รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4152 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2138 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี467 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์456 ดูแผนการศึกษา
5 63101010ปริญญาตรีพืชไร่245 ดูแผนการศึกษา
6 62101010ปริญญาตรีพืชไร่258 ดูแผนการศึกษา
7 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4265 ดูแผนการศึกษา
8 60101010ปริญญาตรีพืชไร่26 ดูแผนการศึกษา
9 58101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
10 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4141 ดูแผนการศึกษา
11 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4209 ดูแผนการศึกษา
12 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ4114 ดูแผนการศึกษา
13 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4223 ดูแผนการศึกษา
14 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร468 ดูแผนการศึกษา
15 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร449 ดูแผนการศึกษา
16 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร24 ดูแผนการศึกษา
17 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์441 ดูแผนการศึกษา
18 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่42 ดูแผนการศึกษา
19 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
20 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก47 ดูแผนการศึกษา
21 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ412 ดูแผนการศึกษา
22 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล43 ดูแผนการศึกษา
23 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)44 ดูแผนการศึกษา
24 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
25 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา437 ดูแผนการศึกษา
26 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา446 ดูแผนการศึกษา
27 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา430 ดูแผนการศึกษา
28 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี40 ดูแผนการศึกษา
29 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4130 ดูแผนการศึกษา
30 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร213 ดูแผนการศึกษา