โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


61301070 : อารักขาพืช
ผลิตกรรมการเกษตร
ปริญญาตรี ปกติ
136 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
 รศ142 อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)
 รศ141 การต่อต้านการทุจริต 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 50 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 พร250 หลักพืชกรรม 3 (2-3-5)
 ดป300 หลักปฐพีศาสตร์ 4 (3-3-7)
 ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2-3-5)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (0-3-1)
 สต301 หลักสถิติ 3 (3-0-6)
 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-3-5)
 ชว210 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-5)
 ชว330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-5)
 ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 3 (2-3-5)
 พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ 3 (2-3-5)
 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5)
 คม100 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)
 คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (0-3-1)
 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 คม250 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 23 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 รพ300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 อพ397 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1 (0-3-0)
 วพ300 วัชพืชเบื้องต้น 4 (3-3-7)
 อพ320 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 อพ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 อพ499 สัมมนา 1 (0-2-1)
 อพ451 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3 (2-3-5)
 กฏ300 กีฎวิทยาเบื้องต้น 4 (3-3-7)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ(เลือกเรียน 1 รายวิชา) หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 9 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 ผษ497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 18 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 กฏ430 นิเวศวิทยาของแมลง 3 (2-3-5)
 รพ400 วิทยาการเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (2-3-5)
 รพ451 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี 3 (2-3-5)
 วพ361 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า 3 (2-3-6)
 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง 3 (2-3-5)
 กฏ450 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช 3 (2-3-5)
 กฏ452 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3 (2-3-5)
 รพ450 หลักการควบคุมโรคพืช 3 (2-3-5)
 รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (2-3-5)
 วพ320 วัชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 วพ330 การจำแนกวัชพืช 3 (2-3-5)
 วพ440 สารกำจัดวัชพืช 3 (2-3-5)
 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3-5)
 รพ420 โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 รพ400 วิทยาการเชื้อรา 3 (2-3-5)
 รพ403 ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3-5)
 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3-5)
 กฏ472 แมลงกินได้ 3 (2-3-5)
 วพ363 วัชพืชน้ำ 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit