รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว และคณะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 09:00 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 37 / 50
ดูรายชื่อ
โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Startup
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18/12/2562
วิทยากร : ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 08:30 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 12 / 100
ดูรายชื่อ