หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระบุคณะ

ลำดับระดับชื่อหลักสูตรisProgramNewprogramYearหน้าปกคำสั่งรูปเล่มID
1 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
12554 หน้าปก คำสั่ง1
2 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
02554 หน้าปก คำสั่ง2
3 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง3
4 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง4
5 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง5
6 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง6
7 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง7
8 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
02558 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม103
9 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม8
10 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม9
11 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม10
12 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
12555 หน้าปก รูปเล่ม11
13 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม12
14 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
12556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม13
15 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม14
16 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
12552 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม15
17 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม16
18 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
12552 หน้าปก คำสั่ง17