หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

รหัสหลักสูตรรายชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)PROGRAMNAMEENG
60101010 พืชไร่
Agronomy
2Agronomy
60301120 เกษตรเคมี
Agricultural Chemistry
4Agricultural Chemistry
60301150 วิทยาการสมุนไพร
Medicinal Plant Science
4Medicinal Plant Science
59101010 พืชไร่
Agronomy
2Agronomy
56301110 ปฐพีศาสตร์
Bachelor of Science (Agriculture) Program in Soil Science
4Bachelor of Science (Agriculture) Program in Soil Science
54301010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่
Bachelor of Science Program in Agriculture (Agronomy)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Agronomy)
55101140 การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Development, Extension, and Communications
2Bachelor of Science Program in Agricultural Development, Extension, and Communications
55301030 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture)
55301040 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ
Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Ornamental Horticulture)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Ornamental Horticulture)
55301050 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก
Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Vegetable Technology)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Vegetable Technology)
55301060 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล
Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Pomology)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Horticulture) (Division of Pomology)
55301070 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection)
55301080 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา
Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Entomology)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Entomology)
55301090 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา
Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Plant Pathology)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Plant Pathology)
55301100 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา
Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Weed)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) (Weed)
55301120 เกษตรเคมี
Bachelor of Science Program in Agriculture Chemistry
4Bachelor of Science Program in Agriculture Chemistry
55301140 การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Development, Extension, and Communications
4Bachelor of Science Program in Agricultural Development, Extension, and Communications
58101010 พืชไร่
Agronomy
2Agronomy
540112 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
Bachelor of Science Program in Agriculture (Medicinal Plant Science) (Multidiseiplinary)
4Bachelor of Science Program in Agriculture (Medicinal Plant Science) (Multidiseiplinary)