โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


60301150 : วิทยาการสมุนไพร
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
137 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 46 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ดป300 หลักปฐพีศาสตร์ 4 (3-3-7)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-1)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ทก200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 วส213 หลักการผลิตพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส312 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 46 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
 วส111 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1 1 (0-3-1)
 วส212 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2 1 (0-3-1)
 วส211 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส411 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส321 พืชสมุนไพรวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 วส497 สัมมนา 1 (1-0-1)
 วส498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-0)
 วส432 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส431 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส351 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 3 (2-3-5)
 วส341 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส311 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3 1 (0-3-1)
 วส331 สมุนไพรเพื่อความงาม 3 (2-3-5)
 วส332 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ 3 (2-3-5)
 วส313 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วส461 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส462 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส463 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน 3 (2-3-5)
 วส464 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส471 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม 3 (2-3-5)
 วส472 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย 3 (2-3-5)
 วส473 เครื่องมือสำหรับการผลิต การแปรรูป และการวิเคราะห์พืชสมุนไพร 3 (2-3-5)
 วส474 ธุรกิจบริการสขภาพด้วยสมุนไพร 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit