แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4202 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2119 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี448 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์448 ดูแผนการศึกษา
5 63101010ปริญญาตรีพืชไร่280 ดูแผนการศึกษา
6 62101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
7 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4180 ดูแผนการศึกษา
8 60101010ปริญญาตรีพืชไร่22 ดูแผนการศึกษา
9 58101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
10 60301030ปริญญาตรีพืชสวน43 ดูแผนการศึกษา
11 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4204 ดูแผนการศึกษา
12 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ4108 ดูแผนการศึกษา
13 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4241 ดูแผนการศึกษา
14 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร448 ดูแผนการศึกษา
15 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร48 ดูแผนการศึกษา
16 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร20 ดูแผนการศึกษา
17 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์41 ดูแผนการศึกษา
18 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่40 ดูแผนการศึกษา
19 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
20 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก43 ดูแผนการศึกษา
21 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ40 ดูแผนการศึกษา
22 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล40 ดูแผนการศึกษา
23 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)44 ดูแผนการศึกษา
24 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
25 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา40 ดูแผนการศึกษา
26 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา40 ดูแผนการศึกษา
27 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา41 ดูแผนการศึกษา
28 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี40 ดูแผนการศึกษา
29 65301230ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์4301 ดูแผนการศึกษา
30 65101250ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์28 ดูแผนการศึกษา
31 65101010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่244 ดูแผนการศึกษา
32 65101150ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร23 ดูแผนการศึกษา
33 65301020ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน4258 ดูแผนการศึกษา
34 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช497 ดูแผนการศึกษา
35 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
36 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร258 ดูแผนการศึกษา
37 632010103ปริญญาตรีพืชไร่26 ดูแผนการศึกษา
38 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร23 ดูแผนการศึกษา