รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 1 (เลื่อนโครงการ เนื่องจากมีงานมุทิตาจิตในวันดังกล่าว)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 23/9/2562
วิทยากร : เลื่อนโครงการ เนื่องจากมีงานมุทิตาจิต ในวันดังกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย : เลื่อนโครงการ เนื่องจากมีงานมุทิตาจิต ในวันดังกล่าว
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : เลื่อนโครงการ เนื่องจากมีงานมุทิตาจิต ในวันดังกล่าว
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 41 / 41
ดูรายชื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 2/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และวิทยากรร่วม
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 30 / 30
ดูรายชื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-ชุมพร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 16/10/2562 ถึงวันที่ 16/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 17 / 30
ดูรายชื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17/10/2562 ถึงวันที่ 18/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 30 / 50
ดูรายชื่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 5/11/2562 ถึงวันที่ 6/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 50 / 50
ดูรายชื่อ