กำหนดการ


  24 ต.ค. - 6 พ.ย.
สอบปลายภาค 1/65
  14 พ.ย.
ส่งเกรดวันสุดท้าย
  15 พ.ย.
ประกาศเกรด
  16 พ.ย. - 18 พ.ย.
ลงทะเบียน 2/65

ภาพกิจกรรม