00630.0000.0015.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์181266.67527.7815.5600.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22715568.285624.67104.4162.64
ภาคปกติ22715568.285624.67104.4162.64
หลักสูตร 4 ปี22715568.285624.67104.4162.64
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1107971.822119.0965.4543.64
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1177664.963529.9143.4221.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ34625272.836719.36164.62113.18
ภาคปกติ34625272.836719.36164.62113.18
หลักสูตร 2 ปี442863.64511.36613.64511.36
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้191684.21315.7900.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)251248.0028.00624.00520.00
หลักสูตร 4 ปี30222474.176220.53103.3161.99
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช292068.97724.1400.0026.90
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171270.59423.5315.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร8787.50112.5000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว342470.59926.4700.0012.94
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์594372.881423.7311.6911.69
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์433683.7236.9836.9812.33
7. สาขาวิชาการบัญชี261765.38726.9213.8513.85
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน131184.62215.3800.0000.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้735473.971520.5545.4800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13310881.201612.0386.0210.75
ภาคปกติ13310881.201612.0386.0210.75
หลักสูตร 2 ปี262284.6227.6927.6900.00
1. สาขาวิชาการประมง161593.7516.2500.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4375.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6466.6700.00233.3300.00
หลักสูตร 4 ปี1078680.371413.0865.6110.93
1. สาขาวิชาการประมง241770.83520.8328.3300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช161487.50212.5000.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการ11981.82218.1800.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว161275.0016.25212.5016.25
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์403485.00410.0025.0000.00