รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4156 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2144 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี469 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์457 ดูแผนการศึกษา
5 62101010ปริญญาตรีพืชไร่258 ดูแผนการศึกษา
6 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4267 ดูแผนการศึกษา
7 60101010ปริญญาตรีพืชไร่219 ดูแผนการศึกษา
8 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
9 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4145 ดูแผนการศึกษา
10 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4210 ดูแผนการศึกษา
11 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ4116 ดูแผนการศึกษา
12 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4229 ดูแผนการศึกษา
13 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร470 ดูแผนการศึกษา
14 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร462 ดูแผนการศึกษา
15 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร21 ดูแผนการศึกษา
16 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์442 ดูแผนการศึกษา
17 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่413 ดูแผนการศึกษา
18 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
19 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก417 ดูแผนการศึกษา
20 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ424 ดูแผนการศึกษา
21 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล419 ดูแผนการศึกษา
22 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)410 ดูแผนการศึกษา
23 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
24 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา446 ดูแผนการศึกษา
25 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา446 ดูแผนการศึกษา
26 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา438 ดูแผนการศึกษา
27 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี41 ดูแผนการศึกษา
28 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4133 ดูแผนการศึกษา
29 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร216 ดูแผนการศึกษา