เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
อยู่ด้วยกันหย่าร้างบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรม
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2493,06372.0993121.912004.71551.29
ภาคปกติ4,2013,02872.0892522.021944.62541.29
ภาคสมทบ483572.92612.50612.5012.08
ผลิตกรรมการเกษตร72956777.7811515.78405.4970.96
ภาคปกติ68153278.1210916.01344.9960.88
หลักสูตร 2 ปี1359872.592921.4885.9300.00
1. สาขาวิชาพืชไร่654873.851421.5434.6200.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร705071.431521.4357.1400.00
หลักสูตร 4 ปี54643479.498014.65264.7661.10
1. สาขาวิชาพืชไร่866980.231011.6355.8122.33
2. สาขาวิชาพืชสวน22317779.373415.25114.9310.45
3. สาขาวิชาอารักขาพืช847083.331113.1022.3811.19
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี342676.47720.5912.9400.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์423480.95716.6712.3800.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร533973.581018.8735.6611.89
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร241979.1714.17312.5014.17
ภาคสมทบ483572.92612.50612.5012.08
หลักสูตร 2 ปี483572.92612.50612.5012.08
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)483572.92612.50612.5012.08
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14110977.302618.4442.8421.42
ภาคปกติ14110977.302618.4442.8421.42
หลักสูตร 2 ปี211990.4829.5200.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211990.4829.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1209075.002420.0043.3321.67
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1209075.002420.0043.3321.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25318874.315320.95103.9520.79
ภาคปกติ25318874.315320.95103.9520.79
หลักสูตร 2 ปี856272.941720.0055.8811.18
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)282278.57310.7127.1413.57
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)362672.22925.0012.7800.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)211466.67523.8129.5200.00
หลักสูตร 4 ปี16812675.003621.4352.9810.60
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16812675.003621.4352.9810.60
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม836578.311619.2822.4100.00
ภาคปกติ836578.311619.2822.4100.00
หลักสูตร 2 ปี1717100.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1717100.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี191368.42526.3215.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์191368.42526.3215.2600.00
หลักสูตร 5 ปี473574.471123.4012.1300.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม261869.23726.9213.8500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม211780.95419.0500.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18914174.603820.1173.7031.59
ภาคปกติ18914174.603820.1173.7031.59
หลักสูตร 2 ปี232086.9628.7014.3500.00
1. สาขาวิชาการประมง232086.9628.7014.3500.00
หลักสูตร 4 ปี16612172.893621.6963.6131.81
1. สาขาวิชาการประมง1007878.001717.0033.0022.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง664365.151928.7934.5511.52
บริหารธุรกิจ83759170.6119122.82465.5091.08
ภาคปกติ83759170.6119122.82465.5091.08
หลักสูตร 2 ปี936569.892122.5877.5300.00
1. สาขาวิชาการบัญชี644773.441320.3146.2500.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ291862.07827.59310.3400.00
หลักสูตร 4 ปี74452670.7017022.85395.2491.21
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)17811262.925631.4684.4921.12
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18414377.722815.22126.5210.54
3. สาขาวิชาการบัญชี16211570.993521.6074.3253.09
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17012271.763922.9484.7110.59
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ503468.001224.0048.0000.00
เศรษฐศาสตร์24918473.905020.08135.2220.80
ภาคปกติ24918473.905020.08135.2220.80
หลักสูตร 4 ปี22216473.874419.82125.4120.90
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์826073.171619.5167.3200.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม846273.811720.2444.7611.19
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์564275.001119.6423.5711.79
หลักสูตร 5 ปี272074.07622.2213.7000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ272074.07622.2213.7000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว25917467.186424.71197.3420.77
ภาคปกติ25917467.186424.71197.3420.77
หลักสูตร 2 ปี824959.762530.4978.5411.22
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว824959.762530.4978.5411.22
หลักสูตร 4 ปี17712570.623922.03126.7810.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1046764.422725.9698.6510.96
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว533871.701222.6435.6600.00
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์19112867.025930.8921.0521.05
ภาคปกติ19112867.025930.8921.0521.05
หลักสูตร 4 ปี19112867.025930.8921.0521.05
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1107669.093128.1821.8210.91
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ815264.202834.5700.0011.23
สารสนเทศและการสื่อสาร865968.602326.7433.4911.16
ภาคปกติ865968.602326.7433.4911.16
หลักสูตร 4 ปี865968.602326.7433.4911.16
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล865968.602326.7433.4911.16
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24517471.025120.82135.3172.86
ภาคปกติ24517471.025120.82135.3172.86
หลักสูตร 4 ปี24517471.025120.82135.3172.86
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร695275.361217.3945.8011.45
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร493163.271428.5724.0824.08
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร745371.621520.2745.4122.70
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว201575.00420.0015.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์332369.70618.1826.0626.06
วิทยาศาสตร์30219965.898628.48113.6461.99
ภาคปกติ30219965.898628.48113.6461.99
หลักสูตร 4 ปี30219965.898628.48113.6461.99
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1107366.362926.3665.4521.82
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ402870.001127.5000.0012.50
3. สาขาวิชาเคมี463371.741226.0900.0012.17
4. สาขาวิชาสถิติ12758.33433.3318.3300.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์251456.001040.0014.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ462963.041328.2636.5212.17
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9555.56444.4400.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7571.43114.2900.00114.29
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7571.43228.5700.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24816064.527329.44114.4441.61
ภาคปกติ24816064.527329.44114.4441.61
หลักสูตร 4 ปี24816064.527329.44114.4441.61
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1268063.493830.1664.7621.59
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1228065.573528.6954.1021.64
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ31623775.006119.30144.4341.27
ภาคปกติ31623775.006119.30144.4341.27
หลักสูตร 2 ปี13969.23215.38215.3800.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13969.23215.38215.3800.00
หลักสูตร 4 ปี30322875.255919.47123.9641.32
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช241666.67833.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร171270.59529.4100.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร9888.89111.1100.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์3266.67133.3300.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด191473.68421.0515.2600.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว171376.47423.5300.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์554072.731323.6423.6400.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์302066.67826.6713.3313.33
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน7342.86457.1400.0000.00
10. สาขาวิชาการบัญชี232086.9628.7014.3500.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8675.00112.5000.00112.50
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้917481.3288.7977.6922.20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1218771.902520.6654.1343.31
ภาคปกติ1218771.902520.6654.1343.31
หลักสูตร 2 ปี221568.18522.7329.0900.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง151173.33213.33213.3300.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ7457.14342.8600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี997272.732020.2033.0344.04
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง231669.57521.7414.3514.35
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช211780.95314.2900.0014.76
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ99100.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ14750.00535.7100.00214.29
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์322371.88721.8826.2500.00