เกี่ยวกับสำนัก


ประวัติความเป็นมา/History

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดตั้งส่วนงานภายใน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยยุบรวมกองบริการการศึกษา และสำนักงานบัณฑิตศึกษาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในรูปแบบกลุ่มภารกิจ เดิมกองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับการก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปีการศึกษา 2518 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อนในมหาวิทยาลัย (กม.) ให้เป็นหน่วยงานระดับกลาง เมื่อปีการศึกษา 2525 ปัจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยยศสุข ชั้น 3


วิสัยทัศน์/Vision

เป็นองค์กรที่นำระบบเทคโนโลยีให้บริการและสนับสนุนด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ


พันธกิจ/Mission

 • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรองรับความเป็นนานาชาติ
 • พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก และให้บริการระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ และรองรับความเป็นนานาชาติ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์/Objective

 • เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยี
 • เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้มีระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกให้ได้จำนวนตามแผนการรับนักศึกษาและระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/Ethics

 • พึงบริการนักศึกษาและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ
 • พึงรักษาข้อมูลนักศึกษา และผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ
 • ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทำหรือมิกระทำอันใด