หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน


รหัสหลักสูตรหลักสูตร(ปี)Link Websiteโครงสร้างหลักสูตรurlprogramID
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/extension/61301140
เกษตรเคมี4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=7&content=home60301120
ปฐพีศาสตร์4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=5&content=home61301110
พืชไร่4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=3&content=home60301010
พืชสวน สาขาพืชผัก4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=2&content=home60301050
พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=2&content=home60301040
พืชสวน สาขาไม้ผล4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=2&content=home60301060
วิทยาการสมุนไพร4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=12&content=home60301150
อารักขาพืช4Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=4&content=home61301070
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/extension/61101140
พืชไร่2Link เว็บไซต์โครงสร้างหลักสูตรhttps://ap.mju.ac.th/root/index.php?sub=3&content=home63101010