เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 24 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาบิดา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมตอนปลาย
ปวช.หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%จำนวน%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4312114.761,60136.1356612.771,00822.753588.0856012.641172.64100.23
ภาคปกติ4,3612014.611,57836.1855412.7099422.793548.1255512.731152.64100.23
ภาคสมทบ701014.292332.861217.141420.0045.7157.1422.8600.00
ผลิตกรรมการเกษตร741516.8831041.8410213.7716322.00405.40628.37121.6210.13
ภาคปกติ671416.1128742.779013.4114922.21365.37578.49101.4910.15
หลักสูตร 2 ปี1041413.464341.351211.542120.1921.921211.5400.0000.00
1. สาขาวิชาพืชไร่521019.232140.38611.541019.2311.9247.6900.0000.00
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5247.692242.31611.541121.1511.92815.3800.0000.00
หลักสูตร 4 ปี567274.7624443.037813.7612822.57346.00457.94101.7610.18
1. สาขาวิชาพืชไร่8411.194250.001214.291315.4867.14910.7100.0011.19
2. สาขาวิชาพืชสวน222146.319542.793314.865022.52114.95167.2131.3500.00
3. สาขาวิชาอารักขาพืช12164.965343.801814.883226.4564.9654.1310.8300.00
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29310.341137.9326.90724.14413.7926.9000.0000.00
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4324.651944.1949.301227.9136.9824.6512.3300.00
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4300.001534.88613.951125.5824.65613.9536.9800.00
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร2514.00936.00312.00312.0028.00520.0028.0000.00
ภาคสมทบ701014.292332.861217.141420.0045.7157.1422.8600.00
หลักสูตร 2 ปี701014.292332.861217.141420.0045.7157.1422.8600.00
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)701014.292332.861217.141420.0045.7157.1422.8600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10165.943433.66109.902625.741312.87109.9021.9800.00
ภาคปกติ10165.943433.66109.902625.741312.87109.9021.9800.00
หลักสูตร 4 ปี10165.943433.66109.902625.741312.87109.9021.9800.00
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10165.943433.66109.902625.741312.87109.9021.9800.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20894.338239.422612.504923.5683.853114.9031.4400.00
ภาคปกติ20894.338239.422612.504923.5683.853114.9031.4400.00
หลักสูตร 2 ปี5835.172339.6658.621322.4111.721220.6911.7200.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.00650.0018.33541.6700.0000.0000.0000.00
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3126.451238.7139.6839.6813.23929.0313.2300.00
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1516.67533.3316.67533.3300.00320.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี15064.005939.332114.003624.0074.671912.6721.3300.00
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15064.005939.332114.003624.0074.671912.6721.3300.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10654.723432.081110.382422.6487.551514.1576.6021.89
ภาคปกติ10654.723432.081110.382422.6487.551514.1576.6021.89
หลักสูตร 2 ปี3126.451548.3939.68619.3513.2313.2313.2326.45
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3126.451548.3939.68619.3513.2313.2313.2326.45
หลักสูตร 4 ปี1417.14535.7117.14214.2917.14214.29214.2900.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1417.14535.7117.14214.2917.14214.29214.2900.00
หลักสูตร 5 ปี6123.281422.95711.481626.2369.841219.6746.5600.00
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3113.23722.58412.90929.0339.6839.68412.9000.00
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3013.33723.33310.00723.33310.00930.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ209115.266028.713014.355224.88209.572913.8852.3920.96
ภาคปกติ209115.266028.713014.355224.88209.572913.8852.3920.96
หลักสูตร 2 ปี33515.151133.3326.06824.2426.06515.1500.0000.00
1. สาขาวิชาการประมง33515.151133.3326.06824.2426.06515.1500.0000.00
หลักสูตร 4 ปี17663.414927.842815.914425.001810.232413.6452.8421.14
1. สาขาวิชาการประมง12332.443629.272117.073024.39129.761814.6321.6310.81
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง5335.661324.53713.211426.42611.32611.3235.6611.89
บริหารธุรกิจ928394.2032735.2411612.5021623.28889.4811612.50242.5920.22
ภาคปกติ928394.2032735.2411612.5021623.28889.4811612.50242.5920.22
หลักสูตร 2 ปี1011110.894847.5287.922019.8076.9365.9410.9900.00
1. สาขาวิชาการบัญชี59711.863152.54711.86711.8635.0846.7800.0000.00
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4249.521740.4812.381330.9549.5224.7612.3800.00
หลักสูตร 4 ปี827283.3927933.7410813.0619623.70819.7911013.30232.7820.24
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)20162.995929.352110.455225.872411.943115.4273.4810.50
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)18794.815730.482814.974825.67189.632312.3042.1400.00
3. สาขาวิชาการบัญชี20183.988642.792713.434019.90146.972411.9410.5010.50
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)14710.685839.461812.243221.771510.201812.2453.4000.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9144.401920.881415.382426.371010.991415.3866.5900.00
เศรษฐศาสตร์330123.6412337.274513.645917.88319.394814.55123.6400.00
ภาคปกติ330123.6412337.274513.645917.88319.394814.55123.6400.00
หลักสูตร 4 ปี277103.6110939.353512.645319.13269.393613.0082.8900.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9511.053738.951414.742021.0599.471212.6322.1100.00
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8666.983338.371011.631517.4466.981213.9544.6500.00
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9633.133940.631111.461818.751111.461212.5022.0800.00
หลักสูตร 5 ปี5323.771426.421018.87611.3259.431222.6447.5500.00
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ5323.771426.421018.87611.3259.431222.6447.5500.00
พัฒนาการท่องเที่ยว213125.637133.332712.685927.70167.51219.8662.8210.47
ภาคปกติ213125.637133.332712.685927.70167.51219.8662.8210.47
หลักสูตร 2 ปี56610.712442.86814.291017.8635.3647.1411.7900.00
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว56610.712442.86814.291017.8635.3647.1411.7900.00
หลักสูตร 4 ปี15763.824729.941912.104931.21138.281710.8353.1810.64
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว11165.413632.431614.413329.7387.2198.1121.8010.90
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว4600.001123.9136.521634.78510.87817.3936.5200.00
ศิลปศาสตร์13096.923023.081310.003829.231914.622015.3810.7700.00
ภาคปกติ13096.923023.081310.003829.231914.622015.3810.7700.00
หลักสูตร 4 ปี13096.923023.081310.003829.231914.622015.3810.7700.00
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ8267.321923.17910.982226.831417.071113.4111.2200.00
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4836.251122.9248.331633.33510.42918.7500.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7822.561620.51810.261417.951215.382025.6467.6900.00
ภาคปกติ7822.561620.51810.261417.951215.382025.6467.6900.00
หลักสูตร 4 ปี7822.561620.51810.261417.951215.382025.6467.6900.00
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล7822.561620.51810.261417.951215.382025.6467.6900.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284113.8710536.973311.626422.54217.394014.08103.5200.00
ภาคปกติ284113.8710536.973311.626422.54217.394014.08103.5200.00
หลักสูตร 4 ปี284113.8710536.973311.626422.54217.394014.08103.5200.00
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6822.942638.24811.761319.1257.35913.2457.3500.00
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5846.902339.66712.071424.1435.17610.3411.7200.00
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7134.232129.58912.682129.5868.451115.4900.0000.00
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4424.552147.7349.0949.09511.36715.9112.2700.00
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4300.001432.56511.631227.9124.65716.2836.9800.00
วิทยาศาสตร์397174.2814035.265513.858822.17379.325213.1071.7610.25
ภาคปกติ397174.2814035.265513.858822.17379.325213.1071.7610.25
หลักสูตร 4 ปี397174.2814035.265513.858822.17379.325213.1071.7610.25
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10044.002424.001313.002424.001212.002020.0022.0011.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4636.521941.30510.871226.0948.7024.3512.1700.00
3. สาขาวิชาเคมี5711.752849.12814.041119.3023.51610.5311.7500.00
4. สาขาวิชาสถิติ19210.53631.5815.26421.05421.0515.2615.2600.00
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4112.441946.3412.441331.7124.88512.2000.0000.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5423.701833.331222.22916.67611.11611.1111.8500.00
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4224.761740.48614.29819.0537.14511.9012.3800.00
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.00525.00525.00210.00210.00525.0000.0000.00
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1815.56422.22422.22527.78211.11211.1100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22762.648738.333214.105022.03146.173013.2283.5200.00
ภาคปกติ22762.648738.333214.105022.03146.173013.2283.5200.00
หลักสูตร 4 ปี22762.648738.333214.105022.03146.173013.2283.5200.00
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11032.734843.641412.731816.3676.361715.4532.7300.00
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์11732.563933.331815.383227.3575.981311.1154.2700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ346164.6211733.824513.018123.41257.235014.45123.4700.00
ภาคปกติ346164.6211733.824513.018123.41257.235014.45123.4700.00
หลักสูตร 2 ปี4424.552147.7312.27818.1849.09715.9112.2700.00
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.001052.6315.26526.3215.26210.5300.0000.00
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)2528.001144.0000.00312.00312.00520.0014.0000.00
หลักสูตร 4 ปี302144.649631.794414.577324.17216.954314.24113.6400.00
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.451344.83517.24517.2413.45310.3413.4500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00847.0615.88529.4115.8815.8815.8800.00
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00225.00225.00112.50112.50225.0000.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3400.00720.59514.71823.53720.59617.6512.9400.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์5935.08915.25915.251830.5123.391525.4235.0800.00
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4336.981944.1936.981125.5849.3036.9800.0000.00
7. สาขาวิชาการบัญชี2627.69726.92519.23830.7727.6927.6900.0000.00
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน1300.0017.69538.46215.3800.00430.7717.6900.00
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้7356.853041.10912.331520.5534.1179.5945.4800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร13353.766548.87139.772518.8064.511612.0321.5010.75
ภาคปกติ13353.766548.87139.772518.8064.511612.0321.5010.75
หลักสูตร 2 ปี2627.691453.8513.85519.2313.8527.6913.8500.00
1. สาขาวิชาการประมง1616.25850.0016.25425.0016.2500.0016.2500.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.00125.0000.00125.0000.00250.0000.0000.00
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว6116.67583.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
หลักสูตร 4 ปี10732.805147.661211.212018.6954.671413.0810.9310.93
1. สาขาวิชาการประมง2414.171041.67520.83520.8300.00312.5000.0000.00
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1600.00637.5016.25425.00212.5016.2516.2516.25
3. สาขาวิชาการจัดการ1100.00654.5519.09218.1819.0919.0900.0000.00
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.251062.5000.00212.5016.25212.5000.0000.00
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์4012.501947.50512.50717.5012.50717.5000.0000.00