กำหนดการ


  25 พ.ย. - 12 ก.พ.
ดรอป W รายวิชา
  7 ม.ค.
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ นศ.
  17 - 23 ม.ค.
สอบกลางภาค
  14 - 27 มี.ค.
สอบปลายภาค

ภาพกิจกรรม