แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 63101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
2 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4185 ดูแผนการศึกษา
3 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2137 ดูแผนการศึกษา
4 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี476 ดูแผนการศึกษา
5 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์474 ดูแผนการศึกษา
6 63101010ปริญญาตรีพืชไร่2113 ดูแผนการศึกษา
7 62101010ปริญญาตรีพืชไร่210 ดูแผนการศึกษา
8 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4263 ดูแผนการศึกษา
9 60101010ปริญญาตรีพืชไร่22 ดูแผนการศึกษา
10 58101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
11 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4222 ดูแผนการศึกษา
12 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4205 ดูแผนการศึกษา
13 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ499 ดูแผนการศึกษา
14 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4219 ดูแผนการศึกษา
15 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร471 ดูแผนการศึกษา
16 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร414 ดูแผนการศึกษา
17 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร20 ดูแผนการศึกษา
18 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์42 ดูแผนการศึกษา
19 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่41 ดูแผนการศึกษา
20 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
21 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก44 ดูแผนการศึกษา
22 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ45 ดูแผนการศึกษา
23 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล41 ดูแผนการศึกษา
24 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)46 ดูแผนการศึกษา
25 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
26 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา43 ดูแผนการศึกษา
27 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา41 ดูแผนการศึกษา
28 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา47 ดูแผนการศึกษา
29 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี40 ดูแผนการศึกษา
30 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4159 ดูแผนการศึกษา
31 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
32 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร266 ดูแผนการศึกษา
33 632010103ปริญญาตรีพืชไร่26 ดูแผนการศึกษา
34 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร24 ดูแผนการศึกษา