โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


63101010 : พืชไร่
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
75 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 25 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 พร499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 พร352 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่ 3 (2-3-5)
 ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 (2-2-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 14 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พร391 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4 1 (0-3-1)
 พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3 1 (0-3-1)
 พร450 กระบวนการผลิตข้าว 3 (2-3-5)
 พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 (2-3-5)
 พร497 การฝึกงาน 3 (0-270-0)
 พร498 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-0)
 พร456 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร471 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร411 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 (2-3-5)
 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (3-0-6)
 พร461 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 3 (2-3-5)
 พร452 วนเกษตร 3 (3-0-6)
 พร455 ระบบการเกษตร 3 (2-3-5)
 พร453 กระบวนการผลิตยาสูบ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit

วิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 0 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร351 พืชไร่เศรษฐกิจ 3 (2-3-5)