รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร495 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร267 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี458 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์450 ดูแผนการศึกษา
5 62101010ปริญญาตรีพืชไร่258 ดูแผนการศึกษา
6 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4218 ดูแผนการศึกษา
7 60101010ปริญญาตรีพืชไร่234 ดูแผนการศึกษา
8 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
9 60301030ปริญญาตรีพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
10 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4215 ดูแผนการศึกษา
11 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ4118 ดูแผนการศึกษา
12 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4225 ดูแผนการศึกษา
13 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร458 ดูแผนการศึกษา
14 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร467 ดูแผนการศึกษา
15 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร259 ดูแผนการศึกษา
16 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์457 ดูแผนการศึกษา
17 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่420 ดูแผนการศึกษา
18 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
19 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก420 ดูแผนการศึกษา
20 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ458 ดูแผนการศึกษา
21 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล421 ดูแผนการศึกษา
22 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)421 ดูแผนการศึกษา
23 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
24 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา446 ดูแผนการศึกษา
25 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา449 ดูแผนการศึกษา
26 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา439 ดูแผนการศึกษา
27 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี43 ดูแผนการศึกษา
28 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช498 ดูแผนการศึกษา
29 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร254 ดูแผนการศึกษา