รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4106 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร268 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี462 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์450 ดูแผนการศึกษา
5 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4218 ดูแผนการศึกษา
6 60101010ปริญญาตรีพืชไร่2127 ดูแผนการศึกษา
7 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
8 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4175 ดูแผนการศึกษา
9 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4151 ดูแผนการศึกษา
10 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ481 ดูแผนการศึกษา
11 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4155 ดูแผนการศึกษา
12 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร458 ดูแผนการศึกษา
13 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4103 ดูแผนการศึกษา
14 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร265 ดูแผนการศึกษา
15 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์483 ดูแผนการศึกษา
16 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่484 ดูแผนการศึกษา
17 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
18 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก477 ดูแผนการศึกษา
19 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ462 ดูแผนการศึกษา
20 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล484 ดูแผนการศึกษา
21 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)444 ดูแผนการศึกษา
22 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
23 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา483 ดูแผนการศึกษา
24 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา488 ดูแผนการศึกษา
25 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา451 ดูแผนการศึกษา
26 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี415 ดูแผนการศึกษา
27 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4103 ดูแผนการศึกษา
28 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร260 ดูแผนการศึกษา