รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน


โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO-Program Learning Outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 19/3/2562
วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 97 / 200
ดูรายชื่อ