ประกาศ : ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง Password เว็บไซต์งานทะเบียน (reg.mju.ac.th) ให้พร้อมใช้งาน สำหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2564

กำหนดการ


  9 เม.ย.
ส่งเกรดวันสุดท้าย
  10 เม.ย.
ประกาศเกรด
  16 เม.ย.
ลงทะเบียน 3/63 (ภาคฤดูร้อน)
  19 - 21 เม.ย.
เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม

ภาพกิจกรรม