กำหนดการ

  25 ม.ค. - 31 ม.ค.
สอบกลางภาค
  3 ธ.ค. - 23 ก.พ.
ดรอป W
  22 มี.ค. - 4 เม.ย.
สอบปลายภาค
  9 เม.ย.
ส่งเกรดวันสุดท้าย

ภาพกิจกรรม