รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร495 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร265 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี458 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์450 ดูแผนการศึกษา
5 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4217 ดูแผนการศึกษา
6 60101010ปริญญาตรีพืชไร่2125 ดูแผนการศึกษา
7 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
8 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4171 ดูแผนการศึกษา
9 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4151 ดูแผนการศึกษา
10 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ481 ดูแผนการศึกษา
11 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4155 ดูแผนการศึกษา
12 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร456 ดูแผนการศึกษา
13 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4100 ดูแผนการศึกษา
14 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร260 ดูแผนการศึกษา
15 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์482 ดูแผนการศึกษา
16 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่480 ดูแผนการศึกษา
17 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
18 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก476 ดูแผนการศึกษา
19 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ461 ดูแผนการศึกษา
20 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล482 ดูแผนการศึกษา
21 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)444 ดูแผนการศึกษา
22 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
23 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา482 ดูแผนการศึกษา
24 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา487 ดูแผนการศึกษา
25 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา452 ดูแผนการศึกษา
26 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี415 ดูแผนการศึกษา
27 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช498 ดูแผนการศึกษา
28 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร259 ดูแผนการศึกษา