เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 24 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,1732387.501,07833.9742213.3071222.442698.4838612.17662.0820.06
ภาคปกติ3,1222257.211,05933.9241613.3270322.522668.5238512.33662.1120.06
ภาคสมทบ511325.491937.25611.76917.6535.8811.9600.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร584508.5623540.247011.9911720.03498.39528.90111.8800.00
ภาคปกติ533376.9421640.536412.0110820.26468.63519.57112.0600.00
หลักสูตร 2 ปี1271511.815845.671511.812217.32118.6653.9410.7900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59813.562440.68711.861118.64610.1723.3911.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68710.293450.00811.761116.1857.3534.4100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี406225.4215838.924912.078621.18358.624611.33102.4600.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6300.003961.90812.70711.1169.5223.1711.5900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน184126.527339.672211.964524.46137.07158.1542.1700.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4436.821125.00715.91920.4549.09818.1824.5500.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1200.00975.00216.6718.3300.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20420.00525.00420.00420.0015.0015.0015.0000.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6334.761523.8146.351625.40812.701523.8123.1700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00630.00210.00420.00315.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ511325.491937.25611.76917.6535.8811.9600.0000.00
หลักสูตร 2 ปี511325.491937.25611.76917.6535.8811.9600.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)511325.491937.25611.76917.6535.8811.9600.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน164148.545634.152414.633118.90148.542112.8042.4400.00
ภาคปกติ164148.545634.152414.633118.90148.542112.8042.4400.00
หลักสูตร 2 ปี1021110.783534.311312.752120.591110.78109.8010.9800.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1021110.783534.311312.752120.591110.78109.8010.9800.00
หลักสูตร 4 ปี6234.842133.871117.741016.1334.841117.7434.8400.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6234.842133.871117.741016.1334.841117.7434.8400.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239229.218234.312912.135221.76218.792811.7241.6710.42
ภาคปกติ239229.218234.312912.135221.76218.792811.7241.6710.42
หลักสูตร 2 ปี931516.133537.631212.901212.9088.6099.6822.1500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.86932.14414.29310.7127.14517.8600.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.561635.56613.33511.11613.3336.6724.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.001050.00210.00420.0000.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14674.794732.191711.644027.40138.901913.0121.3710.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14674.794732.191711.644027.40138.901913.0121.3710.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10932.753834.8654.592926.611110.092018.3532.7500.00
ภาคปกติ10932.753834.8654.592926.611110.092018.3532.7500.00
หลักสูตร 2 ปี2000.001365.0015.00210.0015.00315.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.001365.0015.00210.0015.00315.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2200.00731.8214.55418.18313.64731.8200.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2200.00731.8214.55418.18313.64731.8200.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481826.8734.482334.33710.451014.9334.4800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.131031.2513.131031.25412.50412.5026.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.71822.8625.711337.1438.57617.1412.8600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ10743.744037.381917.761514.021211.211413.0832.8000.00
ภาคปกติ10743.744037.381917.761514.021211.211413.0832.8000.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231341.94619.35825.8126.4513.2300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231341.94619.35825.8126.4513.2300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี7633.952735.531317.1179.211013.161317.1133.9500.00
1. สาขาวิชาการประมง4936.121938.781020.41510.20510.20612.2412.0400.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00829.63311.1127.41518.52725.9327.4100.00
บริหารธุรกิจ567417.2320335.807513.2313824.34356.177112.5240.7100.00
ภาคปกติ567417.2320335.807513.2313824.34356.177112.5240.7100.00
หลักสูตร 2 ปี861112.793844.19910.471820.9344.6566.9800.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50918.002550.00510.00510.0036.0036.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3625.561336.11411.111336.1112.7838.3300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี481306.2416534.306613.7212024.95316.446513.5140.8300.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)13942.884633.092115.114028.78117.911712.2300.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)144128.334732.642013.893121.53106.942215.2821.3900.00
3. สาขาวิชาการบัญชี128129.384736.721511.722821.8875.471713.2821.5600.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)4824.171735.42510.421531.2536.25612.5000.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2200.00836.36522.73627.2700.00313.6400.0000.00
เศรษฐศาสตร์11665.173227.592017.243126.7297.761311.2154.3100.00
ภาคปกติ11665.173227.592017.243126.7297.761311.2154.3100.00
หลักสูตร 4 ปี10665.663129.251615.093028.3098.4998.4954.7200.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์2627.691038.46415.38519.2300.00415.3813.8500.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม3326.06721.21618.181030.30412.1213.0339.0900.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์4724.261429.79612.771531.91510.6448.5112.1300.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00440.00110.0000.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00440.00110.0000.00440.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1943417.535930.412613.403819.59199.79168.2521.0300.00
ภาคปกติ1943417.535930.412613.403819.59199.79168.2521.0300.00
หลักสูตร 2 ปี581627.592034.48813.7958.62712.0723.4500.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว581627.592034.48813.7958.62712.0723.4500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1361813.243928.681813.243324.26128.821410.2921.4700.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1061514.153230.191514.152523.5898.4998.4910.9400.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว30310.00723.33310.00826.67310.00516.6713.3300.00
ศิลปศาสตร์200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
ภาคปกติ200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
หลักสูตร 4 ปี200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.492023.261213.951922.0989.302023.2633.4911.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11298.042522.321614.292724.11108.932118.7543.5700.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร9722.063030.9388.252828.8777.221919.5933.0900.00
ภาคปกติ9722.063030.9388.252828.8777.221919.5933.0900.00
หลักสูตร 4 ปี9722.063030.9388.252828.8777.221919.5933.0900.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล9722.063030.9388.252828.8777.221919.5933.0900.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร158138.235232.912918.352817.72138.232012.6631.9000.00
ภาคปกติ158138.235232.912918.352817.72138.232012.6631.9000.00
หลักสูตร 4 ปี158138.235232.912918.352817.72138.232012.6631.9000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5535.452138.181221.821425.4511.8235.4511.8200.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.09731.82313.64418.18313.64313.6400.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร52611.541630.771019.2359.6247.691019.2311.9200.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52628.57314.2929.52314.29419.0514.7600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์800.00225.00112.50337.50225.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์162106.174628.40169.884527.781911.732213.5842.4700.00
ภาคปกติ162106.174628.40169.884527.781911.732213.5842.4700.00
หลักสูตร 4 ปี162106.174628.40169.884527.781911.732213.5842.4700.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์6734.481623.88811.941522.39913.431522.3911.4900.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1516.67960.0000.00426.6716.6700.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี1516.67426.67213.33533.3300.0016.67213.3300.00
4. สาขาวิชาสถิติ5240.00240.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15213.33533.33213.33320.00213.3316.6700.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.94823.53411.761338.24514.7138.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.0000.00342.86114.29228.57114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์218156.886328.903817.435324.31177.802310.5594.1300.00
ภาคปกติ218156.886328.903817.435324.31177.802310.5594.1300.00
หลักสูตร 4 ปี218156.886328.903817.435324.31177.802310.5594.1300.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์10998.263431.191917.433229.3665.5065.5032.7500.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์10965.502926.611917.432119.271110.091715.6065.5000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
ภาคปกติ17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
หลักสูตร 4 ปี17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00444.4400.00333.33111.11111.1100.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00220.00220.00220.00110.00220.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการตลาด700.00228.57114.29114.29114.29114.29114.2900.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.50425.00318.75637.5016.2500.0000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55627.27313.64627.27418.1814.5514.5500.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00646.1517.69430.7717.6917.6900.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี700.00457.1400.00342.8600.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.00220.00110.00220.0000.00220.00220.0000.00
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00360.0000.0000.00120.0000.0000.00
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233752.11912.681521.1322.8257.0400.0000.00
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.712832.941214.121922.351214.121011.7600.0000.00
ภาคปกติ8544.712832.941214.121922.351214.121011.7600.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171041.67416.67312.50312.50312.5000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.67116.67116.67116.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00550.00220.00220.0000.00110.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00112.5000.00225.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.921829.51813.111626.23914.75711.4800.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.6700.00116.67233.33233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00325.00216.67216.67325.00216.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00240.00120.00240.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.88635.29211.76317.65317.65211.7600.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.52628.57314.29838.1014.7614.7600.0000.00