แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 66301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร446 ดูแผนการศึกษา
2 66101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร249 ดูแผนการศึกษา
3 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4133 ดูแผนการศึกษา
4 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร256 ดูแผนการศึกษา
5 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี431 ดูแผนการศึกษา
6 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์426 ดูแผนการศึกษา
7 63101010ปริญญาตรีพืชไร่213 ดูแผนการศึกษา
8 62101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
9 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4107 ดูแผนการศึกษา
10 60101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
11 60301030ปริญญาตรีพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
12 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4107 ดูแผนการศึกษา
13 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ461 ดูแผนการศึกษา
14 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4155 ดูแผนการศึกษา
15 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร434 ดูแผนการศึกษา
16 65301230ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์4575 ดูแผนการศึกษา
17 65101250ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์218 ดูแผนการศึกษา
18 65101010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่287 ดูแผนการศึกษา
19 65101150ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร23 ดูแผนการศึกษา
20 65301020ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน4197 ดูแผนการศึกษา
21 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช453 ดูแผนการศึกษา
22 63201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20 ดูแผนการศึกษา
23 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร221 ดูแผนการศึกษา
24 632010103ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา