ผู้บริหาร / Board
ผศ.ดร.สนิท สิทธิ Asst. Prof. Dr.Snit Sitti ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ Asst. Prof. Dr. Adisak Joomwong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
อ.ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์ Dr. Nateetip Sanpatanon อาจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
อ.ดร. กิตติกร หาญตระกูล Dr.Kittikorn Hantrakul อาจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล

กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
งานบริหารและธุรการ
นางสาวพรินทร บุญเรือง Ms.Parinthorn Boonruang ผอ.กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ Mr.Jakrayut Klinjan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
นายสราวุธ สอนใจ Mr.Sarawuth Sornchai รักษาการหัวหน้างาน

งานการเงินและพัสดุ
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ Mrs.Rattika Chaisahwat รักษาการหัวหน้างาน
นายประสิทธิ์ มหาไม้ Mr. Prasit Mahamai นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรอุษา ต๊ะวิโล Ms.Onusa Tahwilo นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา Ms.Benjamaporn Viriya นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
นายเดชา ผิวผ่อง Mr.Decha Piewpong รักษาการหัวหน้างาน
นเรศ บุญเพิ่มพูน Mr.Nares Boonpermpoon นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ Mr.Weerayoot Yainta นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ Mr.Pongsak Mangmati นักวิชาการศึกษา
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอภิชาติ เตภักดี Mr.Apichart Taepakdee นักวิชาการช่างศิลป์

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย์ Ms.Tunwadee Kreethawate หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
นางสาวนฤมล คงขุนเทียน Ms.Narumol Lungkuntien นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรักษ์พิกุล วงศ์จักร Ms.Rukpikul Wongjak นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ Ms.Thitaree Phromsetthakan ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวอาทิตยา ธรรมตา Ms.Aretittaya Thammata นักวิชาการศึกษา
นางจันทร์ธิมา เตโช Mrs.Janthima Techo นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ Ms.Siriprapa Wiratjaraenpun หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นางพิญชดา พงษ์พานิช Mrs.Pitchayada Phongparnich นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวทวี สุวรรณ Ms.Tawee Suwan นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายสุพจน์ บุญเรือง Mr.Suphot Boonruang นักวิชาการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง Mr.Juckrit Thongdang นักวิชาการศึกษา
นางนิ่มนภา กาบจันทร์ Mrs.Nimnapa Kabjan นักวิชาการศึกษา
นางสาวหทัยชนก ผิวผ่อง Ms.Hataichanok Piewpong นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร หนูหล่อ Ms.Siriporn Nuloa นักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยวรรณ สงวนศักดิ์ Ms.Piyawan Sa-ngaunsak พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ Mr. Songkiat Panphanpho รก.หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา
น.ส.โสภา เขียวสุข Miss Sopa Khiaosuk นักวิชาการศึกษา
น.ส.อุมาพร ยอดเสาดี Miss Umaporn Yodsaodee นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุภาวดี พรมทา Miss Supawadee Promta เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ Miss Alisa Ounjit นักวิชาการศึกษา
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต Miss Jirawan Banditpuritat นักวิชาการศึกษา
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ Mr.Jetsadaphong Chairueangwut นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาวนิวัติ ช่างซอ Ms.Niwat Changsow หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นายสุระศักดิ์ อาษา Mr. Surasak Arsa นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน Ms. Nuthanan Jirasrithaweesin นักวิชาการศึกษา
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร Mr.Artthapong Vaparkpet นักวิชาการศึกษา
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย Ms. Atcharaphorn Siwilai นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ