เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกรดเฉลี่ย ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 2.00ระหว่าง 2.01 - 2.5ระหว่าง 2.51 - 3.0ระหว่าง 3.01 - 3.5สูงกว่า 3.5อื่น ๆ ไม่ระบุ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,4313237.2956412.731,69238.191,42132.074319.73  
ภาคปกติ4,3613237.4154812.571,67138.321,40032.104199.61  
ภาคสมทบ7000.001622.862130.002130.001217.14  
ผลิตกรรมการเกษตร741425.67638.5031642.6524733.33739.85  
ภาคปกติ671426.26477.0029543.9622633.68619.09  
หลักสูตร 2 ปี10400.0010.962423.085149.042826.92  
1. สาขาวิชาพืชไร่5200.0000.00815.382853.851630.77  
2. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5200.0011.921630.772344.231223.08  
หลักสูตร 4 ปี567427.41468.1127147.8017530.86335.82  
1. สาขาวิชาพืชไร่8467.1455.954553.572327.3855.95  
2. สาขาวิชาพืชสวน222114.95104.5011250.457433.33156.76  
3. สาขาวิชาอารักขาพืช121119.0954.135948.764033.0664.96  
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี29310.34931.03724.141034.4800.00  
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4336.9849.302148.841227.9136.98  
6. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร43511.63613.951841.861125.5836.98  
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร25312.00728.00936.00520.0014.00  
ภาคสมทบ7000.001622.862130.002130.001217.14  
หลักสูตร 2 ปี7000.001622.862130.002130.001217.14  
1. สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)7000.001622.862130.002130.001217.14  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน10187.9254.954140.593635.641110.89  
ภาคปกติ10187.9254.954140.593635.641110.89  
หลักสูตร 4 ปี10187.9254.954140.593635.641110.89  
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน10187.9254.954140.593635.641110.89  
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี20873.37157.218138.948038.462512.02  
ภาคปกติ20873.37157.218138.948038.462512.02  
หลักสูตร 2 ปี5800.0046.902237.932237.931017.24  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)1200.00325.00433.33541.6700.00  
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3100.0013.231135.481238.71722.58  
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)1500.0000.00746.67533.33320.00  
หลักสูตร 4 ปี15074.67117.335939.335838.671510.00  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์15074.67117.335939.335838.671510.00  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม10698.4932.833936.793432.082119.81  
ภาคปกติ10698.4932.833936.793432.082119.81  
หลักสูตร 2 ปี3100.0000.00722.581445.161032.26  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์3100.0000.00722.581445.161032.26  
หลักสูตร 4 ปี14535.7117.14535.7117.14214.29  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14535.7117.14535.7117.14214.29  
หลักสูตร 5 ปี6146.5623.282744.261931.15914.75  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม3126.4500.001445.161032.26516.13  
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม3026.6726.671343.33930.00413.33  
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2092311.003918.667234.455827.75178.13  
ภาคปกติ2092311.003918.667234.455827.75178.13  
หลักสูตร 2 ปี3300.0013.03824.241648.48824.24  
1. สาขาวิชาการประมง3300.0013.03824.241648.48824.24  
หลักสูตร 4 ปี1762313.073821.596436.364223.8695.11  
1. สาขาวิชาการประมง1231713.821814.634536.593629.2775.69  
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง53611.322037.741935.85611.3223.77  
บริหารธุรกิจ928606.47768.1936138.9030933.3012213.15  
ภาคปกติ928606.47768.1936138.9030933.3012213.15  
หลักสูตร 2 ปี10100.0032.971413.864140.594342.57  
1. สาขาวิชาการบัญชี5900.0000.00610.172440.682949.15  
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ4200.0037.14819.051740.481433.33  
หลักสูตร 4 ปี827607.26738.8334741.9626832.41799.55  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)201157.46167.9611557.214522.39104.98  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1872211.76189.639349.734725.1373.74  
3. สาขาวิชาการบัญชี201104.9831.492612.9410853.735426.87  
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)147106.8074.766846.265537.4174.76  
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9133.302931.874549.451314.2911.10  
เศรษฐศาสตร์330247.273410.3013641.2110732.42298.79  
ภาคปกติ330247.273410.3013641.2110732.42298.79  
หลักสูตร 4 ปี277155.423412.2712344.408028.88259.03  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9555.2611.052728.424446.321818.95  
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8655.8122.335361.632225.5844.65  
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์9655.213132.294344.791414.5833.13  
หลักสูตร 5 ปี53916.9800.001324.532750.9447.55  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ53916.9800.001324.532750.9447.55  
พัฒนาการท่องเที่ยว213177.982813.155626.298841.312411.27  
ภาคปกติ213177.982813.155626.298841.312411.27  
หลักสูตร 2 ปี5600.001119.641017.861832.141730.36  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5600.001119.641017.861832.141730.36  
หลักสูตร 4 ปี1571710.831710.834629.307044.5974.46  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว111109.01109.013127.935448.6565.41  
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว46715.22715.221532.611634.7812.17  
ศิลปศาสตร์130129.23107.694232.315240.001410.77  
ภาคปกติ130129.23107.694232.315240.001410.77  
หลักสูตร 4 ปี130129.23107.694232.315240.001410.77  
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ82910.9889.763643.902429.2756.10  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4836.2524.17612.502858.33918.75  
สารสนเทศและการสื่อสาร782025.642329.491924.361519.2311.28  
ภาคปกติ782025.642329.491924.361519.2311.28  
หลักสูตร 4 ปี782025.642329.491924.361519.2311.28  
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล782025.642329.491924.361519.2311.28  
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร284155.285720.079332.759132.04289.86  
ภาคปกติ284155.285720.079332.759132.04289.86  
หลักสูตร 4 ปี284155.285720.079332.759132.04289.86  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6868.8222.942536.762739.71811.76  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร5835.1711.722644.832339.6658.62  
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7111.4100.002738.032940.851419.72  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว4436.822965.91511.36715.9100.00  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์4324.652558.141023.26511.6312.33  
วิทยาศาสตร์397164.036015.1115839.8012932.49348.56  
ภาคปกติ397164.036015.1115839.8012932.49348.56  
หลักสูตร 4 ปี397164.036015.1115839.8012932.49348.56  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์10044.001616.004949.002727.0044.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4612.1724.352145.651941.3036.52  
3. สาขาวิชาเคมี5711.7511.752136.842442.111017.54  
4. สาขาวิชาสถิติ19210.5315.26736.84736.84210.53  
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์4100.0000.001331.711946.34921.95  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5423.701731.482444.441018.5211.85  
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์4224.762354.76716.67921.4312.38  
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ2015.0000.00735.00945.00315.00  
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์18316.6700.00950.00527.7815.56  
วิทยาลัยบริหารศาสตร์227177.49177.499140.099140.09114.85  
ภาคปกติ227177.49177.499140.099140.09114.85  
หลักสูตร 4 ปี227177.49177.499140.099140.09114.85  
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์11065.4598.184339.094540.9176.36  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์117119.4086.844841.034639.3243.42  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ3463911.278725.1414541.916619.0892.60  
ภาคปกติ3463911.278725.1414541.916619.0892.60  
หลักสูตร 2 ปี44715.911943.181431.8236.8212.27  
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1900.00526.321052.63315.7915.26  
2. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)25728.001456.00416.0000.0000.00  
หลักสูตร 4 ปี3023210.606822.5213143.386320.8682.65  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2913.451241.381344.8326.9013.45  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร17423.5300.00952.94317.6515.88  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร800.00337.50450.00112.5000.00  
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว3425.881235.291029.41823.5325.88  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์59610.171932.202135.591322.0300.00  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์4312.331227.912148.84920.9300.00  
7. สาขาวิชาการบัญชี26311.54311.541246.15726.9213.85  
8. สาขาวิชาการจัดการชุมชน13323.08215.38646.15215.3800.00  
9. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้731216.4456.853547.951824.6634.11  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1331410.534735.344231.581813.53129.02  
ภาคปกติ1331410.534735.344231.581813.53129.02  
หลักสูตร 2 ปี2600.00311.54934.62519.23934.62  
1. สาขาวิชาการประมง1600.00318.75425.00531.25425.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช400.0000.004100.0000.0000.00  
3. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว600.0000.00116.6700.00583.33  
หลักสูตร 4 ปี1071413.084441.123330.841312.1532.80  
1. สาขาวิชาการประมง2414.17937.501041.67312.5014.17  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช16425.00850.00212.50212.5000.00  
3. สาขาวิชาการจัดการ1119.09545.45218.18218.1819.09  
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1616.25637.50743.75212.5000.00  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์40717.501640.001230.00410.0012.50