ประกาศ : กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 29 มิ.ย. นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียน เมนู ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการ


  6 มิ.ย.
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
  21 มิ.ย.
ส่งเกรดวันสุดท้าย
  24-29 มิ.ย.
ลงทะเบียน 1/2564
  5 ก.ค.
เปิดภาคเรียน 1/2564

ภาพกิจกรรม