เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 24 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาบิดา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,24950711.931,38132.5053812.6688920.923307.7748511.411102.5990.21
ภาคปกติ4,20150111.931,35732.3053312.6988421.043287.8148011.431092.5990.21
ภาคสมทบ48612.502450.00510.42510.4224.17510.4212.0800.00
ผลิตกรรมการเกษตร7299312.7629840.888111.1113618.66415.62628.50162.1920.27
ภาคปกติ6818712.7827440.237611.1613119.24395.73578.37152.2020.29
หลักสูตร 2 ปี1352115.566044.441511.112216.3064.4442.9675.1900.00
1. สาขาวิชาพืชไร่65812.313249.2357.691116.9211.5446.1546.1500.00
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร701318.572840.001014.291115.7157.1400.0034.2900.00
หลักสูตร 4 ปี5466612.0921439.196111.1710919.96336.04539.7181.4720.37
1. สาขาวิชาพืชไร่8678.143945.351112.791719.7744.6578.1411.1600.00
2. สาขาวิชาพืชสวน2233314.808538.122511.214118.39167.17208.9720.9010.45
3. สาขาวิชาอารักขาพืช841011.903541.6789.522023.8144.7655.9522.3800.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี34411.761441.1812.94926.4738.8238.8200.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42511.902047.6224.76819.0524.7649.5212.3800.00
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5347.551222.641222.641120.7523.771018.8723.7700.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24312.50937.5028.33312.5028.33416.6700.0014.17
ภาคสมทบ48612.502450.00510.42510.4224.17510.4212.0800.00
หลักสูตร 2 ปี48612.502450.00510.42510.4224.17510.4212.0800.00
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)48612.502450.00510.42510.4224.17510.4212.0800.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1412920.573726.241812.772417.021712.06107.0932.1332.13
ภาคปกติ1412920.573726.241812.772417.021712.06107.0932.1332.13
หลักสูตร 2 ปี211466.6729.5229.5214.7629.5200.0000.0000.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน211466.6729.5229.5214.7629.5200.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1201512.503529.171613.332319.171512.50108.3332.5032.50
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน1201512.503529.171613.332319.171512.50108.3332.5032.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี253197.5110641.902911.464618.18218.30239.0993.5600.00
ภาคปกติ253197.5110641.902911.464618.18218.30239.0993.5600.00
หลักสูตร 2 ปี8555.884047.061011.761112.94910.5978.2433.5300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)28310.711553.57310.7113.57517.8600.0013.5700.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3625.561541.6725.56616.67411.11513.8925.5600.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.001047.62523.81419.0500.0029.5200.0000.00
หลักสูตร 4 ปี168148.336639.291911.313520.83127.14169.5263.5700.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์168148.336639.291911.313520.83127.14169.5263.5700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8389.642125.301012.051720.48910.841113.2578.4300.00
ภาคปกติ8389.642125.301012.051720.48910.841113.2578.4300.00
หลักสูตร 2 ปี17317.65635.29317.65211.7615.88211.7600.0000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์17317.65635.29317.65211.7615.88211.7600.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1915.26315.79210.53631.5815.26526.3215.2600.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1915.26315.79210.53631.5815.26526.3215.2600.00
หลักสูตร 5 ปี4748.511225.53510.64919.15714.8948.51612.7700.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม26311.54519.23311.54415.38415.38311.54415.3800.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2114.76733.3329.52523.81314.2914.7629.5200.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ189115.825126.982613.764624.342211.642613.7663.1710.53
ภาคปกติ189115.825126.982613.764624.342211.642613.7663.1710.53
หลักสูตร 2 ปี2300.00521.7428.70521.74521.74626.0900.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง2300.00521.7428.70521.74521.74626.0900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี166116.634627.712414.464124.701710.242012.0563.6110.60
1. สาขาวิชาการประมง10077.002828.001616.002222.0077.001515.0055.0000.00
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6646.061827.27812.121928.791015.1557.5811.5211.52
บริหารธุรกิจ83712314.7027032.269210.9918622.22566.699411.23161.9100.00
ภาคปกติ83712314.7027032.269210.9918622.22566.699411.23161.9100.00
หลักสูตร 2 ปี931313.982830.111313.982021.511111.8377.5311.0800.00
1. สาขาวิชาการบัญชี64914.062335.9469.381625.0069.3834.6911.5600.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ29413.79517.24724.14413.79517.24413.7900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี74411014.7824232.537910.6216622.31456.058711.69152.0200.00
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178179.555329.782413.485631.4663.371810.1142.2500.00
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1843217.394524.462010.874423.91115.982815.2242.1700.00
3. สาขาวิชาการบัญชี1622112.966741.361710.493018.5295.56159.2631.8500.00
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)1703319.415934.71169.412615.29148.241911.1831.7600.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50714.001836.0024.001020.00510.00714.0012.0000.00
เศรษฐศาสตร์2493815.267028.113313.254518.07218.433413.6562.4120.80
ภาคปกติ2493815.267028.113313.254518.07218.433413.6562.4120.80
หลักสูตร 4 ปี2223415.326730.183214.413515.77209.012712.1652.2520.90
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์821923.171923.1778.541619.51910.981012.2022.4400.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม841011.902732.141416.671011.9078.331315.4833.5700.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5658.932137.501119.64916.0747.1447.1400.0023.57
หลักสูตร 5 ปี27414.81311.1113.701037.0413.70725.9313.7000.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ27414.81311.1113.701037.0413.70725.9313.7000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2595420.857528.963011.584517.37207.723011.5841.5410.39
ภาคปกติ2595420.857528.963011.584517.37207.723011.5841.5410.39
หลักสูตร 2 ปี82910.983137.801214.631315.8544.881315.8500.0000.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว82910.983137.801214.631315.8544.881315.8500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี1774525.424424.861810.173218.08169.04179.6042.2610.56
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1041716.352927.881312.502423.0898.651110.5810.9600.00
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว53815.091528.3059.43815.09713.21611.3235.6611.89
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2020100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์191136.814523.563216.754523.56199.953216.7552.6200.00
ภาคปกติ191136.814523.563216.754523.56199.953216.7552.6200.00
หลักสูตร 4 ปี191136.814523.563216.754523.56199.953216.7552.6200.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ11087.272320.911614.553027.271311.821614.5543.6400.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8156.172227.161619.751518.5267.411619.7511.2300.00
สารสนเทศและการสื่อสาร8689.301618.601112.791719.771213.951416.2889.3000.00
ภาคปกติ8689.301618.601112.791719.771213.951416.2889.3000.00
หลักสูตร 4 ปี8689.301618.601112.791719.771213.951416.2889.3000.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8689.301618.601112.791719.771213.951416.2889.3000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร245187.358635.103514.295120.82187.353313.4741.6300.00
ภาคปกติ245187.358635.103514.295120.82187.353313.4741.6300.00
หลักสูตร 4 ปี245187.358635.103514.295120.82187.353313.4741.6300.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร69811.592333.331014.491318.8445.80913.0422.9000.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4924.081632.65612.241224.4948.16918.3700.0000.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7445.412736.491013.511824.3279.4668.1122.7000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว20315.00630.0015.00315.00210.00525.0000.0000.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3313.031442.42824.24515.1513.03412.1200.0000.00
วิทยาศาสตร์3023611.928227.153812.587524.83227.284213.9172.3200.00
ภาคปกติ3023611.928227.153812.587524.83227.284213.9172.3200.00
หลักสูตร 4 ปี3023611.928227.153812.587524.83227.284213.9172.3200.00
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์110109.093430.911110.002623.6498.181614.5543.6400.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ40512.501742.50512.50717.5012.50512.5000.0000.00
3. สาขาวิชาเคมี46613.041021.74817.391430.4336.5248.7012.1700.00
4. สาขาวิชาสถิติ12433.33433.33325.0000.0000.0018.3300.0000.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2528.00624.00416.00624.0028.00416.0014.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ46715.22817.39510.871328.2648.70919.5700.0000.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์900.00222.22111.11333.33222.22111.1100.0000.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7228.57114.2900.00228.57114.29114.2900.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.0000.00114.29457.1400.00114.29114.2900.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์248218.478032.263313.315421.77228.873112.5072.8200.00
ภาคปกติ248218.478032.263313.315421.77228.873112.5072.8200.00
หลักสูตร 4 ปี248218.478032.263313.315421.77228.873112.5072.8200.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์126107.944334.131713.493023.8186.351411.1143.1700.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์122119.023730.331613.112419.671411.481713.9332.4600.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316299.1810633.544714.877523.73206.33299.18103.1600.00
ภาคปกติ316299.1810633.544714.877523.73206.33299.18103.1600.00
หลักสูตร 2 ปี13215.38538.46323.08323.0800.0000.0000.0000.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้13215.38538.46323.08323.0800.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี303278.9110133.334414.527223.76206.60299.57103.3000.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.33625.0028.331041.6714.17312.5000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00847.06211.76423.5315.8800.00211.7600.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00222.22111.11444.44222.2200.0000.0000.00
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00266.6700.00133.3300.0000.0000.0000.00
5. สาขาวิชาการตลาด19315.79631.58526.32210.5315.26210.5300.0000.00
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว17529.41317.65317.65423.5315.8815.8800.0000.00
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์55712.731221.82814.551221.8259.09916.3623.6400.00
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3013.331653.33310.00413.33310.00310.0000.0000.00
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00228.57228.57114.2900.00114.29114.2900.00
10. สาขาวิชาการบัญชี23313.04730.43626.09313.0400.00417.3900.0000.00
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน800.00337.50112.50225.0000.00112.50112.5000.00
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9166.593437.361112.092527.4766.5955.4944.4000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12175.793831.402319.012722.31108.261411.5721.6500.00
ภาคปกติ12175.793831.402319.012722.31108.261411.5721.6500.00
หลักสูตร 2 ปี2200.001150.00418.18313.64313.6414.5500.0000.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.00640.00320.00320.00320.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00571.43114.2900.0000.00114.2900.0000.00
หลักสูตร 4 ปี9977.072727.271919.192424.2477.071313.1322.0200.00
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง2314.35521.74417.39417.39417.39417.3914.3500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2114.76523.81314.29838.1000.00314.2914.7600.00
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9222.22222.22111.11444.4400.0000.0000.0000.00
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1400.00321.43535.71214.2917.14321.4300.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์3239.381237.50618.75618.7526.2539.3800.0000.00