ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการ


  27 พ.ย. - 3 ธ.ค.
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
  20 ธ.ค.
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I
  20 ธ.ค.
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
  15 ม.ค. - 21 ม.ค.
ช่วงวันสอบกลางภาค

ภาพกิจกรรม