รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 22/2/2562
วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ   ร่างแผนแม่บท   
เวลา : 9:00A - 4:30P น.
สถานที่ : ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้ ชั้น 5
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 76 / 200
ดูรายชื่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft skill (ให้นำ Notebook มาสำหรับ Workshop)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 6/3/2562
วิทยากร : ศ.ดร. ศิริรัตน์ จิตการค้า
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
กำหนดการ   
เวลา : 8:30A - 4:30P น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 51 / 200
ดูรายชื่อ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 1)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 6/3/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
กำหนดการ   หนังสือเชิญ   
เวลา : 8:30A - 4:30P น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 23 / 200
ดูรายชื่อ