กำหนดการ


  6 มิ.ย.
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
  21 มิ.ย.
ส่งเกรดวันสุดท้าย
  24-29 มิ.ย.
ลงทะเบียน 1/2564
  5 ก.ค.
เปิดภาคเรียน 1/2564

ภาพกิจกรรม