โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


60301120 : เกษตรเคมี
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
135 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 48 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร456 ระบบการปลูกพืช 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
 คม210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3-0-6)
 กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (2-3-5)
 พส201 หลักการพืชสวน 3 (2-3-5)
 กค301 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 36 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 รพ301 โรคพืชทั่วไป 3 (2-3-5)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1 1 (0-3-0)
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 วพ360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2-3-5)
 ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 กค499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3-0-6)
 กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5)
 กค311 เทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 3 (2-3-5)
 กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1 1 (0-3-1)
 กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 1 (0-3-1)
 กค411 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต 3 (3-0-6)
 กค412 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 3 (3-0-6)
 สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 3 (2-3-5)
 ดป489 เกษตรธรรมชาติ 3 (2-3-5)
 บช161 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
 ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3-0-6)
 พส446 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3 (2-3-5)
 บธ302 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 3 (3-0-6)
 กค389 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร 3 (3-0-6)
 กค421 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (3-0-6)
 กค481 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี 3 (3-0-6)
 กค489 ปัญหาพิเศษ 3 (0-9-3)
 ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit