เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกรดเฉลี่ย ประจำปีการศึกษา 2562
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 2.00ระหว่าง 2.01 - 2.5ระหว่าง 2.51 - 3.0ระหว่าง 3.01 - 3.5สูงกว่า 3.5อื่น ๆ ไม่ระบุ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,29768820.8734410.431,01130.6687326.4838111.56  
ภาคปกติ3,24268821.2233610.3699230.6085426.3437211.47  
ภาคสมทบ5500.00814.551934.551934.55916.36  
ผลิตกรรมการเกษตร598559.208414.0519532.6119031.777412.37  
ภาคปกติ5435510.137614.0017632.4117131.496511.97  
หลักสูตร 2 ปี12700.0000.002116.546349.614333.86  
1. สาขาวิชาพืชไร่5900.0000.0058.472542.372949.15  
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร6800.0000.001623.533855.881420.59  
หลักสูตร 4 ปี4165513.227618.2715537.2610825.96225.29  
1. สาขาวิชาพืชไร่6357.9411.593352.382031.7546.35  
2. สาขาวิชาพืชสวน1892613.763015.876735.455629.63105.29  
3. สาขาวิชาอารักขาพืช45920.001328.891328.89715.5636.67  
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี13215.38215.38430.77323.08215.38  
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์2129.5229.52628.571047.6214.76  
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร65812.311726.152944.621015.3811.54  
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร20315.001155.00315.00210.0015.00  
ภาคสมทบ5500.00814.551934.551934.55916.36  
หลักสูตร 2 ปี5500.00814.551934.551934.55916.36  
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)5500.00814.551934.551934.55916.36  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17184.683218.715431.585129.822615.20  
ภาคปกติ17184.683218.715431.585129.822615.20  
หลักสูตร 2 ปี10710.931514.023532.713936.451715.89  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน10710.931514.023532.713936.451715.89  
หลักสูตร 4 ปี64710.941726.561929.691218.75914.06  
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน64710.941726.561929.691218.75914.06  
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี240114.5841.679037.5010041.673514.58  
ภาคปกติ240114.5841.679037.5010041.673514.58  
หลักสูตร 2 ปี9300.0022.152324.734851.612021.51  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0027.14725.001657.14310.71  
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)4500.0000.001226.672351.111022.22  
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2000.0000.00420.00945.00735.00  
หลักสูตร 4 ปี147117.4821.366745.585235.371510.20  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์147117.4821.366745.585235.371510.20  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม1102825.451614.552421.822522.731715.45  
ภาคปกติ1102825.451614.552421.822522.731715.45  
หลักสูตร 2 ปี2000.0015.00315.00630.001050.00  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์2000.0015.00315.00630.001050.00  
หลักสูตร 4 ปี23730.43730.43521.74313.0414.35  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์23730.43730.43521.74313.0414.35  
หลักสูตร 5 ปี672131.34811.941623.881623.8868.96  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม321237.50618.75515.63721.8826.25  
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม35925.7125.711131.43925.71411.43  
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1111614.411715.324036.042219.821614.41  
ภาคปกติ1111614.411715.324036.042219.821614.41  
หลักสูตร 2 ปี3100.0026.45619.35929.031445.16  
1. สาขาวิชาการประมง3100.0026.45619.35929.031445.16  
หลักสูตร 4 ปี801620.001518.753442.501316.2522.50  
1. สาขาวิชาการประมง5147.84713.732650.981223.5323.92  
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง291241.38827.59827.5913.4500.00  
บริหารธุรกิจ61313221.53548.8120833.9313922.688013.05  
ภาคปกติ61313221.53548.8120833.9313922.688013.05  
หลักสูตร 2 ปี8900.0011.121213.482325.845359.55  
1. สาขาวิชาการบัญชี5000.0000.0036.001122.003672.00  
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3900.0012.56923.081230.771743.59  
หลักสูตร 4 ปี52413225.195310.1119637.4011622.14275.15  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)1434229.372416.785236.361913.2964.20  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)1633622.091811.046439.263923.9363.68  
3. สาขาวิชาการบัญชี1392417.2721.445237.414733.811410.07  
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)552240.0047.272240.00712.7300.00  
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ24833.33520.83625.00416.6714.17  
เศรษฐศาสตร์1294434.111612.404031.012217.0575.43  
ภาคปกติ1294434.111612.404031.012217.0575.43  
หลักสูตร 4 ปี1194134.451613.454033.611815.1343.36  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์331545.4513.03824.24824.2413.03  
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม36925.00719.441644.4438.3312.78  
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์501734.00816.001632.00714.0024.00  
หลักสูตร 5 ปี10330.0000.0000.00440.00330.00  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10330.0000.0000.00440.00330.00  
พัฒนาการท่องเที่ยว1974824.37126.095326.904522.843919.80  
ภาคปกติ1974824.37126.095326.904522.843919.80  
หลักสูตร 2 ปี5900.00915.251016.951423.732644.07  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว5900.00915.251016.951423.732644.07  
หลักสูตร 4 ปี1384834.7832.174331.163122.46139.42  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1073835.5132.803532.712220.5698.41  
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว311032.2600.00825.81929.03412.90  
ศิลปศาสตร์2009849.0094.503115.504422.00189.00  
ภาคปกติ2009849.0094.503115.504422.00189.00  
หลักสูตร 4 ปี2009849.0094.503115.504422.00189.00  
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ864046.51910.472326.741315.1211.16  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1125851.7900.0065.363127.681715.18  
3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ200.0000.002100.0000.0000.00  
สารสนเทศและการสื่อสาร1004444.001212.002727.001111.0066.00  
ภาคปกติ1004444.001212.002727.001111.0066.00  
หลักสูตร 4 ปี1004444.001212.002727.001111.0066.00  
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล1004444.001212.002727.001111.0066.00  
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1653118.79148.485231.525231.52169.70  
ภาคปกติ1653118.79148.485231.525231.52169.70  
หลักสูตร 4 ปี1653118.79148.485231.525231.52169.70  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร56610.7123.572137.502442.8635.36  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร2328.7000.001043.48521.74626.09  
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร541425.9311.851731.481833.3347.41  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29838.1029.52523.81314.29  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11654.55327.27218.1800.0000.00  
วิทยาศาสตร์1834926.78158.204625.145530.05189.84  
ภาคปกติ1834926.78158.204625.145530.05189.84  
หลักสูตร 4 ปี1834926.78158.204625.145530.05189.84  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์702028.5745.711825.712434.2945.71  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ17423.5300.00635.29529.41211.76  
3. สาขาวิชาเคมี21628.5714.76314.29628.57523.81  
4. สาขาวิชาสถิติ6116.67116.67233.33233.3300.00  
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์20420.00210.00210.00840.00420.00  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ341132.3538.821338.24617.6512.94  
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์2150.00150.0000.0000.0000.00  
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ300.00133.3300.0000.00266.67  
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์10220.00220.00220.00440.0000.00  
วิทยาลัยบริหารศาสตร์2226931.08135.867131.985926.58104.50  
ภาคปกติ2226931.08135.867131.985926.58104.50  
หลักสูตร 4 ปี2226931.08135.867131.985926.58104.50  
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์1103229.0965.453632.733128.1854.55  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1123733.0476.253531.252825.0054.46  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ1734123.702313.295732.954224.28105.78  
ภาคปกติ1734123.702313.295732.954224.28105.78  
หลักสูตร 4 ปี1734123.702313.295732.954224.28105.78  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้3133.33266.6700.0000.0000.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช9111.11333.33222.22333.3300.00  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10220.00220.00220.00330.00110.00  
4. สาขาวิชาการตลาด7342.86114.29228.57114.2900.00  
5. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว16531.25212.50531.25212.50212.50  
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์22731.82313.641045.4529.0900.00  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์13430.77215.38430.77323.0800.00  
8. สาขาวิชาการบัญชี7342.8600.0000.00228.57228.57  
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10330.00110.00550.00110.0000.00  
10. สาขาวิชาการจัดการชุมชน5240.00120.0000.00240.0000.00  
11. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้711014.0868.452738.032332.3957.04  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร851416.472327.062327.061618.82910.59  
ภาคปกติ851416.472327.062327.061618.82910.59  
หลักสูตร 2 ปี2400.00312.50625.00729.17833.33  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง600.0000.00350.00116.67233.33  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช1000.00220.00110.00550.00220.00  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ800.00112.50225.00112.50450.00  
หลักสูตร 4 ปี611422.952032.791727.87914.7511.64  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6116.67233.33233.33116.6700.00  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช12216.67541.67325.00216.6700.00  
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ5120.00240.00240.0000.0000.00  
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ17423.53423.53423.53423.5315.88  
5. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น21628.57733.33628.5729.5200.00