หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ลำดับระดับชื่อหลักสูตรisProgramNewprogramYearหน้าปกคำสั่งรูปเล่มก.ค.ศ.ID
1 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง ก.ค.ศ.4
2 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
02560 รูปเล่ม ก.ค.ศ.118
3 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง ก.ค.ศ.7
4 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
02554 หน้าปก คำสั่ง ก.ค.ศ.2
5 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง ก.ค.ศ.5
6 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
12554 หน้าปก คำสั่ง1
7 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง ก.ค.ศ.3
8 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง6
9 ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
02561 รูปเล่ม143
10 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
12552 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม15
11 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม14
12 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม10
13 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
02560 รูปเล่ม ก.ค.ศ.117
14 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
02560 รูปเล่ม149
15 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม9
16 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
02558 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม103
17 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม ก.ค.ศ.12
18 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
02555 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม ก.ค.ศ.8
19 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
12555 หน้าปก รูปเล่ม11
20 ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
12556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม13
21 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
12552 หน้าปก คำสั่ง17
22 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
02558 รูปเล่ม144
23 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
02556 หน้าปก คำสั่ง รูปเล่ม16
24 ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
02562 รูปเล่ม153