เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกรดเฉลี่ย ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 2.00ระหว่าง 2.01 - 2.5ระหว่าง 2.51 - 3.0ระหว่าง 3.01 - 3.5สูงกว่า 3.5อื่น ๆ ไม่ระบุ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,17368321.5332810.3497130.6081925.8137211.72  
ภาคปกติ3,12268321.8832010.2595330.5380225.6936411.66  
ภาคสมทบ5100.00815.691835.291733.33815.69  
ผลิตกรรมการเกษตร584549.258314.2119132.7118431.517212.33  
ภาคปกติ5335410.137514.0717332.4616731.336412.01  
หลักสูตร 2 ปี12700.0000.002116.546349.614333.86  
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0000.0058.472542.372949.15  
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.0000.001623.533855.881420.59  
หลักสูตร 4 ปี4065413.307518.4715237.4410425.62215.17  
1. สาขาวิชาพืชไร่6357.9411.593352.382031.7546.35  
2. สาขาวิชาพืชสวน1842614.132915.766635.875429.3594.89  
3. สาขาวิชาอารักขาพืช44818.181329.551329.55715.9136.82  
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี12216.67216.67325.00325.00216.67  
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์20210.00210.00630.00945.0015.00  
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร63812.701726.982844.44914.2911.59  
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20315.001155.00315.00210.0015.00  
ภาคสมทบ5100.00815.691835.291733.33815.69  
หลักสูตร 2 ปี5100.00815.691835.291733.33815.69  
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5100.00815.691835.291733.33815.69  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน16484.883118.905131.104829.272615.85  
ภาคปกติ16484.883118.905131.104829.272615.85  
หลักสูตร 2 ปี10210.981514.713332.353635.291716.67  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10210.981514.713332.353635.291716.67  
หลักสูตร 4 ปี62711.291625.811829.031219.35914.52  
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน62711.291625.811829.031219.35914.52  
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี239114.6041.679037.669941.423514.64  
ภาคปกติ239114.6041.679037.669941.423514.64  
หลักสูตร 2 ปี9300.0022.152324.734851.612021.51  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0027.14725.001657.14310.71  
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0000.001226.672351.111022.22  
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.00420.00945.00735.00  
หลักสูตร 4 ปี146117.5321.376745.895134.931510.27  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์146117.5321.376745.895134.931510.27  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1092825.691614.682422.022422.021715.60  
ภาคปกติ1092825.691614.682422.022422.021715.60  
หลักสูตร 2 ปี2000.0015.00315.00630.001050.00  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.0015.00315.00630.001050.00  
หลักสูตร 4 ปี22731.82731.82522.7329.0914.55  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์22731.82731.82522.7329.0914.55  
หลักสูตร 5 ปี672131.34811.941623.881623.8868.96  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.50618.75515.63721.8826.25  
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35925.7125.711131.43925.71411.43  
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1071514.021715.893835.512119.631614.95  
ภาคปกติ1071514.021715.893835.512119.631614.95  
หลักสูตร 2 ปี3100.0026.45619.35929.031445.16  
1. สาขาวิชาการประมง3100.0026.45619.35929.031445.16  
หลักสูตร 4 ปี761519.741519.743242.111215.7922.63  
1. สาขาวิชาการประมง4948.16714.292551.021122.4524.08  
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง271140.74829.63725.9313.7000.00  
บริหารธุรกิจ56713123.10498.6418732.9812021.168014.11  
ภาคปกติ56713123.10498.6418732.9812021.168014.11  
หลักสูตร 2 ปี8600.0011.161011.632225.585361.63  
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0036.001122.003672.00  
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3600.0012.78719.441130.561747.22  
หลักสูตร 4 ปี48113127.23489.9817736.809820.37275.61  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1394230.222316.555136.691712.2364.32  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1443524.311510.425739.583121.5364.17  
3. สาขาวิชาการบัญชี1282418.7521.564635.944232.811410.94  
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)482245.8336.251837.50510.4200.00  
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22836.36522.73522.73313.6414.55  
เศรษฐศาสตร์1164337.071412.073530.171714.6676.03  
ภาคปกติ1164337.071412.073530.171714.6676.03  
หลักสูตร 4 ปี1064037.741413.213533.021312.2643.77  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์261557.6900.00519.23519.2313.85  
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม33927.27721.211545.4513.0313.03  
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์471634.04714.891531.91714.8924.26  
หลักสูตร 5 ปี10330.0000.0000.00440.00330.00  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10330.0000.0000.00440.00330.00  
พัฒนาการท่องเที่ยว1944824.74115.675327.324322.163920.10  
ภาคปกติ1944824.74115.675327.324322.163920.10  
หลักสูตร 2 ปี5800.00813.791017.241424.142644.83  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5800.00813.791017.241424.142644.83  
หลักสูตร 4 ปี1364835.2932.214331.622921.32139.56  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1063835.8532.833533.022119.8198.49  
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว301033.3300.00826.67826.67413.33  
ศิลปศาสตร์2009849.0094.503115.504422.00189.00  
ภาคปกติ2009849.0094.503115.504422.00189.00  
หลักสูตร 4 ปี2009849.0094.503115.504422.00189.00  
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864046.51910.472326.741315.1211.16  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125851.7900.0065.363127.681715.18  
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00  
สารสนเทศและการสื่อสาร974445.361111.342727.841111.3444.12  
ภาคปกติ974445.361111.342727.841111.3444.12  
หลักสูตร 4 ปี974445.361111.342727.841111.3444.12  
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล974445.361111.342727.841111.3444.12  
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1583119.62127.595031.655031.65159.49  
ภาคปกติ1583119.62127.595031.655031.65159.49  
หลักสูตร 4 ปี1583119.62127.595031.655031.65159.49  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร55610.9123.642138.182341.8235.45  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2229.0900.001045.45522.73522.73  
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร521426.9211.921630.771732.6947.69  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29838.1029.52523.81314.29  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8675.00112.50112.5000.0000.00  
วิทยาศาสตร์1624829.63138.024326.544427.16148.64  
ภาคปกติ1624829.63138.024326.544427.16148.64  
หลักสูตร 4 ปี1624829.63138.024326.544427.16148.64  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์672029.8545.971826.872232.8434.48  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ15320.0000.00640.00426.67213.33  
3. สาขาวิชาเคมี15640.0016.67213.33320.00320.00  
4. สาขาวิชาสถิติ5120.00120.00120.00240.0000.00  
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์15426.6716.67213.33533.33320.00  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341132.3538.821338.24617.6512.94  
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์11100.0000.0000.0000.0000.00  
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.3300.0000.00266.67  
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์7228.57228.57114.29228.5700.00  
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2186931.65125.507132.575625.69104.59  
ภาคปกติ2186931.65125.507132.575625.69104.59  
หลักสูตร 4 ปี2186931.65125.507132.575625.69104.59  
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1093229.3654.593633.033128.4454.59  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1093733.9476.423532.112522.9454.59  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1734123.702313.295732.954224.28105.78  
ภาคปกติ1734123.702313.295732.954224.28105.78  
หลักสูตร 4 ปี1734123.702313.295732.954224.28105.78  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11333.33222.22333.3300.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00220.00220.00330.00110.00  
3. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29228.57114.2900.00  
4. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16531.25212.50531.25212.50212.50  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์22731.82313.641045.4529.0900.00  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13430.77215.38430.77323.0800.00  
7. สาขาวิชาการบัญชี7342.8600.0000.00228.57228.57  
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10330.00110.00550.00110.0000.00  
9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5240.00120.0000.00240.0000.00  
10. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711014.0868.452738.032332.3957.04  
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.00  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851416.472327.062327.061618.82910.59  
ภาคปกติ851416.472327.062327.061618.82910.59  
หลักสูตร 2 ปี2400.00312.50625.00729.17833.33  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00350.00116.67233.33  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00220.00110.00550.00220.00  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00112.50225.00112.50450.00  
หลักสูตร 4 ปี611422.952032.791727.87914.7511.64  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67233.33233.33116.6700.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12216.67541.67325.00216.6700.00  
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00240.00240.0000.0000.00  
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53423.53423.53423.5315.88  
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.57733.33628.5729.5200.00