แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 66301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร441 ดูแผนการศึกษา
2 66101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร249 ดูแผนการศึกษา
3 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4107 ดูแผนการศึกษา
4 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร216 ดูแผนการศึกษา
5 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี427 ดูแผนการศึกษา
6 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์426 ดูแผนการศึกษา
7 63101010ปริญญาตรีพืชไร่212 ดูแผนการศึกษา
8 62101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
9 60301010ปริญญาตรีพืชไร่487 ดูแผนการศึกษา
10 60101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
11 60301030ปริญญาตรีพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
12 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก473 ดูแผนการศึกษา
13 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ446 ดูแผนการศึกษา
14 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4114 ดูแผนการศึกษา
15 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร429 ดูแผนการศึกษา
16 65301230ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์4558 ดูแผนการศึกษา
17 65101250ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์214 ดูแผนการศึกษา
18 65101010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่277 ดูแผนการศึกษา
19 65101150ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร23 ดูแผนการศึกษา
20 65301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (กลุ่มวิชาพืชผัก)472 ดูแผนการศึกษา
21 65301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (กลุ่มวิชาพืชสวนประดับ)454 ดูแผนการศึกษา
22 65301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (กลุ่มวิชาไม้ผล)488 ดูแผนการศึกษา
23 65301020ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน4192 ดูแผนการศึกษา
24 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช436 ดูแผนการศึกษา
25 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
26 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร220 ดูแผนการศึกษา
27 632010103ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา