แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 63101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
2 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4180 ดูแผนการศึกษา
3 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2130 ดูแผนการศึกษา
4 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี465 ดูแผนการศึกษา
5 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์474 ดูแผนการศึกษา
6 63101010ปริญญาตรีพืชไร่2105 ดูแผนการศึกษา
7 62101010ปริญญาตรีพืชไร่21 ดูแผนการศึกษา
8 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4253 ดูแผนการศึกษา
9 60101010ปริญญาตรีพืชไร่22 ดูแผนการศึกษา
10 58101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
11 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4205 ดูแผนการศึกษา
12 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4195 ดูแผนการศึกษา
13 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ493 ดูแผนการศึกษา
14 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4212 ดูแผนการศึกษา
15 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร466 ดูแผนการศึกษา
16 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร410 ดูแผนการศึกษา
17 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร20 ดูแผนการศึกษา
18 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์41 ดูแผนการศึกษา
19 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่40 ดูแผนการศึกษา
20 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
21 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก43 ดูแผนการศึกษา
22 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ42 ดูแผนการศึกษา
23 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล41 ดูแผนการศึกษา
24 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)45 ดูแผนการศึกษา
25 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
26 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา40 ดูแผนการศึกษา
27 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา40 ดูแผนการศึกษา
28 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา43 ดูแผนการศึกษา
29 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี40 ดูแผนการศึกษา
30 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4152 ดูแผนการศึกษา
31 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
32 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร262 ดูแผนการศึกษา
33 632010103ปริญญาตรีพืชไร่26 ดูแผนการศึกษา
34 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร21 ดูแผนการศึกษา