เลือกปีการศึกษา :
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำแนกตามเกรดเฉลี่ย ประจำปีการศึกษา 2561
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชารวมทั้งสิ้น
จำนวน
ต่ำกว่า 2.00ระหว่าง 2.01 - 2.5ระหว่าง 2.51 - 3.0ระหว่าง 3.01 - 3.5สูงกว่า 3.5อื่น ๆ ไม่ระบุ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,2491182.7861614.501,65338.901,41033.1845210.64  
ภาคปกติ4,2011182.8160714.451,64139.061,39033.0944510.59  
ภาคสมทบ4800.00918.751225.002041.67714.58  
ผลิตกรรมการเกษตร729111.519913.5827037.0426636.498311.39  
ภาคปกติ681111.629013.2225837.8924636.127611.16  
หลักสูตร 2 ปี13500.0010.742518.527958.523022.22  
1. สาขาวิชาพืชไร่6500.0000.0057.694163.081929.23  
2. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร7000.0011.432028.573854.291115.71  
หลักสูตร 4 ปี546112.018916.3023342.6716730.59468.42  
1. สาขาวิชาพืชไร่8600.0033.494046.513237.211112.79  
2. สาขาวิชาพืชสวน22320.90219.4210346.197834.98198.52  
3. สาขาวิชาอารักขาพืช8411.192732.142428.572428.5789.52  
4. สาขาวิชาเกษตรเคมี3412.94720.591338.241132.3525.88  
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์4200.00511.902661.90921.4324.76  
6. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร5347.551833.961935.85916.9835.66  
7. สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร24312.50833.33833.33416.6714.17  
ภาคสมทบ4800.00918.751225.002041.67714.58  
หลักสูตร 2 ปี4800.00918.751225.002041.67714.58  
1. สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร (ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์)4800.00918.751225.002041.67714.58  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14142.841510.645941.844632.621712.06  
ภาคปกติ14142.841510.645941.844632.621712.06  
หลักสูตร 2 ปี2100.0000.00838.10523.81838.10  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน2100.0000.00838.10523.81838.10  
หลักสูตร 4 ปี12043.331512.505142.504134.1797.50  
1. สาขาวิชาพลังงานทดแทน12043.331512.505142.504134.1797.50  
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี25320.7962.379537.5511143.873915.42  
ภาคปกติ25320.7962.379537.5511143.873915.42  
หลักสูตร 2 ปี8500.0011.182731.763743.532023.53  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)2800.0000.00725.001450.00725.00  
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3600.0012.781130.561541.67925.00  
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)2100.0000.00942.86838.10419.05  
หลักสูตร 4 ปี16821.1952.986840.487444.051911.31  
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์16821.1952.986840.487444.051911.31  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม8300.001012.053339.762530.121518.07  
ภาคปกติ8300.001012.053339.762530.121518.07  
หลักสูตร 2 ปี1700.0000.00317.65847.06635.29  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1700.0000.00317.65847.06635.29  
หลักสูตร 4 ปี1900.00526.32736.84526.32210.53  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1900.00526.32736.84526.32210.53  
หลักสูตร 5 ปี4700.00510.642348.941225.53714.89  
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม2600.0000.001557.69830.77311.54  
2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม2100.00523.81838.10419.05419.05  
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ18952.655227.518544.973820.1194.76  
ภาคปกติ18952.655227.518544.973820.1194.76  
หลักสูตร 2 ปี2300.0028.701043.48834.78313.04  
1. สาขาวิชาการประมง2300.0028.701043.48834.78313.04  
หลักสูตร 4 ปี16653.015030.127545.183018.0763.61  
1. สาขาวิชาการประมง10044.002626.004545.002020.0055.00  
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6611.522436.363045.451015.1511.52  
บริหารธุรกิจ837364.309311.1132238.4728133.5710512.54  
ภาคปกติ837364.309311.1132238.4728133.5710512.54  
หลักสูตร 2 ปี9300.0000.001617.203941.943840.86  
1. สาขาวิชาการบัญชี6400.0000.00914.062945.312640.63  
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2900.0000.00724.141034.481241.38  
หลักสูตร 4 ปี744364.849312.5030641.1324232.53679.01  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)178147.872514.049553.373921.9152.81  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)184126.524021.747942.934423.9194.89  
3. สาขาวิชาการบัญชี16200.0000.003018.529156.174125.31  
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)17052.94127.068248.246135.88105.88  
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ50510.001632.002040.00714.0024.00  
เศรษฐศาสตร์24931.205823.299437.757128.51239.24  
ภาคปกติ24931.205823.299437.757128.51239.24  
หลักสูตร 4 ปี22231.355625.238739.196127.48156.76  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8200.00910.983036.593340.241012.20  
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม8433.572732.143035.711922.6255.95  
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์5600.002035.712748.21916.0700.00  
หลักสูตร 5 ปี2700.0027.41725.931037.04829.63  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2700.0027.41725.931037.04829.63  
พัฒนาการท่องเที่ยว25910.39197.349737.459637.074617.76  
ภาคปกติ25910.39197.349737.459637.074617.76  
หลักสูตร 2 ปี8200.0056.102226.833239.022328.05  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว8200.0056.102226.833239.022328.05  
หลักสูตร 4 ปี17710.56147.917542.376436.162312.99  
1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว10410.9676.733533.654644.231514.42  
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว5300.0023.773667.921120.7547.55  
3. สาขาวิชาหลักสูตร Educational Cooperation Program2000.00525.00420.00735.00420.00  
ศิลปศาสตร์191126.285026.185026.186735.08126.28  
ภาคปกติ191126.285026.185026.186735.08126.28  
หลักสูตร 4 ปี191126.285026.185026.186735.08126.28  
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ1101210.914843.642926.362119.0900.00  
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8100.0022.472125.934656.791214.81  
สารสนเทศและการสื่อสาร8633.492326.743743.022124.4222.33  
ภาคปกติ8633.492326.743743.022124.4222.33  
หลักสูตร 4 ปี8633.492326.743743.022124.4222.33  
1. สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล8633.492326.743743.022124.4222.33  
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24500.0093.6711245.719538.782911.84  
ภาคปกติ24500.0093.6711245.719538.782911.84  
หลักสูตร 4 ปี24500.0093.6711245.719538.782911.84  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร6900.0057.252840.582840.58811.59  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร4900.0000.002959.181122.45918.37  
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7400.0022.702837.843547.30912.16  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2000.0000.001155.00630.00315.00  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์3300.0026.061648.481545.4500.00  
วิทยาศาสตร์30292.983812.5813344.049732.12258.28  
ภาคปกติ30292.983812.5813344.049732.12258.28  
หลักสูตร 4 ปี30292.983812.5813344.049732.12258.28  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์11054.5598.185449.093430.9187.27  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ4000.0037.501742.501537.50512.50  
3. สาขาวิชาเคมี4600.00613.041532.612043.48510.87  
4. สาขาวิชาสถิติ1200.0018.33433.33650.0018.33  
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์2500.0014.001144.00936.00416.00  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4624.351123.912452.17715.2224.35  
7. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์9111.11666.67111.11111.1100.00  
8. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ7114.2900.00571.43114.2900.00  
9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์700.00114.29228.57457.1400.00  
วิทยาลัยบริหารศาสตร์24862.422610.4811044.359437.90124.84  
ภาคปกติ24862.422610.4811044.359437.90124.84  
หลักสูตร 4 ปี24862.422610.4811044.359437.90124.84  
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์12621.5943.175241.276148.4175.56  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12243.282218.035847.543327.0554.10  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ316103.168225.9512238.618225.95206.33  
ภาคปกติ316103.168225.9512238.618225.95206.33  
หลักสูตร 2 ปี1300.0000.00646.15646.1517.69  
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้1300.0000.00646.15646.1517.69  
หลักสูตร 4 ปี303103.308227.0611638.287625.08196.27  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช2428.33937.50625.00625.0014.17  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1700.00317.65847.06529.4115.88  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร900.00444.44333.33222.2200.00  
4. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์300.00266.6700.0000.00133.33  
5. สาขาวิชาการตลาด19210.53210.53947.37421.05210.53  
6. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว1715.88635.29317.65423.53317.65  
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์5523.642240.001934.551221.8200.00  
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์3000.001033.33930.00930.0026.67  
9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน700.00457.14114.29114.29114.29  
10. สาขาวิชาการบัญชี2314.35521.74730.43939.1314.35  
11. สาขาวิชาการจัดการชุมชน8112.50450.00225.00112.5000.00  
12. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้9111.101112.094953.852325.2777.69  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร1211613.223629.753428.102016.531512.40  
ภาคปกติ1211613.223629.753428.102016.531512.40  
หลักสูตร 2 ปี2200.0014.55418.18627.271150.00  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1500.0016.67426.67640.00426.67  
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.0000.007100.00  
หลักสูตร 4 ปี991616.163535.353030.301414.1444.04  
1. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง23626.09521.74730.43313.0428.70  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช21314.29523.81733.33523.8114.76  
3. สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ9222.22555.56111.11111.1100.00  
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1417.14857.14428.5717.1400.00  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์32412.501237.501134.38412.5013.13