แผนการศึกษา

แผนการศึกษา


#รหัสหลักสูตรระดับชื่อหลักสูตรหลักสูตร(ปี)จำนวน นศ.ดูแผนการศึกษา
1 61301140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร4152 ดูแผนการศึกษา
2 61101140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร288 ดูแผนการศึกษา
3 60301120ปริญญาตรีเกษตรเคมี467 ดูแผนการศึกษา
4 61301110ปริญญาตรีปฐพีศาสตร์455 ดูแผนการศึกษา
5 63101010ปริญญาตรีพืชไร่245 ดูแผนการศึกษา
6 62101010ปริญญาตรีพืชไร่258 ดูแผนการศึกษา
7 60301010ปริญญาตรีพืชไร่4221 ดูแผนการศึกษา
8 60101010ปริญญาตรีพืชไร่23 ดูแผนการศึกษา
9 58101010ปริญญาตรีพืชไร่20 ดูแผนการศึกษา
10 60301030ปริญญาตรีพืชสวน4141 ดูแผนการศึกษา
11 60301050ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชผัก4183 ดูแผนการศึกษา
12 60301040ปริญญาตรีพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ491 ดูแผนการศึกษา
13 60301060ปริญญาตรีพืชสวน สาขาไม้ผล4168 ดูแผนการศึกษา
14 60301150ปริญญาตรีวิทยาการสมุนไพร454 ดูแผนการศึกษา
15 55301140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร419 ดูแผนการศึกษา
16 55101140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร20 ดูแผนการศึกษา
17 56301110ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์438 ดูแผนการศึกษา
18 54301010ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่41 ดูแผนการศึกษา
19 55301030ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน40 ดูแผนการศึกษา
20 55301050ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชผัก45 ดูแผนการศึกษา
21 55301040ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาพืชสวนประดับ47 ดูแผนการศึกษา
22 55301060ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สาขาไม้ผล42 ดูแผนการศึกษา
23 540112ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)47 ดูแผนการศึกษา
24 55301070ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช40 ดูแผนการศึกษา
25 55301080ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา412 ดูแผนการศึกษา
26 55301090ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา44 ดูแผนการศึกษา
27 55301100ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา421 ดูแผนการศึกษา
28 55301120ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี40 ดูแผนการศึกษา
29 61301070ปริญญาตรีอารักขาพืช4131 ดูแผนการศึกษา
30 61201140ปริญญาตรีการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร281 ดูแผนการศึกษา
31 632010103ปริญญาตรีพืชไร่26 ดูแผนการศึกษา
32 55201140ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร213 ดูแผนการศึกษา