เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ประจำปีการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
อยู่ด้วยกันหย่าร้างบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,4182,32868.1184824.812025.91401.17
ภาคปกติ3,3392,27368.0783525.011935.78381.14
ภาคสมทบ795569.621316.46911.3922.53
ผลิตกรรมการเกษตร50437674.608416.67356.9491.79
ภาคปกติ46234574.687816.88316.7181.73
หลักสูตร 2 ปี1329168.942115.911612.1243.03
1. สาขาวิชาพืชไร่533260.381324.53713.2111.89
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร795974.68810.13911.3933.80
หลักสูตร 4 ปี33025476.975717.27154.5541.21
1. สาขาวิชาพืชไร่513976.471019.6123.9200.00
2. สาขาวิชาพืชสวน14611780.142013.7064.1132.05
3. สาขาวิชาอารักขาพืช382257.891334.2125.2612.63
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี121191.6718.3300.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์7571.43228.5700.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร625080.65812.9046.4500.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร141071.43321.4317.1400.00
ภาคสมทบ423173.81614.2949.5212.38
หลักสูตร 2 ปี423173.81614.2949.5212.38
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)423173.81614.2949.5212.38
วิทยาลัยพลังงานทดแทน13810072.463122.4664.3510.72
ภาคปกติ13810072.463122.4664.3510.72
หลักสูตร 2 ปี906673.331820.0066.6700.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน906673.331820.0066.6700.00
หลักสูตร 4 ปี483470.831327.0800.0012.08
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน483470.831327.0800.0012.08
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี21214869.814822.64157.0810.47
ภาคปกติ21214869.814822.64157.0810.47
หลักสูตร 2 ปี734967.121824.6668.2200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)261765.38623.08311.5400.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)312167.74825.8126.4500.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)161168.75425.0016.2500.00
หลักสูตร 4 ปี1399971.223021.5896.4710.72
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์1399971.223021.5896.4710.72
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1369166.913626.4796.6200.00
ภาคปกติ1369166.913626.4796.6200.00
หลักสูตร 2 ปี211780.95314.2914.7600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์211780.95314.2914.7600.00
หลักสูตร 4 ปี191052.63631.58315.7900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191052.63631.58315.7900.00
หลักสูตร 5 ปี966466.672728.1355.2100.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม533362.261630.1947.5500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม433172.091125.5812.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ936165.592324.7366.4533.23
ภาคปกติ936165.592324.7366.4533.23
หลักสูตร 2 ปี221777.27313.6429.0900.00
1. สาขาวิชาการประมง221777.27313.6429.0900.00
หลักสูตร 4 ปี714461.972028.1745.6334.23
1. สาขาวิชาการประมง422354.761228.5749.5237.14
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง292172.41827.5900.0000.00
บริหารธุรกิจ57337465.2715727.40356.1171.22
ภาคปกติ57337465.2715727.40356.1171.22
หลักสูตร 2 ปี1036058.253332.0498.7410.97
1. สาขาวิชาการบัญชี975657.733131.9699.2811.03
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6466.67233.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี47031466.8112426.38265.5361.28
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)15110066.234227.8185.3010.66
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1277760.633628.35107.8743.15
3. สาขาวิชาการบัญชี1259777.602318.4054.0000.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)281864.29828.5713.5713.57
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ12758.33541.6700.0000.00
6. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่271555.561037.0427.4100.00
เศรษฐศาสตร์14310069.933725.8753.5010.70
ภาคปกติ14310069.933725.8753.5010.70
หลักสูตร 4 ปี1178572.652622.2254.2710.85
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์513874.511019.6123.9211.96
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม382873.68923.6812.6300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์281967.86725.0027.1400.00
หลักสูตร 5 ปี261557.691142.3100.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ261557.691142.3100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว21413764.026429.91104.6731.40
ภาคปกติ21413764.026429.91104.6731.40
หลักสูตร 2 ปี664669.701725.7634.5500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว664669.701725.7634.5500.00
หลักสูตร 4 ปี1489161.494731.7674.7332.03
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1096660.553532.1154.5932.75
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว392564.101230.7725.1300.00
ศิลปศาสตร์32420061.7310331.79216.4800.00
ภาคปกติ32420061.7310331.79216.4800.00
หลักสูตร 4 ปี32420061.7310331.79216.4800.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1438257.345236.3696.2900.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ17210963.375129.65126.9800.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ99100.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร17210862.795531.9863.4931.74
ภาคปกติ17210862.795531.9863.4931.74
หลักสูตร 2 ปี211047.621152.3800.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล211047.621152.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1519864.904429.1463.9731.99
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1519864.904429.1463.9731.99
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร15510970.323522.58106.4510.65
ภาคปกติ15510970.323522.58106.4510.65
หลักสูตร 4 ปี15510970.323522.58106.4510.65
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร463371.741021.7436.5200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร301860.00930.00310.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร634673.021320.6334.7611.59
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11872.73218.1819.0900.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5480.00120.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์20212561.885929.21136.4452.48
ภาคปกติ20212561.885929.21136.4452.48
หลักสูตร 4 ปี20212561.885929.21136.4452.48
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์885259.092932.9555.6822.27
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ231356.52626.0928.7028.70
3. สาขาวิชาเคมี261661.54830.7727.6900.00
4. สาขาวิชาสถิติ22100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์12758.33325.00216.6700.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ432967.441125.5824.6512.33
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์3266.67133.3300.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2150.00150.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์33100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์23115868.405825.11135.6320.87
ภาคปกติ23115868.405825.11135.6320.87
หลักสูตร 4 ปี23115868.405825.11135.6320.87
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1338966.923627.0775.2610.75
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์986970.412222.4566.1211.02
วิทยาลัยนานาชาติ13969.23430.7700.0000.00
ภาคปกติ13969.23430.7700.0000.00
หลักสูตร 4 ปี13969.23430.7700.0000.00
1. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program13969.23430.7700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ22016976.823817.27104.5531.36
ภาคปกติ20815976.443617.31104.8131.44
หลักสูตร 2 ปี100.0000.001100.0000.00
1. สาขาวิชาการจัดการชุมชน100.0000.001100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี20715976.813617.3994.3531.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช221986.3629.0914.5500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11100.0000.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร201470.00315.00315.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10880.00220.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์201365.00630.0015.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์242291.6728.3300.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี13861.54430.7700.0017.69
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์11100.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน211466.67628.5700.0014.76
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้685377.941116.1834.4111.47
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้7685.7100.00114.2900.00
ภาคสมทบ121083.33216.6700.0000.00
หลักสูตร 2 ปี121083.33216.6700.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช8675.00225.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์44100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร886371.591618.1889.0911.14
ภาคปกติ634977.781117.4634.7600.00
หลักสูตร 2 ปี12758.33325.00216.6700.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2150.0000.00150.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช4375.00125.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ6350.00233.33116.6700.00
หลักสูตร 4 ปี514282.35815.6911.9600.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง201785.00315.0000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช171270.59423.5315.8800.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ11100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ44100.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น9888.89111.1100.0000.00
ภาคสมทบ251456.00520.00520.0014.00
หลักสูตร 2 ปี251456.00520.00520.0014.00
1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น251456.00520.00520.0014.00