แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 66301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร40 ดูแผนการศึกษา
2 66101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
3 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4149 ดูแผนการศึกษา
4 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร269 ดูแผนการศึกษา
5 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี434 ดูแผนการศึกษา
6 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์432 ดูแผนการศึกษา
7 63101010ปริญญาตรีพืชไร่268 ดูแผนการศึกษา
8 62101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
9 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4116 ดูแผนการศึกษา
10 60101010ปริญญาตรีพืชไร่22 ดูแผนการศึกษา
11 60301030ปริญญาตรีพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
12 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4119 ดูแผนการศึกษา
13 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ472 ดูแผนการศึกษา
14 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4181 ดูแผนการศึกษา
15 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร439 ดูแผนการศึกษา
16 65301230ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์4285 ดูแผนการศึกษา
17 65101250ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์27 ดูแผนการศึกษา
18 65101010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่240 ดูแผนการศึกษา
19 65101150ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร23 ดูแผนการศึกษา
20 65301020ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน4242 ดูแผนการศึกษา
21 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช460 ดูแผนการศึกษา
22 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
23 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร242 ดูแผนการศึกษา
24 632010103ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา