ติดต่อสำนัก


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

งานบริหารและธุรการ

 • รับ-ส่งเอกสาร โทร. 053-873450
 • การเงิน-บัญชี โทร. 053-873452
 • งานพัสดุ โทร. 053-873452
 • งานแผนและยุทธศาสตร์ โทร. 053-873451

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร

 • ข้อมูลหลักสูตร , ข้อมูลรายวิชา , TQF , อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร. 053-873453
 • ข้อมูลอนุมัติหลักสูตร , ขั้นตอน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร โทร. 053-873454
 • ลงทะเบียน , ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โทร. 053-873469
 • รายวิชาที่เปิดสอน , ตารางสอน-สอบ , แผนการศึกษา โทร. 053-873456

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา

 • บัตรนักศึกษา , รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ reg โทร. 053-873459
 • เกรด , เทียบโอนรายวิชา , ย้ายสาขา , ขอเกรด V , SU โทร. 053-873459
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาตรี(กำลังศึกษาอยู่) โทร. 053-873459
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำเร็จการศึกษาแล้ว) โทร. 053-873458
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โทร. 053-873458
 • ตรวจสอบจบ , ปริญญาบัตร , เกียรตินิยม โทร. 053-873458
 • ระเบียนประวัติ , ลาออก , ลาพัก , พ้นสภาพ โทร. 053-873460
 • งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา , โควตา , รับตรง , รับนักศึกษาใหม่ โทร. 053-873460-61
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 053-873455

สื่อสิ่งพิมพ์

 • ติดต่องานพิมพ์ โทร. 053-873471
 • ประเมินราคา โทร. 053-873471

ฝ่ายสหกิจศึกษา

 • ติดต่องานสหกิจศึกษา โทร. 053-873476-77