ผู้บริหาร / Board
ผศ.ดร.สนิท สิทธิ Asst. Prof. Dr.Snit Sitti ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ยุวลี อันพาพรม Asst. Prof. Dr.Yuwalee Unpaprom ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
อ.ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์ Dr.Nateetip Sanpatanon อาจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล Dr.Kittikorn Hantrakul อาจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล
นางสาวพรินทร บุญเรือง Ms.Parinthorn Boonruang ผอ.กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
งานบริหารและธุรการ
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ Mr.Jakrayut Klinjan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
ดร. สราวุธ สอนใจ Dr.Sarawuth Sornchai รักษาการหัวหน้างาน
นายจิรวัฒน์ แก้วตา Mr.Jirawat Kaewta นักวิชาการศึกษา

งานการเงินและพัสดุ
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ Mrs.Rattika Chaisahwat รักษาการหัวหน้างาน
นายประสิทธิ์ มหาไม้ Mr.Prasit Mahamai นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรอุษา ต๊ะวิโล Ms.Onusa Tahwilo นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา Ms.Benjamaporn Viriya นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
นายเดชา ผิวผ่อง Mr.Decha Piewpong หัวหน้างาน
นเรศ บุญเพิ่มพูน Mr.Nares Boonpermpoon นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ Mr.Pongsak Mangmati นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ เตภักดี Mr.Apichart Taepakdee นักวิชาการช่างศิลป์
นายณัฐพล อาจิน Mr.Nattapon Arjin นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย์ Ms.Tunwadee Kreethawate หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
นางสาวนฤมล คงขุนเทียน Ms.Narumol Lungkuntien นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรักษ์พิกุล วงศ์จักร Ms.Rukpikul Wongjak นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ Ms.Thitaree Phromsetthakan ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวอาทิตยา ธรรมตา Ms.Aretittaya Thammata นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุษกร ชัยวงค์ Ms.Busakorn Chaiwong นักวิชาการศึกษา
นายขวัญชัย นามเผ้า Mr.Khwanchai Namphao นักวิชาการศึกษา
นายภาคภูมิ จันทร์เผือก Mr.Pakpoom Chanphueak ช่างเทคนิค
นายปริวรรต ทุงศรี Mr.Pariwat Tungsri ช่างเทคนิค

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ Ms.Siriprapa Wiratjaraenpun หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นางสาวทวี สุวรรณ Ms.Tawee Suwan นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายสุพจน์ บุญเรือง Mr.Suphot Boonruang นักวิชาการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง Mr.Juckrit Thongdang นักวิชาการศึกษา
นางหทัยชนก ผิวผ่อง Mrs.Hataichanok Piewpong นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร หนูหล่อ Ms.Siriporn Nuloa นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิมทิวา โมราเลิศ Ms.Pimtiwa Moralert นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ Mr.Songkiat Panphanpho รก.หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา
น.ส.โสภา เขียวสุข Ms.Sopa Khiaosuk นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุภาวดี พรมทา Ms.Supawadee Promta เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต Ms.Jirawan Banditpuritat นักวิชาการศึกษา
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ Ms.Alisa Ounjit นักวิชาการศึกษา
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ Mr.Jetsadaphong Chairueangwut นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นางพิชญดา พงษ์พานิช Mrs.Pitchayada Phongparnich รก.หัวหน้าฝ่ายรับสมัครนักศึกษาฯ
นายสุระศักดิ์ อาษา Mr.Surasak Arsa นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ สงวนศักดิ์ Ms.Piyawan Sa-ngaunsak นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร วงศ์พุทธิสิน Mrs.Umaporn Vongputtisin นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นางสาวนิวัติ ช่างซอ Ms.Niwat Changsow หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน Ms.Nuthanan Jirasrithaweesin นักวิชาการศึกษา
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร Mr.Artthapong Vaparkpet นักวิชาการศึกษา
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย Ms.Atcharaphorn Siwilai นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ