รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4110 ดูแผนการศึกษา
2 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี464 ดูแผนการศึกษา
3 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์455 ดูแผนการศึกษา
4 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4221 ดูแผนการศึกษา
5 60101010ปริญญาตรีพืชไร่2141 ดูแผนการศึกษา
6 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
7 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4183 ดูแผนการศึกษา
8 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4145 ดูแผนการศึกษา
9 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ493 ดูแผนการศึกษา
10 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4154 ดูแผนการศึกษา
11 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร459 ดูแผนการศึกษา
12 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4106 ดูแผนการศึกษา
13 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร279 ดูแผนการศึกษา
14 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์494 ดูแผนการศึกษา
15 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่489 ดูแผนการศึกษา
16 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน41 ดูแผนการศึกษา
17 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก499 ดูแผนการศึกษา
18 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ476 ดูแผนการศึกษา
19 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล498 ดูแผนการศึกษา
20 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)450 ดูแผนการศึกษา
21 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช42 ดูแผนการศึกษา
22 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา490 ดูแผนการศึกษา
23 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา490 ดูแผนการศึกษา
24 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา458 ดูแผนการศึกษา
25 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี418 ดูแผนการศึกษา
26 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4107 ดูแผนการศึกษา
27 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร2113 ดูแผนการศึกษา