รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

เลือกโครงการเพื่อลงทะเบียน


การพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 24/1/2565 ถึงวันที่ 25/1/2565
วิทยากร : ทีมวิทยากร บ.อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซนเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:45 - 16:30 น.
สถานที่ : ผ่านระบบ Zoom
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 57 / 65
ดูรายชื่อ