รายชื่อหลักสูตร เลือกหลักสูตรเพื่อตรวจสอบแผนการศึกษา

ลำดับรหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4107 ดูแผนการศึกษา
2 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี462 ดูแผนการศึกษา
3 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์451 ดูแผนการศึกษา
4 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4218 ดูแผนการศึกษา
5 60101010ปริญญาตรีพืชไร่2130 ดูแผนการศึกษา
6 58101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
7 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4176 ดูแผนการศึกษา
8 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4144 ดูแผนการศึกษา
9 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ493 ดูแผนการศึกษา
10 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4154 ดูแผนการศึกษา
11 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร458 ดูแผนการศึกษา
12 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร4104 ดูแผนการศึกษา
13 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร272 ดูแผนการศึกษา
14 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์489 ดูแผนการศึกษา
15 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่489 ดูแผนการศึกษา
16 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
17 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก489 ดูแผนการศึกษา
18 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ474 ดูแผนการศึกษา
19 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล497 ดูแผนการศึกษา
20 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)445 ดูแผนการศึกษา
21 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
22 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา487 ดูแผนการศึกษา
23 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา490 ดูแผนการศึกษา
24 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา457 ดูแผนการศึกษา
25 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี418 ดูแผนการศึกษา
26 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4103 ดูแผนการศึกษา
27 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร273 ดูแผนการศึกษา