เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 24 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาบิดา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29736311.011,07732.6742212.8071221.602698.1638611.71662.0020.06
ภาคปกติ3,24234610.671,05832.6341612.8370321.682668.2038511.88662.0420.06
ภาคสมทบ551730.911934.55610.91916.3635.4511.8200.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร5986510.8723439.137011.7111719.57498.19528.70111.8400.00
ภาคปกติ543488.8421539.596411.7910819.89468.47519.39112.0300.00
หลักสูตร 2 ปี1271511.815845.671511.812217.32118.6653.9410.7900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่59813.562440.68711.861118.64610.1723.3911.6900.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร68710.293450.00811.761116.1857.3534.4100.0000.00
หลักสูตร 4 ปี416337.9315737.744911.788620.67358.414611.06102.4000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่6300.003961.90812.70711.1169.5223.1711.5900.00
2. สาขาวิชาพืชสวน189189.527238.102211.644523.81136.88157.9442.1200.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช4548.891124.44715.56920.0048.89817.7824.4400.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี1317.69969.23215.3817.6900.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์21523.81523.81419.05419.0514.7614.7614.7600.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6557.691523.0846.151624.62812.311523.0823.0800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2000.00630.00210.00420.00315.00525.0000.0000.00
ภาคสมทบ551730.911934.55610.91916.3635.4511.8200.0000.00
หลักสูตร 2 ปี551730.911934.55610.91916.3635.4511.8200.0000.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)551730.911934.55610.91916.3635.4511.8200.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1712112.285632.752414.043118.13148.192112.2842.3400.00
ภาคปกติ1712112.285632.752414.043118.13148.192112.2842.3400.00
หลักสูตร 2 ปี1071614.953532.711312.152119.631110.28109.3510.9300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน1071614.953532.711312.152119.631110.28109.3510.9300.00
หลักสูตร 4 ปี6457.812132.811117.191015.6334.691117.1934.6900.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน6457.812132.811117.191015.6334.691117.1934.6900.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240239.588234.172912.085221.67218.752811.6741.6710.42
ภาคปกติ240239.588234.172912.085221.67218.752811.6741.6710.42
หลักสูตร 2 ปี931516.133537.631212.901212.9088.6099.6822.1500.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28517.86932.14414.29310.7127.14517.8600.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)45715.561635.56613.33511.11613.3336.6724.4400.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)20315.001050.00210.00420.0000.0015.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี14785.444731.971711.564027.21138.841912.9321.3610.68
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์14785.444731.971711.564027.21138.841912.9321.3610.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11043.643834.5554.552926.361110.002018.1832.7300.00
ภาคปกติ11043.643834.5554.552926.361110.002018.1832.7300.00
หลักสูตร 2 ปี2000.001365.0015.00210.0015.00315.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.001365.0015.00210.0015.00315.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี2314.35730.4314.35417.39313.04730.4300.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2314.35730.4314.35417.39313.04730.4300.0000.00
หลักสูตร 5 ปี6734.481826.8734.482334.33710.451014.9334.4800.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3213.131031.2513.131031.25412.50412.5026.2500.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3525.71822.8625.711337.1438.57617.1412.8600.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ11187.214036.041917.121513.511210.811412.6132.7000.00
ภาคปกติ11187.214036.041917.121513.511210.811412.6132.7000.00
หลักสูตร 2 ปี3113.231341.94619.35825.8126.4513.2300.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง3113.231341.94619.35825.8126.4513.2300.0000.00
หลักสูตร 4 ปี8078.752733.751316.2578.751012.501316.2533.7500.00
1. สาขาวิชาการประมง5159.801937.251019.6159.8059.80611.7611.9600.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2926.90827.59310.3426.90517.24724.1426.9000.00
บริหารธุรกิจ6138714.1920333.127512.2313822.51355.717111.5840.6500.00
ภาคปกติ6138714.1920333.127512.2313822.51355.717111.5840.6500.00
หลักสูตร 2 ปี891415.733842.70910.111820.2244.4966.7400.0000.00
1. สาขาวิชาการบัญชี50918.002550.00510.00510.0036.0036.0000.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ39512.821333.33410.261333.3312.5637.6900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี5247313.9316531.496612.6012022.90315.926512.4040.7600.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)14385.594632.172114.694027.97117.691711.8900.0000.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1633119.024728.832012.273119.02106.132213.5021.2300.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1392316.554733.811510.792820.1475.041712.2321.4400.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)55916.361730.9159.091527.2735.45610.9100.0000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2428.33833.33520.83625.0000.00312.5000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1291914.733224.812015.503124.0396.981310.0853.8800.00
ภาคปกติ1291914.733224.812015.503124.0396.981310.0853.8800.00
หลักสูตร 4 ปี1191915.973126.051613.453025.2197.5697.5654.2000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์33927.271030.30412.12515.1500.00412.1213.0300.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36513.89719.44616.671027.78411.1112.7838.3300.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์50510.001428.00612.001530.00510.0048.0012.0000.00
หลักสูตร 5 ปี1000.00110.00440.00110.0000.00440.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1000.00110.00440.00110.0000.00440.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1973718.785929.952613.203819.29199.64168.1221.0200.00
ภาคปกติ1973718.785929.952613.203819.29199.64168.1221.0200.00
หลักสูตร 2 ปี591728.812033.90813.5658.47711.8623.3900.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว591728.812033.90813.5658.47711.8623.3900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1382014.493928.261813.043323.91128.701410.1421.4500.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1071614.953229.911514.022523.3698.4198.4110.9300.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว31412.90722.5839.68825.8139.68516.1313.2300.00
ศิลปศาสตร์200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
ภาคปกติ200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
หลักสูตร 4 ปี200126.004522.502814.004623.00199.504221.0073.5010.50
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8633.492023.261213.951922.0989.302023.2633.4911.16
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11298.042522.321614.292724.11108.932118.7543.5700.00
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร10055.003030.0088.002828.0077.001919.0033.0000.00
ภาคปกติ10055.003030.0088.002828.0077.001919.0033.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10055.003030.0088.002828.0077.001919.0033.0000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล10055.003030.0088.002828.0077.001919.0033.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1652012.125231.522917.582816.97137.882012.1231.8200.00
ภาคปกติ1652012.125231.522917.582816.97137.882012.1231.8200.00
หลักสูตร 4 ปี1652012.125231.522917.582816.97137.882012.1231.8200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร5647.142137.501221.431425.0011.7935.3611.7900.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร23313.04730.43313.04417.39313.04313.0400.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54814.811629.631018.5259.2647.411018.5211.8500.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2129.52628.57314.2929.52314.29419.0514.7600.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11327.27218.1819.09327.27218.1800.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์1833116.944625.14168.744524.591910.382212.0242.1900.00
ภาคปกติ1833116.944625.14168.744524.591910.382212.0242.1900.00
หลักสูตร 4 ปี1833116.944625.14168.744524.591910.382212.0242.1900.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์7068.571622.86811.431521.43912.861521.4311.4300.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17317.65952.9400.00423.5315.8800.0000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี21733.33419.0529.52523.8100.0014.7629.5200.00
4. สาขาวิชาสถิติ6350.00233.3300.00116.6700.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20735.00525.00210.00315.00210.0015.0000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3412.94823.53411.761338.24514.7138.8200.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10330.0000.0000.00330.00110.00220.00110.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์222198.566328.383817.125323.87177.662310.3694.0500.00
ภาคปกติ222198.566328.383817.125323.87177.662310.3694.0500.00
หลักสูตร 4 ปี222198.566328.383817.125323.87177.662310.3694.0500.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์110109.093430.911917.273229.0965.4565.4532.7300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11298.042925.891916.962118.75119.821715.1865.3600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
ภาคปกติ17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
หลักสูตร 4 ปี17384.626939.882313.294224.28126.94158.6742.3100.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช900.00444.4400.00333.33111.11111.1100.0000.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10110.00220.00220.00220.00110.00220.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการตลาด700.00228.57114.29114.29114.29114.29114.2900.00
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16212.50425.00318.75637.5016.2500.0000.0000.00
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์2214.55627.27313.64627.27418.1814.5514.5500.00
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์1300.00646.1517.69430.7717.6917.6900.0000.00
8. สาขาวิชาการบัญชี700.00457.1400.00342.8600.0000.0000.0000.00
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10110.00220.00110.00220.0000.00220.00220.0000.00
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน500.00120.00360.0000.0000.00120.0000.0000.00
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7134.233752.11912.681521.1322.8257.0400.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร8544.712832.941214.121922.351214.121011.7600.0000.00
ภาคปกติ8544.712832.941214.121922.351214.121011.7600.0000.00
หลักสูตร 2 ปี2414.171041.67416.67312.50312.50312.5000.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67116.67116.67116.67116.67116.6700.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00550.00220.00220.0000.00110.0000.0000.00
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00450.00112.5000.00225.00112.5000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี6134.921829.51813.111626.23914.75711.4800.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.00116.6700.00116.67233.33233.3300.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1200.00325.00216.67216.67325.00216.6700.0000.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00240.00120.00240.0000.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1715.88635.29211.76317.65317.65211.7600.0000.00
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น2129.52628.57314.29838.1014.7614.7600.0000.00